Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CROP Nieuwsbrief 5 2010 - Miljoenennota deel 2

316 views

Published on

Miljoenennota
Lease auto
Tips voor 2011
In 2011 is ondernemen gewoon weer leuk

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CROP Nieuwsbrief 5 2010 - Miljoenennota deel 2

 1. 1. NIEUWS Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 5 Jaargang 15  oktober 2010 Geef uw kind ­financieel steuntje in de rug Overleeft uw ­pensioen de ­kredietcrisis?! Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! miljo enenota deel2
 2. 2. 2 7 6 3 Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! 5 Veel voordelen voor eigenwoningbezitters 6 Einde liquiditeitsvoordeel privégebruik ­ woon-werkpand 7 Geef uw kind financieel steuntje in de rug 8 Miljoenennota deel 2 10 Fiscaal partnerschap in 2011 11 Overleeft uw pensioen de kredietcrisis?! 12 Spelregels voorziening toekomstige uitgaven 13 12 tips Inhoud Extra bijdrage voor duurdere leaseauto niet voordelig 11 4 00 4 10 PRIVÉ ZAAK
 3. 3.    Nieuws 5 33 Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Vennootschapsbelasting omlaag In 2011 wordt het algemene tarief van de vennootschapsbelasting met 0,5% verlaagd tot 25% (2010: 25,5%). Daarnaast blijft het tarief voor de winst tot € 200.000 gehandhaafd op 20%. Het was de bedoeling dat dit percentage de komende jaren weer omhoog zou gaan, maar voorgesteld wordt om het 20%-tarief structureel te maken. Verruiming WBSO Verrichten uw werknemers speur- en ontwikkelingswerk (SO), dan kunt u een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen. In 2011 bedraagt de afdrachtvermindering 46% op het totale SO-loon tot een loongrens van € 220.000. Voor het meerdere geldt een afdracht- vermindering van 16%. In eerste Kwartaalaangifte btw blijvend U mag uw btw-aangifte voortaan per kwartaal blijven doen. Dit was voor het jaar 2011 al aangekondigd, maar de maatregel wordt nu struc- tureel. Let op: verwacht u altijd een btw-teruggave, dan is kiezen voor de kwartaalaangifte niet voordelig. U moet dan immers langer op de teruggave wachten. Versnelde afschrijving ook in 2011 Versneld (willekeurig) afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen blijft mogelijk in 2011. In het inves- teringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven en het restant in één of meer volgende jaren. Het bedrijfs- middel moet vóór 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen. Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de versnelde afschrijving. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto’s uitgesloten, behalve zéér zuinige personenauto’s. Drie jaar achterwaartse verliesverrekening De tijdelijke verruiming van de ach- terwaartse verliesverrekening (car- ry-back) in de vennootschapsbelas- ting blijft in 2011 gehandhaafd. In plaats van één jaar kunt u uw verlies dus drie jaar terugwentelen. Een verlies uit 2011 mag u verrekenen met de winst behaald in 2008, 2009 en 2010. In totaal mag u niet meer dan € 10 mln verlies per jaar terug- wentelen. Kiest u voor deze ver- ruiming, dan wordt de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) ingekort tot zes jaar in plaats van negen jaar. Zéér zuinige auto blijft voordelig In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s ongewijzigd (vrijstelling BPM, vrijstelling motor- rijtuigenbelasting en 14% bijtelling). In fiscale termen is een zéér zuinige auto een personenauto met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/ km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine). Daarnaast blijft het nulta- rief in de motorrijtuigenbelasting in ieder geval tot 2013 bestaan. Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. In de special ‘Miljoenennota 2011’, die u onlangs nog van ons ontving, zijn alle fiscale maatregelen voor u uitgebreid op een rij gezet. Ondanks het demissionaire kabinet is er voor u als ondernemer toch een aantal fiscaal aantrekkelijke maatregelen. Hierna vindt u deze aantrekke- lijke maatregelen nogmaals kort op een rij. instantie was het de bedoeling dat de loongrens omlaag zou gaan, maar dat gebeurt nu pas in 2012. Het maximumbedrag aan afdracht- vermindering voor 2011 bedraagt € 11 mln. Uitbreiding termijn innovatiebox Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verleend of waarvoor een SO- verklaring is gekregen, kunt u kiezen voor de innovatiebox. Het behaalde voordeel wordt belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 5%. Met ingang van 2011 is het voordeel van de innovatiebox ook van toepassing op winst uit innova- tieve activiteiten in de periode tus- sen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi. Alle belastingplichtigen
