Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9,813 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๙๗๖๙-๗๗-๕ พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน : ๓๐,๐๐๐ เล่ม ภาพประกอบ ชัย ราชวัตร ศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) ศักดา วิมลจันทร์ (สี่ตา) โอม รัชเวทย์ ณรงค์ จรุงธรรมโชติ บริษัท ณัฐเฟม จำกัด พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่ เลขที่ ๑, ๓ ซอย ๔๘ ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๓-๐๔๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๘๘๓-๐๔๑๙ e-mail : stsumitra_century@yahoo.com
 3. 3. “...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นนเอง ั่ สิงก่อสร้างจะมันคงได้กอยูทเี่ สาเข็ม ่ ่ ็ ่ แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 4. 4. คำนำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ริเริ่มการสร้างขบวนการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก ระดั บ มี ค วามเข้ า ใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน้อมนำไปใช้เป็นพื้นฐาน และแนวทางในการดำเนินชีวิต “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ฉบับนี ้จัดทำขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ส าระสำคั ญ ของแนวคิ ดและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงในระดับต่างๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย โดยจัดทำเป็นฉบับพกพา เพื่อให้สะดวกต่อการ นำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ
 5. 5. สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวต ิเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุ ก ด้ า น นำสู่ ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งสมดุ ล มั่ น คง และ ยั่งยืนสืบไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธันวาคม ๒๕๕๐
 6. 6. สารบัญ หน้าคำนำ ๓ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร? ๖องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๓การน้อมนำหลักปรัชญาฯ มาปฏิบัติ ๑๘การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ๒๒ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๒๔
 7. 7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง §◊ออ–‰ร? ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนิ น ชี วิ ต และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวมี พ ระราชดำรั ส ชี้ แ นะแก่ พ สกนิ ก ร ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า๓๐ป และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพืนฐานของทางสายกลาง ้และความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมคมกันในตัวทีดี ตลอดจน ิ ุ้ ่ ใช้ความรู และคุณธรรมเป็นพืนฐานในการดำรงชีวต ้ ้ ิการป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 6
 8. 8. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ น ปรั ช ญา ชี้ ถึ ง แนวการดำรงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ต นของ ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ความพอเพี ย ง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึ ง ความจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบ ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี พ อสมควรต่ อ การมี ผ ล
 9. 9. กระทบใดๆ อั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ ใ นการวางแผนและการดำเนิ น การ ทุกขันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง ้พื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ โ ดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสำนึกในคุณธรรม ความซือสัตย์ ี ่สุ จ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสมดำเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน ความเพี ย ร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
 10. 10. สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลง่ อย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวาง ทั้ ง ด้ า นวั ต ถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 9
 11. 11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ ง ชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่ า งๆ มาร่ ว มกั น พิ จ ารณากลั่ น กรอง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงสรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้ น สศช. ได้ น ำขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตนำบทความ ดั ง กล่ า วไปเผยแพร่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน ทุกระดับมีความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และใช้เป็นพื้ น ฐานและแนวทางในการดำเนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง ทรง พระกรุ ณ าปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และโปรดเกล้ า ฯ 10
 12. 12. พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต ตามที่ ข อ พระมหากรุณา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ สศช. ได้ อั ญ เชิ ญ “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๙(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจ ไปยังภาคส่วนต่างๆ เพือให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า ่และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป ภาพจากสื่อการเรียนการสอน เรื่อง วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย...บริษัท ณัฐเฟม จำกัด 11
 13. 13. “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
 14. 14. อง§åปร–°อ∫ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ชี วิ ต ดำเนิ น ไปในทาง สายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู ่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก ร และระดั บประเทศได้โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ •ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็ น และเหมาะสมกั บ ฐานะของตนเองสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมในแต่ ล ะ ท้ อ งถิ่ น ไม่ ม ากเกิ น ไป ไม่ น้ อ ยเกิ น ไป และต้ อ ง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 13
 15. 15. •ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจ ดำเนิ น การเรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า งมี เ หตุ ผ ลตามหลั กวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม คิ ด ถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่างถ้วนถี่ โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก การกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ 14
