SlideShare a Scribd company logo
ГРАД СКОПЈЕ
               Тркалезна маса:
         Активно граѓанско учество во
             Македонија
        “Искуството на Град Скопје“

                Мирјана Апостолова
                   Град Скопје,
       Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на
              здруженија на граѓани и фондации
                mirjanaa@skopje.gov.mk
Искуства на Град Скопје

• Стратегија на Град Скопје за
 соработка со граѓански
 организации 2007-2010
• Форум на НВО на Град Скопје
• Дискусиони групи
• НВО Портал
• Градски Центар за поддршка
 на граѓански организации
Среднорочен документ 2007-2010

Главна цел: Да овозможи активно
вклучување на граѓанските
организации во процесите на
дефинирање на развојни активности
и иницијативи на градот Скопје, како
и да создаде предуслови за
оформување на ефикасни
партнерства

Стратегијата е заснована на win-win
концептот (концепт на победник-
победник) и на моделот на
долготрајна соработка со синергетско
надополнување на ресурсите со кои
распологаат градот и граѓанските
организации
Град Скопје
Стратешки цели
1. Воспоставување механизми за соработка
2. Зголемување на протокот на информации
3. Зголемување и зајакнување на капацитетите на градската
  администрација
4. Развивање на стратешки партнерства
5. Зголемување на степенот на заштита на животната средина
  и подобрување на градската чистота
6. Планирање и изработка на специјализирани стратегии
7. Справување со здравствено-социјално-образовните
  проблеми во градот
8. Зајакнување на меѓуетничките односи
9. Зголемување на нивото на користење на информациските
  технологии
10. Афирмација на родовата еднаквост и рамноправност меѓу
  половите
Постојани комуникациски канали
1. Изработка на ресурсна база на податоци во градската администрација на граѓански организации
2. Формирање на дискусиони работни групи по области
3. Формирање на е-маил групи по области (електронски дискусиони групи)
4. Именување на контакт лица по области од градската администрација
Градски форум за соработка со
      граѓански организации
- Членови (двегодишен мандат):
  ●
   Градоначалник на Град Скопје
  ●
   Комисија за соработка со општините и здруженијата на
  граѓани на Советот на Град Скопје
  ●
   Градската администрација
  ●
   Граѓанските организации (преку претставници избрани
  од дискусионите работни групи)
- Координатор на работата на Градскиот форум: Секторот за
меѓународна соработка
- Обврски:
  ●
   Размена на мислења на теми од локален интерес
  ●
   Воспоставување на нови дискусиони работни групи
  ●
   Избор на надворешни членови на Комисијата за оценка
  на предлог проекти
  ●
   Следење на имплементацијата на стратегијата
  ●
   Пропишување на критериуми за избор на предлог
  проекти
  ●
   Предлози за заеднички активности на градот и
  граѓанските организации
Градски форум за соработка со
      граѓански организации

Документи
  ●
    Декларација за работа
  ●
    Етички кодекс
  ●
    Годишен план за работа


Одржани трибини во 2008 година:
  ●
    Емоционално и ментално здравје на младата
    популација – предизвици и превенција
  ●
    Квалитетот на образованието во град Скопје
  ●
    Скопје – Оддржлив град
Дискусиони групи
   1. Култура
   2. Животна средина
   3. Образование
   4. Спорт и рекреација
   5. Локален и регионален развој
   6. Урбанизам и сообраќај
   7. Млади
   8. Психолошка, социјална и здравствена
     заштита
   9. Поддшка на лица со хендикеп
   10. Употреба на ПАС
   11. Трговија со луге
   12. Човекови права и слободи
   13. Еднакви можности меѓу мажите и жените
Јавен повик за поддршка на
активности и проекти во 2008 година


 1. Документи и процедури за менаџирање на
  програмата за поддршка на проекти

 3. Дефинирани критериуми за поддршка на
  номинирани проекти

 5. Објавување на јавен повик за поддршка на
  активности и проекти
 -  Поддржани 12 проекти од различни области
Градски центар за поддршка на
   граѓански организации


1. Во тек е Формирање на Градски центар за
  поддршка на граѓански организации
2. Обезбедување на стручна помош и информации
  на граѓанските организации во Центарот
3. Изработка на годишен извештај за соработката
  помеѓу Град Скопје и граѓанските организации
Зголемено користење на информациските технологии
-  Стратегија за е-Скопје
-  Портал за Градскиот НВО форум
-  Виртуелни мрежи на НВО-и и институции
-  Електронски форуми за граѓаните на Скопје
-  Стратегија за достап на информациските технологии до лицата со хендикеп
-  Електронски дискусиони групи
Како понатаму?1. Во тек е Формирање на Градски центар за
  поддршка на граѓански организации
2. Изградба на НВО портал
3. Јавен повик за кофинансирање на програми и
  проекти на здруженија на граѓани за 2009 година

More Related Content

What's hot

Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC
 
Bos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia MkBos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia Mk
Metamorphosis
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC
 
Foss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 MkFoss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 Mk
Metamorphosis
 
