ภาวะเส้ ื                นเลอดสมองตี                     บ               ...
3. พดไม่  หรื ่  (Abnormal speech)    ู ชัด อไมพดู     ่    เมื     อตรวจพบอาการดังกล่าวควรนำต ู  ่ งโร...
ป่      งออกเป็การดแลผ้ ย Stroke แบ่  ู ู ว         น 2 ระดับ  1. การดู ั ่      แลทวไป ได้ ่    ...
solution หลกเล่ีี     IV fluid ท่ ้               ยงการให้      ี ำตาล นอกจากน้ ้         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Acute Stroke 2010

843 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acute Stroke 2010

 1. 1. ภาวะเส้ ื นเลอดสมองตี บ (Acute Stroke) ิ ์ุ นพ.จรพงษ ศภเสาวภาคย์ พญ.ปฏิ ุ มา พทธไพศาล ื ี ็ ิ ี ็้ ้ ่ นตองไดรับการตรวจพบด้ ภาวะเส้ อดสมองตบ เปนภาวะฉกเฉน ทจำเป นเล ุ วยความรวดเร็ วและให้ ั กษาทันเวลา ด้ การร ยาละลายลิ ื วยการให้ มเล ่ ่ อดภายใน 3 ชัวโมงหลังจากเกิ ดอาการ ี ี และความพิ ้ ั ฒนาระบบการตรวจพบ ชวยเหลืจะสามารถลดอัตราการเสยชวิ ต การได การพ ่ อ และส่่ ่ งตอทีดี ็ ั จจัยสำคญของความสำเร็เปนป ั แลร ่ นเลื จในการดู ั กษาผ้ ยเส้ อดสมองตี ปว บ ู ่ ี ั บภาวะเส้ ื ั วใจตีเชนเดยวก นเลอดห บเป้ าหมายของการรักษา ี ้ ม 2 เปาหมายด้ ั น วยก 1. ลดปริ มาณสมองท่ยหายจากการขาดเลื ีี เส อด ้ื ผ้ ยให้ ั บคื ้ ่ ่ กล นใหมากที 2. ฟนฟู ว ป ู สด ุ“Time is Brain”Early detection โดยคนใกล้ ั ตวทำให้สามารถตรวจพบภาวะเส้ ื นเลอดสมองตี บและขอความชวยเหลื ้็้ ่ อไดเรวขึ นโดยอาการที ่ ชวนให้ ั ยว่้ ยมีนเลื สงส าผป่ เส้ อดสมองตี ี ่ ี ุ ว บ มดังตอไปน้ ● อาการอ่ อนแรง หรื อชา ของใบหน้ า แขน ขา โดยเฉพาะเม่ ็ ้ อเป ่ ื นขางใดข้ ึ ยบพลัน างหนงเฉี ● สับสนเฉยบพลัน ี ู ุ อเสี ● พดตะกกตะกัก หรื ยความสามารถในการเข้ าใจภาษา ● ตามองไม่็ ้ ่ ื้ ้ ยบพลัน เหนขางใดข้ ึ อทัง 2 ขางเฉี างหนง หร ี ● เสยความสามารถในการทรงตวเฉยบพลันั ี ี ยบพลัน โดยไม่ าเหตุ ● ปวดศรษะเฉ ี ี อื มส ่ น การให้ความรู้ ่ กับประชาชนทัวไป ให้ ่ สามารถตรวจพบอาการที ั ย สงสและขอความชวยเหลื ่ ่ ออยางรวดเร็ นป ว เป็ ั จจัยสำคญของการพัฒนาระบบการดแลรักษาผ้ ย ั ป่ ว ู ู ิ ป่การประเมนผ้ ูวยโดย EMS ทำดวยความรวดเร็ ให้ ้ ว โดยอาศั ย หลั กการของ Cincinnati Stroke Scale ท่ ี ประกอบไปด้ วย 3อาการด้ ั น คื วยก อ 1. หน้ ้าเบี างใดข้ ึ ยว ไปข้ ่ างหนง (Facial droop) 2. แขนตก ข้ ึ ื ื ่ ่่ างหนง เมอยนแขน 2 ข้ างไปข้ ้ างหนา (Arm drift)
 2. 2. 3. พดไม่  หรื ่  (Abnormal speech) ู ชัด อไมพดู ่ เมื อตรวจพบอาการดังกล่าวควรนำต ู ่ งโรงพยาบาลที ั วผ้ ยส่ ปว ่ การร ป่ สามารถให้ ั กษาผ้ ยเส้ ื ู นเลอดในสมองตี ้ ว ่ ยาละลายลิ บดวยการให้ มเลื อดโดยทันที
 3. 3. ป่ งออกเป็การดแลผ้ ย Stroke แบ่ ู ู ว น 2 ระดับ 1. การดู ั ่ แลทวไป ได้ ่ แก a. ความดันโลหิ ั กษา volume status ผ้ ยให้ ในระดับปกติ ้ ็ ต: ร ป่ อยู ูว ่  ให IV เปน isotonic
 4. 4. solution หลกเล่ีี  IV fluid ท่ ้ ยงการให้ ี ำตาล นอกจากน้ ้ มี น ยังตองควบคุ ี มความดันโลหิ ้ ตให < 185/100 mmHg ในกรณี วยอย่ ผ้ ป ู ่ ู ่ ใน criteria ที สามารถให้ ่ื ้ ยาละลายลิ อดได มเล ่ ื b. ลดไข้ องจากอุหภู่ : เน ณ มรา ่ ิงกายที > 37.5 c จะทำให้ สง ู สมองได้รั บความเสยหายเพิ้ ี ่ึ มขน c. ควบคุ ั บน้ มระด ำตาลในเลื ้ กวา 185 mg/dL อดใหต่ ่ ำ d. การดแลทางเดิ ู นหายใจ และรักษาระดับออกซิ เจนในเลื ้ อดให >=94% โดยใช้ ิ ้ ี ออกซเจนนอยทสด ่  รวมถึ ุ งการให้ องก ยาป ้ ั นการชักกรณี้ ่ ้ มี งชี ขอบ ่ ื e. ตรวจ EKG เพอหาภาวะห ั วใจเตนผิ ิ ้ ดปกต f. ส่ง CT brain ภายใน 25 นาที ่  เพือประเมิ า เป็ นว่ นภาวะอ่ ื น นอกเหนอจากเส้ ื ื นเลอดสมองตี ื ่ บหรอไม2. การให้ยาละลายลิ อด (Fibrinolytics) : rtPA โดยมี ่ ้ ้ ยท่ าการมาภายใน 3 ่ื มเล อบ ี ป่ มี ข้ งชในผู ี ว อ ช ่ ัวโมง (หรื อ 4.5 ช ่ ่ ่ ั วโมง ในผ้ ยทีา criteria) โดยมี ์ ารณาดังตาราง ปว ิ ู เข้ เกณฑพจ

×