Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief regeerakkoord november 2012 buro360 accountants

198 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief regeerakkoord november 2012 buro360 accountants

  1. 1. Regeerakkoord:BruggenSlaan1NIEUWSBRIEFRegeerakkoord: Bruggen slaanOp 29 oktober hebben de onderhandelaarsvan VVD en PvdA het regeerakkoordgepresenteerd. Het akkoord heeft de titelgekregen ‘Bruggen slaan’. Het nieuwekabinet van VVD en PvdA wil zich baseren opdrie pijlers: de schatkist op orde brengen,eerlijk delen en werken aan duurzame groei.Het nieuwe kabinet streeft naar eenconstructieve samenwerking met de socialepartners en wil met hen in gesprek over deinvulling en uitwerking van de maatregelen inhet regeerakkoord, in het bijzonder voor demaatregelen inzake ontslag en WW, binnende financiële kaders. Doel is het verbeterenvan het functioneren van de arbeidsmarkt.Fiscale maatregelenIn het regeerakkoord zijn de volgendemaatregelen op fiscaal vlak opgenomen.AlgemeenHet rentepercentage van de belastingrentewordt voor de vennootschapsbelastinggekoppeld aan de wettelijke rente voorhandelstransacties met een ondergrens van8%. Het rentepercentage van debelastingrente voor de overigebelastingmiddelen en het rentepercentagevan de invorderingsrente blijft gekoppeld aande wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van4%. Als onderdeel van de maatregelen diehet beoogde koopkrachtbeeld moetenbewerkstellingen worden, aanvullend opandere maatregelen het belastingtariefeerste schijf met 0,5% verlaagd en dealgemene heffingskorting met € 160verhoogd. Hiermee wordt de terugsluis vande btw-verhoging in 2014 en 2015 alsmedede terugsluis van de vergroeningsmaatregelvoor burgers anders vorm gegeven. Ookwordt de oploop van de af te schaffenzorgtoeslag in 2015-2017 hiermeeteruggegeven aan de burgers.OndernemersDe verschillen in belastingheffing tussenondernemers en werknemers zijn deafgelopen jaren toegenomen. Om meerevenwicht te bereiken zullen deondernemersfaciliteiten waaraan heturencriterium is verbonden per 2015 met €0,5 mld. worden versoberd en/of afgeschaft.Daarnaast worden deze kabinetsperiodestappen gezet om een winstbox in te voeren.Hierbij worden betrokken dezelfstandigenaftrek, fiscaleoudedagsreserve, meewerkaftrek,startersaftrekken en de S&O-aftrek. Hetbewerkelijke urencriterium kan dan komen tevervallen. De Wet afdrachtverminderingOnderwijs wordt afgeschaft en vervangendoor een veel beter te richten
  2. 2. Regeerakkoord:BruggenSlaan2subsidieregeling. Het voor de nieuweregeling beschikbare budget wordtteruggebracht naar het niveau van 2007. In2014 wordt er in totaal 93 mln. bezuinigd opde RDA de innovatiebox en de WBSO. Ditbedrag loopt op naar 160 mln. in 2015 e.v .In het Belastingplan 2013 is een verhogingopgenomen van de forfaitaire ruimte van dewerkkostenregeling van 0,1%. Dezeverhoging wordt teruggenomen. Dit levertvanaf 2014 een besparing op van structureel100 mln.WerknemersHet maximum van de arbeidskorting wordt in2014 verhoogd met € 125. Dit bedrag wordtin gelijke stappen verder verhoogd tot € 500in 2017 en daarna. Deze maatregel geldtvoor iedereen die recht heeft oparbeidskorting, ongeacht het inkomen.De maatregel uit het begrotingsakkoord rondde afschaffing van de fiscalereiskostenaftrek wordt in zijn geheelteruggedraaid, inclusief de maatregel “autovan de zaak”. Het feit dat de reiskostenaftrekblijft bestaan geeft belastingplichtigenmogelijk een lager verzamelinkomen; ditheeft effect op toeslagen enwerknemersverzekeringen.WoningmarktHet maximale aftrekpercentage voorhypotheekrente wordt vanaf 2014 injaarlijkse stappen van een half procentpuntverlaagd van het tarief in de vierde naar dederde schijf. De opbrengst van de beperkingvan het aftrektarief voor hypotheekrentewordt voor 50% teruggesluisd in verlagingvan het toptarief en voor 50% via eenverlenging van de 3e