SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010
             Pediatric advanced life support
                การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก

                                      อาจารย์แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา
                                   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี


Pediatric advanced life support (Pediatric ALS) เน้นการช่วยเหลือกู้ชีวิตซึ่งดําเนินต่อจาก
BLS เพื่อช่วย maintain cardiopulmonary function โดยการใช้ยา หัตถการและเครื่องมือ
พิเศษ
            เนื่องจากความแตกต่างของเด็กในวัยต่างๆ ทั้งสาเหตุของ cardiopulmonary arrest
และขนาดของตัวเด็ก จึงได้แบ่งเด็กตามขนาดเป็น 3 ระดับคือ
      1.      ทารกแรกคลอด, เด็กเล็ก (infant)  ซึ่งมีอายุน้อยกว่า 1 ปี           
      2.      เด็กอายุตั้งแต่ 1-8 ปี (child)
      3.      เด็กโตที่มีอายุเกิน 8 ปี ซึ่งจะให้การรักษาด้วยเทคนิคเดียวกับผู้ใหญ่
"
"    สิ่งสําคัญในการดูแลเด็กในภาวะวิกฤต คือการป้องกัน และทราบถึงการล้มเหลวของ
ระบบไหลเวียน (cardiopulmonary failure)ตั้งแต่เริ่มแรก และการรักษาภาวะการหายใจล้ม
เหลว ภาวะช็อค ซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest)ตามมาได้
ดังนั้นในบทเรียนของการกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก เน้นหนักในเรื่องการประเมินผู้ป่วยเด็ก และทําให้
ทราบถึงตั้งแต่เริ่มแรก(Early recognition)ก่อนการเกิด และการป้องกันภาวะการไหลเวียนล้ม
เหลวโดยการรักษาภาวะที่จะนําไปสู่การเกิดหัวใจหยุดเต้น โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อต่างๆดัง
ต่อไปนี้

I.   Overview of assessment
II.  Recognition and management of respiratory distress and failure
III.  Recognition and management of shock
IV.  Recognition and management of cardiac arrhythmias & cardiac arrest
V.   Post-resuscitation management of patients with pulmonary and cardiac arrest
VI.  Review of pharmacology
1                                               February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

I.Overview of Assessment:

"   การประเมินผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตมีจุดประสงค์หลักที่สําคัญ คือการประเมินภาวะการ
หายใจลําบาก และภาวะช็อค ให้ได้อย่างรวดเร็ว และทําการรักษาเพื่อป้องกันภาวะการไหล
เวียนล้มเหลวที่อาจจะตามมาได้ โดยแบ่งเป็น

1.General appearance :โดยประเมินผู้ป่วยเด็กด้วยสายตาตามหลักpediatric
assessment triangle ประกอบด้วย สภาพทั่วไป การหายใจ และสีของผิวหนัง
2.Primary assessment : โดยการตรวจระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาทอย่างรวดเร็ว
โดยตรวจดังต่อไปนี้
  • Airway: ตรวจดูว่าไม่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
  • Breathing: ดูการหายใจ อัตราการหายใจ ลักษณะการหายใจที่ผิดปกติ เสียงปอดที่ผิด
   ปกติ และค่าSatO2
  • Circulation: ดูลักษณะสีผิว อุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต
   และCapillary refill
  • Disability: ตรวจสอบความรู้สึกตัว โดยใช้AVPU (Alert, Verbal, Pain,Unresponsive)
   หรือ Glasgow Coma Scale การตอบสนองของรูม่านตา และการตรวจสอบว่ามีภาวะ
   น้ําตาลต่ําหรือไม่ (hypoglycemia) โดยRapid bedside Glucose
  • Exposure: ตรวจอุณหภูมิ และความผิดปกติที่ผิวหนังอื่นๆ เช่นskin lesion หรือบาดแผล
   ต่างๆ

3.Secondary assessment : ประกอบด้วยการซักประวัติการเจ็บป่วยตามหลัก SAMPLE
และการตรวจผู้ป่วยอย่างละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้า
  • S: Signs and symptoms
  • A: Allergies
2                                   February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

   •  M: Medications
   •  P: Past medical history
   •  L: Last meal
   •  E: Events leading to current illness

4.Tertiary assessment: การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และทางรังสีตามข้อบ่งชี้ เพื่อ
ช่วยในการประเมินหาสาเหตุ และการรักษาผู้ป่วย

II.Respiratory Distress and Failure:

"   ภาวะการหายใจลําบาก และการหายใจล้มเหลว ถือเป็นสาเหตุสําคัญอันดับต้นๆที่จะนํา
ไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้น และเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ โดยPALS เน้นในเรื่อง
ของการประเมินภาวะผิดปกติให้ได้ตั้งแต่เริ่มแรก และทําการช่วยเหลือ เช่นการให้ออกซิเจน
หรือการให้ยาขยายหลอดลม ซึ่งประเมินและให้การรักษาอย่างรวดเร็วส่งผลดีต่อผู้ป่วยอย่าง
มากทั้งในแง่ของผลการรักษา และลดอัตราการทุพพลภาพและการเสียชีวิต

สาเหตุ
"   สาเหตุของภาวะการหายใจลําบากหรือหายใจล้มเหลวในเด็ก อาจแบ่งเป็นกลุ่มตาม
ตําแหน่งของพยาธิสภาพได้ดังนี้
1.Upper airway obstruction (eg. crop, epiglottitis)
2.Lower airway obstruction (eg. bronchiolitis, asthma)
3.Lung tissue diseases (eg. pneumonia)
4.Disorder control of breathing (eg. seizure, coma, muscle weakness)

"   การหายใจที่ผิดปกติ คือการที่หายใจได้ไม่เพียงพอต่อการขับCO2 และ/หรือได้
รับO2ไม่เพียงพอ (ventilation and/or oxygenation failure) ลักษณะที่ตรวจพบได้แก่
  • หายใจเร็วผิดปกติ และใช้กล้ามเนื้อช่วยการหายใจ มีหายใจจมูกบาน retraction
  • หายใจช้าผิดปกติ ไม่มีเสียงหายใจ หายใจเฮือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับการรู้สติที่
   เปลี่ยนแปลงไป
  • เขียว ร่วมกับหายใจผิดปกติ


              อายุ                 อัตราการหายใจปกติ (ครั้งต่อนาที)

  Infant (แรกเกิด-1ปี)                           30–60

  Toddler (1–3 ปี)                             24–40

  Preschooler (3–6 ปี)                           22–34

  School-age (6–12 ปี)                           18–30

  Adolescent (12–18ปี)                           12–163                                            February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

การรักษา
ประกอบด้วยการรักษา ABC
• Airway เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง
  • Oxygen: ช่วยหายใจด้วยการให้ออกซิเจนทันทีที่ทําได้ทุกราย เนื่องจากสาเหตุของ
   cardiopulmonary arrest ในเด็ก  ส่วนใหญ่เกิดจาก hypoxia การทํา mouth to mouth
   resuscitation เด็กจะได้รับอากาศที่มีออกซิเจนเพียง 16-17%  cardiac output จากการ
   ทํา external chest compression ค่อนข้างต่ํา และอาจเกิด right to left
   intrapulmonary shunt ในช่วง CPR ได้  การให้ออกซิเจนจะช่วยแก้ภาวะ hypoxia และ
   acidosis
  • ให้ผู้ป่วยเด็กอยู่ในท่าหายใจสะดวก หรือหากไม่รู้สึกตัวให้ช่วยเปิดทางเดินหายใจ
  • Clear airway:ดูดเสมหะ
  • Oropharyngeal airway จะช่วยภาวะลิ้นตกลงไปอุดตันทางเดินหายใจได้ ไม่ควรใช้ใน
   รายที่ความรู้สึกตัวยังดี  เพราะจะกระตุ้นให้เกิดอาเจียน สําลัก และมี laryngospasm ได้ 
   ขนาดต้องพอเหมาะ  โดยทั่วไปจะใช้เทียบความยาวตั้งแต่ central incisor ไปจนถึง
   angle of mandible ของเด็ก
• Breathing : ช่วยหายใจด้วยpositive pressure ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการช่วย
 เปิดทางเดินหายใจ และควรทําการติดตามSatO2 และEndTidal CO2ถ้ามี เพื่อประเมินผู้
 ป่วยเป็นระยะๆ รวมทั้งให้ยาที่จําเป็น เช่นยาขยายหลอดลม และใส่ท่อช่วยหายใจ
 หรือartificial airwayอื่นๆในผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้
  • Mask and Bag-valve mask mask ที่ใช้ต้องมีขนาดเหมาะสมเพื่อป้องกันลมรั่ว และให้
   มี rebreathing ของอากาศน้อยที่สุด  Bag-valve mask ที่ใช้ควรเป็น self-inflating with
   reservoirs เพื่อให้ได้high percentage ของออกซิเจน และไม่ควรจะมี pressure relief
   valve เพราะทําให้การ ventilation ต้องอาศัยความชํานาญในการใช้ ส่วน reservoir bag
   ในเด็กต่ํากว่า 1 ปีใช้ขนาด 0.5 ลิตร เด็กอายุ1-5 ปีใช้ขนาด 1.0 ลิตร
  • Endotracheal tube  การใส่ endotracheal tube จะเป็นการ protect และ isolate
   airway ซึ่งสามารถให้ lung ventilation ได้ effective สามารถให้ high percentage of
   oxygen ได้ สามารถให้positive end expiratory pressure ได้  ป้องกัน aspiration และ
   ดูดเสมหะได้โดยตรง การใส่ endotracheal tube ในเด็กต้องอาศัยความชํานาญ และ
   ต้องเลือกขนาดของ tube ให้เหมาะสม ดังแสดงในตาราง  อายุหรือขนาดของเด็ก                         ขนาด (มิลลิเมตร)

