Spiritual aptavani14 p 2 p2kh2-3

289 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aptavani14 p 2 p2kh2-3

 1. 1. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 323 324 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îbfi_ ⁄_‘Λ »ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ‹Ò‚ ÷k‰ ÷˘ …Õ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — …Õ. [10] ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√· …Õ V‰w’ »ı ? ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı‰_ …Õ V‰w’ ⁄˘·Â˘ … fiËŸ. …Õ V‰w’ ¿Â_ ÿÏfi›Î‹Î_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ’ÿ˚√· …Õ V‰w’ ˢ› fiËŸ, ’ÿ˚√·fiÎ Á÷˚ ˢ› ÷k‰ ! ’fl‹Îb …Õ Ë˘›. ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· Á÷˚ »ı ±ı‹ ¿Ì‘_ »ı ’HÎ …ı ’ÒflHÎ-√·fi ’ÿ˚√·fi_ V‰w’, ω¤Îω¿-V‰¤Îω¿ ! V‰¤Î‰fi_ ˢ›, ÷ıfiı Á÷˚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿ËÌ Â¿Î› ? ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·‹Î_ Œıfl ¢ ? ÿÎÿÎlÌ — “Á÷˚” Ë_‹ıÂÎ_ ’ÒflHÎ-√·fi fiΠˢ›, ±√v-·CΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±ı¿ … ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ‰‘CÎÀ ◊÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ fiÎ ◊Λ, √·fi fiÎ ◊Λ, ‰‘ı fiËŸ, CÎÀı fiËŸ, ’Î÷‚_ V‰¤Îω¿ ‰V÷ »ı ±fiı ’ÿ˚√· V‰¤Îω¿ ‰V÷ fi◊Ì. fiÎ ◊¥ Ω›. ±ıfi_ fi΋ Á÷˚ ¿Ëı‰Î›. ±Î ’ÒflHÎ-√·fi »ı ÷ı ±Á÷˚ »ı, ωfiÎÂÌ »ı. ’HÎ ‹Ò‚ …ı ’ÿ˚√· ’fl‹Îbw’ı »ı ±ı Á÷˚ »ı, ±ı ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ωfiÎÂÌ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ’ÒflHÎ-√·fi ◊÷_ fi◊Ì, ±ı ±√v-·CÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· ÷˘ ±Î ω¿Ú÷ ◊›ı·Î ’fl‹Îbfiı ’ÿ˚√· ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ » ÷k‰˘‹Î_ ’ÿ˚√· ÷k‰ı› ¬fl_ fiı ±ı¿ ? ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı ’fl‹Îb … ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı ÷˘ ±˘‚¬‰Î ≠Ufi¿÷ν — ËÎ ’HÎ ±Îfiı (Àı’flı¿Õ˝fl) ’ÿ˚√· fi ¿Ëı ±Î ‹ÎÀı ⁄˘·ı ’ÿ˚√·. ’ÿ˚√· ÷˘ ’ÒflHÎ-√·fi ◊›ı·_ ˢ› ±ıÀ·Î ¤Î√fiı ·˘¿˘ ? …√÷ Â_ ¿Ëı »ı, Ïfi∞˝‰ »ı. ±Î ±Îfiı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î› ? ¿Ëı‰Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ’fl‹Îbfi˘ …ı V‰¤Î‰ »ı fiı ÷ı fiËŸ, ω¿Ú÷ ≠Ufi¿÷ν — …ı …Õ »ı, …Õ ±ı ÷k‰ »ı fiı ? ±ı …Õfiı ±Î’HÎı ◊›ı·_ ±Î, ω¿ÎflÌ ◊¥ √›ı·_. ±Î {ÎÕ w’ı ◊›_ I›Îflı ±Î ·Î¿Õ<_ ÷k‰ ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ±ı …Õ‹Î_◊Ì ±Î... ◊›_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’fl‹Îb »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î› fiı ? ≠Ufi¿÷ν — …ÕfiÎ ’fl‹Îb‹Î_◊Ì ’ÿ˚√·fiÎ ’›Î˝› ∂¤Î ◊Λ ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√· ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. {ÎÕw’ı ◊›_ ÷ıfiı. ±Î ÂflÌfl ⁄_‘Λ »ı fiı ? ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ⁄˘S›Î ’ÿ˚√· ±ı ≠¿ÚÏ÷ »ı ±ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÎ ’›Î˝› fiËŸ. ’ÿ˚√· ±ı ’fl‹Îbfi_ … ±Î ⁄_‘Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ±ı› ’ÿ˚√· … »ı. ±Î ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_
 2. 2. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 325 326 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ⁄Ì…_ ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı ±fiı ±ı ≠¿ÚÏ÷ ¿Ë˘ ¿ı ’ÿ˚√· ¿Ë˘. ©ÎI‹Î ±Î ÂflÌfl ±Î¬_ » ÷k‰˘fi_ Á_‹·fi »ı ±fiı ±ı ’λ_ V‰¤Î‰fi_ ı ±fiı ’ÿ˚√· ⁄ı … »ı ±Î. ±fiı ’fl‹Îb »ı ±ı …ÿÌ ‰V÷ »ı, ±ı ¿ı‰_ »ı ? ωÁ…˝fi ◊Λ ±ı‰_ »ı. » ÷k‰ Á_‹ı·fi ◊›Î ’»Ì ¿Ëı‰Î› © ‰V÷ »ı. ’fl‹ÎbfiÎ ‹˘ÀÎ √ßÎ ◊›Î ˢ› ÷˘› © ! Â_ ? ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’ÿ˚√· ’λ_ ωÁ…˝fi ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ’Î_« C΢ÕÎ »ı, ’Î_« ¥„Lƒ›˘, ÷ı ’Î_« C΢ÕÎfiÌ ≠Ufi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ fiı ±ı ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_ ·√΋ »˘ÕÌ ÿı. ωÁ…˝fi ◊›Î … ¿flı »ı Ïfifl_÷fl. ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ’ÿ˚√· ’»Ì …ı ¿_¥ ˢ›. ÷_ ·√΋ »˘ÕÌ ÿı, ¿Ëı »ı. T›‰„V◊÷fiı Á˘Ó’Ì ÿı ·√΋ ±fiı ÷_ »˘ÕÌ ÿÎÿÎlÌ — ÿıË‹Î_ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_ ⁄Ì…_ ⁄‘_ ’ÿ˚√·. ÿı. ±Î ÷˘ ·√΋ »˘Õı ÂÌ flÌ÷ı, “’˘÷ı ¿˘HÎ »_” ±ı fiyÌ ◊›Î ’ÿ˚√· ‰V÷ Œfl¿‰Î‚Ì … »ı, ±ÎI‹Î‹Î_ Œfl¿ fi◊Ì. ’HÎ ÏÁ‰Î› ? fiËŸ ÷˘ “’Î_« ≥„Lƒ›˘ Ë_ … »_, ±Î Ë_ … »_. ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· Ï‹Z«fl »ı. ±Î …ı ’ÿ˚√· ◊›ı·_ »ı ÷ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· C΢ÕΛı Ë_ … »_, ËÎ_¿fiÎflı› Ë_ … »_, √⁄ÕfiÎflı› Ë_ … »_, ⁄√ÕÌ fi◊Ì ±Î, ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· »ı. ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ±ÎfiÌ …fiÎflı› Ë_ … »_, ⁄‘_ Ë_ … »_” ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ iÎÎfi ±Î’Ìfiı ‹ËŸ ‘‹Î˝„V÷¿Î›, ±‘‹Î˝„V÷¿Î› ⁄‘_ Ï‹Z«fl ◊›ı·_ »ı. V‰¤Îω¿ »^À˘ ¿flı ±Î‹Î_◊Ì ’˘÷Îfiı, ÷ı »^À˘ ¿›Î˝ ’»Ì ·√΋ »˘ÕÌ ÿÌ‘Ì ¿ı ’ÿ˚√· ˢ› ÷˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ ±Î ÷˘ Ï‹Z«fl ◊›ı·_ »ı. ±ıÀ·ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î ’ÿ˚√· ±ıfiÌ ‹ı‚ı ωÁ…˝fi ◊¥ … flèÎ_ ±Îfi˘ ÷΂˘ ‹‚ı … fiËŸ fiı ! »ı. ÿÎœÌ ±À¿Î‰Ì±ı ÷˘ ±À¿ı fiËŸ fiı ? ±À¿ı ¿_¥ ? ±Î ’ÿ˚√·‹Î_ ±ÎI‹Î «ı÷fi ‰V÷ »ı, © «ı÷fi »ı. ±Î © ≠Ufi¿÷ν — fiÎ. «ı÷fi »ı ±ı ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¤Î√ ’ÿ˚√· »ı. ±ÎI‹Î ±ı ’ÿ˚√· fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ ±Î ¿Â_ ±À¿ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ωÁ…˝fi ±ÎI‹Î ’ÒflHÎı› fi◊Ì ±fiı √·fiı› fi◊Ì. ±ı¿ … ‰V÷ »ı, «ı÷fi ‰V÷. ◊Λ »ı. ¬Î·Ì ¥√˘¥{‹ ¿flı »ı ¿ı “±Î ‹ıÓ ¿›*, ‹ıÓ ¿›*.” …ı‹ ÿÎœÌ Ë‰ı ⁄Ì…_ ¿Â_ ’Ò»‰_ »ıı ? ±À¿÷Ì fi◊Ì ÷ı‹ ¿Â_ ±À¿÷_ fi◊Ì. ⁄‘_ «ÎS›Î … ¿flı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ÷˘ ⁄‘Î ±b±˘fi_ ⁄fiı·_ »ı fiı, ’ÿ˚√·. ≠Ufi¿÷ν — ±Î ±ı¿ Á‹…‰Î ‹Î_√_ »_ ¿ı “» ÷k‰ Á_‹ı·fi ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·‹Î_ ÷˘ ⁄‘Ì, »›ı «ÌΩı (ω¤Îω¿ ±ÎI‹Î ’fl√· ωÁ…˝fi.” ±fiı ⁄ÌΩ ’Î_« ÷k‰˘, ‹Ò‚ ±ÎI‹Î V‰¤Î‰◊Ì …ÿ˘ »ı) ¤ı√Ì ±Î‰Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı ¿ı ±Î » ÷k‰fiÎ Á_‹ı·fi◊Ì ±ıfi_ fi΋ ’ÿ˚√·. ¬flÌ flÌ÷ı ’ÿ˚√· ±b ±ı¿·Îfi_ … √HÎı·_ »ı ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı ±Îfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±Î‰ı »ı ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ’HÎ ¬fl_ Ωı‰Î Ω› ÷˘ ⁄‘_› ¤ı√_ ◊Λ fiı ±Î ’ÿ˚˚√·fiÌ ‹ËŸ, ⁄‘_ ’fl√· Ë÷_ ÷ı ωÁ…˝fi. ˢ› ’HÎ ·˘¿˘ ±ıfiı Á‹…ı ¿ı ±b ±ı¿·Îfiı … ’ÿ˚√· √H›_ »ı, ±Î ÿıË …LQ›˘ I›Îfl◊Ì Ï‰Á…˝fi ◊›Î … ¿flı »ı. ÷ıfiı ’˘÷ı ±ı‹ w’Ì ÷k‰fiı. ΩHÎı ¿ı Ë_ ÷˘ ‹˘À˘ ◊™ »_. I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, ωÁ…˝fi ◊›Î … ¿flı ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊›ı·_ ±fiı √·fi ◊›Î ¿flı. √·fi ±ıÀ·ı »ı Ïfifl_÷fl. ’fl√· ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_ Ë÷_. ’HÎ ±Î ωÁ…˝fi ◊›Î ¿flı »ı, ÏÕV«Î…˝ ±fiı ’ÒflHÎ ±ıÀ·ı «Î…˝. ÷ı «Î…˝-ÏÕV«Î…˝. «Î…˝ ±Î’HÎı ⁄_‘ ÷˘› ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ÂflÌfl ÿı¬Î› »ı. …ı‹ ’ÿ˚√· ‰‘Îflı ÷ı‹ ¿Î›Î fiÎfiÌ ¿flÌ ÿ≥±ı »Ì±ı ±fiı ÏÕV«Î…˝ ±ı¿·_ flËı »ı. ˢ›. ÷ı fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiı ’ÿ˚√· ‰‘Îflı ˢ›, ‹Î· ‰‘Îflı ¤flı·˘
 3. 3. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 327 328 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ˢ›. ‹˘À˘ ◊Λ ÷ı‹ ÷ı‹ fiÌ¿‚÷_ Ω›. ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_◊Ì ±ÎI‹Î ÷˘ fiÌ¿‚Ì √›˘. ±ı‹Î_ ±ÎI‹ ÷k‰ ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ⁄‘_ √·fi ◊÷_ Ω›. ˢ› fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÏÕV«Î…˝ ◊÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı. ±ıÀ·ı ±Î ËÎ◊ÌfiÎ_ ¿‹˝ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹ ÷k‰ fiÌ¿‚Ì √›_, ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ·¥fiı ±˘»Î_ ˢ› ±fiı ¿ÌÕÌfiÎ_ ⁄Ë Ë˘›. ËÎ◊Ìfi_ ’ÿ˚√· ‹˘À<_fiı, ÷ı ¿‹˝ ±Î ’fl‹ÎbfiÌ ÿÂÎ ±Î‰Ì ◊¥ fiı ! ’fl‹ÎbfiÌ ÿÂÎ ÂÎ◊Ì ±Î‰Ì ◊¥ ? ±˘»Î_ ±fiı ¿ÌÕÌfiı ¿‹˝ ⁄Ë Ë˘›. ’ÿ˚√·‹Î_ ’ÒflHΉ΂˘ ‹Î· V¿_‘‰Î‚˘ ˢ› ±fiı √·fi‰Î‚˘ ±Î …√÷fi_ ⁄ı{‹ıLÀ ±Î¬_ ’ÒflHÎ-√·fi µ’fl »ı. ‹Î· V‰¤Îω¿ ˢ›. ’ÒflHÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı V¿_‘ ◊Λ ±fiı √·fi‹Î_ V¿_‘‹Î_◊Ì ’fl‹Îb w’ı, V‰¤Îω¿÷αı √·fi ◊Λ. ’ÒflHÎ◊Ì V¿_‘, √·fi◊Ì ’fl‹Îb±˘... ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ’HÎ ’ÿ˚√·‹Î_ ! ≠Ufi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì ±ÎI‹Î »^À˘ ’ÕÌ Ω› (Q≤I› ’»Ì) ÷˘ ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ »ı ÷˘ ⁄ÌΩ ’Î_« ÷k‰˘‹Î_◊Ì ¿›Î ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ωfiÎÂÌ »ı. V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ’fl‹ıfiLÀ »ı. ÷k‰˘‹Î_ ¤‚Ì Ω› »ı ? ’ÿ˚√·fiı ±ÎI‹Îfi_ ¿_¥ ±‰·_⁄fi fi◊Ì, ’˘÷Îfi_ V‰÷_hÎ »ı. ±ı¿ ZÎHΉÎfl ±‰·_⁄fi‹Î_ ±ÎT›_ fi◊Ì. ±ı¿ ZÎHΉÎfl ±‰·_⁄fi‹Î_ ±Î‰Ì ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÷k‰‹Î_ ¤‚÷_ fi◊Ì, ±ıfiı … ¤√‰Îfiı ’ÿ˚√· Ω›, ÷˘ ¿Î›‹fi_ ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì ±ÎI‹Î »˘Õı … fiËŸfiı, ’˘÷ÎfiÎ ÷k‰ ¿èÎ_ »ı. ÷Î⁄΋Î_ ±Î‰Ì Ω› ’»Ì. ’HÎ ±ÎI‹Î ¿˘¥fiÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì, ¿˘¥ ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiı … ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ? ±ÎI‹ÎfiÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋. ’HÎ ±ı ’ÿ˚√·fiÎ_ √HÎΛ »ı, ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiı ΩHÎÌ Â¿Î› ¬fl_ ? ’ÿ˚√·fiı ‰Â ¿flÌ ±ÎI‹ÎfiÎ_ fi◊Ì √HÎÎ÷Î_. ’ÿ˚√· ±ı ÷k‰ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î ·˘¿˘±ı ¿Λ ¬fl_ ? Á‹…HÎ ’ÎÕÌ. ’fl‹Îb ±ı ÷k‰ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ΩHÎÌ Â¿Î›. ’ÿ˚√· ±Î’HÎfiı ‰Â fi ¿flÌ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î ’fl‹Îb±˘ ¤ı√Î ◊¥ ±fiı …ı V¿o‘˘ ¿ı, ±Î’HÎı ’ÿ˚√·fiı ‰Â fi ¿flÌ Â¿Ì±ı. ±ı ±Î’HÎfiı ¿Â_ … fi ‰√ıflı ⁄fiı »ı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¤ı√˘ ◊÷˘ fi◊Ì. ÷˘ ±ıfiı ’ÿ˚√· fiËŸ ¿flÌ Â¿ı, ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Â_ fi ¿flÌ Â¿Ì±ı. ⁄‘Î V‰÷_hÎ »ı ±fiı ¿Ëı‰Îfi_ ? Á΋Á΋ı ±ÏË_Á¿ »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ˉı ±ıfiı ±Î ·˘¿˘ ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ÂflÌflfiÌ ±_ÿfl …ı ·˘ËÌfi_ Áfl@›·ıÂfi ˢ› ’ÿ˚√· ¿Ëı »ı. ¤ÎÊÎ ±ı‰Ì ◊¥ √¥ »ı. ⁄οÌ, ’ÿ˚√· ÷˘ Œ@÷ »ı I›Îflı ±ÎI‹Îfi˘ ±ıfiı V’½ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ ? ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı, Ïø›ı«fl ˢ› ¿˘¥’HÎ. ±ıÀ·ı {ÎÕ’Îfi, ∞‰÷Ì ‰V÷ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı ¿Â_ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î› fi◊Ì. ±Î ÷ıfiÎ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¤Î√fiı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. U›Î_ ±Î√‚ ¿˘¥ ‹√…fiı fiı ±ı ⁄‘_ ±Î ’ÿ˚√·fi_ … »ı. ’HÎ {ÎÕ Ë˘› fiı, {ÎÕfi_ ·Î¿Õ<_ ±ı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. {ÎÕ ±ı› ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ¿Î’ı I›Îflı ÷˘ ·Î¿Õ<_› ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ »ı, ±ı ¿›Î ÷k‰fiÌ ±_ÿfl
 4. 4. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 329 330 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±Î‰ı ? ÷k‰‹Î_ ±Î‰ı ¿ı fiËŸ ? »ı ±ı ’ÿ˚√· … ¤Î√ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· ÷k‰‹Î_. ÿÎÿÎlÌ — ∞‰fiÌ ÁÎ◊ı …ı ˢ› ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ⁄Î¿Ì ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’fl‹Îb ÷k‰ »ı, …ı Ï«fl_∞‰ »ı ? ±Î ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ’fl‹Îb±˘fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ¿˘Ë‰Î¥ …‰_, ÁÕÌ …‰_, ±Î ÷˘ ’ÒflHÎ-√·fi. …ı‰_ ’ÒflHÎ ¿›*”÷_ ÷ı‰_ … √·fi ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÿ˚√· ’fl‹Îbfi˘ ’›Î˝› »ı ±Î ÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ◊Λ »ı. ÷‹ı Ωı›_ »ı fiı ? ±Î‰fi-Ω‰fi ±ıfiı Ωı›ı·_ ¿ı fiËŸ Ωı›ı·_ ? ±Î‰ı fiı Ω› ? ¤flΛ fiı ÷‰Î›. ¤flΛ fiı ÷‰Î› ±ı ⁄‘__ ’ÿ˚√·. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊›ı·_ ÷ı √·fi ◊‰Î ·Î›¿ »ı ÷ı. ±fiı ’λ_ ŒflÌ ’˘÷ı √·fi‹Î_◊Ì ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ. U›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ¤Îfi‹Î_ fiÎ ≠Ufi¿÷ν — ±Î ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ¿˘¥ ‰¬÷ ‹fl÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì, √·fi‹Î_◊Ì ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ ±fiı ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì ’λ_ ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ¿LÀÌL›±Á … ˢ› »ı, ÷˘ ±ı ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ±ı¿ ÷k‰ √·fi ∂¤_ ◊Λ ’ÒflHÎ-√·fi, ’ÒflHÎ-√·fi ◊›Î … ¿flı. »ı. ±ı ¿Î›‹fi_ »ı. ±ı ÷k‰ √HÎΛ ¿ı fiËŸ ? ±fi_÷ ±‰÷Îfl Á‘Ì ±ÎfiÌ ±Î … Ïø›Î »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’›Î˝› ±ıÀ·ı ±‰V◊Î. ⁄_‘ ◊¥ Ω›, µI’Lfi ◊Λ, ⁄_‘ ◊Λ. “±Î ‹ıÓ ΩH›_ fiı ‹ıÓ ±Î ¿›*” ±ı √HÎ ±ÎI‹Îfi˘› fiËŸ ±fiı …Õfi˘› fiËŸ. ±ÎI‹Î ΩHÎı ¬fl˘ ’HÎ ¿flı fiËŸ. ±fiı …Õ‹Î_ ÷˘ Œıfl, ¿fl‰Î‹Î_ fiı Ïø›Î‹Î_ ! ’˘÷Îfi΋Î_ ¿fl‰Îfi˘› √HÎ fi◊Ì, Ïø›Îfi˘ √HÎ »ı. ±ıfi΋Î_ Ïø›Îfi˘ ≠Ufi¿÷ν — «ı÷fi ’ÿ˚√·‹Î_ ŒÁΛ_ »ı, ÷˘ ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ @›Î_ √HÎ »ı ’HÎ ÷ı V‰Î¤Îω¿ Ïø›Î »ı. ±fiı ±Î …ı ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊›_, »ı ±fiı ’ÿ˚√·fi˘ ¿ıÀ·˘ ¤Î√ fl˘¿ı »ı ? ±ı ÷˘ ω¿Ú÷ Ïø›Î »ı, ω¿ÎflÌ Ïø›Î ! ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi ŒÁΛ_ … fi◊Ì. ’ÿ˚√·fi˘ ¤Î√ fl˘@›˘› fi◊Ì ≠Ufi¿÷ν — ¿‹˝ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±ÎI‹Îfiı ¿‹˝˝ ·Î√ı »ı ¿ı ±ıHÎı, ±ı ±ıfiÎ ¤Î√‹Î_ »ı. ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î√‹Î_ »ı, ⁄ıµfiÌ ’ÿ˚√·fiı ¿‹˝ ·Î√ı »ı ? ’˘÷ÎfiÌ V‰÷_hÎ …B›Î±˘ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, «_ÿ¤Î¥ ¿‹˝ ¿flı »ı ±fiı U›Îflı “÷‹ı” “’˘÷ı” “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı‹ ¿Ëı »ı, ±ı ’ÿ˚√·fiı “Ë_ »_” ±ı‹ «_ÿ¤Î¥ fi◊Ì ±ı‰_ ÷‹fiı ¤Îfi ◊Âı I›Îflı ¿‹˝ fiËŸ ⁄_‘Λ. ‹Îfiı »ı. ¿÷ν ’ÿ˚√· »ı, ±ıfiı “‹ıÓ ¿›*” ‹Îfiı »ı. ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· ≠Ufi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥ »ı ±ı ’ÿ˚√· »ı, U›Îflı ±ÎI‹Î …ÿÌ «Ì… «˘ÓÀu_ “±ıfiı”. »ı. …ı ¿‹˝ ¿flı »ı ÷ı ’ÿ˚√· ¿flı »ı, ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Îfiı ÂÎ ‹ÎÀı ¿˘fi˘ V‰¤Î‰ Ïø›Î ¿fl‰Îfi˘ ? I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂ,ı “‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ·Î√‰Î_ Ωı¥±ı ? Ïø›Î »ı ! Ë_ fiΠˢ™ ÷˘ ¿˘HÎ ¿flı ? ’ÿ˚√· ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ±Î ÿÎÿÎlÌ — (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹ÎfiÌ ’˘÷ÎfiÌ Ï⁄·ÌŒ ±Î fl˘Ó√ »ı ⁄ıÓ« ¿ı‹ fi◊Ì ¿fl÷Ì, ±Î ÕıV¿ ¿ı‹ fi◊Ì ¿fl÷_ ?” ‹Ò±Î, ±ı ’ÿ˚√· ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_.” ±ıÀ·ı ±Î fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ◊Ì ¿‹˝ ·Î√ı »ı. ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı¿·_ ¿‹˝ fi◊Ì ¿fl÷_ ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı. fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’ÿ˚√· ¿˘fiı ¿Ëı »ı ? …ı ±Î Ïø›Î ¿flÌ flèÎ_ ±ı ’HÎ ’ÿ˚√· »ı, ±ı ±Ë_¿Îfl ¿Î‹ ¿flı »ı. ±ı ¥√˘¥{‹ Ωı ÷‹Îfl˘
 5. 5. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 331 332 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ¡ı¿«fl ◊¥ √›˘ ÷˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ±Î ¥√˘¥{‹ … ¿‹˝ ⁄Î_‘ı ≠Ufi¿÷ν — ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ …ı ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ⁄÷Ήı »ı »ı fiı ¿<ÿfl÷ »˘Õı »ı. ¿<ÿfl÷ ±ıfiÎ ÀΥϋ_√ ◊Λ »ı fiı ±ıÀ·ı ±ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ⁄‘_ ¿‹˝ »^Àı »ı ±fiı ¥√˘¥{‹ ¤˘√‰ı »ı fiı ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı. ¤˘√‰ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±iÎÎfi÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì »ı. ø˘‘-‹Îfi- »ı fiı ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı. ⁄Á, ¥√˘¥{‹fi_ … ¿Î‹ »ı ±Î. U›Îflı ‹Î›Î-·˘¤ …ı ·CÎ-√v V‰¤Î‰fiÎ »ı ÷ı ’ÿ˚√·fi_ »ı. ±√v-·CÎ ¥√˘¥{‹ fiËŸ ˢ› I›Îflı ¿‹˝ fiËŸ ⁄_‘Λ. V‰¤Î‰‰Î‚_ ⁄‘_ ±ÎI‹Îfi_. ‰√fl ⁄˘S›ı √VÁ˘ ˢ› ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ¿ı ±ÎI‹Î ’ÿ˚√· fiÎ ’Õı ? ’Õı …. ◊¿Ì ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı ±fiı ’ÿ˚√· ◊¿Ì »˘Õı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ’{· ¿flfiÎfl_ ’ÿ˚√· … ¿èÎ_, ÷ı ±ı‹Î_ ±iÎÎfi fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi◊Ì. (‹Ò‚) ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷˘ … ¿èÎ_. fi◊Ì. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î ÷˘ »^|˘ … »ı, V‰÷_hÎ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√· ±ı … ±iÎÎfifiı ! ±Î ±Ë_¿Îfl ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı ±fiı ¤˘√‰ı »ı ÷ı› ±Ë_¿Îfl ¤˘√‰ı »ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±Ë_¿Îfl, ⁄‘_› ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±ı ≠Ufi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl …ı ¤˘√‰ı »ı ±ı ’ÿ˚√·fiÎ ‹ÎK›‹◊Ì Ï‹l«ı÷fi ’HÎ ±Î‹ ’ÿ˚√·‹Î_ √HÎΛ. ¤˘√‰ı »ı fiı ? µÿ›ÎV÷ ±ı ⁄‘_ … ’ÿ˚√·, ±Î’HÎ_ fiˢ›. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î- ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ⁄ÌΩı flV÷˘ … fi◊Ì fiı ! ·˘¤ ⁄‘_ µÿ›ÎV÷ ˢ›, ±Î’HÎ_ fiΠˢ›. ±Ë_¿Îfl ±ı› ’ÿ˚√· »ı ±fiı ±Î ¿‹ı˝› ’ÿ˚√· »ı. ‰V÷ ÷˘ ±ı¿ … »ı, ±Î‹ …ÿ_ …ÿ_ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ …ÿ_ …ÿ_ ⁄˘·Î›. ¿˘HÎı ¤˘√T›_ ? flÎ√-¶ıÊfi_ fi΋ ⁄_‘fi ! ¿ÊΛ »ı ’ÿ˚√· ! «˘A¬_ ’ÿ˚√· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ’ÿ˚√· ±◊ν÷˚ ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·. ≠Ufi¿÷ν — ±Î ¿ÊΛ …ı »ı ÷ı ’ÿ˚√·fiı ±Î‘Ìfi … »ı fiı Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚ µI’Lfi ◊›ı·_. ’ÿ˚√·◊Ì … ’ÏflHÎ΋ ’΋ı »ı fiı ÷ı ? V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ¥Nı„@À‰ fi◊Ì, ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ¥Œı„@À‰ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı … ’ÿ˚√·‹Î_ √HÎΛ »ı. ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ±ı¿ ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı ±ı‹ ¿Ì‘_ ¿ı, ¿˘Ï{{ ˢ› ÷˘ ¥Œı@À ¤Î√ … »ı. ±Î‰ı, ÷˘ ’Ëı·_ ¿˘{ ±ÎT›_ ¿ı ¥Œı@À ±Î‰Ì ? Á˙◊Ì ’Ëı·_ Â_ ≠Ufi¿÷ν — ø˘‘ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fi˘ ? ±ÎT›_ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ±ı ’ÿ˚√· … »ı, ⁄‘_ ±Î. ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ¿˘≥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ï©fi˘ ≠Ufi »ı fiı ! «ı÷fi-⁄ı÷fi fi΋ı› fi◊Ì, ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı. ≠Ufi¿÷ν — ÂflÌfl ˢ›, ’ÿ˚√· ˢ› ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ fiı ! ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î fiı ·˘¤ ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√· ˢ› ÷˘ ’HÎ ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ¥Œı@À. ÷_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı ±ı. ’ÿ˚√· ¿Ë_ »_ fiı, ±ıfiı Ë_ ¥Œı@À ¿Ë_ »_ ¿ı ±Î ¥Œı@À »ı ÷˘ ±Î