belastingschijf. Deproblemen met restschulden worden gerichtaangepakt. De rente betaald oprestschulden kan tijdelijk (maximaal vijf jaar)en onder voorwaarden in mindering wordengebracht op het belastbaar inkomen in box1.AutoBij het te laat betalen van deMotorrijtuigenbelasting (MRB) wordt eenboete opgelegd van € 50. Bij een tweede enderde (en verdere) verzuim binnen eenperiode van twee jaar bedraagt de boeterespectievelijk € 100 en € 150. Dat is eenverzwaring van de huidige systematiekwaarbij een boete wordt opgelegd van € 50euro voor het tweede en verdere verzuimbinnen een periode van één jaar.De vrijstelling in de motorrijtuigenbelastingvoor oldtimers komt te vervallen.Er komt geen kilometerheffing. In plaatsdaarvan zetten we het programma BeterBenutten door dat een bijdrage levert aanhet verminderen van files. Het Eurovignetwordt verder toegespitst op schonerevrachtwagens. Eventuele geraamdemeeropbrengsten komen ter beschikkingvoor investeringen in weginfrastructuur.BtwCultuur moet toegankelijk blijven. De btw-verhoging voor podium- en beeldendekunsten gaat definitief niet door.Het btw-compensatiefonds zal wordenafgeschaft. Uit de evaluatie van het fonds isgebleken dat het niet tot het achterliggendedoel – doelmatigheidswinst dooruitbesteding – heeft geleid.AssurantiebelastingHet tarief van de assurantiebelasting wordtper 1 april 2013 verhoogd naar 21%. Hetovergangsrecht wordt zo vormgegeven dathet nieuwe tarief van 21% van toepassing isop premies voor zover die betrekkinghebben op een verzekerde periode van na31 maart 2013 (ongeacht wanneer dezepremies betaald zijn).Verhoging accijnzenDe accijns op bier, wijn, sherry en port wordtmet ingang van 1 januari 2014 verhoogd metongeveer 14% en de accijns opgedistilleerde dranken met ongeveer 5%.Hiermee wordt een opbrengst gerealiseerdvan € 120 mln. De accijns op een pakjesigaretten van 19 stuks en de accijns op eenpakje shag van 40 gram worden, met ingangvan 1 maart 2014, verhoogd met ongeveer 9cent. Hiermee wordt een opbrengstgerealiseerd van € 80 mln. De accijns voordiesel wordt verhoogd met 3 cent per liter enkomt daarmee op ongeveer 46 cent per liter.
  3. 3. Regeerakkoord:BruggenSlaan3De opbrengst van deze accijnsverhoging,die ingaat per 1 januari 2014, bedraagt €230 mln. De accijns op LPG wordt verhoogdmet 7 cent per liter en komt daarmee opongeveer 18 cent per liter. De opbrengst vandeze accijnsverhoging, die ingaat per 1januari 2014, bedraagt € 50 mln.ToezichtDe Belastingdienst heeft bekeken of doorhet versterken van toezicht door deBelastingdienst meer belastingontvangstenbinnen kunnen komen. De capaciteit van deBelastingdienst kan met structureel € 157mln. worden geïntensiveerd. Bij particulierebelastingplichtigen gaat het om hetversterken van de controle van aangiften.Daarnaast zal de Belastingdienst extracontroles uitvoeren bij bedrijven die fiscaalongewenst gedrag vertonen. Ook decapaciteit voor de invordering wordtvergroot, waardoor de Belastingdienst meerverschuldigde belasting zal innen. Het isgeen lastenverzwaring omdat de fiscaleregelgeving niet wordt aangescherpt.Ook UWV en SVB kunnen mogelijk, zonderverdere aanpassingen van wetgeving, hettoezicht zodanig versterken dat daardoorbesparingen op uitkeringslasten wordengerealiseerd. Indien daartoe overtuigendebusiness cases worden ontwikkeld, zal decapaciteit worden geïntensiveerd ten eindede besparingen te kunnen realiseren.AOW en PensioenDat de nieuwe regeringscoalitie de plannen voor AOW en pensioen weer zou wijzigen was beginoktober al duidelijk geworden met het Deelakkoord. In het regeerakkoord zijn de plannen naderuitgewerkt.Voor mensen die per 1 januari 2013deelnemen aan een VUT- ofprepensioenregeling en zich niet hebbenkunnen voorbereiden op de AOWleeftijdsverhoging komt eenoverbruggingsregeling. De regeling geldtvoor deelnemers met een inkomen tot 150%van het wettelijk minimumloon en kent eenpartner- en