Successfully reported this slideshow.

Btw nieuwsbrief juli 2012

530 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Btw nieuwsbrief juli 2012

  1. 1. Btw nieuwsbrief - Juli 2012 A. Verhoging btw tarief per 1 oktober 2012 Het kabinet is voornemens om het algemene btw-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19% naar 21%. Het wetsvoorstel, waarin de verhoging van het algemene btw-tarief is opgenomen, isIn deze btw-nieuwsbrief komen de inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen.volgende onderwerpen aan bod: De gevolgen van de verhoging van het algemene btw tarief zullen groot zijn. Om die reden gaan wijA. verhoging van het algemene hieronder in op de belangrijkste vragen en aandachtspunten ten aanzien van deze verhoging. btw tarief per 1 oktober 2012; 1. Is het zeker dat de verhoging van het algemene btw tarief doorgaat?B. verlaging podiumkunsten per 1 In beginsel kunnen partijen na de verkiezingen van 12 september 2012 besluiten om de juli 2012; tariefsverhoging terug te draaien. Wij achten de kans daarop niet groot aangezien de opbrengsten van deze verhoging een belangrijk onderdeel vormen van het pakket om te voldoen aan deC. vrijwillige verleggingsregeling begrotingseisen die Brussel stelt. Daarnaast is het praktisch lastig om dit pakket op een zodanig levering mobiele telefoons en korte termijn terug te draaien. computerchips; 2. Gaat het verlaagde tarief van 6% ook omhoog?D. intrekking goedkeuring Nee. Alleen het algemene btw tarief gaat omhoog. Het verlaagde tarief van 6% wijzigt dus niet. Het uitstel van betaling bij verlaagde tarief is onder meer van toepassing op de levering van voedingsmiddelen en boeken en vertraging teruggaaf verzoek op het gelegenheid geven tot sportbeoefening. buitenlandse btw. 3. Mag ik mijn prijzen verhogen? Op basis van de Wet op de omzetbelasting 1968 is een ondernemer bevoegd om de verhoging van de btw te verhalen op zijn afnemer. Eventuele hiermee strijdige contractuele afspraken, zoals een afgesproken prijs inclusief btw, zijn nietig. Het is natuurlijk wel altijd de vraag of ondernemers dit uit commercieel oogpunt wenselijk vinden aangezien hun afnemers achteraf worden geconfronteerd met een verhoging van de prijzen. Daarnaast is aanpassing van de prijzen op een dergelijk korte termijn in de meeste gevallen kostbaar. 4. Wat zijn de gevolgen voor uw winstmarge? Door de verhoging van het algemene tarief van 19% naar 21% bent u in beginsel meer btw verschuldigd. Het volledig doorberekenen van de 2%-punt extra verschuldigd btw leidt in beginsel niet tot hogere netto prijzen als afnemers deze btw volledig in aftrek kunnen brengen. Btw-nieuwsbrief - Juli 2012
  2. 2. Als uw afnemer de btw niet of niet volledig in 6. Is er een overgangsregeling voor overeenkomst na 30 september 2012 eenaftrek kan brengen, zal de doorberekening woningen en verbouwingen aan onroerende zaak levert of een bouwwerkvan de verhoging van het algemene btw woningen? oplevert tegen een vergoeding die vervalt intarief leiden tot hogere netto prijzen. Als Vanwege het maatschappelijke belang termijnen, blijft over de termijnen die vóóru de prijzen niet kan of wil verhogen, leidt dat met de bouw van onroerende zaken 1 oktober 2012 zijn vervallen het 19%-tariefde algemene verhoging van btw tot een (in is gemoeid, is net als bij de verhoging van toepassing. De termijnen die op of na 1sommige branches) aanzienlijke daling van van het btw tarief in 2001 van 17,5% naar oktober 2012 vervallen, zijn belast tegen 21%de winstmarge. Ter illustratie het volgende 19%, een overgangsregeling opgenomen btw.voorbeeld: als de verkoopprijs € 100 inclusief voor de levering van onroerende zakenbtw bedraagt, leidt de verhoging van het waarbij de vergoeding in termijnen vervalt Verbouwingen aan onroerende zakenalgemene btw tarief ertoe dat u niet langer € (“aanneemovereenkomsten”). Zonder Voorts is goedgekeurd dat de (algemene)15,97 aan btw bent verschuldigd maar € 17,36. overgangsregeling zou de oplevering van overgangsregeling voor nieuwbouwDe verhoging leidt in dit voorbeeld dus tot onroerende