บทที่ ๒ บทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว

24,138 views
23,658 views

Published on

บทที่ ๒ บทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว

  1. 1. การเดินทางท่ องเที่ยวแม้ ว่าจะไม่ ใช่ สิ่งจาเป็ นพืนฐาน ้หรือปัจจัย ๔ ของการดาเนินชีวต แต่ กเ็ ป็ นเรื่องขอการ ิ พักผ่ อนหย่ อนใจ เป็ นนันทนาการ เป็ นสิ่ งที่พง ึ ปราราถนาในการเสริมคุณภาพชีวต การท่ องเทียว ิ ่ ก่ อให้ เกิดประโยชน์ ดงนี้ ั
  2. 2. ๑. เกิดประโยชน์ ต่อคนในชุมชนในท้ องถิ่น๒. เกิดประโยชน์ ต่อแหล่ งท่ องเทียว ่๓. เกิดประโยชน์ ต่อนักท่ องเทียวโดยตรง ่
  3. 3. นักท่ องเทียวได้ อะไรจากการเดินทางท่ องเทียวทุกคน ่ ่ จะมีความคิดเห็นตรงกันคือ๑. ได้ ประสบการณ์ ทแปลกใหม่ ี่๒. ได้ พบได้ เห็นความสวยงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม๓. ได้ สัมผัสกับวิถีทางการดาเนินชีวิตของผู้คนที่ผดแผกแตกต่ างไป ิ จากเดิม๔. ได้ พกผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย จากความเคร่ งเครียดใน ั ชีวตประจาวัน ิ๕. ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ่๖. ได้ มีโอกาสสั งสรรค์ สร้ างความเป็ นมิตรไมตรีกบเจ้ าของท้ องถิ่น ั๗. ตระหนักในคุณค่ าของความสามัคคีในระหว่ างทีเ่ ดินทางท่ องเทียว ่ ในกลุ่มในหมู่คณะเดียวกัน
  4. 4. ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมท่ องเทียวได้ กลายมาเป็ นอุตสาหกรรมทีมี ่ ่ความสาคัญอย่ างยิงต่ อระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล้ ว เป็ นที่ ่ยอมรับกันว่ าเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรมท่ องเทียว ่ได้ เจริญเติบโตจนกลายมาเป็ นสิ นค้ าหลักในระบบการค้ าระหว่ างประเทศอย่ างรวดเร็ว และในหลายประเทศ อุตสาหกรรมท่ องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความสาคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ่ ่ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศนั้นๆ อีกด้ วย
  5. 5. ขยายวงกว้ างออกไป โดยมีวตถุประสงค์ ต่าง ๆ หลากหลายกันไม่ ว่า ัเพือธุรกิจ เพือนันทนาการ และเพือศึกษาหาความรู้ ในสิ่ งทีไม่ เคยรู้ ่ ่ ่ ่เคยเห็น การเดินทางท่ องเทียวซึ่งเป็ นกิจกรรมอันเป็ นส่ วนบุคคล ่เหล่ านีได้ เติบโตรวมกันเป็ นกลุ่มก้ อนขึน จนกระทังต้ องอาศัยเทคนิค ้ ้ ่วิชาการเฉพาะ การวางแผน การจัดองค์ การ และการตลาด รวมเข้ าแล้ วเรียกว่ า “อุตสาหกรรมการท่ องเทียว” ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญ ่อย่ างมากต่ อระบบเศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองของนานาประเทศในปัจจุบัน
  6. 6. นอกจากนีทางด้ านสั งคม การท่ องเที่ยวก็เป็ นการพักผ่ อนทีช่วยลด ้ ่ความตึงเครียด พร้ อม ๆ กับสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่ างผู้มาเยือนและเจ้ าของท้ องถิน จึงเห็นได้ ว่าอุตสาหกรรมการท่ องเทียวมี ่ ่บทบาทสาคัญทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง
  7. 7. อุตสาหกรรมท่ องเทียวจึงถือได้ ว่าเป็ นพลังขับเคลือนทางเศรษฐกิจทีแสดง ่ ่ ่บทบาทเด่ นชัดในแต่ ละปี ที่ผ่านมา ความสาเร็จโดยรวมหรือบางส่ วนนั้นย่ อมมาจากพลังของฟันเฟื องหรือพลังขับเคลือนทั้งส่ วนเล็กและส่ วนน้ อยที่ ่ช่ วยกันผลักช่ วยกันดันให้ อุตสาหกรรมนีเ้ คลือนไหวไปข้ างหน้ าอย่ างไม่ ่หยุดยั้ง และแสดงบทบาทนาในการเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งนาไปสู่ การจ้ างงาน สร้ างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กียวเนื่องมากมายหลายร้ อยสาขา เป็ นการสร้ างความมั่งคัง ่ ่ให้ กบประชาชน และประเทศชาติอย่ างเอนกอนันต์ และนาไปสู่ ความสาเร็จ ัในการยกระดับคุณภาพชีวตของประชาชนชาวไทย ิ

×