vermogenstoets (exclusief eigenwoning en pensioenvermogen). Mochtinvoering per 1 januari 2013 op praktischebezwaren stuiten, dan krijgt de regelingterugwerkende kracht tot die datum. Deuitkering op basis van de algemeneouderdomswet (AOW) voor samenwonendeAOW-ers wordt gelijkgetrokken met die vangehuwden. De bezuiniging op de AOW-tegemoetkoming aan personen die eenonvolledige AOW- uitkering hebben, wordtteruggedraaid. De partnertoeslag voor AOWgerechtigden wordt per 1 juli 2014 ingeperkt.AOW-gerechtigden die samen met hunpartner (die nog niet AOW gerechtigd is) eentotaalinkomen hebben van meer dan €50.000 (exclusief AOW) ontvangen nietlanger de partnertoeslag. Het Witteveen-kader wordt gebaseerd op de norm dat metveertig jaar werken een pensioen bij elkaarkan worden gespaard van 70% van hetgemiddeld verdiende loon. Dit leidt tot eenverlaging van het opbouwpercentage met -0,4%. Met het inkomen boven € 100.000(drie keer modaal) kan niet langer fiscaalgunstig pensioen worden opgebouwd.PersoneelUitgangspunt voor de nieuwe regering is dat wie kan werken, niet van eenuitkering afhankelijk is. Maar wie buiten eigen schuld toch niet aan hetwerk komt, de zekerheid heeft van een uitkering op tenminste hetbestaansminimum. Vanuit die achtergrond worden voorstellen gedaan voorarbeidsmarkt en ontslagrecht, flexibele arbeid, arbeidsmigratie en socialezekerheid.
  4. 4. Regeerakkoord:BruggenSlaan4Arbeidsmarkt en ontslagrechtDe preventieve ontslagtoets wordtgehandhaafd in de vorm van een verplichteadviesaanvraag aan het UWV. De criteriavoor rechtmatig ontslag zullen nauwkeurigworden omschreven. De parallelle route viade kantonrechter vervalt. Het UWV gaat hetovergrote deel van de aanvragen binnen vierweken afhandelen (nu zes weken).Bij ontslag wegens bedrijfseconomischeredenen blijft het UWV dezelfdetoetsingscriteria hanteren als tot nu toe.Werkgevers zullen een transitiebudgetmoeten betalen, tenzij het ontslag ingegevenis door de slechte financiële situatie van dewerkgever en de werkgever failliet zal gaanals hij aan die verplichting moet voldoen.De preventieve UWV-toets vervalt als in decollectieve arbeidsovereenkomst (cao) isvoorzien in een qua inhoud en snelheidvergelijkbare procedure.Een werkgever kan zich tot de rechterwenden als hij iemand wil ontslaan in strijdmet het opzegverbod, of een tijdelijk contractwil ontbinden terwijl de arbeidsovereenkomstdie mogelijkheid niet biedt.Een ontslagen werknemer kan zich tot derechter wenden. Die zal het UWV-advieszwaar laten wegen. De toetsingscriteria voorde rechter worden identiek aan de criteriadie het UWV toepast voor een werkgever.Indien de rechter een ontslag onterecht vindtof in hoofdzaak aan de werkgever te wijten,kan hij een vergoeding toekennen. Indien dewerkgever is afgeweken van een negatiefontslagadvies van het UWV, kan de rechterhet ontslag ook ongedaan maken.De ontslagvergoeding bedraagt maximaaleen half maandsalaris per dienstjaar, meteen grens van € 75.000.Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.Werknemers hebben bij ontslag in deperiode tussen twee banen recht op devolgende voorzieningen: de bestaandewettelijke opzegtermijn van één tot viermaanden, afhankelijk van de duur van hetdienstverband; bij onvrijwillig ontslag of hetniet verlengen van een tijdelijk contract vanminstens een jaar een vergoeding voorscholing in de vorm van een transitiebudgetverschuldigd. De omvang van dit budgetbedraagt een kwart maandsalaris perdienstjaar met een maximum van viermaandsalarissen.De duur van de WW-uitkering wordtmaximaal 24 maanden: 12 maandengerelateerd aan het laatstverdiende loon en12 maanden gerelateerd aan het wettelijkminimumloon. In de eerste tien jaar bouwenwerknemers per gewerkt jaar één maandWW-recht op, daarna een halve maand pergewerkt jaar. Bestaande rechten voor watbetreft de opgebouwde jaren worden binnenhet maximum van de nieuwe