Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Поддршка на иницијативи за развој на локалната заедница </li></ul>Центри за поддршка на НВО
Искуство.... <ul><li>Видлив, инклузивен и ефективен процес на вмрежување, координација, комуникација и развој на партнерст...
NGO Support Centers
Центри за поддршка на НВО <ul><li>4 Центри во Велес, Прилеп, Штип и Кичево (поддржани од СДЦ и ФИООМ) формирани и оператив...
Главни цели <ul><li>Институционален развој на НВО </li></ul><ul><li>Воспоставување соработка и партнерство помеѓу НВО, но ...
Корисници на услугите <ul><li>Непосредни корисници: </li></ul><ul><li>Членови на НВО и индивидуалци </li></ul><ul><li>Лока...
Центрите обезбедуваат <ul><li>услови за учење (простории, опрема, интернет)  </li></ul><ul><li>обуки, советувања, консулт...
Логистичка поддршка <ul><li>Различни видови поддршка на локалните НВО: </li></ul><ul><ul><li>Обезбедување инфраструктура: ...
Програма за јакнење на капацитети <ul><li>развој, институционално јакнење и градење на капацитетите на НВО од регионите шт...
Вмрежување и партнерство <ul><li>Како независно, објективно и професионално тело, ЦПНВО беа во одлична позиција да ги вмре...
Активности за лобирање и застапување <ul><li>- состаноци, тркалезни маси и работилници за НВО и претставниците на одлучу...
<ul><li>финансиска поддршка за проекти на НВО преку добро воспоставена процедура на доделување грантови. </li></ul><ul><u...
Иницијативи на заедницата <ul><li>охрабрување и иницирање активности од заеднички интерес на локалните НВО, преку поддршка...
Што постигнаа? <ul><li>Зајакнати капацитети на НВО за адресирање и решавање на локалните проблеми и влијание во креирањето...
Што постигнаа? <ul><li>Формирани ефективни партнерства помеѓу НВО и локалните власти во решавањето на проблемите на заедни...
Покрај другото... <ul><li>Обезбедена основа за одржливост на ЦПНВО </li></ul><ul><ul><li>простор и финансиска поддршка о...
Центрите сега <ul><li>осамостоени организации </li></ul><ul><li>основните услуги и логистичка поддршка </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Благодарам на вниманието ! </li></ul><ul><li>Адријана Трендова </li></ul><ul><li>Фондација Институт отворено опште...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Центри за поддршка на НВО

1,484 views

Published on

Презентација на Адријана Трендова од Фондација Институт отворено општество - Македонија на тркалезна маса за улогата на јавните точки за пристап на интернет во развојот на локалната демократија, организирана од Метаморфозис

Published in: Technology
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Центри за поддршка на НВО

