Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การท่องเที่ยวกับธุรกิจ

23,774 views

Published on

 • Login to see the comments

การท่องเที่ยวกับธุรกิจ

 1. 1. การท่องเที่ยวกับธุรกิจ จัดทำโดย นาย อภิวัฒน์ เทศงามถ้วน เลขที่ 1 ม .6/7
 2. 2. การจัดการท่องเที่ยว <ul><li>การจัดการองค์การ ( Organizational Management) เป็นการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคการบริหารโครงการและเทคนิคการบริหารบุคคล ในองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย               เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ( General Economics) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่น บทบาทของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยการผลิต การตลาด ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ            การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ( Financial Accounting for Tourism) ให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางบัญชี และความรับผิดชอบของนักบัญชี ทั้ง การบันทึกบัญชี การจัดทำงาบทดลอง การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการ การทำงบกระแสเงินสด ฯลฯ        </li></ul>
 3. 3. <ul><li>     อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Tourism Industry) ทราบถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักการของมัคคุเทศก์ ( Principles of the Tour Guide) กล่าวถึงหลักการมัคคุเทศก์ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคในการนำเที่ยว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์            พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ( Tourist Behavior and Cross-cultural Communication) เข้าใจในวัฒนธรรม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว รสนิยม กระบวนการการตัดสินใจเพื่อเลือกสินค้าและบริการการท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต ตลอดจนการรับมือกับปัญหาของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ            </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาบริการ ( Hospitality Arts and Psychology for Service Industry) เพื่อให้เข้าใจถึง พื้นฐานทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจ ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ และมีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ               กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว ( Tourism Marketing Strategy) ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างและประเภทของธุรกิจ รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม            อุตสาหกรรมโรงแรมเบื้องต้น ( Introduction to the Hotel Industry) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม และแนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคต             </li></ul>
 5. 5. <ul><li>การจัดการธุรกิจเรือสำราญ ( Cruising Management) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ของเรือสำราญและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานบริการ การวางแผนการตลาด การจัดกิจกรรมนันทนาการบนเรือ การบริหารบุคลากร           มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว ( Thai Heritage for Tourism) สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทย รวมถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อมรดกไทย            กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Law and Ethics Related to Tourism Industry) เพื่อให้ทราบถึงกฎหมาย ตลอดจนจริยธรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว </li></ul>
 6. 6. การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว <ul><li>ปรัชญาทางการจัดการที่มุ่งเน้นไปสู่ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยการวิจัยการตลาด การพยากรณ์ การคัดเลือกทรัพยากรการท่องเที่ยวที่กำลังอยู่ในความต้องเพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดในการเสนอบริการแก่นักท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ </li></ul>
 7. 7. การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมุ่งเน้นประเด็นที่สำคัญๆ <ul><li>1. ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>2. ความต้องการของนักท่องเที่ยวทราบโดยการวิจัยตลาดและการพยากรณ์ </li></ul><ul><li>3. แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทรัพยากรการท่องเที่ยว ความชอบหรือไม่ชอบของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลมากต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายของธุรกิจ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว ( อุปสงค์ ) และการจัดองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ( อุปทาน ) ให้สอดคล้องกับอุปสงค์โดยให้ความสำคัญของส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด *** การตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ในการจัดอุปทานและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว </li></ul>
 9. 9. ความเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์ อุปทานและอิทธิพลของท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยว อิทธิพลของการตลาด ( ส่วนประสมการตลาด ) <ul><li>อุปสงค์การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>- นักท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>นักทัศนาจร </li></ul><ul><li>ภายใน / นอกประเทศ </li></ul><ul><li>การขนส่ง </li></ul><ul><li>- ทางบก </li></ul><ul><li>ทางน้ำ </li></ul><ul><li>ทางอากาศ </li></ul><ul><li>อุปทานการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>- ที่พักแรม </li></ul><ul><li>สิ่งดึงดูดใจ </li></ul><ul><li>สิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul>
 10. 10. ลักษณะพิเศษของตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว <ul><li>เป็นบริการที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ เช่น ความพอใจ ความสุขใจ ความตื่นเต้น </li></ul><ul><li>การตัดสินใจซื้อใช้อารมณ์มากกว่าสินค้าประเภทอื่น </li></ul><ul><li>ไม่สามารถจัดส่งบริการท่องเที่ยวให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาซื้อบริการด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการได้ </li></ul>
 11. 11. ลักษณะพิเศษของตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( ต่อ ) <ul><li>อุปสงค์ของการตลาดขึ้นลงตามฤดูกาล </li></ul><ul><li>บริการของตลาดการท่องเที่ยวไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบของสินค้าทางการทอ่งเที่ยวมีความเป้นอิสระต่อกัน </li></ul><ul><li>การลอกเลียนแบบทำได้ง่าย </li></ul>
 12. 12. องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยว <ul><li>ผู้ซื้อ ได้แก่ นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและบริโภคสินค้าการท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงสูงมาก เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ราคาการท่องเที่ยว ฤดูกาล สมัยนิยม รสนิยม ทัศนคติ ประสบการณ์ท่องเที่ยว และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ สิ่งสำคัญของการวางแผนการตลาด คือต้องทราบความต้องการของตลาด (Demand) ซึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการปัจจุบัน (Actual Demand) ความต้องการที่มีแนวโน้ม (Potential Demand) และความต้องการที่อาจเกิดขึ้น (Deferred Demand) </li></ul>
 13. 13. องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยว ( ต่อ ) <ul><li>ผู้ขาย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว (Travel Suppliers) ผลิตวัตถุดิบในลักษณะการแปรรูปสินค้าและบริการเช่น ที่พักในโรงแรมการเดินทางโดยเครื่องบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเข้าชมการแสดงในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ </li></ul>
 14. 14. องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยว ( ต่อ ) <ul><li>สินค้าและบริการ ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>3.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งประเภทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 ที่พักร้านอาหาร </li></ul></ul><ul><li>การขนส่ง </li></ul><ul><li>ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว </li></ul><ul><ul><li>5.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 5.2. บริการนำเที่ยว </li></ul></ul><ul><ul><li>5.3. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 5.4. สินค้าของที่ระลึก </li></ul></ul>
 15. 15. อุปสงค์การท่องเที่ยว ( Tourism Demand) <ul><li>หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของตน โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีความต้องการ มีอำนาจซื้อ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้าและบริการที่กำหนดในเวลานั้น ปริมาณสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงย่อมหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปสงค์การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยว นิยมศึกษาข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว วันพักเฉลี่ย และการเพิ่มขึ้นของอุปทานการท่องเที่ยว </li></ul>
 16. 16. ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสงค์การท่องเที่ยว <ul><li>ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รายได้และระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อาชีพและการมีเวลาว่างเพิ่มขึ้น การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร ตลาดจนการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ </li></ul><ul><li>ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ราคาค่าบริการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสื่อมวลชน </li></ul>
 17. 17. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน <ul><li>ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยเศรษฐกิจ (Economic factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Socio-cultural factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Regulatory factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางสื่อมวลชน (Mass Media Communication factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางการเปรียบเทียบราคา (Comparative prices) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล (Personal Mobility factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมขนส่ง (Technology of communication and Transportation) </li></ul>
 18. 18. <ul><li>การแบ่งส่วนตลาดตามระดับราคาของการบริการ (Price Segmentation) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ </li></ul><ul><ul><li>ระดับหรูหรา (Delux Tourism) ต้องการการเอาใจใส่มาก มีอำนาจการซื้อสูง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำกำไรได้มาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับปานกลาง (Middle Class Tourism) สามารถตอบสนองความต้องการครบถ้วน ต้องการการบริโภคที่เหมาะสม ผู้ประกอบการทำกำไรได้ค่อนข้างมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับมวลชน ( Mass Tourism) นักท่องเที่ยวบริโภคสินค้าและบริการแบบเรียบง่าย ราคาถูก ไม่ต้องเอาใจมาก ผู้ประกอบการทำกำไรได้น้อย </li></ul></ul>
 19. 19. การแบ่งส่วนตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <ul><li>ใช้การพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยว ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดหลัก นโยบายการบินพาณิชย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน แนวโน้มและศักยภาพของแต่ละตลาด ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>ตลาดหลักที่มีศักยภาพสูง (Hight Potential Markets) ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศล อิตาลี อเมริการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง (New Prime Markets) ได้แก่ จีน เนเธอร์แลนด์ กรีซ บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต ออสเตรีย อัฟริกาใต้ </li></ul></ul><ul><ul><li>กลุ่มตลาดอื่นๆ ( Other Prime Markets) มีการเดินทางมาบริโภคสินค้าและบริการในระดับคงที่ ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ </li></ul></ul>
 20. 20. การแบ่งส่วนตลาดของททท . ( ต่อ ) <ul><li>การแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ และลักษณะของประชากร ได้แก่ </li></ul><ul><li>ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ( East Asia) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคยุโรป ( Europe) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคอเมริกา (The Americas) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asia) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคโอเซียเนีย (Oceania) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคอัฟริกาใต้ (Africa) </li></ul>

×