Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เศรษฐกิจพอเพียง

1,472 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. LOGO
 2. 2. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระ ่ราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่ า ๒๕ ิปี ตั้งแต่ ก่อนวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิจ และเมือภายหลังได้ ทรงเน้ นยาแนวทางการ ่ ้แก้ ไขเพือให้ รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้ อย่ างมันคงและยังยืนภายใต้ กระแส ่ ่ ่โลกาภิวฒน์ และความเปลียนแปลงต่ าง ๆ ั ่
 3. 3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชีถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัตตนของประชาชน ้ ิในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้ ก้าว ่ทันต่ อโลกยุคโลกาภิวตน์ ั ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมค้ มกันในตัวทีดพอสมควรต่ อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ ิุ ่ ีเปลียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนีจะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ ่ ้ความระมัดระวังอย่ างยิง ในการนาวิชาการต่ าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดาเนินการ ่ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้ องเสริมสร้ างพืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ ้เจ้ าหน้ าทีของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้ มสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ่ ีสุ จริตและให้ มความรอบรู้ ทเี่ หมาะสม ดาเนินชีวตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติ ี ิปัญญา และความรอบคอบ เพือให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่ าง ่ ่รวดเร็วและกว้ างขวางทั้งด้ านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่ างดี
 4. 4. • กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็ น โดยมีพนฐานื้ มาจากวิถีชีวตดั้งเดิมของสั งคมไทย สมารถนามาประยุกต์ ใช้ ได้ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิง ิ ระบบที่มีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้ นการรอดพ้ นจากภัย และวิกฤต เพือความมั่นคง และ ่ ่ ความยังยืน ของการพัฒนา ่• คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ ใช้ กับการปฏิบัติตนได้ ในทุกระดับโดยเน้ นการ ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่ างเป็ นขั้นตอน• คานิยาม ความพอเพียงจะต้ องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้ อม ๆ กัน ดังนี้• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่ น้อยเกินไปและไม่ มากเกินไปโดยไม่ เบียดเบียนตนเองและ ผู้อน เช่ นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ื่• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้ องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล ่ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกียวข้ องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่ าจะเกิดขึนจากการกระทานั้น ๆ อย่าง ่ ้ รอบคอบ• การมีภูมิค้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้ อมรับผลกระทบและการเปลียนแปลงด้ านต่ าง ๆ ุ ่ ที่จะเกิดขึนโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตทั้งใกล้และ ้ ้ ไกล