 1. 1. <ul><li>Поддршка на иницијативи за развој на локалната заедница </li></ul>Центри за поддршка на НВО
 2. 2. Искуство.... <ul><li>Видлив, инклузивен и ефективен процес на вмрежување, координација, комуникација и развој на партнерства помеѓу НВО, како и помеѓу НВО и локалните власти, медиумите, бизнис секторот и другите фактори во заедницата. </li></ul>
 3. 3. NGO Support Centers
 4. 4. Центри за поддршка на НВО <ul><li>4 Центри во Велес, Прилеп, Штип и Кичево (поддржани од СДЦ и ФИООМ) формирани и оперативни од 2001/2002 </li></ul><ul><li>8 Центри во Струга, Ресен, Дебар, Неготино, Гевгелија, Струмица, Кратово и Делчево (поддржани од ЕАР и ФИООМ) оперативни од 2004 </li></ul><ul><li>Во различни градови, со специфичен локален контекст, како дел од два различни проекти, но со иста цел: јакнење на граѓанското општество надвор од главниот град </li></ul>
 5. 5. Главни цели <ul><li>Институционален развој на НВО </li></ul><ul><li>Воспоставување соработка и партнерство помеѓу НВО, но и со локалната власт, медиумите и бизнис секторот </li></ul><ul><li>Јакнење на улогата на НВО како активен фактор во развојот на локалната заедница </li></ul>
 6. 6. Корисници на услугите <ul><li>Непосредни корисници: </li></ul><ul><li>Членови на НВО и индивидуалци </li></ul><ul><li>Локалната заедница која има корист од видливото и квалитетно испорачување на услуги од НВО </li></ul><ul><li>Општината која има корист од зајакнатата соработка со граѓанскиот сектор </li></ul><ul><li>Крајни корисници: </li></ul><ul><li>Граѓаните </li></ul>
 7. 7. Центрите обезбедуваат <ul><li>услови за учење (простории, опрема, интернет) </li></ul><ul><li>обуки, советувања, консултации </li></ul><ul><li>трансфер на експертско знаење (локални ресурси) </li></ul><ul><li>трансфер на акумулирано и развиено искуство (know-how) </li></ul><ul><li>развивање соработка, коалиции, вмрежување </li></ul><ul><li>размена и дистрибуција на информации </li></ul><ul><li>состаноци, форуми, работилници </li></ul><ul><li>соработка со медиумите, локалната власт и НВО </li></ul><ul><li>литература (библиотека) </li></ul><ul><li>издавање (прирачници, извештаи, веб сајт) </li></ul>
 8. 8. Логистичка поддршка <ul><li>Различни видови поддршка на локалните НВО: </li></ul><ul><ul><li>Обезбедување инфраструктура: простор за состаноци, комуникациска опрема и опрема за обуки, компјутери, принтер и фотокопир </li></ul></ul><ul><ul><li>Библиотека: весници , магазини, книги </li></ul></ul><ul><ul><li>Информации : можности за обуки, активности на други НВО </li></ul></ul><ul><ul><li>Можности за финансирање: донатори, конкурси, апликации </li></ul></ul>
 9. 9. Програма за јакнење на капацитети <ul><li>развој, институционално јакнење и градење на капацитетите на НВО од регионите што ги покриваат ЦПНВО преку : </li></ul><ul><ul><li>Работилници, семинари и предавања (зголемено знаење и вештини во НВО заедницата на темите: стратешко планирање, управување со проектен циклус, односи со јавниста, ЕУ структури итн) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Советување и консултации (индивидуални консултации на НВО во различни области: формирање и регистрирање на здружение на граѓани, пишување предлог проекти, проектен менаџмент, соработка со локалните власти и бизнис секторот, односи со јавноста итн.) </li></ul></ul>
 10. 10. Вмрежување и партнерство <ul><li>Како независно, објективно и професионално тело, ЦПНВО беа во одлична позиција да ги вмрежуваат, фасилитираат и да бидат медијатори помеѓу НВО, властите и бизнис секторот, преку: </li></ul><ul><ul><li>состаноци за соработка и вмрежување на локалните НВО (развој на коалиции за адресирање на прашања од локално/регионално значење, охрабрување и поддршка на соработката во развојот на заеднички предлог проекти и акциони планови) </li></ul></ul><ul><ul><li>соработка и партнерство помеѓу НВО и локалните власти, медиумите, бизнис секторот и останатите локални фактори (преку заеднички состаноци, размена на информации, учество на обуките и работилниците организирани од ЦПНВО, партнерството на НВО со локалните власти, медиумите и бизнис секторот е иницирано, формирано и поддржано). </li></ul></ul>
