Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spiritual aptavani14 p 1 part1-1

233 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spiritual aptavani14 p 1 part1-1

 1. 1. 1 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±ıÀ·ı …√÷fi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ÷˘ ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±Î ’HΠωÂıWΤΉ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ◊›ı·˘ »ı. ±Î…fiÎ ÁΛ„LÀVÀ˘ ±Î Á‹∞ ¿ı »ı. ⁄ı ‰V÷fiÌ …Õ ±fiı «ı÷fifiÌ ËÎ…flÌ◊Ì hÎÌΩı ωÂıWΤΉ-ωÂıWÎ √HÎ µI’Lfi ◊Λ lıHÎÌ-14 ¤Î√-1 »ı. ÷ı◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_. ±Î …√÷ ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ±fiı ωiÎÎfi … ±Îfi_ ¿÷ν »ı. ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿Ë_ »_ ±fiı ±Î Ωı¥fiı ⁄˘·_ »_, ±Î ’V÷¿fiÌ ‰Î÷ fi◊Ì, ±Î √M’_ fi◊Ì, ¬_ Õ - 1 ÷tfi L› (fi‰Ì) ±fiı ∂CÎÎÕÌ ‰Î÷ »ı. ω¤Î‰ - ωÂıʤΉ - T›Ï÷flı¿ √HÎ ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·_ ¿˘{ ¿›_ ? Á˙◊Ì ‹˘À<_ ¿ÎflHÎ ¿›_ ? [1] ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ÷k‰˘ ÁÎ◊ı flèÎÎ_fiı ÷ı … ¿˘{. ±Î ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ΩıÕı flËÌ ±fiı ’Ïfl‰÷˝fi ¿flı »ı, ’Ïfl‰÷˝fi V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! … ¿˘{ »ı, ⁄Ì…_ ¿˘¥ ¿˘{ fi◊Ì ±ı‹Î_. ωrfiÌ µI’ÏkÎfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ! ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … »ı. ±ıfiı ¿Â_ ±Õı ±ı‰_ fi◊Ì. ‰V÷ Ïfi·ı˝’ … »ı, ±Á_√ … »ı. Œ@÷ ±Î ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı flËı‰Î◊Ì ≠ffi¿÷ν — ’fl‹ÎI‹Îfiı ωrfiÌ µI’ÏkÎfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ’HÎ ¿Ëı ±Î T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊›˘. I›Î_◊Ì ’»Ì ±ıfi΋Î_◊Ì ¿˘{Ì{ ±ıLÕ »ı fiı ? ¥Œı@À, ¿˘{Ì{ ±ıLÕ ≥Œı@À «ÎS›Î … ¿flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹ÎI‹Îfiı ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¿Ëı »ı. ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ÷˘ »ı … fiı ! ’HÎ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ±ı Á_›˘√Ì Á_⁄_‘◊Ì »ı, V‰÷_hÎ Á_⁄_‘◊Ì ±Î …√÷fiÌ » ¥Àfi˝· (ÂÎr÷) ‰V÷ »ı. » ÷k‰˘ »ı, ÷ı fi◊Ì. ÁfiÎ÷fi ÷k‰˘ »ı. ÷ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘ Á‹ÁflHÎ ¿flı »ı. Á‹ÁflHÎ ±ıÀ·ı ±ı¿ ÷k‰ ⁄ÌΩ ÷k‰fiÌ ÁÎ◊ı ◊Λ »ı, ÷ı‹Î_ …Õ ±fiı «ı÷fi ÷k‰ ≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹Ω‰˘. Á΋ÌM›‹Î_ ±Î‰‰Î◊Ì T›Ï÷flı¿ √HÎ (ωÂıÊ √HÎ) µI’Lfi ◊Λ »ı, ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ±ı V‰÷_hÎ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘, ±ı‹Î_ “Ë_” ’b_ ‹fiΛ »ı ¿ı, “Ë_ »_, Ë_ ¿fl_ »_.” ¢‘¬Îı‚ ¿fḻı ÷˘ ¿ÎflHÎ ÷˘ …Õı ¬fl_ ’HÎ ‹ËŸ ’˘÷ı V‰÷_hÎ ¿ÎflHÎ ±Î …√÷‹Î_ ⁄ı ‰V÷ »ı; “÷‹ı” ±fiı “Á_›˘√˘”. “±ÎI‹Î” ◊›Î fi◊Ì. ˉı V‰÷_hÎ Ωı ◊›Î ˢ› ÷˘ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ⁄_‘Λı·˘ fi◊Ì ’HÎ Á_›˘√˘◊Ì CÎıflΛı·˘ »ı, ’HÎ Ïfi¿À Á_›˘√ »ı ¿˘”¿fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ◊›Î ˢ› ÷˘ ? ±ıÀ·ı “÷‹fiı” ¤˛Î_Ï÷ ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ⁄Ì…_ ¿Â_ fi◊Ì ’HÎ ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı fiı ! ±I›Îflı ¿˘”¿ ’Ò»ı ¿ı ¤≥, ±Îfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¿Â_ ±Î‹Î_ »ı ? ÷˘ ±Î »ı. ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¤‰Î¥, Á΋ÌM›¤Î‰◊Ì ! ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ÷flÌ¿ı ¿ÎflHÎ ¿Ëı‰_ ’Õı. ≠ffi¿÷ν — ˉı ÿÎÿÎ∞, ±Î Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·¥fiı ¤˛Î_Ï÷
 2. 2. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 3 4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) µI’Lfi ◊Λ »ı, ±ı ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ωÂıʤΉ ±ıÀ·ı …ı √HÎ ’˘÷ÎfiÎ fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂflÌfl‹Î_ ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î ⁄ı ±ı¿ÿ‹ fi∞¿ ÷ı √H΢ µI’Lfi ◊¥ Ω›, ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı flά‰Î◊Ì. ˢ‰Î◊Ì ±ıÀ·ı ±ÎfiÎ ÿ⁄ÎHÎfiı ·¥fiı ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊Λ »ı ¿ı Ë_ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ‹Ò‚¤Ò÷ ÷˘, ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î ˢ¥Â ¿ı ÷ı ˢ¥Â ? ±ÎfiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±ı‹ ◊Λ »ı. ¿˘¥ Ïø›Î …ı √HÎ »ı ±fiı ’ÿ˚√· ’fl‹Îb (…Õ)‹Î_ …ı √HÎ »ı ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ◊Λ ÷˘ ¿Ëı, “‹ıÓ ¿flÌ ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥±ı ¿flÌ ? ⁄ÌΩı ¿˘HÎ ¿flfiÎfl ?” ⁄ÌΩı √HÎ ∂¤˘ ◊Λ »ı ? ±ıÀ·ı ±Î ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊Λ »ı. ’˘÷ı ¿_¥ ’HÎ ¿›* fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ √H΢ »ı fiı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı, ’ÿ˚√· ’fl‹Îbfi˘ ¿÷ν … fi◊Ì ’HÎ “±ıfiı” ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı, “±Î ⁄Ì…_ ¿˘HÎ ¿flfiÎfl √HÎ ÁÏø›’b_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı. ±fiı »ı ? Ë_ …, ‹ıÓ … ¿›*.” ±ı fi∞¿‹Î_ ˢ› fiı, ±ıÀ·ı ±ı ¤˛Î_Ï÷ ±Î «ı÷fifiı ’˘÷Îfiı ¿Â_› fi◊Ì, ’HÎ ’flµ’ÎÏ‘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±fiı ⁄Ì…_ ¿˘¥ ¿flfiÎfl »ı fiËŸ ±fiı ’˘÷ı ¿÷ν (ω¤Î‰) ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ≥E»Î’Ò‰˝¿fi_ fi◊Ì. ⁄ı ‰V÷ ΩıÕı »ı fiËŸ »÷Î_ “‹ıÓ ¿›*” ⁄˘·ı »ı ±ı ¤˛Î_Ï÷. ±ı Á‹Ì¿flHÎ ⁄_‘fifi_, ‹Ò¿Ì ˢ› ÷˘ ⁄LfiıfiΠωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ. ’»Ì Ωı ⁄ı ‰V÷ ÷ı ⁄Lfiıfiı ±Î’HÎı »ıÀÎ ’ÎÕ̱ı ¿ı “±Î ÷‹ı Lˢ›.” ±ıÀ·ı »^À_ ’ÕÌ ±Áfl‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ ’¿Õı ±fiı ±Áfl ‰√flfiÌ Ë˘› ÷˘ fiÎ ’¿Õı, ’HÎ √›_. ωÂıʤΉ ÷˘ µI’Lfi ◊Λ … ±fiı ±Îfi_ (’ÿ˚√· ’fl‹Îbfi_) ±Î ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√· ’fl‹Îb±˘fiÌ «_«‚÷Î »ı, ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ÁÏø›’b_ ±ıÀ·ı ’¿ÕÌ ·ı »ı ÷fl÷. ±ÎI‹÷k‰fiı ¤˛Î_Ï÷ ◊÷Ì ËÂı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ’ÿ˚√· ’¿ÕÌ ·ı »ı, ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ŒÎfi ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı Á΋Îfi˘ √fi˘ ·Î√ ◊›˘. ’ÿ˚√·fi_ »ı, ±ı‹ ÿı¬Î› »ı. ±Î’HÎfiı Â_ ±Õı ? ±Î ÷˘ ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı flËı‰Î◊Ì Ï‰ÂıÊ √HÎ ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi˘ ÷˘ ‰Î_¿ ÿı¬Î›, ’HÎ ’ÿ˚√· ±ı¿·Îfi˘ µI’Lfi ◊Λ. ¿˘¥ √fi˘ fi◊Ì. ±Î ⁄ı »ı ΩıÕı, ÷˘ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄ı …ÿÎ ’ÕÌ ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı ¿ı‹ ±Î‰ı ? √›Î ÷˘ I›Î_ ±Áfl … fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — » ÂÎr÷ ‰V÷±˘ ÁÎ◊ı »ı … ’Ëı·ı◊Ì. ’HÎ ±Î ≠ffi¿÷ν — ω¤Î‰ ÷˘ V‰¤Î‰◊Ì …ÿÌ ‰V÷ »ı fiı ? ⁄ı ‰V÷ …Õ ±fiı «ı÷fi ±ı‰Ì »ı ¿ı ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊Λ. ⁄Ì∞ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ω¤Î‰ ±ı ÷˘ …Õ ±fiı «ı÷fi ÷k‰fiÎ ’ÎÁı ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ΩıÕı ˢ› ÷˘ ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi fi◊Ì ◊÷˘. …Õ ±fiı ’ÎÁı ±Î‰‰Î◊Ì ¿ı Ï÷Áfl_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ µI’Lfi ◊Λ »ı ÷ıfiı ¿è΢ «ı÷fi ⁄ı ¤ı√_ ◊‰Î◊Ì ≠◊‹ ω¤Î‰‹Î_ “Ë_” µI’Lfi ◊Λ »ı. »ı. ≠ffi¿÷ν — Œ@÷ ±Î‹Î_ ◊Λ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ω¤Î‰ fi◊Ì Ë˘÷˘, ƒT› ºÏp‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄ı ±ı¿·Ì … ‰V÷ ±ı‰Ì »ı. ω¤Î‰ fi◊Ì, ’HÎ ±ı ’›Î˝› ºÏp‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ω¤Î‰ µI’Lfi ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Lfiı ÷k‰˘fiÎ_ ±ı‰Î_ ‹Ò‚¤Ò÷ √H΢ … ËÂı fiı ? ◊Λ »ı, ±ı ‰Î÷ ÷˘ ÁÎ«Ì fiı ? ’flV’flfiÎ √H΢fiÎ ÏËÁÎ⁄ı … ±Î‰_ ◊÷_ ËÂı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰ ‰√fl ÷˘ ’›Î˝›ºÏp ◊Λ fiËŸ. ’›Î˝›ºÏp