 4. 4. 4 Extra bijdrage voor duurdere leaseauto niet voordelig Rijden uw werknemers in een auto van de zaak en mogen zij deze ook privé gebruiken, dan krijgen ze te maken met een bijtelling. Vraagt u aan hen een eigen bijdrage uit het nettoloon voor het privégebruik, dan vermindert deze eigen bij- drage de bijtelling. Maar wat nu als uw werknemer graag een duurdere lease- auto wil dan uw leasebudget voorschrijft? Gebruikelijk is om in dat geval een bijdrage (bovennormbijdrage) van uw werknemer te vragen. Deze bijdrage mag echter alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling voor zover deze betrekking heeft op het privégebruik! De Hoge Raad Een werknemer reed in 2003 achtereenvolgens in twee verschillende auto’s van de zaak en betaalde aan zijn werkgever voor het privégebruik een bijdrage van € 1.488 per jaar. Omdat hij steeds een duurdere auto had dan het leasebudget van zijn werkgever voor- schreef, betaalde hij een extra bijdrage van € 5.203 per jaar. Deze bovennormbijdrage was hij ook ver- schuldigd als de auto niet voor privédoeleinden werd gebruikt. In 2003 had de werknemer in totaal 51.958 km gereden, waarvan 12.000 km privé. De Hoge Raad heeft beslist dat de bovennormbijdrage alleen in mindering komt op de bijtelling voor zover deze betrekking heeft op het privégebruik. De bovennorm- bijdrage moet dus worden gesplitst in twee delen: het privé- en zakelijk gebruik. Hoe moet het dan wel? In deze zaak betaalde de werknemer een eigen bijdrage van € 1.488 voor het privégebruik en een bovennorm­ bijdrage van € 5.203 voor een duurdere auto, ongeacht privégebruik. De eigen bijdrage van € 1.488 komt volledig in mindering op de bijtelling. Daarnaast mag € 1.202 (12.000 privé-kilometers/51.958 totale kilo- meters x € 5.203) van de bovennormbijdrage in min- dering gebracht worden. Gevolgen voor de praktijk De uitspraak van de Hoge Raad is een belangrijk ­signaal voor de praktijk. Heeft u als werkgever de bovennormbijdrage voor de duurdere leaseauto tot nu toe volledig in mindering gebracht op de bijtel- ling, dan heeft u waarschijnlijk te weinig loonbelas- ting afgedragen. Neem in dat geval zo snel mogelijk ­contact met ons op om de fout te herstellen. Vraagt u aan uw werknemer een bij- drage omdat hij een duurdere leaseauto wil dan uw lease- budget voorschrijft, spreek dan af dat hij de bijdrage ver- schuldigd is voor het daadwerkelijke privégebruik. TIP+ werkgever
 5. 5.    Nieuws 5 55 Alle belastingplichtigen Veel voordelen voor eigenwoningbezitters Om de woningmarkt te stimuleren heeft het kabinet een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Deze maatregelen leveren extra voordeel op voor eigenwoningbezitters. Renovatie of herstel van woningen Tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor renovaties of herstelwerk- zaamheden aan een woning, garage, serre, schuur of aan- en/of uitbouw. Voorwaarde is dat de woning, na de eerste ingebruikname, minimaal twee jaar oud is. Het lage btw-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materialen. Buiten de regeling vallen bijvoorbeeld werkzaamheden als glazenwassen, het aanleggen en onderhouden van tuinen en het werk van architecten die renovatie of herstel voorbereiden. Informeer bij ons naar de uitzonderingen. Wanneer de verbouwing niet vóór 1 juli 2011 wordt afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn verricht. Minder overdrachtsbelasting bij ‘snelle’ doorverkoop Voor woningen die in 2011 worden gekocht en bin- nen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachts- belasting verschuldigd over de eventuele winst. Deze regeling geldt nu ook al, maar alleen voor woningen die binnen zes maanden worden doorverkocht. Hypotheekrente-aftrek leegstaande woningen verlengd De periode waarin mensen met dubbele hypotheek­ lasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrente-aftrek, gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tegemoetkoming geldt voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Deze tijdelijke regeling vervalt per 1 januari 2013. Hypotheekrente-aftrek na tijdelijke verhuur Ook de regeling dat eigenwoningbezitters na een ver- huurperiode weer recht hebben op hypotheekrente- aftrek, wordt met één jaar verlengd. De woning moet na de verhuurperiode wel weer leegstaan en bestemd blijven voor de verkoop. Deze regeling loopt tot eind 2012. Nationale Hypotheek Garantie De verhoogde Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van € 350.000 blijft van kracht tot 1 januari 2012. Als koper kunt u hiermee van uw bank een lager rentetarief krijgen, onder meer onder de voorwaarde dat niet meer dan 50% van de lening aflossingsvrij is. Let op!! Als de werkzaam- heden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011, is het verlaagde btw- tarief van toepassing op het arbeidsloon van de gehele ver- bouwing of renova- tie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.
 6. 6. 6 Minister De Jager van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend om de btw-heffing over het privégebruik van onroerend goed te wijzigen. Nu mag u als ondernemer, bij verkrijging van een woon-werkpand, de verschuldigde btw direct en volledig in aftrek brengen. Uiteraard kan dit alleen als u het pand tot uw ondernemingsvermogen rekent en u btw-belaste prestaties ver- richt. Het privégebruik wordt dan vervolgens in het jaar van ingebruikname en in de negen daaropvolgende jaren (herzieningstermijn) naar evenredigheid belast. Door de voorgestelde wetswijziging blijft de aftrek van voorbelasting vanaf 2011 direct beperkt tot het zakelijk gebruik. Via een correctiemechanisme wordt dan gedurende de herzieningstermijn jaarlijks rekening gehouden met eventuele wijzi- gingen in het bedrijfs- en privégebruik. Als het privégebruik binnen tien jaar toe- of afneemt, moet u de btw naar evenredig- heid corrigeren. Blijft het privégebruik gelijk, dan valt er niets te corrigeren. Gevolgen van wetswijziging U schaft bijvoorbeeld in 2010 een woon- werkpand aan en rekent deze volledig tot uw btw-ondernemingsvermogen. De ver- schuldigde btw bij aanschaf is € 40.000. U gebruikt het pand voor 60% voor btw- belaste bedrijfsdoeleinden en voor 40% voor privédoeleinden. De verschuldigde btw van € 40.000 mag u nu in één keer in aftrek brengen. Vervolgens vindt, gedu- rende de herzieningstermijn, jaarlijks een correctie plaats voor het privégebruik. Verandert er niets aan het privégebruik, dan bedraagt de correctie jaarlijks € 1.600 (€ 40.000/10 x 40%). Schaft u hetzelfde pand niet in 2010 maar in 2011 aan, dan is de aftrekbare voorbe- lasting direct beperkt tot 60%. Van de btw over de aanschaf kunt u dus nog maar € 24.000 (€ 40.000 x 60%) direct in aftrek brengen. Als het privégebruik niet wijzigt, hoeft u gedurende de herzieningstermijn van tien jaar verder geen correctie over het privégebruik toe te passen. Het liquidi- teitsvoordeel door gespreide betaling over privégebruik is dan dus verdwenen. Overgangsregeling Heeft u nu al een woon-werkpand, dan heeft de voorgenomen wijziging voor u geen gevolgen. Hetzelfde geldt als uw woon-werkpand nu in aanbouw is, maar u het pand nog vóór 1 januari 2011 in gebruik neemt. In dat geval wordt het Einde liquiditeitsvoordeel privégebruik woon-werkpand ondernemer BV aftrekbare voorbelasting 60% privégebruik nog belast volgens de huidige regels. Dit kan een aanzienlijk liquiditeits- voordeel opleveren. Op dit moment is nog niet duidelijk of er ook een overgangsrege- ling komt voor woon-werkpanden die nu in aanbouw zijn, maar pas op of na 1 janu- ari 2011 in gebruik worden genomen.
 7. 7.    Nieuws 5 77 Geef uw kind financieel steuntje in de rug Uw vermogen moet u op een gegeven moment over- dragen. Schenken bij leven is fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruik- maakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Vrijstellingen in de schenkbelasting U mag jaarlijks aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.000. Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 35 jaar, dan kunt u eenmalig belas- tingvrij een bedrag schenken van € 24.000. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan nog verhoogd worden tot € 50.000 als uw kind het geld gebruikt voor een buitengewoon dure studie of voor de eigen woning. Maakt u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u hier altijd een aangifte van doen. In de aangifte kunt u aangeven welke vrijstel- ling van toepassing is. Vrijstelling voor eigen woning U mag ook gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 50.000 als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning. Het gaat daarbij niet alleen om het verwerven van de eigen woning, maar uw kind mag het geld ook gebruiken voor: • Het aflossen van de eigenwoningschuld. • Kosten van onderhoud of verbetering van de woning. • Het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming. Deze schenking moet worden vastgelegd in een nota- riële akte. Hierin moet een opschortende voorwaarde zijn opgenomen dat uw kind een eigen woning heeft verworven of de schenking heeft gebruikt voor kosten voor de eigen woning. U en uw kind moeten schrifte- lijk kunnen aantonen dat u de schenking daadwerke- lijk aan uw kind heeft uitbetaald en dat het geld door uw kind is gebruikt voor de eigen woning. Voor de buitengewoon dure studie gelden ook aan- vullende voorwaarden. Slechts één keer de verhoogde vrijstelling De verhoogde vrijstelling is eenmalig en kan dus niet worden gespreid over meerdere kalenderjaren. Hierop geldt één uitzondering. Als u al vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan mag u toch nog € 26.000 belastingvrij schenken als uw kind dit geld gebruikt voor de eigen woning. Let op!!Is uw eigen kind al ouder dan 35 jaar maar zijn of haar partner niet, dan kunt u toch gebruikmaken van de eenmalig ver- hoogde vrijstelling in de schenkbelasting. Uw kind of zijn/ haar partner mag dan niet al voor een andere schenking van (schoon)ouders een beroep heb- ben gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Let op!! De eenmalig ver- hoogde vrijstelling van schenkbelasting vervalt als de woning niet de eigen woning van uw kind is ge- wor­den in het jaar van schenking of in de daaropvolgende twee jaren. € Alle belastingplichtigen
 8. 8. 8 Aanvulling nieuwsbrief Miljoenennota Hoofdpunten Regeerakkoord 2011 Zojuist heeft de CDA-fractie ingestemd met het regeerakkoord. Dat betekent dat u ervan uit kunt gaan dat Nederland een nieuw kabinet heeft (VVD-CDA met gedoog- steun van de PVV) en dat de volgende plan- nen uitgevoerd zullen worden. De details worden de komende maanden nog verder uitgewerkt. miljoenenota deel ondernemersfaciliteit. Deze is gericht op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap. • Het midden- en kleinbedrijf (MKB) en zelfstandi- gen zonder personeel (ZZP’ers) maken meer kans op overheidsopdrachten. • Er komt één definitie van zelfstandig ondernemerschap. • Het rookverbod voor de kleine horecaonderne- ming (minder dan 70 m²) wordt opgeheven. • Het huidige aantal koopzondagen blijft gehandhaafd. Ondernemers per saldo niet slechter af • Het kabinet bezuinigt € 500 mln. op subsidies. Subsidies worden alleen verstrekt als de effec- tiviteit ervan is bewezen. De verlaging van de subsidies wordt gecompenseerd door lasten- verlaging via de vennootschapsbelasting en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit levert het bedrijfsleven per saldo een voordeel op van € 600 mln. • In plaats van de bestaande fiscale faciliteiten voor ondernemers komt er straks één nieuwe 1
 9. 9.    Nieuws 5 9 Administratieve lasten en regeldruk omlaag • De administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven moeten in 2012 met 10% zijn afge­ nomen. Na 2012 vindt een jaarlijkse reductie van 5% van de administratieve lasten plaats. Het wgaat hierbij onder meer om uniformering van het loonbegrip, aanpassen van de loonsom- heffing, verkorting van de winstaangifte en ver- eenvoudiging van de regelgeving voor B.V.’s. • Ondernemers kunnen straks voor al hun overheidszaken terecht bij één loket, een ‘Ondernemersplein’. • Het aantal statistische uitvragen door het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat drastisch omlaag. • Per 1 januari 2011 komt er een zogeheten “inspectievakantie” voor het bedrijfsleven. Bij deugdelijke zelfregulering (certificering) kan met minder inspectie-onderzoeken per bedrijf ­worden volstaan. • Als te laat op een vergunningsaanvraag wordt beslist, wordt de vergunning zo veel mogelijk automatisch verleend. Maatregelen voor de arbeidsmarkt • De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt ruimer uitgevoerd. • De AOW-leeftijd wordt naar verwachting per 1 januari 2020 verhoogd naar 66 jaar. • Alleen cao’s die aandacht besteden aan ­leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden algemeen ­verbindend verklaard. • Premiekorting voor werkgevers die oudere ­werklozen in dienst nemen en ouderen in dienst houden, wordt gehandhaafd. • Vrijwillig langer doorwerken na de pensioen­ gerechtigde leeftijd blijft aantrekkelijk. • Er komt een vitaliteitsregeling. De levensloop­ regeling en het spaarloon worden in deze nieuwe regeling geïntegreerd. De regeling mag nog wel gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opzet- ten van een eigen bedrijf, maar niet meer voor ­vervroegd uittreden. • Thuis- en telewerken wordt bevorderd. Dwingende arbo-regels met betrekking tot ­thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files. • Er verandert niets aan de duur van de huidige werkeloosheidswet (WW) en ook het ontslagrecht blijft intact. Automobilist wordt ontzien • De fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet. • Er komt geen kilometerheffing. • Er wordt € 500 mln extra geïnvesteerd in wegen en spoor. • De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km/u. Koopkrachtverlagende maatregelen • De zorgtoeslag en het kindgebonden budget vervallen als u box 3-vermogen heeft (het bedrag boven de vrijstelling plus € 80.000). • De heffingskorting van 1,3% voor groen beleg- gen, sociaalethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal komt te vervallen. Tevens vervalt de persoonsgebonden aftrekpost voor verliezen op beleggingen in durfkapitaal. • De ingangsleeftijd van de doorwerkbonus wordt één jaar later. Nu geldt deze vanaf 61 jaar, maar dat wordt dus waarschijnlijk 62 jaar. • Er wordt een differentiatie in de heffings- en invorderingsrente aangebracht. De te