Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Spiritual aaptvani 5-6 03 pg 43 to 92
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Spiritual aaptvani 5-6 03 pg 43 to 92

 • 116 views
Published

 

Published in Spiritual , Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 44 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ÿı‰Î¥ Ω› ÷˘ Â_ ¿fl˘ ? ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘À˝‹Î_ ¿ıÁ fiËŸ «Î·‰Îfi˘. “¤¥, ÷ÎflÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√̱ı »Ì±ı.” ±ı‹ ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiÎA›˘. ±‹ÎflÎ◊Ì ¿˘¥fiı ÁËı…ı› ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ fiÌ¿‚ı … fiËŸ. Á΋˘ ÷˘ √‹ı ÷ı‰Î_ √Î_ÕÎ_ ¿Îœı, ±ıfiı ÷˘ ¿_¥ ’Õı·Ì … fi◊Ì fiı ? …ıfiı »^À‰_ ˢ› ÷ıfiı … ’Õı·Ì »ı fiı ? [6] ±ıÀ·ı Ωı ÿ˘Ê fiÎ ◊÷Πˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÷‹Îflı ÿ˘Ê ◊¥ Ω› ÷˘ ¿flΩı. Á΋˘ ¿Ëı ¿ı “ÁÎËı⁄, ÿ˘Ê ωr¿˘À˝‹Î_◊Ì Ïfiÿ˘˝Ê »^À¿Îfl˘ @›Îflı ? fiÎ … ◊Λ, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹ÎflÌ Â„@÷ fi◊Ì. ÿ˘Ê ÷˘ ◊¥ Ω› »ı.” ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ, ±ıÀ·ı ¿˘À˝‹Î_ ’λ˘ ¿ıÁ ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “„@÷ fiΠˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı.” «Î· flè΢ ! F›Î_ Á‘Ì ¿˘À˝‹Î_ {CÎÕÎ »ı I›Î_ Á‘Ì »^Àı fiËŸ. ±Î ¿˘À˝fiÎ ¿˘¥ √‹ı ÷ıÀ·_ √Î_Õ_ ⁄˘·ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı …‰Î⁄ ±Î’̱ı, ’»Ì {CÎÕ΋Î_ ±Î‰ı·Î ·˘¿˘ »ı. ˉı ¿˘À˝fiÎ {CÎÕÎ ‹ÀÎÕ‰Î Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎfiı ÷ı √‹ı ÷ıÀ·˘ Á_ÿfl ˢ› ’HÎ ÁËı…ı› V’_ÿfi Œı_¿Î¥ Ω› ÷˘› fiÎ «Î·ı. ¿˘¥±ı √΂˘ ÿÌ‘Ì Ë˘› ÷ıfiı »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÌ ±fiı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı √΂ Á΋Îfiı ⁄‘_ … ⁄˘·‰ÎfiÌ »^À »ı. ±ı V‰÷_hÎ »ı; ±I›Îflı ’ı·Î_ »˘¿flÎ_ ÿı‰Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı Ωı ±Î’HÎı ÿΉ˘ ‹Î_Õ̱ı ÷˘› ’λ˘ ¿ıÁ «Î· œı¬Î‚Î fiάı ÷˘, ÷ı‹Î_ ±ı V‰÷_hÎ fi◊Ì ? ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ F›Î_ Á‘Ì ±Î_÷flı flËı ! ±Î’HÎı Œ˘…ÿÎflÌ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’λ˘ ‰¿Ì· ¬˘‚‰Î …‰_ ’Õı. ˉı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì V‰÷_hÎ … »ı. Á΋˘ ∞‰ ÷˘ √‹ı ÷ı ‘Îflı ÷ı ¿flı. ‰Î_¿˘ ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì »^ÀÎ ◊¥ …‰_ »ı, ±ËŸ √‹÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î’HÎı flV÷˘ Œflı fiı ‰ıfl flάı ÷˘ ÷˘ ·Î¬ ±‰÷Îfl Á‘Ì ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı ! ±ıÀ·Î ¿fl‰Îfi˘, ⁄‘_ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ! ‹ÎÀı ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ““«ı÷÷Î flËıΩı. ‰Î_¿˘ ‹‚ı ÷˘ …ı‹ ÷ı‹ ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ¿˘¥ ∞‰ ‹˘ZÎı …¥ ¿ı fiËŸ. ¿flÌfiı, ¤Î¥ÁÎËı⁄ ¿flÌfiı ’HÎ »^ÀÌ …Ωı ! ±Î …√÷◊Ì »^À‰Î …ı‰_ »ı.”” ’»Ì ±ı ÁΑ ‹ËÎflÎ… ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı ˢ›. ±ı¿·Î ÏÂW›fiı … ÿ—¬ ◊÷_ ÿ—¬ ÿÌ‘ÎfiÎ_ ≠Ï÷V’_ÿfi ˢ› ÷˘› ‹ËÎflÎ…fiı ±ËŸ ±À¿Ì flËı‰_ ’Õı, «Î·ı … fiËŸ ! ±Î …√÷‹Î_ ÷‹ı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı¢, ÷˘ ÷ıfi˘ ’ÕC΢ ÷‹fiı ’ÕuÎ Ωı ¿ı ±iÎÎfiÌ ÷˘ ⁄‘Î_fiı ÿ—¬ … ÿı÷˘ ˢ› »ı. ÿ—¬ fiÎ ÿı÷˘ ‰√fl flËıÂı fiËŸ. VhÎÌ-’vÊı »^ÀλıÕÎ ·Ì‘Î ’»Ì ’vÊ ŒflÌ ’ˆH›˘ ÷ı‹ ˢ› ÷˘› ‹ËŸ ¤Î‰ ÿ—¬fiÎ … ‰I›Î˝ ¿flı. “±iÎÎfi÷Î »ı ±ı … ÏË_ÁÎ »÷Î_› ’ı·Ì VhÎÌfiı ÿ—¬ flèÎÎ ¿flı. ÷˘ ÷ıfiÎ ’ÕCÎÎ ±ı ’vÊfiı ’ÕuÎ ‰√fl »ı ±fiı iÎÎfi ±ı ±ÏË_Á¿ ¤Î‰ »ı.” flËı … fiËŸ ±fiı ±ı ÏËÁÎ⁄ ’λ˘ «Ò¿‰‰˘ ’ÕÂı. ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı‰ÎfiÌ ≥E»Î ÷fiı ◊÷Ì fi◊Ì fiı ˉı ? ≠ë¿÷ν — …flΠω√÷◊Ì Œ˘Õ ’ÎÕ˘ fiı ! ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ÿı‰Î¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±Î Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ÷‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı
 • 2. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 45 46 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¿˘¥fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ »ı, ÷˘ ±ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ µ’fl … ’Õ‰ÎfiÌ. ŒÏfl›Îÿ »ı, ÷ı◊Ì ±Î‰Ì »_.” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “·Î‰ ÷Îfl˘ Ïfi¿Î· ±fiı ±ı ÏËÁÎ⁄ ÷‹Îflı ’Òfl˘ ¿fl‰˘ ’ÕÂı, ‹ÎÀı «ı÷˘. ¿fḻı !” ÷‹ı ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±ÎÏÁVÀLÀfiı ÀˆÕ¿Î‰˘ ÷˘ ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ µ’fl …ı›Îÿ ±ÎT›_ ÷ıfi_ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ “≠Ï÷ø‹HΔ ¿fl‰Îfi_, ⁄Ì…_ ¿_¥… ’ÕuÎ ‰√fl flËı ¿ı fiËŸ ? ’Õı …. ⁄˘·˘ ˉı …√÷ ÿ—¬‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿¥ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. …ı flV÷ı ±‹ı »^ÀuÎ »Ì±ı, ÷ı flV÷Î ÷‹fiı ⁄÷ÎÕÌ ÿÌ‘Î »ı. flÌ÷ı ◊Λ ? …ıfiÎ◊Ì ¿˘¥fiı› Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊÷_ fiΠˢ›, ÷ı ’˘÷ı ±I›_÷ ÁËı·Î fiı Áfl‚ flV÷Î »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î Á_ÁÎfl◊Ì »^ÀΛ fiËŸ. ±Î ÁϬ›˘ ˢ›. ±ı‹Î_ ⁄ı ‹÷ … fiËŸ. ±‹ı …ı ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷ı ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl »^Àı, ⁄Î¿Ì fiÎ »^ÀΛ. ¤√‰Îfi ÷˘ ‹ËÎ-‰Ìfl ÷‹ı Á‰˝ ÿ—¬◊Ì ‹@÷ ◊Ή, ±ı‰Ì ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı. ±fiı ±ÎiÎÎ ¿Ëı‰Î›Î ! ÷˘› ±ı‹fiÎ ¿ıÀ·Î› ¨«Î ÷◊Î fiÌ«Î ±‰÷Îfl ◊›Î Ë÷Î. ’΂÷Î_ ÷‹fiı ¿ÂÌ … Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰ı. ¬Î‰Î-’̉ÎfiÌ, Ëfl‰Î-Œfl‰ÎfiÌ ⁄‘Ì … »^À. ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î …‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı› »^À ! ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ‹Îflı iÎÎfiÌfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·Â˘, ÷˘ ⁄‘_ flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. hÎHÎ Õ˘·◊Ì fiËΉ_ »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı «Îfl Õ˘·◊Ì fiËÎ. ±‹ÎflÌ ›Îÿ ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ? Ë∞ ¿˘¥ …B›Î±ı «˘_À »ı, ÷ı ’HÎ ±ÎiÎÎ ¿ÂÌ Ëfl¿÷ ‰√flfiÌ »ı. “flÌ·ıÏÀ‰” «˘_À ¿Ëı‰Î›; “Ïfl›·” fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‹ÎÀı ¿˘¥fiÌ ±Áfl »˘Õı fiËŸ ±fiı »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î Ω±˘, ’HÎ “±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HΠωfiÎÂÌ «Ì… ‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì.” ±ı‰_ ÷‹ı ±ıfiÎ◊Ì ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹fiı ’ÕÂı. ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı fiyÌ ¿›Ù »ı fiı ? »÷Î_ ¿ı‹›Îÿ ±Î‰ı »ı ? ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. …ı◊Ì ±ıfiı ±Áfl fiÎ ’Õı ±fiı ±ı Á‘flı. ÷Î_⁄ÎfiÎ_ fiı ¿Î«fiÎ_ ‰ÎÁH΋Î_ Œıfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ŒflÌ ’λ_ ›Îÿ ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î Ë… fiΠˢ› ? ÷‹ı ÷Î_⁄ÎfiÎ_ fiı ¿Î«fiÎ_ ‰ÎÁHÎfiı ±ı¿ Á‹Ωı »˘ ? ÷Î_⁄ÎfiÎ_ ŒÏfl›Îÿ »ı ! ‹ÎÀı ŒflÌ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ … ¿fl‰Îfi_. ‰ÎÁHÎfiı √˘⁄˘ ’Õı ÷˘ µ’ÎÕÌ ·ı‰Î›. ’HÎ ¿Î«fi_ ÷˘ ¤Î_√Ì Ω›. »˘¿flÎfiÌ ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿÎÿÎ, F›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ ⁄Î¿Ì Ë˘› I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›Î … ¿flı »ı. ±ıfiı ⁄˘·Î‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_. ±Î ±iÎÎfi÷Î◊Ì … ‹Îfl ’Õı »ı. ±Îfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ÷‹ı ¿Ë˘, ÷ıfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿Ë˘. ’HÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ±ıfiı …ı ÿ—¬ ◊›_, ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄˘·Î‰‰_ fiÎ ’Õı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿›Ù ˢ› ±ıÀ·ı µ’fl ±Î‰Âı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı. ≠ë¿÷ν — ±Î ¿Î‚‹Î_ »˘¿flÎ_fiı ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı fiı ? ≠ë¿÷ν — µÿ›˘ ±ÎT›Î … ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı ±ıfiı ÿ—¬ fiÎ ’Õı ÿÎÿÎlÌ — µÿ› ÷˘ ±Î‰ı. ’HÎ µÿ›˘ ±ıÀ·ı Â_ ? ‹ËŸ …ı ¿‹˝ Ë÷_, ±fiı ±ıfi˘ ’ÕC΢ ’λ˘ ÷‹fiı fiÎ ’Õı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿flÌ fiά‰Îfi_ ¿ı ÷ı Œ‚ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ÁL‹¬ ◊›_. ’»Ì ¿Õ‰_ ˢ› ¿ı ‹ÌÃ_ ˢ›, …ı ÷‹Îfl˘ ±Î’HÎı ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ÿı‰_ fi◊Ì. ÏËÁÎ⁄ ˢ› ÷ı ! ¿‹˝fi_ Œ‚ ÁL‹¬ ◊÷Î_ … ±Î’HÎfiı ‹˘œÎ µ’fl◊Ì … ¿_À΂˘ ±Î‰ı, ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ‹ËŸ ÿ—¬ ±Î’‰Î ±ÎT›_ »ı ±fiı ‹˘œÎ µ’fl◊Ì ›Îÿ-ŒÏfl›Îÿfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ±Îfi_ÿ ÿı¬Î› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı µÿ› Á¬ ±Î’‰Î ±ÎT›_ »ı. ±ıÀ·ı µÿ› ÷˘ ›Îÿ @›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ?›Îÿfiı ¿Ë̱ı, ±‹Îflı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì, ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ¤Î¥ ±ÎT›Î »ı, ±ıfi˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì ÷˘› ÷‹ı ¿ı‹ ±Î‰˘ »˘ ? I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “±Î ÷‹ÎflÌ ¿flÌ fiά‰˘.
 • 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 47 48 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ı ‰¬÷ı ≠¿ÚÏ÷ ÁËı… Ωıfl ¿flı fiı ’Î»Ì ? ◊Λ fiı iÎÎfiÿÂ΋Î_ ⁄Ì… ⁄ÎŒÌfiı ¬Î¥ √›Î, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ. ⁄ŒÎ›Î ≠¿ÚÏ÷fi˘ V‰¤Î‰ fiÌ¿‚ı ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ’»Ì ⁄Ì…fiı @›Î_ ∂√‰Îfi_ flèÎ_ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_› fiÌ¿‚ı. ÷˘› ’HÎ “±Î’HÎı” “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±ı ËÎÏÀ˝·Ì ’V÷Ή˘ ⁄‘˘› ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ »ı. ω«Îfl˘ ‹ËŸ ’Õı·Ì √Î_Ã˘‹Î_◊Ì eÀı »ı. “±ıωÕLÁ” ¤ı√˘ ◊Λ ¿ı ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ’Òfl˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı fiı ? ω«Îfl eÀı. fiËŸ ÷˘ ±Î‹ ⁄˛õ«ÎflÌ …ı‰˘ ÿı¬Î÷˘ ˢ› ’HÎ flV÷΋Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ “±Î’HÎı” ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ¿ı ωʛfiΠω«Îfl ±Î‰ı !!! ¿flı. “±Î’HÎı” ÷˘ “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¿ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ ⁄Î¿Ì flè΢ ! ±Î’HÎı ≠ë¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ÷ı ‰Î÷ΉflH΋Î_◊Ì fiı ? ÁÎ_›˘Ï√¿ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ’fl‹Îfi_ÿÌ ±Î’HÎfiı ⁄‘Ì … ¬⁄fl ’Õı. ’flΉÎfiÎ ±Î‘Îflı … ±ıfiÎ Á_V¿Îfl, ±ıfiÌ ÁÎ◊ıfiÎ ¤Î¥⁄_‘ ±ı ⁄‘_ … ÁÎ◊ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ “«_ÿ¤Î¥” ¿flı, ÷ı‹Î_ “±Î’HÎı” Â_ ‹‚ı »ı fiı ? ·ı‰Îÿı‰Î ? “±Î’HÎı” Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥”±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ¿ı fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “±ıωÕLÁ” ⁄ËÎflfi˘ ‹‚‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿›Ù ? ¿ı ’λ_ ‘yı «œÎT›_ ? ‘yı «œÎT›_ ˢ› ÷˘, ÷ı› ¬⁄fl ’ÕÌ … ‹fifiÌ √Î_Ã˘ eÀı, fiËŸ ÷˘ eÀı fiËŸ. Ω› ! ≠ë¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘fiı {Ì·‰Î ‹ÎÀı ÿ˘flfiÎfl ¿˘HÎ ? “«_ÿ¤Î¥” Â_ ¿flı »ı, …ı …ı ¿flı »ı ÷ıfiı “±Î’HÎı” “Ωı›Î” ¿fl‰_, ±ıfi_ fi΋ ’vÊÎ◊˝. “Ωı‰Î”fi_ «Ò@›Î ÷ı ≠‹Îÿ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¿<ÿfl÷Ì … »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ΩıÕı ΩıÕı Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ⁄Ï© ¬˘ÀÌ »ı, I›Îfl◊Ì ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı. ±Î …√÷‹Î_ ≠ë¿÷ν — “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ±ı ©ÎI‹Îfi_ ¿Î‹ ! iÎÎfi ±ı¿·˘ … ≠¿Î »ı. ±Î ‹Îv_ ±ÏË÷¿ÎflÌ »ı, ±ı‰_ ±ıfiı Á‹Ω›, ÿÎÿÎlÌ — V‰w’fi_ iÎÎfi ±ÎT›Î ’»Ì ±ı ¿Î‹ ◊Λ; ÷ı ÏÁ‰Î› fiÎ ±ı‰_ iÎÎfi ±ıfiı ≠ÎM÷ ◊Λ, ÷˘ ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı. ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄‘Î_› ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ¿ı “¬˘À_ ⁄˘·‰_ ±ı ›Îÿ ¿ı‹ ±ÎT›_ ? ¿ÎflHÎ ‰√fl ›Îÿ ±Î‰ı fiËŸ, ¿_¥ ’HÎ ±ıfiÌ ’Î’ »ı, ⁄ÌÕÌ ’Ì‰Ì ±ı ¬flÎ⁄ »ı ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl‰˘, ±ÁI› ⁄˘·‰_, ¬˘ÀÌ ŒÏfl›Îÿ ˢ› ÷˘ … ±Î‰ı. ±‹fiı ¿ı‹ ¿Â_ ›Îÿ fi◊Ì ±Î‰÷_ ? ‹ÎÀı …ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ±ı ⁄‘_ ¬flÎ⁄ »ı.” ÷ı‹ »÷Î_ ·˘¿˘ ¬˘À_ ¿›ı˝ … Ω› »ı. ÷ı …ı ÁÎ_¤flı, ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¿fl ¿fl‰ÎfiÎ_. ¿ı‹ ? ≠ë¿÷ν — …ı …^fi˘ ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ÷ı ›Îÿ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‰_ ÿÎÿÎlÌ — “±Î ⁄‘_ ¬˘À_ »ı, ±Î fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.” ±ı‰_ ⁄‘Î ⁄˘·ı »ı ¿ı ? »ı, ÷ı µ’·¿ ⁄˘·ı »ı. “Á’flN·±Á” ⁄˘·ı »ı, “ËÎÏÀ˝·Ì” fi◊Ì ⁄˘·÷Î. ⁄Î¿Ì Ωı ±ı‰_ “ËÎÏÀ˝·Ì” ⁄˘·ı ÷˘ ±ıfiı ±‹¿ ÀÎ¥‹ı √›ı … »^À¿˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰ı … ±ı. …ı ‹Î· ¬’‰Îfi˘ »ı ¿ı ⁄_‘ΉÎfi˘ »ı, ÷ı ÷‹Îfl˘ √‹ı ÷ı‰˘ ¬flÎ⁄ ÿ˘Ê ˢ›, ’HÎ ÷ıfi˘ ÷‹fiı ¬Ò⁄ “ËÎÏÀ˝·Ì” ›Îÿ ±Î‰ı …. V‰w’fi_ iÎÎfi ˢ› ÷˘ ‹Î· ¬’Ì Ω› ±fiı ±iÎÎfi ˢ› ’V÷Ή˘ ◊Λ ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ fiÎ ◊Λ. ±fiı ŒflÌ ◊Λ ÷˘› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ ÷˘ ⁄_‘Λ, ±ı … ‹Î·◊Ì ! ‹Î· ÷ıfi˘ ÷ı … ’HÎ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ⁄Ì…w’ı fi◊Ì, ’HÎ ’V÷Ή˘ ¬Ò⁄ ¿›Î˝ ¿fl˘.