 5. 5. เงือนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ให้ อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้ อง ่อาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็ นพืนฐาน กล่ าวคือ ้ -เงือนไขความรู้ ประกอบด้ วย ความรอบรู้ เกียวกับวิชาการต่ าง ๆ ทีเ่ กียวข้ อง ่ ่ ่อย่ างรอบด้ าน ความรอบคอบทีจะนาความรู้ เหล่ านั้นมาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพือ ่ ่ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ -เงือนไขคุณธรรม ทีจะต้ องเสริมสร้ างประกอบด้ วย มีความตระหนักใน ่ ่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้ สติปัญญาในการดาเนินชีวต ิ แนวทางปฏิบัต/ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ิ ่มาประยุกต์ ใช้ คือ การพัฒนาทีสมดุลและยังยืน พร้ อมรับต่อการเปลียนแปลงในทุก ่ ่ ่ด้ าน ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ความรู้ และเทคโนโลยี
 6. 6. หลักการนาเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวตประจาวัน ิ การนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวตประจาวัน คือการใช้ จ่ายในชีวตประจาวัน ไม่ ใช้ ิ ิจ่ ายในเรื่องทีเ่ ห็นว่ าไม่ จาเป็ น มีการจัดสรรค่ าใช้ จ่ายในแต่ ละวัน แบ่ งเงินส่ วนหนึ่งไว้ ใช้จ่ ายในยามฉุกเฉิน รวมถึงนาเงินทีเ่ หลือทีได้ จากค่ าขนมและค่ าใช้ จ่ายในแต่ ละวันมาออมไว้ ่ทาให้ ข้าพเจ้ าไม่ ต้องรบกวนเงินของบิดามารดา อีกประการหนึ่งข้ าพเจ้ าจะใช้ สิ่งของทุกชิ้นอย่ างรู้ คุณค่ า โดยมีการคิดคานวณก่ อนทีจะซื้อของสิ่งๆหนึ่งว่ าสิ่งของนั้นๆสามารถใช้ ได้ นาน ่แค่ ไหน คุ้มหรือไม่ กบการซือในแต่ ละครั้ง การกระทานีนอกจากจะได้ ของใช้ ทมี ั ้ ้ ี่ประสิทธิภาพแล้ วยังเป็ นการประหยัดเงินและตรงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดชมหาราชพ่อหลวงของเราอีกด้ วย ิ
 7. 7. ตัวอย่างการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวตประจาวัน ิ1.การไม่ ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย - ไม่ ใช้ จ่ายเงินเกินความจาเป็ น ไม่ ใช้ จ่ายสิ้นเปลือง เช่ น การซื้อของทีไม่ จาเป็ น พวกสิ่งของทีไร้ ประโยชน์ หาคุณค่ าไม่ ได้ เมือเราไม่ ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย ่ ่ ่แล้ ว เงินทีเ่ หลือฉันก็เก็บ หยอดใส่ กระปุก เพือเป็ นการประหยัดภายในครอบครัว ไม่ นา ่เงินไปใช้ เกินวัยของตนเอง2.การใช้ นาหรือไฟ อย่ างประหยัด - ใช้ นาให้ รู้ คุณค่ า ไม่ เปิ ดนาทิงไว้ หรือ ปิ ดนาให้ สนิท ้ ้นาทีเ่ หลือจากการล้ างผลไม้ อาหาร จะนาไปรดต้นไม้ และไฟ ไม่ เปิ ดไฟนอน และปิ ดเครื่องใช้ ไฟฟาให้ สนิท ด้ วยการถอดปลัก และเมือไม่ อยู่บ้าน สารวจว่ ามีเครื่องใช้ ไฟฟา ้ ๊ ่ ้ใดบ้ างทียงไม่ ได้ ปิด จะปิ ดให้ สนิท ่ั 3.การหารายได้ เข้ าครอบครัว - ช่ วยพ่ อแม่ ทางาน เพือนาไปขาย และปลูกผักนาไปขาย ่เพือหารายได้ เข้ าครอบครัว และเมือหารายได้ มาแล้ ว จะไม่ นาเงินไปใช้ จ่ายในสิ่งที่ ่ ่สุ ร่ ุยสุ ร่าย พร้ อมทั้งทาบัญชีรายรับ-รายจ่ าย เพือรู้ การใช้ จ่ายภายในครอบครัว เป็ นการรู้ ่ว่ าภาวะทางการเงินภายในครอบครัวของฉันนั้น เป็ นอย่ างไรบ้ างอะไรทีมนไม่ จาเป็ นหรือ ่ ัเป็ นสิ่งทีทาให้ ครอบครัวต้ องมาสิ้นเปลือง ่