  เด็กทารกคลอดก่อนกําหนด                           2.5

  เด็กทารกคลอดครบกําหนด น้ําหนักดี                      3.0

  เด็ก infants 3-9 เดือน                           3.5

  เด็กโต                              คํานวณจาก อายุ (ปี) / 4 + 4

ตารางที่1 ขนาดของท่อช่วยหายใจสําหรับเด็ก

4                                             February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

หรือเทียบขนาดคร่าวๆ จากนิ้วก้อยผู้ป่วย  ในเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี  ไม่จําเป็นต้องใช้ cuffed
tube เนื่องจากการมี normal narrowing ของหลอดลมที่ตําแหน่ง cricoid ring จะทําหน้าที่
functional seal  
                      ยาบางตัวสามารถให้ทาง endotracheal tube ได้ เช่น epinephrine, atropine,
lidocaine ซึ่งควรจะdiluteยา เพื่อให้สามารถกระจายไปยัง peripheral airway ได้ดีขึ้น และใส่
ผ่านสายดูดเสมหะลงไปในลึกที่สุด โดยทั่วไปdoseที่ให้ทางET-tubeจะมากกว่าdoseที่ให้
ทางIV 2-3เท่า และต้องให้NSS ตาม3-5ml หลังจากนั้นให้ตามด้วยpositive pressure
ventilation อีก5ครั้ง

• Circulation :หลักสําคัญอยู่ที่การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ และจังหวะการเต้นที่ผิด
 ปกติ รวมไปถึงการเปิดเส้นเพื่อให้ยาและสารน้ําในผู้ป่วยเด็ก


III.Shock

"    จุดประสงค์หลัก คือการที่สามารถทราบถึงภาวะช็อค และแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะระบบไหลเวียนล้มเหลวตามมา ซึ่งเมื่อการเกิดภาวะช็อค ทําให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไป
เลี้ยงไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากการความต้องการออกซิเจนเพื่อไปใช้ในการเมทาบอลิซึมสูง
ขึ้น หรือเกิดจากส่งผ่านของออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อลดลง ทั้งนี้เกิดได้ทั้งในภาวะที่มีcardiac
outputลดลง ปกติ หรือสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในเด็กมักเกิดจากภาวะcardiac outputที่ลดลง แต่
ในกรณีที่cardiac outputสูงอาจจพบได้ในภาวะSepsis หรือsevere anemiaก็ได้
5                                      February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

สาเหตุของภาวะช็อคสามารถแยกได้ดังนี้
แผนผังที่ 1.1:การแยกสาเหตุภาวะช็อค
6                                  February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010
ตารางที่1.2: การรักษาและประเมินภาวะช็อค7                                  February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

ภาวะช็อค สามารถแบ่งตามความรุนแรงได้เป็น
 • Compensated Shock: ภาวะช็อคที่ร่างกายยังสามารถปรับสภาวะให้ความดันโลหิตยัง
  อยู่ในระดับปกติได้ (อัตราการเต้นหัวใจเร็วขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังหดตัว pulse pressure
  เพิ่มขึ้น)
 • Decompensated shock or Hypotensive shock :เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถปรับ
  สภาพได้ ทําให้เกิดความดันโลหิตต่ํา โดยสําหรับเด็กอายุต่างๆจะถือว่ามีความดันโลหิต
  ต่ํา เมื่อคํานวณตามอายุได้ดังนี้


             Age                    Systolic Blood pressure

     term neonates (0-28 days)                      < 60 mmHg

     infants (1-12 months)                        < 70 mmHg

     children 1-10 years                    < 70 mmHg + (2 x age in years)

     children > 10 years                         < 90 mmHg    Shock Categorization:
    การแบ่งชนิดของช็อค อาจแบ่งได้เป็น4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. Hypovolumic shock: จากการขาดเลือดไปเลี้ยงเช่นในภาวะเสียเลือด หรือขาดสารน้ําเช่น
ในdiarrhea , osmotic diuresis, inadequate fluid intake
2. Distributive shock : การผิดปกติในการกระจายตัวของเลือดในระบบไหลเวียนเช่น
anaphylactic shock, neurogenic shock
3. Cardiogenic shock: เกิดจากการบีบตัวของหัวใจผิดปกติ สาเหตุที่พบบ่อยเช่น
congenital heart disease, myocarditis,cardiomyopathy or drug toxicity
4. Obstructive shock: ความดันโลหิตต่ําจากภาวะอุกั้นของเลือดที่ไหลเวียนมาที่หัวใจ เช่นใน
cardiac tamponade , tension pneumothorax, massive pulmonary embolism

ในผู้ป่วยรายหนึ่งๆอาจจะมีภาวะช็อคจากหลายชนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องกันก็ได้

การรักษาภาวะช็อค
"    ประกอบไปด้วยการหาสาเหตุ และแก้ไขสาเหตุร่วมกับการรักษาประคับประคอง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้เพียงพอ และลดการใช้ออกซิเจนของ
เนื้อเยื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้
• ให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง
• ช่วยการหายใจเพื่อลด work of breathing
• ให้ Intravenous fluid bolus (isotonic) ครั้งละ 20 ml/kg โดยประเมินผู้ป่วยเป็นระยะๆ
 สามารถให้ได้ถึง 60 ml/kg ใน1ชั่วโมงแรกในคนไข้ septic shock
• พิจารณาให้ยา Inotropic medication หากจําเป็น
• พิจารณาให้blood transfusion หากจําเป็น

8                                            February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

• แก้ไขสาเหตุ และรักษาภาวะอื่นๆที่ตามมา เช่น hypoglycemia hypocalcemia
 hyperkalemia acidosis


IV. Cardiac arrhythmia and Cardiac arrest

การปฏิบัติการกู้ชีวิตในเด็ก (cardiopulmonary resuscitation-CRP) เป็นการแก้ไขภาระที่
หัวใจและปอดหยุดทํางาน (cardiopulmonary arrest) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้การทํางาน
ของปอด หัวใจ และสมองกลับคืนมา  ซึ่งการปฏิบัติการกู้ชีวิตที่กระทําโดยถูกต้องสามารถจะ
ช่วยให้   ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้  pediatric CPR มีพื้นฐานส่วนใหญ่มาจาก adult CPR แต่มี
ข้อแตกต่างกันหลายอย่างตั้งแต่สาเหตุ วิธีการปฏิบัติ ความชํานาญ เครื่องมือ และขนาดยาที่
ใช้ ในเด็กนั้นพบว่าความสําเร็จในการกู้ชีวิตไม่ค่อยได้ผลดีนัก  เนื่องจากเด็กมักมีภาวะการ
ขาดออกซิเจน เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิด cardiopulmonary arrest ดังนั้นจึง
มีneurological damage เกิดขึ้นได้บ่อย หลังจากได้รับการกู้ชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็ก
มีปัญหาขณะที่อยู่นอกโรงพยาบาล  การวินิจฉัยและการให้การรักษาโดยรวดเร็วก่อนที่จะเกิด
การขาดออกซิเจนอันเป็นอันตรายต่อสมอง  จึงเป็นวิธีที่น่าจะช่วยให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยมากที่สุด

สาเหตุของ cardiopulmonary arrest ที่พบบ่อยในเด็ก
1.Asphyxia
    • primary respiratory disorder, respiratory tract infection
    • foreign body airway obstruction
    • regurgitation, vomiting
    • neurologic disorders, neuromuscular disorders
2. Hypovolemia
3. Primary cardiac disorders
4. Toxication (drugs, poisons, toxins)
5. Traumatic injuries and accident including near-drowning, burn, smoke inhalation
 
"   สาเหตุที่พบได้บ่อยในเด็กจนทําให้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจาก birth asphyxia, trauma,
respiratory tract infection

การรักษา ทั่วไปได้แก่
1. Airway and Breathing : เปิดทางเดินหายใจ และช่วยหายใจ โดยติดตามค่าออกซิเจนใน
  เลือด โดยแนะนํารักษาระดับ oxyhemoglobin ให้สูงกว่าหรือเท่ากับ94% เท่านั้น การให้
  ออกซิเจนที่สูงเกินไปเป็นเวลาอาจเกิดผลเสีย
2. Cardiac monitoring and arrhythmia recognition : ควรมี EKG monitor ทุกรายที่มี
  อาการหนักหรือมี cardiac arrest เพื่อช่วยวินิจฉัย cardiac activity ทราบชนิดของ
  arrhythmia และทํา defibrillation ถ้าจําเป็น ในเด็กที่มี cardiopulmonary arrest ส่วนใหญ่
  จะเป็นลักษณะของ asystole และ bradyarrhythmia ประมาณ 90% โดยที่พบ ventricular
  arrhythmia เพียง 10% ซึ่งต่างจากผู้ใหญ่
3. Establishing and maintaining an IV infusion: เพื่อให้ fluid replacement อาจจะใช้
  central venous line และวัด CVP
9                                     February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

