Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)กรวรรณ สังขกรสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อบรม “ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวพ...
ตลาด ความต้องการ และการรองรับ• ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 ประชากรผู้สูงอายุจะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มประชากรที่เกิดในช่...
Population by age groups and sex 1950 – 2100Source: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (20...
วิวัฒนาการของประชากรโลกอายุต่ากว่า 15 และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปSource: UN Population Division Department of Economic and ...
Number of International Tourists and InternationalSenior Tourists to Thailand (2002 – 2011)
สถิตินักท่องเที่ยวสูงอายุ (+55) ของโลกปีคศ.1997 (เฉพาะตลาดหลัก)ที่มา : US Bureau of the Census, International Data Base.ปร...
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพานักระยะยาว• มีมานานแล้ว เกิดขึ้นจากประเทศตะวันตก ประชากรผู้มีรายได้ดีเหล่านี้จะแสวงหาความสุข...
Long stay คือ...???• การท่องเที่ยวพานักระยะยาว Long stay tourism– มีวิวัฒนาการจากความต้องการของนักท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่...
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางให้นักท่องเที่ยวมาอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งห...
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาว ( Long-stay and Health Care ) เป็นการให้บริการร่วมกันร...
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)นักท่องเที่ยวที่พานักระยะยาว หมายถึง นักท่องเที่ยวที่พานักอยู่ในเมืองไทยเกิน 30 วันขึ...
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)นักท่องเที่ยวที่พานักอยู่ในเมืองไทยเกิน 90 วันขึ้นไปและได้วีซ่า O-Aกระทรวงการต่างประเทศ
วีซ่าพิเศษ (O-A)สานักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้แก่ชาวต่างประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์เข้ามาพานักในประเทศไทย...
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)• คาจากัดความ Long stay ของญี่ปุ่น– เป็นการพานักระยะยาวไม่ใช่ การย้ายถิ่นแบบถาวร เป็น...
การพักผ่อนระยะเวลานานในต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่การอพยพย้ายถิ่น หรือไปมีถิ่นฐานที่ถาวรในต่างประเทศลักษณะโดยทั่วไปของ Long Stay...
Long stay in Thailand• ประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพานักยาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น• นั...
Long stay in Thailand• จากสถิตินักท่องเที่ยวสูงอายุที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการขยายตัวอย่างต่...
..ต้องมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น..• การจัดเตรียมที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานสากล และมีราคาไม่แพงมากจนเกินไป• การจัดเตรียม...
กลุ่มประเทศเป้าหมายสาหรับการท่องเที่ยว แบบ Long Stayสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันอังกฤษ & ฝรั่งเศสจากสถิตินักท่องเที่ยวผู้สูง...
กลุ่มประเทศเป้าหมาย• นักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ญี่ปุ่น เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ตามลาดั...
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน้าที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพานักระยะยาวหน่วยงาน หน้าที่1. การท่องเที่ยวแห่...
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน้าที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพานักระยะยาวหน่วยงาน หน้าที่8. กระทรวงเกษตรและส...
ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว แบบ Long Stayเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพความมั่นใจด้านความปลอดภัยกิจกรรมที่เหมาะ...
ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว แบบ Long Stayเน้นกิจกรรมเชิงผจญภัย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องการสัมผัสสิ่งแปลกใหม่บริการ...
ความต้องการของตลาดกลุ่มเยาวชนที่เข้ามาเพื่อการศึกษา• มีแนวโน้มดีมาก ปัจจุบันสถานศึกษาของไทยมีการทาการส่งเสริมและประชาสัมพั...
โรงแรมและรีสอร์ทอพาร์ตเมนท์ อาคารชุดและบ้านจัดสรรที่พักซึ่งสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจากกลุ่มประเท...
ที่พัก• โรงแรมและรีสอร์ท ที่สร้างไว้แล้วและยังเหลือจาหน่ายหรือให้เช่าประเภทนี้เหมาะกับตลาดระดับสูงซึ่งมีกาลังใช้จ่ายมาก แล...
บริการและกิจกรรมการเข้าเมือง การสื่อสาร ความปลอดภัย ความสะดวกต่างๆ ในการดารงชีวิต กิจกรรมต้องมีความหลากหลายเพื่อให้อยู่ได้...