betalen rente blijft 2,5%, maar de door bedrijven en ­burgers te ontvangen rente bedraagt 1%. • Bij de alleenstaande (aanvullende) ouderkorting wordt de leeftijdsgrens voor het jongste kind verlaagd naar 12 jaar. Deze bedraagt momenteel voor de alleenstaande ouderkorting 27 jaar en voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting 16 jaar. • Op dit moment is voor kostwinnersgezinnen met jonge kinderen (t/m 5 jaar) en gezinnen met een niet-werkende partner die is geboren voor 1-1-1972, de volledige algemene heffingskorting overdraagbaar. Dit wordt in 13 jaar versoberd: de uitzondering voor gezinnen met jonge kinderen komt geheel te vervallen. De leeftijdsgrens voor niet-werkende partners schuift op naar 1-1-1963. • Het kindgebonden budget en de kinderopvang- toeslag worden beperkt. Het maximum uurtarief wordt verlaagd richting de € 5. • De giftenaftrek wordt beperkt tot giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg • Het aantal fysiotherapiebehandelingen die ­cliënten zelf moeten betalen, wordt verhoogd tot vijftien. • Het aantal te vergoeden IVF-behandelingen wordt beperkt tot de eerste behandeling. • De eigen bijdrage aan de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de tweedelijns GGZ wordt verhoogd (€ 155 voor acht sessies eerste- lijns en € 175 voor tweedelijns; boven de 1.800 behandelminuten € 250 extra). • Het maximaal aantal te vergoeden zittingen voor de eerstelijnspsycholoog wordt verlaagd van acht naar vijf. • Verzekerde prestaties (geneeskundige zorg, geneesmiddelen en GGZ-zorg) gericht op de behandeling van een lage ziektelast worden uit het basispakket gelicht. Hiervoor kunnen wel aanvullende verzekeringen worden afgesloten. 2 5 3 6 4 2
 10. 10. 10 Basispartnerbegrip Nieuw is de introductie van het basispart- nerbegrip voor alle belastingen (dus ook voor de nieuwe erf- en schenkbelasting) en toeslagen. Onder het basispartnerbe- grip vallen alleen de gehuwden, de gere- gistreerde partners en de samenwonenden die gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde woonadres en een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten. Voor de schenk- en erfbelasting moet in het samenlevingscontract ook een weder- zijdse zorgplicht zijn opgenomen. Andere ongehuwd samenwonenden worden voor de belastingen en toeslagen in principe niet meer als partners aangemerkt. Uitzonderingen De nieuwe regeling kent uitzonderingen. Zo worden ongehuwd samenwonenden, die op hetzelfde woonadres staan inge- schreven maar geen samenlevingscontract hebben, voor de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke toeslagen nog wel als partners aangemerkt als zij samen: • een kind hebben, of • een woning bezitten, of • als partners zijn geregistreerd in een pensioenregeling. Zo vallen ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract, zonder een gezamenlijk kind, eigen woning of een ‘gezamenlijke’ pensioen- regeling buiten de boot! Zij zullen vanaf 2011 geen partners meer zijn voor de inkomstenbelasting. Ook de schenk- en erfbelasting kent een uitzondering op de algemene regeling. Ongehuwd samenwonenden, die tot het moment van de schenking of moment van overlijden al gedurende een onafgebro- ken periode van tenminste 5 kalender­ jaren staan ingeschreven op hetzelfde woonadres, zijn voor de schenk- en erf- belasting toch partners, ook als zij geen samenlevings­contract met een wederzijdse zorgverplichting hebben. Partnerbegrip in verpleeghuissituaties Als één van beide partners wordt opgeno- men in een verpleeg- of verzorgingshuis, wordt niet langer voldaan aan de voor- waarde dat ongehuwd samenwonenden op hetzelfde woonadres in de gemeente- lijke basisadministratie staan ingeschreven. Toch blijft ook in dit geval het fiscaal part- nerschap bestaan. Fiscaal partnerschap en huwelijk Voor gehuwden verandert er in principe niets. Zij waren altijd al fiscaal partner en blijven dat nu ook. Wel wordt de wet op één punt aangescherpt: het fiscaal part- nerschap eindigt pas als er sprake is van een civielrechtelijke scheiding van tafel en bed en bij een echte echtscheiding. Alleen duurzaam gescheiden leven is niet langer voldoende. Fiscaal partnerschap in 2011 Vanaf 2011 kunnen samenwonenden niet langer jaarlijks kiezen voor behandeling als fiscale partners in de inkomstenbelasting. De fiscus stelt aan de hand van de feitelijke situatie vast of iemand fiscaal partner is. PRIVÉ ZAAK Alle belastingplichtigen