4. Drug for resuscitation of infants and children
   a. Epinephrine (Adrenaline) เป็น potent a และ b adrenergic drug ในรายที่มี
     cardiac arrest ผลของ a adrenergic จะเป็นตัวสําคัญในการเพิ่ม coronary
     perfusion pressure สามารถเอามาใช้ในกรณี asystole และ bradyarrhythmia
     ควรให้ทาง central line หรือทาง trachea โดยผ่านท่อ endotracheal tube จึงจะได้
     ผลดี และควรแก้ภาวะ acidosis ด้วย  ขนาดที่ให้ 0.01 mg/kg (0.1 ml/kg ของ 1 :
     10,000 solution) ให้ซ้ําได้ทุก 5 นาที อาจให้ infusion 0.1-1 mg/kg/min ห้ามให้
     ร่วมกับ alkaline solution
   b. Sodium bicarbonate (NaHCO3) ใช้เพื่อแก้ภาวะ metabolic acidosis ที่เกิดจาก
     cardiac arrest โดย NaHCO3 จะถูกเปลี่ยนเป็น CO2 แต่ในเด็ก cardiac arrest
     ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัญหาการหายใจ ถ้าเราไม่ให้ alveolar ventilation ที่ดีพอ
     อาจจะทําให้มีการคั่งของ CO2  มากขึ้นได้  ซึ่งในรายที่ได้ ventilation และ
     oxygenation เพียงพอแล้ว ยังมี acidosis ควรให้ NaHCO3 โดยให้ตาม blood gas
     analysis หรือให้ด้วย 1 mEq/kg และให้ซ้ําทุก  10 นาที ถ้ายังมี cardiac arrest อยู่
     ระวังในการให้ร่วมกับ catecholamine และ calcium
   c. Atropine เป็น parasympatholytic drug ซึ่งจะเพิ่ม sinus และ atrial pacemaker
     เพิ่ม AV conduction ดังนั้นจึงมีการเพิ่ม heart rate ในราย brady cardia ขนาดที่ให้
     0.02 mg/kg iv ขนาดน้อยที่สุดที่ใช้คือ 0.1 mg ให้ซ้ําได้ทุก 5 นาที  total ไม่เกิน 1-2
     mg.
   d. Calcium chloride การให้ calcium ระหว่าง resuscitation เป็นที่โต้แย้งกันมาก แต่
     เดิมแนะนําให้ใช้ในรายที่เป็น asystole และ electromechanical dissociation แต่
     ผลการศึกษาในระยะได้ผลไม่ดี เพราะ calcium ที่คั่งใน cell จะมีความสัมพันธ์กับ
     cell death อย่างไรก็ตามในเด็กพบว่า calcium จะให้ผลดี โดยเฉพาะในรายที่มี
     ionized calcium ต่ํา ซึ่งทําให้การทํางานของ    หัวใจไม่ดี เมื่อให้ calcium จะช่วยให้
     หัวใจทํางานดีขึ้น  ดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้ในรายที่ทราบแน่จัดว่ามี hypercalcemia,
     hyperkalemia, hypermagnesemia และในรายที่ได้ calcium-channel blocker
     overdose ขนาดที่ให้ 20 mg/kg (เท่ากับ 0.2 ml/kg ของ 10% CaCl2 ) ทางหลอด
     เลือดดําช้าๆ ให้ซ้ําได้อีก 10 นาทีถ้าจําเป็น
   e. Dopamine infusion Dopamine ที่ low dose (0.5-2 mg/kg/min) จะเพิ่ม renal
     และ splanchnic blood flow โดยมีผลต่อ cardiac น้อย ใน dose ที่มากกว่า 5 mg/
     kg/min จะมีผลโดยตรงต่อcardiac b adrenergic receptor และมีผลกระตุ้นการหลั่ง
     ของ norepinephrine store ใน cardiac sympathetic nerve ดังนั้นในราย chronic
     use, chronic CHF และใน infant อาจจะได้ผลไม่ดี เพราะ storage ของ
     norepinephrine น้อย  ในรายที่มี hypotension และ poor tissue perfusion หรือ
     หลัง resuscitation อาจเริ่มต้นด้วย 5-10 mg/kg/min เพิ่มได้ถึง 20 mg/kg/min ซึ่ง
     จะมีผล vasoconstriction มาก
   f. Lidocaine (Xylocaine) จะลด automaticity ของ ventricular pacemaker ลด
     frequency ของ PVC และเพิ่ม fibrillation threshold แต่ ventricular fibrilation ใน
     เด็ก cardiac arrest พบได้น้อย(น้อยกว่า 10%)  ซึ่งถ้าพบต้องคิดถึงปัญหาทาง
     metabolic เช่น calcium, potassium, blood sugar, hypothemia หรือ drug

10                                       February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

      induced ขนาดที่ให้ 1mg/kg iv push ตามด้วย infusion rate 20-50 mg/kg/min
      ควรลด dose ในราย CHF, liver disease
    g. Dobutamine เป็น synthetic catecholamine มีผลค่อนข้างจะ selective ต่อ b1
      receptor ในการเพิ่ม myocardial contractility โดยไม่ค่อยเปลี่ยน peripheral
      vascular tone ในรายที่มี poor myocardial function ให้ในขนาด 5-15 mcg/kg/
      min

5.  Defibrillation
     ใช้แก้ภาวะ ventricular fibrillation ซึ่งตรวจพบจากการ monitor EKG โดยทั่วไป
ไม่ค่อยพบ ventricular fibrillation ในเด็ก มักพบ asystole หรือ bradycardia ถ้าหากพบ
ventricular fibrillation ให้ทําdefibrillation ทันที ให้ปฏิบัติดังนี้
     5.1  ขนาด external defibrillator chest electrodes (paddle) สําหรับเด็กต่ํากว่า
20 kg ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. และขนาด 8 ซม. สําหรับเด็กโต
     5.2  Dose external defibrillation เริ่มแรก 2 joule ต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ถ้า
ไม่ได้ผลให้เพิ่มเป็น 4 jouleต่อกิโลกรัม และทําซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
     5.3     ถ้าได้ทําซ้ํา 3 ครั้งแล้วไม่ได้ผล ให้แก้ไขเรื่อง oxygenation แก้ไข
hypothemia แก้ภาวะ acid-base imbalance แล้วให้ epinephrine
      


V. Post-arrest stabilization and continuing care
 
                      ภายหลังการ resuscitation ได้สําเร็จแล้ว ควรดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง เพื่อให้สมอง
สามารถ ฟื้นตัวได้เต็มที่
    ✦ นําผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน pediatric intensive care unit
    ✦ ให้การช่วยหายใจต่อไปจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นคืนสติเต็มที่และสามารถหายใจได้เอง
    ✦ ให้ monitor cardiac status อย่างใกล้ชิดและให้การรักษาตามความเหมาะสม
    ✦ การดูแลสภาวะของสมองโดยจัดผู้ป่วยให้ศีรษะสูง 30 องศา
    ✦ ควบคุมการหายใจให้ระดับ PCO2 อยู่ระดับ 30-35 มม.ปรอท
    ✦ ปรับให้ค่าoxygen ในเลือดให้อยู่ระดับที่เหมาะสม คือมากกว่าหรือเท่ากับ94% หลีกเลี่ยง
     การให้oxygen 100 %เป็นเวลานาน
    ✦ รักษา blood pressure ให้อยู่ในระดับปกติ พยายามอย่าให้เกิดhypotension
    ✦ ให้ร่างกายอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยง hypothermia หรือ hyperthermia
    ✦ หลีกเลี่ยงการให้ crystalloid fluidจํานวนมาก หากระบบการทํางานของหัวใจและหลอด
     เลือดเริ่มคงที่แล้ว
    ✦ ถ้ามีอาการชักให้รักษาด้วย phenobarbital และ/หรือ phenytoin (dilantin)
11                                         February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010สําหรับการรักษา ตาม Algorithm แบ่งได้ดังนี้
• PEA and Pulseless arrest
12                                  February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010• Tachyarrhythmia
• Bradyarrhythmia
13                                  February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010
14                                  February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010VI. สรุปตารางยาที่ใช้ใน Pediatric Resuscitation
      Medication                Dose          Remark

 Adenosine               0.1 mg/kg (maximum   Monitor ECG Rapid IV/
                    6 mg) Second dose: 0.2 IO bolus with flush
                    mg/kg (maximum 12
                    mg)

 Amiodarone                5 mg/kg IV/IO; may     Monitor ECG and blood
                     repeat twice up to 15      pressure; adjust
                      mg/kg Maximum       administration rate to
                     single dose 300 mg       urgency (IV push
                                   during cardiac arrest,
                                   more slowly–over 20–
                                     60 minutes with
                                    perfusing rhythm).
                                    Expert consultation
                                   strongly recommended
                                    prior to use when
                                   patient has a perfusing
                                    rhythm Use caution
                                    when administering
                                   with other drugs that
                                    prolong QT (obtain
                                    expert consultation)