One Stop Service Centerศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จทาหน้าที่ให้ข้อมูล และประสานงานติดต่อกับหน้วยงานต่างๆเพื่ออานวยความสะดวกให้แ...
บุคลากรต้องมีทักษะและความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องภาษาต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
แหล่งท่องเที่ยวพานักระยะยาวในประเทศไทยพบว่า พื้นที่และจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพานักระยะยาวใน...
เชียงใหม่ หันหิน-ชะอากาญจนบุรี หนองคายค่าครองชีพโดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมการเดินทางสะดวกสบายมีโรงพยาบาล รวมทั้งที่พัก...
ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผู้พานักระยะยาว
จุดแข็ง• ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพเพราะเป็นประเทศประชาธิปไตย• วัฒนธรรมไทยอันดีงามที่ตกทอดสืบมา...
จุดแข็ง• มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกด้านที่พักมากมาย• การได้รับการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาล• เป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออก...
จุดอ่อน- ความสามารถทางด้านภาษาเพราะผู้ทีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดีมีอยู่น้อย- การคมนามคมเพื่อสาธารณะยังไม...
จุดอ่อน- การประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจและทิศทางในการดาเนินงาน รวมทั้งขาดความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเ...
โอกาส- มีทรัพย์สินมากมายที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะก่อให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโ...
โอกาส- เป็นการกระจายรายได้สู่ชนบท-สภาพเศรษฐกิจของโลกมีการชะลอตัว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่...
อุปสรรค/ความเสี่ยง- เกิดความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่น เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการเสียสิทธิประโยชน์ที่ตนควรได้ให้แก...
อุปสรรค/ความเสี่ยง- ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่ไม่คุ้นเคยกับนโยบายเชิงรุก- หากจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับความต้องการไม่ได...
“Best Country Brand for Value for Money”according to the 2008 Country Brand Index (CBI)“Best Tourist Country 2011”by the S...
• Chiang Mai City of Long Stay• http://www.youtube.com/watch?v=YfrrbmNLN3M
การดาเนินงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่วิเคราะห์ความสาคัญของ Long Stay เชียงใหม่• เมืองน่าอยู่ จุดแข็งของกลุ่มจังหวัด• ราย...
ศักยภาพกลุ่มจังหวัดฯ จุดแข็ง• สังคมที่เอื้ออาทร ไม่แออัด สังคมพุทธ มีวัฒนธรรมปลอดภัยจาก อาชญากรรม และ ภัยธรรมชาติ• ค่าครอง...
โอกาส• ภาวะคนสูงวัย• ค่าครองชีพ• ความปลอดภัย• ความอบอุ่น Japan Syndrome
ยุทธศาสตร์หอการค้าเชียงใหม่• ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว –Blue Ocean• Long Stay• พัฒนาวิสาหกิจ long stay ให้เข้มแข็ง รองรับ...
• Chiang Mai Long stay Life Clubhttp://www.youtube.com/watch?v=J5koGw5ve7U
ขอบคุณค่ะกรวรรณ สังขกรนักวิจัย (ชานาญการพิเศษ)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่E-mail: korawana@hotmail.com
Long stay การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Long stay การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

 • Login to see the comments

Long stay การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

 1. 1. การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)กรวรรณ สังขกรสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อบรม “ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)ณ สานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