 11. 11.    Nieuws 5 11 Pensioenfondsen hebben een aantal mogelijkheden om weer financieel gezond te worden: 1. de pensioenpremies verhogen 2. aan werkgevers extra geld vragen. Dit kan echter alleen bij ondernemings- pensioenfondsen en niet bij bedrijfstakpensioenfondsen 3. uitkeringen van gepensioneer- den en pensioenopbouw van werkenden niet laten mee­ stijgen met de lonen 4. de pensioenuitkeringen verlagen. Dit laatste heet ‘afstempelen’ Wat betekent afstempelen? Op dit moment zijn de problemen bij veertien pensioenfondsen dus- danig groot dat de mogelijkheid om de pensioenuitkeringen te verlagen (afstempelen) nu bekeken wordt. Vóór 1 december van dit jaar moet hierover meer duidelijkheid zijn. De toezeggingen aan werkenden worden doorgaans ook beperkt. Beperkingen kunnen oplopen tot wel 14%. Dit kan zeer nare gevol- gen hebben voor de pensioenop- bouw van werknemers. Is daar wat tegen te doen? Alternatieven Uitkeringsgerechtigden kunnen natuurlijk gokken dat de beleggings- resultaten van de pensioenfondsen weer aantrekken en dat de fondsen hun oude toezeggingen dan alsnog kunnen nakomen. Een erg grote zekerheid vormt dit echter niet! Een andere optie is dat u zich tevre- den stelt met een eventuele lagere uit- kering. Hoeveel lager hangt af van de prestaties van uw pensioenfonds. Een derde mogelijkheid is dat u zelf voorziet in een extra aanvulling voor de oude dag, bijvoorbeeld via een lijfrente of bankspaarproduct. AOW-leeftijd naar 66 jaar Als mensen later stoppen met wer- ken, scheelt dat in de verplichtingen voor de fondsen. Het aankomend kabinet is van plan om de AOW- leeftijd per 1 januari 2020 te ver­ hogen naar 66 jaar. Alle belastingplichtigen Overleeft uw pensioen de kredietcrisis?! Bijna dagelijks verschijnen alarmerende berichten in de media over de pensioenfond- sen. Zij hebben tijdens de crisis veel geld verloren op de beurs en de rente is gedaald. Daar- naast is de levensverwachting van werknemers toegenomen. ­Fondsen moeten meer geld opzij zetten om toekomstige verplichtingen na te komen. Welke gevolgen heeft dat voor u?
 12. 12. 12 Spelregels voorziening toekomstige uitgaven Voorwaarden op een rij U mag fiscaal een voorziening vormen als het gaat om toekomstige uitgaven die: 1. hun oorsprong vinden in feiten of omstandig­ heden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprong­ eis) en; 2. de uitgaven ook aan die periode kunnen worden toegerekend (toerekeningseis) en; 3. er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven zich zullen voordoen (zekerheidseis). Wilt u een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven, dan moet u altijd aan alle drie de eisen voldoen. Oorsprongeis U verwacht in de toekomst uitgaven te moeten doen die hun oorsprong vinden in omstandigheden die zich vóór de balansdatum hebben voorgedaan. In dat geval wordt voldaan aan de oorsprongeis. Een voor- beeld hiervan is de slijtage aan bedrijfsmiddelen die u in de onderneming gebruikt. U kunt dan een voorzie- ning vormen voor groot onderhoud. Toerekeningseis Dit zijn toekomstige uitgaven die toegerekend kun- nen worden aan de periode tot en met de balansda- tum. Hieraan voldoet u als de toekomstige uitgaven niet zijn toe te rekenen aan toekomstige voordelen en ook naar hun aard geen kosten zijn van toekomstige jaren. Zekerheidseis De kans dat de uitgaven zich voordoen, moet groter zijn dan de kans dat de uitgaven zich niet zullen voor- doen. Zo mag u bijvoorbeeld een voorziening vormen voor een toekomstige jubileumuitkering aan uw werk- nemers. De voorziening mag niet groter zijn dan het gedeelte dat betrekking heeft op de (dienstjubileum) periode die op de balansdatum al is verstreken (de toerekeningseis). Bovendien moet u de toekomstige jubileumuitkering in het verleden vastgelegd hebben in de arbeidsovereenkomst (oorsprongeis). Voor de toekomstige kosten van bodemsanering mag u echter weer geen voorziening vormen. Omdat de vervuiling is ontstaan door de bedrijfsvoering in het verleden voldoet u weliswaar aan de eerste twee eisen, maar niet aan de zekerheidseis. Gezien het aantal ernstige bodemverontreinigingen in Nederland, vinden er immers maar relatief weinig saneringen plaats en is er dus geen redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen. Waarvoor kunt u een voorziening vormen? Denk aan oninbare vorderingen, schadeclaims door een onrechtmatige daad vóór de balansdatum, pen- sioenverplichtingen en garantievoorzieningen op producten. De Belastingdienst kan u achteraf vragen stellen over de voorziening die u op de balans hebt opgenomen. Als u dan niet kunt aantonen dat aan alle drie de voorwaarden is voldaan, zal de voorziening door de fiscus worden geweigerd. Voor uitgaven die u als ondernemer in de toekomst verwacht, kunt u onder bepaalde voorwaarden nu al een voorziening vormen. De voorziening vormt een passiefpost op de balans, waardoor u minder belasting bent verschuldigd. U haalt als het ware toekomstige lasten naar voren. ondernemer BV