 Atropine               0.02 mg/kg IV/IO
                    0.04–0.06 mg/kg ET*      Higher doses may be
                    Repeat once if needed        used with
                    Minimum dose: 0.1 mg      organophosphate
                    Maximum single dose:        poisoning
                    0.5 mg

 Calcium Chloride (10%)         20 mg/kg IV/IO (0.2      Administer slowly
                     mL/kg) Maximum
                      single dose 2 g

 Epinephrine              0.01 mg/kg (0.1 mL/      May repeat every 3–5
                    kg 1:10,000) IV/IO 0.1       minutes
                    mg/kg (0.1 mL/kg
                    1:1000) ET*Maximum
                    dose 1 mg IV/IO; 2.5
                    mg ET


15                                        February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

      Medication                Dose            Remark

 Glucose                0.5–1 g/kg IV/IO          Newborn: 5–10 mL/kg
                                       D10W Infants and
                                      Children: 2–4 mL/kg
                                     D25W Adolescents: 1–2
                                        mL/kg D50W


 Lidocaine                Bolus: 1 mg/kg IV/IO
                     Infusion: 20–50 mcg/
                        kg/minute


 Magnesium Sulfate            25–50 mg/kg IV/IO
                    over 10–20 minutes,
                    faster in torsades de
                    pointes Maximum dose
                         2g


 Naloxone                Full Reversal: <5 y or       Use lower doses to
                    ≤20 kg: 0.1 mg/kg IV/        reverse respiratory
                    IO/ET* ≥5y or >20 kg:       depression associated
                      2 mg IV/IO/ET*        with therapeutic opioid
                                     use (1–5 mcg/kg titrate
                                        to effect)

 Procainamide              15 mg/kg IV/IO Adult       Monitor ECG and blood
                     Dose: 20 mg/min IV        pressure; Give slowly–
                      infusion to total        over 30–60 minutes.
                    maximum dose of 17          Use caution when
                        mg/kg            administering with
                                       other drugs that
                                      prolong QT (obtain
                                      expert consultation)

 Sodium bicarbonate           1 mEq/kg per dose IV/         After adequate
                       IO slowly             ventilation

 IV indicates intravenous; IO, intraosseous; and ET, via endotracheal tube.
 ↵* Flush with 5 mL of normal saline and follow with 5 ventilations.
16                                          February 2013
Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010

บรรณานุกรม

1. Eric Fleegler, MD, MPH,Monica Kleinman, MD ,Guideline for Pediatric advanced life
  support     ,@2013 UpToDate
2. 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and
  Emergency Cardiovascular Care Science ,Part 14: Pediatric Advanced Life Support
3. Sofar P, Bircher NG. Cardiopulmonary cerebral resuscitation 3rd ed. London, W.B. Saunder
  1988; 279-291
4. Steward DJ. Manual of pediatric anesthesia 3rd ed. New York, Churchill Livingstone1990;
  411-423
5. Koff PB, Eitzman D, Neu J. Neonatal and Pediatric Respiratory Care 2nd ed. St. Louis, Mosby
  1993: 462-509
6. Orlowski JP. Cardiopulmonary resuscitation in children. Ped Clin North Am 1980; 27:95-512
7. Todres ID, Roger MC. Methods of external cardiac massage in the newborn infant. J Pediatr
  1975; 86 : 781-782
17                                        February 2013

More Related Content

What's hot

ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก
ขนาดยาที่ใช้ในเด็กขนาดยาที่ใช้ในเด็ก
ขนาดยาที่ใช้ในเด็กAiman Sadeeyamu
 
การพยาบาลDhf
การพยาบาลDhfการพยาบาลDhf
การพยาบาลDhfMaytinee Beudam
 
Central venous pressure (cvp)
Central venous pressure (cvp)Central venous pressure (cvp)
Central venous pressure (cvp)piyarat wongnai
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจtechno UCH
 
Pediatric dosage table ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนัก
Pediatric dosage table  ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนักPediatric dosage table  ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนัก
Pediatric dosage table ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนักAiman Sadeeyamu
 
27การตรวจครรภ์
27การตรวจครรภ์27การตรวจครรภ์
27การตรวจครรภ์Papawee Laonoi
 
Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058
Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058
Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058Aphisit Aunbusdumberdor
 
คู่มือ ICD (Chest drain)
คู่มือ ICD (Chest drain)คู่มือ ICD (Chest drain)
คู่มือ ICD (Chest drain)Weerawan Ueng-aram
 
การจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้นการจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้นSutthiluck Kaewboonrurn
 
กลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอน
กลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอนกลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอน
กลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอนda priyada
 
การอ่านค่า Ekg
การอ่านค่า Ekgการอ่านค่า Ekg
การอ่านค่า Ekgtechno UCH
 
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัยSฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัยSuradet Sriangkoon
 
Clinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injuryClinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injurySiwaporn Khureerung
 
Total parenteral nutrition
Total parenteral nutrition Total parenteral nutrition
Total parenteral nutrition techno UCH
 
การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...
การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...
การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...Dr.Suradet Chawadet
 

What's hot (20)

ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก
ขนาดยาที่ใช้ในเด็กขนาดยาที่ใช้ในเด็ก
ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก
 
Thai PALS manual 2009
Thai PALS manual 2009Thai PALS manual 2009
Thai PALS manual 2009
 
การพยาบาลDhf
การพยาบาลDhfการพยาบาลDhf
การพยาบาลDhf
 
Central venous pressure (cvp)
Central venous pressure (cvp)Central venous pressure (cvp)
Central venous pressure (cvp)
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา ของระบบทางเดินหายใจ
 
Pediatric dosage table ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนัก
Pediatric dosage table  ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนักPediatric dosage table  ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนัก
Pediatric dosage table ขนาดการใช้ในเด็กแบ่งตามอายุ+น้ำหนัก
 
27การตรวจครรภ์
27การตรวจครรภ์27การตรวจครรภ์
27การตรวจครรภ์
 
Berodual salbutamol solution
Berodual salbutamol solutionBerodual salbutamol solution
Berodual salbutamol solution
 
Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058
Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058
Nursing Care for Coronary Artery disease edition 111058
 
คู่มือ ICD (Chest drain)
คู่มือ ICD (Chest drain)คู่มือ ICD (Chest drain)
คู่มือ ICD (Chest drain)
 
Chest drain systems
Chest drain systemsChest drain systems
Chest drain systems
 
การจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้นการจัดการความปวดเบื้องต้น
การจัดการความปวดเบื้องต้น
 
กลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอน
กลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอนกลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอน
กลไกการคลอดปกติ 8 ขั้นตอน
 
การอ่านค่า Ekg
การอ่านค่า Ekgการอ่านค่า Ekg
การอ่านค่า Ekg
 
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัยSฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย
SฺBAR เอสบา การสื่อสารอย่างปลอดภัย
 
Clinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injuryClinical practice guidelines mild head injury
Clinical practice guidelines mild head injury
 
Total parenteral nutrition
Total parenteral nutrition Total parenteral nutrition
Total parenteral nutrition
 
EKG in ACLS
EKG in ACLSEKG in ACLS
EKG in ACLS
 
Warning sign
Warning signWarning sign
Warning sign
 
การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...
การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...
การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน...
 

Viewers also liked

2015 aha-guidelines-highlights-thai
2015 aha-guidelines-highlights-thai2015 aha-guidelines-highlights-thai
2015 aha-guidelines-highlights-thaiHummd Mdhum
 
Updates of 2015 PALS guidlines
Updates of 2015 PALS guidlinesUpdates of 2015 PALS guidlines
Updates of 2015 PALS guidlinesMarwa Elhady
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNarenthorn EMS Center
 
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57 งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57 Yanee Tongmanee
 
PALS: Pediatric advanced life support
PALS: Pediatric advanced life supportPALS: Pediatric advanced life support
PALS: Pediatric advanced life supportDr. Deepashree Paul
 
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidCPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidNarenthorn EMS Center
 
Algorithm Flowchart
Algorithm FlowchartAlgorithm Flowchart
Algorithm FlowchartWarawut
 
Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]
Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]
Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]Lukkid Benc
 
Surgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
Surgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกรSurgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
Surgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกรpohgreen
 
Pediatric dose from angthong hospital
Pediatric dose from angthong hospital Pediatric dose from angthong hospital
Pediatric dose from angthong hospital Utai Sukviwatsirikul
 
สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010
สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010
สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010Thai Resuscitation Foundation
 
ACLS 2010 updates
ACLS 2010 updatesACLS 2010 updates
ACLS 2010 updatestaem
 
ACTEP2014: Fast track
ACTEP2014: Fast trackACTEP2014: Fast track
ACTEP2014: Fast tracktaem
 

Viewers also liked (20)

2015 aha-guidelines-highlights-thai
2015 aha-guidelines-highlights-thai2015 aha-guidelines-highlights-thai
2015 aha-guidelines-highlights-thai
 
Updates of 2015 PALS guidlines
Updates of 2015 PALS guidlinesUpdates of 2015 PALS guidlines
Updates of 2015 PALS guidlines
 
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิดNeonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
Neonatal resuscitation การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
 
Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015Neonatal resuscitation 2015
Neonatal resuscitation 2015
 
Cpg ped
Cpg pedCpg ped
Cpg ped
 
First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016First aid by Narenthorn 2016
First aid by Narenthorn 2016
 