 • 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 49 50 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ Á‘flı ±ı‰Ì Â@›÷Î ¬flÌ ? ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ … ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı ÷‹Îflı, “‹ÎflÎ◊Ì ¿_¥ ’HÎ ’Ëı·Î_ ‹fiÿ—¬ ◊›ı·_ ˢ›, ±Î ¤‰ Á_A›Î÷ ¿ı ±Á_A›Î÷ ¤‰˘‹Î_ …ı …ı flÎ√- ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ë … Â@›÷Î »ı. ’HÎ Á‘ÎflfiÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ¶ıÊ, ωʛ-¿ÊΛ◊Ì ÿ˘Ê˘ ¿›Î˝ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »_.” ±ı‹ fl˘… ±ı‹Î_ “M.D.’, ‘F.R.C.S.’ ÕΘ@Àfl fiÎ «Î·ı, √˘ÀÎÏ‚›_ fiÎ «Î·ı, ±ıfiÎ ÷˘ ±ı¿-±ı¿ ¿·Î¿ ¿Îœ‰˘. CÎflfiÎ_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı, ±Î…⁄Î…fiÎ Á¿˝·fiÎ “Á‘ÎflfiÎfl” Ωı¥±ı. ÿflı¿fiı ·¥fiı, µ’›˘√ ‹Ò¿Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı ¿›Î˝ ’»Ì ˉı ¿ıÀ·Î¿fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ¿›˘˝. »÷Î_› ŒflÌ ±ı‰˘ ±Î ⁄‘Î ⁄˘Ω Ë·¿Î ◊¥ …Âı. ⁄Î¿Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ Ë·¿Î ◊‰Î› fiËŸ. ÿ˘Ê ◊Λ, ÷˘ ±ıfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ±Î‹ ¿ı‹ ◊›_-±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’V÷Ή˘ ±‹ı ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı ±Î flÌ÷ı Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı·_, I›Îflı ÷˘ ±Î »^À¿˘ ◊›˘. ◊›˘ ÷˘› ? ¬flı¬fl ÷˘ “ËÎÏÀ˝·Ì” ’V÷Ή˘ ◊Λ, ÷ıfiÎ◊Ì ÿ˘Ê ±‰U› F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ »ı, I›Î_ Á‘Ì …_’ fiÎ Ω› »ı ! ‰‚‰Î ÿı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, I›Îflı ±ı ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. flÎ√-ƒıÊ‰Î‚Ì ÿflı¿ ÿ˘Ê˘fiÎ_ ÂÏ©¿flHÎ «Ì¿HÎÌ “ŒÎ¥·”fiı µ’›˘√ ‹Ò¿Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı «˘A¬_ ¿fl‰_. flÎ√fiÌ ŒÎ¥· ˢ› ÷ıfiÎ_ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¬ÎÁ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î›, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ ‹ÎÀı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›˘, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘, © µ’›˘√‹Î_ »˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ √›Î_ ±ıÀ·ı √‹ı ÷ıÀ·_ ‰ıfl ˢ› ÷˘› ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ÷‹fiı ¿˘¥ ¿‹˝ ±Õı … fiËŸ. ¿ıÀ·Î¿ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹Îv_ iÎÎfi ÁΫ_ … »^ÀÌ …‰Î›. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ±ı¿ … µ’Λ »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘ »ı. ’HÎ ÷‹ı ‹˘Àfl‹Î_ Œfl˘ »˘ ÷ı ∞‰ÏË_ÁÎ fiÎ √HÎΛ ? I›Îflı ‹Îflı ¿Ëı‰_ ÏÁ©Î_÷, ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfifi˘ »ı ! F›Î_ ±Î·˘«fiÎ, ’Õı »ı ¿ı, “±‹ı © µ’›˘√Ì »Ì±ı.” ±fiı ÂÎVh΢ ¿Ëı »ı ¿ı, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi fi◊Ì, I›Î_ ‹˘Z΋Î√˝ … fi◊Ì. ““© µ’›˘√ fiı Á‹÷ΑÎflÌ, iÎÎfiK›Îfi ‹fi˘ËÎflÌ flı; ±‹Îfl΋Î_ V◊Ò‚ ÿ˘Ê˘ ¿ı ÁÒZ‹ ÿ˘Ê˘ fiΠˢ›. iÎÎfiÌ‹Î_ ÁÒZ‹÷fl fiı ¿·_ ¿ ¿˘ ÿÒ fl Ïfi‰ÎflÌ, ∞‰ ‰flı ωfiÎflÌ flı . ”” ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê ˢ› »ı. …ı ±L› ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ Ëfl¿÷¿÷ν fiΠˢ›. ±‹ÎflÎ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹, ±Ï÷ ÁÒZ‹ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ±‹ÎflÌ ºÏp‹Î_◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› I›Îfl◊Ì … ÷fl‰Îfi˘ µ’Λ ËÎ◊ ±Î‰Ì Ω› fiËŸ. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ◊›˘ »ı. √›˘. «_ÿ¤Î¥‹Î_ …ı …ı ÿ˘Ê˘ ˢ› ÷ı ⁄‘Î_› “±Î’HΔfiı ÿı¬Î›. Ωı ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ±‹fiı ÿı¬Î›, ’HÎ ±‹ÎflÌ ºÏp ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î fiΠˢ› ÷˘, ±Î “iÎÎfi” ¿Î‹fi_ Â_ ? ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ı ©ÎI‹Î ÷flŒ ˢ›, µÿ›¿‹˝ ÷flŒ ºÏp fiΠˢ›. ±‹fiı ⁄‘ÎfiÎ ¿èÎ_ Ë÷_, ÿ˘Ê˘fiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›, ’HÎ ±ıfiÌ ±‹fiı ±Áfl ◊Λ fiËŸ. ÷ı◊Ì ““Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_ ¤Î…fi »_ ¿vHÎ΂, … ¿Ï‰±ı ·A›_ »ı ¿ı, ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ ?”” ““‹Î ¿ÿÌ ¬˘Õ ¿Îœı fiËŸ, ÿ˘Ê ◊Λ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷ıfiÎ ’fl µ’›˘√ flά‰Îfi˘. µ’›˘√ ÿÎÿÎfiı› ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ ÿı¬Î› fiËŸ.”” flÎA›˘. ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î … ¿flı. ⁄Ì…_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ Ïfi⁄˝‚÷Î ±‹ı ΩHÎ̱ı ±fiı Ïfi⁄˝‚÷Πˢ› …. ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥fiı “÷‹Îflı” ±ıÀ·_ … ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl˘. ±‹ÎflÌ ÁË… Z΋Πˢ›. Z΋Π±Î’‰Ì ’Õı fiËŸ; ‹‚Ì Ω›, ÁË…’HÎı.
 • 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 51 ÁË… Z΋Π√HÎ ÷˘ »ıS·Ì ÿÂÎfi˘ √HÎ ¿Ëı‰Î›. ±‹Îflı ÁË… Z΋Πˢ›. ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±‹fiı ±ı¿‘Îfl˘ ≠ı‹ flËı. …ı ‰‘ı- CÎÀı, ±ı ≠ı‹ fiˢ›, ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı. ±‹Îfl˘ ≠ı‹ ‰‘ı fiËŸ fiı CÎÀı› fiËŸ. ±ı … © ≠ı‹, ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹ »ı ! ÿ˘Ê ◊Λ ¿ı ÷fl÷ … ÷‹Îflı “ÂÀ ±˜À ÁÎ¥À” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. “÷‹Îflı” “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_, “«Î·˘ «_ÿ¤Î¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” «_ÿ¤Î¥ ¿Ëı ¿ı, “±Î CΈՒHÎ ±ÎT›_, ˉı ◊÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ÷‹Îflı ±ı‹fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “±‹ı ÷‹fiı „@÷ ±Î’ÌÂ_.” ’»Ì ⁄˘·Î‰‰Îfi_ ¿ı ⁄˘·˘ “Ë_ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »_” ±ıÀ·ı ’»Ì „@÷ ±Î‰ı. [7] …ıfiı ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ, ’Î_« ÿı¬Î›Î I›Î_◊Ì ΩHΉ_ ¿ı ˉı µ¿ı· ≠¿ÚÏ÷ ΩıÕı ÷L‹› ÿÂ΋Î_ ±ÎI‹≠¿ÎÂfiÌ Ïfi·ı˝’÷Î ±Î‰‰Îfi˘ ◊›˘. ‹Ò‚ ‰Î÷fiı ΩH΢ ¿ı ±Î ÂÌ Ë¿Ì@÷ »ı ? fiı ‹Ò‚ ‰Î÷ ÂÌ »ı ? …ıÀ·Î ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î, ±ı ÿ˘Ê √›Î ! I›Îflı ¿˘¥ ¿ËıÂı, ±ı‰˘ fiı ±ÎÀ·_ … ΩHΉΠ‹ÎÀı ±Î ‹fiW›’HÎ_ »ı. ±Î‹Î_ “±Î’HÎ_ ¿›_ fiı ±Î’HÎ_ ±ı‰˘ ÿ˘Ê ŒflÌ ÿı¬Î› »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ıfi˘ ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ¿›_ fi◊Ì” ±ı ΩHÎÌ ·˘. ’»Ì flÕÎfl˘‚ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ¿fl˘. ±Î’HÎÌ ±Î ÷˘ ±ı¿-±ı¿ ÿ˘Ê Õ_√‚ÌfiÎ ’ÕfiÌ …ı‹ ±fiı¿ ’Õ‰Î‚Î Ë˘› »ı. ±ıÀ·ı ÿÏfi›Î‹Î_ ±Î’HÎı … ¤Ò· ¬Î‘Ì »ı ! ’Îfl¿Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ±ÎT›Î ˢ› ÷˘ ±ı¿ ’Õ ∂¬Õı, I›Îflı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ¿ÎœÌ±ı I›Îflı ⁄Ì…_ ’Õ ‰Î÷ …ÿÌ Ë÷Ì ! ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı ±ıfi_ ±ı … ’Õ ŒflÌ fiÎ ±Î‰ı. hÎÌÁ ’Õ Ë÷Î_ ±ıfiÎ_ ±˘√HÎhÎÌÁ flèÎÎ_. ±˘√HÎhÎÌÁ‹Î_◊Ì ±ı¿ ’Õ …Âı I›Îflı ±ßΉÌÁ flËıÂı. ≠ë¿÷ν — ÿÏfi›Î ±Î’HÎÌ @›Î_◊Ì »ı ? ±ı‹ CÎÀ÷Î_ …Âı fiı »ı‰Àı ±ı ÿ˘Ê ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı ! ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿˘fiÌ »ı ? ±Î’HÎÌ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ ¿ı ±Î’H΢ vvvvv ¿˘¥ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì fiı ±Î’H΢ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì. ÿÏfi›Î ±Î’HÎÌ … »ı. ±Î ÿÏfi›Îfiı Ωı‰Îfi˘ ·Î¤ µÃΉ˘, ΩHΉÎfi˘ ·Î¤ µÃΉ˘ ÷˘ ¬v_. ≠ë¿÷ν — ±ı Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_ ±‹ı ’λΠ±_ÿfl CÎÁÌ …¥±ı »Ì±ı fiı √Ò_«Î¥ …¥±ı »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — …ı √Ò_«Î¥ Ω› »ı ÷ı ±Î’HÎ_ V‰w’ fi ˢ›, »÷Î_ “±Î ‹Îv_ V‰w’ »ı, Ë_ √Ò_«Î¥ √›˘” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı I›Î_ … ¤Ò· ¬Î› »ı. “…±ı-ΩHÎı” ÷˘ ¿<ÿfl÷ ¿ı‰Ì Á_ÿfl ÿı¬Î› ! ’HÎ ’ı·Îfiı ‹ËŸ Ï«_÷Î ◊÷Ì Ë˘› ÷ı◊Ì ¿<ÿfl÷ …±ı … fiËŸ fiı ! ⁄Î√-⁄√Ì«Î flÏ‚›Î‹HÎΠˢ› ’HÎ ’ı·Îfiı {ıfl …ı‰Î ·Î√ı ! …√÷ flÏ‚›Î‹HÎ_ »ı ¿Î›‹ ‹ÎÀı, ±Î √Λ˘-
 • 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 53 54 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¤ı_Á˘ ¿ı‰Ì flÏ‚›Î‹HÎÌ ÿı¬Î› »ı ! ’HÎ ±Î ‹fiW›˘fi˘ Á_√ ¿flı »ı ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ±Õı ÷ıfiı ±Î’HÎı “Ωı‰Îfi_”! √Λ˘-¤ı_Á˘fi΋Î_ Ëfl¿÷ ±Î‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ıfiÌ ±Î’HÎÎ ’fl ±Áfl ±Î‰ı, ÷ıfi_ Â_ ? ≠ë¿÷ν — ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘fiı ¬⁄fl ’Õ÷Ì ËÂı ¿ı ‹fiW›˘ ±Î‰Î ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’HÎ “±Î’HÎı” Ωı‰Îfi_ ! ·Î¥Àfi˘ ¿Î‹‘_‘˘ ¢ ? ±ÎÕÎ »ı ? “Ωı‰Îfi_.” ±ı‹Î_ Àı¿flÌ ±Î‰ı, ¿Îÿ‰ ±Î‰ı, ’ÎHÎÌ ±Î‰ı, √_‘ ±Î‰ı ÷˘ √_‘, ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ‹fiW›˘‹Î_◊Ì … ◊›ı·Ì »ı. ‹fiW›˘fiÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı {Î_¬flÎ_ ±Î‰ı ÷˘ {Î_¬flÎ_‹Î_› ’ıÁÌfiı fiÌ¿‚Ì Ω›. ’HÎ ±ıfiı {Î_¬v_ ·Î√ı “À«‹Î_” flËı Ï⁄«ÎflÌ. ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘ ÷˘ ±Î’HÎÎ Á_⁄_‘ÌfiÌ … »˘Õ̱˘ ¿flı fiËŸ. ±Î ·Î¥À Ωı ±Î‰_ »ı, ÷˘ ’ı·_ ·Î¥À ¿ı‰_ ÁflÁ ˢ› !!! ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı ! ±fiı ¿>÷v_ CÎfl‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ¤Áı »ı ÷ı› Á_⁄_‘Ì … ±ÎT›Î ÷‹ı ±_‘Îfl΋Î_ ÕˇÎ¥Ï‰_√ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ¿ıÀ·Î_ ˢ› »ı. ∞‰ÕÎ_ ‰ÀÎ¥ Ω› »ı ±fiı ·Î¥À ¿fl˘ ¿ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ≠ë¿÷ν — ±Î ∞‰ ‹flÌ Ω›, ’»Ì ÷fl÷ …L‹ ·¥ ·ı »ı ? ∞‰ÕÎ_ ±◊ÕΛ »ı ! ±S›Î, ±Î ÷˘ ·Î¥Àfiı ·Ì‘ı ÿı¬Î›_. ÷˘ Â_ ’Ëı·Î_ ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ …, ±ıfiı ‰Îfl ¿ıÀ·Ì ! ±Î‹Î_ …L‹ ¿˘¥ ±Î’fiÎfl ±ı fiˢ÷Î_ ±◊ÕÎ÷Î_ ? ±◊ÕÎ÷Î_ Ë÷Î_ …. ÷ı “Œ˘flıfiÁ˝”fiı ÿı¬Î÷Î_ fi◊Ì fiı fi◊Ì ¿ı ¿˘¥ ·ıfiÎfl fi◊Ì ! ±Î’HÎfiı “·Î¥À” »ı ±ıÀ·ı ÿı¬Î› »ı. ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ±Î’HÎı µ’ÎÏ‘‹Î_ ˢ¥±ı fiı ±ı ·˘¿˘fiı µ’ÎÏ‘ fiΠˢ› ±ı‰_ ±Î …√÷ «Î·ı »ı ! ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ V‰›_Á_«ÎÏ·÷ »ı ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ µ’ÎÏ‘‹Î_ ÷˘ ±Î‰‰_ … ’Õı fiı ⁄‘Î_fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ⁄‘_ V‰›_Á_«ÎÏ·÷ »ı. V‰¤Î‰◊Ì … Á_«ÎÏ·÷ »ı. …ı‹ ’ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ fiÌ«ı …‰Îfi˘ »ı ÷ı fiÌ«ı … …‰Îfi_. ÷ıfiı √‹ı ÿÎÿÎlÌ — µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›Î, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfifl˚µ’ÎÏ‘fi˘ flV÷˘ ÷ıÀ·_ ¿flı ÷˘› V‰¤Î‰ ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ±ı. ’HÎ …ı µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›˘ … fi◊Ì, ÷ı Ïfifl˚µ’ÎÏ‘fi˘ flV÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ¬˘‚Ì ¿Îœı ? ±ıfiı ÷˘ µ’ÎÏ‘‹Î_ Ë… ±Î‰‰Îfi_ »ı. ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ »ı ÷ı ¿ıÀ·Ì¿ ≠¿ÚÏ÷ ¨«ı …÷Ì Ë˘› »ı fiı ¿ıÀ·Ì¿ fiÌ«ı …÷Ì Ë˘› »ı. ±ı¿ … Œıfl˘ ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ±Î ⁄ËÎflfi_ ·Î¥À ¿ÂÎfiı ±Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ±Î ·Î¥À◊Ì ∞‰ÕÎ_ ±◊ÕÎ÷Î_ ÿı¬Î› »ı, fiËŸ ÷˘ ¿Â_ ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘Ì ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı‰ÎfiÌ … »ı. ±Î ‹˘ÀflfiÌ ·Î¥À ÿı¬Î÷_ fi Ë÷_. ±ıÀ·ı Á‹Ω› ’»Ì ¿ÂÌ Ï«_÷Λ fi◊Ì fiı µ’ÎÏ‘› fi◊Ì ! »ı ÷ı ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌfiÎ ¿Îÿ‰fiı ±Õı, ¬ÎÕÌfiÎ ’ÎHÎÌfiı ±Õı, ¬ÎÕÌfiÌ ’HÎ “±Î’HÎı” “ΩHÎ̱ı” ¿ı ±Î ·Î¥À ◊›_, ÷ıfiı ·Ì‘ı ±Î ∞‰ÕÎ_ ‰ÀÎ÷Î_ √_‘fiı ±Õı, ’HÎ ·Î¥Àfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ ! ±ı ·Î¥À ¿Îÿ‰fiı ±ÕÌfiı Ω› ÿı¬Î› »ı. ±Î‹Î_ ±Î’HÎı ¿ÂÎfiÎ ¿÷ν fi◊Ì. ’HÎ ¿Îÿ‰ ±ıfiı fiÎ ±Õı, √_‘ fiÎ ±Õı. ¿Â_ … fiÎ ±Õı. ±Î’HÎı ¤› flά‰Îfi_ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì ¿ı ·Î¥À ¿Îÿ‰‰Î‚_ ◊¥ …Âı, √_‘‰Î‚_ ◊¥ ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹¿ ¤Î√‹Î_ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν’HÎ_ ±Î‰ı »ı. …Âı ¿ı ’ÎHÎ̉΂_ ◊¥ …Âı. ±Î ·Î¥À Ωı ±Î‰_ »ı, ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ·Î¥À ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı F›Îflı ‰‘Îflı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥±ı »Ì±ı, I›Îflı ‰‘Îflı ¿ı‰_ ÁflÁ ˢ› ! ±ÎI‹Î ·Î¥À V‰w’ … »ı ! “fḻı@Âfi” ±Î‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±‹ı ≠¿ÚÏ÷ ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î »Ì±ı, ÷˘ ±‹Îv_ ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiı› “±Î’HÎı” Ωı‰Îfi_. fiËŸ …±˘ ÷˘ ¿_¥ ŒıflŒÎfl …ı Ï‹l «ı÷fi »ı, ±ı‹Î_ ÷˘ √_ÿ‰ÎÕ˘ ±Õı »ı fiı ? ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿Î‹ ¿›ı˝ …‰Îfi_ »ı. Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ «Î ’̱˘ »˘
