SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Граѓански дијалог на локално ниво Проектот е финансиран од ЕУ Civil Dialogue on Local Level This project is funded by the European Union Проект: Граѓански дијалог на локално ниво Наоди од домашно истражување „Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво“ Димче Митрески, МЦМС Скопје, јули 2011 г.
Прашалници 12.07.2011 Прашалник за општини Прашалникотбеше испратен до 25 општиниод кои 17 одговориле на прашалник: Аеродром, Берово, Битола, Дебар, Гостивар, Јегуновце, Карбинци, Конче, Крива Паланка, Маврово и Ростуша, Охрид, Пласница, Радовиш, Град Скопје, Струмица, Велес, Карпош Прашалник за граѓанските организации 	На прашалникот одговориле 24 граѓанските организации: 	Together Macedonia; Фондациија за локален развој и демократија; ФОКУС Фондација за поддршка и развој Прилеп; ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ ПРАВА МОЗАИК – ЧАШКА; Младинска Асоцијација ИМКА Битола; Отворете ги прозорците; Здружение за безбедност на вода и планина МАКЕДОНСКИ СПАСИТЕЛ; Женска граганска иницијатива „Клеа Битола“; Здружение Центар за одржлив развој на заедницата-Дебар; Фондација за развој на локалната заедница - Штип Екумена; Зум 2002 (ljubeizam); Граѓанска Перспектива; Локална Агенција за Развој; Регионален центар за застапување; Здружение на земјоделски производители АГРОПРОИДУКТ; Младински Клуб – Штип; Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21; Центар на Роми на град Скопје; Parumba MKD; Полио Плус - движење против хендикеп; ORT; Хабитат Македонија; ПРЕДА ПЛУС Фондација
Прашалници 12.07.2011
Постоење на некоја од следниве форми/механизми на институционална соработка со граѓанските организации - ГО (здруженија, фондации, сојузи и сл.) 12.07.2011
Каква поддршка на ЕЛС би можела да даде вашата организација за да се воспостави механизмот за институционална соработка ? 12.07.2011
Иницирање и спроведување на активности за развој и поддршка на граѓанското општество, од страна на општините 12.07.2011
Постоење на регистар /база на податоци на граѓанските организации кои делуваат во општина 12.07.2011
Дали граѓанската организација е дел од регистар/база на податоци на општината? 12.07.2011
Постоење на стратешки документи за соработка со граѓанските организации (пр. стратегија за соработка, програма за развој на граѓански сектор и сл.) 12.07.2011
Вклученост на организацијата при подготовка на стратешкиотдокумент 12.07.2011
Причините зошто не е изготвен стратешкиот документ за соработка со граѓанските организации 12.07.2011
Намера/Потреба да се подготви стратешкиот документ за соработка со граѓанските организации 12.07.2011
Регулирана постапка (пишана) постапка за вклучување на граѓанските организации во процесите на донесување одлуки во општината 12.07.2011
Пракса да при изготвувањето на прописите на општината, Советот, односно градоначалникот претходно организира јавни трибини, спроведува анкети или прибира предлози од граѓаните 12.07.2011
Практикување на облици на учество на граѓанските организации во процесите на одлучување (на ниво на политики и/или на програмско) 12.07.2011
Области/теми во кои општината најчесто соработува со граѓанските организации 12.07.2011
На чија иницијатива се остварува соработка 12.07.2011
Спроведување на заеднички активности 12.07.2011
Издвојување на финансиски средства од буџетот на општина за поддршка на ГО 12.07.2011
Добиени средства од општината 12.07.2011
Средствата од буџетот на општина кои се издвојуваат за директна финансиска поддршка на граѓанските организации 12.07.2011
Доделување на средствата наменети за граѓанските организации преку јавен конкурс/оглас 12.07.2011
Пишани критериуми за распределба на средствата наменети за поддршка на граѓанските организации 12.07.2011
Обврска да достават извештај граѓанските организации на кои што им се доделени средства 12.07.2011

More Related Content

Viewers also liked

Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]МЦМС | MCIC
 
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионот
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионотПривлекување инвестиции за бизнисите во регионот
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионотМЦМС | MCIC
 
