RSM NLK fiscale actualiteiten februari 2012

538 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RSM NLK fiscale actualiteiten februari 2012

  1. 1. Fiscale ActualiteitenFebruari 2012
  2. 2. Fiscale Actualiteiten Februari 2012 Fiscale Actualiteiten Februari 20121. Gegevens voor de voorlopige aanslagen en toeslagen nog 4. Speur- ontwikkelwerk (WBSO en RDA) • goedkeuring autokostenforfait van 2,7% x catalogusprijs De goedkeuring voor fondswerving door andere organisatiesactueel? Per 1 januari 2012 is de fiscale regeling Research & Develop- (inclusief btw en bpm) bij terbeschikkingstelling met die werkzaam zijn op het sociaal, recreatief of cultureel gebiedOnlangs zijn de voorlopige aanslagen vennootschaps- en ment Aftrek (RDA) in werking getreden. RDA stimuleert in- eigen bijdrage die lager is dan de normale waarde; wordt eveneens per 1 januari 2012 ingetrokken. Voor een aantalinkomstenbelasting, alsmede beschikkingen toeslagen voor novatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven. Ook kleine • goedkeuring autokostenforfait voor (auto)verhuurbedrij- instellingen wordt op grond van de aard van hun activiteiten de2012 verzonden. Deze aanslagen zijn gebaseerd op de meest bedrijven kunnen gebruik maken van de belastingaftrek voor ven van 2,7% x (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs vrijstelling voor leveringen en diensten van sociale of culturelerecente gegevens bij de Belastingdienst. Dit betreft veelal investeringen in onderzoek en innovatie. auto’s (inclusief btw en bpm); aard van toepassing. Zij kunnen alsdan vanaf 1 januari 2012inkomensgegevens over het jaar 2010. Indien uw persoonlijke • goedkeuring autokostenforfait van 1,5% x catalogus- gebruik maken van de wettelijke vrijstelling voor fondswerving.(inkomens) situatie inmiddels is gewijzigd, dan kan het zinvol WBSO en RDA? prijs (incl. btw en bpm) voor auto die zonder btw is Het betreft hier amateurtoneel-, amateurmuziek-, carnavals-zijn om de voorlopige aanslag of de beschikking toeslagen De RDA is gericht op kosten en uitgaven (niet zijnde loonkosten aangeschaft en waarvoor geen kilometeradministratie is en kleindierverenigingen. De overige organisaties zullen doorte laten aanpassen. De Belastingdienst Toeslagen heeft een want daar ziet de WBSO op) die betrekking hebben op activi- bijgehouden. de intrekking van de goedkeuring voor hun fondswervingbureaukaart 2012 gepubliceerd. Hierop kunt u snel zien of u in teiten die in aanmerking komen voor de WBSO. Ondernemers worden belast. Om uitvoeringsproblemen te voorkomen is vooraanmerking komt voor een toeslag, bijvoorbeeld de kinder- kunnen alleen een RDA-aanvraag indienen indien zij beschikken Voor de btw-correctie op het privégebruik tot 1 juli 2011 blijft wereldwinkels een overgangsregeling getroffen waarbij deopvangtoeslag. Met ingang van dit jaar komt uitsluitend het over een WBSO-verklaring. de oude regeling geldig, waarbij wordt aangesloten bij de goedkeuring gehandhaafd blijft tot 1 juli 2012.aantal gewerkte uren voor kinderopvangtoeslag in aanmer- forfaitaire regeling in de loon- en inkomstenbelasting voor deking. Tevens heeft de Belastingdienst een handige rekentool Met RDA wordt het percentage van de extra aftrek in 2012 bijtelling van het privégebruik van de auto. Goedgekeurd is 7. Onderzoek naar verlaging onbelaste reiskostenvergoedingwaardoor eenvoudig berekend wordt of u in aanmerking komt voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit – bij echter dat voor nog niet onherroepelijk vaststaande tijdvak- Op dit moment kan aan werknemers een onbelast reiskosten-voor een toeslag. een tarief van 25% – een netto voordeel op van 10%. Onderne- ken van 1 januari 2008 t/m 1 juli 2011 volstaan wordt met een vergoeding aan werknemers worden betaald van maximaal mers die