 13. 13.    Nieuws 5 1313 VAR-verklaring nu telefonisch controleren Ondernemers kunnen de echtheid van VAR-verkla­ ringen sinds kort telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. Dit coördinatiepunt is onderdeel van de Belastingdienst en controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt. Als u wilt, krijgt u de uitslag schriftelijk bevestigd. Het Landelijk Coördinatiepunt VAR is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 088 151 1000. Overheidsgarantieregeling in 2011 verlengd Het kabinet reserveert ook in 2011 € 2 mrd zodat bedrijven een beroep kunnen doen op een overheidsgarantieregeling voor krediet. Door de garantstelling lopen banken minder risico, aangezien leningen die niet meer kunnen worden terugbetaald voor de helft door de overheid worden vergoed. De twee belangrijkste kredietregelingen van de overheid zijn de Borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). De BMKB is bestemd voor mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. De borgstelling bedraagt maximaal 45% van € 3 mln krediet. Voor startersleningen van maximaal € 250.000 staat de overheid zelfs borg voor 80%. Met bankleningen en bankgarantiefaciliteiten van de GO is minimaal € 1,5 mln en maximaal € 150 mln gemoeid. Deze regeling is gericht op grote en middelgrote ondernemingen. Beide regelingen lopen via de bank. Auteursrechten transparanter en doelmatiger MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een onder- handelingsprotocol met beheersorganisatie VOI©E ondertekend. Doel is om vergoedingen voor het gebruik van auteursrechten transparanter en doel- matiger te maken. Het protocol moet het draagvlak vergroten om te betalen voor het gebruik van intel­ lectueel eigendom van auteurs en kunstenaars. Ook moeten de afspraken tussen partijen leiden tot minder administratieve lasten en heldere grondslagen en tarieven. Per branche of in clusters van branches worden afspraken gemaakt over een transparantere vergoedingenstructuur voor het gebruik van muziek, beeld en tekst. Spaarloon niet langer geblokkeerd Op 15 september heeft minister De Jager van Financiën het spaarloon over de jaren 2006-2009 vrijgegeven. Het in 2010 opgebouwde spaarloon blijft geblokkeerd. Spaarloon moet normaal gesproken vier jaar geblokkeerd staan. Als werkgever moet u kunnen aantonen welke bedragen er binnen deze vier- jaarstermijn aan geldige bestedingsdoelen (bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning) zijn uitgegeven. De deblokkering valt hier ook onder. Heeft u de administratie van de spaarloon- regeling uitbesteed aan de bank of de verzekeraar, overleg dan of ook deze tussentijdse deblokkering per werknemer goed geadministreerd wordt. 1 2 3 12 TIPS4e kwartaal 2010 4 12 tips + ondernemer BV ondernemer BV werkgeverondernemer BV
 14. 14. 14 Ook buitenlander heeft recht op middelingsteruggaaf Een buitenlander mag gebruikmaken van de middelingsregeling wanneer hij zijn inkomen in Nederland verdient. Hij mag achteraf niet wor- den bestraft voor het feit dat hij in twee van de drie relevante jaren niet gekozen heeft voor behandeling als binnenlands belastingplich- tige. Dat heeft de rechter in Den Bosch beslist. Als een belastingplichtige het ene jaar een veel hoger inkomen heeft uit werk en woning dan het andere jaar, betaalt hij waarschijnlijk meer belas- ting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft. Als tegemoetkoming hierop kan dan gebruik worden gemaakt van ‘middeling’ voor een meer gelijkmatige belastingheffing. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Mkb-winstvrijstelling kan ook negatief uitpakken Een psychotherapeut kwam er onlangs bij de rechter bekaaid van af met de doorgaans gunstig werkende mkb-winstvrijstelling. De rechter maakte namelijk duidelijk dat de mkb-winstvrijstelling zowel van toepassing is bij winst als bij verlies. De ondernemende psychotherapeut had een beschei- den winst gemaakt die na de forse ondernemersaftrek een verlies werd. De mkb-winstvrijstelling verzachtte het verlies weer. Deze onbedoelde verlaging van het verlies vond de psychotherapeut discriminatie van ondernemers met kleine winsten. Niet dus, stelde de rechter, want het begrip winst moet ‘rekenkundig’ worden opgevat, waardoor dit begrip zowel positieve als negatieve winsten (verliezen) omvat. Per 1 januari 2010 is de mkb-winstvrijstelling verhoogd naar 12% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Ook hoeft u niet meer te voldoen aan het urencriterium. De mkb-winstvrijstelling geldt dus onge- acht het aantal uren dat de zelfstandig ondernemer aan zijn onderneming heeft besteed. Transactieoverzichten OV-chipkaart zijn ‘plaatsbewijzen’ Werkgevers mogen voortaan transactie-overzichten van de OV-chipkaart als bewijs gebruiken dat hun werknemers met het openbaar vervoer reizen. Hetzelfde geldt voor mensen die gebruikmaken van de reisaftrek in de inkomstenbelasting en een geldig