 8. 8. เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับบุคคลทัวไป เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ ต่อประชาชน ่ ทุกคนไม่ ใช่ เฉพาะแต่ เกษตรกรเท่ านั้น แต่ ประชาชนโดยทัวไปไม่ ว่านิสิต นักศึกษา นักเรียน ่ ข้ าราชการ พนักงานบริษัทก็สามารถนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการ เรียน การทางาน ตลอดจนการดาเนินชีวตประจาวันได้ ซึ่งสามารถกระทาได้ ดงนี้ ิ ั· ควรยึดหลักความประหยัด ตัดทอนค่ าใช้ จ่ายในทุกด้ าน และสละความฟุ่ มเฟื อยในการดารง ชีพอย่ างจริงจัง· ควรประกอบอาชีพด้ วยความสุ จริตและถูกต้ อง แม้ จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนในการดารง ชีพก็ตาม· ควรลดละการแก่ งแย่ งผลประโยชน์ และการแข่ งบันทางการค้ าขาย ตลอดจนการประกอบ อาชีพทีมการต่ อสู้ อย่ างรุนแรง ่ ี· ควรขวนขวายใฝ่ หาความรู้ ให้ มรายได้ เพิมพูนขึนจนถึงขั้นพอเพียงในการดารงชีวตเป็ น ี ่ ้ ิ เป้ าหมายสาคัญ เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเกษตรกร แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ ต่ อเกษตรกรเป็ นอย่ างมาก
 9. 9. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ พระราชทานแนวคิดทีเ่ รียกว่ า “การเกษตร ทฤษฎีใหม่” เพือส่ งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ มความรู้ ความเข้ าใจ ตลอดจน ่ ี สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการประกอบอาชีพ โดยจะต้ องตั้งอยู่บนพืนฐาน ้ หลักการทฤษฎีใหม่ สาหรับเกษตรกรนั้น แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม แนวพระราชดาริจะตั้งอยู่บนพืนฐานหลักการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ขึนคือ ้ ้ ขั้นทีหนึ่ง มีความพอเพียงเลียงตัวเองได้ บนพืนฐานของความประหยัด ขจัดการใช้ ่ ้ ้ จ่ าย ขั้นทีสอง รวมพลังกันในรู ปกลุ่ม เพือทาการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้ าน ่ ่ สวัสดิการ การศึกษา และการพัฒนาสังคม ขั้นทีสาม สร้ างเครือข่ ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ หลากหลาย ่ โดยประสานความร่ วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์ กรพัฒนา ภาคเอกชน และภาครัฐ ในด้ านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการและข่ าวสารข้ อมูล
 10. 10. เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคณิตศาสตร์ การดาเนินชีวตตามแนวพระราชดาริ ิพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงเข้ าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมือได้ ่พระราชทานแนวพระราชดาริ หรือพระบรมราโชวาทในด้ านต่ างๆ จะทรงคานึงถึงวิถีชีวต สภาพสังคมของประชาชนด้ วย เพือไม่ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิด ทีอาจ ิ ่ ่นาไปสู่ ความขัดแย้ งในทางปฏิบัตได้ิ แนวพระราชดาริในการดาเนินชีวตแบบพอเพียง ิ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่ าใช้ จ่ายในทุกด้ าน ลดละความฟุ่ มเฟื อยในการใช้ ชีวติ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้ วยความถูกต้ อง ซื่อสัตย์ สุจริต๓. ละเลิกการแก่ งแย่ งผลประโยชน์ และแข่ งขันกันในทางการค้ าแบบต่ อสู้ กนอย่ างรุนแรง ั๔. ไม่หยุดนิ่งทีจะหาทางให้ ชีวตหลุดพ้ นจากความทุกข์ ยาก ด้ วยการขวนขวายใฝ่ หา ่ ิความรู้ ให้ มรายได้ เพิมพูนขึน จนถึงขั้นพอเพียงเป็ นเป้ าหมายสาคัญ ี ่ ้๕. ปฏิบัตตนในแนวทางทีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา ิ ่
