Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน

2,698 views

Published on

"เที่ยวสุขี 4 ชุมชน" การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน

งานเสวนากิจกรรมเวทีกลาง ในงาน
“Thailand Medical Hub Expo 2012”
อิมแพค เมืองทองธานี (1 กันยายน 2555)

Published in: Education
 • Be the first to comment

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน

 1. 1. เที่ยวสุขขี 4 ชุมชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน อาจารยมานิศา ผิวจันทร สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานเสวนากิจกรรมเวทีกลาง ในงาน “Thailand Medical Hub Expo 2012” อิมแพค เมืองทองธานี (1 กันยายน 2555)
 2. 2. วันขางหนา....ชีวิตเราจะเปนอยางไร?
 3. 3. คนจํานวนมาก...มีภาวะความเครียดจากสภาพแวดลอม และการทํางาน การเดินทางการเดินทาง......เปนการเปลี่ยนเปนการเปลี่ยน สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม และการพักผอนรูปแบบหนึ่งและการพักผอนรูปแบบหนึ่ง
 4. 4. คานิยมเดิม Vs คานิยมใหม • Security หมายถึง ความ ปลอดภัยทั้งจากภัยธรรมชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน • Sanitation หมายถึง ความ สะอาดปราศจากเชื้อโรคและ มลพิษตาง • Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจ ความประทับใจ ทั้งสถานที่ทองเที่ยวและบริการ การรักษาสิ่งแวดลอมและ พัฒนาอยางยั่งยืน จากเดิม คือ Sea (ทะเล) Sand (หาดทราย) Sun (แสงแดด)
 5. 5. Christine Lee and Michael Spisto, Medical Tourism : the Future of Health Services
 6. 6. ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism)
 7. 7. กิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) • การทองเที่ยวที่เนนกิจกรรมดานการดูแล ฟนฟูสภาพ รางกายและจิตใจ เพื่อความผอนคลายดานกายภาพ • แตมิใชเพื่อการรักษาโรค • เชน การนวด ประคบสมุนไพร การอาบน้ําแร การปฏิบัติ สมาธิ เปนตน • ซึ่งประโยชนที่ไดรับเปนไปในทางการสงเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักทองเที่ยว
 8. 8. รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) การนวดแผนไทย (Thai Massage) เปนวิธีการนวดหรือ การกดบนรางกายอยาง มีระบบเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย และ รักษาโรค สามารถใชในทางกายภาพบําบัดได การอบสมุนไพร (Thai Herbal Stream) เปนวิธีการบําบัดรักษาโดยการใหผิวหนัง สัมผัสกับไอน้ํา ชวยใหเกิดการไหลเวียนโลหิต กระตุนรางกายใหสดชื่น การประคบสมุนไพร (Thai Herbal Compass) มักประคบหลังจากการนวด โดยการนําตัวยา สมุนไพรนึ่งผสานกับความรอน ประคบวางไป ตามสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยใหตัวยา สมุนไพรซึมผานผิวหนังเขาไป
 9. 9. สุวคนธบําบัด (Aroma Therapy) การบําบัดรักษารางกาย จิตใจ และอารมณ ดวยกลิ่น จากน้ํามันหอมระเหย การบริการอาบน้ําแร (Spa) การอาบน้ําแรมีคุณคาทางการบําบัดรักษาสุขภาพ วารีบําบัด (Water Therapy) การสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในน้ํา เชน กิจกรรมแอโรบิกในน้ํา หรือ ไฮโดรเทอราป (Hydrotherapy) เนื่องจากน้ํามีแรงพยุงตัวที่ชวยลดใน สวนตางๆ ของรางกายไดดี และชวยเสริมสราง กลามเนื้อไดเร็วขึ้น การฝกกายบริหารทา ฤาษีดัดตน เปนการบริหารรางกาย เพื่อใหเกิดการใชพลังงานที่ขับ เหงื่อออกมา โดยฤาษีดัดตนเปนทาทางการเคลื่อนไหว ตามธรรมชาติ ที่ชวยบรรเทาอาการเจ็บ ปวดเมื่อย ตามรางกาย ทั้งนี้มีการดัดตนยังอาศัยความสัมพันธ ระหวางทาทางการเคลื่อนไหว การหายใจ และการฝก สมาธิอีกดวย
