Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки

on

 • 2,493 views

Презентација на тема „МОДЕЛ НА АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ“ од Сунчица ...

Презентација на тема „МОДЕЛ НА АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ“ од Сунчица Костовска–Петровска на одржаната Тркалезна Маса од страна на Метаморфозис, на 07.07.2009

Statistics

Views

Total Views
2,493
Views on SlideShare
2,489
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 4

http://www.metamorphosis.org.mk 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки Presentation Transcript

 • 1. Форуми во заедницата МОДЕЛ НА АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
 • 2. Cel na programata Да с е по д д ржи партиципативнио т разво ј на ло калните зае д ници preku  vklu~uvaw na gra|anite vo procesite na e odlu~uvaw и e  ра звиvaw одговорнa, ot~etna, transprеntna e лока лнa administracija
 • 3. Циклуси на програмата (2006-2011)  Пилот фаза - 3 општини: Прилеп (ФИООМ), Ѓорче Петров и Кичево (ЦИРа)  Прв циклус – 5 општини: Дебар, Чаир (ФИООМ), Струмица, Чашка (ЦИРа), Карбинци (МЦМС); единица за координација  Втор циклус - 8 општини: Кочани, Ново Село (ФИООМ), Битола, Ресен (МЦМС), Берово, Свети Николе (ЦИРа), Сарај (АДИ) и Долнени (Алка)  Трет циклус -
 • 4. За форумскиот процес  Форумот е отворен за сите граѓани со наполнети 16 години  Форумот ја отсликува структурата на заедницата  Учесниците на форумот се поделени по работни маси  Присутните низ 7 форумски сесии дебатираат за различните проектни идеи, а крајната резултира со гласање за проектите што ќе се спроведат  Граѓаните одлучуваат за тоа каде и како ќе се искористат парите
 • 5. Fazi na fo rums kio t pro c e s  Подготвителна фаза  Forum sesii ski (7 sesii + 1 posledovatelna)  Implementacija na preporaki i proekti (do 10 meseci)
 • 6. Faza na fo rums ki s e s ii 7 forum sesii ski  Прва fo rums ka s e s ija - izbor na te ma na forumot - s truktura na forum ot - пravila  Aktivnosti za informiraw na po{irokata e javnost
 • 7. Tема на форумот  Критериуми за избор:  Темата е важна за целата заедница, за сите етнички групи, за жените и за мажите.  Можe да се дефинира преку конкретни проблеми кои можат да се решат на локално ниво.  Генерира различни мислења околу решението.  Ја избираат засегнатите страни преку партиципативен процес.  Пример на избрани теми:  Урбан развој на заедницата  Инфраструктурно уредување на градот и населените места  Заштита на животната средина  Образование
 • 8. Структура на форумот  ФОРУМОТ го сочинуваат најмногу дванаесет работни маси, секоја составена од 5 до 10 учесници.  Работните маси ги претставуваат различните социо-економски интереси и гледишта на заедницата.  Сите маси имаат еднакви права и „тежина“ при изборот на проекти.
 • 9. S truktura na fo rumo t Mo de rato r/ комодератор Operativna Оbrazovanie гrupa Op{tinska Administracija Земјоделство Grado na ~ alnik, s o ve tnic i Me diumi Животна Социјални дејности средина Biznis sektor Мladi Месни заедници Go s ti, g ra |ani
 • 10. Вто ра do шеста s e s ija  od tem preku dis kus ija za pro ble mite do ide i i a pro e kti za re{avaw na problem e ite  Rabota pom sesiite: e|u rabota i poddr{ka na form iranite rabotni grupi vo tekot na sesiite (obuki, konsultacii, ekspertska pomo{)
 • 11. S e dma - finalna s e s ija - odlu~uvaw za proekti koi }e bidat e finansirani od buxetot na programata  Структура на буџетот:  Донација на SDC  Учество на ЛС  Сопствено учество на носителите на проекти
 • 12. Faza na sproveduvaw na proektite e  Tehni~ko odobruvaw na proektite od Program e skiot odbor  Zaedнi~ko u~estvo vo finansiraw na proektite eto  Sproveduvaw na aktivnostite e  Sledew na realizacijata i postignatite efekti vo e zaednicata  Posledovatelnа sesiја za povratna inform acija od sproveduvaw na preporakite i proektite eto
 • 13. Р е зулта ти од ф орумот  Изра боте ни пре длог прое кти  Р е а лизира ни избра ните прое кти  Пре пора ки
 • 14. Одржливост на резултатите  Nova politi~ka kultura na izbranite funkcioneri  Transparentnost, odgovornost i aktivnost  Otvorenost kon gra|anskite inicijativi  Dem onstracija na aktivno slu{aw i tolerancija e  Iznao|aw konsenzus e  Inkorporiraw na rezultatite na forum vo adm e ot inistrativniot sistem  Preporaki tretirani kako odluki na op{tinskiot sovet  Postavuvaw fond za op{tinski proekti e  Primena na forum skiot pristap vo adm inistrativniot sistem  Konsultacii i javni diskusii za op{tinskiot buxet  Organiziraw fokus grupi pred sednicite na sovetot e  Proces na podgotovka na op{tinski planovi za razvoj
 • 15. Што научија граѓаните Deka so poaktivno vklu~uvaw na gra|anite m da se dojde do podobri rezultati e o`e Procesot ne nau~i deka sam so zdru`eni sili m o o`em da gi ostvarim posakuvanite celi e e Demokratski pristap kon razgleduvaw na zaedni~kite problem i nov pristap kon relacijata gra|ani- e i lokalna vlast Deka gra|anite treba da bidat u{te po aktivni i pe efikasni vo procesite na donesuvaw na odluki e Nau~iv kako se pravi proekt, {to e golem iskustvo za m o ene Se uveriv deka postoi interes za zaedniчki razvoj So ovoj proces se sogleda deka m da im sorabotka pom lokalnite vlasti NVO i gra|anite od ora a e|u na{iot grad Se sogleduva va`nosta na gra|anskoto u~estvo; Gra|anite vistinski u~estvuvaa vo odlu~uvaweto Nau~iv dosta raboti i slu{nav i vidov mnogu nepravilnosti vo op{tinata Nau~iv deka onoj koj e aktiven i bara poddr{ka, sekoga{ uspeva Ogrom iskustvo vo na~inot na identifikuvaw na lokalnite problem i nivno razre{uvaw niz no e i e dem okratska procedura Dokolku se im `elba gra|anite i lokalnata sam a ouprava mo`at dobro da sorabotuvaat vo iznaogawe re{enija za problemite
 • 16. Благодарам! Сунчица Костовска–Петровска Фондација Институт отворено општество - Македонија www.forumivozaednicata.com.mk