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57 งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
งานสอนปฐมพยาบาล อฉช 57
 
CPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLSCPR2015 update: Adult ACLS
CPR2015 update: Adult ACLS
 
PALS: Pediatric advanced life support
PALS: Pediatric advanced life supportPALS: Pediatric advanced life support
PALS: Pediatric advanced life support
 
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aidCPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
CPR2015 update: BLS, CPR Quality and First aid
 
Neonatal resuscitation programme, NRP
Neonatal resuscitation programme, NRPNeonatal resuscitation programme, NRP
Neonatal resuscitation programme, NRP
 
Case study : dengue fever
Case study : dengue feverCase study : dengue fever
Case study : dengue fever
 
Algorithm Flowchart
Algorithm FlowchartAlgorithm Flowchart
Algorithm Flowchart
 
Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]
Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]
Cpr 4th year [โหมดความเข้ากันได้]
 
Surgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
Surgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกรSurgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
Surgery of acquired heart disease อ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
 
Pediatric dose from angthong hospital
Pediatric dose from angthong hospital Pediatric dose from angthong hospital
Pediatric dose from angthong hospital
 
สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010
สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010
สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010
 
ACLS 2010 updates
ACLS 2010 updatesACLS 2010 updates
ACLS 2010 updates
 
Shock (Thai)
Shock (Thai)Shock (Thai)
Shock (Thai)
 
ACTEP2014: Fast track
ACTEP2014: Fast trackACTEP2014: Fast track
ACTEP2014: Fast track
 

Similar to PALS 2010

คู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปี
คู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปีคู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปี
คู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปีUtai Sukviwatsirikul
 
Common nutritional problems in pediatrics
Common nutritional problems in pediatricsCommon nutritional problems in pediatrics
Common nutritional problems in pediatricsPitiphong Sangsomrit
 
วัณโรค (Tuberculosis)
วัณโรค (Tuberculosis)วัณโรค (Tuberculosis)
วัณโรค (Tuberculosis)Wan Ngamwongwan
 
Foreign Body
Foreign BodyForeign Body
Foreign Bodyyinyinyin
 
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationTrauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationNarenthorn EMS Center
 
PC02 :Assessment in PC
PC02 :Assessment in PCPC02 :Assessment in PC
PC02 :Assessment in PCCAPD AngThong
 
โรคถุงลมโป่งพอง
โรคถุงลมโป่งพองโรคถุงลมโป่งพอง
โรคถุงลมโป่งพองWan Ngamwongwan
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรมโรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรมfainaja
 
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)Aiman Sadeeyamu
 
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555Utai Sukviwatsirikul
 
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวรPed emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวรtaem
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4fainaja
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4fainaja
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4fainaja
 
นำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อนำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อpissamaiza Kodsrimoung
 
นำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อนำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อnuting
 
Pediatric respiratory emergency : lower
Pediatric respiratory emergency : lowerPediatric respiratory emergency : lower
Pediatric respiratory emergency : lowerDuangruethai Tunprom
 

Similar to PALS 2010 (20)

Asthma guideline for children
Asthma guideline for childrenAsthma guideline for children
Asthma guideline for children
 
คู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปี
คู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปีคู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปี
คู่มือเด็กเล็ก 0 3 ปี
 
Common nutritional problems in pediatrics
Common nutritional problems in pediatricsCommon nutritional problems in pediatrics
Common nutritional problems in pediatrics
 
วัณโรค (Tuberculosis)
วัณโรค (Tuberculosis)วัณโรค (Tuberculosis)
วัณโรค (Tuberculosis)
 
Foreign Body
Foreign BodyForeign Body
Foreign Body
 
Trauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and ResuscitationTrauma Initial assessment and Resuscitation
Trauma Initial assessment and Resuscitation
 
PC02 :Assessment in PC
PC02 :Assessment in PCPC02 :Assessment in PC
PC02 :Assessment in PC
 
Cpg diarrhea in children
Cpg diarrhea in childrenCpg diarrhea in children
Cpg diarrhea in children
 
URI.pptx
URI.pptxURI.pptx
URI.pptx
 
โรคถุงลมโป่งพอง
โรคถุงลมโป่งพองโรคถุงลมโป่งพอง
โรคถุงลมโป่งพอง
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรมโรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม
 
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
 
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ในประเทศไทย V.5 สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555
 
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวรPed emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Ped emergency final to ems พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
 
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
โรคเพรเดอร์ วิลลี่ ซินโดรม4
 
นำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อนำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อ
 
นำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อนำเสนอโรคติดต่อ
นำเสนอโรคติดต่อ
 
Pediatric respiratory emergency : lower
Pediatric respiratory emergency : lowerPediatric respiratory emergency : lower
Pediatric respiratory emergency : lower
 

More from Narenthorn EMS Center

CPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesCPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesNarenthorn EMS Center
 
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนNarenthorn EMS Center
 
Team dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistTeam dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistNarenthorn EMS Center
 
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยNarenthorn EMS Center
 
Workshop: Orthopedic Management in Emergency Department
Workshop: Orthopedic Management in Emergency DepartmentWorkshop: Orthopedic Management in Emergency Department
Workshop: Orthopedic Management in Emergency DepartmentNarenthorn EMS Center
 

More from Narenthorn EMS Center (20)

CPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstancesCPR2015 update: ACS and Special circumstances
CPR2015 update: ACS and Special circumstances
 
CPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLSCPR2015 update: PBLS
CPR2015 update: PBLS
 
CPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALSCPR2015 update: PALS
CPR2015 update: PALS
 
CPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issuesCPR2015 update: Ethical issues
CPR2015 update: Ethical issues
 
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน
 
Acute coronary syndrome 2010
Acute coronary syndrome 2010Acute coronary syndrome 2010
Acute coronary syndrome 2010
 
Team dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklistTeam dynamic for Advanced life support checklist
Team dynamic for Advanced life support checklist
 
Acute Stroke 2010
Acute Stroke 2010Acute Stroke 2010
Acute Stroke 2010
 
ACLS 2010
ACLS 2010ACLS 2010
ACLS 2010
 
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 
Airway workshop Reading material
Airway workshop Reading materialAirway workshop Reading material
Airway workshop Reading material
 
APHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 ExamAPHLS & EMS director 2011 Exam
APHLS & EMS director 2011 Exam
 
Ill appearing neonates
Ill appearing neonatesIll appearing neonates
Ill appearing neonates
 
PAROS Proposal
PAROS ProposalPAROS Proposal
PAROS Proposal
 
10th National HA Forum Poster
10th National HA Forum Poster10th National HA Forum Poster
10th National HA Forum Poster
 
Introduction To ATLS
Introduction To ATLSIntroduction To ATLS
Introduction To ATLS
 
Workshop: Orthopedic Management in Emergency Department
Workshop: Orthopedic Management in Emergency DepartmentWorkshop: Orthopedic Management in Emergency Department
Workshop: Orthopedic Management in Emergency Department
 
RSI sheet-2007
RSI sheet-2007RSI sheet-2007
RSI sheet-2007
 
Pitfalls in ATLS 2007-12
Pitfalls in ATLS 2007-12Pitfalls in ATLS 2007-12
Pitfalls in ATLS 2007-12
 
Emergency Cardiology
Emergency CardiologyEmergency Cardiology
Emergency Cardiology
 

