Successfully reported this slideshow.

Smoyer dialysis va dich thay the crrt-vn

732 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smoyer dialysis va dich thay the crrt-vn

  1. 1. CRRT tr em:Dialysis và các dung d ch thay th William E. Smoyer, M.D. Pediatric Nephrology University of Michigan BS. Đ ng Thanh Tu n (d ch) dangthanhtuan65@gmail.com M đ u • Dung d ch s d ng trong CRRT r t đa d ng • Các thành ph n chính – Thành ph n cơ b n – Nơi pha ch d ch – Th i đi m pha ch d ch dangthanhtuan65@gmail.com 1
  2. 2. Thành ph n cơ b n c a d ch CRRT • D ch thay th / D ch l c th n – Thành ph n g n gi ng d ch cơ th (2 ngo i l ) 1) Không th ph i h p Ca++ và PO4-3 gi ng như sinh lý 2) C n HCO3- trên m c sinh lý • Các lo i dung d ch – Các dung d ch đ m bicarbonate (s n xu t riêng theo đ t hàng) – Các dung d ch đ m lactate (s n xu t s n) dangthanhtuan65@gmail.com D ch CRRT đ m Bicarbonate• Thích h p hơn dung d ch đ m lactate – Có th s d ng làm d ch thay th ho c d ch th m phân – Tránh s c n thi t ph i chuy n lactate thành bicarbonate – Không n đ nh đư c lâu dài do khu ch tán CO2 – Đ t ti n hơn dung d ch đ m lactate – Không s d ng r ng rãi trên th trư ng • Không bán M USA • Có bán Canada và Châu Âu dư i tên “Hemosol” dangthanhtuan65@gmail.com 2
  3. 3. D ch CRRT đ m Bicarbonate • Dung d ch ch a Phosphorus – C n truy n liên t c calcium • CaCl2 truy n đ gi Ca++ m c 1-1.3 mEq/L • Dung d ch ch a Calcium – C n truy n liên t c phosphorus • Na3PO4 v i li u 1-2 mmol/kg/d dangthanhtuan65@gmail.com D ch CRRT đ m Bicarbonate• Ch n l a đi u tr – S n xu t theo đ t hàng t i nhà thu c BV (thư ng g p) – Đư c t o ra b i các máy l c th n chu kỳ1 – Dung d ch thay th d a trên Ca- và HCO3- (t pha) • 0.45% saline + 70 mEq/L NaHCO3 + 0-4 mEq/L KCl • 0.9% saline + 300 mg/L CaCl2+200 mg/L MgSO4 + 0-4 mEq/L KCl – Phương pháp “b n túi”2 – Chương trình COMPASS 1 LeBlanc et al. Am J Kid Dis. 26:910, 1995 2 Mault et al. ASAIO J 30:203, 1984 dangthanhtuan65@gmail.com 3
  4. 4. D ch thay th ho c D ch l c th n Dung d ch đ m Bicarbonate PO4-Based Ca-Based NaCl (mEq/L) 100 100 NaHCO3 (mEq/L) 40 40 KCl (mEq/L) 2 2-4 K3PO4 (mEq/L) 2 0 MgSO4 (mEq/L) 1.0 1.0 Dextrose (g/L) 1.0 (0.1%) 1.0 (0.1%) CaCl2 (mEq/L) 0 3-4 Lactate (mEq/L) 0 0 dangthanhtuan65@gmail.com D ch CRRT đ m Lactate• n đ nh th i gian dài• Có trên th trư ng – D ch th m phân phúc m c 1.5% – Dung d ch Lactated Ringer – D ch l c th n Baxter Premix (đư c FDA ch p nh n)• Giá r hơn d ch Bicarbonate• Ch s d ng cho l c th n dangthanhtuan65@gmail.com 4
  5. 5. D ch CRRT đ m Lactate• D ch th m phân phúc m c 1.5% – Thu n l i • S n xu t s n ⇒ có nhanh • Giá r –B tl i • Lactate có th ⇒ toan máu (suy gan, tư i máu kém) • Dextrose = 1500 mg/dL có th ⇒ tăng đư ng huy t • Na = 132 mEq/L có th ⇒ h natri máu • K = 0 mEq/L có th ⇒ h kali máu • PO4 = 0 mEq/L có th ⇒ h phosphate máu dangthanhtuan65@gmail.com D ch CRRT đ m Lactate • Dung d ch Lactated Ringer – Thu n l i • S n xu t s n ⇒ có nhanh • Giá r –B tl i • Lactate có th ⇒ toan máu (suy gan, tư i máu kém) • Dextrose = 0 mg/dL có th ⇒ h đư ng huy t • Na =130 mEq/L có th ⇒ h natri máu • K = 4 mEq/L (không mong mu n trong trư ng h p kali máu tăng) • PO4 = 0 mEq/L có th ⇒ h phosphate máu dangthanhtuan65@gmail.com 5
  6. 6. D ch CRRT đ m Lactate • D ch l c th n Baxter Premix – Thu n l i • S n xu t s n ⇒ có nhanh • Giá r –B tl i • Lactate có th ⇒ toan máu (suy gan, tư i máu kém) • K = 2 mEq/L có th ⇒ h kali máu • PO4 = 0 mEq/L có th ⇒ h phosphate máu dangthanhtuan65@gmail.com D ch l c th n (Dialysate) 1.5% PD LR BaxterGlucose (mg/dL) 1500 0 100Na (mEq/L) 132 130 140K (mEq/L) 0 4 2Cl (mEq/L) 96 109 117Ca (mEq/L) 3.5 3 3.5Phos (mg/dL) 0 0 0Mg (mg/dL) 0.5 0 1.5Lactate (mEq/L) 40 28 30Osmolality (mOsm/L) 346 273 297 dangthanhtuan65@gmail.com 6
  7. 7. Nơi chu n b d ch CRRT• Chu n b trong b nh vi n (s n xu t theo đ t hàng) – Dung d ch đ m NaHCO3-• Chu n b t i đơn v l c th n – Dung d ch đ m NaHCO3- (Máy l c th n)1• Chu n b t i khoa ICU – Dung d ch đ m NaHCO3- (phương pháp “4 túi”)2• Dung d ch có s n trên th trư ng – Dung d ch đ m Lactate – Dung d ch đ m NaHCO3- (COMPASS) 1 2 LeBlanc et al. Am J Kid Dis. 26:910, 1995 dangthanhtuan65@gmail.com al. ASAIO J 30:203, 1984 Mault et Th i đi m chu n b d ch CRRT • Các dung d ch có th d tr đư c – Dung d ch đ m lactate – Giá r – Hospal “Hemosol” (t i Canada và Châu Âu) • Dung d ch s d ng ngay – T t c các lo i dung d ch đ m NaHCO3- – Giá đ t dangthanhtuan65@gmail.com 7
  8. 8. Tóm t t• Có nhi u lo i dung d ch thay th và dung d ch l c th n trong CRRT• Dung đ ch đ m NaHCO3- thích h p nh t• dung d ch đ m Lactate giá r và có s n (ch dùng l c th n)• Các dung d ch s n xu t t i ch d có nguy cơ sai sót• C n thi t ph i s n xu t các dung d ch đ m bicarbonate chu n có s n (đ c bi t M ) dangthanhtuan65@gmail.com 8

×