zaken na 1 oktober namelijk ook geldt voor apart overeengekomeneen daling van de winstmarge van € 1,39. geheel belast zijn tegen een tarief van verbouwingsdiensten aan onroerende zaken 21%. Op grond van een bepaling in de waarbij de overeengekomen vergoeding5. Hoe kan ik bepalen of ik 21% of 19% btw-wetgeving wordt aangenomen dat vervalt in termijnen naarmate de verbouwingbtw in rekening moet brengen? leveranciers deze verhoging van de btw vordert. Dit betekent concreet dat als u opVoor de verhoging van het algemene btw volledig kunnen doorrekenen aan hun grond van een vóór 1 oktober 2012 geslotentarief is een overgangsregeling getroffen. De afnemers. Eventuele contractuele afspraken overeenkomst na 30 september 2012 dehoofdregel van deze overgangsregeling is dat worden namelijk op basis van deze bepaling verbouwingsdiensten afrondt, voor dehet moment van presteren bepaalt of u 19% geacht nietig te zijn. Voor afnemers die de termijnen die vervallen vóór 1 oktober 2012of 21% btw in rekening moet brengen. Het btw niet of niet volledig in aftrek kunnen het btw-tarief van 19% van toepassing blijft.moment dat u de factuur uitreikt en/of het brengen, zoals particulieren, zou dit hebben Voor de termijnen die na 1 oktober vervallen,moment van betaling is dus niet van belang. geleid tot een forse stijging van de kosten. geldt het nieuwe algemene tarief van 21%.Hieronder wordt voor een aantal concrete Daarnaast is een overgangsregeling getroffen Tijdens de behandeling van dezesituaties de te volgen werkwijze uiteengezet. voor bepaalde apart overeengekomen overgangsregeling is expliciet door de verbouwingen aan onroerende zaken waarbij staatssecretaris van Financiën aangegevenHet algemene tarief van 19% is van dat deze regeling niet van toepassing is de vergoeding in termijnen vervalt.toepassing als u een goed levert of een dienst op het verrichten van onderhouds- enverricht vóór 1 oktober 2012. Dat geldt ook als De overgangsregeling houdt concreet het herstelwerkzaamheden. Hieronder wordtu de factuur op of na 1 oktober uitreikt en/of volgende voor u in: begrepen werkzaamheden die (vrijwel)de betaling op of na 1 oktober ontvangt. uitsluitend zijn gericht op de instandhouding Woningen van een onroerende zaak. Hierbij kanHet is ondernemers toegestaan om Voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht worden gedacht aan het vervangen vanvoor prestaties die zij verrichten vanaf 1 vóór 28 april 2012 maar die na 30 september kozijnen, dakgoten en het vernieuwen vanoktober 2012 maar al voor 1 oktober 2012 2012 worden opgeleverd, is een speciale dakbedekking.facturen, op deze factureren 21% btw inrekening te brengen. Op deze wijze wordt overgangsregeling getroffen. Deze speciale Deze overgangsregeling is dus alleen vanvoorkomen dat ondernemers op grond van overgangsregeling houdt dat in het tarief van toepassing op verbouwingsdiensten waarbijde overgangsregeling na 1 oktober 2012 19% van toepassing blijft voor alle termijnen sprake is van verandering van de inrichting,aanvullende facturen moeten uitreiken voor die voor 1 oktober 2013 vervallen. de aard of de omvang van de onroerendehet verschil tussen 19% en 21%. De afnemer zaak. Dat is bij woningen bijvoorbeeld het Voor nieuwbouwwoningen die zijn gekochtmag deze 21% in aftrek brengen (voor zover geval bij veranderingen aan/het plaatsen ná 28 april 2012 (en na 30 september 2012hij recht heeft op aftrek van voorbelasting). van keukens en badkamers, het aanbouwen worden opgeleverd) geldt de volgende overgangsregeling. Voor de termijnen die van een serre en het aanbrengen van eenAls u echter al voor 1 oktober 2012 heeft vóór 1 oktober 2012 vervallen blijft het 19% dakkapel.gefactureerd en/of betalingen heeftontvangen voor een prestatie die zal worden tarief van toepassing. Voor deze termijnen Indien in het kader van de uitvoeringverricht na 30 september en hiervoor 19% is het dus niet nodig om 2% extra btw van eenzelfde contract naastbtw in rekening heeft gebracht, zal u als volgt in rekening te brengen aan uw afnemer. verbouwingswerkzaamheden tevensmoeten