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната властОпштински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Metamorphosis
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC
 
Искуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ ГостиварИскуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ Гостивар
Проект МЕК
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC
 
Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC
 
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
МЦМС | MCIC
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
МЦМС | MCIC
 
Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC
 

What's hot (20)

Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
 
Bos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia MkBos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia Mk
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
 
Foss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 MkFoss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 Mk
 
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната властОпштински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
 
Искуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ ГостиварИскуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ Гостивар
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
 
Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
 
Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
 

Viewers also liked

Sead Dzigal - Social Media as Free Territory
Sead Dzigal - Social Media as Free TerritorySead Dzigal - Social Media as Free Territory
Sead Dzigal - Social Media as Free Territory
Metamorphosis
 
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmëPorositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Metamorphosis
 
Односи со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потребаОдноси со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потреба
Metamorphosis
 
New Media in the S. Caucasus
New Media in the S. CaucasusNew Media in the S. Caucasus
New Media in the S. Caucasus
Metamorphosis
 
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институтиОтворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Metamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis
 
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other storiesCamelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
Metamorphosis
 
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
Metamorphosis
 
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерствоНацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
Metamorphosis
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
Metamorphosis
 
Inclusion of the local news in the national print media
Inclusion of the local news in the national print mediaInclusion of the local news in the national print media
Inclusion of the local news in the national print media
Metamorphosis
 
Kритичко размислување и пишување
Kритичко размислување и пишувањеKритичко размислување и пишување
Kритичко размислување и пишување
Metamorphosis
 
New Media Sustainability: Challenges & Trends
New Media Sustainability: Challenges & TrendsNew Media Sustainability: Challenges & Trends
New Media Sustainability: Challenges & Trends
Metamorphosis
 
Open government in Macedonia
Open government in MacedoniaOpen government in Macedonia
Open government in Macedonia
Metamorphosis
 
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус ИкстадОдржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Metamorphosis
 
Пристапна информатичка технологија
Пристапна информатичка технологијаПристапна информатичка технологија
Пристапна информатичка технологија
Metamorphosis
 
The Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
The Seven Deadly Sins Of Technology In HigherThe Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
The Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
Sarah Robbins
 
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Metamorphosis
 
The Uses of Open Data
The Uses of Open DataThe Uses of Open Data
The Uses of Open Data
Metamorphosis
 
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНДЈованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
Metamorphosis
 

Viewers also liked (20)

Sead Dzigal - Social Media as Free Territory
Sead Dzigal - Social Media as Free TerritorySead Dzigal - Social Media as Free Territory
Sead Dzigal - Social Media as Free Territory
 
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmëPorositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
 
Односи со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потребаОдноси со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потреба
 
New Media in the S. Caucasus
New Media in the S. CaucasusNew Media in the S. Caucasus
New Media in the S. Caucasus
 
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институтиОтворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other storiesCamelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
 
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
 
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерствоНацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
 
Inclusion of the local news in the national print media
Inclusion of the local news in the national print mediaInclusion of the local news in the national print media
Inclusion of the local news in the national print media
 
Kритичко размислување и пишување
Kритичко размислување и пишувањеKритичко размислување и пишување
Kритичко размислување и пишување
 
New Media Sustainability: Challenges & Trends
New Media Sustainability: Challenges & TrendsNew Media Sustainability: Challenges & Trends
New Media Sustainability: Challenges & Trends
 
Open government in Macedonia
Open government in MacedoniaOpen government in Macedonia
Open government in Macedonia
 
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус ИкстадОдржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
 
Пристапна информатичка технологија
Пристапна информатичка технологијаПристапна информатичка технологија
Пристапна информатичка технологија
 
The Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
The Seven Deadly Sins Of Technology In HigherThe Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
The Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
 
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
 
The Uses of Open Data
The Uses of Open DataThe Uses of Open Data
The Uses of Open Data
 
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНДЈованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
 

Similar to Искуството на Град Скопје

Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC
 
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
МЦМС | MCIC
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
МЦМС | MCIC
 
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
МЦМС | MCIC
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС | MCIC
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Проект МЕК
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
МЦМС | MCIC
 
Знак дека може
Знак дека можеЗнак дека може
Знак дека може
Catalyst Balkans
 
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
МЦМС | MCIC
 
Повик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливостПовик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливост
Центар за институционален развој-ЦИРа
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
МЦМС | MCIC
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
МЦМС | MCIC
 
МЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС годишен извештај 2007 годинаМЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС | MCIC
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Детска Амбасада Меѓаши
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
First Children's Embassy in the World
 
Искуства од КОЗ Чаир
Искуства од КОЗ ЧаирИскуства од КОЗ Чаир
Искуства од КОЗ Чаир
Проект МЕК
 
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
CEFE Macedonia
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
МЦМС | MCIC
 
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеКаталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Georgina Dimova
 

Similar to Искуството на Град Скопје (20)

Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
 
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
 
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 година
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
 
