Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје

Граѓански дијалог на локално ниво – искуство и практики на Град Скопје

Мирјана Апостолова,
Град Скопје, помошник раководител на Сектор


 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје

 1. 1. Мирјана Апостолова, Град Скопје, помошник раководител на Сектор Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011
 2. 2. <ul><li>Афирмација и зајакнување на улогата на граѓаните и нивните здруженија во развојот на Скопје како и неговото функционирање како метропола на држава која е дел од Европа. </li></ul>Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011
 3. 3. Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 Комисија за соработка со општините и здруженијата на граѓани на Советот на Град Скопје
 4. 4. <ul><li>Одделението за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ги следи активностите на здруженијата на граѓани и фондации </li></ul><ul><li>ја иницира и координира соработката со здруженијата на граѓани и фондации во областите од надлежност на Градот Скопје; </li></ul><ul><li>предлага мерки и активности за поддршка на активностите на здруженијата на граѓани и фондации; </li></ul><ul><li>го обезбедува учеството на здруженијата на граѓани и фондации во постапките на подготвување и предлагање на прописи и стратешки и развојни документи од надлежност на Градот Скопје; </li></ul><ul><li>годишно го организира Форумот на невладини организации каде здруженијата на граѓани и фондации ги презентираат своите предлози за соработка со Градот Скопје, ставовите и коментарите во однос на активностите на Градот Скопје и предлози за нивно подобрување и искуството од соработката со Градот Скопје; </li></ul>Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011
 5. 5. <ul><li>Годишна програма за соработка и поддршка на здруженија и фондации </li></ul><ul><ul><li>Поддршка на иницијативи и проекти </li></ul></ul><ul><ul><li>Поддршка за градење на капацитети </li></ul></ul><ul><ul><li>Поддршка на манифестации и настани </li></ul></ul><ul><li>преку: </li></ul><ul><li>Јавни повици за поддршка </li></ul><ul><li>Дефинирање стратешки партнерства </li></ul><ul><li>Кофинансирање на проекти </li></ul>Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011
 6. 6. <ul><li>Стратегија на Град Скопје за соработка со граѓански организации 2007-2010 </li></ul><ul><li>Форум на НВО на Град Скопје </li></ul><ul><li>Дискусиони групи </li></ul><ul><li>НВО Портал </li></ul><ul><li>Градски Центар за поддршка на граѓански организации </li></ul>
 7. 7. Среднорочен документ 2007-2010 Главна цел: Да овозможи активно вклучување на граѓанските организации во процесите на дефинирање на развојни активности и иницијативи на градот Скопје, како и да создаде предуслови за оформување на ефикасни партнерства Стратегијата е заснована на моделот на долготрајна соработка со синергетско надополнување на ресурсите со кои распологаат градот и граѓанските организации Град Скопје
 8. 8. Градски форум за соработка со граѓански организации <ul><li>Членови (двегодишен мандат): </li></ul><ul><ul><li>Градоначалник на Град Скопје </li></ul></ul><ul><ul><li>Комисија за соработка со општините и здруженијата на граѓани на Советот на Град Скопје </li></ul></ul><ul><ul><li>Градската администрација </li></ul></ul><ul><ul><li>Граѓанските организации (преку претставници избрани од дискусионите работни групи) </li></ul></ul><ul><li>Координатор на работата на Градскиот форум: Секторот за меѓународна соработка </li></ul><ul><li>Обврски: </li></ul><ul><ul><li>Размена на мислења на теми од локален интерес </li></ul></ul><ul><ul><li>Воспоставување на нови дискусиони работни групи </li></ul></ul><ul><ul><li>Избор на надворешни членови на Комисијата за оценка на предлог проекти </li></ul></ul><ul><ul><li>Следење на имплементацијата на стратегијата </li></ul></ul><ul><ul><li>Пропишување на критериуми за избор на предлог проекти </li></ul></ul><ul><ul><li>Предлози за заеднички активности на градот и граѓанските организации </li></ul></ul>
 9. 9. Дискусиони групи <ul><li>Култура </li></ul><ul><li>Животна средина </li></ul><ul><li>Образование </li></ul><ul><li>Спорт и рекреација </li></ul><ul><li>Локален и регионален развој </li></ul><ul><li>Урбанизам и сообраќај </li></ul><ul><li>Млади </li></ul><ul><li>Психолошка, социјална и здравствена заштита </li></ul><ul><li>Поддшка на лица со хендикеп </li></ul><ul><li>Употреба на ПАС </li></ul><ul><li>Трговија со луге </li></ul><ul><li>Човекови права и слободи </li></ul><ul><li>Еднакви можности меѓу мажите и жените </li></ul>
 10. 10. Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 Логистичка поддршка   Работно време Понеделник - Петок 09.00-17.00   Локација   Младински културен центар – МКЦ I кат, бр.12 ул.Кеј Димитар Влахов лице за контакт: Антонио Караланов тел: 02/ 3 222 106 e-mail: [email_address]    Расположиви ресурси   -       конференциска сала за 20 слушатели -       4 компјутери -       библиотека -       платно и ЛЦД проектор -       интернет -       принтер
 11. 11. Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011
 12. 12. Како понатаму? <ul><li>Ревизија на Стратегијата </li></ul><ul><li>Интерактивен НВО портал </li></ul><ul><li>Дефинирање на Правилник / програма за начинот на иницирање, поддршка и реализација на проекти на здруженија и фондации </li></ul>

×