 2. 2. ตลาด ความต้องการ และการรองรับ• ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 ประชากรผู้สูงอายุจะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วง baby boom ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกได้เข้าสู่ช่วงสูงอายุ ทาให้ประชากรโลกที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมีประมาณ 40% ของประชากรโลกทั้งหมด• วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น ประชากรโลกมีอายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้นและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง• ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราค่าครองชีพสูง จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ผู้สูงอายุของตนออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศที่มีค่าครองชีพที่เหมาะสมและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี• ประชากรของโลกมีช่วงอายุการทางานที่ลดลง มีการเกษียณอายุการทางานเร็วกว่าในอดีต ทาให้สามารถใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น• ผู้เกษียณอายุจากการทางานมีสวัสดิการหรือเงินบานาญ มีเงินเก็บสะสมส่วนตัว ทาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีกาลังในการใช้จ่ายสูง และสามารถเข้ามาพานักในระยะยาวได้ ทาให้เกิดระยะเวลาในการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
 3. 3. Population by age groups and sex 1950 – 2100Source: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011):World Population Prospects: The 2010 Revision. New York
 4. 4. วิวัฒนาการของประชากรโลกอายุต่ากว่า 15 และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปSource: UN Population Division Department of Economic and Social Affairs
 5. 5. Number of International Tourists and InternationalSenior Tourists to Thailand (2002 – 2011)
 6. 6. สถิตินักท่องเที่ยวสูงอายุ (+55) ของโลกปีคศ.1997 (เฉพาะตลาดหลัก)ที่มา : US Bureau of the Census, International Data Base.ประเทศ ประชากรรวม ประชากรสูงอายุ อัตราส่วนผู้สูงอายุ( ร้อยละ )สหรัฐอเมริกา 267,955,000 55,913,000 20.9ญี่ปุ่น 125,717,000 35,221,000 28.0เยอรมัน 84,068,000 23,846,000 28.4อังกฤษ 58,610,000 14,971,000 25.5ฝรั่งเศษ 58,470,000 14,678,000 25.1อิตาลี 57,534,000 16,559,000 28.8สเปน 39,244,000 10,257,000 26.1เนเธอร์แลนด์ 15,653,000 3,603,000 23.0
 7. 7. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพานักระยะยาว• มีมานานแล้ว เกิดขึ้นจากประเทศตะวันตก ประชากรผู้มีรายได้ดีเหล่านี้จะแสวงหาความสุขให้ตนเองด้วยการไปท่องเที่ยวในต่างถิ่น ทั้งภายในประเทศของตนเองและต่างประเทศ โดยใช้ระยะเวลาอันยาวนานและนิยมไปกันเป็นกลุ่ม โดยจัดรูปแบบเป็นชมรม (club) แต่พวกที่นิยมไปอิสระเป็นบุคคลก็มีอยู่บ้าง การเดินทางไปท่องเที่ยวระยะยาวแต่ละครั้งนั้นจะมีวัตถุประสงค์เจาะจงชัดเจน• ในระยะหลังๆ long Stay ได้พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่เป็นการพักอาศัยนานวันแต่ก็ยังคงยึดแนวคิดหลักอันเดิม คือการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ• การท่องเที่ยวแบบ long Stay จึงมีความหมายกว้างขวางในยุคปัจจุบันครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ที่มิใช่ไปเที่ยวแบบทั่วไปแต่เป็นการไปพักอาศัยชั่วคราวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ สาหรับระยะเวลานั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์แต่ละวัตถุประสงค์
 8. 8. Long stay คือ...???• การท่องเที่ยวพานักระยะยาว Long stay tourism– มีวิวัฒนาการจากความต้องการของนักท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation)– เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)– มีการพยากรณ์ในปี พ.ศ. 2568 จะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในโลก 340 ล้านคน– ยุค “Baby Boomer” หรือ “Gen X“– คนกลุ่มนี้ในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่เกษียณอายุจากการทางานมีความสามารถในใช้จ่ายเงินเพื่อการพักผ่อน
 9. 9. การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางให้นักท่องเที่ยวมาอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ จนถึง 2-3 เดือน หรือ 2-3 ปีเป็นการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวผู้เกษียณอายุหรือผู้ที่มีฐานะดีบริษัท Northern Heritage Valley, www2.tat.or.th