 6. 6. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 333 334 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) flÎ√-¶ıÊ ◊Λ. ±fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±ıÀ·ı ’λ_ ’ÿ˚√· ◊Λ. …ı‹ V‰¤Î‰◊Ì ±˘‚¬Ì±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹Î_◊Ì ÷Î_⁄_ fiı Á˘fi_ …ÿ_ ’ÎÕÌ ¿˘Ï{{ ±ıLÕ ¥Œı@À, ¥Œı@À ±ıLÕ ¿˘Ï{{ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_ Ïfifl_÷fl. ¿̱ı, ±ı‰˘ ±Î ≠›˘√ ¿Ëı‰Î›. ≠Ufi¿÷ν — ’Ëı·_ ’ÿ˚√· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›_ ? ’Ëı·_ ’ÿ˚√· ¿ı ±Îfi˘ ±Î … ‹Î· VhÎÌ ◊Λ ±fiı ’vÊ ◊Λ. “±Î ⁄‘_ ¿˘HÎ ’Ëı·_ flÎ√-¶ıÊ ? ¿flı »ı” ±fiı “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ıÀ·_ … Ωı ÂÌ¬Ì Ω›, ÷˘ »^À¿Îfl˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’λ_ √·Î_À ¬Îµ »_ ? ±Î’HÎı ±Î ‹Î‚Î »ı, ◊Λ. ’HÎ ±Î ÁΛLÁ ±Î√‚ ⁄‘Î … ‹_{Λı·Î. ⁄Ë Ï‰«Îfl‰_÷ ˢ› Ò ±ı‹Î_ ’Ëı·˘ ‹Hο˘ ¿›˘ ? ÷ıfiı› fiÎ Á‹Ω› ÷ı‰_ »ı. ⁄‘_ »˘ÕÌfiı ¤Î√Ì √›Î ÷ı‹fiı› ±Î ⁄Î∞ Á‹Ω› ÷ı‰Ì fi◊Ì. ±Î¬˘ Á_ÁÎfl … ’ÿ˚√·fi˘ »ı. ’HÎ ’ÿ˚√·‹Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊‰˘, ±ıfi_ fi΋ ⁄_‘fi fiı ’ÿ˚√·‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊‰˘, ±ıfi_ fi΋ ‹„@÷. VhÎÌ ◊Λ, ’vÊ ◊Λ, ⁄‘_ ±ı¿ … ’ÿ˚√·. ±Î …ı ⁄‘Ì ‘Î÷±˘ »ı fiı, ÷ı ±ı¿ … ’ÿ˚√·fiÌ … ⁄fiı·Ì «ÌΩı »ıı. ’Î_«‹Î_◊Ì «Îfl ¥„Lƒ›˘ ±ı¿ ’ZÎı ‰Ì÷flÎ√ »ı. U›Îflı V’½ ⁄Lfiı‰ ⁄Î… flÎ√Ì »ı. ±fiı Ï‹l«ı÷fi »ı ¿ı …ı ±Ï÷ ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı ≠Ufi¿÷ν — ⁄‘Ì ? fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. ⁄Lfiı‰‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ› ÷˘ »^Àı. V’½‹Î_ ωʛ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì …, ±ı¿ … ’ÿ˚√·. ‰ÎÁfiÎ ±Î‰Ì Ω›. Á_ÿfl ºU› ±fiı ÷ıfiı ΩıfiÎfl ⁄Lfiı‰ ’ÿ˚√· »ı. ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ıfiÎ V‰÷_hÎ V‰¤Î‰‰Î‚Ìfiı ⁄‘Ì ? ±Î‹ ±ı¿ flÎ√Ì, ⁄ÌΩı ‰Ì÷flÎ√Ì. Á_ÿfl √Λfi ±fiı ÷ıfiı ÁÎ_¤‚fiÎfl ’ÿ˚√· ÁΛLÁ Â_ ¿Ëı »ı ? »ı. ±ı¿ flÎ√Ì ±fiı ⁄ÌΩı ‰Ì÷flÎ√Ì. Á‰ÎÁ ±fiı Á√_‘ ·ıfiÎfl ’ÿ˚√· »ı. ±ı¿ flÎ√Ì, ⁄ÌΩı ‰Ì÷flÎ√Ì. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı ⁄‘Ì ¤ı√Ì ◊¥. ±Îfiı ±ıωÕLÁ ±Î ‹Y›Î ÷ı Á˘fi_ ◊›_. ±Îfiı ±ıωÕLÁ ±Î ‹Y›Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹ÎÀÌ ±ı‰Ì »ı ¿ı fiÌ¿‚‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flı ÷˘ ‰‘Îflı ÷ı Ï’k΂ ◊›_. ±ıωÕLÁfiÎ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı. fiı ‰‘Îflı ¬Ò_«÷˘ Ω›. ±Î ’ÿ˚√· ÷˘ U›Î_ Á‘Ì «˘A¬_ ˢ› »ı, fiı«fl· ˢ› »ı, I›Î_ ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Ò‚¤Ò÷ ±ı¿ … ÷k‰ ? Á‘Ì ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HΠω¤Îω¿ ’ÿ˚√·fiÎ ’ÏflHÎ΋ Ωı¥±ı ÷˘ flÎ√ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î¿Ì ±ı ÷˘ ‹Ò‚¤Ò÷ ±ı¿ … ÷k‰ »ı. ±ı‹Î_ »ı fiÎ ◊Λ. ±Î ¬˘flο ¬Î› »ı I›Îflı ¬Î‘Î ’Ëı·Î_ ¿ı‰˘ ÿı¬Î› »ı ±fiı ÷ı, ±Î‹ Áfl¬Î‹HÎÌ ±ÎfiÌ (‹Ò‚ ’fl‹Îb ÷k‰) ΩıÕı ¿flΛ fiËŸ. ’»Ì ±ıfiÌ ÿÂÎ ÂÌ ◊Λ »ı, ±ı Ωı¥±ıfiı ÷˘ ’HÎ fiÎ √‹ı. …ıÀ·Ì ‹ıÀSÁ˚ fiı fi˘fi ‹ıÀSÁ˚, ±ı ⁄‘Ì ‹Ò‚¤Ò÷ı ±ı¿ … ‰V÷ »ı. ’ÿ˚√·fi˘ ¤Îfl, √Ï÷fi˘ ±Î‘Îfl ! ±Î …ı ËÎ¥Õˇ˘…fi, ±˘„@Á…fi, …ıÀ·Î ⁄‘Î ‰Î› »ı fiı, ±ı ⁄‘Î ’ÿ˚√· ÷k‰fiÎ »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±ı¿ … ÷k‰fi˘ Á΋Îfi »ı ’vÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ⁄ı …ÿÌ »ı. ’vÊfiı ©ÎI‹Î ¿Ëı »ı. ±Î ⁄‘˘. ±Î …ıÀ·Î ≠¿ÎflfiÎ fl_√ »ı, ±ı ⁄‘Î ±ı¿ … ÷k‰fiÎ »ı. ≠¿ÚÏ÷fiı ’ÿ˚√· ¿Ëı »ı, ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰¤Î‰fiÌ »ı. ©ÎI‹Î iÎÎfi V‰¤Î‰fi˘ »ı. ’ÿ˚√·‹Î_ iÎÎfi ˢ÷_ fi◊Ì ±fiı ’ı·Î‹Î_ ’ÿ˚√· ˢ÷_ ±Î ‰Îÿ‚fiÎ ⁄ı ≠¿Îfl ˢ› »ı. ±Î’HÎÎ ±ËŸ ⁄‘Î CΈÕÎ ‹ÎHÎÁ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ⁄ıµ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ V‰¤Î‰◊Ì … …ÿÎ_ ’ÕÌ Ω› »ı. ΩHÎı ¿ı ‰Îÿ‚ ±ÎT›_ »ı ’HÎ √fl‹ »ı, ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ÀÎœ-⁄Îœ fiÎ
 7. 7. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 335 336 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ‰Î›. ∂·À_ ⁄ŒÎfl˘ ◊›Î ¿flı flÎhÎı ⁄Îfl ‰Î√ı›. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ÿËÎÕı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ±Î¬Ì ÿÏfi›Î …ı‰Õ˘ ˢ›. ±fiı ˢ› ‹…⁄Ò÷ ±Î‰˘, ⁄Îfl ‰ÎB›ı ‰Îÿ‚Î_ ±Î‰ı fiı, ÷˘› ¿ËıÂı ¿ı Ã_ÕÎ ‰Îÿ‚ »ı. ÷ı ÀÎœ ±œÌÁ˘ Ï¿·˘fi˘, ’HÎ ÷ıfiı ±Ë_¿Îflfiı ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ΩÕÌ›˘ ˢ› ÷˘› TËΛ. ±ıÀ·ı Ω÷Ω÷fiÎ ’fl‹Îb, ±ı ⁄ı Á΋ÎÁÎ‹Ì ¤ı√Î ◊Λ fiı ±ı Õ>⁄ı fiËŸ. ±◊ÕΛ fiı ¬ÕÎÕÎÕÎ.... ¬ÕÎÕÎÕÎ... …±˘fiı, ·˘¿˘fiı flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿı »ı ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ‰…fi. ±Ë_¿Îflfi˘ ±◊˝ … ‰…fi. ±fiı fiÌ«ı fiı ! ÷ı ’ı·˘ ÷˘ Ω√Ì ∂Ãı. µ÷fl‰_. ‘Ì‹ı flËÌfiı ’ı·Îfi_ …ı‹ Ωıfl ‰‘ı ÷ı‹ fiÌ«ı ∂÷flı, ±‘˘√Ï÷. ≠Ufi¿÷ν — ±b⁄˘Q⁄ fiı ËÎ¥Õˇ˘…fi ⁄˘Q⁄ ⁄‘Î CÎÊ˝HÎ◊Ì … ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎı V‰¤Î‰ ‘Ì‹ı‘Ì‹ı ∂K‰˝√Ï÷ ¤HÎÌ ±fiı ±Î ’ÿ˚√· ◊Λ ? ‰ı¥À ±Î‰ı ±ıÀ·ı fiÌ«ı µ÷Îflı. ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·Î ⁄˘Q⁄ »ı fiı, ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· ÷k‰fi_ »ı. ±Î ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· fiÌ«ı ·¥ Ω›fiı ! ⁄‘˘ T›‰ËÎfl … ±Î’H΢ ’ÿ˚√· ÷k‰fi˘ »ı fiı ! ¬¥±ı »Ì±ı ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ‰ı¥ÀÌ (‰…fi‰Î‚_) ’ÿ˚√· ±Î‰ı »ı. ‰ı¥ÀÌ ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·, ⁄‘_ ’ÿ˚√· ÷k‰ … »ı ±Î. ±Î Œ@÷ ±Î’HÎı «Î·Ì±ı, ±Î‰ı ±ı ¿ı‹fi_ ? ±Î ’Î’‰Î‚_ ’ÿ˚√·, ±ı ⁄‘_ ‰ı¥ÀÌ ¿Ëı‰Î›. Œfḻı, ±Î ±ËŸ◊Ì »ı ÷ı ’‰fi ±Î‰ı »ı fiı, ÷ı »Î’flÎ ∂ÕÎÕÌfiı ’H›‰Î‚_ ±ı ‰ı¥ÀÌ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ’H›‰Î‚_ ±˘»_ ‰ı¥ÀÌ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ◊Ì ‹Î¥· »ıÀı ·¥ Ω›. ±S›Î ‹Ò±Î, ’÷flΠ˵ ∂ÕuÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ËÎ, ’÷flΠ˵ ∂ÕuÎ_. ∂Õı ¬flÎ_ ? ±ı ’ÿ˚√· …. ’ÿ˚√·fiı fiÌ«ı ∂÷Îflı, …ı‹ ’Î’ ‰‘ı ÷ı‹ fiÌ«ı ∂÷fl÷˘ Ω›. ’Î’ CÎÀ÷Î_ Á_«Î·fi ¿flı »ı “±Î” (T›‰„V◊÷). fiËŸ ÷˘ CΙ @›Î_ ’οı »ı fiı ±ËŸ Ω› ÷ı‹ ¨«ı «œ÷˘ Ω›. ’H› ‰‘÷Î_ Ω› ÷ı‹ «œ÷˘ Ω› ’»Ì ¿˘fiı I›Î_ ±Î‰ı »ı ? «Î·Ìfiı ±Î‰ı »ı Ãıà ËÏfl›ÎHÎÎ◊Ì ? ÷Îflı CÎıfl ’Î’-’H› ⁄ıµ ’ÒflÎ_ ◊Λ I›Îflı ’Òfl_ «œÌ flè΢ ¿Ëı‰Î›. fl˘À·Ì ˵ ◊Λ ? Ωı CΙ «Î·ı »ı, ⁄Î…flÌ «Î·ı »ı, ⁄‘_ … «Î·ı ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl. ⁄Lfiı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ’÷Ì »ı. «Î·ı »ı ¿ı fi◊Ì «Î·÷_ ? ±ı ÷k‰˘ «·Î‰ı »ı ±Î. √›_. ‹ıÀ· ±fiı fi˘fi ‹ıÀ·fiÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ …ÿΠˢ›, ÷ı‹ ÿÎÿÎlÌ — Ë_, U›Î_ Á‘Ì ’Î’‹Î_ ≠T≤Ï÷ »ı I›Î_ Á‘Ì fiÌ«ı …Âı. ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹ÎfiÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ ÷tfi …ÿÎ … »ı. ±fiÎI‹Îfi˘ ±I›Îflı ’Î’ ≠T≤Ï÷ «Î·÷Ì ËÂı ? ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ ¤Îflı ◊÷˘ …‰Îfi˘ fiı ±ÎI‹Îfi˘ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı … «Î·ı »ı fiı ! Ë·¿˘ ◊‰Îfi˘ »ı. ±Î ·˘Õ ÂÎfi˘ »ı ? ±ÎI‹Îfi˘ ·˘Õ fi◊Ì ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı ¿˘{· ⁄˘ÕÌ Ω› »ı fiı, ÷ı ’fl‹Îb V‰w’ı »ı ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Œ‚ı› ±ı … ±Î‰ı fiı ? ‰ı¥À ÷˘ ¬fl_ fiı ? ≠Ufi¿÷ν — ±‘˘√Ï÷ ◊Λ ’»Ì. ˉı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ±‘˘√Î‹Ì »ı. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ÂÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿_¥ ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ’Ò»‰Î …‰Îfi_ ˢ› ? flÌ÷ı ±‘˘√Î‹Ì ‰‘Îflı ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı, ÂflÌfl ΩÕ_ ˢ› ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı fiËŸ, ‰…fiÿÎfl ˢ› ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı fiËŸ, ¿ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ‹˘À˘ »ı fiı ’ÿ˚√·, ¿˘fiı ±Î‘Ìfi ? ¿ıÀ·˘ ·Î_⁄˘-’ˢ‚˘ »ı, ±ıfiÎ µ’fl◊Ì Ë˘›. ’Î÷‚˘ ‹ÎflÎ …ı‰˘ ˢ› ≠Ufi¿÷ν — ¿‹˝fi˘ ¤˘√‰À˘ ±Î‰ı »ı ÷ı‹Î_ ÷ıfi_ ÏfiW’ZÎ’HÎ_ fiı ?