gebruik maken van de WBSO-regeling en een geringe aftrekbeperking van 27% (indien wel sprake is van woon-werk- € 0,19 voor zowel de reiskosten woonwerk verkeer als voor2. Gebruik maken van de Herinvesteringsreserve S&O-inspanning (minder dan 150 uur per maand) hebben, kun- verkeer) of 26% (indien geen sprake is van woon-werkverkeer) zakelijke reizen. In het kader van de bestrijding van files heeftDe belastingheffing over gerealiseerde boekwinsten bij ver- nen gebruik maken van een vaste aftrek van € 6 per S&O-uur. van de btw op de werkelijke en geadministreerde autokosten, de staatssecretaris een commissie ingesteld om te onderzoe-koop van bedrijfsmiddelen kan worden uitgesteld door gebruik mits in het jaar van ingebruikneming en de daaropvolgende ken of de maximaal onbelast reiskostenvergoeding mogelijkte maken van de mogelijkheden van de Herinvesteringsreserve WBSO-aanvragen met een startdatum voor 1 juli 2012 komen vier jaren ieder jaar een vijfde van de aanschafkosten exclusief kan worden verlaagd naar € 0,13 per kilometer.(HIR). In dat geval moet wel binnen een termijn van drie jaar na met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 voor de RDA in btw bij de autokosten worden opgeteld.het jaar van verkoop opnieuw worden geïnvesteerd. De HIR kan aanmerking. Deze aanvragers krijgen van AgentschapNL de Overigens is bezwaar mogelijk tegen de aangegeven correctie 8. Overdracht van pensioenkapitaal in eigen beheer nietbijvoorbeeld ook worden toegepast indien een bedrijfsmiddel mogelijkheid om alsnog een RDA-aanvraag in te dienen. Bij voor het privégebruik van de auto over 2011 in verband met altijd een uitdelingdoor brand is verwoest en de verzekeringsuitkering hoger is nieuwe WBSO-aanvragen die een startdatum hebben vanaf 1 juli een uitspraak van Rechtbank Haarlem in 2011 en het hierdoor Zodra een pensioenaanspraak in een eigen beheer situatiedan de boekwaarde. De staatssecretaris van Financiën heeft 2012 kan men tegelijkertijd een RDA-aanvraag indienen. Deze ingevoerde nieuwe besluit. Dit bezwaar dient in geval van wordt overgedragen aan een andere vennootschap, neemt detwee beleidsbesluiten geactualiseerd over toepassing van de gecombineerde aanvragen voor de WBSO en RDA kunnen vanaf afdracht van omzetbelasting binnen zes weken na afdracht te Belastingdienst vaak het standpunt in dat winst moet wordenHIR. Uw RSM adviseur kent de details. 1 mei 2012 worden ingediend. worden ingediend en in geval van een teruggaaf binnen zes genomen over het verschil tussen de waarde in het economi- weken na ontvangst van de teruggaafbeschikking. Uw RSM sche verkeer en de fiscale boekwaarde. Deze situatie kan zich3. Wat te doen met de ontslagvergoeding 5. Besluit omzetbelasting heffing privégebruik auto adviseur kan u verder adviseren over het indienen van een voordoen bij een reorganisatie of een bedrijfsopvolging. OokOntslagvergoedingen zijn belast. De belastingheffing kan Op 20 december 2011 is het besluit inzake de heffing over het bezwaarschrift. als dividend uitgekeerd wordt, terwijl onvoldoende middelenworden uitgesteld door de gouden handdruk onder te bren- privégebruik van de auto gepubliceerd. In dit besluit zijn onder aanwezig zijn op de toekomstige pensioenverplichtingen tegen in een stamrecht-BV, te storten bij een verzekeraar of meer een definitie en regels opgenomen voor het bijhouden 6. Besluit omzetbelasting fondswerving kunnen nakomen, kan de Belastingdienst stellen dat winstop een stamrechtspaarrekening/-beleggingsrecht. Zodoende van woon-werkverkeer en de toe te passen btw-correctie voor Op 30 december 2011 heeft de staatssecretaris een nieuw be- genomen moet worden. Onlangs heeft de Hoge Raad bepaaldkan de bruto afkoopsom worden aangewend als bijvoorbeeld het privégebruik van de auto. De woon-werk kilometers