 3. 3. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 5 6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ’»Ì ◊Λ »ı, ω¤Î‰ ◊›Î ’»Ì. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¿ÎflHΠω¤Î‰ »ı. ±ıfiı µI’Lfi ◊Λ »ı. ω¤Îω¿ ’›Î˝› ¿èÎÎ_. ‹Ò‚ ÷k‰fiÎ V‰¤Îω¿ ’›Î˝› ÷˘ …ÿÎ_ … »ı ≠ffi¿÷ν — ⁄Lfiıfi˘ Á_›˘√ ±Î…⁄Î… ˢ‰Î◊Ì ? ±ÎfiÎ◊Ì. (’›Î˝› ±ı V‰¤Îω¿ »ı, ’›Î˝› ºÏp ±ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı.)Ö ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiıfi˘ Á_›˘√ ◊›˘ ¿ı ÷fl÷ ωÂıʤΉ µI’Lfi ±ı ωÂıʤΉfiı ‰Ì÷flÎ√˘±ı ω¤Î‰ ¿è΢ »ı. I›Îflı ±Î’HÎÎ ◊Λ »ı. ·˘¿˘ Â_ Á‹F›Î ¿ı ±ÎI‹Îfiı Á_ÁÎflfiÌ ºÏp … ’·ÀÎ¥ √¥. ±flı ‹Ò±Î, fi◊Ì ±Î ’·ÀÎ¥. ±ı‰_ ˢ› … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ‹ÎhÎ Á_›˘√fiı ¿ÎflHÎı »ı ¿ı Âıfiı ¿ÎflHÎı »ı ? ’˘÷ÎfiÎ ƒT›, √HÎ, ’›Î˝› ±ı ÷˘ © … »ı. …ı‰Î ¤√‰Îfi ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√fiÎ ¿ÎflHÎ◊Ì »ı fiı ⁄Ì…_ ¿ÎflHÎ »ı ±iÎÎfi÷Îfi_, ‹ËΉÌflfiÎ Ë÷Î ±ı‰Î … © »ı. ±ı iÎÎfi̱ı Ωı›Î ’»Ì ÷‹fiı ±Î ±ı ‰Î÷ ÷˘ ±Î’HÎı ‹ËŸ ‹ÎfiÌ … ·ı‰ÎfiÌ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ›. ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ıfiı, ÷ı ±iÎÎfi÷ÎfiÌ ±_ÿflfiÌ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı ±ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı, ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˘˝ ⁄εLÕˇÌ, iÎÎfifiÌ ⁄εLÕˇÌfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ¿fl÷Î ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı I›Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ⁄εLÕˇÌ‹Î_ … ˢ› »ı. ±ÎI‹Î √HΑ‹˝ ±fiı ⁄εLÕˇÌfiÌ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Îfiı ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ ⁄ËÎfl …÷˘ fi◊Ì. ±fiı ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı ±fiı V‰¤Î‰‹Î_ flËÌfiı »ı. ’λ˘ ±Î ωÂıʤΉ »ı. ’»Ì ’ÿ˚√·fiÎ ËÎ◊‹Î_ (⁄Î∞) ±Î‰Ì Ω› »ı. ±ÎI‹Î ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, V‰¤Î‰ ±fiı ω¤Î‰ ⁄ı ωv© »ı ? ’ÒflΛ˘ …ı·‹Î_. ’»Ì ’ÿ˚√· ÁkÎÎ ⁄‘Ì. ÷˘›ı ’HÎ Ωı ¿Î"Ï{{ ⁄_‘ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ’ÿ˚√· ÁkÎÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ω¤Î‰ ±ı ωÂıʤΉ ¿Ëı‰Î›. ωÂıʤΉ “Ë_” ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı ¿Î"Ï{{ ⁄_‘ ◊Λ »ı. ωÂıʤΉ ◊‰Îfi˘ ⁄_‘ ÷flÌ¿ı µI’Lfi ◊›˘. “Ë_ ¿_¥¿ »_ fiı ±Î ‹ıÓ … ¿›*, ‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ◊Λ »ı, …ı wÀ ¿Î"{ »ı. ¿Î"{ ⁄_‘ ◊›Î ¿ı ◊¥ √›_, ¬·ÎÁ ◊¥ ⁄Ì…_ ¿˘HÎ ¿flfiÎfl ?” ±ı ωÂıʤΉ. ±Î ωv©¤Î‰ fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ √›_. ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩB≤Ï÷ ±Î‰ı. ±ΩB≤Ï÷◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı ±Î. © V‰¤Îω¿ fiı ωv©¤Î‰ ÿÂÎ ⁄Lfiı ÁÎ◊ı ˢ› ÷˘ ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› √…flÎ÷Ì‹Î_ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ±ΩB≤Ï÷fiı ⁄ı¤Îfi’b_ ¿Ëı »ı. … fiËŸ fiı ! ≠ffi¿÷ν — ωÂıʤΉ ⁄ıµfi˘ ±·√ ±·√ µI’Lfi ◊Λ »ı ≠ffi¿÷ν — ⁄ıµ‹Î_ ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ »ı ? ¿ı ⁄ıµfiı ‹‚Ìfiı ±ı¿ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiı‹Î_. ’ÿ˚√· ’fl‹Îb (…Õ)‹Î_› ωÂıʤΉ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ’Ëı·˘ ωÂıÊ¤Î‰Ì ◊›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı »ı fiı ±ÎI‹Î‹Î_› ωÂıʤΉ ◊Λ »ı. «ı÷fi ¬fl_ fiı ! ’ı·Î ⁄‘΋Î_ «ı÷fi fiËŸ ±ıÀ·ı ’Ëı·˘ ωÂıʤΉ ±Î ±ı‰_ »ı fiı, ’ÿ˚√· ±ı ∞‰_÷ ‰V÷ fi◊Ì. I›Î_ ¤Î‰ ˢ÷˘ µI’Lfi ◊Λ fiËŸ. ’˘÷Îfi_ V‰w’ …ı‰_ »ı ±ı‰_ flάÌfiı ωÂıÊ¤Î‰Ì fi◊Ì, ’HÎ ±ı ωÂıʤΉfiı √˛ËHÎ ¿flı ±ı‰_ ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ◊›˘ »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ ŒıflŒÎfl fi◊Ì ◊›˘ ±ıÀ·ı … ωÂıʤΉ ±ıfi΋Î_› ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_› ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı. ˉı ¿Ëı fiı ! V‰w’‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊›˘ ˢ÷ ÷˘ ωv©¤Î‰ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±Î‹Î_, ’ÿ˚√· ¿Â_ ¿fl÷_ fi◊Ì, ωÂıʤΉ ±Î ÷˘ ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ‹Ò‚ ¤Î‰fiı «Ò¿Ì Ω› Ö Ï‰¤Î‰ ◊›Î ’»ÌfiÌ ’›Î˝› Á_⁄‘ı ‰‘ ω√÷ ¬_Õ-2‹Î_. ˝ _
 4. 4. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 7 8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) »ı. ±Î (…Õ)›ı ‹Ò‚ ¤Î‰fiı «Ò¿Ì Ω› »ı. ωÂıʤΉ ⁄ıµfiÎ ¤ı√Î ÷ıÀ·_ ¤˛Î_Ï÷fi_ ¤Îfi ◊Λ. ’HÎ ±Î ⁄‘Îfiı ÷˘ ±ı‹ … ·Î√ı »ı ¿ı ◊‰Î◊Ì … ◊Λ »ı. ¿˘¥ ¿fl÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¤Î‰fiı «Ò¿Ì Ω› Ë_ … ¿fl_ »_.” ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ’HÎ ¬⁄fl fi◊Ì. