Internet mang loc va dich loc crrt-vn

750 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet mang loc va dich loc crrt-vn

 1. 1. 4/17/20131MÀNG L CHEMOFILTERBS. Đ NG THANH TU Ndangthanhtuan65@gmail.comC U TRÚCHình tr , 4 c ng: 2 c ng n i v iđư ng máu, 2 c ng n i v i đư ngd ch l cMàng bán th m, d ng s i r ngV t ch t c u t o màng:Bán t ng h p (cellulose)T ng h pdangthanhtuan65@gmail.com
 2. 2. 4/17/20132C u t o màng l c HemofilterMáu vàoMáu raDialysatevàoDialysateraNgăn ngoài (d ch l c)Ngăn trong (máu)C t ngangS i r ng(hollow fiber)dangthanhtuan65@gmail.comMÀNG L CĐư ngmáu vàoD chl c raD ch l cHư ng máuch yVPolycarbonateMàngPolyurethanedangthanhtuan65@gmail.com
 3. 3. 4/17/20133C U T O MÀNG L CV t li u c u t o màng l c hemofiltration:•Polysulfone (PS)•Polyacrylonitrile (PAN)•Polyamide•Polymethyl-methacrylate (PMMA)dangthanhtuan65@gmail.comV t li u c u t o màng l cdangthanhtuan65@gmail.com
 4. 4. 4/17/20134V t li u c u t o màng l cdangthanhtuan65@gmail.comH S SIÊU L CH s siêu l c: Kuf (ultrafiltration coefficient)Là th tích huy t tương đư c l c m i gi trên 1mmHg c a áp l c xuyên màng (TMP:transmembrane pressure)Đơn v : ml/h/mmHgVí d : Kuf = 4, n u TMP = 100 ⇒ m i gi siêu l cđư c 400 ml d chKuf c a màng v t li u t ng h p r t cao (> 8)Kuf gi m d n theo th i gian s d ng màngdangthanhtuan65@gmail.com
 5. 5. 4/17/20135Đ thanh th i (clearance)• Đ thanh th i ch t tan trong CRRT phthu c vào:Kích thư c phân t c a ch t tanKích thư c l c a màng bán th m• Đ siêu l c (UFR) cao, đ thanh th i ch ttan cao hơn.dangthanhtuan65@gmail.comĐ thanh th i (clearance)• Các phân t nh d qua màng theo cơ chkhu ch tán và đ i lưu.• Các phân t trung bình và l n đư c thanh th ich y u nh cơ ch đ i lưu.• Màng bán th m có th l y các ch t tan có TLPTlên đ n 50,000 Daltons.• Plasma proteins ho c các ch t g n trên proteind không b thanh th i (theo cơ ch bìnhthư ng).dangthanhtuan65@gmail.com
 6. 6. 4/17/20136Tr ng lư ng phân t (ch t tan)Daltons• Inflammatory Mediators (1,200-40,000)“small”“middle”“large”dangthanhtuan65@gmail.comH s sàng l c• Sieving CoefficientLà kh năng ch t tan có th xuyên qua màng tngăn máu vào ngăn d ch l c.Sieving coefficient = 1, ch t tan xuyên qua màng tdo;Sieving coefficient = 0, ch t tan không th quamàng.M t s ch t tan• Na+ = 0.94• K+ = 1.0• Cr = 1.0• Albumin = 0 (không th qua màng)dangthanhtuan65@gmail.com
 7. 7. 4/17/20137CreatinineCreatinine 113113 DDUreaUrea 6060 DDGlucoseGlucose 180180 DDVit. BVit. B121211,,355355 DDββββββββ22--MM1111,,800800 DDAlbuminAlbumin66,000 D66,000 DIgGIgG 150150,,000000 DDTính ch n l c c a màngCourtesy of J. Symonsdangthanhtuan65@gmail.comTr ng lư ng phân t ch t tan và đthanh th i (theo cơ ch l c)Solute (MW) Sieving Coefficient Diffusion CoefficientUrea (60) 1.01 ± 0.05 1.01 ± 0.07Creatinine (113) 1.00 ± 0.09 1.01 ± 0.06Uric Acid (168) 1.01 ± 0.04 0.97 ± 0.04*Vancomycin (1448) 0.84 ± 0.10 0.74 ± 0.04***P<0.05 vs sieving coefficient**P<0.01 vs sieving coefficientdangthanhtuan65@gmail.com
