Rsm highlights prinsjesdag 2012

430 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rsm highlights prinsjesdag 2012

  1. 1. Highlights Prinsjesdag 2012 Maatregelen WoningmarktHet Belastingpakket Hypotheekrenteaftrek2013 dat op Prinsjesdag Zoals aangekondigd wordt de aftrek van hypotheekrente over leningen ter zake van de eigennaar de Tweede Kamer is woning die worden afgesloten op of na 1 januari 2013, beperkt. Voor dergelijke leningen geldtgestuurd bestaat uit zes dat de rente alleen nog maar aftrekbaar zal zijn als de lening in 30 jaar volgens een annuïtair of lineair aflossingsschema wordt afgelost. Dit geldt ook voor ophogingen van bestaandewetsvoorstellen die zijn gericht leningen. De aflossingsverplichting geldt ten aanzien van het hypotheekproduct en moetop de vereenvoudiging van de ook daadwerkelijk worden nageleefd. In geval van een betalingsachterstand ten aanzienbelastingheffing, de bestrijding van de aflossingen dan leidt dit in bepaalde gevallen niet tot het verlies van de renteaftrek,van fraude en constructies bijvoorbeeld indien de achterstand in het volgende jaar wordt goedgemaakt en de achterstand zich incidenteel voordoet.en de nog resterendebezuinigingsvoorstellen uit Verder vervalt de vrijstelling in box 3 voor kapitaalverzekeringen eigen woning,het Lenteakkoord, zoals de spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning (“KEW”) die op of na 1 januari 2013 zijn afgesloten. Voor bestaande leningen en bestaande KEW producten geldthypotheekrenteaftrek en eerbiedige werking.de vergoeding van woon-werkverkeer. Vanwege Voor eigenwoningschulden die op 31 december 2012 al bestaan, blijft de hypotheekrenteaftrekde verkiezingen die op 12 behouden. Eigenwoningbezitters die hun eigen woning in 2012 hebben verkocht en pas in 2013 een nieuwe woning aanschaffen mogen de eigenwoningschuld van de oude woningseptember jl. zijn gehouden als bestaande eigenwoningschuld aanmerken. Dit geldt ook voor situaties waarin voor 31is het nog niet zeker of december 2012 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot koop dan wel koop-alle plannen zullen worden aanneming is gesloten, terwijl de levering dan wel oplevering na 1 januari 2013 plaatsvindt.aangenomen door de Eerste Indien men op 31 december 2012 twee eigen woningen bezit (omdat de oude eigenen Tweede Kamer. Wij zullen u woning nog niet verkocht is), wordt alleen de op de overblijvende eigen woning rustendeuiteraard op de hoogte houden eigenwoningschuld aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld. De status van bestaandevan de ontwikkelingen tijdens de eigenwoningschuld blijft intact indien de rentevaste periode afloopt of indien een bestaande lening wordt overgesloten. Bij het verhogen van een bestaande lening ontstaat voor dat deelparlementaire behandeling. een nieuwe eigenwoningschuld waarop moet worden afgelost. Highlights Prinsjesdag 2012
  2. 2. OverdrachtsbelastingZoals al vastgelegd in het besluit van 31 augustus 2012, wordt de termijn verlengd waarbij in geval van een doorverkoop van eenonroerende zaak een vermindering van overdrachtsbelasting kan worden verkregen. Deze termijn wordt verlengd van 6 naar36 maanden en ziet op situaties waarin een onroerende zaak is gekocht na 1 september 2012 maar vóór 1 januari 2015. Indiende onroerende zaak vervolgens binnen 36 maanden wordt doorverkocht dan hoeft de koper niet het volledige bedrag aanoverdrachtsbelasting te betalen. De koper is dan alleen nog overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de onroerendezaak voor zover die groter is dan de waarde bij de vorige koop. Bij de eerste verkrijging moet dan overdrachtsbelasting zijn betaalddie niet in mindering is gekomen op schenk- of erfbelasting of omzetbelasting die in het geheel niet in aftrek kon worden gebracht.Verder wordt het verlaagde tarief van 2% voor woningen ook van toepassing op later verkregen aanhorigheden van de woning, zoalseen garage.VerhuurderheffingVanaf 1 januari 2013 moeten verhuurders van woningen in de gereguleerde sector een verhuurderheffing gaan betalen. De belastingwordt geheven van iedereen die op 1 januari van het kalenderjaar meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector bezit. In 2013zal het tarief 0,0014% (vanaf 2014 0,0231%) bedragen over de som van de WOZ waarde van de huurwoningen verminderd met 10 maalde gemiddelde WOZ waarde van de woningen.Maatregelen Woon-werkverkeerOp dit moment kunnen werkgevers aan hun werknemers