 8. 8. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 337 338 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) fiı ÷ı› T›‰„V◊÷fiı ÷Î⁄ı fiı ? ±Î‘Ìfi »ı ±fiı ω¤Î‰ ÿÂ΋Î_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁfiı ±Î‘Ìfi »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı T›‰„V◊÷fiı ÷Î⁄ı. ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ ’HÎ T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi. ’ÿ˚√·fiÌ V‰¤Îω¿ ÁkÎÎ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ’˘÷ı … ÁkÎΉÎÿÌ fi◊Ì, ±ÎI‹Î ÁkÎΉÎÿÌ »ı. ‰ÎHÎÌ ±ÎI‹Îfiı ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ‹ÎÀı ÷ıfiı ’flΑÌfi ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ ÷˘ ¬flÌ fiı ? T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi »ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ … fi◊Ì, T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi »ı. ±ı »ı ÁQ›¿˚ «ÎÏflhÎ ! ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ¿‹˝ …ı‰_ fiÎ flèÎ_ fiı ? ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ ¿˘¥ ±À¿Î‰Ì ¿÷_ fi◊Ì. iÎÎfi̱ı ⁄ıÿ ¿flÌ ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ ‰Î÷ »ı, ¿‹˝ …ı‰_ »ı … fiËŸ. ±Î’Ì ÷‹fiı ⁄ıÁÎÕuÎ, iÎÎfi ±ÎM›_ fiı ¿èÎ_ ¿ı ÷‹fiı ωCfi˘ fiËŸ ±Î‰ı. ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’H›-’Î’ı› fiÎ flèÎ_ fiı ? ÿıË ±ı ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ »ı fiı ‹ËŸ V‰’ÏflHÎ΋ »ı. …√÷ ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı ±Îfl˘Ï’÷¤Î‰ı ¿‹˝ »ı fiı ÷ıfiÎ◊Ì ±Î¬_ ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ »ı. ’H›-’Î’ »ı. ¿÷ν¤Î‰ √›˘ ÷˘ ¿‹˝ √›Î. ±Î ÿıË‹Î_ ø˘‘, ËÊ˝, ¢¿ ⁄‘_ … ¤flı·_ »ı, ’HÎ ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ ’flÁkÎÎ @›Î_ Á‘Ì Ë˘› ? ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ fiı ’ÿ˚√·fiÎ ÿflı¿ Á_›˘√˘fiı ’fl’ÏflHÎ΋ ΩH›_, ±ıfiı ÁQ›¿˚ «ÎÏflhÎ ¿Ëı‰Î› ! ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ ? U›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı ±Î V‰w’fiÌ ⁄εLÕˇÌ‹Î_ ˢ¥±ı I›Î_ Á‘Ì. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ⁄εLÕˇÌ‹Î_, ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_ µ’‹Î ⁄Ë ÁflÁ ±Î’Ì »ı ¿ı fiÿÌ »ı ±ı‹Î_ ⁄ËÎfl √¥. ⁄εLÕˇÌfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚̱ı Œ˘flıfi‹Î_, ±ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ’ÎHÎÌ ZÎHÎı ZÎHÎı ‰Ëı÷_ … ˢ› »ı. ÁkÎÎ. I›Î_ ’¿Õı ±ı, ¿ı‹ ±‹ÎflÌ Ëÿ‹Î_ ±ÎT›Î ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÿÌfiÌ ’ıà … ¿‹˝fiÎ µÿ› ‰èÎÎ ¿flı »ı. ⁄Ì…_ Á‰˝V‰ ¿‹˘˝ ⁄‘Î_ ±ËŸ›Î_ ±˘√‚Ì Ω› ±ı‰Î_ »ı ’HÎ ±ıfiı ¿Â_ »ı fiËŸ, ¿‹˝fiÎ µÿ› »ı ±fiı µÿ› ±ıÀ·ı Â_ ? ’ÏflHÎ΋. µÿ› ±ıfiÌ √ıÕ ⁄ıÁ‰Ì Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î› ±ıfiı. fiÿÌ ‰Ëı÷Ì … »ı. ÷ı ¿˘{ fi◊Ì, ’ÏflHÎ΋ »ı ±ı. ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋fiı ±fiı «ı÷fifiı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ⁄‘Î_ ’ÿ˚√· »ı, ÷˘ ±ı ’ÿ˚√·˘ ’flΑÌfi ¿˘Ï{{ ±fiı ’ÏflHÎ΋‹Î_ fiΠˢ›, ±ıfi_ fi΋ «ı÷fi. ¿˘Ï{{ ±fiı ¿˘fiı »ı ? ’ÏflHÎ΋ ⁄‘Î_ ’ÿ˚√·fiÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±…_’˘ ◊÷˘ ˢ› ÷ıfiı. ±…_’˘ fiÎ ◊÷˘ ˢ› Á…˝fi ¿fl‰_ ÷ı ÷‹ÎflÌ ÁkÎÎ »ı, ωÁ…˝fi ¿fl‰_ ±ı ’ÿ˚√·fiÌ ÷ıfiı ’flΑÌfiı› @›Î_ »ı ? ÁkÎÎ »ı. ‹ÎÀı Á…˝fi ¿fl˘ ÷ı Á‰‚_ ¿flΩı. ÷‹Îfl_ Á…˝fi ¿flı·_, ÷ı ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¬fl<_. ’HÎ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi »ı ±Î ⁄‘Î_ ? ωÁ…˝fi ¿›Î˝ ωfiÎ ’ÿ˚√· »˘Õı … fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰ ÿÂ΋Î_ ÷˘ ±ı V‰Î‘Ìfi »ı, ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ’ÏflHÎ΋fi˘ ω«Îfl fiËŸ ¿fl‰Îfi˘, ±ı ±Î’HÎÌ ÁkÎÎfiÌ ‰Î÷
 9. 9. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 339 340 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) fi◊Ì. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı ±Î’HÎÎ ’ÏflHÎ΋ ±fiı ±Î ±‰‚ˉ‚ ¿fl‰_ ±ı fl‹HÎ÷Î. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ … fl‹HÎ÷Î. ±Î ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î◊Ì Á_ÁÎfl ’ÿ˚√·fiÎ ’ÏflHÎ΋. ÁkÎÎ fiËŸ I›Î_ ËÎ◊ CÎη̱ı ÷˘ Â_ ¿Î‹fi_ ? ∂¤˘ ◊Λ ±fiı ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ. ¿·ı@ÀflfiÌ ÁkÎ΋Î_ ¿Îfl¿<fi ÁÎ¥fi ¿flı ÷˘ ? ±flı, ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ’ÿ˚√·◊Ì Ï‰fl΋ ’΋‰_ ÷ıfi_ fi΋ ωflÏ÷. ¿Îfl¿<fifiı ¤› flèÎÎ ¿flı. ±Î iÎÎfi ‹‚÷Î_ Á‘Ì ’ÿ˚√·fiı … fl‹ÎÕ÷Î_”÷Î_. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ fiı fl‹HÎ÷Î, ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¿ı ±ÎI‹ ? ±Î ⁄‘_ ‹Îfl_, ±Îfi˘ ‘HÎÌ fiı ±Îfi˘ ⁄Î’˘ fiı ±Îfi˘ ‹Î‹˘.” ÂÎVh΢› ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ fl‹HÎ÷Ή΂_ …√÷ »ı ! ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ±ÎI‹Î ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ÁΑ-‹ËÎflÎΩı ÂÎVh΢fiı fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿flı ÷ı› ’HÎ ±ÎflΑı, ÷ıfi˘ ‹˘ZÎ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ±‰V◊α˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı ’ÿ˚√· fl‹¿ÕÎ_ … ¿Ëı‰Î›. I›Î_ Á‘Ì ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î µI’Lfi ÷ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl. ±‰V◊α˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î. “Ë_ ◊Λ fiËŸ. ±ÎI‹Îfi˘ V‰Îÿ «ÎA›Î_ ’»Ì ±ÎI‹ fl‹HÎ÷Πˢ›. ±fiı «_ÿ¤Î¥ »,_ Ë_ ‰¿Ì· »,_ ±Îfi˘ ‹Î‹˘ »,_ ±Îfi˘ ÁÁfl˘ »,_ ±Îfi˘ ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î ±ıfi_ fi΋ … Á_ÁÎfl. ¿_¥ ÿÎ”Õ˘ ‰‚Âı fiËŸ. ÷_ √‹ı e±˘ ◊™.” Ωı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ! “‰ı’Îfl‹Î_ ±Î‹ fiŒ˘ »ı, ±Î‹ fi¿ÁÎfi ÷ı ˢ›, ±ı‹Î_ ¤√‰Îfifiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î...? ¤√‰Îfifiı ’Ò»,ı “fl‹HÎ÷Î ÂÌ »ı” √Î-√Î ¿flı, ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î. …ı‹ Á_ÁÎfḻ˘ √Λ ÷ı‰_ √Îb_ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î.” I›Îflı ¿Ëı, “ÁÎËı⁄, ⁄‘Î_ ÂÎVh΢fiÎ “±Î‹ ¿‹Î›˘ fiı ÷ı‹ √›˘ fiı ±Î ¬˘À √¥ fiı Œ·Îb_ »ı” fiı ‹Îfl ΩHοÎfl »ı.” “÷ı ±‹Îflı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±ı ΩH›_ »ı ÷ıfi_ Œ‚ ‹‚Âı. ’HÎ ÷˘ŒÎfi ! “Á‰Îfl‹Î_ ‰Ëı·Î ∂ÉÎfiÌ Àı‰ ‹Îflı. Á‰Îfl‹Î_ ∂Ã÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı fl‹HÎ÷Î Â_ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î.” ±ıÀ·ı ÁΑ-±Î«Î›˘˝ ⁄ıÕ ÀÌ ’Ì‰Ì ’Õı. ’»Ì ’ı·Ì ÀÌ...” ±ıfi_ ⁄‘_ √Î-√Î ¿flıfiı ÷ı ΩHΉ_ »ı ÷ı ’V÷¿˘ fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿flı, ’»Ì ‹Î‚Î fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿flı. ‹Î‚Î ¿ı ±Î ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î. …ı ±‰V◊Î ∂¤Ì ◊¥fiı ÷ıfiÌ ‹ËŸ … fl‹HÎ÷Î. ÷ı «ı÷fi »ı ? ±ı ÷˘ ·Î¿ÕÎfiÌ ‹Î‚Î. ÷˘ ‹Îfl ‹ÌÕ<_ fiı ¿fl «˘¿ÕÌ. ¨CÎfiÌ ±‰V◊΋Î_ fl‹HÎ÷Î, V‰Mfi ±‰V◊΋Î_ fl‹HÎ÷Î. Ω√˛÷‹Î_ «Î ±fiı ±Î ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì ’V÷¿˘ ‰Î_«ı »ı. ÂÎVhÎı› ’ÿ˚√· »ı. ±ı ’̉Π⁄ıÃÎı ÷˘ ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl. ‘_‘Î µ’fl √›˘ ÷˘ ‘_‘΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl. ÷˘ ⁄‘Î ÁΑfi˘‹Î_ ±ı¿ ÁΑfi »ı. ⁄‘Î ÁΑfi˘ ’ÿ˚√· »ı. ’ÿ˚√·fiÎ_ ÷ı› ÷L‹›Î¿Îfl ÷˘ Œ˘flıfi‰Î‚Î (ÁË… ≠¿ÚÏ÷‰Î‚Î ÷ı◊Ì) flËı »ı. ±Î ÁΑfi◊Ì ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ’HÎ ±ı ±ı¿ ÁΑfi »ı. ±fiı ’λΠ±Î ÷˘ ÷L‹›Î¿Îflı› fiËŸ. ±Î ÷˘ CÎıfl ˢ› I›Îflı ‘_‘˘, ‘_‘΋Î_ ÁΑfi ÷˘, ±ıfiÎ◊Ì ¿Î›˝ ◊¥ √›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_. ÁΑfi ÷L‹›Î¿Îfl ˢ› …‹÷Ì ‰¬÷ı. I›Î_ ±Î√‚ ‘_‘Î µ’fl (Ï«k΋Î_) …‹‰Î‹Î_ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı fiΠˢ›. ±Î’b_ ÁÎK› ≠ÎM÷ ◊¥ Ω›, ±ıÀ·ı ÁΑfi˘ ÷L‹›Î¿Îfl ˢ›. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î’HÎÌ ±‰‚«_ÕÎ¥ ! ±‰‚«_ÕÎ ¿Ëı‰Î› »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÎ. ’HÎ ±Î ÷˘ ÁΑfi˘‹Î_ … ¿Î›‹ ‹{Î ¿flı »ı. ¢¤ı ±fiı V‰w’‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı ÷ıfi˘ ‹˘ZÎ. ¬fl<_ ? ÁΑfi˘ ÷˘ ÁÎK› ≠ÎM÷ ◊‰Î ‹ÎÀı ÁΑfi˘ »ı. ±Î ÷˘ ÁΑfi˘ ’ÿ˚√· ¬Îb_, ’ÿ˚√· ’Ìb_ ±fiı ’ÿ˚√· fl‹b_ »ı. ±Î hÎHÎ … ⁄_‘fi ◊¥ ’ÕuÎ_ ! …ı »^À‰ÎfiÎ_ ÁΑfi˘ Ë÷Î_, ÷ı ⁄_‘fi ◊¥ ’Õı. … «Ì… …√÷‹Î_ ⁄‘Îfiı »ı. ±ıfiÎ_ ±fiı¿ fi΋ ±ÎM›Î_. ¬Îb_-’Ìb_ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ? ÁÎHÎÁÌ◊Ì ±Î’HÎı ¿Î‹ ¿flÌ ·Ì‘_, ÁÎHÎÁÌ ±ı ⁄Î⁄÷ “Ï·Ï‹ÀıÕ” »ı ’HÎ fl‹b_ “±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ” »ı. ±Î¬_ …√÷ ⁄Î…±ı ‹Ò¿Ì ÿı‰ÎfiÌ. ’ÿ˚√· fl‹b_ ¿flı »ı ! ¿˘¥ ¿_¥ ¿fl÷_ ˢ› ÷ıfiı ±Î’HÎı fi ¿ËÌ Â¿Ì±ı ¿ı ÷‹ı ±Î ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î, ≠οÚ÷ fl‹HÎ÷Î ±fiı ±ı¿ ’˘÷ÎfiÌ, ±ÎI‹ÎfiÌ fi ¿fl¢. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿fi_ ’ÿ˚√· …ÿ_ ˢ› »ı. ±Î’HÎfiı ¿Ëı‰Îfi˘