 10. 10. การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาว ( Long-stay and Health Care ) เป็นการให้บริการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล รีสอร์ท โรงแรมตามสถานที่พักผ่อนสวยงามทั่วประเทศ โดยใช้บริการด้านสุขภาพเป็นจุดขาย ให้บริการพักผ่อนระยะยาวพร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผู้สูงอายุชาวต่างประเทศแบบ Long Stayไม่ได้หมายความถึง การไปอยู่อาศัยเป็นการถาวรในประเทศนั้นๆกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผู้สูงอายุ หรือวัยเกษียณอายุ ส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จในชีวิตการทางาน มีกาลังซื้อสูง สามารถเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลานานๆ ต้องการหลบเลี่ยงอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวมาพักในประเทศที่อบอุ่นกว่า มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีกับประชาชนในท้องถิ่น มีการท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเป็นครั้งคราว รวมทั้งต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานกรมส่งเสริมการส่งออก
 11. 11. การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)นักท่องเที่ยวที่พานักระยะยาว หมายถึง นักท่องเที่ยวที่พานักอยู่ในเมืองไทยเกิน 30 วันขึ้นไป โดยจาแนกเป็น 4 ประเภท คือ1) นักท่องเที่ยวพานักระยะยาว โดยเฉพาะฤดูหนาว ผู้ที่ต้องการหลบสภาพอากาศที่รุนแรงในประเทศของตนบางช่วง เช่น ร้อนจัด หนาวจัด รวมทั้งผู้ที่มารักษาสุขภาพในเมืองไทยเป็นครั้งคราว2) นักท่องเที่ยวกลุ่มหลังเกษียณที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้นกลุ่มที่มีสุขภาพดีและช่วยเหลือตนเองได้3) กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มาศึกษาภายในประเทศไทย และผู้เข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้น นักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการต่างๆ4) กลุ่มนักกีฬาที่เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศไทย ได้แก่ นักกีฬาที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน กลุ่มเยาวชนที่เข้ามาเรียนและฝึกหัดกีฬาบางประเภท เช่น กีฬากอล์ฟ มวยไทย ฯลฯการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 12. 12. การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)นักท่องเที่ยวที่พานักอยู่ในเมืองไทยเกิน 90 วันขึ้นไปและได้วีซ่า O-Aกระทรวงการต่างประเทศ
 13. 13. วีซ่าพิเศษ (O-A)สานักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้แก่ชาวต่างประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์เข้ามาพานักในประเทศไทยระยะยาวคราวละไม่เกิน 1 ปี ต่ออายุวีซ่าได้โดยมีหลักฐานการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหลักฐานการมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท/เดือน หรือมีเงินฝากและเงินได้รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
 14. 14. การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)• คาจากัดความ Long stay ของญี่ปุ่น– เป็นการพานักระยะยาวไม่ใช่ การย้ายถิ่นแบบถาวร เป็นการพานักตั้งแต่ 2อาทิตย์ขึ้นไป และท้ายสุดกลับมายังประเทศญี่ปุ่น– ครอบครองหรือเช่าที่พักในต่างประเทศ ไม่รวมโรงแรมสาหรับนักท่องเที่ยวระยะสั้น แต่หมายถึงการเช้าหรืออาคารที่พักที่มีอุปกรณ์จาเป็นสาหรับดารงชีวิตประจาวัน– มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การใช้เวลาว่างในต่างประเทศเพื่อการพักผ่อน มีการคบหาคนท้องถิ่น อาทิ เรียนภาษา ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือเป็นอาสาสมัคร– เน้นการใช้ชีวิตประจาวันมากกว่าการท่องเที่ยว– มีแหล่งเงินทุนในการอยู่พานักจาก เงินเดือน บานาญ ดอกเบี้ยธนาคาร ไม่ใช่เงินจากการมาทางาน– มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้ปลดเกษียณจากการทางานพนิดา อนันตนาคม, 2556
 15. 15. การพักผ่อนระยะเวลานานในต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่การอพยพย้ายถิ่น หรือไปมีถิ่นฐานที่ถาวรในต่างประเทศลักษณะโดยทั่วไปของ Long Stay คือ• ต้องอาศัยอยู่เป็นระยะเวลานาน คือ จะอยู่นานกว่าการอยู่ในต่างประเทศโดยทั่วไป แต่ต้องกลับมายังประเทศญี่ปุ่น• มีจุดมุ่งหมายที่จะทากิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อน• เน้นการอาศัยอยู่กับที่มากกว่าการเดินทางท่องเที่ยว โดยการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศคือ การหาประสบการณ์ ในต่างประเทศที่ไม่สามารถพบได้ในชีวิตประจาวัน ในขณะที่ Long Stay คือ การหาประสบการณ์ที่พบได้ในชีวิตประจาวันซึ่งจะมีลักษณะที่เหมือนกับการใช้ชีวิตประจาวันในต่างประเทศ• ต้องมีหรือเช่าที่พักในต่างประเทศเพื่ออยู่อาศัยในชีวิตประจาวัน ไม่ใช่อยู่โรงแรมแบบนักท่องเที่ยวทั่วไป• ต้องมีเงินทุนในประเทศญี่ปุ่นเพียงพอที่จะอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเท่านั้นLong Stay Foundation Japan, www2.tat.or.thการท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long Stay)