handelen. Het verschil tussen 19% Daarentegen zijn termijnen die na 1 oktober werkzaamheden worden verricht die zienen 21% bent u op 1 oktober 2012 verschuldigd 2012 vervallen belast tegen het nieuwe op de instandhouding van de onroerendeaan de fiscus. Dat wil zeggen dat u de extra algemene tarief van 21%. zaak (zoals het vervangen van kozijnen)2%-punt btw in uw btw-aangifte van oktober kan het contract in zijn geheel worden2012 dan wel in uw btw-aangifte over het Overige onroerende zaken aangemerkt als een verbouwing. Voorwaardevierde kwartaal van 2012 moet voldoen. Voor de oplevering van overige onroerende daarvoor is dat de werkzaamheden als zaken, niet zijnde woningen, geldt de geheel niet (vrijwel) uitsluitend zijn volgende overgangsregeling. Als u op gericht op de instandhouding van de grond van een vóór 1 oktober 2012 gesloten onroerende zaak. Als daarvan sprake is, is Btw-nieuwsbrief - Juli 2012
  3. 3. een splitsing van het contract niet nodig dat de verhoging van het algemene tarief leverancier de mogelijkheid wordt ontnomenen is de overgangsregeling op de gehele juist en tijdig in uw systeem is verwerkt. om de aan de koper in rekening gebrachteverbouwing van toepassing. Daarbij neemt btw weg te sluizen.de staatssecretaris aan dat de aannemer ook19% btw in rekening brengt aan de klant op Vooruitlopend op een eventuele goedkeuring B. Verlaging btw tarief van de Europese Commissie heeft dede termijnfacturen die zijn uitgereikt vóór 1oktober 2012. podiumkunsten per 1 juli 2012 staatssecretaris van Financiën een Het btw tarief op podiumkunsten en de besluit uitgevaardigd. In dit besluit keurt7. Verhoging van het algemene btw levering van kunstvoorwerpen is per 1 juli de staatssecretaris van Financiën goedtarief en doorlopende prestaties verlaagd van 19% naar 6%. De eerdere dat leveranciers de verleggingsregelingVoor doorlopende prestaties die zijn verhoging van het btw tarief (met ingang van toepassen bij de (binnenlandse) leveringenbegonnen vóór 1 oktober 2012 en doorlopen 1 januari 2011) is hiermee weer teniet gedaan. van mobiele telefoons en computerchips metna 30 september 2012, geldt het nieuwe een omvang van € 10.000 of meer.tarief van 21% alleen voor het deel van de De staatssecretaris van Financiën heeftprestaties dat plaatsvindt na 30 september in een apart besluit goedgekeurd dat het Het besluit is alleen een goedkeuring.2012. 6%-tarief met ingang van 25 mei 2012 mag Ondernemers zijn dus niet wettelijk verplicht worden toegepast op vooruitbetalingen om deze vrijwillige verleggingsregeling toeVan doorlopende prestaties is sprake bij die voor 1 juli 2012 worden ontvangen voor te passen. Hierbij past wel een belangrijkezich herhalende prestaties die op basis podiumkunsten die op of na 1 juli 2012 kanttekening. De staatssecretaris vanvan een doorlopende overeenkomst plaatsvinden. Financiën neemt het standpunt in dat alsworden verricht. Bij doorlopende prestatie deze vrijwillige verleggingsregeling nietis geen welomschreven eindresultaat wordt toegepast, dit een aanwijzing kan zijnovereengekomen. Voorbeelden van dat de afnemer wist of had moeten wetendoorlopende prestaties zijn abonnementen C. Vrijwillige verleggingsregeling dat de leverancier van mobiele telefoons ofop leveringen, zoals gas, elektriciteit bij levering mobiele telefoons en computerchips deelneemt aan fraude. Gevolgen water, het verlenen van licenties en computerchips daarvan kan zijn dat de Belastingdienst detelecommunicatiediensten. aftrek van voorbelasting (van de aankoop van De jaarlijkse omvang van btw-carrouselfraude mobiele telefoons en/of computeronderdelen)De staatssecretaris van Financiën heeft in de EU wordt geschat op enkele miljarden bij de afnemer weigert. Hoewel het maareerder goedgekeurd dat een overeenkomstige euro’s. Om die reden staat bestrijding van de zeer de vraag is of dit standpunt vangedragslijn als bij doorlopende prestaties btw-carrouselfraude hoog op de politieke de Belastingdienst stand zal houden voormag worden gevolgd bij ondeelbare of agenda. de rechter, adviseren wij klanten om bijmoeilijk splitsbare