Знак дека може
Знак дека можеЗнак дека може
Знак дека може
 
Проект МЕК
Проект МЕКПроект МЕК
Проект МЕК
 
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
 
Повик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливостПовик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливост
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
 
МЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС годишен извештај 2007 годинаМЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС годишен извештај 2007 година
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
 
Искуства од КОЗ Чаир
Искуства од КОЗ ЧаирИскуства од КОЗ Чаир
Искуства од КОЗ Чаир
 
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
 
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеКаталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување
 

More from Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
Metamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Metamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
Metamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
Metamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis
 

More from Metamorphosis (20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 

Искуството на Град Скопје

 • 1. ГРАД СКОПЈЕ Тркалезна маса: Активно граѓанско учество во Македонија “Искуството на Град Скопје“ Мирјана Апостолова Град Скопје, Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации mirjanaa@skopje.gov.mk
 • 2. Искуства на Град Скопје • Стратегија на Град Скопје за соработка со граѓански организации 2007-2010 • Форум на НВО на Град Скопје • Дискусиони групи • НВО Портал • Градски Центар за поддршка на граѓански организации
 • 3. Среднорочен документ 2007-2010 Главна цел: Да овозможи активно вклучување на граѓанските организации во процесите на дефинирање на развојни активности и иницијативи на градот Скопје, како и да создаде предуслови за оформување на ефикасни партнерства Стратегијата е заснована на win-win концептот (концепт на победник- победник) и на моделот на долготрајна соработка со синергетско надополнување на ресурсите со кои распологаат градот и граѓанските организации Град Скопје
 • 4. Стратешки цели 1. Воспоставување механизми за соработка 2. Зголемување на протокот на информации 3. Зголемување и зајакнување на капацитетите на градската администрација 4. Развивање на стратешки партнерства 5. Зголемување на степенот на заштита на животната средина и подобрување на градската чистота 6. Планирање и изработка на специјализирани стратегии 7. Справување со здравствено-социјално-образовните проблеми во градот 8. Зајакнување на меѓуетничките односи 9. Зголемување на нивото на користење на информациските технологии 10. Афирмација на родовата еднаквост и рамноправност меѓу половите
 • 5. Постојани комуникациски канали 1. Изработка на ресурсна база на податоци во градската администрација на граѓански организации 2. Формирање на дискусиони работни групи по области 3. Формирање на е-маил групи по области (електронски дискусиони групи) 4. Именување на контакт лица по области од градската администрација
 • 6. Градски форум за соработка со граѓански организации - Членови (двегодишен мандат): ● Градоначалник на Град Скопје ● Комисија за соработка со општините и здруженијата на граѓани на Советот на Град Скопје ● Градската администрација ● Граѓанските организации (преку претставници избрани од дискусионите работни групи) - Координатор на работата на Градскиот форум: Секторот за меѓународна соработка - Обврски: ● Размена на мислења на теми од локален интерес ● Воспоставување на нови дискусиони работни групи ● Избор на надворешни членови на Комисијата за оценка на предлог проекти ● Следење на имплементацијата на стратегијата ● Пропишување на критериуми за избор на предлог проекти ● Предлози за заеднички активности на градот и граѓанските организации
 • 7. Градски форум за соработка со граѓански организации Документи ● Декларација за работа ● Етички кодекс ● Годишен план за работа Одржани трибини во 2008 година: ● Емоционално и ментално здравје на младата популација – предизвици и превенција ● Квалитетот на образованието во град Скопје ● Скопје – Оддржлив град
 • 8. Дискусиони групи 1. Култура 2. Животна средина 3. Образование 4. Спорт и рекреација 5. Локален и регионален развој 6. Урбанизам и сообраќај 7. Млади 8. Психолошка, социјална и здравствена заштита 9. Поддшка на лица со хендикеп 10. Употреба на ПАС 11. Трговија со луге 12. Човекови права и слободи 13. Еднакви можности меѓу мажите и жените
 • 9. Јавен повик за поддршка на активности и проекти во 2008 година 1. Документи и процедури за менаџирање на програмата за поддршка на проекти 3. Дефинирани критериуми за поддршка на номинирани проекти 5. Објавување на јавен повик за поддршка на активности и проекти - Поддржани 12 проекти од различни области
 • 10. Градски центар за поддршка на граѓански организации 1. Во тек е Формирање на Градски центар за поддршка на граѓански организации 2. Обезбедување на стручна помош и информации на граѓанските организации во Центарот 3. Изработка на годишен извештај за соработката помеѓу Град Скопје и граѓанските организации
 • 11. Зголемено користење на информациските технологии - Стратегија за е-Скопје - Портал за Градскиот НВО форум - Виртуелни мрежи на НВО-и и институции - Електронски форуми за граѓаните на Скопје - Стратегија за достап на информациските технологии до лицата со хендикеп - Електронски дискусиони групи
 • 12. Како понатаму? 1. Во тек е Формирање на Градски центар за поддршка на граѓански организации 2. Изградба на НВО портал 3. Јавен повик за кофинансирање на програми и проекти на здруженија на граѓани за 2009 година