 16. 16. Long stay in Thailand• ประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพานักยาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น• นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเลือกพักในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดเนื่องจาก– มีกลุ่มองค์กรกลางในการประสานงานของกลุ่ม Long stay– มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก– เชียงใหม่มีค่าครองชีพถูกกว่า กทม.– อากาศเย็นสบาย– เป็นเมืองที่ใกล้ญี่ปุ่น เดินทางไปมาสะดวก
 17. 17. Long stay in Thailand• จากสถิตินักท่องเที่ยวสูงอายุที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี• ในส่วนของผู้ที่เกษียณอายุการทางานและเดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น พบว่ามีอัตราการขยายตัวที่ดีเช่นกัน โดยเฉลี่ยร้อยละ5.33 ต่อปี• นักท่องเที่ยวสูงอายุส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ44 เหรียญสหรัฐ ซึ่งแม้จะมีอัตราที่ต่ากว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่การพานักที่นานวันกว่าก็สามารถนารายได้เข้ามาได้เป็นจานวนมาก
 18. 18. ..ต้องมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น..• การจัดเตรียมที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานสากล และมีราคาไม่แพงมากจนเกินไป• การจัดเตรียมที่พักอาศัยที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่พานักระยะยาว• การจัดเตรียมและการรวบรวมเครื่องอานวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ• กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เพียงแค่เพื่อการพักผ่อน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่เพื่อจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณด้วย• สนับสนุนการพานักระยะยาวในเรื่อง การคมนาคม ภาษา การสื่อสารวีซ่า การธนาคาร การซื้อของ และการพัฒนาตนเอง
 19. 19. กลุ่มประเทศเป้าหมายสาหรับการท่องเที่ยว แบบ Long Stayสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันอังกฤษ & ฝรั่งเศสจากสถิตินักท่องเที่ยวผู้สูงอายุของโลก พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความสนใจในการเดินทางไปพานักระยะยาวในต่างประเทศมักจะอยู่ในประเทศ ที่มีค่าครองชีพสูง
 20. 20. กลุ่มประเทศเป้าหมาย• นักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ญี่ปุ่น เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ตามลาดับ• กลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความสนใจในการเดินทางไปพานักระยะยาวในต่างประเทศมักจะอยู่ในประเทศที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูง• ประเทศเหล่านี้จะมีเงินสวัสดิการให้แก่ผู้เกษียณอายุ ได้แก่ เงินบานาญ เงินประกันสังคม ฯลฯ โดยจ่ายให้เป็นจานวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอัตราค่าครองชีพของประเทศอื่นๆทาให้ประชาชนในประเทศอื่นๆทาให้ประชาชนในประเทศดังกล่าวมีกาลังทรัพย์ในการไปพานักประเทศอื่นเป็นระยะเวลานานได้
 21. 21. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน้าที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพานักระยะยาวหน่วยงาน หน้าที่1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการศึกษาข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดการพัฒนามาตรฐานการบริการ และการประสานงานในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการ2. กระทรวงต่างประเทศการประชาสัมพันธ์ การอานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา / ขยายระยะเวลาอยู่ต่อและการจัดทาระบบการตรวจสอบนักท่องเที่ยว3.กระทรวงสาธารณสุข การกากับดูแลมาตรฐานสถานบริการต่างๆ4. สานักงานตรวจคนเข้าเมืองการอานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา และจัดทาระบบการตรวจสอบนักท่องเที่ยว5. กระทรวงมหาดไทยการพัฒนาเพื่อรองรับและดูแลความปลอดภัยของสถานที่พัก การออกระเบียบเพื่อสนับสนุน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการจัดทาระบบการตรวจสอบมาตรฐานสถานบริการที่พัก6. กระทรวงการคลัง/ธปท. การอานวยความสะดวกในการปริวรรตเงินตรา และการนาเข้า และส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือที่จาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย7. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมการจัดทามาตรฐานบุคลากรและระบบการตรวจสอบ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 22. 22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน้าที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพานักระยะยาวหน่วยงาน หน้าที่8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว9.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนกิจการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่ม Long Stay โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME10. NECTEC E-Commerce11.กรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกาหนดมาตรฐาน และระบบการตรวจสอบสถานบริการ / ทาการประชาสัมพันธ์12. กรมประชาสัมพันธ์ ทาการประชาสัมพันธ์13. ทบวงมหาวิทยาลัย/กระทรวงศึกษาธิการการจัดทาหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา และจัดทาระบบการตรวจสอบมาตรฐาน14. สานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านวัฒนธรรม15. สภาพัฒน์/สภาวิจัย จัดทาระบบการติดตามและประเมินผล16. กระทรวงอุตสาหกรรมนาโครงการ 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ มาสนับสนุนและโครงการ SME
 23. 23. ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว แบบ Long Stayเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพความมั่นใจด้านความปลอดภัยกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพความมั่นใจด้านบริการดูแลสุขภาพที่ดีกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเกษียณอายุการทางาน
 24. 24. ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว แบบ Long Stayเน้นกิจกรรมเชิงผจญภัย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องการสัมผัสสิ่งแปลกใหม่บริการอื่นๆ มีความต้องการไม่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวความสามารถในการใช้จ่ายไม่สูงมากนัก แต่ซื้อง่ายกลุ่มเยาวชนที่เข้ามาเพื่อการศึกษา
 25. 25. ความต้องการของตลาดกลุ่มเยาวชนที่เข้ามาเพื่อการศึกษา• มีแนวโน้มดีมาก ปัจจุบันสถานศึกษาของไทยมีการทาการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบการศึกษาของไทยค่อนข้างมีมาตรฐาน• นักเรียนและนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในต่างแดน ทั้งการใช้ชีวิตและการเดินทางท่องเที่ยว
 26. 26. โรงแรมและรีสอร์ทอพาร์ตเมนท์ อาคารชุดและบ้านจัดสรรที่พักซึ่งสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ
 27. 27. ที่พัก• โรงแรมและรีสอร์ท ที่สร้างไว้แล้วและยังเหลือจาหน่ายหรือให้เช่าประเภทนี้เหมาะกับตลาดระดับสูงซึ่งมีกาลังใช้จ่ายมาก และต้องการความสะดวกสบายเพราะมีบริการที่พร้อมสรรพอยู่แล้ว• อพาร์ตเม้นท์ อาคารชุด และบ้านจัดสรร ที่สร้างไว้แล้วและยังเหลือจาหน่ายหรือให้เช่า ซึ่งอาจต้องปรับปรุงบางส่วนให้มีสภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีการจาหน่ายหรือให้เช่าได้เพิ่มมากขึ้น• ที่พักซึ่งสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจากกลุ่มประเทศต่างๆ
 28. 28. บริการและกิจกรรมการเข้าเมือง การสื่อสาร ความปลอดภัย ความสะดวกต่างๆ ในการดารงชีวิต กิจกรรมต้องมีความหลากหลายเพื่อให้อยู่ได้นานวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการบริการจะต้องจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service Center
 29. 29. One Stop Service Centerศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จทาหน้าที่ให้ข้อมูล และประสานงานติดต่อกับหน้วยงานต่างๆเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาพานักระยะยาวแบบครบวงจร เช่น การจัดหาที่พักที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า การติดต่อกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอขยายระยะเวลาในการพานักต่อ การประสานงานธนาคารพาณิชย์เพื่อเปิดบัญชี ฯลฯ โดยคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนธุรกิจ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพานักระยะยาวแห่งชาติ จะเป็นผู้พิจารณากาหนดโครงสร้างและแนวทางการทางานของศูนย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