prestaties die bijvoorbeeld de (binnenlandse) aanschaf van mobiele Btw-carrouselfraude komt er – kort gezegddoor accountants, advocaten en andere telefoons en computerchips te eisen dat de – op neer dat ondernemers wel btw inbeoefenaren van vrije beroepen worden leverancier de vrijwillige verleggingsregeling rekening brengen aan hun afnemers maarverricht. Wij veronderstellen daarom dat de toepast. Ondernemers dienen dus bij de deze btw uiteindelijk niet voldoen aan degoedkeuring voor doorlopende prestaties ten (binnenlandse) aanschaf van mobiele Belastingdienst. Daarentegen hebben deaanzien van de verhoging van het algemene telefoons en computerchips geen btw meer afnemers deze btw wel betaald aan detarief, eveneens van toepassing is op deze van hun leveranciers in rekening gebracht te fraudeur en de afnemers hebben dezeprestaties. krijgen. btw op hun aangiften omzetbelasting in8. Aanpassing van de administratie aftrek gebracht. Het is dus uiteindelijk deDoor de verhoging van het algemene belastingbetaler die dan opdraait voor deze btw-fraude.tarief van 19% naar 21% zal uw D. Intrekking goedkeuringadministratiesysteem zodanig moeten uitstel van betaling bij De staatssecretaris van Financiën heeftworden aangepast dat de verandering vanhet tarief voor prestaties en facturatie juist aanwijzingen dat de btw-carrouselfraude vertraging teruggaaf verzoekwordt verwerkt. Aanpassing van dergelijke de afgelopen periode fors is gestegen in buitenlandse btw Nederland, in het bijzonder in de handel insystemen is vaak geen sinecure aangezien de Ondernemers die btw hebben betaald in mobiele telefoons en computerchips.laatste tariefsverhoging van de btw ruim tien een andere EU-lidstaten kunnen deze btwjaar geleden is doorgevoerd. Om btw-carrouselfraude tegen te gaan terugvragen. Met ingang van 2010 moet heeft de staatssecretaris van Financiën een een dergelijk teruggaafverzoek niet langerWij adviseren dan ook om in ieder geval verzoek ingediend bij de Europese Commissie worden ingediend bij de Belastingdienst vanzo spoedig mogelijk contact op te nemen om een verplichte verleggingsregeling toe die lidstaat maar via een digitaal portaal bijmet uw softwareleverancier en om uw te passen op de binnenlandse leveringen de Nederlandse Belastingdienst.administratieprocessen voor te bereiden op van mobiele telefoons en computerchips.de verhoging van het algemene btw-tarief. Dit betekent dat niet langer de leverancierHet is namelijk voor de facturatie, het doen btw in rekening moet brengen maar dat devan aangiften en het voldoen van het juiste verschuldigdheid van btw wordt verlegdbedrag aan btw op aangifte van groot belang naar de afnemer. Gevolg hiervan is dat de Btw-nieuwsbrief - Juli 2012
  4. 4. De invoering van dit nieuwe systeem leidde tot veel problemen waardoor teruggaaf verzoeken niet tijdig konden worden afgehandeld. Als ondernemers hierdoorhun belasting niet tijdig konden voldoen, keurde de staatssecretaris goed dat uitstel van betaling werd verleend. Deze goedkeuring is per 1 juli 2012 ingetrokken.Nadere informatieVanzelfsprekend zijn wij bereid tot het geven van nadere toelichting over deze onderwerpen. U kunt daartoe contact opnemen met Liesbeth de Groot(072 - 541 11 11 of ldgroot@rsmnlk.nl), Hans van Loenen (06 - 245 735 66 of hvloenen@rsmnlk.nl ) of Michel Toet (06 - 300 797 05 of mtoet@rsmnlk.nl).Overgangsregeling schematisch weergegeven: Nee Levering/dienst voltooid op of na 1 oktober 19% btw Ja Ja Doorlopende prestaties 19% btw voor periode tot 1 oktober 2012 daarna 21% btw Nee Voor 28 april koopovereenkomst Ja nieuwbouwwoning gesloten 19% btw op facturen tot 1 oktober 2013 daarna 21% btw Nee Ja Voor 1 oktober 2012 (op)levering onroerend goed overeengekomen 19% btw op facturen tot 1 oktober 2012 daarna 21% btw Nee Ja Na 30 september 2012 integratieheffing onroerende zaak n.a.v. overeenkomst voor 1 oktober 2012 Splitsing vergoeding in 19% en 21% Nee Ja Voor 1 oktober 2012 apart overeengekomen verbouwing 19% btw op facturen tot 1 oktober 2012 daarna 21% btw onroerende zaken Nee 21% btw Btw-nieuwsbrief - Juli 2012

×