PALS 2010

 • 1. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 Pediatric advanced life support การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก อาจารย์แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี Pediatric advanced life support (Pediatric ALS) เน้นการช่วยเหลือกู้ชีวิตซึ่งดําเนินต่อจาก BLS เพื่อช่วย maintain cardiopulmonary function โดยการใช้ยา หัตถการและเครื่องมือ พิเศษ             เนื่องจากความแตกต่างของเด็กในวัยต่างๆ ทั้งสาเหตุของ cardiopulmonary arrest และขนาดของตัวเด็ก จึงได้แบ่งเด็กตามขนาดเป็น 3 ระดับคือ 1.      ทารกแรกคลอด, เด็กเล็ก (infant)  ซึ่งมีอายุน้อยกว่า 1 ปี            2.      เด็กอายุตั้งแต่ 1-8 ปี (child) 3.      เด็กโตที่มีอายุเกิน 8 ปี ซึ่งจะให้การรักษาด้วยเทคนิคเดียวกับผู้ใหญ่ " " สิ่งสําคัญในการดูแลเด็กในภาวะวิกฤต คือการป้องกัน และทราบถึงการล้มเหลวของ ระบบไหลเวียน (cardiopulmonary failure)ตั้งแต่เริ่มแรก และการรักษาภาวะการหายใจล้ม เหลว ภาวะช็อค ซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest)ตามมาได้ ดังนั้นในบทเรียนของการกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก เน้นหนักในเรื่องการประเมินผู้ป่วยเด็ก และทําให้ ทราบถึงตั้งแต่เริ่มแรก(Early recognition)ก่อนการเกิด และการป้องกันภาวะการไหลเวียนล้ม เหลวโดยการรักษาภาวะที่จะนําไปสู่การเกิดหัวใจหยุดเต้น โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อต่างๆดัง ต่อไปนี้ I. Overview of assessment II. Recognition and management of respiratory distress and failure III. Recognition and management of shock IV. Recognition and management of cardiac arrhythmias & cardiac arrest V. Post-resuscitation management of patients with pulmonary and cardiac arrest VI. Review of pharmacology 1 February 2013
 • 2. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 I.Overview of Assessment: " การประเมินผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตมีจุดประสงค์หลักที่สําคัญ คือการประเมินภาวะการ หายใจลําบาก และภาวะช็อค ให้ได้อย่างรวดเร็ว และทําการรักษาเพื่อป้องกันภาวะการไหล เวียนล้มเหลวที่อาจจะตามมาได้ โดยแบ่งเป็น 1.General appearance :โดยประเมินผู้ป่วยเด็กด้วยสายตาตามหลักpediatric assessment triangle ประกอบด้วย สภาพทั่วไป การหายใจ และสีของผิวหนัง 2.Primary assessment : โดยการตรวจระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาทอย่างรวดเร็ว โดยตรวจดังต่อไปนี้ • Airway: ตรวจดูว่าไม่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ • Breathing: ดูการหายใจ อัตราการหายใจ ลักษณะการหายใจที่ผิดปกติ เสียงปอดที่ผิด ปกติ และค่าSatO2 • Circulation: ดูลักษณะสีผิว อุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และCapillary refill • Disability: ตรวจสอบความรู้สึกตัว โดยใช้AVPU (Alert, Verbal, Pain,Unresponsive) หรือ Glasgow Coma Scale การตอบสนองของรูม่านตา และการตรวจสอบว่ามีภาวะ น้ําตาลต่ําหรือไม่ (hypoglycemia) โดยRapid bedside Glucose • Exposure: ตรวจอุณหภูมิ และความผิดปกติที่ผิวหนังอื่นๆ เช่นskin lesion หรือบาดแผล ต่างๆ 3.Secondary assessment : ประกอบด้วยการซักประวัติการเจ็บป่วยตามหลัก SAMPLE และการตรวจผู้ป่วยอย่างละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้า • S: Signs and symptoms • A: Allergies 2 February 2013
 • 3. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 • M: Medications • P: Past medical history • L: Last meal • E: Events leading to current illness 4.Tertiary assessment: การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และทางรังสีตามข้อบ่งชี้ เพื่อ ช่วยในการประเมินหาสาเหตุ และการรักษาผู้ป่วย II.Respiratory Distress and Failure: " ภาวะการหายใจลําบาก และการหายใจล้มเหลว ถือเป็นสาเหตุสําคัญอันดับต้นๆที่จะนํา ไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้น และเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ โดยPALS เน้นในเรื่อง ของการประเมินภาวะผิดปกติให้ได้ตั้งแต่เริ่มแรก และทําการช่วยเหลือ เช่นการให้ออกซิเจน หรือการให้ยาขยายหลอดลม ซึ่งประเมินและให้การรักษาอย่างรวดเร็วส่งผลดีต่อผู้ป่วยอย่าง มากทั้งในแง่ของผลการรักษา และลดอัตราการทุพพลภาพและการเสียชีวิต สาเหตุ " สาเหตุของภาวะการหายใจลําบากหรือหายใจล้มเหลวในเด็ก อาจแบ่งเป็นกลุ่มตาม ตําแหน่งของพยาธิสภาพได้ดังนี้ 1.Upper airway obstruction (eg. crop, epiglottitis) 2.Lower airway obstruction (eg. bronchiolitis, asthma) 3.Lung tissue diseases (eg. pneumonia) 4.Disorder control of breathing (eg. seizure, coma, muscle weakness) " การหายใจที่ผิดปกติ คือการที่หายใจได้ไม่เพียงพอต่อการขับCO2 และ/หรือได้ รับO2ไม่เพียงพอ (ventilation and/or oxygenation failure) ลักษณะที่ตรวจพบได้แก่ • หายใจเร็วผิดปกติ และใช้กล้ามเนื้อช่วยการหายใจ มีหายใจจมูกบาน retraction • หายใจช้าผิดปกติ ไม่มีเสียงหายใจ หายใจเฮือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับการรู้สติที่ เปลี่ยนแปลงไป • เขียว ร่วมกับหายใจผิดปกติ อายุ อัตราการหายใจปกติ (ครั้งต่อนาที) Infant (แรกเกิด-1ปี) 30–60 Toddler (1–3 ปี) 24–40 Preschooler (3–6 ปี) 22–34 School-age (6–12 ปี) 18–30 Adolescent (12–18ปี) 12–16 3 February 2013
 • 4. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 การรักษา ประกอบด้วยการรักษา ABC • Airway เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง • Oxygen: ช่วยหายใจด้วยการให้ออกซิเจนทันทีที่ทําได้ทุกราย เนื่องจากสาเหตุของ cardiopulmonary arrest ในเด็ก  ส่วนใหญ่เกิดจาก hypoxia การทํา mouth to mouth resuscitation เด็กจะได้รับอากาศที่มีออกซิเจนเพียง 16-17%  cardiac output จากการ ทํา external chest compression ค่อนข้างต่ํา และอาจเกิด right to left intrapulmonary shunt ในช่วง CPR ได้  การให้ออกซิเจนจะช่วยแก้ภาวะ hypoxia และ acidosis • ให้ผู้ป่วยเด็กอยู่ในท่าหายใจสะดวก หรือหากไม่รู้สึกตัวให้ช่วยเปิดทางเดินหายใจ • Clear airway:ดูดเสมหะ • Oropharyngeal airway จะช่วยภาวะลิ้นตกลงไปอุดตันทางเดินหายใจได้ ไม่ควรใช้ใน รายที่ความรู้สึกตัวยังดี  เพราะจะกระตุ้นให้เกิดอาเจียน สําลัก และมี laryngospasm ได้  ขนาดต้องพอเหมาะ  โดยทั่วไปจะใช้เทียบความยาวตั้งแต่ central incisor ไปจนถึง angle of mandible ของเด็ก • Breathing : ช่วยหายใจด้วยpositive pressure ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการช่วย เปิดทางเดินหายใจ และควรทําการติดตามSatO2 และEndTidal CO2ถ้ามี เพื่อประเมินผู้ ป่วยเป็นระยะๆ รวมทั้งให้ยาที่จําเป็น เช่นยาขยายหลอดลม และใส่ท่อช่วยหายใจ หรือartificial airwayอื่นๆในผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ • Mask and Bag-valve mask mask ที่ใช้ต้องมีขนาดเหมาะสมเพื่อป้องกันลมรั่ว และให้ มี rebreathing ของอากาศน้อยที่สุด  Bag-valve mask ที่ใช้ควรเป็น self-inflating with reservoirs เพื่อให้ได้high percentage ของออกซิเจน และไม่ควรจะมี pressure relief valve เพราะทําให้การ ventilation ต้องอาศัยความชํานาญในการใช้ ส่วน reservoir bag ในเด็กต่ํากว่า 1 ปีใช้ขนาด 0.5 ลิตร เด็กอายุ1-5 ปีใช้ขนาด 1.0 ลิตร • Endotracheal tube  การใส่ endotracheal tube จะเป็นการ protect และ isolate airway ซึ่งสามารถให้ lung ventilation ได้ effective สามารถให้ high percentage of oxygen ได้ สามารถให้positive end expiratory pressure ได้  ป้องกัน aspiration และ ดูดเสมหะได้โดยตรง การใส่ endotracheal tube ในเด็กต้องอาศัยความชํานาญ และ ต้องเลือกขนาดของ tube ให้เหมาะสม ดังแสดงในตาราง อายุหรือขนาดของเด็ก ขนาด (มิลลิเมตร) เด็กทารกคลอดก่อนกําหนด 2.5 เด็กทารกคลอดครบกําหนด น้ําหนักดี 3.0 เด็ก infants 3-9 เดือน 3.5 เด็กโต คํานวณจาก อายุ (ปี) / 4 + 4 ตารางที่1 ขนาดของท่อช่วยหายใจสําหรับเด็ก 4 February 2013