 10. 10. การฝกสมาธิแนวพุทธ ศาสน (Buddhist Meditation) การฝกสภาวะทางจิตใจ โดยการปฏิบัติในแนวทาง ของพุทธศาสนา เพื่อใหจิตใจ สงบ เยือกเย็น เกิด ความมั่นคงทางอารมณ และมีภูมิคุมกันโรคทางจิต เปนตน การบริการอาหารและ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ สุขภาพ (Nutrition Therapy) การรับประทานอาหารเพื่อสรางสมดุลทางรางกาย ตามธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ โดยเฉพาะพืช สมุนไพรไทยที่มีสวนสรรพคุณในการปรับธาตุที่ หยอนหรือกําเริบใหกลับคืนสูภาวะปกติ สามารถ สรางความสมดุลและบํารุงรางกาย การบริการผลิตภัณฑ สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ ความงาม เปนการนําสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดูแล รางกาย ผิวพรรณ มาสกัดเพื่อผลิตเครื่องสําอาง/ เวชสําอาง เพื่อลดการใชอันตรายจากสารเคมี ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552
 11. 11. แลวทําไม....จึงตองไปทองเที่ยวในชุมชน
 12. 12. แนวคิด • Rural Tourism การทองเที่ยวชนบท • Community-based Tourism การทองเที่ยวโดยชุมชน • Health Tourism การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)
 13. 13. การทองเที่ยว โดยชุมชน การทองเที่ยว โดยชุมชน ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับ เอกลักษณในพื้นที่ ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับ เอกลักษณในพื้นที่ ความรับผิดชอบตอ สิ่งแวดลอมและยั่งยืน ความรับผิดชอบตอ สิ่งแวดลอมและยั่งยืน การเรียนรู/การศึกษา เพิ่มพูน ความรู/ ประทับใจ/ จิตสํานึก ประสบการณ การเรียนรู/การศึกษา เพิ่มพูน ความรู/ ประทับใจ/ จิตสํานึก ประสบการณ ทองถิ่นมีสวนรวมตลอด กระบวนการ/ ไดประโยชน และ ยกระดับคุณภาพชีวิต ทองถิ่นมีสวนรวมตลอด กระบวนการ/ ไดประโยชน และ ยกระดับคุณภาพชีวิต พื้นที่ กิจกรรม การจัดการ การมีสวนรวม องคประกอบหลักในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ขอมูลจาก : สินธุ สโรบล, 2554
 14. 14. • Home Stay ถือเปนกิจกรรมทองเที่ยวที่ นักทองเที่ยวพักรวมกับเจาของบานซึ่งใชบานเปน ศูนยกลางโดยเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของ ชุมชนเขาดวยกัน • นักทองเที่ยวไดมีโอกาสเขาไปใชชีวิตความเปนอยู รวมกับคนในทองถิ่น อยูบานเดียวกัน ทํากิจกรรม ตาง ๆ รวมกัน
 15. 15. เรากําลังนําเสนอ....สิ่งที่ทดลองสินคาไมได • การทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน..... เปนการนําเสนอ ประสบการณ ดังนั้น นักทองเที่ยวตองเขาไปสัมผัสดวย ตนเอง • วิถีชีวิต วัฒนธรรม ...เปนการเรียนรู คําพูดที่อธิบายอาจ ไมใชทั้งหมดที่จะไดรับ • ชุมชน...เปนเจาของผลิตภัณฑและสินคาทองถิ่น • ชุมชน...กําลังนําเสนอความเปนตัวตน เปนจุดขายที่ไมมี สินคาใดเลียนแบบได
 16. 16. นักทองเที่ยว • กลุมตลาดนักทองเที่ยว >> ตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) • คนกลุมนี้สนใจอะไร อยากเรียนรูอะไร • ภูมิปญญาสุขภาพ / อาหารทองถิ่น / โฮมเสตย เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดรับ (วีถีชีวิตเกษตร / วัฒนธรรมชนเผา หรือ ?)