een onbelaste kostenvergoeding toekennen voor zowel woon-werkverkeer enzakelijk verkeer. In het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer wordt geregeld dat woon-werkverkeer nietlanger onder de regeling voor onbelaste reiskostenvergoeding valt. Zakelijke kilometers (niet zijnde woon-werkverkeer) kunnen in2013 nog wel onbelast worden vergoed. Indien de werkgever gebruik maakt van de werkkostenregeling kan het woon-werkverkeer nogwel onbelast worden vergoed vanuit de vrije ruimte. Omdat de werkkostenregeling vanaf 2014 (vooralsnog) verplicht wordt, kunnenzakelijke kilometers vanaf 1 januari 2014 ook alleen nog maar onbelast worden vergoed vanuit de vrije ruimte.Voor ambulante werknemers wordt het reizen naar de vaste werkgever en het reizen naar een werkplaats waar in belangrijke matewerkzaamheden worden verricht als woon-werkverkeer aangemerkt. Voor ondernemers (zzp’ers) geldt dat sprake is van woon-werkverkeer als zij langer dan een jaar naar dezelfde plaats reizen.Omdat het woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2013, net als voor de omzetbelasting, wordt aangemerkt als privégebruik zullen demeeste mensen met een auto van de zaak in 2013 te maken krijgen met een bijtelling in de inkomstenbelasting/loonbelasting.Voor leaserijders die hun leasecontract al voor 25 mei 2012 hadden afgesloten en die onder de huidige regeling geen bijtellinghebben, geldt een overgangsregeling. Voor hen bedraagt de bijtelling tot 1 januari 2017 slechts 25% van de bijtelling die zonderovergangsrecht in aanmerking zou moeten worden genomen. Voorwaarde hierbij is wel dat zij kunnen aantonen dat ze minder dan500 privékilometers per jaar rijden.Voor houders van een OV abonnement dat voor 25 mei 2012 is afgesloten geldt dat voor zover deze abonnementen nog na 31december 2012 geldig zijn, zij onbelast verstrekt mogen worden gedurende de resterende looptijd van het abonnement.VennootschapsbelastingAfschaffing thin capitalisation regelsDe thincapregeling is thans van toepassing indien sprake is van een excessieve financiering met vreemd vermogen. Daarvan is sprakeindien de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen groter is dan 3:1. In dat geval is de rente die betrekking heeft op het teveelaan vreemd vermogen niet aftrekbaar voor zover de rente is verschuldigd aan verbonden lichamen. Deze regeling treft echter ookbelastingplichtigen uit het MKB, voor wie de regeling niet was bedoeld. Met de invoering van een renteaftrekbeperking die zich richtop situaties waarin sprake is van excessieve aftrek van deelnemingsrente is het niet langer nodig om de huidige thincapregelingte handhaven. Nu blijkt dat de dekking voor de budgettaire derving van € 30 miljoen is gevonden wordt dan ook voorgesteld dethincapregeling af te schaffen. Highlights Prinsjesdag 2012
  3. 3. Fiscale eenheid onder het nieuwe BV-rechtEen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan gevormd worden indien de moedermaatschappij ten minste 95% van dejuridische en economische eigendom van de aandelen in een dochtermaatschappij bezit. Met deze bezitseis wil de wetgever totuitdrukking brengen dat men 95% van de stemrechten moet hebben en gerechtigd moet zijn tot 95% van de winst en het vermogen.Na de inwerkingtreding van de flex-bv is het echter ook mogelijk om stemrechtloze en winstrechtloze aandelen uit te geven.Derhalve wordt de bezitseis van de fiscale eenheid zodanig aangepast dat beter tot uitdrukking wordt gebracht dat men 95% van destemrechten moet hebben en gerechtigd moet zijn tot 95% van de winst en het vermogen.Buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningenHet blijkt dat in toenemende mate door buitenlandse management BV’s (veelal Belgische BVBA’s) bestuurswerkzaamheden enmanagementdiensten worden verricht voor Nederlandse vennootschappen zonder dat de buitenlandse management BV als statutairbestuurder kwalificeert. Onder de huidige Nederlandse wetgeving wordt de beloning voor de verrichte werkzaamheden alleen bijeen statutaire bestuurder in de belastingheffing betrokken. Nederland kan thans derhalve niet heffen over de - veelal hogere –managementvergoedingen die worden betaald aan management BV’s die geen statutaire bestuurder zijn. Thans wordt voorgesteldom de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht met betrekking tot bestuurdersbeloningen uit te breiden waardoor ook devergoedingen voor buitenlandse management BV’s die geen statutair bestuurder zijn in de Nederlandse belastingheffing wordenbetrekken. Het belastingverdrag tussen Nederland en het land waar de management BV is gevestigd zal het heffingsrecht over debetreffende vergoedingen moeten toewijzen aan Nederland. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het belastingverdrag met België.ANBI-status voor woningcorporatiesWoningcorporaties die zich enkel en alleen bezighouden met werkzaamheden op het gebied van volkshuisvesting, kunnen metterugwerkende kracht tot 1 januari 2012 nog steeds als ANBI kwalificeren. De definitie van ANBI in de AWR zal op dit punt wordenuitgebreid. Concreet betekent dit dat deze woningcorporaties in aanmerking kunnen/blijven komen voor de fiscale faciliteiten envrijstellingen voor ANBI’s (zoals de ‘taakoverdracht’-faciliteit in de overdrachtsbelasting) en dat giften van particulieren en bedrijven(tot een maximumbedrag) in aftrek kunnen worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.LoonbelastingVermindering pensioenaanspraak in eigen beheerOmdat ook de dekkingsgraad door tegenvallende beleggings- of ondernemingsresultaten voor pensioenaanspraken in eigen beheer indeze tijd vaak laag blijkt te zijn, is voorgesteld om toe te staan dat deze aanspraken eenmalig (op de pensioeningangsdatum) verlaagdmogen worden zonder dat dit leidt tot een onmiddellijke heffing van loonbelasting. Voor pensioenen die op 1 januari 2013 reedszijn ingegaan, komt een overgangsmaatregel op basis waarvan deze aanspraken tot en met 2015 alsnog eenmalig kunnen wordenverlaagd.Afdrachtvermindering onderwijsOm misbruik tegen te gaan en om de regeling eenvoudiger te maken wordt de afdrachtvermindering onderwijs aangepast. Zo wordto.a. bepaald dat de afdrachtvermindering alleen geldt voor deelname aan een volledige opleiding waarbij de intentie bestaat tot hetbehalen van een erkend diploma. Hiervoor dient een programmaverklaring te worden opgesteld. Daarnaast wordt een urennorm vooropleidingen geintroduceerd en wordt de omvang van het te volgen opleidingsprogramma bepalend voor de maximale periode van detoepassing van de afdrachtvermindering.Afdrachtvermindering S&ONaar aanleiding van de evaluatie van de S&O afdrachtvermindering wordt het percentage van de eerste schijf verlaagd tot 38% enwordt de loongrens in de eerste schijf verruimd tot € 200.000 (in 2012: € 110.000). Voor starters wordt het percentage in de eersteschijf 50% (in 2012: 60%). Verder wordt de margeregeling afgeschaft, wat betekent dat afwijkingen binnen de marge van 10% vanaf2013 ook gemeld moeten worden. Ook moet het uurloon vanaf 2013 omhoog worden afgerond op hele Euro’s (in plaats van op eenveelvoud van € 5). Het plafond blijft in 2013 staan op € 14,5 miljoen. Highlights Prinsjesdag 2012
  4. 4. OverigUitstel van betalingHet uitstelbeleid voor het betalen van aanslagen voor ondernemers wordt onder voorwaarden versoepeld. Ondernemers kunnen,indien zij aan hun aangifteverplichtingen hebben gedaan, er geen dwangbevelen zijn betekend en er geen belastingschulden oninbaarzijn, voor openstaande aanslagen tot maximaal € 12.000 op telefonisch verzoek 4 maanden uitstel krijgen. Daarnaast wordt hetcrisisuitstel voortgezet, waarbij de relatie tussen het betalingsprobleem en de crisis niet meer hoeft te worden aangetoond.Naar verwachting zullen kleine ondernemers (zzp’ers) het meeste last hebben van de BTW verhoging per 1 oktober aanstaande. Omhen tegemoet te komen en hun liquiditeitspositie niet al te veel te verstoren, zullen zij eenmalig een kwartaal uitstel krijgen om aanhun BTW verplichtingen over het 4e kwartaal van 2012 te voldoen. Het betreft ondernemers die tussen € 10.000 en € 15.000 BTWverschuldigd zijn over de laatste periode van 2012. Zij kunnen voor de verschuldigde BTW over het 4e kwartaal 3 maanden uitstel vanbetaling vragen. Er wordt overigens wel heffingsrente in rekening gebracht over het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend.VerzuimboeteOm de effectiviteit van de verzuimboete te vergroten is de mogelijkheid voorgesteld om de verzuimboete eerder op te leggen dan deaanslag. Als de belastingplichtige dan alsnog binnen een gestelde termijn aangifte doet, kan de boete worden gematigd.Elektronische registratie notariële aktenNotariële akten die thans per post ter registratie naar de Belastingdienst worden gezonden en ook per post weer terug wordengestuurd, zullen omwille van de efficiency elektronisch ter registratie worden aangeboden. Highlights Prinsjesdag 2012

×