 10. 10. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 341 342 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ¿Â˘ ±Ï‘¿Îfl … fi◊Ì. ËÎ, ±ıÀ·_ ¿Ëı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı ¿ı ÷‹ı ‹fl÷_-∞‰÷_ fi◊Ì ¿˘¥ ! V‰w’fiÌ fl‹HÎ÷Î ¿fl˘ »˘ ¿ı ’ÿ˚√·fiÌ fl‹HÎ÷Î ¿fl˘ »˘ ? ±ı‰_ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ›ı ΩB≤Ï÷ fi◊Ì, ±ÎI‹ÎfiÌ› fi◊Ì, ÷˘ ’һΛ. I›Îflı ¿Ëı, “V‰w’fiÌ fl‹HÎ÷Î ¿fḻı »Ì±ı.” ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı. ©ÎI‹ÎfiÌ fl‹HÎ÷Î ±ı … ‹A› ‰V÷ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ’»Ì ¿˘fiÌ ¿Ëı‰Î› ? fl‹HÎ÷Î Ë÷Ì. ±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· … ¿Ëı‰Î› fiı ! …ı w’ı ¿Ë˘, ±Î‹ ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ …. ±Î ’ÿ˚√· ·œı »ı, ’ÿ˚√·fi_ ±Ï÷ø‹HÎ w’ı ¿Ë˘ ¿ı ÷ı‹ w’ı ¿Ë˘, ’HÎ ⁄‘Î w’ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı. ⁄‘Î »ı, ’ÿ˚√· ø‹HÎ »ı, ’ÿ˚√· ’ˆHÎı »ı, ’ÿ˚√· flÎ_Õı »ı, ’ÿ˚√· ‹flı …ıÀ·Î ÁΑfi ‹Î√ı˝ »ı, ±ı ⁄‘Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ fl‹HÎ÷΋Î_ »ı ! »ı, ’ÿ˚√· …L‹ı »ı. ’HÎ ⁄ËÎfl ‰Î÷ ±Î fiÎ ⁄˘·Î›. ±ËŸ ‰Î÷ ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· …ı‰_ ’ÒflHÎ ¿flı·_... ⁄˘·Î›. ±Î ÁÎ’ıZÎ ‰Î÷ »ı. ⁄ËÎfl ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, I›Î_ ‹Îflı ±ı‰_ … ⁄˘·‰_ ’Õı ¿ı ±ÎI‹Î …L‹ı »ı fiı ±ÎI‹Î ‹flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ … √·fi ◊Λ »ı. ÁkÎflı √H›Î”÷Î ±fiı ˉı ¿Ëı »ı ¿ı ‹Îflı hÎHÎ◊Ì ¤Î√‰_ »ı ÷˘ ¿ı‹ ¤√Î÷_ fi◊Ì ? ±S›Î ‹Ò±Î, ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı ? …ıÀ·ı √H›Î”÷Î ±ıfiÎ◊Ì … ¤Î√ ÷˘ ±ı ÂıÊ ‰√flfi_ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ’ÿ˚√· ±Ï÷ø‹HÎ ±ı¿·_ fiÎ ¿flı, ±Î ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î Ïø›Î±˘ ÷˘ Ïfi—ÂıÊ ◊÷Ì fi◊Ì fiı ? ¿Ë˘ …√÷ … ’ÿ˚√· «·Î‰Ì flèÎ_ »ı. ·œÎ¥±˘ … ’ÿ˚√· «·Î‰Ì flèÎ_ »˘ fiı ¿ı Ïø›Î±˘ ’ÿ˚√· ¿flı »ı, ÷˘ ±ı ˉı ±ıfiı Ïfi—ÂıÊ ◊‰Î ‹ÎÀı »ı. ±Î ⁄‘_ … ’ÿ˚√· «·Î‰Ì flèÎ_ »ı. ±ı iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊÎ ⁄ÌΩ ’λ_ ±ı‰˘ ¤Î√οÎfl ¿fl‰˘ ’Õı ? ·˘¿˘fiı ¿ı‹ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ? iÎÎfi̱˘ Ωı¥fiı ¿Ëı »ı, U›Îflı ⁄ÌΩfiı ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ·Î‰‰Îfi_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· »ı ÷ı ±ı ±ı‰Ì flÌ÷ı … ⁄‘_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±ı‹Î_ ±Î Õ¬· ¿flı »ı ¿ı fiÎ, ÁkÎflı Â_ ¿fl‰Î ¤Î√ı »ı, hÎHÎı ¤Î√, ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fi_ …ı ◊›Î ¿flı »ı ÷ı T›‰„V◊÷fiÎ ‘˘flHÎı ◊›Î ’Î_«ı ¤Î√. ¿flı »ı, ’HÎ ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ? ≠Ufi¿÷ν — fiËŸ ÷˘ ±Î‹ Ïfi—ÂıÊ ◊‰Îfi_ Ë÷_ ? ÿÎÿÎlÌ — ø‹HÎ ¿flÌ Â¿ı ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ ⁄‘_ … ±ı … ¿flı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı «˘A¬_ … ◊¥ Ω›. »ı fiı I›Îflı. ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î ¤Î√οÎfl ¿flı »ı ¿ı √HÎοÎfl ¿flı »ı ±ıÀ·ı ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ «ı÷fi ¤‚ı ÷˘ … ◊Λfiı ? ‰‘ı »ı ⁄Ì…_. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ … ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±Î …ı ’ÿ˚√· ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¿˘ Õ¬· ¿fl÷Πˢ›fiı ÷˘ µ’fl ‰Îÿ‚Î_ ’fl‹Îb »ı fiı, ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ’ÿ˚√· ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ıÀ·_ … »ı. (±Î‰flHÎ ·ÎT›Î) ‰√fl ˢ› fiËŸ. ‰Îÿ‚Î_ ·Î‰ ·Î‰ … ¿›Î˝ ¿flı, ±ı ÷˘ ’fl‹Îb … »ı. ’HÎ Ï‹l«ı÷fifiı ¤√‰Îfiı ’ÿ˚√· ¿èÎ_ »ı. ⁄Îflı ‹ÏËfiÎ. ∂·À<_ Õ¬· fi◊Ì I›Î_ ±ıÀ· ÁÎfl_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ·˘¿˘ ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı Â_, ¿ı Ï‹l«ı÷fi «ˆ÷L›¤Î‰◊Ì ¤flı·_ ÷ı, ’ÒflHÎ ◊›_ …ı‹Î_ fiı ÷ı‹Î_ ‹ËŸ Õ¬· ¿›Î˝ ¿flı. ±fiı ±Î’HÎı ±Î (iÎÎfi ’»Ì) ±ı ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ √·fi ◊Λ »ı. ’λ_ ’ÒflHÎ◊Ì «Î…˝ ◊Λ »ı fiı Õ¬· fiËŸ fiı, ±ıÀ·ı ÏfiflÎ_÷ ◊¥ √¥. ÏÕV«Î…˝◊Ì √·fi ◊Λ »ı. ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ ±ı √·fi »ı. ’HÎ ±ı
 11. 11. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 343 344 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±Ï÷ø‹HÎ ±ÎI‹Î ◊¿Ì ◊›_ ˢ› ÷˘ ’ÒflHÎ »ı. V‰’ÏflHÎÏ÷◊Ì ◊›_ ˢ› ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’ÿ˚√·fiı ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı. ±ıÀ·Ì … ¤Î_…√Õ ÷˘ ’ÒflHÎ »ı. ’fl’ÏflHÎÏ÷◊Ì ◊›_ ˢ› ÷˘ √·fi »ı. »ı, ⁄Ô‚Ì. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î «_ÿ¤Î¥ ¿flı ÷˘ ±ı‹fiı ÷˘ flÎ√ÎÏÿ ¿Â_ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î ⁄Y›_ ’ÿ˚√· ’HÎ ’ı·_ √…⁄fi_ ’ÿ˚√·. ˢ› fiËŸ, ÷˘ ’»Ì ±ı‹fiı ±Ï÷ø‹HÎ Â_ fiı ≠Ï÷ø‹HÎ Â_ ? ±Î ’ÿ˚√·◊Ì ’ÿ˚√·fiı fi¿ÁÎfi CÎHÎ_ ◊Λ, ÷˘ŒÎfiı› ’ÿ˚√· ¿flΉı. ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-⁄Î√ ⁄‘_ «_ÿ¤Î¥fiı … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘_› ¿flΉı fiı ! ÂÎ_Ï÷› ¿flΉÕΉı ’λ_. ……‹ıLÀı› ±ı ±Î’ı fiı ±Îfl˘’Ì› ◊Λ, ‰¿Ì·ı› ±ı. ÷ı◊Ì … ±‹Îflı ±ËŸ ±Î√‚ ±Î‰ı »ı ¿ı iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿˘¥ ∞‰÷_-‹fl÷_ fi◊Ì. ±ı‰_ ±ÎT›_ fiı ? “∞‰÷˘-‹fl÷˘ ¿˘¥ fi◊Ì ¤Ò¬ ·√ÎÕı »ı ’ÿ˚√·, ¤Ò¬ ‹ÀÎÕı »ı ’ÿ˚√·. ¤Ò¬fiı ‹ÎÀı iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_, ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ∞‰ı, ¤˛Î_Ï÷flÁfiÎ ÁÎ_‘΋Î_.” ⁄‘_ ’¿‰ı »ı› ’ÿ˚√·. flÎ_‘Ì ·Î‰ı »ı ÷ı› ’ÿ˚√·, ‰Ëı_«ı »ı ÷ı› ’ÿ˚√·, ¬Î› ÷ı› ’ÿ˚√·. ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞ »ı. ÷ı‹Î_ “Ë_”’b_ ±flı, ÿ˘ÏÊ÷ … fi◊Ìfiı ! ‹fiı ÿ˘ÏÊ÷ ¿˘¥ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ÿ˘ÏÊ÷ ¿ı “Ë_ ¿fl<_ »_” ±ı‰_ ¿Ëı ±ı ¤˛Î_Ï÷. ±ı «˘ÓÀÌ ’Õu˘ ÷ı◊Ì ±Î ŒÁ΋HÎ »ı … fiËŸ. ±Î ÿ˘ÏÊ÷ ¤ıÿ V‰w’◊Ì »ı. ¤ıÿ⁄Ï©◊Ì ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¤Î‰ ¬˘À˘ »ı. ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Ω. ’HΠˉı »ı. ·˘¿˘ ÂÌ flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ? iÎÎfiÌ ‰√fl fiÌ¿‚ı fiËŸ. ±ıfi˘ flV÷˘, ΩHοÎfl …ıfiÌ ¤ıÿ⁄Ï© √¥, ÷ıfiı ±¤ıÿ ºÏp µI’Lfi ◊¥. I›Î_ ÿ˘ÏÊ÷ Ωı¥±ıfiı ? ±fiı V‰w’fi_ ¤Îfi Ωı¥±ı. V‰w’fiÎ ¤Îfi ‰√fl fiÌ¿‚ı …ı‰_ ¿Â_ »ı … fiËŸ, ≠ı‹ … »ı. fiËŸ. ±ıÀ·ı ŒÁΛ_ »ı ⁄‘_ …√÷ı›. ±Î¥ ŒV›Î ¤¥, ±Î¥ ŒV›Î. Ï«_÷Î-¿¿‚ÎÀ ◊Λ »ı ÷ı› ’ÿ˚√·fiıı ◊Λ »ı, ±ÎI‹Îfiı ◊÷Î ≠Ufi¿÷ν — ¬Î¥±ı »Ì±ı ¬Î‰Îfi_ ±ı ’ÿ˚√· ±fiı ’̉Îfi_ ±ı fi◊Ì. ’ÿ˚√·, ⁄‘_ ’ÿ˚√· ? ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ’ÒflÎ≥ √›˘. ±ıfiı »^À‰_ »ı ˉı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’ÿ˚√· ⁄‘_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’λ˘ ‹@÷ … »ı. ’HÎ ±ı ¤Îfi ◊Λ ÷˘ ⁄‘_ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î ÂflÌflı› ’ÿ˚√· ? ±Î ÿ‰Î ¬Î‰Ì, Á‰˝V‰ ‹@÷ ◊Λ. “÷‹ı” ‹@÷ ◊≥ √›Îfiı ˉı. ±ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√· ? ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞ »ı ! iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿˘¥ ‹fl÷_ … ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·. fi◊Ì ±fiı ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ⁄‘Î ·˘¿ ‹›Î˝ Ω› »ı. ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ±ı‰_ ¤ÎÁı ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√·fiı ’ÿ˚√· ÁËΛ ¿flı ? »ı. ¤˛ÎÏ÷ ±ıÀ·ı ±Î ËÎ◊ ±Î‹ ±Î_¬ı ÿ⁄Î¥ Ω›fiı ÷˘ ±Î ·Î¥À _ ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı¿ ’ÿ˚√· ⁄ÌΩ ’ÿ˚√·fiı ±◊ÕΛ, ±ıÀ·ı ÷ÒÀÌ ⁄ı ÿı¬Î›. ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› ? ±S›Î, ⁄ı fi◊Ì, ±ı¿ … »ı. I›Îflı Ω› ⁄‘_ ’ÿ˚√·. ±ı ÁËΛ ¿flı ±fiı fi¿ÁÎfiı› ¿flı, ±ÎI‹Î ÷ı‰˘ fi◊Ì. ±ı ¿Ëı »ı, “⁄ı »ıfiı.” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “±ı¿ »ı.” ÷ı fiÎ ‹Îfi÷Πˢ› ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ Ïfifl΂˘ »ı. ÷˘ ’»Ì ±Î ËÎ◊ ±Î’HÎı ¬ı«Ì ·¥±ıfiı ±ıÀ·ı ÷fl÷ ±ı¿ … ÿı¬Î›. Ó