 17. 17. นักทองเที่ยวจะไดรับ • ประสบการณการทองเที่ยวโดยชุมชน • การเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเปนตัวตน • สัมผัสประสบการณดานบริการสุขภาพ ดวนสมุนไพรทองถิ่น • มีการดูแลดานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และเพิ่มมูลคาดานโภชนาการ โดยวัตถุดิบจากทองถิ่น • อยางนอย....คุณไดรับความประทับใจ และการหันกลับมาใสใจดูแล ตนเองทั้ง “รางกาย” และ “จิตใจ”
 18. 18. เที่ยวสุขขี 4 ชุมชน •บานแมกําปอง จ.เชียงใหม •บานทากู จ.ลําพูน •บานปาเหมี้ยง จ.ลําปาง •ต.ผาบอง จ.แมฮองสอน
 19. 19. บานแมกําปอง จ.เชียงใหม • “วิถีธรรมชาติสูสุขภาพดี” บริการสุขภาพ • นวดแผนโบราณและประคบสมุนไพร • ยางแคร • อบสมุนไพร
 20. 20. บานทากู จ.ลําพูน • งามดวยวิถีพอเพียง บริการสุขภาพ • ลูกประคบหนาเดง • นวดแผนไทย
 21. 21. บานปาเหมี้ยง จ.ลําปาง • ปรับสมดุลชีวิต บริการสุขภาพ • ลูกประคบตามธาตุเจาเรือน • ยาสมุนไพรแชเทา • ยาอบ
 22. 22. ต.ผาบอง จ.แมฮองสอน • “อยูหลี กิ๋นวาน ตระการตาวัฒนธรรม” บริการสุขภาพ • แชน้ําพุรอนดวยยาแชน้ําพุรอนจากสมุนไพรทองถิ่น (กําลังเสือ โครง) • นวดแผนโบราณและประคบสมุนไพร (กําลังเสือโครง)
 23. 23. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน • ดานที่พัก • ดานอาหารและโภชนาการ • ดานความปลอดภัย • ดานการจัดการ • ดานกิจกรรมการทองเที่ยว • ดานสภาพแวดลอม • ดานมูลคาเพิ่ม • ดานการสงเสรมการตลาด • ดานของที่ระลึก •ดานเครื่องแตงกาย •ดานภูมิปญญา สุขภาพ + ประยุกตจาก: เกณฑการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย
 24. 24. กระบวนการ 1. การคัดเลือกชุมชน 2. ศึกษาศักยภาพและความเปนไปได • ความรวมมือชุมชน และแรงจูงใจในการรวมพัฒนา • ความเขาใจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการจัดการของชุมชน • วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของชุมชน • ผลกระทบดานบวกและลบ • ทุนของทรัพยากรในชุมชน (จัดทําแผนที่ชุมชน / ปฏิทินประเพณี / อาชีพ / การรวมกลุม เพื่อการสํารวจตอไป) • ฯลฯ • นําขอมูลกลับสูชุมชน
 25. 25. 3. การวางวิสัยทัศนการทองเที่ยวของชุมชน 4. การวางแผน (Planning) สิ่งที่ไดคือ • (ราง) รูปแบบโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ • (ราง) กระบวนการใหบริการของชุมชน • Tourist and travel arrangement • การคํานวณราคาบริการ – ศักยภาพการองรับของแหลงทองเที่ยว – ระยะเวลาที่เหมาะสม – การใหบริการที่พัก อาหารและ บริการอื่น ๆ – กิจกรรม – ฯลฯ
 26. 26. 5. สํารวจความตองการ 6. ออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Design) นําเขาขอมูล 4 รูปแบบ (จากทีมตนแบบ) 7. แผนการปฏิบัติงานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน 8. การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร และองคความรู 9. การนําเสนอสูตลาด 10. รายงานผลโครงการ
 27. 27. โปรแกรมทองเที่ยวภายใน 1 วัน (1 day trip) โปรแกรมทองเที่ยวระยะสั้น (2-3 days trip) โปรแกรมทองเที่ยวแบบทางเลือก (Optional tour) ‐การดําเนินการทองเที่ยว ‐การจัดตั้งกลุมผูรับผิดชอบ ‐การบริหารคาตอบแทน ‐หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ ‐Pre‐tour ‐Touring ‐Post tour ‐ Service providers ฯลฯ ‐จุดขาย /และ Vision ‐การนําเสนอผลิตภัณฑ ‐กําหนดราคา ‐ฯลฯ ‐ประยุกตกับ 4 รูปแบบ ‐สรางรายได ‐ภูมิใจในชุมชน ‐ฯลฯ ‐ชุมชนสามารถนําขอมูล ไปปรับปรุงดานกายภาพ ‐ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม ความเหมาสมดวยตนเองได ‐ ฯลฯ
 28. 28. อาจารย มานิศา ผิวจันทร สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม MANISA.P@CMU.AC.TH ขอบคุณคะ

×