 11. 11. ความสาคัญของทฤษฎีใหม่๑. มีการบริหารและจัดแบ่ งทีดนแปลงเล็กออกเป็ นสัดส่ วนทีชัดเจน เพือประโยชน์ ่ ิ ่ ่ สู งสุ ดของเกษตรกร ซึ่งไม่ เคยมีใครคิดมาก่ อน๒. มีการคานวณโดยใช้ หลักวิชาการเกียวกับปริมาณนาทีจะกักเก็บให้ พอเพียงต่ อการ ่ ้ ่ เพาะปลูกได้ อย่ างเหมาะสมตลอดปี๓. มีการวางแผนทีสมบูรณ์ แบบสาหรับเกษตรกรรายย่ อย โดยมีถง ๓ ขั้นตอน ่ ึ
 12. 12. ทฤษฎีใหม่ ข้ ันต้ น ให้ แบ่ งพืนทีออกเป็ น ๔ ส่ วน ตามอัตราส่ วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ้ ่ซึ่งหมายถึง พืนทีส่วนทีหนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ ขุดสระเก็บกักนาเพือใช้ เก็บกักนาฝนในฤดูฝน และใช้ ้ ่ ่ ้ ่ ้ เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ ง ตลอดจนการเลียงสัตว์ และพืชนาต่ างๆ ้ ้ พืนทีส่วนทีสอง ประมาณ ๓๐% ให้ ปลูกข้ าวในฤดูฝนเพือใช้ เป็ นอาหารประจาวันสาหรับ ้ ่ ่ ่ ครอบครัวให้ เพียงพอตลอดปี เพือตัดค่ าใช้ จ่ายและสามารถพึงตนเองได้ ่ ่ พืนทีส่วนทีสาม ประมาณ ๓๐% ให้ ปลูกไม้ ผล ไม้ ยนต้ น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ ้ ่ ่ ื เพือใช้ เป็ นอาหารประจาวัน หากเหลือบริโภคก็นาไปจาหน่ าย ่ พืนทีส่วนทีสี่ ประมาณ ๑๐% เป็ นทีอยู่อาศัย เลียงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอืนๆ ้ ่ ่ ่ ้ ่ ทฤษฎีใหม่ ข้นทีสอง เมือเกษตรกรเข้ าใจในหลักการและได้ ปฏิบัตในทีดนของตนจน ั ่ ่ ิ ่ ิ ได้ ผลแล้ ว ก็ต้องเริ่มขั้นทีสอง คือให้ เกษตรกรรวมพลังกันในรู ป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่ วม ่ แรงร่ วมใจกันดาเนินการในด้ าน
 13. 13. ทฤษฎีใหม่ข้นทีสอง ั ่เมือเกษตรกรเข้ าใจในหลักการและได้ ปฏิบัตในทีดนของตนจนได้ ผลแล้ ว ก็ต้องเริ่ม ่ ิ ่ ิ ขั้นทีสอง คือให้ เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่ วมแรงร่ วมใจกัน ่ ดาเนินการในด้ านต่ างๆคือ(๑) การผลิต (พันธุ์พช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) ื - เกษตรกรจะต้ องร่ วมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแต่ ข้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พช ั ื ปุ๋ ย การจัดหานา และอืนๆ เพือการเพาะปลูก ้ ่ ่(๒) การตลาด (ลานตากข้ าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจาหน่ ายผลผลิต) - เมือมีผลผลิตแล้ ว จะต้ องเตรียมการต่ างๆ เพือการขายผลผลิตให้ ได้ ประโยชน์ ่ ่ สู งสุ ด เช่ น การเตรียมลานตากข้ าวร่ วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้ าว เตรียมหาเครื่อง สีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ ได้ ราคาดีและลดค่ าใช้ จ่ายลงด้ วย
 14. 14. (๓) การเป็ นอยู่ (กะปิ นาปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ ม ฯลฯ) ้ - ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้ องมีความเป็ นอยู่ทดพอสมควร โดยมีปัจจัยพืนฐานในการ ี่ ี ้ ดารงชีวต เช่ น อาหารการกินต่ างๆ กะปิ นาปลา เสื้อผ้า ทีพอเพียง ิ ้ ่(๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) - แต่ ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการทีจาเป็ น เช่ น มีสถานีอนามัยเมือยามป่ วยไข้ ่ ่ หรือมีกองทุนไว้ ก้ ูยมเพือประโยชน์ ในกิจกรรมต่ างๆ ของชุมชน ื ่(๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) - ชุมชนควรมีบทบาทในการส่ งเสริมการศึกษา เช่ น มีกองทุนเพือการศึกษาเล่ าเรียนให้ แก่ ่ เยาวชนของชมชนเอง(๖) สังคมและศาสนา - ชุมชนควรเป็ นทีรวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็ น ่ ทียดเหนี่ยว โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่ าวข้ างต้ น จะต้ องได้ รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่ ่ึ เกียวข้ อง ไม่ ว่าส่ วนราชการ องค์ กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็ นสาคัญ ่
 15. 15. ทฤษฎีใหม่ ข้ ันทีสาม ่ เมือดาเนินการผ่านพ้นขั้นทีสองแล้ ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้ าวหน้ า ่ ่ ไปสู่ ข้นทีสามต่ อไป คือติดต่ อประสานงาน เพือจัดหาทุน หรือแหล่ งเงิน เช่ น ธนาคาร ั ่ ่ หรือบริษท ห้ างร้ านเอกชน มาช่ วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ าย ั ิ เกษตรกรและฝ่ ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้ รับประโยชน์ ร่วมกัน กล่ าวคือ - เกษตรกรขายข้ าวได้ ราคาสู ง (ไม่ ถูกกดราคา) - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซือข้ าวบริโภคในราคาตา (ซื้อข้ าวเปลือกตรงจาก ้ ่ เกษตรกรและมาสีเอง) - เกษตรกรซือเครื่องอุปโภคบริโภคได้ ในราคาตา เพราะรวมกันซือเป็ นจานวนมาก ้ ่ ้ (เป็ นร้ านสหกรณ์ ราคาขายส่ ง) - ธนาคารหรือบริษทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพือไปดาเนินการในกิจกรรม ั ่ ต่ างๆ ให้ เกิดผลดี
 16. 16. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงทีใช้ คณิตศาสตร์ บริหารจัดการทีดินและ ่ ่ นาเพือการเกษตรตามแนว การเกษตรทฤษฏีใหม่ ้ ่1.การบริหารจัดการทีดนและนาเพือการเกษตรตามแนว การเกษตรทฤษฏีใหม่ มีอย่ างไร ่ ิ ่ พืนทีปลูกข้ าว 30 % พืนทีปลูกพืชผักผลไม้ 30 % พืนทีเ่ ป็ นแหล่ งนา 30 % ้ ่ ้ ่ ้ ้ พืนทีเ่ ป็ นทีอยู่อาศัยและเลียงสัตว์ 10 % ้ ่ ้2.ตามแนวการเกษตรทฤษฏีใหม่ หากเรามีทดน 40 ไร่ เราจะแบ่ งทีดนสาหรับปลูกข้ าว ี่ ิ ่ ิ ปลูกพืชผักผลไม้ เป็ นแหล่ งนา เป็ นทีอยู่อาศัยและเลียงสัตว์ เป็ นพืนทีอย่ างละกีไร่ ้ ่ ้ ้ ่ ่
 17. 17. ทักษะการคิด• การหาพืนทีปลูกข้ าว ้ ่ พืนที่ 100 ไร่ เป็ นพืนทีปลูกข้ าว 30 ไร่ ้ ้ ่ พืนที่ 1 ไร่ เป็ นพืนทีปลูกข้ าว 30 ÷ 100 ้ ้ ่ พืนที่ 40 ไร่ เป็ นพืนทีปลูกข้ าว 30 ÷ 100 × 40 = 12 ไร่ ้ ้ ่ พืนทีปลูกข้ าว 12 ไร่ ้ ่• การหาพืนทีพชผักผลไม้ คิดเช่ นเดียวกัน ้ ่ ื พืนทีปลูกผักผลไม้ 30 ÷ 100 × 40 = 12 ไร่ ้ ่• การหาพืนทีแหล่ งนา คิดเช่ นเดียวกัน ้ ่ พืนทีแหล่ งนา ้ ่ ้ 30 ÷ 100 × 40 = 12 ไร่
 18. 18. • การหาพืนทีทอยู่อาศัยและเลียงสัตว์ ้ ่ ี่ ้ พืนทีทอยู่อาศัยและเลียงสัตว์ 10 ÷ 100 × 40 = 4 ไร่ ้ ่ ี่ ้ รวมพืนทีท้งหมด ้ ่ ั ปลูกข้ าว 12 ไร่ พืนทีปลูกผักผลไม้ 12 ไร่ ้ ่ พืนทีแหล่ งนา 12 ไร่ ้ ่ ้ พืนทีทอยู่อาศัยและเลียงสัตว์ 4 ไร่ ้ ่ ี่ ้ รวมพืนทีท้งหมด 12+12+12+4=40 ไร่ ้ ่ ั
 19. 19. คณะผู้จัดทาด.ช. ธัชชัย ปานทอง เลขที่ 4 ม.3/16ด.ช. ธีรพล ธิอุด เลขที่ 5 ม.3/16ด.ช. ลภัชพล นิมมานเกียรติกล ุ เลขที่ 7 ม.3/16ด.ญ. ธนพร ศรีวกล ิุ เลขที่ 21 ม.3/16ด.ญ. ธัญกร ชิวารักษ์ เลขที่ 23 ม.3/16ด.ญ. ปวริศา นพรัตน์ เลขที่ 28 ม.3/16ด.ญ. พิมพ์ สิริ เลืองฤทธิวุฒิ ่ เลขที่ 30 ม.3/16

×