 12. 12. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 345 346 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiıı ‹ÎÀı ’ÿ˚√·fi_ Áı‰fi, iÎÎfi̱˘fiı› ’HÎ ◊Λ ÷ı ≠›˘√ÁÎ. ±Î ≠›˘√ÁÎ ◊¥fiı ’»Ì Ï‹lÁÎ ◊Λ. Ï‹lÁ΋Î_◊Ì ¿fl‰_ ’Õı »ı, U›Î_ Á‘Ì ±Î ’ÿ˚√·fiÌ Ë›Î÷Ì »ı I›Î_ Á‘Ì ? ’λΠωlÁ΋Î_ Ω›. ¿ÎflHÎ ’fl‹Îb ±ı ≠›˘√ÁÎ, w’¿ ’fl‹Îb ±ı Ï‹lÁÎ. ’»Ì Œ‚ ±Î’Ìfiı ωlÁÎ Ïfifl_÷fl ◊›Î ¿flı ’HÎ ≠›˘√ÁÎ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi̱˘› Â_ ¿flı ? iÎÎfi̱˘fiı› »^À¿˘ fiËŸ, ¿˘¥fiı ◊‰ÎfiÎ ⁄_‘ ◊Λ ±ıÀ·ı Ï‹lÁÎ µI’Lfi fi ◊Λ, ±ıÀ·ı ⁄‘_ ⁄_‘ ◊Λ. »^À¿˘ fiËŸ. ÿıËfiı ’˘÷Îfi_ ÂflÌfl ‹Îfiı »ı. ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ±ıÀ·ı …√÷ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ±_ÿfl◊Ì …ı ‰V÷ ’ıÿÎ ±‰ÎV÷ω¿ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ÷ı √HÎοÎfl ¿flı fiı ’λ˘ ¤Î√οÎfl ¿›Î˝˝ ◊›ı·Ì, ±ıfiÎ Áı‰fi◊Ì Ωı ±Î ’ÿ˚√· ÁÎfl<_ ◊÷_ ˢ› ÷˘, ±ıfi˘ ¿flı. ’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Îω¿ ’fl‹Îb »ı, ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ ω¤Îω¿ V‰¤Î‰ µ’›˘√ ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ Â_ ? »ı. ±ıÀ·ı √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl, ¤˛Î÷ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ¤Î√οÎfl‹Î_ _ ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±ıfi˘ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚- … √HÎοÎflfi_ ⁄Ì… ’Õı·_ »ı fiı √HÎοÎfl‹Î_ ¤Î√οÎflfi__ ⁄Ì… ’Õı·_ ¤Î‰ »ı. ±ıÀ·ı «Î·ı fiËŸ. ¿Î‚ ¤ı√˘ ◊Λ I›Îflı ’λ_ ·˘¿ ¿ËıÂı, »ı. ÷ıfiı ±Î’HÎı CÎη‹ı· ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î …√÷‹Î_ Áfl‰Î‚Î- “±Î ÷‹fiı µ‘flÁ ¿˘HÎı ¿flÌ ?” I›Îflı ¿Ëı, “µ‘flÁ ’ÿ˚√·ı ¿flÌ.” ⁄Îÿ⁄οÌ-√HÎοÎfl fiı ¤Î√οÎfl ±ı «Îfl … ‰V÷ »ı. ‹˘ÀΤÎ√fiÎ ‹ÀÎÕÂı ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, “’ÿ˚√· ‹ÀÎÕÂı.” ÿ—¬ ¿˘fiı »ı ? I›Îflı ∞‰˘ ¤˛Î_Ï÷‹Î_ »ı. ÷ı fi›Î˝ √HÎοÎfl … ¿›Î˝˝ ¿flı »ı. ⁄ı fl¿‹fi˘ ¿Ëı, “’ÿ˚√·fiı.” ’HΠˉı ±ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı Á‹Ω› fiËŸfiı ! ⁄ˆflÌ √HÎοÎfl ¿fḻı fiı ‹‚÷˘ fi ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±Î …√÷ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı ÷ı, ±ıfiı ⁄ıµfiı ÿ—¬ ◊Λ. flÎ÷ı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ’λÌ. ±Î¬_ ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Á¬◊Ì ¤flı·_ »ı. fiı ÷‹fiı Á¬ fi ±ÎT›_ ÷˘ ¿_¥¿ ’ÿ˚√·fiı ’ÿ˚√· ±◊ÕΛ »ı. «ı÷fifiı «ı÷fi ¿ÿÌ … ±◊ÕÎ÷_ ¤Ò· flËÌ √¥ »ı, ÷ı‰Ì ÷‹fiı Á‹… fi ’Õı ? fi◊Ì. Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ Á_›˘√˘fiÎ Áfl‰Î‚Î ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ. ±‹ı ¿˘¥ ‰V÷fiΠϤ¬ÎflÌ fi◊Ì, »÷Î_ T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı Ϥ¬ÎflÌ’b_ Ï’_Õfi_ ±_¿√ÏHÎ÷ ! ¿flÎT›_ (√HÎοÎfl) fiı ⁄ı⁄Ìfiı ¿èÎ_ ¿ı Ω ⁄ıfi, V‰ıÀfl ·¥ ±Î‰˘. ‹ÎB›_ …√÷‹Î_ «Îfl ‰V÷ »ı. Áfl‰Î‚Î-⁄Îÿ⁄Î¿Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊¥ ±ı √HÎοÎfl fiı ’Ëı›* ±ı Áfl‰Î‚˘ ◊›˘. ÷ı … ±Î Áfl‰Î‚ÎfiÌ flËı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl ’˘÷ı ¿flı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊‰ÎfiÌ ÷ı ¿<ÿfl÷Ì »ı ±ıÀ·ı ˉı √fl‹Ì ·Î√ı »ı. ÷ı V‰ıÀfl »ı. ÷ı ÂıÊ ‰‘ı »ı. ‹ıfl ‹Ò±Î, Ïfi—ÂıÊ ¤Î√οÎfl ¿fl ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Âı. ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_ ‹fi ◊›_ ÷ı ¤Î√οÎfl. ’»Ì V‰ıÀfl ¿ÎœÌ fiÎA›_ ÷ı Áfl‰Î‚˘-⁄Îÿ⁄Î¿Ì ’ÿ˚√·fiÎ »ı. √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl (T›‰ËÎfl) ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊¥. ÷ı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊¥ ÷ı Á_›˘√Ì ’flΉΠ∂¤Î I›Îflı ±‹ı ±ÎI‹ÎfiÎ »ı. flÎ√ I›Î_ √HÎοÎfl, ¶ıÊ◊Ì ÷ıfi˘ ¤Î√οÎfl, ¨«˘ ◊‰_ ¿ÎœÌ fiÎA›_. ±ı √HÎοÎfl, fiÌ«ı ◊‰_ ±ı ¤Î√οÎfl ±fiı flÎ÷ı ±˘œÌfiı ›˘…fiÎ ¿flı Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı ±ËŸfiÎfiı ’HÎ ⁄‘Îfiı √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl- »ı ÷ı √HÎοÎfl ¿flı »ı. ‹ıÓ ’Ëı·Î_ ¤Î√οÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘, ÷ı Ïfi—ÂıÊ Áfl‰Î‚Î ±fiı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ±Î‰Õı ¿ı fiÎ ±Î‰Õı ? ÿflı¿fiı ±Î‰Õı …. ±Î ¤Î√οÎfl ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ’Òfl_ ◊›_. √HÎοÎfl fiı ¤Î√οÎfl ÷ı @›Îflı› …√÷‹Î_ ±Î «Îfl … ‰V÷ »ı, ’Î_«‹Ì ¿˘¥ ‰V÷ »ı … fiËŸ. …ı ’ÿ˚√·fiÎ Ë÷Î … fiËŸ, ÷ı (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹ÎfiÎ … »ı. ˉı ÷‹ı ¿Ë˘ ⁄Ì∞ ±fi_÷ ‰V÷±˘ ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı ÷ı «Îfl ‰V÷±˘‹Î_◊Ì … µI’Lfi ¿ı ±Î ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì, ±Î ÷ı‹ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î ωlÁÎfiÎ √HÎοÎfl ◊›ı·Ì »ı. ‹Ò±Î, ·˘¿ ⁄̉ÕΉ ⁄̉ÕΉ ¿flı »ı. ·E«Î¥ fi ¿flÌÂ,
 13. 13. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 347 348 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) «˘flÌ fi ¿flÌÂ. ‹Ò±Î, ±Î ¿ËıfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ±fiı ¿flfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ±Î Ω› ÷˘ ÷ı ÷‹fiı iÎÎfi ±Î’Ìfiı Ω› ±fiı T›‰„V◊÷ Á‰‚_ ±Î’Ìfiı «Îfl ‰V÷fi_ V‰w’ Á‹∞ S›˘. ±Î¬_ …√÷ ¤Î√οÎfl ¿flı »ı. ÷ı Ω› ÷˘ ±Î’HÎfiı ·Ëıfl ¿flΉÌfiı Ω›. ±Î’HÎfiı ÷˘ ⁄Lfiı‰ ⁄Î…fi˘ ‹ŸÕÎ µ’fl ‹ŸÕÎ «œÎ‰ı »ı fiı fiÌ«ı µ÷Îfl µ÷Îfl ¿flı »ı. »÷Î_ ’Îfl ·Î¤ … »ı. fi◊Ì ±Î‰÷˘. ±‹Îfl˘ ¤Î√οÎfl ÷˘ Ïfi—ÂıÊ ◊¥ √›˘ »ı. ‹ŸÕ_-⁄ŸÕ_ ±˘√ı˝fiÎ¥Ï{_√ ’ÿ˚√·fi_ »ı fiı ¿fl΋÷ı› ’Î»Ì ’ÿ˚√·fiÌ »ı ±‹Îflı «œÎ‰‰Îfi_ ¿ı µ÷Îfl‰Îfi_ flèÎ_ … fi◊Ì. ÷˘ ’»Ì ÷_ Â_ ¿Î‹ ‹Î◊_ ‹Îflı »ı ? ±ı‹Î_ Â_ Õ¬˘ ¿fl‰Îfi˘ ? Õ¬˘ ±Î’HÎı Ïˋη› µ’fl …¥±ı fiı ⁄flŒ ’Õ÷˘ ˢ› fiı …÷Î_ …÷Î_ ¿fl˘ ÷˘ Õ¬· ◊¥ Ω›. Ωı ±˘√ı˝fiÎ¥Ï{_√ ±Î’HÎ_ ˢ÷ ÷˘› ÷ı ¿˘¥¿ …B›Î±ı ⁄© ¤√‰Îfi …ı‰_ ’Ò÷‚_ ÿı¬Î›. ⁄Ì∞ …B›Î±ı ⁄flŒ ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ¿Î‹fi˘. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ±Ï¤≠Λ ω·› ◊¥ Ω› ’Õu˘ ˢ› ÷ı ‹ËÎÿı‰∞fiÎ ÿıflÎ …ı‰_ ÿı¬Î›, hÎÌ∞ …B›Î±ı ⁄flŒ‹Î_ ÷˘ … µ¿ı· ±Î‰ı. ‹ËŸ ‰˘Â ⁄ı{Ìfi ÿı¬Î›. ⁄flŒ ⁄‘ı Áfl¬˘ fiÎ ’Õı ? ±Î flÎhÎı ⁄flŒ ¬Î› ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√·fiı ! ’Õu˘ ÷ı Áfl‰Î‚˘ ◊›˘ ±fiı Á‰Îflı ÁÒfl… ∂√ı ¿ı ⁄‘_ ±˘√‚‰Î ‹Î_Õı ÷ı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊¥. ˉı ⁄©fi_ ’Ò÷‚_ Ωı¥fiı ⁄Ò‹˘ ’Õı ¿ı ±S›Î, ⁄©fiÌ øÏ‹¿‹Î_ ÷˘ “±Î »˘Õ˘, ÷ı »˘Õ˘”, I›Îflı ¿Ëı, “¤Î¥, Â_ ¿Î‹ ‹ÒÏ÷˝ ! ÷ı √HÎοÎfl ¿fl ¿fl ¿flı fiı ·˘¿˘fiı ¿Ëı ¿ı ±S›Î, …±˘ ’ıHÎı »˘ÕΛ »˘ÕΛ ¿flı »ı, ⁄Î ? ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬Î› »ı, ±ı‹Î_ ÷_ ⁄© ¤√‰Îfifi_ ’Ò÷‚_ »ı. I›Î_ ⁄‘Î Ωı‰Î Ω› I›Îflı ±˘√‚Ì √›_ ˢ›, Â_ ¿fl‰Î ‰E«ı ±ÎÕ˘ ±Î‰_ »_ ?” ‹Ò‚ ‰Î÷ …ÿÌ Ω÷fiÌ »ı. ÷ı ‰¬÷ı ‹ËŸ ¤Î‰ ⁄ÿ·Î›Î, ÷ı ¤Î√οÎfl ◊›˘. ±‹Îfl˘ ¤Î√οÎfl ≠Ufi¿÷ν — ¬flÌ ‰Î÷ »ı. Ïfi—ÂıÊ Ë˘›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊Λ ÷ı Ïfi—ÂıÊ ¤Î√οÎfl ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬Î› »ı, ±ÎI‹Î ¬Î÷˘ …±˘fiı, ˉı ±ı …ˆfi ’ÿ˚√·, ‰‚Ì ±Î ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√·, ±ı fi◊Ì. ⁄‘Î ’λΠ‰Î_‘Î ∂ÃΉfiÎflΠˢ›. ±ıfiı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ’ÿ˚√· fiÕı »ı ÷fiı. ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ fiÎ µÃΉ‰˘ Ωı¥±ı. iÎÎfiÌ √‹ı I›Î_ ÿ½fi ¿˘¥ »˘¿flÎfiı Á΋ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹Y›Î, ÷ı ¿Îfi ¿Î’ı, fiο ¿Î’ı ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiÎ ∂ɢ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ÷˘ fiı ’»Ì Âο ¿flı ÷˘ Â_ ◊Λ ? Â_ ±Áfl ◊Λ ? ±ı ÷˘ ’ÿ˚√·fi_ ±ı¿ … flÌ÷ ˢ›, ‰Ì÷flÎ√÷Î. ¿˘¥ ’Z΋Î_› fiΠˢ›, ¿ÂΛ‹Î_ fiÎ Âο ¿flı »ı, ±˘»Î ±ÎI‹Îfi_ Âο ¿flı »ı ? ˢ›. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ÷˘ ±ı¿ … flÌ÷ ˢ› ¿ı √HÎοÎfl ◊›ı·_ ˢ› ÷ıfiı ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬Î› ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î µ’fl µ’¿Îflı› Â_ ±fiı fiÎ ¤Î√Ìfiı Á‹Îfi ¿flı ±fiı ¤Î√οÎfl ◊›ı·_ ˢ› ±ıfiı √HÎÌfiı Á‹Îfi µ’¿Îflı› Â_ ? ¿flı. Á΋ÁÎ‹Ì √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl ⁄ı ¿flÌ fiάı, ±ıÀ·ı Áfl¬_ ¿flÌ ·˘¿˘ ΩHÎ÷Î fi◊Ì, ÷ıfiı ÷˘ U›Î_◊Ì ÁyflÀıÀÌ ¿Î’ı (’ÿ˚√·, fiάı, Á‹Îfi ¿flÌ fiάı. ±fiı U›Îflı …√÷fiı Â_ √‹ı ? √HÎοÎfl ÿıË, Œ‚) I›Î_◊Ì ±ÎI‹Î … ¿’Λ ±fiı …ı ±ÎI‹Îfiı ΩHÎı »ı ÷ıfiı ±ı¿·˘ … √‹ı. ¤Î√οÎfl ¿ı‹ ¿›˘˝, ¿ËıÂı. ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊfi_ ÷˘ ÷˘ ÁyflÀıÀÌ U›Î_◊Ì ¿Î’‰Ì ˢ› I›Î_◊Ì ¿Î’ı. ±ıfiı ‹Á‚‰Ì ˢ› ÷˘› Á‹Îfi … ¿fl‰Îfi_ ¿Î‹, ‰Ì÷flÎ√÷Î ! ‹Á‚ı, ’HÎ ±ÎI‹Î ¿’ΉÎfi˘ fi◊Ì. …√÷ ±Î¬_› ÁyflÀıÀÌ … »ı. …Õ ±ı‰Ì Ωı‹ıÀˇÌ »ı, ÷ıfiÎ Ï◊›fl‹‹Î_ ÁΘS‰ ◊Λ »ı, ÷˘ ±Î ÿı‰·˘¿˘› ¤˘√‰Î¥ Ω›. ÿı‰Ì±˘ ¤˘√‰Î¥ Ω› »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Ï©‰Î‚Ì, Ï◊›fl‹ ÷Îfl˘ ÁÎ"S‰ fiËŸ ◊Λ ? …Õ ÷˘ T›‰„V◊÷ ±‰‚_ ±Î’Ìfiı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄©, ¿ıÀ·Ì¿ ±⁄‘, ±ı‰Ì ⁄‘Ì … ÁyflÀıÀ̱˘ … »ı !