 8. 8. 4/17/20138Theo v t li u c u t o màngdangthanhtuan65@gmail.comSolute Clearance in CRRTCVVHDK = E . QDPost-Dilution CVVHK = S . QUFPre-Dilution CVVHK = S . QUF.E =S =Concentration in effluent dialysateConcentration in bloodConcentration in bloodConcentration in filtrate(())QPQP + QR( )dangthanhtuan65@gmail.com
 9. 9. 4/17/20139Di n tích màng và th tích chu trìnhdangthanhtuan65@gmail.comM t s lo i hemofilterHEMOFILTER PROPERTIESSURFACE AREAPRIMING VOLUMEAMICONMinifliter PlusPolysulfone0,07 m2 15 mlRENAFLO IIHF 400HF 700HF 1200Polysulfone0,3 m20,7 m21,25 m228 ml53 ml83 mlGAMBROMultiflow 60Multiflow 10AN-690,6 m20,3 m244 mlASAHI PAN0.30.61.0Polyacryonitrile0.3 m20.6 m21.0 m233 ml63 ml70 mldangthanhtuan65@gmail.com
 10. 10. 4/17/201310Bradykinin Release SyndromeXung huy t niêm m c, co th t ph qu n, h HAkhi b t đ u CRRTGi i quy t b ng cách ngưng CRRTH i ch ng bradykinin release liên quan đ n vi cmáu BN ti p xúc v i hemofilterH u như ch x y ra v i màng AN-69Exquisitely pH sensitivedangthanhtuan65@gmail.comCác thay đ i k thu t đ d phòngBradykinin Release SyndromeH th ng đ mTHAM, CaCl, NaBicarb cho h ng c u l ngH th ng n i t t (bypass)M i h th ng v i saline, truy n HC l ng vào BNtheo đư ng TM vH th ng tái tu n hoànM i máu tái tu n hoàn đi ngư c chi u v i d chth m táchdangthanhtuan65@gmail.com
 11. 11. 4/17/201311PRBCWastedangthanhtuan65@gmail.comDWasteRecirculationPlan:Qb 200ml/minQd ~40ml/minTime 7.5 minNormalize pHNormalize K+dangthanhtuan65@gmail.com
 12. 12. 4/17/201312CÁC LO I D CHDIALYSATE/REPLACEMENT FLUIDSĐ C TRƯNG c a dung d ch CRRTSinh lýTin c y đư cRD chu n bD tr đơn gi nNhanh chóng đưa đ n t i giư ngĐư c s d ng r ng rãiTương h p đ y đdangthanhtuan65@gmail.com
 13. 13. 4/17/201313Ch t đ m trong DD CRRTHemodialysis: đ u tiên là acetate, sau này làbicarbonatePeritoneal dialysis: lactate B c M ;bicarbonate Châu ÂuCRRT: lactate or bicarbonate?dangthanhtuan65@gmail.comBicarbonate vs. Lactate trong CRRTC hai có th dùng làm đ m ki mBicarbonate t t hơn acetate trong HDPD s d ng lactate do y u t k thu tBicarbonate thích h p hơn lactate?dangthanhtuan65@gmail.com
 14. 14. 4/17/201314Dung d ch đ m Lactate• Chuy n hóa thành bicarbonate trongđi u ki n bình thư ng.• Lactate chuy n hóa gan thànhbicarbonate theo t l 1:1 và có th đi uch nh toan máu.dangthanhtuan65@gmail.comDung d ch đ m Lactate• Đ pH là 5.4 (không sinh lý)• Có tính ch t dãn m ch ngo i biên• Làm tăng m c đ toan máu khi:HypoxiaSuy ch c năng ganToan chuy n hóa lactic có s n có th làm n ng thêmtình tr ng toan máu do acid lacticdangthanhtuan65@gmail.com
 15. 15. 4/17/201315Zimmerman et al, Neph, Dial & Transpl 1999 14:2387-2391Bicarbonate vs. Lactate trong CRRTNhóm1 (Lactatetrư c)Nhóm 2 (Bicarbtrư c)Trư c n.c uBicarbonateLactate16.3 + 1.52.4 + 0.818.9 + 2.01.4 + 0.20 – 48 giBicarbonateLactateNh n Lactate22.2 + 1.42.6 + 0.4Nh n Bicarb22.2 + 1.11.5 + 0.148 – 96 giBicarbonateLactateNh n Bicarb24.2 + 2.31.8 + 0.6Nh n Lactate24.8 + 0.63.1 + 0.7dangthanhtuan65@gmail.comBicarbonate vs. Lactate trong CRRT:N ng đ Lactate máu trong tr em00.511.522.533.54Baseline 8 hrs 16 hrs 24 hrsLactateLevelHCO3 soln LR solnMaxvold et al, Blood Purif 17:#27, 1999 [abstract]dangthanhtuan65@gmail.com