Anti-Corruption Institutional Development in Bugaria
Anti-Corruption Institutional Development in BugariaAnti-Corruption Institutional Development in Bugaria
Anti-Corruption Institutional Development in BugariaМЦМС | MCIC
 
Tools for Measuring Corruption
Tools for Measuring CorruptionTools for Measuring Corruption
Tools for Measuring CorruptionМЦМС | MCIC
 
Граѓаните за изборите - завршна анкета
 Граѓаните за изборите - завршна анкета Граѓаните за изборите - завршна анкета
Граѓаните за изборите - завршна анкетаМЦМС | MCIC
 
Анализа на стандарди и примери на добра пракса
Анализа на стандарди и примери на добра праксаАнализа на стандарди и примери на добра пракса
Анализа на стандарди и примери на добра праксаМЦМС | MCIC
 
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондацииИнфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондацииМЦМС | MCIC
 
Monitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria
Monitoring Anti-Corruption Reforms in BulgariaMonitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria
Monitoring Anti-Corruption Reforms in BulgariaМЦМС | MCIC
 

Viewers also liked (8)

Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
 
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионот
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионотПривлекување инвестиции за бизнисите во регионот
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионот
 
Anti-Corruption Institutional Development in Bugaria
Anti-Corruption Institutional Development in BugariaAnti-Corruption Institutional Development in Bugaria
Anti-Corruption Institutional Development in Bugaria
 
Tools for Measuring Corruption
Tools for Measuring CorruptionTools for Measuring Corruption
Tools for Measuring Corruption
 
Граѓаните за изборите - завршна анкета
 Граѓаните за изборите - завршна анкета Граѓаните за изборите - завршна анкета
Граѓаните за изборите - завршна анкета
 
Анализа на стандарди и примери на добра пракса
Анализа на стандарди и примери на добра праксаАнализа на стандарди и примери на добра пракса
Анализа на стандарди и примери на добра пракса
 
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондацииИнфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
 
Monitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria
Monitoring Anti-Corruption Reforms in BulgariaMonitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria
Monitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria
 

Similar to Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво

Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...МЦМС | MCIC
 
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...МЦМС | MCIC
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...МЦМС | MCIC
 
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...МЦМС | MCIC
 
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториМЦМС | MCIC
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022МЦМС | MCIC
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоМЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПроект МЕК
 
Знак дека може
Знак дека можеЗнак дека може
Знак дека можеCatalyst Balkans
 
ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...
ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...
ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...Детска Амбасада Меѓаши
 
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdfПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Детска Амбасада Меѓаши
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...First Children's Embassy in the World
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОДетска Амбасада Меѓаши
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОFirst Children's Embassy in the World
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС | MCIC
 
Презентација_Natasha Dokovska.pptx
Презентација_Natasha Dokovska.pptxПрезентација_Natasha Dokovska.pptx
Презентација_Natasha Dokovska.pptxDokovska Natasha
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСМЦМС | MCIC
 
Искуства од КОЗ Дебар
Искуства од КОЗ ДебарИскуства од КОЗ Дебар
Искуства од КОЗ ДебарПроект МЕК
 

Similar to Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво (20)

Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
 
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
 
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
 
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
 
Знак дека може
Знак дека можеЗнак дека може
Знак дека може
 
ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...
ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...
ВТОР ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - преведувач(к)и македонско-англиски и англиски-мак...
 
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdfПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 година
 
Презентација_Natasha Dokovska.pptx
Презентација_Natasha Dokovska.pptxПрезентација_Natasha Dokovska.pptx
Презентација_Natasha Dokovska.pptx
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
 
Искуства од КОЗ Дебар
Искуства од КОЗ ДебарИскуства од КОЗ Дебар
Искуства од КОЗ Дебар
 

More from МЦМС | MCIC

Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делМЦМС | MCIC
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиМЦМС | MCIC
 
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022МЦМС | MCIC
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022МЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2МЦМС | MCIC
 
Вклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
 

More from МЦМС | MCIC (20)

Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
 
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
 
MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
 
MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
 
Вклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГО
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
 

Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво

 • 1. Граѓански дијалог на локално ниво Проектот е финансиран од ЕУ Civil Dialogue on Local Level This project is funded by the European Union Проект: Граѓански дијалог на локално ниво Наоди од домашно истражување „Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво“ Димче Митрески, МЦМС Скопје, јули 2011 г.
 • 2. Прашалници 12.07.2011 Прашалник за општини Прашалникотбеше испратен до 25 општиниод кои 17 одговориле на прашалник: Аеродром, Берово, Битола, Дебар, Гостивар, Јегуновце, Карбинци, Конче, Крива Паланка, Маврово и Ростуша, Охрид, Пласница, Радовиш, Град Скопје, Струмица, Велес, Карпош Прашалник за граѓанските организации На прашалникот одговориле 24 граѓанските организации: Together Macedonia; Фондациија за локален развој и демократија; ФОКУС Фондација за поддршка и развој Прилеп; ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ ПРАВА МОЗАИК – ЧАШКА; Младинска Асоцијација ИМКА Битола; Отворете ги прозорците; Здружение за безбедност на вода и планина МАКЕДОНСКИ СПАСИТЕЛ; Женска граганска иницијатива „Клеа Битола“; Здружение Центар за одржлив развој на заедницата-Дебар; Фондација за развој на локалната заедница - Штип Екумена; Зум 2002 (ljubeizam); Граѓанска Перспектива; Локална Агенција за Развој; Регионален центар за застапување; Здружение на земјоделски производители АГРОПРОИДУКТ; Младински Клуб – Штип; Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21; Центар на Роми на град Скопје; Parumba MKD; Полио Плус - движење против хендикеп; ORT; Хабитат Македонија; ПРЕДА ПЛУС Фондација
 • 4. Постоење на некоја од следниве форми/механизми на институционална соработка со граѓанските организации - ГО (здруженија, фондации, сојузи и сл.) 12.07.2011
 • 5. Каква поддршка на ЕЛС би можела да даде вашата организација за да се воспостави механизмот за институционална соработка ? 12.07.2011
 • 6. Иницирање и спроведување на активности за развој и поддршка на граѓанското општество, од страна на општините 12.07.2011
 • 7. Постоење на регистар /база на податоци на граѓанските организации кои делуваат во општина 12.07.2011
 • 8. Дали граѓанската организација е дел од регистар/база на податоци на општината? 12.07.2011
 • 9. Постоење на стратешки документи за соработка со граѓанските организации (пр. стратегија за соработка, програма за развој на граѓански сектор и сл.) 12.07.2011
 • 10. Вклученост на организацијата при подготовка на стратешкиотдокумент 12.07.2011
 • 11. Причините зошто не е изготвен стратешкиот документ за соработка со граѓанските организации 12.07.2011
 • 12. Намера/Потреба да се подготви стратешкиот документ за соработка со граѓанските организации 12.07.2011
 • 13. Регулирана постапка (пишана) постапка за вклучување на граѓанските организации во процесите на донесување одлуки во општината 12.07.2011
 • 14. Пракса да при изготвувањето на прописите на општината, Советот, односно градоначалникот претходно организира јавни трибини, спроведува анкети или прибира предлози од граѓаните 12.07.2011
 • 15. Практикување на облици на учество на граѓанските организации во процесите на одлучување (на ниво на политики и/или на програмско) 12.07.2011
 • 16. Области/теми во кои општината најчесто соработува со граѓанските организации 12.07.2011
 • 17. На чија иницијатива се остварува соработка 12.07.2011
 • 18. Спроведување на заеднички активности 12.07.2011
 • 19. Издвојување на финансиски средства од буџетот на општина за поддршка на ГО 12.07.2011
 • 20. Добиени средства од општината 12.07.2011
 • 21. Средствата од буџетот на општина кои се издвојуваат за директна финансиска поддршка на граѓанските организации 12.07.2011
 • 22. Доделување на средствата наменети за граѓанските организации преку јавен конкурс/оглас 12.07.2011
 • 23. Пишани критериуми за распределба на средствата наменети за поддршка на граѓанските организации 12.07.2011
 • 24. Обврска да достават извештај граѓанските организации на кои што им се доделени средства 12.07.2011