 • 7. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 55 ¿ı fi◊Ì ’Ì÷Î ? ÷ı‹Î_ ¿_¥ ¿›ı˝ …‰Îfi_ ±ı‰_ ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl ’Õı »ı ? »÷Î_ ±ı‹ fiÎ ⁄˘·Î› ¿ı “¿Î‹ ¿fl¢ fiËŸ, ±ı‹ fiı ±ı‹ «ÎS›Î ¿flÂı.” ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ÷ı √fi˘ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ “¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰” ±ı‹ ¿Ëı‰_. “T›‰ÏV◊÷”fiÌ Á_’ÒHν Á‹…HÎı ¿ı‰‚iÎÎfi √ÎÕÌ‹Î_◊Ì ±Î‹ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı “T›‰ÏV◊÷” »ı. ’λ˘ ŒflÌ ⁄˘·Î‰ı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷” ±fiı ŒflÌ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”. ±Î‹ ÁÎ÷ ‰¬÷ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”! ÁÎ÷ ‰¬÷ «œÎ‰ı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”! ±Î …ıfiı ‰÷ı˝ »ı ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Âı !!! ±‹ı ±ı‰_ [8] “T›‰ÏV◊÷” ±ÎM›_ »ı ¿ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ, “T›‰ÏV◊÷” Ωı ±Î¬_ ’Òflı’Òv_ Á‹…ı ÷˘ ! “T›‰ÏV◊÷” ÷˘ «˘‰ÌÁı› ÷Ì◊Ù¿fl˘ fiı ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl »ı. “±Áfl˘”fiı {Ì·fiÎfl ! ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı ’Ëı·Î_ T›‰ÏV◊÷ Á‹Ω›_ ËÂı, ’»Ì ±Î iÎÎfi ≠ë¿÷ν — ±_÷—¿flHÎfiÎ ¿›Î ¤Î√fiı ’Ëı·Ì “≥Œı@À” ◊Λ »ı ? ±Î’‰Î ‹Î_Õu_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Ì ⁄Ï©fiı “≥Œı@À” ◊Λ »ı. ⁄Ï© Ωı ËÎ…fl fiΠˢ› ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì … ±Î’ı·_ fiı ! “T›‰ÏV◊÷” ‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_ ÷˘ ±Áfl fiÎ ◊Λ. ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì ±ÎT›_ »ı ±fiı I›Îfl ’»Ì ‹ı_ ±Î ⁄ËÎfl ±ÎM›_. fiËŸ ÷˘ ±’Λ … fiËŸ fiı ? ±Î‹Î_ ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı. ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ±ı¿ ≠ë¿÷ν — ¤Îflı ω¿À Á_›˘√˘‹Î_ ±_÷—¿flHÎ◊Ì ±Î√‚ ¿›Î ¤Î√fiı ±ZÎflı› ⁄˘·‰˘ ±fiı ¿˘”¿ fiı µ’ÿı ±Î’‰˘ ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı ! “≥Œı@À” ◊Λ »ı ? ÷‹fiı ¿ıÀ·Î ‰¬÷ ‹˘Àfl‹Î_◊Ì µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷” ËÎ…fl flËı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î√‚ ¿˘¥fiı ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — «Îfl-’Î_« ‰¬÷ ’»Ì ¿‹Îfi »À¿ı. ≠ë¿÷ν — “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î”fiı ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿‹Îfi »À¿ı ÷˘ ÷ı ’ÿ˚√·fiÌ »À¿ı »ı. “±Î’HÎı” ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” … ¿Ëı‰Î›. ±_÷—¿flH΋Î_ ø˘‘- “ΩHΉ_” ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ¿‹Îfi »À¿Ì »ı. ±Î’HÎı ÷˘ Â_ ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ÷ı ⁄‘Îfiı “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ’ÿ˚√·fiÌ ¿‹Îfi »À¿Ì »ı, ÷˘› Ë_ ’λ˘ ±ÎT›˘ fiı ‹˘Àfl‹Î_ ⁄ıÃ˘.” ±Î … ¿Ëı‰Î›. ¿‹Îfi »À¿Ì »ı, ±ı‰_ “±Î’HÎı” “ΩHΉ_” Ωı¥±ı. ±ı‰_ ±Î “T›‰ÏV◊÷” Á_ÿfl »ı ! ¿‹Îfi »À¿ı fiı ’λ˘ ±ÎÕ˘ ◊¥fiı …÷˘ flËı fiı ’»Ì ’λ˘ fiÎ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ±fiı ±_÷—¿flHÎ, ±ı …ÿ_ ¿ı‹ ±Î‰ı, ±ı ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ±Î “T›‰ÏV◊÷” Á‹Ω¥ √›_, ’»Ì ¿Â˘ Õ¬˘ ’ÎÕu_ ? ¿fl‰Î …ı‰_ »ı … fiËŸ. ’ÿ˚√·fi_ …ı ◊‰_ ˢ› ÷ı ◊Λ, ’HÎ ±Î’HÎı ±ÎÕÎ ÿÎÿÎlÌ — …ÿ_ fi◊Ì ¿èÎ_. “©ÎI‹Î” ÏÁ‰Î› ±Î¬˘› “≠Ï÷„WÃ÷ fiÎ ◊‰_. ’ÿ˚√· ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ÎÕ_ ¿fl‰Î Œflı. ±ÎI‹Î.” ’»Ì ’Ò»˘ ±ıÀ·ı ±_÷—¿flHÎ …ÿ_, ¥„Lƒ›˘ …ÿÌ, ‹fi …ÿ_ ±ı‹ vvvvv …‰Î⁄ ÷˘ ±Î’‰˘ ’Õı fiı ?
 • 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 57 58 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fiı ±Áfl ◊Λ »ı, ÷˘ ‹fifiı ±Áfl fi◊Ì ’ˢ_«÷Ì ? ≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ¿˘¥◊Ì ‹˙fi flèÎ_ ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©‹Î_◊Ì ‹fifiı ’ˢ_«ı. Ωı ⁄Ï© ‰E«ı fiΠˢ› ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ⁄Ï© “¥‹˘Âfi·” … flÎA›Î ¿flı. ¿˘¥ ¿ÂÌ ±Áfl fiÎ ◊Î÷. “‹˘Âfi”‹Î_ flάı … fiËŸ. ÂÎ_Ï÷◊Ì CÎÕ̉Îfl ÷‹fiı ⁄ıÁ‰Î … fiÎ ÿı. ⁄Ï© ±‹fiı ⁄Ï© fiËŸ ±ıÀ·ı ±‹fiı ¿ÂÌ ±Áfl fiÎ ◊Λ. ±‹fiı flÎhÎı ⁄ı ‰ÎB›ı› µÃÎÕı ! Ωı ¿>ÿο>ÿ ! Ωı ¿>ÿο>ÿ ! …_’Ìfiı ±Îfl΋ı› fiÎ “‹◊flΔ(?) ‹ËŸ Ω÷Ω÷fiΠˢ›, ÷ı Ω÷Ω÷fi_ ¿ËÌ Ω›. ’HÎ ‰E«ı ¿fl‰Î ÿı ! ⁄Ï© V‰Ì¿ÎflfiÎfl ˢ› ÷˘ ¤Î_…√Õ ◊Λfiı ? ⁄Ï© V‰Ì¿Îflı ’»Ì ‹fi ≠ë¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_ ÷˘ … ⁄Ï© fiÎ ‰’flΛ ? ’¿ÕÌ ·ı fiı ‹fi ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ‹Ò¿ı ! ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı ’»Ì ⁄Ï©fi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’»Ì ÷˘ ⁄Ï© ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©±ı {ÌS›_ ’»Ì ‰Î√˘‚‰ÎfiÌ Ïø›Î ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ‰’flΛ … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ’»Ì ÷˘ »ıS·_ “VÀıÂfi” ±Î‰ı ! ’HÎ ⁄Ï© iÎÎ÷Î- ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© {Ì·ı »ı fiı ‹fifiı ’»Ì ’ˢ_«ı »ı. ˉı ‹fi … ƒWÀÎ flËı‰Î … fiÎ ÿı. ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı, ÷ı ‰Î√˘‚‰Îfi_ ¿Î‹ ’HÎ ‹fi … ¿flı »ı. ‹fi ωfl˘‘ΤÎÁÌ Âο ·ı‰Î ‹Î¿ı˝À √›Î ˢ fiı ÷‹Îflı ÁIÁ_√‹Î_ …‰ÎfiÌ µ÷Ή‚ »ı. ÷ı CÎÕÌ‹Î_ ±Î‹ ·¥ Ω› fiı CÎÕÌ¿‹Î_ ’ı·ı ¬ÒHÎı ·¥ Ω›. ˷Λ ˢ› ÷˘› ±ı ⁄Ï© «Îfl ÿ¿Îfiı Œıfl‰ı ! I›Îflı ±ı »˘Õı ! ⁄Ï© fl¬ÕΉ ˷Λ ¿flÌfiı ÷˘ŒÎfi ¿flÌ ‹Ò¿ı ! fl¬ÕΉ ¿flı ! ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎfi_ ÏՋοı˝Âfi ≠ë¿÷ν — F›Î_ …ı ‹Y›_, CΈÕÎ ¤ŸÕÎ ·Î‰Ìfiı CÎıfl ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï© ≠ë¿÷ν — ±Î ≠iÎαı ¿Î‹ ¿›* ¿ı ⁄Ï©±ı ¿Î‹ ¿›Ù, ±ı ¿¥ flÌ÷ı fiÎ ÿ˘ÕÌ ±ı‹ ? ¬⁄fl ’Õı ? ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎfiÌ T›ÎA›Î ÂÌ ? ¿_¥¿ ‰Î÷ ◊Λ ÷˘ ⁄Ï© ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ÂÌ ¬Î÷flÌ ¿ı CΈÕÎ ±Î‰Âı ¿ı …‰Îfi ±Î‰Âı ? ÿ˘ÕΉÌ, ⁄Ï© ∂¤Ì ◊¥ ¿Ëı »ı, ÷˘ ⁄Ï© Â_ ? ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÿ¿Îfiı …¥fiı ¬Î·Ì ⁄˘·ı … ¤ŸÕÎ ÷˘·Ì ±Î’Ωı fiı ÁflÁ ÿÎÿÎlÌ — ±…_’˘ ¿flı ÷ı ⁄Ï©. ≠iÎ΋Î_ ±…_’˘ fiΠˢ›. ±Î’HÎfiı ¤ŸÕÎ ±Î‰ı ! ÁËı… ’HÎ ±…_’˘ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ⁄Ï©fi_ «·HÎ »ı. ÷‹Îflı ⁄Ï© fi◊Ì ±fiı CΈÕÎ ±Î‰ı ÷˘› Â_ ⁄√ÕÌ √›_ ? Á_ÁÎfl‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ «ÎS›Î ‰Î’fl‰Ì ÷˘› ‰’flΛ … »ı. ±ı … ÷‹fiı …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fi◊Ì ÿı÷Ì. ±ı … ¿flı. fl˘… CΈÕÎ fiÎ ±Î‰ı. ¿˘”¿ Œıfl˘ … ±Î‰ı. ’HÎ ’»Ì ±ıfi_ ’H› ˢ› ÷‹fiı “¥‹˘Âfi·” ¿flΉÕΉı. ±ı ⁄Ï©fiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “Ëı ⁄Ï©⁄ıfi ! fiı ? ¤·Î ‹ÎHÎÁfiı ÷˘ ⁄‘Ì ’H›ˆ ¤·Ì … ˢ›. ÷ı ±Î√‚ ±Î√‚ ÷ˆ›Îfl ÷‹ı ÷‹Îflı Ï’›fl Ω‰. ±‹Îflı ˉı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.” ÁÒ›˝fi_ … ˢ›. ¬À’ÏÀ›Îfiı … ⁄‘Ì ’H›ˆ ¬À’ÀÌ Ë˘›. ±…‰Î‚_ ◊Λ, ’»Ì ‹ÌHÎ⁄kÎÌfiÌ …wfl ¬flÌ ? ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ≠¿Î ◊›Î ’»Ì ⁄Ï©fiÎ ≠¿ÎÂfiÌ …wfl flËı÷Ì fi◊Ì. ±‹fiı ⁄Ï© fiΠˢ›. ±‹ı ±Ë_¿ÎflfiÎ µÿ›‹Î_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ! ±⁄‘ ˢ¥±ı. ≠ë¿÷ν — ±Î ±Ë_¿Îfl, ±ı ÂÌ ‰V÷ »ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹˙fi flËı‰_, ÷ı ⁄Ï© fiÎ ÿ˘ÕÎ‰Ì ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ±ı ¿ÂÌ ‰V÷ fi◊Ì. ¿˘¥±ı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ı ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flÎA›_ flËı fiËŸ. «_ÿ¤Î¥” fiı ÷‹ı› ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥”, ±ı ±Ë_¿Îfl !
 • 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 59 60 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı CΉΛ I›Îflı ÁÎflÎ-fiflÁÎfi_ ¿Â_ … ¤Îfi fiÎ flËı. …ıÀ·Î ±Ë_¿Îfl◊Ì K›ı› flά÷Î Ë÷Î, ±ı ⁄‘Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ’ÒΩ› »ı. ÿÎÿÎlÌ — Ë_‹ıÂÎ_ ±Ë_¿Îflfiı ±Î_¬˘ fiΠˢ›; ±Î_‘‚˘ … ˢ›. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î√‚ ‰‘‰Î ‹ÎÀı ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ÷˘ ¬flÌ fiı ? ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ¿fl÷Î_ ±Ë_¿Îfl «ÏÕ›Î÷˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îfl ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ˢ› …. ±Ë_¿Îfl ±Î’H΢ flÎA›˘ flËı fiËŸ. ±Î‰Ìfiı ’ıÁÌ … Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÁflÿÎfl »ı. ±ıfiÌ ÁflÿÎflÌ fiÌ«ı ÷˘ ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ! ≠ë¿÷ν — ‹ÎfiÁÂÎVh΋Î_ ±ı‰_ ·A›_ »ı ¿ı “’Á˝fiÎÏ·ÀÌfiÎ Õı‰·’‹ıLÀ” ‹ÎÀı ◊˘ÕÎ-CÎHÎÎ_ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ¬flÌ, ±ı ¬v_ »ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â_ ·ı‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì Ë˘› …. “Õı‰·’‹ıLÀ” ‹ÎÀı ¿<ÿfl÷fi˘ ÿÎÿÎlÌ — “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â_ ·ı‰Îfi_ ? “±Î’HÎı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¿ı‰˘ ±Î_‘‚˘ »ı !” ±ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Îfi_. Ïfi›‹ … »ı ¿ı ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ fiı ’˘÷ı “Õı‰·’” ◊›Î ¿flı. ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ “Õı‰·’‹ıLÀ” ’Òv_ ◊‰Îfi_ ◊Λ, I›Îflı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰ı. I›Îfl ’»Ì ±Ë_¿Îfl ¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì. “±Î’HÎı” …ı ‹Îfi̱ı »Ì±ı ¿ı “Ë_ ±Î »_” ±ı “Õı‰·’‹ıLÀ”fiÌ ⁄Ë …wfl flËÌ fiËŸ. ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ‹‚Ì Ω›, ’»Ì ±ı ⁄‘˘› ±Ë_¿Îfl ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ıÀ·˘ … Ïfifl˚±Ë_¿Îfl. “Ë_ ’Àı· ±Î‰Î ±Ë_¿ÎflfiÎ √Î_ÕÎ_ ¿˘HÎ ¿Îœı ? ±Î ÷˘ √‹ı ±ıÀ·˘ ÕÎè΢ ËÂı, »_”, “Ë_ ’«ÎÁ ‰Ê˝fi˘ »_”, “Ë_ ¿·ı@Àfl »_”, “Ë_ ‰¿Ì· »_.” …ı …ı ⁄˘S›˘ ÿÎfiırflÌ ËÂı, ’HÎ CÎıfl Ω› ±ıÀ·ı Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘±˘ ⁄Ë Ë˘› … ! ÷ı ⁄‘˘ ±Ë_¿Îfl. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±_÷flÿÎË «Î· … ˢ› ! ≠ë¿÷ν — ÁÎv_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı …ı ≠ıflı, ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ? “±ÎI‹≠ÎÏM÷”fiÎ_ ·ZÎH΢ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ¬˘À_ ¿fl‰Î ≠ıflı ÷ı› ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ±ı ÁÎfl΋Î_◊Ì ¬˘À_ @›Îflı ¿flÂı, ÷ı› ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ‹ı_ ‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfiı ±˘‚A›˘ ˢ›, ÷˘ ‹Îfl΋Î_ ¿›Î_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î_‘‚˘ »ı fiı ? ·ZÎH΢fiÌ Âw±Î÷ ◊Âı ? ‹Îfl΋Î_ ¿ı‰_ ’Ïfl‰÷˝fi ◊Âı ¿ı …ı◊Ì Ë_ Á‹∞ ¿<_ ¿ı Ë_ flV÷Î µ’fl »_ ? ÷‹ı …ıfiı ÿÎfi ±Î’÷Πˢ fiı ±ı ‹ÎHÎÁ ¿Â_¿ ±ı‰˘ ÂOÿ ⁄˘·Ì √›˘, ÷˘ ÷‹ı ±ıfiı ‹Îfl‰Î ŒflÌ ‰‚˘ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±Ë_¿Îfl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·_ ÷˘ “≥√˘≥{‹” ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ⁄Ì…_ ø˘‘-‹Îfi- ‹Î›Î-·˘¤ …÷Î_ flËı, ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ÷‹ı ±ÎI‹Î ◊¥ √›Î ! ±ı‰Î_ ·ZÎHÎ ≠ë¿÷ν — ·U¿flÌ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±ı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı Ë_ ÏËLÿV÷Îfi ‹ÎÀı ÷‹fiı ◊›Î_ »ı ? ·Õ<_ »_. ÷˘ ±ı ±Ë_¿Îfl ¬fl˘ ? ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı ÷˘ Ë… fi◊Ì ◊›Î_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘Î ±Ë_¿Îfl ¬flÎ. ’HÎ ±ı »ı‰Àı Áfl‰Î‚΋Î_ ¿Â˘ ·Î¤ fiÎ ¿flı. ◊˘Õ_ ’H› ⁄_‘Λ. ÁÎv_ ¿flfiÎfl˘ “@›Îflı ¬˘À_ ¿flÂı” ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ·ZÎH΢ µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ’»Ì ΩHΉ_ ¿ı ÷‹ı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±Î…ı ÏËLÿV÷Îfi ‹ÎÀı ·Õ÷˘ ˢ› fiı ¿Î·ı ±ıfiÎ ¿ıMÀfi ±ÎI‹V‰w’ ◊›Î »˘. ±I›Îflı ÷‹ı “«_ÿ¤Î¥” V‰w’ »˘ ! ±I›Îflı ¿˘¥ ΩıÕı› {CÎÕ˘ ¿flı ! ±ıfi_ ¿Â_ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ. ±Ë_¿Îfl ÷tfi fiNŒÀ ‰V÷ ⁄˘·ı ¿ı, “±Î ÕΘ¿Àfl «_ÿ¤Î¥±ı ‹Îfl˘ ¿ıÁ ⁄√ÎÕu˘.” ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±ËŸ »ı. @›Îflı ¨‘˘ Œflı ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı K›ı› ‰√flfiÌ ‰V÷ »ı. ±fiı ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ±Áfl ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?