 • 5. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 หรือเทียบขนาดคร่าวๆ จากนิ้วก้อยผู้ป่วย  ในเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี  ไม่จําเป็นต้องใช้ cuffed tube เนื่องจากการมี normal narrowing ของหลอดลมที่ตําแหน่ง cricoid ring จะทําหน้าที่ functional seal                         ยาบางตัวสามารถให้ทาง endotracheal tube ได้ เช่น epinephrine, atropine, lidocaine ซึ่งควรจะdiluteยา เพื่อให้สามารถกระจายไปยัง peripheral airway ได้ดีขึ้น และใส่ ผ่านสายดูดเสมหะลงไปในลึกที่สุด โดยทั่วไปdoseที่ให้ทางET-tubeจะมากกว่าdoseที่ให้ ทางIV 2-3เท่า และต้องให้NSS ตาม3-5ml หลังจากนั้นให้ตามด้วยpositive pressure ventilation อีก5ครั้ง • Circulation :หลักสําคัญอยู่ที่การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ และจังหวะการเต้นที่ผิด ปกติ รวมไปถึงการเปิดเส้นเพื่อให้ยาและสารน้ําในผู้ป่วยเด็ก III.Shock " จุดประสงค์หลัก คือการที่สามารถทราบถึงภาวะช็อค และแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ภาวะระบบไหลเวียนล้มเหลวตามมา ซึ่งเมื่อการเกิดภาวะช็อค ทําให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไป เลี้ยงไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากการความต้องการออกซิเจนเพื่อไปใช้ในการเมทาบอลิซึมสูง ขึ้น หรือเกิดจากส่งผ่านของออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อลดลง ทั้งนี้เกิดได้ทั้งในภาวะที่มีcardiac outputลดลง ปกติ หรือสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในเด็กมักเกิดจากภาวะcardiac outputที่ลดลง แต่ ในกรณีที่cardiac outputสูงอาจจพบได้ในภาวะSepsis หรือsevere anemiaก็ได้ 5 February 2013
 • 6. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 สาเหตุของภาวะช็อคสามารถแยกได้ดังนี้ แผนผังที่ 1.1:การแยกสาเหตุภาวะช็อค 6 February 2013
 • 7. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 ตารางที่1.2: การรักษาและประเมินภาวะช็อค 7 February 2013
 • 8. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 ภาวะช็อค สามารถแบ่งตามความรุนแรงได้เป็น • Compensated Shock: ภาวะช็อคที่ร่างกายยังสามารถปรับสภาวะให้ความดันโลหิตยัง อยู่ในระดับปกติได้ (อัตราการเต้นหัวใจเร็วขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังหดตัว pulse pressure เพิ่มขึ้น) • Decompensated shock or Hypotensive shock :เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถปรับ สภาพได้ ทําให้เกิดความดันโลหิตต่ํา โดยสําหรับเด็กอายุต่างๆจะถือว่ามีความดันโลหิต ต่ํา เมื่อคํานวณตามอายุได้ดังนี้ Age Systolic Blood pressure term neonates (0-28 days) < 60 mmHg infants (1-12 months) < 70 mmHg children 1-10 years < 70 mmHg + (2 x age in years) children > 10 years < 90 mmHg Shock Categorization: การแบ่งชนิดของช็อค อาจแบ่งได้เป็น4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. Hypovolumic shock: จากการขาดเลือดไปเลี้ยงเช่นในภาวะเสียเลือด หรือขาดสารน้ําเช่น ในdiarrhea , osmotic diuresis, inadequate fluid intake 2. Distributive shock : การผิดปกติในการกระจายตัวของเลือดในระบบไหลเวียนเช่น anaphylactic shock, neurogenic shock 3. Cardiogenic shock: เกิดจากการบีบตัวของหัวใจผิดปกติ สาเหตุที่พบบ่อยเช่น congenital heart disease, myocarditis,cardiomyopathy or drug toxicity 4. Obstructive shock: ความดันโลหิตต่ําจากภาวะอุกั้นของเลือดที่ไหลเวียนมาที่หัวใจ เช่นใน cardiac tamponade , tension pneumothorax, massive pulmonary embolism ในผู้ป่วยรายหนึ่งๆอาจจะมีภาวะช็อคจากหลายชนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องกันก็ได้ การรักษาภาวะช็อค " ประกอบไปด้วยการหาสาเหตุ และแก้ไขสาเหตุร่วมกับการรักษาประคับประคอง โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้เพียงพอ และลดการใช้ออกซิเจนของ เนื้อเยื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้ • ให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง • ช่วยการหายใจเพื่อลด work of breathing • ให้ Intravenous fluid bolus (isotonic) ครั้งละ 20 ml/kg โดยประเมินผู้ป่วยเป็นระยะๆ สามารถให้ได้ถึง 60 ml/kg ใน1ชั่วโมงแรกในคนไข้ septic shock • พิจารณาให้ยา Inotropic medication หากจําเป็น • พิจารณาให้blood transfusion หากจําเป็น 8 February 2013
 • 9. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 • แก้ไขสาเหตุ และรักษาภาวะอื่นๆที่ตามมา เช่น hypoglycemia hypocalcemia hyperkalemia acidosis IV. Cardiac arrhythmia and Cardiac arrest การปฏิบัติการกู้ชีวิตในเด็ก (cardiopulmonary resuscitation-CRP) เป็นการแก้ไขภาระที่ หัวใจและปอดหยุดทํางาน (cardiopulmonary arrest) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้การทํางาน ของปอด หัวใจ และสมองกลับคืนมา  ซึ่งการปฏิบัติการกู้ชีวิตที่กระทําโดยถูกต้องสามารถจะ ช่วยให้   ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้  pediatric CPR มีพื้นฐานส่วนใหญ่มาจาก adult CPR แต่มี ข้อแตกต่างกันหลายอย่างตั้งแต่สาเหตุ วิธีการปฏิบัติ ความชํานาญ เครื่องมือ และขนาดยาที่ ใช้ ในเด็กนั้นพบว่าความสําเร็จในการกู้ชีวิตไม่ค่อยได้ผลดีนัก  เนื่องจากเด็กมักมีภาวะการ ขาดออกซิเจน เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิด cardiopulmonary arrest ดังนั้นจึง มีneurological damage เกิดขึ้นได้บ่อย หลังจากได้รับการกู้ชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็ก มีปัญหาขณะที่อยู่นอกโรงพยาบาล  การวินิจฉัยและการให้การรักษาโดยรวดเร็วก่อนที่จะเกิด การขาดออกซิเจนอันเป็นอันตรายต่อสมอง  จึงเป็นวิธีที่น่าจะช่วยให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยมากที่สุด สาเหตุของ cardiopulmonary arrest ที่พบบ่อยในเด็ก 1.Asphyxia • primary respiratory disorder, respiratory tract infection • foreign body airway obstruction • regurgitation, vomiting • neurologic disorders, neuromuscular disorders 2. Hypovolemia 3. Primary cardiac disorders 4. Toxication (drugs, poisons, toxins) 5. Traumatic injuries and accident including near-drowning, burn, smoke inhalation   " สาเหตุที่พบได้บ่อยในเด็กจนทําให้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจาก birth asphyxia, trauma, respiratory tract infection การรักษา ทั่วไปได้แก่ 1. Airway and Breathing : เปิดทางเดินหายใจ และช่วยหายใจ โดยติดตามค่าออกซิเจนใน เลือด โดยแนะนํารักษาระดับ oxyhemoglobin ให้สูงกว่าหรือเท่ากับ94% เท่านั้น การให้ ออกซิเจนที่สูงเกินไปเป็นเวลาอาจเกิดผลเสีย 2. Cardiac monitoring and arrhythmia recognition : ควรมี EKG monitor ทุกรายที่มี อาการหนักหรือมี cardiac arrest เพื่อช่วยวินิจฉัย cardiac activity ทราบชนิดของ arrhythmia และทํา defibrillation ถ้าจําเป็น ในเด็กที่มี cardiopulmonary arrest ส่วนใหญ่ จะเป็นลักษณะของ asystole และ bradyarrhythmia ประมาณ 90% โดยที่พบ ventricular arrhythmia เพียง 10% ซึ่งต่างจากผู้ใหญ่ 3. Establishing and maintaining an IV infusion: เพื่อให้ fluid replacement อาจจะใช้ central venous line และวัด CVP 9 February 2013
 • 10. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 4. Drug for resuscitation of infants and children a. Epinephrine (Adrenaline) เป็น potent a และ b adrenergic drug ในรายที่มี cardiac arrest ผลของ a adrenergic จะเป็นตัวสําคัญในการเพิ่ม coronary perfusion pressure สามารถเอามาใช้ในกรณี asystole และ bradyarrhythmia ควรให้ทาง central line หรือทาง trachea โดยผ่านท่อ endotracheal tube จึงจะได้ ผลดี และควรแก้ภาวะ acidosis ด้วย  ขนาดที่ให้ 0.01 mg/kg (0.1 ml/kg ของ 1 : 10,000 solution) ให้ซ้ําได้ทุก 5 นาที อาจให้ infusion 0.1-1 mg/kg/min ห้ามให้ ร่วมกับ alkaline solution b. Sodium bicarbonate (NaHCO3) ใช้เพื่อแก้ภาวะ metabolic acidosis ที่เกิดจาก cardiac arrest โดย NaHCO3 จะถูกเปลี่ยนเป็น CO2 แต่ในเด็ก cardiac arrest ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัญหาการหายใจ ถ้าเราไม่ให้ alveolar ventilation ที่ดีพอ อาจจะทําให้มีการคั่งของ CO2  มากขึ้นได้  ซึ่งในรายที่ได้ ventilation และ oxygenation เพียงพอแล้ว ยังมี acidosis ควรให้ NaHCO3 โดยให้ตาม blood gas analysis หรือให้ด้วย 1 mEq/kg และให้ซ้ําทุก  10 นาที ถ้ายังมี cardiac arrest อยู่ ระวังในการให้ร่วมกับ catecholamine และ calcium c. Atropine เป็น parasympatholytic drug ซึ่งจะเพิ่ม sinus และ atrial pacemaker เพิ่ม AV conduction ดังนั้นจึงมีการเพิ่ม heart rate ในราย brady cardia ขนาดที่ให้ 0.02 mg/kg iv