plaatsbewijs nodig hebben om de aftrek aan te tonen. De Wet op de loonbelasting kent een overhandigingsplicht voor de originele vervoerbewijzen als een werkgever aan een werk- nemer een vrije vergoeding voor openbaar vervoer wil geven. Naast het gebruikelijke, originele papieren vervoerbewijs is nu ook een transactie-overzicht van een vervoerbedrijf een geldig bewijs. In het openbaar vervoer is een elektronisch vervoerbewijs inge- voerd, de OV-chipkaart. Het is de bedoeling dat dit bewijs het papieren vervoerbewijs geheel gaat vervangen. In de regio’s Rotterdam en Amsterdam is de OV-chipkaart al ingevoerd. Gemiddelde WGA-premie voor 2011 bekend In 2011 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsge- schikten) verzekeren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gemiddeld 0,62% premie betalen. Op de website van het UWV staat een WIA-wijzer, waarmee werk- gevers zelf hun premie kunnen berekenen. De hoogte van de individuele WGA-premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsri- sico van de verzekerde werkgevers. Werkgevers ­hebben de keus om het WGA-risico publiek te ver­zekeren via het UWV of het risico te verzeke- ren bij een particuliere verzekeraar. 7 8 5 6 alle belastingplichtingen 12 TIPS+ 12 TIPS4e kwartaal 2010 werkgever werkgever ondernemer
 15. 15.    Nieuws 5 15 alle belastingplichtingen 15 Nieuw boetebeleid loonheffingen De Belastingdienst heeft haar boetebeleid voor de loon- heffingen vanaf 1 juli op een tweetal punten aangescherpt. Ten eerste bedraagt de boete bij het niet of te laat doen van een aangifte loonheffing voortaan € 61. Ontvangt de Belastingdienst uw aangifte binnen de coulancetermijn (zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum), dan krijgt u geen boete. Ten tweede is de coulancetermijn voor het betalen van de loonheffingen verkort tot zeven kalen- derdagen na de uiterste betaaldatum. Voorheen eindigde deze termijn op de datum van de naheffingsaanslag. Registreren van akten alleen tijdens kantooruren Bij een aantal Belastingkantoren kunt u onderhandse akten laten registeren. U kunt dan later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond. Het aanbieden van akten ter registratie kan voortaan alleen tijdens de openingstijden van de Belastingkantoren. De kantoren zijn alle werkdagen van 09.00–17.00 uur geopend. De kantoren zijn gesloten op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen. Biedt u een akte op een werkdag na 17.00 uur aan, dan krijgt de akte als dagtekening van registratie de datum van de eerst- volgende werkdag. Als u een ander aangiftetijdvak voor de loonheffingen wilt Doet u nu maandelijks loonaangifte en wilt u dit liever per vier weken of andersom, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een ander aangiftetijdvak. Hiervoor heeft u het formulier ‘wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ nodig. Dit formulier kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/zakelijk/ loonheffingen/download/ Als u ervoor zorgt dat uw verzoek uiterlijk 14 decem- ber 2010 binnen is bij de Belastingdienst, dan kunt u per 1 januari 2011 gebruikmaken van een nieuw aangiftetijdvak. Digitaal loonstrookje mag, maar wel met toestemming Wist u dat u voortaan de loonstroken in plaats van per post ook digitaal mag toesturen aan uw werknemers? Dat scheelt tijd en de nodige postzegels en enveloppen. Digitaal toesturen mag, maar alleen als u toestemming heeft van uw werknemers. Het loonstrookje moet beveiligd zijn, zodat gegevens niet gewijzigd kunnen wor- den en uw werknemers moeten de mogelijkheid hebben om hun loonstrookje op te kunnen slaan op de computer. 10 11 9 12 werkgever Als u een ander aangiftetijdvak voor de loonheffingen wilt werkgever werkgever werkgever
 16. 16.   Amersfoort Uraniumweg 23 3812 RJ Amersfoort Postbus 468 3800 AL Amersfoort Tel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl   Arnhem Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV Arnhem Postbus 1210 6801 BE Arnhem T (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl   Ede Rubensstraat 215C 6717 VE Ede T (0318) 648 148 ede@crop.nl   Hoofddorp Opaallaan 1208 2132 LN Hoofddorp Postbus 245 2130 AE Hoofddorp T (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl   Leusden Storkstraat 24 3833 LB Leusden Postbus 102 3830 AC Leusden T (033) 495 25 00 leusden@crop.nl   Nieuwegein Marconibaan 59 B 3439 MR Nieuwegein Postbus 584 3430 AN Nieuwegein T (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl Colofon Nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs Realisatie: BenedenBoven Marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs streven steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid ­aanvaarden voor eventueel in deze ­uitgave voorkomende onjuistheden.

×