 • 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 61 62 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ±Áfl ÷˘ ◊Λ. ¤‰ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ »ı, ÷ı ‰¬÷ı ÷ı “≥Œı„@À‰” »ı. ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ÷‹ı “«_ÿ¤Î¥” »˘ ! ±fiı ±Î “±_⁄ηη”fiı ¿˘¥ hÎHÎı› “≥Œı„@À‰” »ı. “≥Œı@À” ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı ⁄ÌΩ_ fi‰Î_ ¿˘Ï{{ µI’Lfi √΂ ÿı, ÷˘ “Ë_” ±Î “±_⁄ηη”fiı ¿Ë_ ¿ı “…±˘, ÷‹ı ¿èÎ_ ËÂı, ÷ı◊Ì ◊Λ »ı. …ı ±Î‰÷Î ¤‰ı ’λÎ_ “≥Œı„@À‰” ◊Λ »ı. ±Î‹ “¿Î˜Ï{{” ±ıLÕ ±Î ÷‹fiı √΂˘ ÿı »ı !” ±‹fiı ÷tfi …ÿÎ’HÎ_ … ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı “≥Œı@À”, “≥Œı@À” ±ıLÕ “¿Î˜Ï{{” ±ı‹ CÎÀ‹Î‚ Ïfifl_÷fl «ÎS›Î … ¿flı »ı. »ı. ÷‹Îv_› …ÿ_ ’ÕÌ Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì “’{·” Á˘S‰ ◊¥ √›_. fiËŸ ‹fiW›…L‹ ±ı¿·Î‹Î_ … “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘ ◊¥ ¿ı ±ı‹ »ı. ⁄Ì∞ ÷˘ fl˘… “’{·” ∂¤Î_ ◊›Î_ … ¿flı ! ⁄‘Ì √Ï÷‹Î_ ÷˘ ¬Î·Ì “≥Œı@À” … »ı. ±ËŸ “¿Î˜Ï{{” ±ıLÕ “≥Œı@À” ≠ë¿÷ν — ±Î “’{·˘” »ı, ±ı ⁄‘Î_ ∞‰fi ÁÎ◊ı ‰HÎı·Î_ »ı ¿ı ⁄Lfiı »ı. ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı, I›Îflı ¿Î˜Ï{{ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ¥±ı »Ì±ı. ¿‹˝ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı ±ı »ı ? ’»Ì fi‰Ì “≥Œı@À” ◊Λ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±HÎÁ‹… »ı. ±Î ‹fiW›˘ ⁄ı¤Îfi »ı ! ÂıfiÎ◊Ì ≠ë¿÷ν — “≥Œı„@À‰” flËı‰_ ±ı ÁÎv_ »ı ¿ı “≥Œı„@À‰” ‹ÀÌ Ω› ⁄ı¤Îfi »ı ? “’˘÷ÎfiÎ V‰w’◊Ì ⁄ı¤Îfi »ı !” “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ?” ±ıfi_ … ±ı ÁÎv_ »ı ? ¤Îfi fi◊Ì ! ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Ω›⁄Ì ¿Ëı‰Î› ? ÷‹fiı Âfl‹ fiÎ ·Î√Ì ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ‹ÀÎÕ̱ı ÷˘ ÷˘ ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ¿ÂÎfiÌ …wfl … ‰Î÷ ÁÎ_¤‚÷Î_ ? ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì ±ΩHÎ »ı. ±ı Âfl‹ ±Î‰ı ±ı‰_ »ı fiı ? fiÎ flËı. …flο ÿ‰Î «˘’Õ̱ı ¿ı ‹ÀÌ Ω›. ÀÎœ fiÎ ‰Î›, ÷Î’ fiÎ ·Î√ı, ±fiı I›Î_ ⁄ËÎfl ’λ˘ fiÌ¿‚ı, I›Îflı ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ fl˘Œ ‹Îflı »ı. ±S›Î, ÷fiı ±ıÀ·ı ’_¬Î, ¿’ÕÎ_ ¿ÂÎfiÌ …wfl fiÎ flËı. V‰w’fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ÷ı Â_ ‰√fl ¿Î‹fi˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı ! ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì √M÷ flËÌ Â¿ı … fiËŸ fiı ! ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ’˘÷Î◊Ì √M÷ ◊›Î »˘, ÷ı ±Î ≠ë¿÷ν — ±Î …L‹-‹flHÎfiÎ_ ¿ÎflHÎfiÌ …ı “≥Œı@À” »ı, ÷ı fiÌ¿‚Ì ¿¥ Ω÷fi_ ¿Ëı‰Î› ? ±ıÀ·Î ‹ÎÀı, ¤Îfi‹Î_ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı Ë_ ±Î “ωiÎÎfi” Ω› ±ı ÁÎv_ ¿ı flËı ÷˘ ÁÎv_ ? ±Î’‰Î ‹Î√_ »_. “±Î” iÎÎfi fi◊Ì, “±Î” ωiÎÎfi »ı. iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — “≥Œı@À” ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ±ı‹ fiÌ¿‚Ì fiÎ Ω›. “≥Œı@À” ˢ›. ±Î “ωiÎÎfi” Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘›. ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋. ’ÏflHÎ΋fiı ¬ÁıÕÌ fiΠ¿Λ. ’HÎ “¿Î˜Ï{{”fiı ⁄_‘ ¿flÌ fiÎ ’Õı. iÎÎfi … ¿›Î˝ ¿flı. ωiÎÎfi Ë_‹ıÂÎ_ «ı÷fi ˢ› ±fiı ÂÎVhÎiÎÎfi ±ı ¿Λ. ÂOÿiÎÎfi »ı. ±ı Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ ◊¥ ¿ı. ⁄Ë I›Îflı ±ı ±Î’HÎfiı Áÿ˚- ±Áÿ˚fi˘ ω‰ı¿ ¿flΉÕΉı. Áÿ˚-±Áÿ˚fi˘ ω‰ı¿ ±ıÀ·ı ±Î “ÁΫ_” ¿ı ±Î ≠ë¿÷ν — ±ı ¿Î›˝-¿ÎflHÎ ¤Î‰fi_ »ı ? “¬˘À_” ±ı‰_ ¤Îfi ¿flΉfiÎv_ »ı ±fiı ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “≥Œı@À” ±ı ¿Î›˝ »ı ±fiı ¿Î›˝‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ-¿Î›˝fiÌ U≤__¬·Î ±Î …ı “≥Œı@À” »ı ±ı “ÏÕV«Î…˝” »ı ±fiı ‹ËŸ “«Î…˝” ◊›Î ¿flı »ı. “«Î…˝” ±ı ⁄_‘ ¿flÌ Â¿Î›. “ÏÕV«Î…˝” ⁄_‘ fiÎ ¿flÌ Â¿Î›. ≠ë¿÷ν — ÿıË fiı ±ÎI‹Î ‰E«ı Á_⁄_‘ ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË »ı ÷ı ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. …ı …ı “¿Î˜Ï{{” ¿›Î˝_ ±¿÷ν’ÿı ±⁄_‘ÿÂÎ ÷ıfiÌ ±Î “≥Œı@À” »ı. ¿˘¥ ÷‹fiı e· «œÎ‰ı ÷˘ ÷‹ı ¬Â ◊¥ Ω‰ ±fiı ≠ë¿÷ν — “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î ÂÌ »ı ? ÷‹fiı √΂ ÿı ±ıÀ·ı ÷‹ı «ÌÕÎ¥ Ω‰. ÷ı «ÌÕΉ΋Î_ fiı ¬Â ◊‰Î‹Î_ ⁄ÎèÎ ÿ½fifiÌ Ï¿_‹÷ fi◊Ì, ±_÷fl¤Î‰◊Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊Λ »ı. ÷ıfi_ ’»Ì ±Î‰÷ı ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ±Î ¿v_ »_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀu_, I›Îfl◊Ì “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘
 • 11. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 63 64 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ◊¥ √›Î_ ! ’»Ì fi‰Î_ “¿Î˜Ï{{” µI’Lfi ◊‰ÎfiÎ_ fiËŸ fiı …^fi˘ ‹Î· »ı, fiËŸ. “Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı” ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ! ÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿fl‰Îfi˘. ˉı …^fi˘ ‹Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì “©ÎI‹Î” ±ıÀ·˘ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ⁄_‘fi‹Î_ »ı, ÷ı ±Î’fiı Á‹Ω‰_. ±ÎT›˘ ¿ı fiËŸ ? ±ËŸ◊Ì «Î·ÌÁ ‹Î¥· »ıÀı◊Ì ±ı¿ “≥flÌ√ıÂfi” ÀıL¿‹Î_◊Ì ‹˘ÀÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “©ÎI‹Î” ⁄_‘fi‹Î_ fi◊Ì. “©ÎI‹Î” ◊›Î ’»Ì ’Î¥’ ¶ÎflÎ ±ËŸ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ÷‚Ή ¤fl‰Î ’ÎHÎÌ ±Î‰÷_ ˢ›, ÷˘ ±ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰ÎfiÌ … …wfl »ı. ÷‚Ή ¤flÎ¥ √›Î ’»Ì ±Î’HÎı I›Î_ Œ˘fi ¿fḻı ¿ı ˉı ’ÎHÎÌ ±Î’‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ÷fl÷ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı, »÷Î_ ±‹¿ ÀÎ¥‹ Á‘Ì ±ËŸ Ë_ “À˘’” µ’fl …¥fiı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿v_ »_ ! …√÷fiÎ ·˘¿˘±ı ÷˘ ’ÎHÎÌ «Î· … flËı. ¿ÎflHÎ «Î·ÌÁ ‹Î¥·fiÌ ’Î¥’‹Î_ ’ÎHÎÌ ±_ÿfl …ı ‰Î÷ ¿flı·Ì »ı, ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘±ı Õ_√flfiÌ ÷‚ıÀÌ‹Î_ flËÌfiı ‰Î÷ flËı·_, ÷ı ÷˘ ±Î‰‰Î ÿı‰_ ’Õı fiı ? ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±‹ı ±ıfiı “ÏÕV«Î…˝” ¿flı·Ì »ı, ¿ıÀ·Î¿ı ’Î_« eÀ µ’fl «œÌfiı ‰Î÷ ¿flÌ »ı, ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ı ÿÁ eÀ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı iÎÎfi ·Ì‘ı·Îfi_ “«Î…˝” ⁄_‘ ◊¥ µ’fl◊Ì ‰Î÷ ¿flÌ »ı ±fiı Ë_ ±ıÀ·ı Á‘Ì «œu˘ »_ ¿ı, ‹Îv_ Õ˘¿<_ µ’flfiÎ Ω› »ı. “Ë_ ¿v_ »_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀÌ Ω› »ı, T›‰ÏV◊÷ ¿flı »ı ±fiı “À˘’”fiı …±ı ±fiı fiÌ«ıfi˘ ⁄‘˘ … ¤Î√ ÿı¬Î› ! F›Îflı ‰Ì÷flÎ√˘±ı ÷˘ “©ÎI‹Î” iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı »ı. ’»Ì …ı ◊Λ ÷ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·ı “À˘’” µ’fl ∂¤Î flËÌfiı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ! “À˘’” µ’fl Á_’ÒHν ÁI› »ı ! ¿÷ν’ÿ ±Î¬_ ∂ÕÌ Ω› »ı ¿ı …ıfiÎ◊Ì “«Î…˝” ◊÷_ Ë÷_. ’»Ì …ı “ÏÕV«Î…˝” ±Î Ë_ …ı ¿Ë_ »_ ÷ı‹Î_ ¿_¥¿ ÁËı… ¬Î‹Ì ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “À˘’” µ’flfi_ flèÎ_, ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ flËı »ı. ⁄‘_ fiÎ Ωı¥ ¿<_ ! “À˘’” µ’flfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …ÿÌfiı ? ≠ÎflO‘ ⁄L›Î_ ’flÎHÎÎ_, “T›‰ÏV◊÷ı” iÎÎfi ‹ÎHÎÎ_ ! ≠ë¿÷ν — ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ¿‹˝ZΛ ⁄Ì∞ ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ¶ÎflÎ ◊¥ ¿ı fiËŸ, ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ “iÎÎfiÌ” ’HÎ ±Î‰Ì Ω› ? ≠ë¿÷ν — ±Î’ “T›‰„V◊÷” „@÷fiı ≠¤Â„@÷ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ≠ÎflO‘ ¿Ë˘ »˘ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, iÎÎfiÌ ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿‹˝ ¬’Ήı ±fiı ⁄ÌΩfiÎ_ ˵ ¬’Î‰Ì ÿı ! ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı ±ı …ı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ±ı “iÎÎfiÌ” fiΠˢ› ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ±fiı ≠ÎflO‘ ±ıfiı ¿_¥ ÷ıfiı ‹ÎÀı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ! ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ≠ÎflO‘fiı ‹Îfiı ÷˘ ·˘¿˘ ±Î‰Ìfiı Â_ ¿Ëı, “÷_ ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiı ≠¿ÚÏ÷ µ’fl ≠¤I‰ ˢ› ? ’vÊÎ◊˝ ¿fl, fi¿Î‹˘ ≠ÎflO‘ µ’fl ⁄ıÁÌ fiÎ flËÌÂ.” ±ıÀ·ı ≠ÎflO‘ ±ı ’Î_√‚Î ±‰·_⁄fi‰Î‚Ì ‰V÷ »ı ±fiı “T›‰ÏV◊÷” ÷˘ “±ı@{ı@À” ÷ı‹ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiΠˢ› ! ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiÌ ±ı‹fiÌ µ’fl ±Áfl fiΠˢ›. ’˘÷ÎfiÌ V‰÷_hÎ÷Î ’fl ≠¿ÚÏ÷fiÌ ±Áfl fiΠˢ›, ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiı ≠ë¿÷ν — “T›‰ÏV◊÷” ±ıÀ·ı ’Ò‰˝ÏfiÏç÷ ? ±ı ’Ò‰˝Ïfi‘νÏfl÷ »ı ? ±Î‘Ìfi ÷˘ “‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi”fiı› flËı‰_ ’Õ÷_ Ë÷_ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á_’ÒHν ’Ò‰˝ÏfiÏç÷ »ı ! ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎfiı ≠ë¿÷ν — ±Î’fi_ iÎÎfi ·Ì‘_ ˢ› »÷Î_ ±ı‹fiı Á‹ÎÏ‘ ‰÷˝÷Ì fiÎ Á_’ÒHν iÎÎfi fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı ⁄˘·‰_ fiÎ Ωı¥±ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” … »ı. ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı … »ı. ±Î ËÎ◊ ¨«˘ ¿flı, ˢ›, ±ıfiÌ “¤flı·Ì ’ÎÀÌ” ˢ›, ’HÎ ±ı‰_ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ËÎ◊‹Î_ ¬v_ ¿ı ‹ËŸ ω«Îfl ¿flı, ‹ËŸ ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı, ±ı ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı »ı. ±‹¿ Ïÿ‰Áı ’ÎÀÌ ⁄‘Ì ¿˘flÌ ◊Âı ? ±Î’HÎı “©ÎI‹Î” fiı ⁄Ì…_ ⁄‘_ ±ıfiı ÷Î⁄ı ! ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰˘ ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ¿_¥ fi¿ÁÎfi ¿fl÷Ì fi◊Ì.
 • 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 65 ’˘÷ÎfiÌ ±ΩB≤Ï÷ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı ! Ωı ‹ÎflÎ_ ±Î’ı·Î_ ‰Î@›˘fiÎ ±‹·‹Î_ flËı ÷˘ ÷ıfiı Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ flËı. ’˘÷ı “ΩB≤÷” flËı‰ÎfiÌ …wfl »ı ! ±Î “iÎÎfi” Ë_ ±Î’_ »_ I›Îflı ÷‹fiı ±ÎI‹ÎfiÌ Ω√ÚÏ÷‹Î_ ·Î‰Ì ÿ™ »_ ! ±ÎI‹ÎfiÌ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷fiı “¿ı‰‚iÎÎfi” ¿èÎ_ »ı ! ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ! ’˘÷ÎfiÎ fl˘…fiÎ ’Î_«Á˘-’Î_«Á˘ ÿ˘Ê˘ “’˘÷ı” Ωı¥ ¿ı ! …ı ÿ˘Ê …±ı, ÷ı ÿ˘Ê ±‰U› Ω› ! ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î “ωiÎÎfi” »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ, I›Îfl◊Ì ±ıfiÌ ¤√‰Îfi ◊‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ ! fiËŸ ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿˘¥fiı› ÿı¬Î› fiËŸ. ’˘÷ı ……, ’˘÷ı ‰¿Ì· »ı fiı ’˘÷ı ±Îfl˘’Ì Ë˘› [9] ÷˘, ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ωı¥ ¿ı ? vvvvv ¿ÊΛ˘fiÌ Âw±Î÷ ≠ë¿÷ν — “«Î…˝” ¿ÊΛ ±fiı “ÏÕV«Î…˝” ¿ÊΛ ωÂı ‹Îflı ΩHΉ_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹fiı …ı ¿ÊΛ ◊¥ flèÎÎ »ı, ÷‹ı ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ±I›Îflı √VÁı ◊¥ √›Î ˢ, ÷˘ ±ı ¿ÊΛ “ÏÕV«Î…˝” »ı. ’HÎ ±ıfiÌ ±_ÿfl ÷‹Îfl˘ ¤Î‰ »ı, ÷˘ ŒflÌ “«Î…˝”fi_ ⁄Ì ’Õ›_. ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ ÷˘, ÷ı‹Î_ «Î…˝ ÷˘ ◊Λ fiı ? ¤Î‰¿‹˝ ±Î‰ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ I›Îflı “«Î…˝” fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘, ±‹ÎflÌ ’ÎÁı “iÎÎfi” ·Ì‘ı·_ ˢ› ÷ıfiı “«Î…˝” ◊Λ … fiËŸ. ’»Ì ¿‹˝ «˘_Àı … fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ¿˘¥ ÀıVÀ ¬fl˘ ¿ı ±Î “ÏÕV«Î…˝” »ı fiı ±Î “«Î…˝” »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘˘ ÀıVÀ »ı. ’˘÷Îfiı ⁄‘Ì ¬⁄fl ’Õı. Ωı «Î…˝ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ±ÂÎ_Ï÷ ◊Λ, ±_ÿfl Á‹ÎÏ‘ ÷ÒÀÌ Ω› ±fiı «Î…˝ fiÎ ◊Λ ±ı‹Î_ ÷˘ Á‹ÎÏ‘ Ω› fiËŸ !
