บทที่ ๓ ระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ

14,118 views

Published on

Published in: Education

บทที่ ๓ ระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ

 1. 1. ระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 2. 2. การสูบฉีดโลหิต การย่อยอาหาร การรับรู้ของมนุษย์เป็ นกระบวนการหนึงๆซึ ้งเป็ นองค์ประกอบย่อยของการมีชีวิตอยูของมนุษย์หรื อเรี ยกว่าระบบ ่ ่ร่างกาย เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวซึ ้งเป็ นกิจกรรมที่มีการเดินทางจากจุดหนึงโดยอาศัยกระบวนการต่างๆที่มีการการจัดเป็ นระเบียบขันตอนเพื่อการ ่ ้เดินทางเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเปาหมายที่วางไว้ ้
 3. 3. ระบบ (System)หมายถึง กลุมของสิงมีชีวิตซึ ้งมีลกษณะประสาน ่ ่ ัเข้ าเป็ นสิงเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้ องกันด้ วยระเบียบ ่ของธรรมชาติหรื อหลักเหตุผลทางวิชาการ ระบบการท่องเที่ยว(The Tourism System) หมายถึงสิงต่างๆ ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กนและมีสวนสาคัญที่ทาให้ เกิด ั ่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ระเบียบขันตอน ้
 4. 4. 1. การตลาด (Market)ตลาดการท่องเที่ยวประกอบด้ วยผู้ซื ้อ (Buyer)สินค้ าหรื อบริ การ(Product Service)และผู้ ขายหรื อผู้ผลิต (Seller orProducer) 1.1 ผู้ซือ (Bury) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีผ้ ซื ้อ2ประเภทคือผู้ซื ้อที่เป็ น ้ ูผู้บริ โภค (Consumer)ก็คือผู้ทองเที่ยวโดยทัวๆ ไปกลุมผู้ซื ้อเหล่านี ้จะเป็ นผู้ ่ ่ ่ตัดสินใจในการซื ้อและการจัดการเดินทางด้ วยตนเอง 1.2 สินค้ า (Product) สินค้ าทางการท่องเที่ยวแตกต่างจากสินค้ าโดยทัวๆ ไปสินค้ าทางการท่องเที่ยวเป็ นสินค้ าบริ การที่นาไปเสนอขายในตลาด ่ท่องเที่ยวได้ แก่ สถานที่ทองเที่ยว สิงอานวยความสะดวกต่างๆ ่ ่ 1.3 ผู้ผลิต(producer) หรื อผู้ขายสินค้ าทางการท่องเที่ยว
 5. 5. การรับรู้ ความรู้สกหลัง ึ การค้ นหา การประเมิน การซื ้อ ความ ข้ อมูล ทางเลือกต้ องการ แผนผัง แสดงกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบริ โภค ้
 6. 6. 4.การตลาด(marketing)เป็ นกระบวนการที่มีสวนประกอบต่างๆ ได้ แก่ ่การศึกษาวิจยพฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาวิจยสิงแวดล้ อมทางการ ั ั ่ตลาดการพัฒนาจุดหมายปลายทาง(Destination)ของกาการเดินท่องเที่ยว การค้ นคิดรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางใหม่ๆรวมถึงการหาวิธีการจูงใจผู้บริโภคให้ เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ ้นเป็ นต้ น อาจกล่าวได้ วาการตลาดเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญที่สดใน ่ ุปั จจุบนต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ น ัอุตสาหกรรมที่ประกอบด้ วยธุรกิจอื่นๆ อีกหลายประเภท
 7. 7. องค์ ประกอบของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมความต้ องการชนิดหนึงของมนุษย์ที่มีมาตังแต่ยค ่ ้ ุ โบราณ และมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวบวกกับสิ่งอานวยความสะดวกและ ความสบายที่สรรหาดัดแปลงมาพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการที่เป็ นระบบ มีการ จัดระบบการให้ บริ การให้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ปั จจัยองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ (Segment) ด้ วยกันคือ1 .สิงดึงดูดใจการท่องเที่ยว(ทรัพยากรหรื อสินมรดกทางการท่องเที่ยวมี3ประเภท ่ 1.1ประเภทธรรมชาติ 1.2ประเภทประวัติศาสตร์ 1.3ประเภทศิลปวัฒนธรรม 1.4ประเภทเลียนแบบธรรมชาติหรื อสิงที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ่
 8. 8. ปราสาทหินพนมรุ้งเป็ นศาสนสถานที่สาคัญมาก ในสมัยลพบุรี อายุประมาณพันปีปราสาทหินพนมรุ้งเป็ นศาสนสถานที่สาคัญมากสมัยภูชี ้ฟา เป็ นยอดเขาสูงที่สดในเทือกเขาดอยผาหม่น ้ ุ
 9. 9. 2.การคมนาคมขนส่งมี 3 ทางคือ 2.1 ทางบก 2.2 ทางเรื อ 2.3 ทางอากาศ3.ที่พกแรมมีหลายประเภทหลายรูปแบบให้ เลือกและได้ รับมาตรฐานสากล ั 3.1 โรงแรม 3.2 ที่พกแรมประเภทอื่นๆ เช่น เกสต์เฮาส์ หอพัก ั
 10. 10. 4.ร้ านอาหารและภัตตาคารมีการจัดแบ่งตามเกณฑ์ตอไปนี ้ ่ 4.1ตามลักษณะของการบริการ 4.2ตามบรรยากาศ 4.3ตามความพิเศษ/จาเพาะของร้ านอาหาร5.บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ แก่ 5.1ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการนาเที่ยว 5.2ตัวแทนการจาหน่ายการท่องเที่ยว6.ร้ านขายของที่ระลึกและสินค้ าพื ้นเมืองมีการผลิตสิ ้นค้ าประเภทต่างๆ สาหรับจาหน่ายแก่นกท่องเที่ยว ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ ของเล่นเด็ก ั ภูผาเทิบ มุกดาหาร
 11. 11. 7. ความปลอดภัย 7.1 การแนะนาคนในท้ องถิ่นให้ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อได้ รับความ เดือดร้ อน 7.2 การแนะนานักท่องเที่ยวเพื่อมิให้ ได้ รับอันตรายในด้ านต่าง ๆ 7.3 การกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 7.4 การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยสร้ างความ มันคง ่ ปลอดภัยแก่นกท่องเที่ยว ั 7.5 การจัดหน่วยงานพิเศษเพื่อช่วยเหลือในเรื่ องความปลอดภัย 8. การอานวยความสะดวกในการเข้ า-ออกเมือง 8.1 การทาวีซา ่ 8.2 การตรวจลงตราและพิธีศลกากร ุ 8.3 การขนส่งกระเป๋ าผู้โดยสาร 8.4 บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยายหรื อสถานีขนส่งกับที่พก ั 8.5 การอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ท่าอากาศยานและสถานีขนส่ง
 12. 12. 9. การจัดบริการอื่น ๆ สาหรับนักท่ องเที่ยว9.1 การจัดการประชุมในประเทศและการประชุมนานาชาติ9.2 การจัดบริการด้ านข้ อนิเทศและข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว9.3 การจัดกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ10. การเผยแพร่ โฆษณา 10.1 การวิจยตลาด ั 10.2 การทาแผนการตลาด 10.3 การจัดทาอุปกรณ์เผยแพร่ตาง ๆ ่ 10.4 การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด
 13. 13. ระบบการท่องเที่ยวเป็ นที่ระบบที่ผ้ ขายหรื อผู้ผลิตสนใจและให้ ความสาคัญ ูในการศึกษาและพัฒนาส่วนต่างๆ ของระบบไม่ว่าจะเป็ นตลาดการท่องเที่ยวพฤติกรรมในการซื ้อของนักท่องเที่ยว ซึงการจัดระบบการท่องเที่ยวจะเป็ น ่ประโยชน์ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี ้ยังต้ องศึกษาทา ่ความเข้ าใจถึงองค์ประกอบ อาทิ ธุรกิจที่พกแรม แหล่งดึงดูดใจการท่องเที่ยว ัร้ านอาหาร และภัตตาคารตลอดจนการจัดบริการอื่นๆเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและให้ บริการได้ ตรงตามความต้ องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน แต่ละกลุมได้ ่เป็ นอย่างดี บึงแก่ นนคร บอนแก่น
 14. 14. จบการนาเสนอ

×