beho- sluit uitgebracht waarin de goedkeuring wordt ingetrokken om dat ingeval van een overdracht van pensioenrechten niet altijdstartkapitaal voor een nieuw op te starten onderneming, dan ren voor de BTW per 1 juli 2011 tot het privégebruik. fondswervende organisaties (bijvoorbeeld steunstichtingen bij winst hoeft te worden genomen.wel voor de verbetering van pensioenrechten. Onlangs heeft Voor de btw-correctie van het privégebruik vanaf 1 juli 2011 zijn een vereniging of de ‘stichting vrienden van...’) buiten de btw-de belastingdienst een aantal vragen over gouden handdruk de volgende goedkeuringen gegeven: heffing te houden. De betreffende goedkeuring bleek niet in 9. Gebruik maken van de extra verhoogde schenkingsvrij-stamrechten beantwoord. Vraag uw RSM adviseur naar de (on) • goedkeuring autokostenforfait van 2,7% x catalogusprijs overeenstemming met de btw-richtlijn en is per 1 januari 2012 stelling eigen woning kan nu zonder notarismogelijkheden van afkoopsommen voordat u deze als werkge- (inclusief btw en bpm) voor btw-auto waarvoor geen ingetrokken. Om uitvoeringsproblemen bij de fondswervende Per 1 januari 2012 is het eenvoudiger om gebruik te makenver uitbetaald dan wel als werknemer ontvangt. kilometeradministratie is bijgehouden; organisaties te voorkomen blijft de goedkeuring als overgangs- van de zogeheten ‘extra verhoogde schenkingsvrijstelling’ in maatregel van toepassing tot 1 juli 2012. verband met een schenking van ouders aan kinderen voor de 2 3
  3. 3. Fiscale Actualiteiten Februari 2012 Fiscale Actualiteiten Februari 2012financiering van een eigen woning. De tot 1 januari jl. geldende Voor de belastingheffing betekent dit dat een deel van de 14. Werknemerparticipatie een aanmerkelijk belang?eis van een notariële akte is namelijk komen te vervallen. belaste inkomsten kan verschuiven naar de partner. Ook als het Bij werknemerparticipaties zien we in de praktijk veelvuldig de wens van partijen het aandelenbelang in de werkgever beneden deVoor de (extra) verhoogde vrijstellingen is vereist dat hierop gaat om ‘estateplanning’ biedt de wetswijziging interessante 5% te houden, zodat de aandelen niet kwalificeren als een aanmerkelijk belang (ab). Hierdoor worden de aandelen niet belast in boxeen beroep wordt gedaan in de aangifte schenkbelasting. Dat fiscale mogelijkheden. 2, maar vallen deze onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Hierdoor is de boekwinst bij verkoop niet belast. Het tariefis ook precies de reden dat de eis van een notariële akte is bij box 2 bedraagt 25%. Hierbij is het van belang dat de aandelen die aan de werknemer toekomen geen (beperkte) stemrechtenkomen te vervallen. Door deze aangifte is controle door de 11. Geen onroerende zaaksbelasting voor bouwgrond in opleveren. Indien dit namelijk wel het geval is, dan kan een belang kleiner dan 5% toch als een aanmerkelijk belang worden aange-Belastingdienst voldoende gewaarborgd. Voor de extra ver- afwachting van de bouwvergunning merkt (een zogeheten soort-ab) en is de winst bij verkoop belast tegen 25%.hoogde schenkingsvrijstelling ter financiering van een studie is U bent onroerende zaaksbelasting verschuldigd voor onroe-vreemd genoeg nog wel een notariële akte vereist. rende zaken die u op 1 januari van een jaar bezit/bewoont. 15. Verlaagd risico voor inlenersaansprakelijkheid voor inlening bij gecertificeerde uitzendbureaus Het was oorspronkelijk de bedoeling dat per 1 januari 2012 nieuwe wetgeving ingevoerd zou worden ter beperking van het risicoZodra u uw kinderen financieel ondersteunt bij het kopen van In de bouwfase van een nieuwe (eigen) woning bent u moge- voor de inlenersaansprakelijkheid zodra uitzendkrachten ingeleend worden van gecertificeerde uitzendbureaus. Hierbij is de inlenereen eigen woning heeft u de keuze tussen een lening aan uw lijk tweemaal onroerende zaaksbelasting aan de gemeente gevrijwaard van het risico indien hij 25% van de nota betaalt op een g-rekening van de uitlener. Dit wetsvoorstel, waarbij er meerkinderen verstrekken (waardoor zij renteaftrek genieten), dan verschuldigd. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat voor bescherming is voor ondernemers, is echter niet tijdig door het parlement aangenomen. De verwachte ingangsdatum is nu 1 aprilwel een schenking doen. Als gevolg van de schenking missen bouwpercelen waarvoor nog geen bouwvergunning is verleend a.s.de kinderen weliswaar de renteaftrek, maar kunnen zij wellicht toch geen onroerende zaaksbelasting verschuldigd is, indien uin aanmerking komen voor een hypotheek. Bovendien bespaart deze op 1 januari in bezit heeft.u mogelijk box 3 heffing. Uw RSM adviseur kan u meer vertel-len over maatwerkoplossingen. 12. Ook voor een privé-auto kan de bijtelling gelden Indien uw BV aan u een vergoeding geeft voor de zakelijkeBij schenking van ouders naar kinderen gelden voor 2012 de kilometers die u met een privé-auto voor de BV rijdt, kan devolgende vrijstellingen: Belastingdienst toch stellen dat sprake moet zijn van een bij-• de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.030; telling. Dit is het geval indien de BV feitelijk alle kosten van de• de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen auto vergoedt. Onlangs is deze situatie nog in de rechtspraak 18 en 35 jaar van € 24.144; aan de orde geweest.• de extra verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 35 jaar van € 50.300 ten behoeve van de financiering van 13. Beloning dga en de meewerkende partner een studie of een eigen woning. Uit onderzoek van Netwerk Notarissen blijkt dat ruim twee derde van de samenwonende partners die meewerken in het10. Fiscale gevolgen nieuwe huwelijksvermogenrecht bedrijf van de andere partner, daar niet of nauwelijks een ver-Op 1 januari 2012 is de wet ‘Aanpassing van de wettelijke goeding voor ontvangt. Het zakelijke belonen van uw partnergemeenschap van goederen’ in werking getreden. Hoewel kan echter vele fiscale voordelen bieden, zoals tariefsvoordeeldeze wet formeel hoofdzakelijk tot aanpassingen leidt in het en optimalisering van de heffingskortingen. Zo is de inko-Burgerlijk Wetboek, kan deze wetswijziging wel degelijk fiscale mensafhankelijke combinatiekorting, waarvan u gebruik kuntgevolgen hebben. maken als uw kind jonger dan 12 jaar is, dit jaar aanmerkelijk verhoogd. De minimale beloning voor dga’s bedraagt voor 2012In essentie komt het er op neer dat de buiten gemeenschap € 42.000 (2011: € 41.000). In geval van langdurige ziekte, kanvan goederen gehuwde echtgenoot die de onderneming, wellicht de beloning naar beneden worden bijgesteld. In januaribedrijfspand of de aanmerkelijk belang aandelen van de andere kan al aangifte worden gedaan voor alle maanden van het jaarechtgenoot mede financiert (dan wel borg staat voor een en de betaalopdrachten worden klaargezet in het internet-financiering), hij/zij dan ook recht heeft op een evenredig deel bankieren. Hierdoor beperkt u het risico dat geen of te laatvan de (boek)winst. aangifte doet en/of de loonheffing betaalt. 4 5
  4. 4. Meer informatie?Wilt u vrijblijvend meer informatie? Raadpleeg dan uw contactpersoon bijRSM Niehe Lancée Kooij, of stuur een e-mail naar info@rsmnlk.nl.Deze uitgave is bedoeld als algemene informatieverstrekking over fiscale novitei-ten en ontwikkelingen. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is naar uiterstebetrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aanspra-kelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Dezefiscale actualiteiten zijn gebaseerd op de stand van de wet- en regelgeving per 1februari 2012.

×