 • 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 67 68 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — Á‹ÎÏ‘ ˢ› »÷Î_ ø˘‘ ◊Λ ? ±ı‹Î_◊Ì ‹˘À_ {ÎÕ µI’Lfi ◊Λ ! ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘ ◊Λ »ı ±ı ÏÕV«Î…˝ ø˘‘ »ı, ’HÎ ±_ÿfl ø˘‘ ¶ıÊ ±ı ¿ÊΛfiÌ Âw±Î÷ »ı ±fiı flÎ√ ±ı ⁄Ì… fiÎA›_, I›Î_◊Ì ’»Ì ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ Á‹ÎÏ‘ flËı fiËŸ. ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı. ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±Î‰Âı ? ¿ÊΛ. ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı ÷ı ÿËÎÕı ¶ıÊ µI’Lfi ◊Âı. ±I›Îflı ÷˘ flÎ√ »ı ±ıÀ·ı ‹ÌÃ_ ·Î√ı. ≠ë¿÷ν — ·˘¤fi_ ’HÎ ±ı‰Ì … flÌ÷ı ˢ› ? ±fi¿>‚‹Î_ ¿ÊΛ˘ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘Îfi_ … ±ı‰_. ±ı¿ “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰ »ı fiı ⁄ÌΩı “«Î…˝” ¤Î‰ »ı. ±Î’fi_ fi΋ Â_ ? ≠ë¿÷ν — ±fi¿>‚ Á_›˘√˘‹Î_ ¿ÊΛ¤Î‰ ¿ı ¿_¥ ±Î‰÷˘ fi◊Ì fiı ≠Ï÷¿>‚ Á_›˘√˘‹Î_ ¿ÊΛ¤Î‰ ⁄Ë ±Î‰Ì Ω› »ı, ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı Â_ ≠ë¿÷ν — «_ÿ·Î·. ¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’ “«_ÿ·Î· »˘” ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ¿flı·Ì »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ≠Ï÷¿>‚ ±ı¿·Î‹Î_ … ¿ÊΛ ◊Λ »ı ±ı‰_ ≠ë¿÷ν — ⁄‘αı ¿èÎ_ »ı ‹fiı. fi◊Ì. ±fi¿>‚‹Î_ ⁄Ë ¿ÊΛ ◊Λ »ı. ’HÎ ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ Ã_ÕΠˢ›. ±ıfiı flÎ√¿ÊΛ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı‹Î_ ·˘¤ ±fiı ¿’À ⁄ıµ ˢ›. ±ı‹Î_ ±ı‰Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı fi΋‘ÎflÌ ÷˘ Ë_ ’HÎ ¿⁄Ò· ¿v_ »_, ’HÎ ¬flı¬fl ¬flı¬flÌ Ã_Õ¿ ·Î√ı ¿ı ÿËÎÕı ÿËÎÕı √Î_à ‰‘÷Ì … Ω›. ±fi¿>‚ Á¬ÿÎ›Ì “÷‹ı” ¿˘HÎ »˘ ? F›Î_ Á‘Ì, “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ·Î√ı »ı, ’HÎ Á¬ÿÎ›Ì »ı ±ı … ⁄Ë ‰Á‹_ »ı. I›Î_ Á‘Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊›Î … ¿flı »ı. ≠ë¿÷ν — ±fi¿>‚‹Î_ ÷˘ ¬⁄fl ’Õ÷Ì … fi◊Ì ¿ı ±Î ¿ÊΛ¤Î‰ ≠ë¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ ±ı ¿ÊΛ¤Î‰ »ı ¿ı …ÿ_ »ı ? »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿ÊΛfiÎ … ¤Î‰ »ı. ±ı …ÿ_ ÷k‰ fi◊Ì. ø˘‘ ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿ÊΛfiÌ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ’HÎ ±ı … ¿ÊΛ ‹ÎflÌ ‹Îfi ±ı ¶ıÊ »ı, fiı ‹Î›Î fiı ·˘¤ ±ı flÎ√ »ı. ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, fiάı. ≠Ï÷¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ ÷˘ ¤˘‚Πˢ› Ï⁄«ÎflÎ ! ±ıfiÌ …√÷fiı ÷fl÷ ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ fi◊Ì. ÷ı‹ ’ÿ˚√·fiΛ √HΑ‹˝ fi◊Ì. … ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. F›Îflı ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘, ·˘¤ ±fiı ¿’À ÷˘ ±ı ≠ë¿÷ν — ÷˘ hÎÌ…_ ¿›_ ÷k‰ »ı ? ŒÎ·Ìe·Ìfiı ‹˘ÀÎ ◊Λ »ı ! ≠Ï÷¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘, ‹Îfi ±fiı ø˘‘ »ı. ±ı ⁄_fiı ¶ıÊ‹Î_ Ω›. ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿Î‰Ì ‹Îflı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì µI’Lfi ◊÷Î √HÎ »ı. ⁄ıfi ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì √›_ fiı ? ËÎ…flÌ fiΠˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ËÎ. ≠ë¿÷ν — ¿ÊΛ‹Î_ ¿Ê˚ Ü ±Î› »ı ? ±ı Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ⁄Lfiı ¬˘ÀÎ »ı - ±fi¿>‚ fiı ≠Ï÷¿>‚. ‹ÎÀı ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ’ÌÕı ±ı ⁄‘Î ¿ÊΛ. ΩHΉΠ…ı‰˘ »ı. ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ±fi¿>‚-≠Ï÷¿>‚ ⁄‘_ ∂ÕÌ Ω› ! ≠ë¿÷ν — flÎ√◊Ì ’ÌÕÎ ◊÷Ì fi◊Ì, »÷Î_› flÎ√fiı ¿ÊΛ ¿ı‹ ¿è΢ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — flÎ√◊Ì ’ÌÕÎ fiÎ ◊Λ, ’HÎ flÎ√ ±ı ¿ÊΛfi_ ⁄Ì… »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ¿›ı˝ ¿Â_ fiËŸ ◊Λ. ±ËŸ ±Î‰Ωı. ÷‹fiı
 • 14. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 69 70 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ±ÎI‹Î …HÎÎ‰Ì ÿ¥Â_. ’»Ì ÷‹fiı ±Îfi_ÿ ±Îfi_ÿ ◊¥ …Âı ±fiı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı »ı. ¿ÊΛ˘ ⁄‘Î ‹ÀÌ …Âı !! ±iÎÎfi÷Î … ±Î ⁄‘Îfi_ “⁄ı{‹ıLÀ” »ı. ±iÎÎfi÷Î √¥ ¿ı ⁄‘˘ F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ±fi¤‰‹Î_ fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. µ¿ı· ±ÎT›˘. ±iÎÎfi÷Î ±‹ÎflÎ Á‹Ω‰‰Î◊Ì Ω›. ±iÎÎfi Ω› ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı “Áοfl √‚Ì »ı, Áοfl √‚Ì »ı.” ÷ı ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı ¿ÊΛ ’ՉΠ‹Î_Õı, ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ ’ՉΠ‹Î_ÕuÎ. ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ ’ՉΠ‹Î_Õı. “¿ı‰Ì √‚Ì »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “Ë_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ! ±ı ÷˘ ‹˘œÎ‹Î_ »ı fiı ÁËı·˘ flV÷˘ ? ‹Ò¿Ì±ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı.” ±ı‹ ±ÎI‹Îfi_ »ı. ±Î ⁄‘Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿flı, ’HÎ ⁄‘Ì ‰Î÷˘‹Î_ … »ı. ±ı‹Î_ ¿Â_ Œ‚ÿÎ›Ì fiËŸ. ¿ÊΛ Ω› fiËŸ fiı “±ø‹”fiÌ ⁄Ï·ËÎflÌ ! ÿËÎÕ˘ ±Î’H΢ ‰‚ı fiËŸ. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î‰_ ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ¿_¥ ’HÎ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¿›Î˝ ‰√fl ±Î ≠ÎM÷ ◊‰_, “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ_ ÿ½fi ¿›ÎÙ fi◊Ì, Á÷˚ ÁH›_ fi◊Ì, Á÷˚ l©›_ fi◊Ì. Á÷˚fiı ±ı Á‹Ω÷_ fi◊Ì. ΩHΉ_ ÷˘ Ωı¥±ıfiı ±ı¿ Œıfl˘ ? ÿÎÿÎlÌ — “±ø‹ ωiÎÎfi” Ë_‹ı iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’Î◊Ì ≠ÎM÷ ◊Λ. ±fiı ¿ÊΛ˘ ⁄Ë ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı fiı ? ±fiı ’ı·Î Á¬ ±Î’ı »ı ÷ı ¿ÊΛ˘, “øÏ‹¿”‹Î_ ’HÎ ¿Ú’Î ÷˘ ¬flÌ …, ’HÎ ±ı‹Î_ √v ¿Ëı ±ı‰_ ¿fl ¿fl ¿fl‰_ ÷ı Â_ »ı ? ’Õı. “±ø‹”‹Î_ ¿÷ν’ÿ fiΠˢ›. ±ËŸ ÷˘ iÎÎfi …, ÁÌ‘_ “ÕΛflı@À” iÎÎfi. ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’ı ¿Ì‘_ I›Îflı A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±ı ‹ËÎ ±ıÀ·ı ⁄Ë Áfl‚ ◊¥ ’Õı ! ÷ı◊Ì ±Îfiı “Ï·ŒÀ‹Î√˝” ¿è΢. “Ï·ŒÀ‹Î√˝” ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı, fiËŸ ÷˘ ±fi¿>‚‹Î_ ¿ÊΛ˘ ˢ› ±ı Á‹…H΋Î_ … fiˢ÷Î ±ıÀ·ı ‹Ëıfi÷ ‰√ıflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi_. ±ıÀ·ı fi‰_ ±Î‰÷Î. “«Î…˝” fiÎ ◊Λ. ’»Ì ÷‹Îflı ωÁ…˝fi ◊›Î … ¿flı. …ı‰Î ¤Î‰ı Á…˝fi ◊›ı·_ Ë÷_, ÷ı‰Î ¤Î‰ı ωÁ…˝fi ◊›Î ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ ÿı¬ÎÕuÎ ÏÁ‰Î› ‹fiW›fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fi˘ A›Î· fiÎ ±Î‰ı, ±Î‰Ì ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ »ı. ±Î ±ı¿ … ¤Ò· fi◊Ì. ±fi¤‰-·ZÎ-≠÷ÌÏ÷ ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ ŒflÌ ‰‚Ì »ı. ’˘÷ı ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì Ï‰¤˛‹‹Î_ ’Õı·˘ »ı. ±ÎI‹Î »ı V‰¤Î‰‹Î_, ≠ë¿÷ν — ¤Ò·˘ ÷˘ Õ√·ı fiı ’√·ı ◊Λ »ı. ’HΠω¤Î‰fiÌ Ï‰¤˛‹÷Î ◊¥. ÷ı ÁÊM÷ ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î›. ÷ı ΩB›˘ I›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±fi¿>‚ ±ı ¿ÊΛ˘ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ ÷‹ı ⁄flÎ⁄fl ÷ıfi_ ·ZÎ ⁄ıÁı ±Î’HÎfiı. ±ı iÎÎfiı ¿flÌfiı Ω√ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” iÎÎfiı ¿flÌfiı Á‹∞ √›Î »˘ fiı ? ⁄˘·Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î Ω√ı ’»Ì ·ZÎ fiÎ Ω›. ·ZÎ ⁄ıÃ_ ±ıÀ·ı ±fi¤‰, ·ZÎ fiı ≠÷ÌÏ÷ flËı. ±Î ·ZÎfiÌ ‹ËŸ ≠÷ÌÏ÷ ˢ› …. ˉı ±fi¤‰ ‰‘÷Î ≠ë¿÷ν — ËÎ. …‰ÎfiÎ. ’ÒHν ±fi¤‰fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿èÎ_. ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı Ïfifl_÷fl √Îfl‰flÁ‹Î_ flάı, ¬Ò⁄ Ã_Õ¿ ·Î√ı, ¬Ò⁄ Á΋ÌM›¤Î‰◊Ì ‹„@÷ ‹Ω ±Î‰ı. ±ı … ¿ÊΛ˘ »ı ÷ı ¤À¿Î‰fiÎflÎ »ı. ±iÎÎfi÷Î◊Ì ¿ÊΛ ∂¤Î ◊Λ »ı. iÎÎfi◊Ì ¿ÊΛ fiΠˢ›. ¿ÊΛ˘fi˘ ±Î‘Îfl V‰w’iÎÎfi ◊›Î ’»Ì “÷‹ı” µ√˛ ◊¥ Ω‰, ÷˘ ±ı ’ı·Î ’λ·Î ¿ÊΛ˘ ≠ë¿÷ν — ±Î ¿ÊΛ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı »ı ? »ı ¿ı …ı ˉı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı. ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı, ±ıfiı ¤√‰Îfiı «ÎÏflhÎ
 • 15. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 71 ‹˘ËfiÌ› ¿ËÌ. “±Î’H΢” “’ÎÕ˘ÂÌ” «ı÷fi¤Î‰fiı ’΋ı·˘ »ı. «Î…˝ ◊›ı·˘ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ⁄‘Λ ¤Î‰˘, ⁄Ï©fiÎ ⁄‘Λ ¤Î‰˘, ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı ‹fi µ»Î‚ı «œı, ±ı ⁄‘Î ’ÎÕ˘ÂÌfiÎ ¤Î‰˘ »ı. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ⁄‘Î F›Îflı µ»Î‚ı «œı ÷˘ “±Î’HÎı” «_ÿ·Î·fiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_, “∂»‚¢ fiËŸ ⁄Î, ˉı ÂÎ_Ï÷ flάΩı.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı ’ÎÕ˘ÂÌ‘‹˝ ⁄Ω‰‰˘. ¿˘¥¿ ‰¬÷ ⁄Ë µU¿ıflÎÀ ◊¥ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı ±flÌÁÎ Á΋ı Ωı‰_. ÷ı ±Î‹ ±flÌÁ΋Î_ «_ÿ·Î· ÿı¬Î› fiı ? ’»Ì «_ÿ·Î·fiı ±Î‹ ËÎ◊ Œıfl‰‰˘, ±ËŸ ±Î√‚ flËÌfiı ÷‹ı Œıfl‰˘fiı ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ [10] ±flÌÁ΋Î_ Œflı; ±ı‰_ ÿı¬Î› fiı ? ’»Ì ±Î’HÎı «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ““ÂÎ_Ï÷ flά˘ “±‹ı” ⁄ıÃÎ »Ì±ı. ˉı ÷‹Îflı ¢ ¤˘ »ı ?”” ±Î‰˘ ±P›ÎÁ ¿fl˘. ωʛ˘‹Î_ Á¬⁄Ï© ¿˘fiı ? ±flÌÁ΋Î_ Á΋_ ⁄ıÁÌfiı ÷‹ı »^ÀÎ fiı «_ÿ·Î· »^ÀÎ. ⁄ı …ÿÎ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ¿ıÀ·Ì “ŒÎ¥·” »ı ? Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·¥fiı ±ı¿÷Î ◊¥ »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ’Ëı·ı◊Ì …ÿÎ … »ı. ±Î¬Ì “fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ” … ⁄ıÁÌ √›ı·Ì … »ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” “flÎ¥À ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ÷˘ ±ı¿ … “ŒÎ¥·” »ı, ‰ıÿfiÌ›fiÌ. ⁄ÌÏ·Œ” ±Î’ı ±ıÀ·ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘ ºÏpŒıfl … »ı. ‹ÎhÎ ºÏpfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ‰ıÿfiÌ›fiı ±ı‹ ¿Ëı¢ ¿ı, “±ËŸ ±Î‰Â˘ fiËŸ.” ¤Ò· »ı. I›Îflı ‰ıÿfiÌ› ±Îà ŒÌÀ ¨«Ì Ë÷Ì, ÷ı ±ı_ÁÌ ŒÌÀ ¨«Ì ◊¥fiı ±Î‰Âı ±fiı vvvvv ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ‰Ëı·Î ±Î‰˘ ÷˘ ±Îà ŒÌÀfiÌ Ë˘›, ÷ı ⁄ı ŒÌÀfiÌ ÿı¬Î› ±fiı ‰ıÿfiÌ›fi˘ ¿Î‚ ’Òfl˘ ◊¥ √›˘ ÷˘ ±ı ∂¤Ì fiÎ flËı. ÷˘ …ı ∂¤Ì flËı‰ÎfiÌ fi◊Ì, ÷ı ÷˘ ±Î’HÎÎ “√ıVÀ” ¿Ëı‰Î›. “√ıVÀ” ΩıÕı ÷˘ ±Î’HÎı ÁÎv_ ‰÷˝fi flά‰_ Ωı¥±ı fiı ? Á_›‹ flά‰˘ ’Õı. ÷‹fiı Â_ ·Î√ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ·Î√ı ÷˘ »ı ÿÎÿÎ, ’HÎ ÁËfi fi◊Ì ◊÷_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁËfi fi◊Ì ◊÷_, ±ı “ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ≥Œı¿À” »ı. ÷ı “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ±ı‹ fi΋ ·¥±ı fiı “‹fiı ÁËfi„@÷ ±Î’˘” ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘ ÷ı‰Ì „@÷±˘ µI’Lfi ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiΠωʛ‹Î_ Á¬⁄Ï© »ı, I›Î_ Á‘Ì ±ı‰Ì flÌ÷ı Ïfi¿Î· ◊Λ fiËŸ fiı ?
