การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

21,130 views

Published on

อ.อุบล ยี่เฮ็ง

Published in: Health & Medicine
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  1. 1. 1 การยกและการเคลื่อ นย้า ย อุบล ยี่เฮ็ง ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถีวัต ถุป ระสงค์ • ทราบท่าในการยกและเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง • ทราบข้อบ่งชี้ในการยกและเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน • รู้จักอุปกรณ์ วิธีใช้ และเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะ สม • พิ จ ารณายกและเคลื่ อ นย้ า ยผู้ เ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกับสภาพของผู้เจ็บป่วยและเหตุการณ์หลัก ในการยกและเคลื่อ นย้า ย • เราต้องปลอดภัย • ผู้ป่วยต้องปลอดภัยแนวทางในการยก • รู้ขีดความสามารถและข้อจำากัดของตนเองและทีม • ประมาณนำ้าหนักผู้เจ็บป่วย • วางแผน และบอกเล่าแผนการในการยกให้ทีมทราบ • ขณะยก ยกขึ้นตรงๆ อย่าบิดตัว อย่าเอี้ยวตัวขณะยก • ยืนในตำาแหน่งที่สมดุล การแบก (Carry) • ห้ามงอหลัง ห้ามเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง • หลังตรง อย่าเอี้ยวหลัง • ผู้ช่วยเหลือควรมีความสูงและแข็งแรงพอๆกับผู้เจ็บป่วย • ย่อเข่า งอสะโพก อย่าก้มตัว • ให้นำ้าหนักที่จะแบกอยู่ใกล้ตัวมากที่สุด การเอื้อ มจับ ( Reaching) • ระวังหลังให้ตรง • เมื่อเอื้อมแขนเหนือหัว อย่าแอ่นหลัง • อย่าเบี้ยวหรือบิดตัวขณะเอื้อมมือ • หลีกเลี่ยงการเอื้อมมือไปข้างหน้า ไกลเกิน 15-20 นิ้ว การผลัก หรือ ดัน ( Push) • เลือก การผลักหรือดันดีกว่าการดึงหรือลาก - Pushing is better than Pulling - หลีกเลี่ยงการผลักหรือดันจากที่สูงกว่าศีรษะ - ผลักให้แนวอยู่ระหว่างเอวและไหล่
  2. 2. 2- หากนำ้าหนักอยู่ตำ่ากว่าเอว ให้ใช้ท่าคุกเข่า ท่า ยกที่ถ ูก ต้อ งการเคลื่อ นย้า ยแบ่ง เป็น1. เคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉิน (Emergency Moves2 .เคลื่อนย้ายแบบเร่งด่วน ( Urgent Moves)3 .เคลื่อนย้ายแบบไม่เร่งด่วน ( Non - Urgent Moves)4. เคลื่อนย้ายขณะนำาส่ง เคลื่อ นย้า ยแบบฉุก เฉิน (Emergency Moves)
  3. 3. 3• ทำาเมื่อเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย เช่น ไฟไหม้• ทำาเพื่อ Save Life
  4. 4. 4 เคลื่อ นย้า ยแบบเร่ง ด่ว น ( Urgent Moves)• ทำาเมื่อมีผู้เจ็บป่วยอาการรุนแรง จำาเป็นต้องนำาตัวออกมารักษา พยาบาล แต่ผู้เจ็บป่วยนั้น อยู่ในที่ที่มีผู้บาดเจ็บคนอื่นขวางทาง อยู่• หรือสถานการณ์มีผู้เจ็บป่วยติดภายในรถ• ต้องระวังการ Save Limb• มักใช้อุปกรณ์ร่วมด้วย ในการเคลื่อนย้าย เช่น Spinal board ,KED
  5. 5. 5 เคลื่อ นย้า ยแบบไม่เ ร่ง ด่ว น ( Non - Urgent Moves) • ทำา เมื่อ ผู้เจ็บป่วยไม่ จำา เป็ นต้ อ งให้ การรั กษาพยาบาลอย่ า งเร่ ง ด่วน คือต้องช่วย A,B,C ก่อนเสมอ • มั ก ทำา การ First aid ให้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ น เช่ น Splint , Stop Bleeding • แล้วจึงพิจารณาการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เคลื่อ นย้า ยขณะนำา ส่ง • เตรียมพร้อมทั้งผู้ป่วยและอุปกรณ์ จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสม • ขับรถด้วยความนุ่มนวลและปลอดภัย • นำาส่งโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษา เอกสารอ้า งอิง อุบล ยี่เฮ็ง. Transportation and Communication.หนังสือประกอบการประชุมวิชาการการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ.โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอล ที เพรส จำากัด. 2546.หน้า 116-129 อุบล ยี่เฮ็ง. การยกและการเคลื่อนย้าย. เอกสารประกอบการบรรยายแก่ บุ ค ลากรโรงพยาบาลสงฆ์ “ การอบรมการเตรี ย ม
  6. 6. 6พร้ อ มรั บ สถานการณ์ อุ บั ติ ภั ย หมู ” . โรงพยาบาลสงฆ์ . วั น ที่ 2-3สิงหาคม 2553. (อัดสำาเนา)
  7. 7. 6พร้ อ มรั บ สถานการณ์ อุ บั ติ ภั ย หมู ” . โรงพยาบาลสงฆ์ . วั น ที่ 2-3สิงหาคม 2553. (อัดสำาเนา)
  8. 8. 6พร้ อ มรั บ สถานการณ์ อุ บั ติ ภั ย หมู ” . โรงพยาบาลสงฆ์ . วั น ที่ 2-3สิงหาคม 2553. (อัดสำาเนา)

×