 14. 14. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 349 350 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ©ÎI‹Î ΩH›˘ ±ıÀ·ı ωϑ ¿flÌfiı, ¤√‰Îfifiı ⁄ËÎfl ⁄ıÁÎÕ̱ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ±ı¿ … ≠¿Îflfi˘ V‰¤Î‰ ⁄‘Î ’ÿ˚√·fi˘. fiı ’»Ì ÁyflÀıÀÌ »ı fiı, ÷ıfiı «M’◊Ì U›Î_◊Ì ¿Î’‰Ì ˢ› I›Î_◊Ì ÷_ ¤Ò¬ ·Î√‰Ì, ÷flÁ ·Î√‰Ì, ·Î√HÎ̱˘ µI’Lfi ◊‰Ì, Œ·Îb_ ◊‰_, ÷Îflı ¿Î’. ¿Î’fiÎfl˘› ÁyflÀıÀÌ »ı, ¿’Λ »ı ÷ı› ÁyflÀıÀÌ »ı. ◊ο ·Î√‰˘, √˘flÎ ◊‰_, ‘˘‚Î ◊‰_, ¿Î‚Î ◊‰_, ’Ì‚Î ’ÕÌ …‰_. ¬Î› ’ÿ˚√· fiı ¬Î·Ì ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı ¿ı “‹ıÓ ¬Î‘_”. ±ıfiı ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı. ¬⁄fl … fi◊Ì ¿ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ »ı. ±Î ÷˘ ’Îfl¿Ì ’ÌÕÎ “’˘÷ı” ·¥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ’ÿ˚√·fi˘ …ı V‰¤Î‰ »ı, ⁄‘Λ ’ÿ˚√·fi˘ ·ı »ı. V‰¤Î‰ ±ı¿ …, ⁄‘ı … ±ı V‰¤Î‰ »ı. ±ı‹Î_ ±Î‰_ ¿_¥¿ √Ò_√‚΋HÎ ◊¥ Ω›, ¿_¥¿ ‰E«ı ±ÎÕ<_ ±Î‰Ì Ωı ’ÿ˚√· ÁkÎΑÌ ˢ÷, T›‰„V◊÷ ‰√fl, ÷˘ ÷˘ ¤Ò¬ ¿˘¥fiı √›_ ±ıÀ·ı ⁄_‘¿˘Ê ◊¥ Ω›. ±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı. Ï⁄‹ÎflÌfi_› ·Î√÷ fiËŸ, ’HÎ ÷ı‰_ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ÷ıfiÎ_ V‰¤Î‰‹Î_ … ¿Î‹ ¿flÌ ’ÿ˚√· … »ı. ’ÿ˚√·fiı “…±˘”, ’ÿ˚√·‹› fiÎ ◊Ή, “…±˘” ¿ı Â_ flèÎ_ »ı. ◊¥ flèÎ_ »ı. ’HΠˉı ÂÌ flÌ÷ı …±,ı ±ıfi˘ ‹˘Ë ±˘»˘ ◊›Î ÏÁ‰Î› ? ‹˘Ë U›Î_ Á‘Ì ÷ÒÀı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ¤˛Î_Ï÷ Ω› fiËŸ. ±‹¿ ≠¿Îflfi˘ ≠Ufi¿÷ν — ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ¬Î‰Î‹Î_ ¿_Àˇ˘· flËı÷˘ fi◊Ì. ‹˘Ë flè΢ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¤ı√˘ ◊Λ. ÷ı ‹˘Ë ±Î’HÎı ±ıfiı ÿÎÿÎlÌ — ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ¬Î ¬Î ¿flı »ıı ÷ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ÎœÌ ±Î’̱ı. ±ıfiı ‹˘Ë ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ ±Î’̱ı ’»Ì “Ωı‰Î”fi_ ◊Λ »ı. ÷ı ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬ıÓ«ı »ı. Ë‹HÎÎ_ ’Î_«Á˘ …HÎ …‹‰Î ⁄ıÁı ±ı. ‹˘Ë ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊›Î ÏÁ‰Î› ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ iÎÎfi ∂¤_ fiÎ fiı ¿˘≥ ±ıÀÌ¿ıÀ‰Î‚Î ÁÎËı⁄ ˢ› ÷˘ ÷ı‹fiı “…‹‰Î ⁄ıÁ˘” ¿Ë̱ı ÷˘ ◊Λfiı ! ‰ˆflÎ√ ÷˘ ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ ·Î‰Âı ? ‰ˆflÎ√ flËı fiËŸ. “fiÎ fiΔ ¿flı ’HÎ ’»Ì ⁄ıÁı fiı ¤Î÷ ±Î‰‰ÎfiÌ ‰Îfl ˢ› ÷˘ ÿ΂‹Î_ ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ Â„@÷ ¬flÌ ? ËÎ◊ CÎÎS›Î ¿flı, Âο‹Î_ ËÎ◊ CÎÎS›Î ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ıı. ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ’ÿ˚√·fiı ÷Î⁄ı Ωı ±Î ‰ÎHÎÌfiÌ Â„@÷ ¿Ë̱ı, ’HÎ I›Îflı ’ÿ˚√· … ⁄‘_ ¿flı. ±Î ‹Î√ı »ı ’ÿ˚√·, ÷˘› ÷ı‹Î_ ±Îfl˘’ ¿flı »ı ¿ı, “‹ıÓ ‹Î_B›_”, ¤Ò¬ ·Î√ı »ı I›Îflı ÿıË ¿Â_ ¿flı »ı ? Á_ÕÎÁ …‰_ ˢ› I›Îflı ’ÿ˚√·fiı ¬⁄flı› fi◊Ì ±ı ÷˘ ’HÎ ⁄Ì…_ ¿˘¥ ‹Î_√fiÎfl_ »ı … fiËŸ fiı ±ı‹Î_, ÷Î⁄ı ’˘÷ı (’ÿ˚√·) flËÌ Â¿ı »ı ? ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì ’HÎ ÷ıfi˘ ÷’ÎÁ ¿fl÷Î_ ±ı‰_ … ·Î√ı »ı fiı ? ±ıfiı ÷’ÎÁ ¿fl÷Î_ Â_ ·Î√ı ? ’ÒflHÎ-√·fi V‰¤Î‰ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ¿Â_ …Õı fiËŸ ±ıfiı. ≠Ufi¿÷ν — ±ı Á‹Ω›_ fiËŸ ⁄flÎ⁄fl, ±ı Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î ÿÎÿÎlÌ — “⁄Ì…_ ¿˘¥ »ı … @›Î_ ? Ë_ … »_ fiı”, ¿ËıÂı. ±Î ¿fl‰_ ±ı V‰¤Î‰ ? ⁄‘_ ‹Î√ı »ı … ’ÿ˚√·. ÿÎÿÎlÌ — ’Ïfl‰÷˝fi ÷˘ ◊›Î … ¿flı »ı, ±Î¬_ …√÷. ≠Ufi¿÷ν — ¬˘flο-’ÎHÎÌ, ⁄‘_ ? ≠Ufi¿÷ν — …ı ±ı¿ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı, ±ı Á‰˝ ’ÿ˚√·fi˘ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì «ÌΩı fiËΉÎ-‘˘‰Îfi_› ’ÿ˚√· ‹Î√ı »ı. ÿÎ÷HÎı› V‰¤Î‰ »ı ? ¿fl‰Îfi_› ’ÿ˚√· ‹Î√ı »ı.
 15. 15. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 351 352 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ¬ÎfiÎfl ÿıË »ı. ¬ÎfiÎfl ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±fiı ΩHÎfiÎfl ¬Î÷˘ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »˘Õı fiËŸ. «ı÷fi ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »˘Õı Ïø›Î ¿flı ±ı ’fl÷k‰ ±fiı ΩHÎfiÎfl V‰÷k‰ »ı ! ·Ò_Àı »ı fiı ·Ò_ÀΛ fiËŸ. ’˘÷ ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ fl‹ı ±fiı ±Î (±Ë_¿Îfl) Õ¬˘ ¿flı. ›ı »ı ±ı ⁄ıµ ±fiÎI‹Î »ı. ±Î‹«Î fiı ÷ı ±Î‹«Î. ›ı ±Î‹«Î fiı ÷ı› ±Î‹«Î. ±fiı ⁄ËÎfl◊Ì ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·‹Î_ ¿˘¥ ‘flΛ_ fiËŸ. ⁄ˆflÌ ’ˆHÎÌ ·ÎT›˘, ÷ı› ±Î‹«Ì. Ωı µ’ÎÏ‘ CÎÎ·Ì »ı fiı ! ≠Ufi¿÷ν — Ë‹HÎÎ_ ÿÎÿÎ, ‰‘Îflı «ÎS›_ »ı, ⁄Ë «ÎS›_ »ı ±Î. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‘flΛΠ±ı‰_ ¿˘¥fiı ◊›ı·_ fiËŸ. I›Î_ ’ı·_ ’ÿ˚√·ı› ◊˘Õ_ Ϥ¬ÎflÌ ÷˘ flËı‰Îfi_ … »ı fiı ! ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î ÿÎÿÎlÌ — ‰‘Îflı »ı, ‹‹I‰ À˘’ µ’fl ⁄ıÃ<_ »ı ±I›Îflı. I›Îflı ’Ëı·ı◊Ì … Ϥ¬ÎflÌ ¿ËÌ ÿ¥±ı ÷˘ Â_ ¬˘À_ ? Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı fiı, ‹Îflı› ¬Î›fiı ±ı‰˘ ! T›‰ËÎfl‹Î_ «˘yÁ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ⁄ıÁfiÎflÎ ÷‹ı, ’Îfl ±Î‰ı fiı ! ±Î ±Î… ±«˘yÁ ¿_’fiÌfi_ ‘΋ ⁄ıÃ<_ »ı ±Î ! ’ÿ˚√·˘fi˘ ¤‰˘¤‰ Ï÷flV¿Îfl ¿flı·˘ »ı, ÷ı … ÷fiı fiÕı »ı. ±Î ‘ÎÏ‹˝¿ ’ÿ˚√·ı› ⁄fiı ±À¿HÎ ! …√÷‹Î_ ±ı‰Ì ¿˘¥ «Ì… fi◊Ì ¿ı U›Î_ ⁄ıÃΠˢ› I›Î_ ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ «ÌΩı fi ‹‚ı, ÷ı‰˘ ±ÎI‹Îfi˘ ‰ˆ¤‰ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±Î"fiν‹ıLÀ· ‹Î√˝‹Î_ (‘‹˝‹Î_) ¿_¥¿ ¿fḻı »Ì±ı ±ı‰˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ ±ÎI‹Á_÷˘Ê flËı »ı. ’ÿ˚√·fiÌ ¿fl΋÷ ÷˘ ±ı‰Ì »ı ¿ı ÷‹˘ …ı ‰V÷fiı ÷fl»˘Õ¢, ÷ı ’»Ì @›Îflı› ¤ı√Ì fi ◊Λ. ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ¿ÿΫ ‹‚ı ’HÎ ⁄ÌΩ ÿÎÿÎlÌ — Ï‹J›Î Á_÷˘Ê ±fiı ±ı¿ Ω÷fiÌ ÂÎ_Ï÷ flËı. …ı‹ ¿˘¥ …B›Î±ı Õ<√fl ±Î‹ ÿı¬Î‰‹Î_ ⁄Ë ÁflÁ ˢ›, ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì ±Î"fiν‹LÀ· _ ı ¤‰‹Î_ fi ‹‚ı. ˢ›. ÷ı I›Î_ ±Î√‚ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ¿ı‰_ Á_ÿfl ÿı¬Î› »ı ! ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ±Î ÁÎfl_, ±Î ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ¤√‰ÎfifiÌ ±Î ‰Î÷ΉflHÎ ¿ıÀ·_ Á_ÿfl ·Î√ı »ı ! ±ı‰_ ¿˘¥ ±Î"fiν‹LÀ· ‰Î÷ΉflHÎ ı ¤ÎÊ΋Î_ ±ı¿ … ¿Ëı‰Î› »ı, ‰V÷ ±ı ‰V÷. ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√·fiÎ ·ÎB›Î ¿flı. ±ı ⁄‘Ì ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹V÷Ì, ’ÿ˚√·fiÌ ‹V÷Ì ⁄‘Ì, ⁄‘Î V‰¤Î‰‹Î_ »ı fiı ±ÎI‹Î, ±ÎI‹ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ »ı. ±Î"fiν‹ıLÀ· flV÷Î. ·˘¿˘fiı› √‹ı ±fiı ωfl˘‘ΤÎÁ ÷tfi. ±flı ¤Î¥, ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ? ¤ı√_ ◊‰_, ω¬flΉ_, ¤ı√_ ◊‰_, ±I›Îfl Á‘Ì Ë_ µkÎfl‹Î_ «Î·÷˘ Ë÷˘, ˉı ÿÏZÎH΋Î_ ¿ı‹ «Î·‰Îfi_ ω¬flΉ_. I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂı, ±Î ∂ÕÌ √›_ ⁄‘_. ’ÿ˚√·fiı ±ı‰_ ¿Â_ ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı, “±ı ÷˘ flV÷˘ …ı ⁄Î… …÷˘ ˢ› ÷ı ⁄Î… …‰Îfi_. »ı fiËŸ ¿ı ∂ÕÌ …÷_ flËı. ±ı ÷˘ ∂ÕÌ Ω›, ¤ı√_ ◊Λ, ∂ÕÌ Ω› I›Îflı ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ »ı ? µkÎfl‹Î_ «ÎS›Î ’»Ì ÿÏZÎH΋Î_ «Î·‰Îfi_, fiı ¤ı√_ ◊Λ. ±ı‰˘ flV÷˘ ¿˘HÎı ÿı¬ÎÕu˘ ? ‘Îfl˘ ¿ı flV÷˘ ⁄ÿ·Î› ÷˘› ’HÎ µkÎfl◊Ì ’Ò‰˝ ¤HÎÌ Ω› ±fiı ÷ı fi˘◊˝-¥VÀ ⁄ÿ·Î› ’λ˘, ±ı¿·_ ¥VÀ‹Î_ fiËŸ ±Î «˘¬Îfiı √fl‹ ¿fḻı ÷˘ «œÌ Ω›. ±ıÀ·ı ·˘¿ ¿ËıÂı, ±Î ’HÎ fi˘◊˝-¥VÀ‹Î_ …÷˘ ˢ›. ’HÎ Áε◊-¥VÀ‹Î_ ÷˘ fiÎ … …÷˘ ˢ› «œuÎ fiı ’ı·Î ¿Î«Î Ë÷Î, ÷ı ¿¿‚ÎÀ ¿›Î˝ ¿flı fiı լΠ¿›Î˝˝ ¿flı »ı. fiı ! ±ıÀ·ı ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ’HÎ ±Î ÷˘ ’Ëı·Î_fiÌ ’ı·Ì Àı‰ ’ÕÌ √¥ »ı fiı, “±Î ÁÎfl_ fiı ±Î ¬˘À_, ±Î‰_ ◊Λ ÷˘ ÁÎfl_ fiı ±Î‰_ ◊Λ ÷˘ ¬˘À_.” ±Î‰_ ÁÎfl_-¬˘À_ ≠Ufi¿÷ν — ÷ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ‹V÷Ì »ı fiı ? ’ÿ˚√·‹Î_ »ı … fiËŸ ¿Â_. ’ÿ˚√· ÷˘ ’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ‹V÷Ì »ı. Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘ …ı