 • 16. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 73 74 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á¬⁄Ï© ±ÎI‹Îfiı fi◊Ì. …ı ±ÎI‹Î ‹ı_ ÷‹fiı ±ÎM›˘ ≠ë¿÷ν — ΩB≤Ï÷ fiΠˢ› ±ıÀ·ı flÎ√ ◊Λ fiı ? »ı, ±ı‹Î_ Á¬⁄Ï© …flΛ fi◊Ì. ±Î Á¬ ±ıHÎı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ «ÎA›_ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±ı‰_ fi◊Ì. ˉı ÷‹fiı flÎ√ ◊Λ … fiËŸ. ±Î ◊Λ fi◊Ì. ±ı …ı Á¬⁄Ï© »ı ÷ı ±Ë_¿Îflfiı »ı. »ı ÷ı ±Î¿Ê˝HÎ »ı. Á¬⁄Ï© ◊Λ ÷ıfi˘ ¿_¥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. Á¬⁄Ï© ±ı ‰V÷ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠ë¿÷ν — ±Î ◊Λ »ı ÷ı ±Î¿Ê˝HÎ »ı, ±ı fi⁄‚Î¥ fiÎ √HÎΛ ? fi◊Ì, ±ı ’ÿ˚√·fiÌ ‰V÷ »ı. …ı ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ÷‹fiı ±Î’ı, ÷ı‹Î_ ÷‹fiı Á¬⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ. ŒflÌ ±ıfiÌ ±ı ‰V÷ ‰‘Îflı ±Î’ı ÷ı‹Î_ ÿ—¬⁄Ï©› ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fi⁄‚Î¥ fiÎ √HÎΛ. ±ıfiı fiı ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÌ µI’Lfi ◊Λ. ±ı‰_ ÷‹ı ΩH΢ ¿ı fiÎ ΩH΢ ? ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Œ@÷ ÷‹fiı ’˘÷Îfi_ Á¬ ±Î‰‰Î fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl ‰‘Îflı ¿flΉÕΉı, ÷ıfi˘ µ’Λ ’HÎ »ı. ±ËŸ ±Î’HÎı ±Î ⁄‘Î ≠ë¿÷ν — ËÎ. ¿_À΂˘ ±Î‰ı ’»Ì. »ı ÷ı “Á΋ÎÏ›¿” ¿flı »ı. ÷ı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ±ı ωʛfiı ‹Ò¿Ìfiı ’˘÷ı K›Îfi ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ±ı ’ÿ˚√· »ı ’ÒflHÎ-√·fi‰Î‚Ì ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ¿flı ÷˘ ±ı ωʛ ±˘√‚÷˘ Ω›, ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. …ı …ı ÷‹Îflı ±˘√Î‚Ì ±ı ¿Î›‹fiÌ ‰V÷ fi◊Ì. “ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı. Á¬⁄Ï© ±ıÀ·ı ±Î fiά‰_ ˢ›, ÷ı ±ËŸ ±˘√Î‚Ì Â¿Î›. ¿ıflÌ ÁÎflÌ Ë˘› fiı ÷ıfiı ŒflÌ ‹Î√̱ı, ÷ı◊Ì ¿_¥ ÷ı‹Î_ Á¬⁄Ï© √HÎÎ÷Ì ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿_¥¿ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿Î‹fi_ fiı ! fi◊Ì. ±ı ÷˘ ÿıËfi_ ±Î¿Ê˝HÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — »ı. ±ËŸ ⁄‘_ … »ı. ±ËŸ ÷‹fiı ⁄‘_ … ÿı¬ÎÕÂı. ÷‹fiı ≠ë¿÷ν — ÿıËfi_ fiı ∞¤fi_ ±Î¿Ê˝HÎ ⁄Ë flèÎÎ ¿flı. ¿˘¥ …B›Î±ı ∞¤fi˘ V‰Îÿ fiÕ÷˘ ˢ›, ÷ı … ωʛ “Á΋ÎÏ›¿”‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î¿Ê˝HÎ flèÎÎ ¿flı »ı, ÷ı‹Î_ Œ@÷ ΩB≤Ï÷ flά‰ÎfiÌ ‹Ò¿‰Îfi˘. ±fiı ±Î ÿı¬ÎÕı ±ı ≠‹ÎHÎı ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ¬Î·Ì Ωı‰Î◊Ì »ı. ±‹ı ÷‹fiı …ı ‰Î@› ±ÎM›_ »ı fiı ¿ı “‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ÷‹Î‹ Á_√Ì … ⁄‘Ì √Î_Ã˘ ±˘√‚Ì Ω›. Ïø›Î±˘◊Ì Ë_ ÷ÿ˚fi ±Á_√ … »_.” ±ı ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ±fiı ¬flı¬fl ω«Îfl ±ÎT›Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ fiËŸ. ±Î¿Ê˝HÎ “±ı@{ı@À·Ì” ±ı‹ … »ı. ±ı ⁄‘_ ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ÷‹ı ±Î ΩB≤Ï÷ flά˘ ◊‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ‹ËŸ ω«Îfl ±Î‰ı. ω«Îfl ‹fi‹Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ±fiı ‹fi ÷˘ ÷‹fiı ⁄_‘ fi◊Ì. √Î_Ã˘fi_ ⁄fiı·_ »ı. …ıfiΠω«Îfl˘ ‰‘Îflı ±Î‰ı ÷ı, √Î_à ‹˘ÀÌ Ë˘›. ≠ë¿÷ν — ±ı fiÎ flËı, ÷˘ ±ı ±Î’HÎÎ «ÎÏflhÎfi˘ ÿ˘Ê »ı ±ı‹ Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ±ÎI‹Î ±¿÷ν √HÎ̱ı ? ‹ËŸ ¤Î‰ …ı ◊Λ »ı ÷ı ¤Î‰¿ ¿flΉÕΉı »ı, ‹ËŸ ¤Î‰¿, ø˘‘¿, ÿÎÿÎlÌ — ±ı “øÏ‹¿ ‹Î√˝”‹Î_ ˢ›. ·˘¤¿, ‹Îfi¿ »ı. ±Î ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı, ÷ı ¤Î‰ ¿flΉı »ı. ÷ı‹Î_ Ωı ¤ÎT› ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı «ÎÏflh΋˘Ëfiı ·Ì‘ı œÌ·Î flËı. ¤‚ı, ¤ÎT› ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î (≠Ï÷ÏWÃ÷) Ωı ¤‚ı ÷˘ Ï«÷fl΋HÎ fi‰_ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı “øÏ‹¿ ‹Î√˝”‹Î_ œÌ·Î ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ÷‹Îflı ±Î Á_ÁÎfl …ı »ı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì «Î·ı »ı. ±ÎI‹Î …flΛ µ’Λ ¿fl‰˘ ’Õı. ±Î‹Î_ (±ø‹‹Î_) ÷‹Îflı œÌ·Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_ ¤‚ı fiËŸ ÷˘› ±ı «Î·ı ±ı‰˘ »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ±Î “T›‰ÏV◊÷”fiÌ Â˘‘¬˘‚ ÷‹Îflı ΩB≤Ï÷ … flά‰ÎfiÌ. ±‹ı …ı ±ÎI‹Î ±Î’ı·˘ »ı ±ı ΩB≤Ï÷ … »ı. ¿flÌ »ı. “øÏ‹¿”‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı »ı ¿ı ±ÎI‹Î±ı «·ÎT›Î ‰√fl «Î·ı
 • 17. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 75 76 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 … fiËŸ. F›Îflı ±‹ı ÷‹fiı “ωiÎÎfi” ±ÎM›_ »ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” ⁄‘_ «·Î‰Ì ±Îfi_ÿ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ — ±ı¿ ±Î’HÎfiı “Ï⁄{fiıÁ”‹Î_ ¬Ò⁄ wÏ’›Î ·ıÂ. ı ‹‚Ì Ω›, ÁÎfl˘ Á˘ÿ˘ ◊¥ √›˘, ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ◊Λ. ’HÎ ÷ı ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ±Îfi_ÿ, ‹Ò„E»˝÷ ±Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î›. »˘¿fl˘ ’ˆHÎΉı, ≠ë¿÷ν — ‹fiı ¶ıÊ ◊›˘, ÷˘ ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¤Y›˘ ¿ı fiËŸ ? ±ı »˘ÕÌ ’ˆHÎΉı ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ◊Λ, ÷ı ’HÎ ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ¶ıÊ ¿˘HÎı ¿›˘˝ ? ‹ı_ ¿›˘˝ ? ±Îfi_ÿ, ‹Ò„E»˝÷ ±Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î› ±fiı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ¤‚ı I›Îflı Â_ ◊Λ ? flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄ıµ ◊Λ. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘. ˉı flÎ√-¶ıÊ ◊›Î, ÷ı ¬⁄fl ¿ı‹ ’Õı ? ¿Ëı ¿ı ¶ıÊ ◊Λ I›Îflı ‹ËŸ ≠ë¿÷ν — Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ¿›˘ ¿Ëı‰Î› ? Ï«_÷Î ◊Λ, ∞‰ ⁄‚ı. ±Î iÎÎfi ’»Ì ±ÎI‹Î ¤‚ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÏfiflÎ_÷fiÌ ÏV◊Ï÷ flËı, Ïfiflο<‚÷Î flËı. Ïfiflο<‚÷Î ±ıÀ·ı ÏÁ© ¤√‰Îfifi˘ 1/8 ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ …ı ⁄‘˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı, ÷ı Ïfiflο<‚ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. …√÷ ÷˘ ±Î¿<‚÷Î fiı T›Î¿<‚÷΋Î_ … ˢ›, ±Îfi_ÿ »ı. ±ËŸ ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Î fiΠˢ›. ÷flŒÕÎÀ ÷˘ flèÎÎ … ¿flı, ÷ı◊Ì “iÎÎfiÌ”fiı ¢‘ı. ±Î¿<‚-T›Î¿<‚‰Î‚Î ±Îfi_ÿ‹Î_ Â_ ◊Λ ¿ı ‹ËŸ {_{À «ÎS›Î ¿fl÷Ì ·˘¿˘ Â_ ΩHÎı »ı ¿ı, ±ÎI‹Î ¤Î‰ ¿flı »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î ¤Î‰ ˢ›. ±ËŸ {_{À ⁄_‘ ˢ› ±fiı …√÷ ωV‹ÚÏ÷ flèÎÎ ¿flı. Ë‹HÎÎ_ ¿˘¥ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ¤Î‰¿˘ ¤Î‰ ¿flı »ı. ±ıfiı Ωı ÁΫΠ‹ÎL›Î ±ıÀ·ı ¤Y›˘. ‰V÷fiı ·¥fiı ±Îfi_ÿ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±Îfi_ÿ ¤Î‰ ◊›Î ±ıfiı ÁΫΠ‹Îfi‰Î, ±ıfi_ fi΋ … ¤Y›˘. ±ıfiÎ◊Ì ⁄Ì… fi_¬Î›. »ı. ±Î ÷˘ ÁË… Á¬ ! ±ıÀ·ı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ. ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Î ≠ë¿÷ν — ¤Î‰¿ ±ıÀ·ı …^fiÎ_ ¿‹˘˝ ? fiËŸ. ΩHÎı ÃflÌ √›ı·Î ˢ¥±ı ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ·Î√ı. µL‹Îÿ ¿Â˘ fiΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰¿ ±ıÀ·ı ‹fifiÌ √Î_Ã˘. ¿˘¥fiı ‹ÎfifiÌ √Î_Ã, ¿˘¥fiı …ıfi˘ ’Ïfl«› ¿fḻı, ÷ı w’ ±Î’HÎı ◊¥±ı. ·˘¤fiÌ √Î_Ã, ÷˘ ¿˘¥fiı ø˘‘fiÌ √Î_Ã, ÷˘ ¿˘¥fiı ωʛfiÌ √Î_Ã. ±Î √Î_Ã˘ ≠ë¿÷ν — ±Î’ı …ı ±ÎM›_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì, ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î’ …ı ÏV◊Ï÷‹Î_ … ËıflÎfi ¿flı »ı; ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¤Î‰˘‹Î_ ¤ÎT› ¤‚ı fiËŸ, ÷ı◊Ì ’ˢ_E›Î »˘, ÷ı ÏV◊Ï÷ Á‘Ì ±‹ı ’ˢ_«Ì ¿̱ı ¬flÎ ? Ïfiflο<‚÷Î flËı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎ_ ⁄Ì…_ ¿Î‹ … Â_ »ı ? ±Î’fiı Ïfiflο<‚÷Î ≠ÎM÷ Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ◊¥ »ı fiı ? ±Î¬Î …√÷‹Î_ …ı ±Îfi_ÿ »ı, ÷ı ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ±Îfi_ÿ ≠ë¿÷ν — ËÎ. »ı ±fiı “iÎÎfiÌ” ◊›Î ’»Ì Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ∂¤˘ ◊Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — Ïfiflο<‚÷Î ±ı ÏÁ© ¤√‰Îfifi˘ 1/8 √HÎ »ı. 1/8 ÏÁ© “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ. ’ÿ˚√·fiÌ ¿_¥ ◊›Î. ’»Ì «˙ÿ ±ÎfiÌ ⁄Î¿Ì flËı. ÷ı ’»Ì ◊¥ …Âı. ÏÁ© ◊›Î »˘ fiı ? ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î Á¬ µI’Lfi @›Î_◊Ì ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı ±ı ÏÁy˘ ‰Î√Ì √›˘ fiı ? ’»Ì ¢ ¤˘ ? ±I›Îflı ¿˘¥ µ’fl◊Ì ±Î‰ı fiı ¿Ëı V‰Î¤Îω¿ Á¬, ÁË… Á¬ µI’Lfi ◊›_, ÷ı … ±ÎI‹Îfi_ Á¬ »ı ±fiı ¿ı, “«Î·˘ ÁÎËı⁄ ‹˘Z΋Î_.” ÷˘ Ë_ Â_ ¿Ë_, “¿ı‹ µ÷Ή‚ »ı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì?” ±ıÀ·_ …ıfiı ÏŒÀ ◊¥ √›_ fiı ±ı ÁË…Á¬fiÎ V‰’ÿ‹Î_ flè΢, ÷ı ’»Ì ‘Ì‹ı I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ÎflÌ µ’fl ±‹fiı ·Î√HÎÌ ◊Λ »ı !” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ‘Ì‹ı ’Ïfl’ÒHν ◊Λ ! ¿ı, “·Î√HÎÌ ‹ÎflÌ µ’fl fiÎ flάÌÂ, ⁄Î ! Ë_ ·Î√HÎÌ flά‰Î …ı‰˘ ’vÊ
 • 18. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 77 78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 fi◊Ì. ‹Îfl˘ ‹˘ZÎ ‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı.” Ïfiflο<‚÷Î µI’Lfi ◊Λ, ’»Ì Â_ flËı ¿fl÷˘ Ë÷˘, ÷˘› ·˘¿˘±ı ÷fiı ±˘‚A›˘ fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ÷fiı ·˘¿˘ ÂÎË¿Îfl ⁄Î¿Ì ? fiËŸ ÷˘ Ï«_÷Î-‰flÌ{ ¤À¿Î› ¤À¿Î› ¿flı. “≥√˘≥{‹” ¤À¿Î› ¿Ëı÷Î Ë÷Î. ˉı ÷_ «˘fl fi◊Ì. ÂÎË¿Îfl ◊¥Â ÷˘› ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì «˘flfi˘ ¤À¿Î› ¿flı »ı. ’λ·˘ ’ÕC΢ ’ÕuÎ ¿flÂı. ‹ÎÀı ÷_ ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì ÁËfi ¿fl…ı. ’HΠˉı ÷_ ŒflÌ «˘fḻ˘ ¿fl÷˘ fiÎ ◊¥ …¥Â. ¿ÎflHÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ·Î√ı ¿ı, ““±Î‹ı› ±Ë_¿ÎflfiÎ ’Õ‘Î - T›‰ËÎfl‹Î_ ! ‹fiı ·˘¿ «˘fl ¿Ëı »ı …, ‹ÎÀı «˘flÌ … ¿fl˘ fiı ! ±ı‰_ fiÎ ¿flÌÂ.”” ±Ë_¿Îfl ±Î_‘‚˘ ⁄fiΉfiÎfl˘ »ı. …ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ‰‘Îflı ±ıÀ·˘ ’˘·‹˚’˘· «ÎS›_ Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. ±‹Îflı› iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_fiÎ ±Î_‘‚˘ ‰‘Îflı. ’ÕCÎÎ ±‹ÎflÎ Á√Î_Á_⁄_‘̱˘fiı flèÎÎ ¿flı ! ≠ë¿÷ν — ¿Î›˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ’Õ‰ÎfiÌ … fiı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ’ÕCÎÎ …·ÿÌ Ω› ¿ı‹ ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl …ÿ˘ »ı. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …‰Î … ‹Î_ÕuÎ »ı. ±ËŸ◊Ì √ÎÕÌ ∂’ÕÌ ±ıfiı ¿Ëı‰Î› … fiËŸ fiı ? ±ıfiı ·˘¿˘› ±Ë_¿ÎflÌ fiÎ ¿Ëı. ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ? √ÎÕÌ ‹_⁄¥ √¥. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿›˘ ±Ë_¿Îfl fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ? ≠ë¿÷ν — ±ı¿ “’ıÁıL…fl” fiı ±ı¿ “flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á≠ıÁ” Ω› »ı. ±‹Îflı ÷˘ “flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á≠ıÁ” Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹ı ⁄‘Î ΩH΢ »˘ ¿ı “Ë_ iÎÎfiÌ »_.” ’HÎ ⁄ËÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ ·˘¿˘ ±˘»Î ΩHÎı »ı ¿ı “Ë_ iÎÎfiÌ »_.” »÷Î_ ‹Îfl΋Î_ ·˘¿˘ ±ı¿ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ µ÷Ής±˘ V‰¤Î‰ »ı. ÷‹ı ¿Î«Ì ¬Ì«ÕÌ flά˘ ’HÎ ±ı‰_ fiËŸ ÿı¬ı ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ·˘¿ ‹fiı ±Ë_¿ÎflÌ ¿Ëı. F›Îflı ÷‹fiı ÷˘ ⁄‘Îfiı ¿Î«_ ¬Î‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ …‹HΠˢ› I›Î_ ±Î’HÎı ÷ı‹ ¿ËıÂı. ±Î ±Ë_¿Îflı … ÿÎÀ ‰ÎY›˘ »ı. “‘Ìfl…·Î·”fiı(!) ⁄˘·Î‰‰˘ (‘Ìfl… flά‰Ì) ! ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ±Ë_¿Îfl◊Ì ⁄‘˘ T›‰ËÎfl «Î·÷˘ ˢ› »ı fiı ? ’ÏflHÎ΋ ’flÁkÎ΋Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl◊Ì T›‰ËÎfl fi◊Ì «Î·÷˘. ±Ë_¿Îfl ≠‹ÎHÎfiÌ ≠ë¿÷ν — ¬˘À_ ¿fl‰Î‰Î‚Îfiı ⁄‘˘ A›Î· ±Î‰Ì Ω›, ÷˘› ¬˘À_ ⁄ËÎfl fiÎ …‰˘ Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ÷ı fi¿ÁÎfi ¿flı. ¿ı‹ ¿flı »ı ? ≠ë¿÷ν — ·˘¿˘fiı ±‹ÎflÎ …^fiÎ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÕCÎÎ ’ÕÌ √›ı·Î. ÷ı◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À_ ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ ’fl’ÏflHÎ΋ »ı. ±Î’HÎı ±Î “⁄˘·” ±‹fiı ±Ë_¿ÎflÌ … ÿı¬ı. ±ËŸ◊Ì fiά̱ı ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ˉı ÷_ ±ËŸ◊Ì ±ÎC΢ fiÎ …¥Â, fiÎA›˘ I›Î_ … ’ÕÌ flËı…ı. ±ı‰_ ⁄fiı ¬v_ ? fiÎ ⁄fiı. fiÎA›Î ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ …^fiÎ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÕCÎÎ F›Î_ Á‘Ì fiÎ ¤Ò_ÁΛ, I›Î_ “⁄˘·” ’fl’ÏflHÎ΋‹Î_ Ω›. ±ıÀ·ı …ı‰Ì flÌ÷ı ¿›Î˝ ËÂı, ±ıÀ·ı ¿ı hÎHÎ eÀ Á‘Ì ÷‹Îflı flÎË Ωı‰Ì ’ÕÂı. ¨«ı◊Ì fiÎA›˘ ˢ› ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ⁄ı eÀfiÎ_ ±Î‰ı. ÿÁ eÀfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ÁÎ÷ ±ı¿ ÁÎflÎ ±Î⁄wÿÎfl CÎflfi˘ »˘¿fl˘ Ë÷˘. ’HÎ ÷ıfiı «˘flÌfiÌ ¿<Àı‰ eÀ ±Î‰ı. ’HÎ ±ı ’ÏflHÎ΋ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄_‘ … ◊¥ …‰ÎfiÎ_ »ı, ±Î’HÎı ’ÕÌ √›ı·Ì. ÷ıHÎı «˘flÌ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. ’»Ì ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı ±ı ¿Ëı, Ωı ŒflÌ◊Ì ±ı‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη̱ı ÷˘ ! “ÿÎÿÎ, Ë… ·˘¿˘ ‹fiı «˘fl ¿Ëı »ı.” I›Îflı ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, ““÷_ ÿÁ ‰Ê˝◊Ì «˘flÌ ≠ë¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ’flÎ’Ò‰˝◊Ì ¬˘À_ ¿fl÷˘
 • 19. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 79 ±ÎT›˘ »ı, ‹ÎÀı ¬˘À΋Î_ ¬ı_«Î›Î ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì. ±Î ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. Œ@÷ ±ıHÎı ±ıÀ·_ Á‹∞ ·ı‰_ Ωı¥±ı ¿ı “Ë_ ¿˘HÎ »_.” ±ı Á‹F›˘ I›Îfl◊Ì »^À¿ÎflÎfi˘ ÿ‹ ‹‚ı. ±Î Á‹…÷˘ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ⁄_‘fi ◊›Î ¿flı »ı. ±Î ±Î’HÎ_ “ÁΛLÁ” »ı, ÀÒ_¿<_ “ÁΛLÁ” »ı. Ωı “iÎÎfiÌ’vÊ” ‹‚ı fiı “iÎÎfi” ‹‚ı ÷˘ ‰Î÷ ÀÒ_¿Ì »ı ±fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” fiÎ ‹‚ı ÷˘ ¿Â_ ¿Î‹ ◊Λ fiËŸ. “iÎÎfiÌ’vÊ” fiÎ ‹‚ı ÷˘ ∂K‰˝√Ï÷ ¿flΉÕΉı. ’H› ⁄_‘ΉÕΉı, ’HÎ »^À¿Îfl˘ fiÎ ◊Λ. [11] vvvvv ‹Îfi‰-V‰¤Î‰‹Î_ ω¿Îfl˘ Ëı›, ±ÎI‹-V‰¤Î‰‹Î_ ω¿Îfl˘ iÎı› ! ≠ë¿÷ν — V‰w’fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ‹fi‹Î_ ω¿Îfl˘ flËı »ı, ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiΠω¿Îfl˘ ÷˘ iÎı› »ı, ±ıÀ·ı ±ı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ »ı. ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ‹Îfi‰V‰¤Î‰‹Î_ Ë÷Î. ÷ı‹Î_ ±Î ÁÎv_ fiı ±Î ¬˘À_, ±Î ÁÎflΠω«Îfl fiı ±Î ¬˘ÀΠω«Îfl ±ı‹ Ë÷_. ˉı ±ÎI‹V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ⁄‘Î ±ı¿ … ω«Îfl ! ω«Îfl ‹ÎhÎ iÎı› »ı fiı “±Î’HÎı” iÎÎ÷Î »Ì±ı. iÎı›-iÎÎ÷Îfi˘ Á_⁄_‘ »ı. ’»Ì @›Î_ flËÌ Õ¬·, ÷ı ¿Ë˘ ? ≠ë¿÷ν — ±ı flÌ÷ı ±ÎI‹ºÏp◊Ì Ωı‰Î ‹ÎÀı ¿_¥ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õı »ı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … Ωı‰Î› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÿı¬Î› ! ±‹ı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì “flÌ·ıÏÀ‰” ±fiı “flÌ›·” fiı …±˘, “flÌ·ıÏÀ‰” ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı »ı fiı “flÌ›·” ⁄‘Ì ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±Î ⁄‘Î_ iÎı› …ı ÿı¬Î› »ı ÷ı ⁄‘Î_ ωfiÎÂÌ iÎı›˘ »ı. V◊Ò‚ Á_›˘√˘, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘, ±ı ωfiÎÂÌ Á_›˘√˘ »ı. ±Î ⁄‘_ ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰Ìfiı ’Ò»Ì ·ı‰_ Ωı¥±ı fiı Œ˘Õ ’ÎÕÌ ·ı‰Î Ωı¥±ı. ÷˘ ÿflı¿ ⁄Î⁄÷fi_ ·ZÎ flËı fiı ·ZÎ flËı ±ıÀ·ı ’»Ì ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. V‰w’fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. iÎÎfi iÎÎfi‹Î_ … flËı.