 16. 16. 4/17/201316Bicarbonate vs. Lactate trong CRRT:Tác đ ng trên tim m chBicarbonate LactateBarenbrock M et al, Kid Int 58:1751-1757, 2000dangthanhtuan65@gmail.comCh n l a dung d ch trong CRRTD ch l c màng b ngD ch th cho d ch chu nSaline, Lactated RingersH th ng nhi u túiD ch do BV t phaLocal pharmacy; outsourceD ch th m tách máy pha (online)Dung d ch CRRT bán trên th trư ngdangthanhtuan65@gmail.com
 17. 17. 4/17/201317dangthanhtuan65@gmail.comBaxter Hemofiltration SolutionĐ m LactateTúi 5 lítLư ng potassium th pCó ch a calciumdangthanhtuan65@gmail.com
 18. 18. 4/17/201318Thành ph n Baxter Hemofiltration SolutionIon Concentration (mEq/L)Sodium 140Calcium 3.5Magnesium 1.5Potassium 2Chloride 117Lactate 30Glucose (mg/dL) 100dangthanhtuan65@gmail.comHemosol (Hospal)Túi 5 lítNhãn “L” (lactate) v i K+,glucose thay đ i“B0” (bicarbonate) c n ph itr nKhông dùng Mdangthanhtuan65@gmail.com
 19. 19. 4/17/201319Thành ph n c a HemosolIon (mmol/L) L0, LG2, LG4 B0Sodium 140 – 142 140Calcium 1.75 1.75Magnesium 0.75 0.5Potassium 0 / 2 / 4 0Chloride 105 – 109.5 109.5Lactate 40 3Bicarbonate 0 32Glucose +/- 0dangthanhtuan65@gmail.comNormocarb (DSI)Đ m BicarbonateDung d ch đ m đ cTh tích cu i là 3.24 lít(240ml dung d ch đ m đ cthêm vào túi 3 Lít)dangthanhtuan65@gmail.com
 20. 20. 4/17/201320Thành ph n c a NormocarbIonConcentration AfterMixing (mEq/L)Sodium 140Calcium 0Magnesium 1.5Potassium 0Chloride 107Bicarbonate 35dangthanhtuan65@gmail.comPrismaSate (Gambro)Đ m BicarbonateS lư ng nh lactateTúi 5 lít2 ngăn đ ng a k t t a2 công th c đi n gi idangthanhtuan65@gmail.com
 21. 21. 4/17/201321Thành ph n c a PrismaSateIon (mEq/L) BK0/3.5 BGK2/0Sodium 140 140Calcium 3.5 0Magnesium 1 1Potassium 0 2Chloride 109.5 108Lactate 3 3Bicarbonate 32 32Glucose (mg/dL) 0 110dangthanhtuan65@gmail.comCh n lo i d ch: y u t c n xem xétCh ng đôngGiá cPhương th c CRRTDiffusion (CVVHD)Convection (CVVH)C hai (CVVHDF)An toàn b nh nhândangthanhtuan65@gmail.com
 22. 22. 4/17/201322Ch ng đông và lo i d chSolution Calcium?Baxter HemofiltrationSolutionYesHemosol YesNormocarb NoPrismaSateBK0/3.5 – YesBGK2/0 – NoPharmacy CustomMadeUser ChoiceC n xem xétCa++ n u sd ng citrate đch ng đôngdangthanhtuan65@gmail.comLo i d ch và giá cĐ mGiá/túi($US)Th i gianchu n bTiêu chu ncông nghi pNormocarb Bicarbonate 27.06 5 phút YesBaxterHemofiltrationSolutionLactate 30.45 3 phút YesPharmacyCustom MadeTùy ngư is d ng29.38 45 phút NoBunchman et al, Blood Purif 20: 2002 [abstract]dangthanhtuan65@gmail.com
 23. 23. 4/17/201323Phương th c CRRT và lo i d chDiffusion c n s d ng dialysateConvection c n s d ng d ch thay thDRRdangthanhtuan65@gmail.comS khác nhau gi aDialysate và d ch thay th ?Dialysate là m t thi t b (device)D ch thay th là m t thu c (drug)dangthanhtuan65@gmail.com