 16. 16. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 353 354 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ‹V÷Ì‹Î_ ’ÕuÎ »ı ±ı ‹V÷Ì ±ÎfiÌ. ‰ˆWHΉfiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı fiı …ˆfifiı …ˆfi ’ÿ˚√· ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹V÷Ì◊Ì Á_ÁÎfl ‰‘ıfiı ? ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı. ÿÎÿÎlÌ — Á_ÁÎfl ‰‘ı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ±fi_÷˘ ◊Λ. ≠Ufi¿÷ν — …ˆfi ’ÿ˚√· ±fiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı Â_ ? ≠Ufi¿÷ν — ±fi_÷˘ ◊Λ, ÷˘ ÷˘ ±Î √·ı ‹ıÓ ŒÎ_ÁÌ …ı‰_. ±ı ÿÎÿÎlÌ — …ı ±ÎflÎK›_ ÷ı, ±ÎflΑfiÎ ¿flÌ ÷ı ’ÿ˚√·fiÌ … ¿flÌ ΩHÎı »ı ¿ı Ë_ ÷˘ ¿Î_¥¿ ¿fl_ »_ ’HÎ ±Î ÷˘ µ’fl◊Ì ŒÎ_ÁÌ ±Î‰Ì ! fiı ! ÿ½fi ¿fl‰Î √›Î, ‹ËÎflÎ…fiı fi‹V¿Îfl ¿fl‰Î √›Î ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√·fiı … ±ÎflÎK›_fiı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? …ı‹Î_ ’Õu˘ ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı¤Îfi’HÎı ‹Îfl ¬Î› »ı fiı ! ÷ıfi˘ ¿ÎÀ ·ÎB›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ’HÎ ±Î ⁄‘Î_ VÀı’Ÿ√ »ı. …ˆfi ≠Ufi¿÷ν — ¿Ú’΂ÿı‰fiÎ ’V÷¿‹Î_◊Ì “…ˆfi ’ÿ˚√·¤Î‰ ±˘»˘ ’ÿ˚√·‹Î_ ‹Î÷Î∞fiÌ ¤„@÷‰Î‚ ÏÕV«Î…˝ ÷ı‹fiı √‹ı fiËŸ. ±Î‹Î_ ◊›ı ±ÎI‹K›Îfi ’ÏflH΋Âı.” ÷ı ±ı‹ ¿ı‹ ¿Ëı »ı ? ÷ı ›◊Î◊˝ ¿Ëı »ı. (‰ˆWHΉ‹Î_) ‹Î÷Î∞ fiı ⁄Ì…_ Ω÷Ω÷fi_ ˢ›. ±Î‹Î_ ⁄‘_ ’ÿ˚√· … …ˆfi ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ’ÿ˚√·¤Î‰ ±˘»˘ ◊Âı ÷˘... »ı fiı ! Ω÷ Ω÷fiÎ ‰ÎÕÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î. “Ë_ …ˆfi »_, Ë_ …ˆfi »_”, ±ı ¿‹˝ ≠Ufi¿÷ν — ’»Ì ±Î√‚ “…ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰ ±˘»˘ ◊›ı U›Îflı …Âı I›Îflı ±ÎI‹K›Îfi ’ÏflH΋Âı. ±ÎI‹K›Îfi ’ÏflH΋Âı.” ±ı‹ ¿Ëı »ı ÷ı ¿ı‹ ? ÷ı ›◊Î◊˝ ¿Ëı »ı. ’HÎ ≠Ufi¿÷ν — …ˆfi ˢ‰Îfi˘ ¤Î‰ ±ı …ˆfi ’ÿ˚√·¤Î‰ ? ±Î ø‹ ‹Î√˝fi_ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı fl˘√fiı, ±ıÀ·ı ±ı ¿‹˝ «˘ÓÀuÎ_ ! ‰Ì÷flÎ√˘fiÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ø‹ ‹Î√˝fi_ fiËŸ, ⁄‘ı› …ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰ ‘‹˝fiı ¿‹˝ ˢ› fiËŸ, Ïfl›· ‘‹˝. ±fiı ±Î …ˆfi ‘‹˝ »ı. …ˆfi ‘‹˝ ±ıÀ·ı …ı …ˆfi »ı fiı, ÷ı ±Î ⁄ÌΩ_ ’ÿ˚√· »˘ÕÌfiı …ˆfifiÎ_ ’ÿ˚√· ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ‘‹˝ »ı. ¿Ú’΂ÿı‰fi_ ±ı¿-±ı¿ ‰Î@› ‰Î_«‰Î …ı‰_ »ı. ±ı¿- √˛ËHÎ ¿›Î˝ ¿flı. ‰ˆWHΉı ‰ˆWHΉfiÎ_ ’ÿ˚√· √˛ËHÎ ¿flı·Î_ ˢ›. ÷ı ±Î ±ı¿ ‰Î@› Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. Á΋ÎÏ›¿˘ ¿fl÷Î_ ÂÌA›Î ˢ›, ⁄Ì…_ ¿fl÷Î_ ÂÌA›Î ˢ›, ⁄Ì…_ ⁄‘_ ‹ÒÏ÷˝›ı µI’Lfi ◊›ı·Ì »ı. ¤√‰Îfiı «Îfl ÏfiZÎı’˘ ¿èÎÎ. fi΋ ÂÌA›Î ˢ›fiı, ±ı ⁄‘Î_ ’ÿ˚√· ¤Î‰˘ ÂÌA›Î ˢ›, ±ı ⁄‘Î …ˆfi ÏfiZÎı’, ’»Ì ±Î V◊Î’fiÎ ÏfiZÎı’. ‹ÒÏ÷˝›ı ÿı¬Î›. ’»Ì ƒT› ÏfiZÎı’. ’ÿ˚√· ’λÎ_ »˘Õ‰Î_ ’ÕÂı. ±ıfiÎ◊Ì› ⁄_‘fi »ı. ƒT› ÏfiZÎı’ ±ıÀ·ı …ı ¤flı·˘ ‹Î·, …ˆfi ˢ› ÷ı …ˆfifi˘ ‹Î· ¤flı·˘ …ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ±ı. ±Î V◊Îfi¿‰ÎÁÌfiı V◊Îfi¿‰ÎÁÌ Ë˘›. ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ-Á΋ÎÏ›¿ ±ı‰_ ¿›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ›. ‰ˆWHΉ »ı ÷ı ‰‚Ì, ’ÿ˚√· ˢ›, ’ÿ˚√· ¤Î‰ ˢ›. ÿıflΉÎÁÌfiı ÿıflΉÎÁÌ ’ÿ˚√· ¤Î‰ ‹ÒÏ÷˝fiı fi‰ÕΛ fi‰ÕΛ ¿fl÷˘ ˢ›. …ıHÎı …ı ‹Î· ¤flı·˘ ˢ› ±ı ˢ›. ±Î ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ¤Î‰ ÷˘ ±Î ¬Î·Ì ·Î¿ÕÎfi_ ¬˘¬_ ˢ› fiÌ¿Y›Î ¿flı. …ˆfi, …ˆfi ’ÿ˚√·‹Î_ ˢ›, ‰ˆWHΉ, ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√·‹Î_ fiı ÷ı‰Î_ fifl‹ »ı, ’HÎ ±Î …ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰ ±ı ÷˘ ÷Î_⁄ÎfiÎ_ ’÷flÎ_ ˢ›. ±ı ’ÿ˚√· U›Îflı ±ıfiı Ï⁄·¿<· ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı, ±ı ⁄_‘fi‹Î_◊Ì …ı‰Î_ ¿ÃHÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ˚√·◊Ì ÷˘ ⁄Ë fl¬Õ‰Îfi_ »ı. …ˆfi flÏË÷ ◊Âı I›Îflı µ¿ı· ±Î‰Âı. ±ı ’ÿ˚√· ËÂı ÷˘ fi‰Î_ ’ÿ˚√· ∂¤Î_ ’ÿ˚√· ÷˘ …ı »ı ÷ı ÷Î_⁄Îfi_ ‰ÎÁHÎ »ı, ÷ÒÀı fiËŸ. ±ı ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı ◊Λ »ı fiı …^fi_ »ı ÷ı Ïfi…˝flı »ı ±fiı fi‰_ ⁄_‘fi ◊Λ »ı ’λ_, fi‰˘ fiËŸ ±fiı ±Î ‰ˆWHΉfi_ ’ÿ˚√· ÷˘ ·Î¿ÕÎfi_ ¬˘¬_, ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ÁÕÌ ⁄_‘ ’Õı »ı. …¥fiı ÷ÒÀÌ Ω›.
 17. 17. (10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ ! 355 356 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±I›Îflı ‹˘Z΋Î√˝ …ˆfi˘fiÎ ‹ÎÀı ¬S·˘ »ı. ¬fl_ …ˆfi ’ÿ˚√· ÷˘ …ˆfifiı …ˆfifiÌ ±À¿HΠˢ›. ’HÎ ÷ı ±À¿H΢ ‹ÎhÎ ’ÿ˚√· »ı, ›◊Î◊˝ …ˆfi Ë÷Î fiı I›Îflı Ë÷_. ±Î ÷˘ fi΋ …ˆfi »ı. ±ıÀ·ı ¬fl_ …ˆfi ±ÎI‹Î ÷ı‰˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±À¿H΢fiı ΩHÎfiÎfl »ı ¿ı ±Î ±À¿HÎ ’ÿ˚√· fi◊Ì ±Î. ±ıÀ·ı ±Î ÷ÒÀı ±ı‰_ »ı ’ÿ˚√·. fi΋ …ˆfi ±ıÀ·ı ±Î‰Ì. ±fiı ±ı‰˘ ±ÎI‹Î “÷‹fiı” ±ÎM›˘ »ı ¿ı ⁄‘Ì ±À¿H΢fiı ΩHÎı …ˆfifiı I›Î_ …LQ›Î ‹ÎÀı …ˆfi, ±fiı ’ı·Î ÁΫΠ…ˆfi, ¤Î‰ı …ˆfi fiËŸ, ±ı‰˘. ⁄‘Ì ΩHÎÌ Ω›fiı ? ƒT›ı …ˆfi ±fiı ±Î ÷˘ …L‹ ÷˘ ◊›˘ ±ıÀ·_, ¿˘¥ (’Ò‰˝ ¤‰fiÎ) ≠Ufi¿÷ν — Ï⁄·¿<·. flÎÏhÎ ¤˘…fi ±À¿HÎ, ¿_ÿ‹Ò‚ ±À¿HÎ ! ⁄˛ÎõHÎfi˘ (±Î ¤‰‹Î_) …ˆfifiı I›Î_ …L‹ ◊Λ ±fiı ±ı …ˆfi ◊Λ ±ı◊Ì ¿flÌfiı ¬flı¬fl …ˆfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ˚√· ÷ÒÀÌ Ω›, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘Î …ˆfifiÌ ±À¿HÎ, I›Î√̱˘fiÌ ±À¿HÎ. Á_‰Î‚_ ’ÿ˚√· »ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ! ±Î ⁄‘Î I›Î√Ì ‹ËÎflÎ… …ı ·≥ √›Î fiı iÎÎfi, ÷ı‹fiı ±Î‰Ì ±À¿H΢ ±ıÀ·ı …ˆfi, ‰ˆWHΉ ±ı ⁄‘Ì ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹Î›Î »ı. ±ı ‹Î›Î‹Î_◊Ì ’Î»Ì ±Î‰‰ÎfiÌ. ±ıÀ·ı …ÿÌ …ÿÌ ±À¿HΠˢ›. ±À¿HÎfiı ±fiı fiÌ¿‚‰Îfi_ »ı. ±Î ÁΑfiÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_, ÁΑfi˘ ±ı … ‹Î›Î »ı, ±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î Â_ ? ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. »^À‰Îfi_ »ı. …ˆfifiÎ ÁΑ±˘ µ’ÿı ±Î’ı ÷˘ ⁄ÌΩ ‘‹˝fiÎ ∂ÃÌfiı “±ı› ÿıflÎÁfl fiÎ …‰Î›.” ±ı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· … ±ı‰_ ˢ›. «Î·÷Î ◊Λ, I›Îflı iÎÎfiÌfiı ±ı‰_ fiΠˢ›. ‰ˆWHΉ˘fiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ¬’Ή‰Îfi_ ˢ›, …ˆfifiı …ˆfi ’ÿ˚√· ¬’Ή‰Îfi_ ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝ fiı …ˆfi ‹Î√˝‹Î_ CÎH΢ Œıfl. ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝fiı ±ı¿› ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹˘Z΋Î_ I›Î_ ¿˘¥ ’ÿ˚√· ¿Î‹ ·Î√Âı fiËŸ. ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· ±Õı fiËŸ fiı …ˆfi ‹Î√˝fiı …ˆfi ’ÿ˚√· ±Õı. …ˆfi ’ÿ˚√· »ı‰Àı ⁄‘_ ¬’Î‰Ì ÿı‰Îfi_. ¬’Ή‰_ ’Õı fiı ! ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ …ˆfi, ‰ˆWHΉ ⁄‘Îfi_ ¿Î‹ ◊Λ. “ÁË… V‰w’ı ±Î ∞‰fiÌ „V◊Ï÷ ◊‰Ì ÷ıfiı lÌ ‰Ì÷flÎ√ ‹˘ZÎ …ˆfi˘ (iÎÎfi) Á‹…‰Î‹Î_ ÂÒflÎ ’HÎ (±Î‰flH΢) ¬’Ή‰Î‹Î_ fi⁄‚Î. ¿Ëı »ı.” - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ …ˆfi ’ÿ˚√· ¬’Ή‰_ ⁄Ë ±CÎfl_ »ı. ±‹ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ±‹ÎflÌ ÁË… V‰w’ı ◊¥ √¥ »ı ±fiı ÷‹Îflı ÁË… V‰w’ ‹ËŸ ±‰‚_ fiÌ¿‚ı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î …ˆfi ’ÿ˚√· eÀu_. …ı‹ ÿ¿Îfi‹Î_ ◊‰Îfi_ »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ’ı·_ ’ÿ˚√· fiÕıfiı, …ˆfi ’ÿ˚√·. ÷ı …ˆfi ÿÎw¬Îfi_ eÀı ÷˘ Âıà ÷ıfiı ΩHÎı ¿ı ÿÎw¬Îfi_ eÀu_, Ë_ eÀu˘ fi◊Ì. U›Î_ ’ÿ˚√·fiı ¬’Ή‰Î_ ’ÕÂı. Á‘Ì ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì ÿÎw¬Îfi_ eÀı ¿ı ’˘÷ı eÀÌ Ω› ? ‰ˆWHΉfiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ˢ›, …ˆfifiı …ˆfi ’ÿ˚√· ˢ›. ±ı …ˆfi ’ÿ˚√·¤Î‰ Ω› I›Îflı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Âı. ⁄‘Î_ ¬’Ή‰Î_ ’ÕÂı. ±ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı Á‹∞ ·ı¢ ±ıÀ·ı ¬’Ì …Âı. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ë… CÎHÎÎ …HÎÎfiı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ’HÎ ±ı “ÁË… V‰w’ı ∞‰fiÌ „V◊Ï÷ ◊‰Ì” ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ËŸ ±Î√‚ √Î÷Î ±À¿HÎ flèÎÎ ¿flı »ı, ¿ı ±Î ¿_ÿ‹Ò‚ Â_ ¿Î‹ ¬Î÷Î ËÂı... ±ı‹Î_ ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı √Ή_, ¬Î÷Πˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ¬Î‰_, ∂Ã÷Πˢ› ÷˘ µ’›˘√ ¿ı‹ fi◊Ì flËı÷˘ ? ∂É_, ÁÒ‰Îfi_ ◊Λ ÷˘ ÁÒ¥ …‰_, Õ¬˘ fiËŸ. fiÎ ’̉_ ˢ› ÷˘ ¿ËÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÷Ì◊*¿fl ¤√‰Îfiı …ˆfi ’ÿ˚√· ¿èÎ_ »ı. …ˆfi ÿı‰_ ¿ı “«Î fi◊Ì ’̉Ì.” ’HÎ Õ¬˘ fiËŸ. “‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?” ±À¿H΢ ·≥fiı ±ÎT›Î »ı. ÷ı Ë… ±À¿H΢‹Î_ … ⁄ıÁÌ flèÎÎ »ı. ±ı‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷‹fiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ? ±ÎI‹Îfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ‰ˆWHΉ ˢ› ÷ıfiı ‰ˆWHΉfiÌ ±À¿HΠˢ›, ÷ı‰Ì …ˆfifiı fiΠˢ› ±fiı ¿Â_ ◊Λ ?

×