ขนาดน้อยที่สุดที่ใช้คือ 0.1 mg ให้ซ้ําได้ทุก 5 นาที  total ไม่เกิน 1-2 mg. d. Calcium chloride การให้ calcium ระหว่าง resuscitation เป็นที่โต้แย้งกันมาก แต่ เดิมแนะนําให้ใช้ในรายที่เป็น asystole และ electromechanical dissociation แต่ ผลการศึกษาในระยะได้ผลไม่ดี เพราะ calcium ที่คั่งใน cell จะมีความสัมพันธ์กับ cell death อย่างไรก็ตามในเด็กพบว่า calcium จะให้ผลดี โดยเฉพาะในรายที่มี ionized calcium ต่ํา ซึ่งทําให้การทํางานของ    หัวใจไม่ดี เมื่อให้ calcium จะช่วยให้ หัวใจทํางานดีขึ้น  ดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้ในรายที่ทราบแน่จัดว่ามี hypercalcemia, hyperkalemia, hypermagnesemia และในรายที่ได้ calcium-channel blocker overdose ขนาดที่ให้ 20 mg/kg (เท่ากับ 0.2 ml/kg ของ 10% CaCl2 ) ทางหลอด เลือดดําช้าๆ ให้ซ้ําได้อีก 10 นาทีถ้าจําเป็น e. Dopamine infusion Dopamine ที่ low dose (0.5-2 mg/kg/min) จะเพิ่ม renal และ splanchnic blood flow โดยมีผลต่อ cardiac น้อย ใน dose ที่มากกว่า 5 mg/ kg/min จะมีผลโดยตรงต่อcardiac b adrenergic receptor และมีผลกระตุ้นการหลั่ง ของ norepinephrine store ใน cardiac sympathetic nerve ดังนั้นในราย chronic use, chronic CHF และใน infant อาจจะได้ผลไม่ดี เพราะ storage ของ norepinephrine น้อย  ในรายที่มี hypotension และ poor tissue perfusion หรือ หลัง resuscitation อาจเริ่มต้นด้วย 5-10 mg/kg/min เพิ่มได้ถึง 20 mg/kg/min ซึ่ง จะมีผล vasoconstriction มาก f. Lidocaine (Xylocaine) จะลด automaticity ของ ventricular pacemaker ลด frequency ของ PVC และเพิ่ม fibrillation threshold แต่ ventricular fibrilation ใน เด็ก cardiac arrest พบได้น้อย(น้อยกว่า 10%)  ซึ่งถ้าพบต้องคิดถึงปัญหาทาง metabolic เช่น calcium, potassium, blood sugar, hypothemia หรือ drug 10 February 2013
 • 11. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 induced ขนาดที่ให้ 1mg/kg iv push ตามด้วย infusion rate 20-50 mg/kg/min ควรลด dose ในราย CHF, liver disease g. Dobutamine เป็น synthetic catecholamine มีผลค่อนข้างจะ selective ต่อ b1 receptor ในการเพิ่ม myocardial contractility โดยไม่ค่อยเปลี่ยน peripheral vascular tone ในรายที่มี poor myocardial function ให้ในขนาด 5-15 mcg/kg/ min 5.  Defibrillation ใช้แก้ภาวะ ventricular fibrillation ซึ่งตรวจพบจากการ monitor EKG โดยทั่วไป ไม่ค่อยพบ ventricular fibrillation ในเด็ก มักพบ asystole หรือ bradycardia ถ้าหากพบ ventricular fibrillation ให้ทําdefibrillation ทันที ให้ปฏิบัติดังนี้ 5.1  ขนาด external defibrillator chest electrodes (paddle) สําหรับเด็กต่ํากว่า 20 kg ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. และขนาด 8 ซม. สําหรับเด็กโต 5.2  Dose external defibrillation เริ่มแรก 2 joule ต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ถ้า ไม่ได้ผลให้เพิ่มเป็น 4 jouleต่อกิโลกรัม และทําซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 5.3  ถ้าได้ทําซ้ํา 3 ครั้งแล้วไม่ได้ผล ให้แก้ไขเรื่อง oxygenation แก้ไข hypothemia แก้ภาวะ acid-base imbalance แล้วให้ epinephrine   V. Post-arrest stabilization and continuing care                         ภายหลังการ resuscitation ได้สําเร็จแล้ว ควรดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง เพื่อให้สมอง สามารถ ฟื้นตัวได้เต็มที่ ✦ นําผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน pediatric intensive care unit ✦ ให้การช่วยหายใจต่อไปจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นคืนสติเต็มที่และสามารถหายใจได้เอง ✦ ให้ monitor cardiac status อย่างใกล้ชิดและให้การรักษาตามความเหมาะสม ✦ การดูแลสภาวะของสมองโดยจัดผู้ป่วยให้ศีรษะสูง 30 องศา ✦ ควบคุมการหายใจให้ระดับ PCO2 อยู่ระดับ 30-35 มม.ปรอท ✦ ปรับให้ค่าoxygen ในเลือดให้อยู่ระดับที่เหมาะสม คือมากกว่าหรือเท่ากับ94% หลีกเลี่ยง การให้oxygen 100 %เป็นเวลานาน ✦ รักษา blood pressure ให้อยู่ในระดับปกติ พยายามอย่าให้เกิดhypotension ✦ ให้ร่างกายอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยง hypothermia หรือ hyperthermia ✦ หลีกเลี่ยงการให้ crystalloid fluidจํานวนมาก หากระบบการทํางานของหัวใจและหลอด เลือดเริ่มคงที่แล้ว ✦ ถ้ามีอาการชักให้รักษาด้วย phenobarbital และ/หรือ phenytoin (dilantin) 11 February 2013
 • 12. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 สําหรับการรักษา ตาม Algorithm แบ่งได้ดังนี้ • PEA and Pulseless arrest 12 February 2013
 • 13. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 • Tachyarrhythmia • Bradyarrhythmia 13 February 2013
 • 14. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 14 February 2013
 • 15. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 VI. สรุปตารางยาที่ใช้ใน Pediatric Resuscitation Medication Dose Remark Adenosine 0.1 mg/kg (maximum Monitor ECG Rapid IV/ 6 mg) Second dose: 0.2 IO bolus with flush mg/kg (maximum 12 mg) Amiodarone 5 mg/kg IV/IO; may Monitor ECG and blood repeat twice up to 15 pressure; adjust mg/kg Maximum administration rate to single dose 300 mg urgency (IV push during cardiac arrest, more slowly–over 20– 60 minutes with perfusing rhythm). Expert consultation strongly recommended prior to use when patient has a perfusing rhythm Use caution when administering with other drugs that prolong QT (obtain expert consultation) Atropine 0.02 mg/kg IV/IO 0.04–0.06 mg/kg ET* Higher doses may be Repeat once if needed used with Minimum dose: 0.1 mg organophosphate Maximum single dose: poisoning 0.5 mg Calcium Chloride (10%) 20 mg/kg IV/IO (0.2 Administer slowly mL/kg) Maximum single dose 2 g Epinephrine 0.01 mg/kg (0.1 mL/ May repeat every 3–5 kg 1:10,000) IV/IO 0.1 minutes mg/kg (0.1 mL/kg 1:1000) ET*Maximum dose 1 mg IV/IO; 2.5 mg ET 15 February 2013
 • 16. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 Medication Dose Remark Glucose 0.5–1 g/kg IV/IO Newborn: 5–10 mL/kg D10W Infants and Children: 2–4 mL/kg D25W Adolescents: 1–2 mL/kg D50W Lidocaine Bolus: 1 mg/kg IV/IO Infusion: 20–50 mcg/ kg/minute Magnesium Sulfate 25–50 mg/kg IV/IO over 10–20 minutes, faster in torsades de pointes Maximum dose 2g Naloxone Full Reversal: <5 y or Use lower doses to ≤20 kg: 0.1 mg/kg IV/ reverse respiratory IO/ET* ≥5y or >20 kg: depression associated 2 mg IV/IO/ET* with therapeutic opioid use (1–5 mcg/kg titrate to effect) Procainamide 15 mg/kg IV/IO Adult Monitor ECG and blood Dose: 20 mg/min IV pressure; Give slowly– infusion to total over 30–60 minutes. maximum dose of 17 Use caution when mg/kg administering with other drugs that prolong QT (obtain expert consultation) Sodium bicarbonate 1 mEq/kg per dose IV/ After adequate IO slowly ventilation IV indicates intravenous; IO, intraosseous; and ET, via endotracheal tube. ↵* Flush with 5 mL of normal saline and follow with 5 ventilations. 16 February 2013
 • 17. Pediatric advanced life support 2010 : การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก 2010 บรรณานุกรม 1. Eric Fleegler, MD, MPH,Monica Kleinman, MD ,Guideline for Pediatric advanced life support     ,@2013 UpToDate 2. 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science ,Part 14: Pediatric Advanced Life Support 3. Sofar P, Bircher NG. Cardiopulmonary cerebral resuscitation 3rd ed. London, W.B. Saunder 1988; 279-291 4. Steward DJ. Manual of pediatric anesthesia 3rd ed. New York, Churchill Livingstone1990; 411-423 5. Koff PB, Eitzman D, Neu J. Neonatal and Pediatric Respiratory Care 2nd ed. St. Louis, Mosby 1993: 462-509 6. Orlowski JP. Cardiopulmonary resuscitation in children. Ped Clin North Am 1980; 27:95-512 7. Todres ID, Roger MC. Methods of external cardiac massage in the newborn infant. J Pediatr 1975; 86 : 781-782 17 February 2013