 30. 30. บุคลากรต้องมีทักษะและความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องภาษาต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
 31. 31. แหล่งท่องเที่ยวพานักระยะยาวในประเทศไทยพบว่า พื้นที่และจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพานักระยะยาวในประเทศไทย ในช่วงแรก มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวพานักระยะยาว รวมถึงการประเมินในภาพรวมของทรัพยากร (Resource) ความสามารถในการแข่งขัน(Competitive Advantage) ได้แก่เชียงใหม่หัวหิน - ชะอา กาญจนบุรีหนองคาย
 32. 32. เชียงใหม่ หันหิน-ชะอากาญจนบุรี หนองคายค่าครองชีพโดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมการเดินทางสะดวกสบายมีโรงพยาบาล รวมทั้งที่พัก โรงแรมที่หาได้ง่ายมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีมากชายหาดหัวหิน-ชะอาสะอาด น้าทะเลใส และมีอากาศดีตลอดทั้งปีการเดินทางสะดวกค่าครองชีพไม่สูงมีที่พักให้เลือกหลากหลายมีความหลากหลายของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวทั้งป่าเขาน้าตก แม่น้า อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้นการเดินทางสะดวกและไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนักมีภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับความเป็นเมืองน่าอยู่ค่าที่พัก ค่าอาหารค่าบริการ ค่าเดินทางอยู่ในระดับราคาที่น่าพอใจเป็นแหล่งอารยะธรรมไทย-ลาว ที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
 33. 33. ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผู้พานักระยะยาว
 34. 34. จุดแข็ง• ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพเพราะเป็นประเทศประชาธิปไตย• วัฒนธรรมไทยอันดีงามที่ตกทอดสืบมา• ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมายและหลากหลายเป็นที่น่าสนใจในสายตาของชาวต่างชาติ• ความเป็นมิตร เอื้อเฟื้อ ยิ้มง่าย และนิสัยต้อนรับขับสู้ของคนไทย• ค่าครองชีพที่ไม่แพงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินตราต่างประเทศ• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน• การยอมรับความแตกต่างเพราะโดยพื้นฐานประเทศไทยเป็นสังคมเปิดไม่กีดกันศาสนา และสีผิว• อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากล• การแพทย์ทางเลือกใหม่ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจกันมาก• อาหารไทยที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
 35. 35. จุดแข็ง• มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกด้านที่พักมากมาย• การได้รับการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาล• เป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาให้เหมาะในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ• เป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ• มีปริมาณบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทรัพยากรหนุ่มสาวที่พร้อมจะให้บริการผู้สูงอายุ• มีสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและได้มาตรฐาน เช่น ที่พักสถานพยาบาล เป็นต้น• มีประวัติความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ• เป็นสังคมที่มีระเบียบ• การได้รับการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาล
 36. 36. จุดอ่อน- ความสามารถทางด้านภาษาเพราะผู้ทีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดีมีอยู่น้อย- การคมนามคมเพื่อสาธารณะยังไม่ดีพอ- ด้านการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นการสื่อสารผ่านทางดาวเทียม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ได้ล่าช้าและป้ายประกาศส่วนใหญ่จะเป็น ภาษาไทยเท่านั้น- ระบบการทางานของฝ่ายราชการและระเบียบการในการติดต่อกับทางราชการล่าช้าและซับซ้อน เช่น ปัญหาต่าง ๆ ที่มักจะเกิดในกระบวนการขอวีซ่า การขอใบอนุญาตทางาน การโอนเงินข้ามประเทศ การประกันภัยและการจัดเก็บภาษีอากร
 37. 37. จุดอ่อน- การประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจและทิศทางในการดาเนินงาน รวมทั้งขาดความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มเป้าหมายของตน- ขีดความสามารถของบุคลากรยังต่า- ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ-มาตรฐานด้านการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกยังไม่ได้มาตรฐาน- ขาด One Stop Service Center- ขาดการศึกษาด้านการจัดการและการพัฒนาเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ- ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการดาเนินได้ล่าช้า