 • 20. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 81 82 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ±ÎI‹Î iÎΛ¿ V‰¤Î‰‹Î_ … flËı. iÎΛ¿ ±ıÀ·ı ΩH›Î … ¿fl‰ÎfiÎ … flËı »ı. ±ı ‰√fl ÷˘ ◊Λ … fiËŸ fiı ? V‰¤Î‰‹Î_ flËı. ⁄ÌΩı V‰¤Î‰ … ±ÎI‹Îfiı µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — …√÷ ±Î¬_ ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … flèÎÎ ¿fl‰Îfi_. iÎı› ‰√fl ≠ë¿÷ν — ΩHΉ_ ±ıÀ·ı ‹fifiı ΩHΉÎfi_ ¿ı ÂflÌflfiÎ_ Á_‰ıÿfi˘fiı ±Î …√÷ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ¬Î·Ì ◊‰Îfi_ fi◊Ì ! iÎÎ÷Λ flËı‰ÎfiÎ fiı iÎı›˘› ΩHΉÎfi_ ? flËı‰ÎfiÎ. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_› ΩHΉÎfi_. ‹fifiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ı› ΩHΉÎfiÎ, ≠ë¿÷ν — ÏÁ©ZÎıh΋Î_ Ω›, I›Î_ Á_›˘√˘ fiËŸ fiı ? ⁄Ï© Â_ Â_ ¿flı »ı ÷ı› ΩHΉÎfi_ fiı ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı »ı ÷ı› ΩHΉÎfi_. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ I›Î_ flËÌfiı ±ËŸfiÎ ⁄‘Î … Á_›˘√˘ ÷ı‹fiı …ıÀ·Î …ıÀ·Î Á_›˘√˘ »ı ÷ı ⁄‘Λ ΩHΉÎfiÎ. Á_›˘√˘fiÌ ¬⁄fl ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ? ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı fiı Ω›, ÷ı Á_›˘√ ¿Ëı‰Î›. √‹ı ÷ı ‰V÷ ÿı¬Î›. ±ı‹fiı Ωı‰Îfi_ Â_ ? ±Î … Ωı‰Îfi_. ±Î ‹ı_ ËÎ◊ ¨«˘ ¿›˘˝ ÷ı ±Î‰ı fiı Ω› ÷ı Á_›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±fiı …ı ±Î‰÷˘ fi◊Ì fiı …÷˘ fi◊Ì, …ı ±ı‹fiı I›Î_ ¨«˘ ¿flı·˘ ËÎ◊ ÿı¬Î›. ΩıfiÎfl˘ »ı ±ı ¿Î›‹ flËı »ı ÷ı “iÎΛ¿” »ı. ±ı iÎΛ¿ ±Î ⁄‘Î ±Î‰÷Î- ≠ë¿÷ν — ±ı‹fi˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ √HÎ ÷˘ ¿Î›‹ … flËı fiı ? …÷Î Á_›˘√˘fiı Ωı›Î ¿flı ¿ı ±Î Œ·ÎHÎΤΥ ±ÎT›Î fiı ±Î √›Î. ±ı‰_ ±Î Ωı›Î … ¿flı, ±ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ fiı Á_›˘√˘ ’λΠω›˘√Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ¿Î›‹ flËı. ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ »ı ±fiı iÎÎ÷Î- V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı ±ËŸ ⁄ıÁÌ flˢ ÷˘› ±ı ƒWÀΠˢ› I›Î_ … ±Îfi_ÿ flËı, fiËŸ ÷˘ ±Îfi_ÿ fiΠˢ›. Ω› … ! ≠ë¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiΠˢ› ÷˘ Â_ ±Îfi_ÿ fiΠˢ› ? ÷‹fiı ‹Îfi‰V‰¤Î‰ Ë÷˘ I›Î_ Á‘Ì ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰÷Î Ë÷Î ÿÎÿÎlÌ — fiΠˢ›. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎfi_ Œ‚ ±Îfi_ÿ »ı. ±ı¿ ⁄Î… iÎÎ÷Î- ÷ıfiı, “‹fiı ω«Îfl ±Î‰ı »ı” ±ı‹ ¿flÌfiı ÷L‹›Î¿Îfl flËı÷Î Ë÷Î. ˉı ÷‹fiı ƒWÀÎ ◊‰_ fiı ⁄Ì∞ ⁄Î… ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊‰˘ ±ı‰_ »ı. …ı‹ ÏÁfiı‹Î‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl’HÎ_ fiÎ flËı. ±ı »^À˘ flËı; ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îfi‰ V‰¤Î‰ ±ı √›ı·˘ ‹ÎHÎÁ ÏÁfiı‹Îfi˘ ’Õÿ˘ ¨«¿Î› fiËŸ, ÷˘ √Ò_«Î›Î ¿flı, ÏÁÁ˘À̱˘ ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰¤Î‰ »ı ±fiı ˉı ±Î ±ÎI‹V‰¤Î‰ »ı. ±ÎI‹V‰¤Î‰ ±ı ‰√ÎÕı. ±ı‰_ ±ı ÂÎ◊Ì ¿flı »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ¿ı …ı Ωı‰Î ±Ï‰fiÎÂÌ V‰¤Î‰ »ı fiı ’ı·˘ ωfiÎÂÌ V‰¤Î‰ »ı. ±ı ÷˘ ±Î‰ı fiı Ω›, ±ÎT›˘ »ı ÷ı ±ıfiı Ωı‰Î ‹‚÷_ fi◊Ì. iÎı›fiı …±ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı Á¬ ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Î iÎı›fiı …±ı fiı ΩHÎı ¿ı ‹ËŸ ’fl‹Îfi_ÿ ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á_›˘√˘ … fiΠˢ› ÷˘ ? µI’Lfi ◊Λ. ˉı flÎhÎı ±ı¿·˘ ±˘flÕÌ‹Î_ ÁÒ¥ √›˘ ˢ› ÷˘ I›Î_ Â_ Ωı‰Îfi_ ? I›Î_ @›Î Œ˘ÀÎ Ωı Ωı ¿fl‰Î ? ÷˘ I›Î_ ±_ÿflfi_ ⁄‘_ ÿı¬Î›. ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘ fiΠˢ› ÷˘ ÷˘ ±ÎI‹Î fiΠˢ›. »ı‰Àı ¨CÎı› ÿı¬Î›, V‰Mfi_› ÿı¬Î›. ≠ë¿÷ν — Â_ I›Î_ ±ÎI‹Î fiΠˢ› ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ V‰Mfi_ fiÎ ÿı¬Î› fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Á_›˘√˘ fiΠˢ› ÷˘, ±ÎI‹Î …±ı Â_ ? Á_›˘√˘fiÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, I›Î_ V‰Mfi_ fiΠˢ›. V‰Mfi_ ÷˘ ±Î ÿıË »ı ÷ı◊Ì »ı ËV÷Ì fiËŸ ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ› ËV÷Ì fiËŸ. ±fiı ±I›Îflı ±Î› µCÎÎÕÌ ±Î_¬fi_ V‰Mfi_ »ı. iÎÎfi̱˘fiı ¨CÎ fiΠˢ›. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı …Õ ±fiı «ı÷fi ⁄Lfiı ÁÎ◊ı ±ı‹fiı ÷˘ Ωı‰Îfi_ «Î· … ˢ›. ±ı‹fiı ⁄ÌΩ ≠ÿı‹Î_ Ωı‰Îfi_ ‹‚ı, ⁄οÌ
 • 21. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 83 84 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ÷˘ ÿıË fiΠˢ›. ±Î ÿıËfi˘› ¤Îfl »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ÿ—¬ »ı. ◊¥ Ω›. ±ı ≠iÎÎ … ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. ≠iÎÎ ‹ËŸ Ïfifl_÷fl «ı÷‰ «ı÷‰ iÎÎfi̱˘fiı ÿıËfi_ ‹˘À_ ‰…fi ·ÎB›Î ¿flı. ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ⁄Ï© ‹ËŸ Õ¬˘Õ¬· ¿›Î˝ ¿flı. ≠ë¿÷ν — ±Î ÿıË »ı, ±ı ¿‹˝fi_ ’ÏflHÎ΋ … »ı fiı ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©fi_ ¿_¥ “’˘Ï{ÏÀ‰ Œ_¿Âfi” ËÂı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ¿‹˝fi_ … ’ÏflHÎ΋ fiı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ “’˘Ï{ÏÀ‰ Œ_¿Âfi” ±ı ¿ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ’ÎÁı Ωı ¿ÿÌ ⁄Ï© ÁQ›¿ ¿flÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı «Î·ı. ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎı «Î·ı ÷ı ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fiÌ Á_’ÒHν Ïfi…˝flÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı fiı ? ω’flÌ÷ ⁄Ï©. ±ı T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ±T›Ï¤- ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fiÌ Á_’ÒHν Ïfi…˝flÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı Ω›. © Ï«kÎ «ÎÏflHÎÌ ⁄Ï© ÷ıfiı ¿ËÌ ¿ı …ı “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı ⁄Ï©fiı “Ï√·ıÏÀ_√” ¿flÎ‰Ì ◊Λ ±ıÀ·ı ¿‹˝fiÌ Ïfi…˝flÎ ◊¥ √¥ ¿Ëı‰Î›. ·Ì‘ı·Ì ˢ› ÷ı. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ˘ ±ıÀ·˘ ‰¬÷ ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ÁQ›¿ ◊‰Î ‹Î_Õı. ≠ë¿÷ν — ±T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ iÎÎ÷Î’HÎ_ fiı Á_›˘√ ¬flÎ ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’»Ì ±‹ı …÷Î flË̱ı, I›Îflı ’»Ì Â_ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÷˘ ¿˘◊‚΋Î_ CÎηı·Î …ı‰_ ˢ› ! I›Î_ ÷˘ ’Îfl ‰√flfi_ ÿ—¬ ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ˘ fiı …ıÀ·Ì ⁄Ï© “Ï√·ıÀ” ◊¥ √¥, ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ±ÏV÷I‰fi_ ¤Îfi ˢ› ¬v_ ? ±ı ’»Ì ÁQ›¿ ◊¥ Ω›. ±ı ⁄Ï© ’»Ì ÷‹fiı ’…‰ı fiËŸ, fiı ÷‹ÎflÌ …ıÀ·Ì ω’flÌ÷ ⁄Ï© ˢ› ÷ı ÷‹fiı ’…‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÏV÷I‰fi_ ¤Îfi »ı, ÷ı◊Ì ÿ—¬ ±fi¤‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ⁄‘Ì … ⁄Ï© ÁQ›¿ ⁄Ï© flËı, ω’flÌ÷ ⁄Ï© ≠ë¿÷ν — fi¿˝√Ï÷‹Î_ Â_ ˢ› »ı ? fiÎ flËı. ÷ı ‹ÎÀı ±‹Îflı ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — fi¿˝√Ï÷‹Î_› ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiÎ_ ÿ—¬˘ ˢ› »ı. ÁÎ÷‹Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ±Î‰Ìfiı ÷‹Îflı ÁQ›¿ ¿flÌ …‰ÎfiÌ. ÷‹ÎflÎ◊Ì ±ı fi¿˝fiÎ_ ÿ—¬˘ ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ‹flÌ Ω› ! I›Î_ ÷˘ ¤›_¿fl ÿ—¬˘ ˢ› !! fiËŸ ◊Λ. ±T›‰ËÎfl flÎÏÂfiÎ ∞‰˘fiı ±ÎÀ·Î_ ¤›_¿fl ÿ—¬˘ fiΠˢ›. ±ı‹fiı √Ò_√‚΋HÎ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ±Î‰Ìfiı ¬Î·Ì ⁄ıÁ‰Î◊Ì … ⁄Ï© ÁQ›¿ ◊¥ Ω› ? ⁄Ï©, ÂHÎ√Îflı iÎÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ≠ë˘ ’Ò»Ìfiı, ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌfiı, Á‹Î‘Îfi ‹ı‚‰Ìfiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ⁄Ï©fiı “iÎÎfi” ¿Ëı »ı, ’HÎ ⁄Ï© ±ı “≥fiÕΛflı@À” ⁄Ï© ÁQ›¿ ◊÷Ì Ω›. ’»Ì ÷‹Îflı ⁄Ï© … fiËŸ flËı. ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ ◊‰Î ≠¿Î »ı, F›Îflı “iÎÎfi” ±ı ±ÎI‹Îfi˘ “ÕΛflı@À” ≠¿Î »ı. ‹ÎÀı CÎH΢ ⁄‘˘ ÀÎ¥‹ ·Î√Âı, ’HÎ ’Ëı·Î_ ⁄Ï© ÁQ›¿ ÷˘ ◊÷Ì Ω›. ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© ’ÒflÌ @›Î_ ◊Λ ±fiı ≠iÎÎ Âw @›Î_ ◊Λ »ı ? ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÁQ›¿ ⁄Ï© »ı, ω’flÌ÷ ⁄Ï© »ı fiı ≠iÎÎ ’HÎ »ı, ÷˘ ±Î hÎHÎıfi_ ¿Î›˝ ÁÎ◊ı … «Î·ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ’ÒflÌ ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ≠iÎÎfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ Ω› »ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” ‹‚ı fiı ±ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flΉÕΉı ±ıÀ·ı ≠iÎÎfiÌ Âw±Î÷ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ ÁÎ◊ı … «Î·ı »ı. ≠iÎÎ ‹˘ZÎı ·¥ …‰Îfiı ‹ÎÀı
 • 22. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 85 86 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ‹ËŸ ¿˘«¿˘« ¿flı, «ı÷‰ «ı÷‰ ¿flı ! ±fiı ‹˘ZÎı fiËŸ ·¥ …‰Î ÿı‰Î fi ±Î’̱ı ±fiı ±ıfiı “Ωı›Î” … ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎı »^ÀÎ … »Ì±ı. …ıÀ·˘ ‹ÎÀı ±iÎÎ »ı. ±iÎÎ ‹˘ZÎı @›Îflı› …‰Î fiÎ ÿı. ±iÎÎ ±ı ⁄Ï©fi_ ≠ÿ½fi ‰¬÷ “±Î’HÎı” ±ıfiı Ωı›Î ¿fḻı, ±ıÀ·˘ ‰¬÷ Ï«kÎfiÌ ÂÏ© ◊›Î ¿flı. »ı. ⁄Ï© ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ fiŒ˘-÷˘À˘ … ÿı¬ÎÕı, ¶_¶ … ÿı¬ÎÕı. Ï«kÎ ±ı¿·_ … Ωı flÎ√ı ’ÕÌ √›_ ÷˘ ⁄‘_ flÎ√ı ±Î‰Ì Ω›. ±Â© Ï«kÎfiı ·¥fiı ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı ±ıÀ·ı Ï«kÎfiÌ ÂÏ© ◊÷Î_ Á‘Ì … ±Î ›˘√ ≠ë¿÷ν — ¶_¶fiÌ ±_ÿflfiÌ ŒÁ΋HÎ ±fiı CÎÊ˝HÎ, ±ı ÷˘ Ï…Lÿ√Ìfi˘ ⁄fl˘⁄fl …‹Î‰‰Îfi˘ »ı. Á÷÷ ¤Î√ »ı. F›Î_ fiı I›Î_ ¶_¶ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ … flËı. ≠ë¿÷ν — ‹ËŸ ¿’À ∂¤_ ◊Λ, ¿’ÀfiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı, ÷ıfi_ Â_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¶_¶‹Î_ … …√÷ ŒÁΛı·_ »ı fiı ! ±fiı “iÎÎfiÌ” ¶_¶Î÷Ì÷ ˢ›. ±ı fiŒÎfiı fiŒ˘ ΩHÎı ±fiı ¬˘Àfiı ¬˘À ΩHÎı. ’HÎ ¬˘À ¿fl‰_ ? ¬˘Àw’ı ±Áfl fiÎ ¿flı fiı fiŒ˘ fiŒÎw’ı ±Áfl fiÎ ¿flı. fiŒ˘-¬˘À Âı‹Î_◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· »ı. ω«Îfl ¿flfiÎfl˘› ’ÿ˚√· »ı. fiÌ¿‚ı ? “‹ÎflΔ‹Î_◊Ì √›Î_ ¿ı ⁄ËÎfl◊Ì √›Î_ ? ±ı ⁄‘_ ’˘÷ı ΩHÎı. ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‰Ì ÷ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì, ±ı‹Î_ ÷˘ ¿˘¥ Ω÷fi˘ ¿«fl˘ fi◊Ì. “’{·” ◊Λ »ı ÷ı› ’ÿ˚√· »ı fiı “’{·” ¿flfiÎfl˘› ’ÿ˚√· »ı ! ⁄Ï©fiÌ Á‹Î„M÷ “’{·” ΩH›_ ¿˘HÎı ? ±ÎI‹Î±ı ! Áfl‚÷Î ±fiı ¿’Àfiı …ı ΩHÎı »ı ÷ı ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© Ë∞ Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ±ÎI‹Î »ı ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ±Î ⁄Î… Õ¬˘Õ¬· ¿flı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_◊Ì ºÏp ÕÌÏÁ{fi‹Î_ ‰ı‰Ïfl_√ Œıfl‰Ì ·ı‰Ì. ±Î’HÎfiı flV÷΋Î_ ¿˘¥ fiÎ √‹÷˘ ‹ÎHÎÁ ¤ı√˘ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹ ‹˘œ<_ Œıfl‰Ì ·¥±ı »Ì±ı ¿ı fiËŸ ? ±ı‰_ …ı ±Î’HÎ΋Î_ ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Î÷fi_ “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ‰ı‰Ïfl_√ Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ±‰‚_ Ωı‰_ ! Õ¬˘Õ¬· ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ⁄Ï© ! (϶‘Î) flèÎÎ ¿flı. ⁄Ï©fi˘ V‰¤Î‰ ¢ »ı ¿ı Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰Î fiÎ ÿı. ÿÎÿÎlÌ — “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı◊Ì ¿_¥ M·ıÀŒ˘‹˝ ’fl ⁄ıÁÌ fiÎ ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© Á‹ÎM÷ @›Îflı ◊Λ ? flËı‰_. “Ë‹HÎÎ_ …™ ¿ı ’»Ì …™” ±ı‹ ◊÷_ ˢ› …ı √ÎÕÌ ±Î‰Ì ±ı‹Î_ ⁄ıÁÌ …‰_. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ±ıfiÎ µ’fl ⁄Ë ‰¬÷ Ωı¢ fiËŸ, ºÏp Œıfl‰ı·Ì flά¢ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı Á‹∞ Ω›. ±ı ’˘÷ı ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıfiı “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰‰Î‹Î_ ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ ˢ› »ı. ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷‹ı ⁄Ë ‹Îfi ±Î’˘, ±ıfi_ “±ı@ÁıMÀ” ¿fl˘, ±ıfiÌ Á·ÎË ‹Îfi˘, I›Î_ Á‘Ì ‹ÎHÎÁ˘ ÿflı¿ ‰V÷fi_ “ÕÌÏÁ{fi” ÷fl÷ ·Î‰Ì ¿ı, “±˘fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ”. ±ı Õ¬˘Õ¬· ¿›Î˝ ¿flı. ’Î_« Ï‹ÏfiÀı› ‰Îfl fiÎ ·Î√ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ÷ıfiı “¿˘‹fiÁıLÁ” ¿èÎ_ »ı. ≠ë¿÷ν — ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ’fl ±Î’H΢ ≠¤Î‰ ’Õ‰˘ “¿˘‹fiÁıLÁ” ±ıÀ·ı “±ı‰flÌTËıfl ±ıM·Ì¿ı⁄·”. ±Î «Î‰Ì ¿ı‰Ì »ı ¿ı ÿflı¿ Ωı¥±ı fiı ? ÷΂Î_ ∂CÎÕı ±ıfiÎ◊Ì ! ÿÎÿÎlÌ — ‹ÂÌfiflÌ ’fl ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ≠¤Î‰ ’Õ÷˘ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰_ ¿ı …‰_, ±ı‹Î_ “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ …‰Î ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl µ’fl ≠¤Î‰ ’Õı … fiËŸ. ±ı ÷˘ ±_÷—¿flHÎ ‹Î_Õ‰_. ËÎ, ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ ËÂı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷” ÷fiı ’λ˘ ÷ıÕÌ ¬Î·Ì ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄‘_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì Ω›. “±Î‹fiı” ÁÎ◊ ·Î‰Âı. ÷Îflı ±Î‰Ì flÌ÷ı ÕÌÏÁ{fi ·ı‰Îfi_.