 16. 16. • ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที เงื่ อ นไขสำคั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพอเพี ย ง การตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน • เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก สามัคคีไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น • เงือนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ ่และระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน 15
 17. 17. •เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มี ค วามเพี ย ร มี ส ติ และปั ญ ญา บริ ห ารจั ด การ การใช้ ชี วิ ต โดยใช้ ห ลั ก วิ ช าและคุ ณ ธรรม เป็นแนวทางพื้นฐาน 16
 18. 18. “...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ.แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ. อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่วาต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน. ่ ่ ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบตตนก็พอเพียง...” ัิ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
 19. 19. การนâอมนำหลักปรัชญาœ ¡าปØ‘∫ัµ‘ ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกรโดยต้อง“ระเบิดจากข้างใน”คือการเกิดจิตสำนึกมีความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป •ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวมุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทังทางกายและทางใจพึงพาตนเองอย่างเต็ม ้ ่ความสามารถ ไม่ ท ำอะไรเกิ น ตั ว ดำเนิ น ชี วิ ต โดย ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอน รวมทังไฝ่รและมีการ ้ ื่ ้ ู้พัฒนาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ความมั่ น คงใน 1
 20. 20. อนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หาปั จ จั ย สี่ ม าเลี้ ย งตนเองและครอบครั ว จากการประกอบสัมมาชีพ รูขอมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัด ้้แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จัก ออมเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรั ก ษาวั ฒ นธรรม ประเพณี และการอยู่ ร่ ว มกั บทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ่ • ความพอเพี ย งระดั บ ชุ ม ชน คนในชุ ม ชน มีการรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกือกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้ รัก ้สามัคคี สร้ า งเป็ น เครื อข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชน และนอกชุมชนทังด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ้และสิงแวดล้อม เช่น การรวมกลุมอาชีพ องค์กรการเงิน ่ ่ 19
 21. 21. สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน การช่ ว ยดู แ ลรั ก ษาความสงบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่าง เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง • ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจาก ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์ หรือกำไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหา ผลตอบแทนบนพืนฐานของการแบ่งปัน มุงให้ทกฝ่าย ้ ่ ุที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้านการขยายธุรกิจต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจธุ ร กิ จ ของตนเองรู้ จั ก ลู ก ค้ า ศึ ก ษาคู่ แข่ ง และเรี ย นรู้ ก ารตลาด 20
 22. 22. อย่ า งถ่ อ งแท้ ผลิ ต ในสิ่ ง ที่ ถ นั ด และทำตามกำลั งสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและป้ อ งกั น ผลกระทบ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ส ำคั ญ ต้ อ งสร้ า งเสริ ม ความรู้ และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม • ความพอเพี ย งระดั บ ประเทศ เป็ น การบริหารจัดการประเทศ โดยเริมจากการวางรากฐาน ่ให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ อ ย่ า งพอมี พ อกิ น และพึ่ ง ตนเองได้ มี ค วามรู้ และคุ ณ ธรรมในการดำเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพือแลกเปลียนความรู้ สืบทอดภูมปญญา และร่วมกัน ่ ่ ิ ัพั ฒ นาตามแนวทางเศรฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งรู้ รั ก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชือมโยงระหว่างชุมชน ่ให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด 21
 23. 23. การประยÿกตå „ชâเศรษฐกิจพอเพียง „π¥âาπµàางÊ ด้ านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาดคิดและวางแผนอย่างรอบคอบมีภมคมกัน ู ิ ุ้ไม่เสี่ยงเกินไป ด้ า นจิ ต ใจ มี จิ ต ใจเข้ ม แข็ ง มี จิ ต สำนึ ก ที่ ดีเอื้ อ อาทร เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ าประโยชน์ส่วนตัว ด้านสังคมและวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้ รัก สามั ค คี สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ค รอบครั วและชุ ม ชน รั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ภาษา ภู มิ ปั ญ ญา และวัฒนธรรมไทย
 24. 24. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้ แ ละจั ด การอย่ า งฉลาดและรอบคอบ ฟื น ฟูทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น และคงอยู่ชั่วลูกหลาน ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและสภาพแวดล้ อ มพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 3
 25. 25. ºล∑ีËคา¥«่าจะ‰¥âรับ การน้ อ มนำปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจังจะส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาประเทศก้ า วหน้ า ไป อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้ ง ด้ า นชี วิ ต เศรษฐกิ จสั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และเทคโนโลยีอั น จะนำไปสู่ “ความอยู เ ย็ น เป น สุ ข ร ว มกั นในสังคมไทย” ภาพจากสื่อการเรียนการสอน เรื่องวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย...บริษัทณัฐเฟมจำกัด 4
 26. 26. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ – ๒๒๘๐ - ๔๐๘๕ ต่อ ๑๓๐๓ - ๑๓๐๕ โทรสาร ๐ – ๒๖๒๘ – ๒๘๔๖กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง โทรศัพท์ ๐ – ๒๒๘๐ - ๔๐๘๕ ต่อ ๕๑๐๓ และ ๒๔๐๗ โทรสาร ๐ – ๒๒๘๒ – ๙๑๕๘ หรือ ๐ – ๒๒๘๑ – ๖๑๒๗ หรือเยี่ยมชมได้ที่ http://www.nesdb.go.th http://www.sufficiencyeconomy.org

×