 38. 38. โอกาส- มีทรัพย์สินมากมายที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะก่อให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการท่องเที่ยวพานักระยะยาวในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ชุมชนเพื่อผู้เกษียณอายุ และบ้านพักเพื่อดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น- ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้มีเป้าหมาย ในการทาโครงการนี้ เช่นประเทศสิงค์โปร์- ช่วยนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศมากขึ้น
 39. 39. โอกาส- เป็นการกระจายรายได้สู่ชนบท-สภาพเศรษฐกิจของโลกมีการชะลอตัว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่มีค่าครองชีพสูงเกิดความต้องการเดินทางไปพานักยังประเทศที่มีค่าครองชีพเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี- ชาวตะวันตกให้ความสนใจกับวัฒนธรรมของโลกตะวันออกมากขึ้น ทั้งทางด้านศาสนา วิถีการดารงชีวิต วิธีการออกกาลังกาย ศิลปะ เป็นต้น ทาให้เกิดแนวโน้มการเดินทางมายังประเทศ ทางซีกโลกตะวันออกมากขึ้น
 40. 40. อุปสรรค/ความเสี่ยง- เกิดความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่น เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการเสียสิทธิประโยชน์ที่ตนควรได้ให้แก่ Longstayer- การกระทาผิดศีลธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การหลอกลวง การโกง ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น Longstayer ในอนาคตและความเป็นไปได้ที่Longstayer จะหลอกลวงผู้ประกอบการ หรือผู้ที่- การแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่มีทรัพยากรและศักยภาพ ใกล้เคียงและสามารถแข่งขันกับประเทศไทยได้
 41. 41. อุปสรรค/ความเสี่ยง- ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่ไม่คุ้นเคยกับนโยบายเชิงรุก- หากจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับความต้องการไม่ได้ตามที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวัง จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโครงการและส่งผลกระทบทาให้โครงการล้มเหลวได้- ความเปราะบางทางความคิดในเชิงสังคมของคนไทยบางกลุ่มที่มีตองโครงการ- ความผันผวนทางเศรษฐกิจภายในประเทศกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะทาให้แนวโน้มเปลี่ยนแปลงได้- การนามาซึ่งโรคติดต่อจากต่างถิ่นที่ไม่เคยมีในประเทศมาก่อน- การแฝงตัวเข้ามาของกลุ่มอาชญากรรข้ามชาติและการค้ายาเสพย์ติด
 42. 42. “Best Country Brand for Value for Money”according to the 2008 Country Brand Index (CBI)“Best Tourist Country 2011”by the Swedish travel industry“The World’s Best Tourist Country”by the Norwegian travel trade in 2012(Tourism Authority of Thailand, 2012)รางวัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 43. 43. • Chiang Mai City of Long Stay• http://www.youtube.com/watch?v=YfrrbmNLN3M
 44. 44. การดาเนินงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่วิเคราะห์ความสาคัญของ Long Stay เชียงใหม่• เมืองน่าอยู่ จุดแข็งของกลุ่มจังหวัด• รายได้มีความยั่งยืน• รายรับ 300,000 บาทต่อคนต่อปี• เกื้อหนุนอุตสาหกรรมอื่น อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีกภัตตาคาร สุขภาพ
 45. 45. ศักยภาพกลุ่มจังหวัดฯ จุดแข็ง• สังคมที่เอื้ออาทร ไม่แออัด สังคมพุทธ มีวัฒนธรรมปลอดภัยจาก อาชญากรรม และ ภัยธรรมชาติ• ค่าครองชีพต่า• การแพทย์ที่ดี• แหล่งอาหาร• อากาศไม่หนาว• มีสถานกงสุล
 46. 46. โอกาส• ภาวะคนสูงวัย• ค่าครองชีพ• ความปลอดภัย• ความอบอุ่น Japan Syndrome
 47. 47. ยุทธศาสตร์หอการค้าเชียงใหม่• ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว –Blue Ocean• Long Stay• พัฒนาวิสาหกิจ long stay ให้เข้มแข็ง รองรับการเติบโตของตลาด• พัฒนาบุคลากร• พัฒนาสินค้า• สร้างความพึงพอใจ CRM -Retirement School• ประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสทางการตลาด• ลดอุปสรรคจากภาครัฐ
 48. 48. • Chiang Mai Long stay Life Clubhttp://www.youtube.com/watch?v=J5koGw5ve7U
 49. 49. ขอบคุณค่ะกรวรรณ สังขกรนักวิจัย (ชานาญการพิเศษ)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่E-mail: korawana@hotmail.com

×