 • 23. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 87 88 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ±ËŸ◊Ì ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√˘‹Î_ …‰_ … fi◊Ì, ±ı‰_ ‹ËŸ◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹∞ Ω‰. µ÷Ή‚ fiËŸ ¿v_ ÷˘ √ÎÕÌ ¿_¥ fiyÌ ◊›Î ¿flı ±fiı ’ı·_ ’HÎ ⁄÷ÎÕı ¿ı …‰_ ÷˘ ’Õı fiı ? ÷ÎflÌ flÎË Ωı‰ÎfiÌ »ı ? ±fiı µ÷Ή‚ ¿flÌ ÷˘ ¿Îflfiı ±◊ÎÕÌ ‹ÎflÌ ! ±ıÀ·ı µ÷Ή‚ ¿flı ÷ıfiı ÏÁ_√· √fi˘ ¿è΢ fiı µ÷Ή‚ fiÎ ¿flı ÷ıfiı Õ⁄· ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fi_ ‰‘Îflı Ωıfl »ı, ±ı Ωı¥ ·ı‰_ ! √fi˘ ¿è΢. ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ … Ωıfl ¿flı ! ‹fifi_ ·_√fl ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ËŸfi_ Ωıfl ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰_. “±Î ⁄ıÃÎ ÁÎËı⁄, ◊˘ÕÎ_ ¤Ï…›Î_ ·¥ ±Î‰_”, ¿Ë̱ı. ≠ë¿÷ν — ‹fi ¿¥ flÌ÷ı ÏV◊fl flËı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ÏV◊fl ¿fl‰Î‹Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ËÂı ±ı‰˘ ÷‹ı ÏËÁÎ⁄ µ÷Ή‚ı ‘Ì‹Î «Î·˘ ! ¿Îœu˘ »ı ? ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl ’Ëı·˘ ¿ı Ïfiç› ’Ëı·˘ ? ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ÂÎ_Ï÷ ‹‚ı. ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ’Ëı·˘ ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝ ’λ˘ ±ı‰˘ fiËŸ ¿ı ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı ±ÏV◊fl ¿˘HÎı ¿›Ù ? T›‰ËÎflfi˘ flÎ√ ¿fl‰˘. ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı. ≠ë¿÷ν — I›Îflı T›‰ËÎflfiÎ ÏfiflÎ√Ì ◊¥ …‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ÏV◊fl ÂÎ◊Ì ¿›Ù ? ΩHÎÌ Ωı¥fiı ÷ı‹ ¿›Ù ? ÿÎÿÎlÌ — flÎ√ ¿flı ÷˘ ÏÁ_√· √fi˘ »ı fiı ÏfiflÎ√Ì ◊Λ ÷˘ Õ⁄· “’˘÷Îfi_ ÏË÷ Âı‹Î_ fiı ±ÏË÷ Âı‹Î_” ±ı fiËŸ ΩHΉÎ◊Ì, ‹fifi˘ √‹ı ÷ı‰˘ √fi˘ »ı, ÏfiflÎ√Ì› fiÎ flËı‰Î›. µ’›˘√ ¿›˘˝. Ωı ÏË÷ÎÏË÷fiÌ ¬⁄fl ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ÷ıfi˘ ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷‹Î_ ≠ë¿÷ν — ÏfiflÎ√Ì ±ıÀ·ı ¿¥ flÌ÷ı ? … µ’›˘√ ¿fl÷. ˉı ‹fi “±ÎµÀ ±˘Œ ¿_Àˇ˘·” ◊¥ √›_ »ı. ˉı fi‰ıÁfl◊Ì iÎÎfi ◊Λ, ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fiÌ Á‹…HÎ ±Î‰ı, ±ı‰_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl◊Ì Ïfi—VM≤Ë ◊¥ Ω› ÷ı. T›‰ËÎfl◊Ì Ïfi—VM≤Ë ¿flı I›Îfl ’»Ì … ‹fi Ãı¿ÎHÎı ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ “‹‘fl” ¿ËıÂı ¿ı “¿ı‹ ÷_ ‹ÎflÌ ‰Î÷ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì ?” I›Îflı I›Îflı ‹fi Ãı¿ÎHÎı ’Õı. ’hÎ ¿Ëı, “Ë_ ±ÎI‹Î ◊¥ √›˘ »_ !(?)” ±Î‰_ fiÎ «Î·ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ωfi›, ω‰ı¿ ⁄‘_ … ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘¥fiÌ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ‹fi Ë_‹ıÂÎ_ iÎÎfi◊Ì ⁄_‘Λ, ⁄ÌΩ ¿ÂÎ◊Ì ‹fi ⁄_‘Λ ±ı‰_ fi◊Ì. fiÎ ’Õ‰Ì Ωı¥±ı. ±ı¿Î√˛÷Î ¿fl‰Î◊Ì ‹fi …flÎ Ãı¿ÎHÎı flËı, ’HÎ ÷ı ¿·Î¿-±fl‘˘ ¿·Î¿ flËı, ’»Ì ’λ_ ÷ÒÀÌ Ω›. ¿˘¥’HÎ ‰V÷‹Î_ µ÷Ή‚ ¿fl‰Ì ±ı ÏÁ_√· √fi˘ »ı ±fiı µ÷Ή‚ fiÎ ¿fl‰Ì ±ı Õ⁄· √fi˘ »ı. ≠ë¿÷ν — ‹fi Â_ »ı ? ÷‹Îflı ¿›Î ¬ÎÕ΋Î_ ’Õ‰_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ±ı ±Î’H΢ “VÀΘ¿” »ı. ±Î ÿ¿ÎfiÿÎfl˘ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ⁄‘˘ VÀΘ¿ ¿Îœı ¿ı fiÎ ¿Îœı ? ¿Îœı. ±ı‰_ ±Î ±Î¬Ì ·Î¥Œfi˘ VÀΘ¿, ÷ı ≠ë¿÷ν — ±ı¿<_› fiËŸ. ‹fi »ı. √¥ ·Î¥Œfi˘ VÀΘ¿ ÷ı ÷‹fiı ±Î ¤‰‹Î_ µÿ›‹Î_ ±Î’ı fiı ±Î√‚
 • 24. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 89 90 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÷‹fiı “≥LVÀˇ¿Âfi” ±Î’ı. ±I›Îflı ‹ËŸ fi‰_ ‹fi ⁄_‘Î¥ flèÎ_ »ı. ±Î …^fi_ Ωı‰_ ±ı‰_ fiyÌ ¿flı ±ıÀ·ı ŒflÌ fi … …±ı. Ωı‰_ ±ı ÷˘ ±Î_¬fi˘ V‰¤Î‰ ‹fi »ı ÷ı ±I›Îflı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿flı »ı fiı fi‰_ ‹fi ⁄_‘Î¥ flèÎ_ »ı. »ı. ≥ÏLƒ›˘fiÎ V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ≥ÏLƒ›˘ ÷˘ ·’¿ÎflÎ ‹Î›Î˝ … ¿flı. ’HÎ ≠ë¿÷ν — ‹fi ¿¥ flÌ÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ »ı ±fiı ±ı ¿¥ flÌ÷ı ‹fi fiÎ ¿Ëı ±ıÀ·ı ±ı ŒflÌ fiÎ … …±ı. ˉı “‹fifiÌ µ’fl ¿˘fi_ Ïfi›_hÎHÎ ⁄_‘Λ »ı, ±ıfiÌ ¬⁄fl ¿¥ flÌ÷ı ’Õı ? »ı” ±ı Ωı‰Îfi_ »ı. ÷‹ÎflÎ ‹fifiÌ µ’fl ¿˘fi_ Ïfi›_hÎHÎ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı »ı, ÷ı‹Î_ ÷‹ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω‰ ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fi_. »˘, ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹ËŸ Ïfi⁄˝‚÷Î »ı, ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© Â_ ¿flı »ı ? ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› »ı. ±iÎÎfi÷Îfiı ·¥fiı ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ »ı. ±Î ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘, ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »ı. ’HÎ ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© ÁÎflÎÁÎflfi˘ ¤ıÿ ⁄÷Ήı »ı. ±Î …ı ÷‹Îfl˘ ‹Îfiı·˘ ±ÎI‹Î »ı, ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ⁄‘Ì Õ¬‚΋HÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ◊Λ »ı ? ±ıÀ·ı ω«Îfl ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î I›Î_◊Ì fi‰_ «Î…˝ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — fi◊Ì ◊÷_. …ıfiı V‰w’fi_ iÎÎfi ˢ› ÷ı ÷˘ ω«Îfl ±Î‰ı, ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiËŸ ◊‰ÎfiÎ. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ◊Λ ¿ı ‹fi ÏÕV«Î…˝ ◊¥ Ω›. ’»Ì fi‰_ «Î…˝ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiÌ µ’fl ¿˘fi_ Ïfi›_hÎHÎ »ı ? fiÎ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ ÷˘ “±Î˜À˘‹ıÏÀ¿” ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …‰Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îflfi_, ⁄ÌΩ ¿˘fi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “±Î˜À˘‹ıÏÀ¿” … ◊‰Î›, ±ıfi_ fi΋ … ¤˛Î_Ï÷ fiı ? ±Î‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ¿˘¥ ’vÊÎ◊˝ »ı … fiËŸ. ’˘÷ı ’vÊ ◊›˘ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl, ±Î «Îfl ±_÷—¿flHÎfiÎ ¤Î√ »ı. ±ı ’vÊÎ◊˝ »ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ≠¿ÚÏ÷ ’flÎHÎı fi«Î‰ı »ı. «Îfl …HÎfi_ ±Î ÂflÌfl µ’fl Ïfi›_hÎHÎ »ı ±fiı ±Î «Îfl …HÎfi_ Ïfi›_hÎHÎ »ı, ‹ÎÀı ±Î ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì flËÌ »ı. “’˘÷ÎfiΔ ËÎ◊‹Î_ Ïfi›_hÎHÎ ±Î‰ı ÷˘ ≠ë¿÷ν — ÂflÌfl ±fiı ‹fi ‰E«ı ¢ Á_⁄_‘ »ı ? ’»Ì ±Î ¿Õο>À˘ flËı fiËŸ, ’»Ì ’vÊÎ◊˝ µI’Lfi ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ÂflÌflfi_ ⁄‘_ … Ïfi›_hÎHÎ, ±Î ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fi_, ⁄‘Î_fi_ ≠ë¿÷ν — ±ı ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? Ïfi›_hÎHÎ ‹fifiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ‹fi ±Î_¬fiı ¿Ëı ¿ı ÷Îflı ±Î Ωı‰Î …ı‰_ »ı ±ıÀ·ı ±Î_¬ ÷fl÷ Ωı¥ ·ı ±fiı ‹fi fiÎ ¿Ëı ÷˘ ±Î_¬ Ωı÷Ì Ë˘› ÷˘› ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ “iÎÎfiÌ’vÊ” ¿flÌ ±Î’ı. …ı ’˘÷ı ⁄_‘fi‹@÷ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ÂflÌflfi_ ⁄‘_ … Ïfi›_hÎHÎ ‹fifi_ »ı. ◊›ı·Î ˢ›, ÷ı ±Î’HÎfiı ‹@÷ ¿flÌ Â¿ı. ’˘÷ı ⁄_‘Λı·˘ ˢ›, ÷ı ⁄ÌΩfiı ÂÌ flÌ÷ı ‹@÷ ¿flÌ Â¿ı ? ‰‚Ì ¿Ï‚›√fiÎ_ ‹fiW›˘fiı ±ıÀ·Ì „@÷ fi◊Ì ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ‹fi ±_ÿfl◊Ì ¿Ëı ¿ı fi◊Ì Ωı‰_. »÷Î_› ¿ı Ω÷ı ¿flÌ Â¿ı. ±Î ¿Ï‚›√fiÎ ‹fiW›˘ ¿ı‰Î_ »ı ? ±Î ÷˘ ·’Á÷Î_ Ωı‰Î› »ı, ÷ı Â_ »ı ? ·’Á÷Î_ ±Î‰ı·Î_ »ı; ·’V›Î_ ÷ı ˉı ÷ı‹fiÎ◊Ì Ω÷ı «œÎ› ±ı‰_ »ı … ÿÎÿÎlÌ — Ωı‰Î¥ Ω› ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ‹Ò‚ V‰¤Î‰ »ı, ’HÎ fi◊Ì fiËŸ, ±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ËıS’ ·ı‰Ì ’Õı.
 • 25. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 91 92 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¥LÀflıVÀ I›Î_ … ±ı¿Î√˛÷Î ÷ı ⁄ıÁÌ …Âı ±fiı ±ı‹fiÌ µ’fl “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÃ˘, ±ıÀ·ı ÷ı ¤√‰Îfifiı ’ˢ_E›˘ ΩH΢. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹fiı ¤√‰Îfi‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı÷Ì fi◊Ì. F›Î_ ¿ÊΛ˘ »ı I›Î_ “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÁı ÷˘ ÷ı “≥LÀflıVÀ” ¿ÊÎÏ›¿ ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Âο ·ı‰Î ¿ı ÁÎÕÌ ·ı‰Î Ω‰, ÷ı‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı ⁄ıÁı »ı. ±ı ¿ÊÎÏ›¿ ≠÷ÌÏ÷ »ı ÷ı ≠÷ÌÏ÷ ÷ÒÀÌ Ω› ’λÌ, ±ıÀ·ı flÎ√◊Ì »ı ¿ı fiËŸ ? ⁄ıÁı fiı ¶ıÊ◊Ì »^Àı ±fiı ±Î ¤√‰ÎfifiÎ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ µ’fl “≥LÀflıVÀ” flÎ√◊Ì ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı‹Î_ flËı. ‹˘Ë ˢ› ±ıÀ·ı flËı. ⁄ıÁı fiËŸ. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı flÎ√ ¿fl‰Î …ı‰_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¤√‰Îfi µ’fl fiı ‹˘ZÎ µ’fl ÷‹fiı “≥LÀflıVÀ” … vvvvv fi◊Ì. ÷ı◊Ì ÷ı‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı÷Ì fi◊Ì. ±flı, ±ı¿ ⁄ıfi ⁄Ë w’Î‚Ì ⁄‹ …ı‰Ì Ë÷Ì ±fiı ±ıfi˘ ‘HÎÌ ±ı¿ÿ‹ Â΋‚˘ Ë÷˘. ÷ı ⁄¥fiı ‹ı_ ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ¬Îfi√Ì‹Î_ ’Ò»›_, “±Î ÷Îfl˘ ‘HÎÌ Â΋‚˘ »ı, ÷ı ÷Îfl˘ ¤Î‰ ÷ıfiÎ ’fl Á_’ÒHν flËı »ı ?” I›Îflı ÷ıHÎı ¿èÎ_ ¿ı, “‹ÎflÎ ‘HÎÌ ‹fiı ⁄Ë Ï≠› »ı.” ˉı ±Î‰˘ Â΋‚˘ ‘HÎÌ ±ıfiı Ï≠› »ı ’HÎ ¤√‰Îfi ÷‹fiı Ï≠› ◊¥ ’Õ÷˘ fi◊Ì ! ±Î› ±ı¿ ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! ’»Ì ±Î ’Ò»ı ¿ı, ‹fiı ‹fi ±ı¿Î√˛ ¿ı‹ ◊÷_ fi◊Ì ? Âο ·ı‰Î Ω› I›Î_ ±ı¿Î√˛÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊¥ Ω› »ı ? ±Î ÷˘ ±fi¤‰fiÌ ‰Î÷˘ »ı. ±Î ¿_¥ √M’_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¤√‰Îfi‹Î_ “≥LÀflıVÀ” … fi◊Ì. ÷ı◊Ì ±ı¿Î√˛÷Î ◊÷Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¤√‰Îfi ≠I›ı ±ÎÁ„@÷ ◊¥ Ω› ÷˘ ¤√‰Îfi‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı. F›Î_ Á‘Ì ’ˆÁ΋Î_ “≥LÀflıVÀ” ˢ› I›Î_ Á‘Ì ’ˆÁÎ ’ˆÁÎ ¿flı ±fiı ¤√‰Îfi‹Î_ “≥LÀflıVÀ” ’ıÃ˘ ±ıÀ·ı ’ˆÁÎfi˘ “≥LÀflıVÀ” »^ÀÌ Ω›. ±ıÀ·ı “≥LÀflıVÀ” ÷‹Îfl˘ Œfl‰˘ Ωı¥±ı. ˉı ¤√‰Îfi‹Î_ “≥LÀflıVÀ” fi◊Ì, ±ı‹Î_ ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. …ı ‰V÷ Ωı¥ fiΠˢ›, ÷ıfiÎ_ ’fl “≥LÀflıVÀ” ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ıÁı ? ±Î ÁÎÕÌfiı ÷˘ ±Î’HÎı ÿı¬Ì±ı, ÷ıfiÎ_ fl_√-w’ ÿı¬Ì±ı ±ıÀ·ı ÷ıfiÎ ’fl “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÁı …. ’HÎ ¤√‰Îfi ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ fiı ? I›Îflı ±ı‰_ ¿èÎ_ ¿ı, ¤√‰ÎfifiÎ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ ±ı‰Î …ı “iÎÎfiÌ’vÊ” »ı, I›Î_ ÷‹Îfl˘ “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÁÎÕ˘. I›Î_