systematiekgerespecteerd.Voor 55-plussers die ontslagen worden gaatde inkomensvoorziening voor ouderewerklozen (IOW) gelden, zonder partner- ofvermogenstoets en met sollicitatieplicht. DeIOAW vervalt.Het financiële voordeel dat werkgevershebben door deze hervorming van hetontslagrecht wordt verrekend door verhogingvan de WW-premie. We bezien demogelijkheid om de WW-premie perwerkgever te differentiëren op basis vancriteria van goed werkgeverschap.Bij cao mag worden afgeweken van hetafspiegelingsbeginsel, dat bepaalt datontslagen evenwichtig moeten wordengespreid over de verschillendeleeftijdsgroepen.Flexibele arbeidInitiatieven worden genomen om flexibele envaste arbeid beter met elkaar in balans tebrengen. Door openstelling van de laagsteloonschalen kunnen flexwerkers aan deonderkant van de arbeidsmarkt, zoalsschoonmakers en cateringmedewerkers,gewoon weer in dienst worden genomen.Samen met sociale partners wordt gekekennaar verbetering van de wettelijkebescherming voor verschillende vormen vanflexibel werken.
  5. 5. Regeerakkoord:BruggenSlaan5Grensoverschrijdende arbeid enarbeidsmigratieWerkgevers en malafide verhuurders diepersonen zonder verblijfsvergunning te werkstellen of onderdak bieden pakken we hardaan. Voor stemmen bijgemeenteraadsverkiezingen, naturalisatie enhet niet verliezen van het verblijfsrecht bijhet aanvragen van een bijstandsuitkeringgeldt nu een periode van vijf jaar. Die wordtverlengd tot zeven jaar.Het kabinet spant zich in EU-verband in omook voor EU-onderdanen te laten gelden datzij pas na zeven jaar bijstand kunnen krijgen,mede in het kader van een te ontwikkeleningroeimodel voor de sociale zekerheid. Wiede Nederlandse taal niet beheerst krijgt geenbijstandsuitkering. Dit uitgangspunt wordtconsequent toegepast: voor vreemdelingenuit derde landen, EU-onderdanen enNederlanders. Het ingezet beleid gericht ophet verblijf en de terugkeer van EU-arbeidsimmigranten wordt voortgezet. Per 1januari 2014 vervallen de beperkingen voorde toegang van Bulgaarse en Roemeensewerknemers tot de arbeidsmarkt. Datvergroot het belang om het project EU-arbeidsmigratie, het programma aanpakmalafide uitzendbureaus en de Wetaanscherping handhaving en sanctiebeleidSZW-wetgeving met kracht uit te voeren.Sociale zekerheidHet wetsvoorstel Werken naar Vermogenwordt vervangen door een nieuweParticipatiewet, in te voeren op 1 januari2014. Het kabinet ontwerpt eenquotumregeling voor het in dienst nemenvan arbeidsgehandicapten door groterewerkgevers. De huishoudinkomenstoetswordt vervangen door eenhuishouduitkeringstoets. Dit voorkomt datbinnen een huishouden sprake kan zijn vanstapeling van uitkeringen. Tegelijkertijdwordt het meer lonend om aan het werk tegaan door dit loon niet te verrekenen met deuitkeringen in het huishouden. Om hetactiverende karakter van de bijstand tevergroten, geldt de arbeids- en re-integratieplicht en de plicht tot tegenprestatienaar vermogen voortaan voor iedereen.Permanente ontheffing van de arbeids- enre-integratieverplichting bestaat alleen nogvoor mensen die volledig en duurzaamarbeidsongeschikt zijn. Gemeenten moeteneen bijstandsuitkering drie maanden stoppenals de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd.Hervatting vindt slechts plaats na eenverzoek van betrokkene. Om de nalevingvan WWB-verplichtingen te verbeteren wordtde handhaving strikter. Voor nieuwegevallen wordt de maximale duur van eennabestaandenuitkering beperkt tot een jaar.In dat jaar kunnen zij met behulp vanbestaande instrumenten een baan zoeken.Er is geen re-integratieplicht.Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onzeberichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijdiets misgaan. De redactie, de uitgever en deverspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit terzake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voortoelichting kunt u altijd contact met ons opnemen

×