 24. 24. 4/17/201324Ch p thu n d ch CRRT c a FDADung d chCh p thu nnhư Dialysate?Ch p thu nnhư D ch thayth ?Baxter HemofiltrationSolutionYes NoHemosolYes châu Âu/No MYes châu Âu/No MPrismaSate Yes NoPharmacy CustomMade? ?Normocarb Yes No*dangthanhtuan65@gmail.comD ch l c th n (Dialysate)1.5% PD LR BaxterGlucose (mg/dL) 1500 0 100Na (mEq/L) 132 130 140K (mEq/L) 0 4 2Cl (mEq/L) 96 109 117Ca (mEq/L) 3.5 3 3.5Phos (mg/dL) 0 0 0Mg (mg/dL) 0.5 0 1.5Lactate (mEq/L) 40 28 30Osmolality (mOsm/L) 346 273 297dangthanhtuan65@gmail.com
 25. 25. 4/17/201325PlasmaPrismaSateBK0/3.5PrismaSateBGK2/0Calcium Ca2+ (mEq/L) 4.3 - 5.3 3.5 0Magnesium Mg2+(mEq/L)1.5 - 2.5 1.0 1.0Sodium Na+ (mEq/L) 135 - 145 140 140Potassium K+ (mEq/L) 3.5 - 5.0 0 2.0Chloride Cl- (mEq/L) 95 - 108 109.5 108Lactate (mEq/L) 0.5 - 2.0 3 3Bicarbonate HCO3-(mEq/L)22 - 26 32 32Glucose (mg/dL) 65 - 110 0 110Osmolarity (mOsm/L) 280 - 300 287 292pH 7.35 - 7.45 ~ 7.40 ~ 7.40PrismaSate Solutiondangthanhtuan65@gmail.comPrismaSol®Thành ph ndangthanhtuan65@gmail.com
 26. 26. 4/17/201326Dd thay th chu n Hemosol B0đư c s n xu t g m 1 túi 5 lít có 2 ngăn:ngăn A g m: th tích 250 ml có ch aCaCl2.2H2O 5,145 gam, MgCl2.6H2O 2,033gam và lactic acid 5,4 gam ;ngăn B g m: th tích 4750 ml có ch a NaCl6,45 gam và NaHCO3 1,09 gam.Trư c khi s d ng s b đ u n i thông gi a 2ngăn cho dung d ch t ngăn A ch y sangngăn B và l c đ u trong 5 – 10 phút.dangthanhtuan65@gmail.comThành ph n các dung d ch thay th sd ng trong l c máu liên t cThành ph n LactatedRingerD ch t phat i khoaHemosolB0Đơn vNa+ 131 136-142 140 mmol/LK+ 5 2-4 0 mmol/LCa2+ 2 0 1,75 mmol/LMg2+ 0 0 0,5 mmol/LCl- 111 95-111 109,5 mmol/LLactate 29 0 3 mmol/LBicarbonate 0 28-32 32 mmol/LOsmolarity 287 265-285 280 mosmol/Ldangthanhtuan65@gmail.com
 27. 27. 4/17/201327Phương pháp chu n bB gãy ch thông màu đ gi a 2 ngăn, cho d ch tngăn A →→→→ ngăn B, cho d ch ch y l i t B →→→→ A X 2 l nđ l y h t các đi n gi i bên A, l c đ u (túi 5L)dangthanhtuan65@gmail.comD ch thay th t pha t i khoaThaønh phaàn Soá löôïng(ml)Ion Noàng ñoä *(mmol/l)Nöớc caát 436 Na+136- 142NaCl 17,4% 20.5 K+1,9-2,1KaCl 10% 1,5 Cl-95-111Dextro 10% 10NaHCO3 4,2% 35 HCO3-28-32pH 7,6-8Toång V 500 ml Osmolarity 265 -285*: soá ño thöïc teá qua nhieåu laàn pha dòchCa2+, Mg2+: pha rieâng baèng dung dòch calcigluconate 10%,Magnesulfate 15% TTMdangthanhtuan65@gmail.com
 28. 28. 4/17/201328Đánh giá sai sót trong chu n b dung d chdùng trong CRRTTheo dõi trong 3 t p chí nhi khoa:Pediatric Critical CarePediatric NephrologyPediatric CRRT31 chương trình đánh giáBunchman et al, Blood Purif 22: 2004 [abstract]dangthanhtuan65@gmail.comĐánh giá sai sót trong chu n b dung d chdùng trong CRRT16/31 chương trình ghi nh n có sai sót:7 sai sót trong dd thay th9 sai sót trong dd dialysateH u qu :2 t vong1 ngưng tim không t vong6 co gi t (hypo/hypernatremia)7 không bi n ch ngBunchman et al, Blood Purif 22: 2004 [abstract]dangthanhtuan65@gmail.com
 29. 29. 4/17/201329Dung d ch trong CRRT: T ng k tCác dung d ch c n thi t đ t i ưu hóa thanhth iBicarbonate dư ng như t t hơn lactateDung d ch t pha ch trong b nh vi n linh ho thơn nhưng tăng nguy cơ/giá cNhi u laoi5 dd s n xu t công nghi p, nhưng sch p thu n thay đ i tùy nơiChưa có lo i dd nào là hoàn h odangthanhtuan65@gmail.com

×