 11. 11. Активности за лобирање и застапување <ul><li>- состаноци, тркалезни маси и работилници за НВО и претставниците на одлучувачките тела за да се идентификуваат заедничките проблеми на локално/регионално ниво и да се развијат заеднички акциони планови. </li></ul><ul><li>- размена на информации за активностите за лобирање и застапување во различните региони . </li></ul>
 12. 12. <ul><li>финансиска поддршка за проекти на НВО преку добро воспоставена процедура на доделување грантови. </li></ul><ul><ul><ul><li>Приоритет при доделување имаа проекти кои целат кон решавање на потреби и проблеми на локалната заедница. </li></ul></ul></ul>Доделување грантови
 13. 13. Иницијативи на заедницата <ul><li>охрабрување и иницирање активности од заеднички интерес на локалните НВО, преку поддршка на активности: </li></ul><ul><ul><li>логистичка поддршка: поддршка на активности спроведувани од НВО преку организирање/одржување состаноци, тркалезни маси, презентации, прес конференции, работилници и обуки </li></ul></ul><ul><ul><li>посети на другите Центри : организирани посети на другите Центри или НВО во земјата, за запознавање со нивната работа, размена на информации и искуства и иницирање соработка на локално и регионално ниво </li></ul></ul><ul><ul><li>годишни НВО форуми кои ги собираат на едно место НВО од целата земја . </li></ul></ul>
 14. 14. Што постигнаа? <ul><li>Зајакнати капацитети на НВО за адресирање и решавање на локалните проблеми и влијание во креирањето на политиките и донесувањето одлуки (обучен кадар, воспоставени релации со другите сектори, нивна вклученост во активностите на НВО) </li></ul><ul><li>Подобрен имиџ на НВО, зголемена транспарентност, отчетност и видливост во локалната заедница и пошироко </li></ul><ul><li>Размената на информации и искуства помеѓу НВО стана практика </li></ul><ul><li>Воспоставен зголемен број ефикасни коалиции и мрежи помеѓу НВО на локално и национално ниво кои се активни во решавањето на заеднички проблеми </li></ul><ul><li>Иницирани и поддржани активности за лобирање и застапување организирани од НВО коалиции </li></ul><ul><li>Вклученост на локалните НВО во националните граѓански акции за промена и донесување на релевантни закони </li></ul><ul><li>НВО фокусирани на обезбедување одржливост </li></ul><ul><li>Охрабрени граѓански иницијативи </li></ul>
 15. 15. Што постигнаа? <ul><li>Формирани ефективни партнерства помеѓу НВО и локалните власти во решавањето на проблемите на заедницата, зголемен број на заеднички реализирани иницијативи </li></ul><ul><li>Финансиска поддршка од локалната власт за НВО </li></ul><ul><li>Воспоставени добри релации на НВО со локалните и националните институции </li></ul><ul><li>Зголемено вклучување на НВО во донесувањето одлуки на локално ниво (подготовка на стратешките јавни документи, одлучувачки или советодавни тела) </li></ul><ul><li>Зголемена свест на НВО и граѓаните за одговорноста на (локалните) власти </li></ul><ul><li>Медиумите (особено локалните) редовно известуваат за активностите на НВО секторот </li></ul><ul><li>Бизнис секторот почна да се вклучува во активностите на НВО </li></ul>
 16. 16. Покрај другото... <ul><li>Обезбедена основа за одржливост на ЦПНВО </li></ul><ul><ul><li>простор и финансиска поддршка од ЛС (10 од 12 Центри) </li></ul></ul><ul><ul><li>развиени стратегии за одржливост </li></ul></ul><ul><ul><li>трансформирани ЦПНВО во независни правни ентитети (НВО или фондации) </li></ul></ul><ul><ul><li>развиени капацитети на ЦПНВО (обучен персонал, воспоставени одлучувачки тела, работни процедури) </li></ul></ul>
 17. 17. Центрите сега <ul><li>осамостоени организации </li></ul><ul><li>основните услуги и логистичка поддршка </li></ul><ul><li>простор и/или финансиска поддршка од општините </li></ul><ul><li>спроведуваат заеднички проекти со ФИООМ, </li></ul><ul><li>во рамки на проект финансиран од ЕК – исти активности, фокусирани на малцинствата </li></ul><ul><li>реализираат проекти финансирани од други донатори кои одговараат на потребите на локалната заедница </li></ul><ul><li>важни фактори во своите заедници и претставници на НВО секторот во заедницата </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Благодарам на вниманието ! </li></ul><ul><li>Адријана Трендова </li></ul><ul><li>Фондација Институт отворено општество -Македонија </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×