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ Ë… »ı ⁄ıµ …HÎÎ ±fiı Á_ÁÎfl «Î· ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì F›Îflı ±ÎI‹Î ±ı‰Î ·˘¿˘ »ı ¿ı …ı‹fiı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¬⁄fl »ı. ‹Ò‚ ¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı, ’˘÷ı ΩHÎı ¿ı “Ë_ ¿˘HÎ »_” I›Îflı ±ı »^Àı. I›Îfl ≠ffi¿÷ν — ±Î …√÷‹Î_ ‹ÎL›÷α˘fiı ¿ÎflHÎı … ±Î ⁄‘Ì ’»Ì ’ÿ˚√· ’HÎ »^Àı. ÷¿flÎfl »ı fiı ? ¶_¶ ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı fiı ? iÎÎfi fiÏË, ‹ÎhÎ ⁄ÿ·Î¥ Ï⁄·ÌŒ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î Ï⁄·ÌŒ … ⁄√ÕÌ »ı. ÷ı◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ±ÎI‹ÎfiΠω‹¬’HÎ΋Î_◊Ì ÁL‹¬ ◊÷Î_ Á‘ÌfiÌ ±Î ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ◊›˘ »ı. ±Î¬˘ Á_ÁÎfl Ï⁄·ÌŒ ⁄√Õ‰Î◊Ì ∂¤˘ »ı. ˉı ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı «ÎS›Î ¿flı »ı. ÷ı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ÎflÌ (‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı) ±Î ‹Ò¿‰Î◊Ì Ï‰ÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘, ’»Ì Ï⁄·ÌŒ ⁄√ÕÌ. …ı‹ «¿·Ì ‹ÎL›÷Î ÷ÒÀÌ √›ı·Ì ˢ› fiı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ë… ‹ÎL›÷Î flËı·Ì «Î_«˘ ‹Îflı fiı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Ëo¿Îfl ¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »ı. ±ı «Î_«˘ ˢ›, fiı Á_ÁÎfḻ˘fiı ±‹¿ ±‹¿ ±fi¤‰ ◊Λ fiı, ÷ı‹ ÷ı‹ ◊˘ÕÌ ‹ÎflfiÎfl ’˘÷ı »ı ±fiı ±ı «Î_«˘ ¿˘fiı ‹Îflı »ı ? ±ı ‹ÎflÎ◊Ì …ÿÌ ◊˘ÕÌ ‹ÎL›÷α˘ ÷ÒÀÌ √›ı·Ì ˢ›. ±Î ±‹fiı ⁄‘Ì ‹ÎL›÷Î Á_’ÒHν ‰V÷ »ı ±ı‰_ ‹Îfiı »ı. ±ıÀ·ı Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı. »^ÀÌ √›ı·Ì ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ‹ÎL›÷α˘ »^Àıfiı ±ıÀ·ı »^À˘ … »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î Ï⁄·ÌŒ ⁄_‘Î÷Î ’Ëı·Î_ ±ıfiı CÎHÎÌ ≠Ïø›Î±˘‹Î_◊Ì ±Î iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ fi◊Ì, ‹ÎL›÷Î ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı. ’ÁÎfl ◊‰_ ’Õı »ı ? ±Î «¿·Ìfiı Ωı ±ıfi_ iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ ˢ› fiı, ÷˘ ±ı «Î_«˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ≠Ïø›Î µI’Lfi ◊Λ I›Îfl ’»Ì … ‹ÎflÌfiı ‹flÌ … Ω÷. ’HÎ iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ fi◊Ì, ±ıfiÌ Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î›ı·Ì Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î› fiı ! Ï⁄·ÌŒ ⁄_‘Λ. ≠Ïø›Î ÷˘ ⁄‘ı ±_ÿfl¬Îfiı »ı. ’»Ì ∂ÕÌ √›Î ’»Ì ¿Â_› fiËŸ. ’Î»Ì ±Î‰ı ÷˘ Ï⁄·ÌŒ ’Î»Ì flËV›‹› (√M÷’HÎı) ˢ› …. ≠Ïø›Î ÷˘ ‰E«ı ˢ› …, ’HÎ Â_ ∂¤Ì ◊¥ Ω› ¿ı Áη_, ±ı … »ı ±Î. ’HÎ ’λ_ ∂ÕÌ √¥ ±ıÀ·ı ⁄_‘Λ »ı ±ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ Ωı¥±ı. ¿Â_› fiËŸ. ±fiı ’ı·_ ÷˘ ∂ÕÌ √›Î ’»Ì ±ı iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ’HÎ iÎÎfi ⁄ÿ·Î÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹Ò‚‹Î_ ±I›Îflı ±Î’b_ ⁄Ì…_ ¿Â_ ⁄√Õu_ fi◊Ì, Œ@÷ ±Î’HÎÌ Ï⁄·ÌŒ … ⁄√ÕÌ »ı. Œ@÷ Ï⁄·ÌŒ flÎ¥À ◊¥ √¥ ÷˘ flÎ¥À ±ıÀ·ı ÿ½fifiÌ ¤˛Î_Ï÷ »ı, iÎÎfifiÌ ¤˛Î_Ï÷ fi◊Ì. ÿ½fifiÌ ¤˛Î_Ï÷ ±Î‰Ì √›_, ⁄Ì…_ ¿Â_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿ı “Ë_ »_” ÷ıfi_ ¤Îfi »ı, ’HÎ ⁄Ì…_ “Ë_” Â_ »ı ÷ı ¬⁄fl fi◊Ì. …ı‹ ¿ı «√Õ˘‚‹Î_ ⁄ıÁ÷Î ’Ëı·Î_ ΩHÎı »ı ¿ı ’˘÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ÷Ï⁄›÷ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ⁄ıÃÌ »ı ±ı‰_ ÷˘ “±Î’HΔfiı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı fiı ÁÎflÌ »ı. ’HÎ «√Õ˘‚‹Î_ ⁄ıÃÎ ’»Ì µ÷flı I›Îflı ∂·ÀÌ ◊Λ, «yfl ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ÿ—¬ ’Õı »ı ? ±ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¿ÎœÌ fiά̱ı ÷˘ flÎ¥À ±Î‰ı ±fiı ⁄‘_ Œfl÷_ ÿı¬Î› »ı. I›Îflı ±Î’HÎfiı Â_ ¿Ëı, “±ı› ! ±Î Ï⁄·ÌŒ »ı …. ⁄Ì…_ ¿Â_ ⁄√Õu_ … fi◊Ì. “±ÎI‹Î” ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … ⁄‘_ Œflı »ı, ±Î ⁄‘_ Œflı »ı.” I›Îflı ±Î’HÎı {Î·Ì ·ı‰Î ’Õı. “±Î »ı. ±fiı ÷ı … ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl »ı fiı ÷ı … ÷Ì◊*¿fl˘ »ı, …ı ¿Ë˘ ⁄‘_ Œflı »ı” ¿Ëı »ı, ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷. I›Îfl ’»Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı Ë_ ÷ı, ÷ı … »ı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ÁÎfl˘ Ë÷˘. ’HÎ ±Î Œfl÷_ ÿı¬Î› »ı ÷ı Ë_ fi◊Ì Œfl÷˘ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ ⁄ÿ·Î› »ı, ⁄Ì…_ ƒT›, ‰V÷‹Î_ fi◊Ì ⁄ÿ·Î÷_. ¿˘¥
 5. 5. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 9 10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ⁄˛ÎõHΠˢ›, ±fiı ‹ËŸ ±ıfiı Ï⁄·ÌŒ ⁄ıÃÌ Ë˘› ¿ı ‹Î_ÁÎËÎfl ¬Î‰Î‹Î_ ±ÎI‹Î ⁄ÿ·Î›˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷ıfi˘ ÷ı … flè΢ »ı. ‰V÷ ’˘÷ÎfiÎ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ÷˘ ±ıfiı ⁄˛ÎõHÎ’b_ …÷_ flèÎ_ fi◊Ì. ’HÎ ¬Î·Ì Ï⁄·ÌŒ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı ±Î‹Î_. ’HÎ Ωı iÎÎfi ⁄ÿ·Î›_ ˢ÷ fiı, ÷˘ ŒflÌ fiÎ ≠ffi¿÷ν — ÿıËfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á‹Ω≥ √›_ ’HÎ ±Î …√÷ ∂¤_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰÷. Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î¥ »ı, ÷ı◊Ì ŒflÌ ‹Ò‚ V◊Îfi ’΋ı »ı, ◊›_ ±ı‹Î_ ¿›_ …Õ fiı ¿›_ «ı÷fi ? fiËŸ ÷˘ ‹Ò‚V◊Îfi fiÎ ’΋÷. ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi ±Îfi_ ±Î …, ±I›Îflı »ı ÷ı …. …Õ ±Î fiËŸ. ±ı‰_ »ı fiı, ‹Ò‚ ±Á· ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ◊›_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±I›Îflı …ı …Õ »ı fiı, ±ı ÷˘ ω¿Ú÷ …Õ »ı. ω¿Ú÷ ±ıÀ·ı ‹Ò‚ …ı ·˘¿˘±ı ±iÎÎfifi_ ≠ÿÎfi ¿›Ùfiı ±ıÀ·ı Á_V¿Îfl ⁄‘Î ∂¤Î ◊¥ √›Î ˢ‰_ Ωı≥±ı ÷ı fiËŸ. ±fiı ‹Ò‚ ±b-’fl‹Îb w’ı »ı. ÷ı ’fl‹Îb »ı. ÷ı …L‹÷Î_ … ·˘¿˘ “±ıfiı” “«_ÿ, «_ÿ” ¿flı. ˉı ’ı·Î ⁄Î⁄Îfiı ¤ı√Î ◊≥fiı ±b ◊Λ »ı. ±b ¤ı√Î ◊≥fiı V¿_‘ ◊Λ »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ¬⁄fl … fiΠˢ› ¿ı ±Î Â_ ¿flı »ı ÷ı ? ’HÎ ±ıfiı ±Î ·˘¿ «˘A¬_ …Õ ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î ω¿Ú÷ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_◊Ì ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı, Á_V¿Îfl ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı »ı. ’»Ì “±ı” ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı »ı ¿ı “Ë_ «_ÿ »_.” ’fl fiÌ¿‚ı, √_‘Î≥ µÃı. ’ı·Î‹Î_ ’fl- ⁄fl, ·˘ËÌ-⁄˘ËÌ ¿Â_ fiÎ fiÌ¿‚ı. ’»Ì ‹˘À˘ ◊Λ I›Îflı ¿Ëı »ı, “±Î ‹ÎflÎ ‹Î‹Î ◊Λ fiı ±Î ‹ÎflΠˉı ±ı‰Î ⁄ı ±Î, ±ÎI‹Î ÷˘ ±Îfi˘ ±Î …ı Ïfl›· »ı ÷ı ±fiı …Õ ¿Î¿Î ◊Λ.” ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi ≠ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı ¤˛Î_Ï÷ ’fl‹Îb ⁄ı ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì, ωÂıWÎ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ∂¤Ì ◊¥ Ω› »ı. ±Î‹Î_ ◊Λ »ı Â_ ¿ı ±ÎI‹ÎfiÌ ±ı¿ „@÷ ‘‹˝fiı ⁄Lfiı ‰V÷ »˘Õ÷Î fi◊Ì. ωÂıWÎ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ıfiı ±Î‰flΛ »ı, ÿ½fi fi΋fiÌ Â„@÷ ±Î‰flΛ »ı. ±ı ÿ½fi fi΋fiÌ T›Ï÷flı¿ √H΢ ¿Ëı‰Î›. ±ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ◊Λ »ı. ±fiı I›Î_◊Ì Â„@÷ ±Î‰flΉÎ◊Ì ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ √›ı·_ »ı. ±ı ÿ½fi F›Îflı ±Ë_¿ÎflfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ »ı, ⁄ÌÏ√Ïfi_√ ◊Λ »ı. ŒflÌ Á‹_ ◊Λ, ÁQ›¿˚ ◊Λ, I›Îflı ’λΠ“’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÎ_ “‹Ò‚ V‰w’”‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω›. ±Î ÿ½fi Ï‹J›Î ◊¥ √›_ »ı ±fiı ±ıÀ·ı ±Î ˉı, ±ÎI‹Î ¿Â_ ¿fl÷˘ fiËŸ ˢ‰Î »÷Î_ ±ı¿ Œ@÷ ω¤Î‰ ¤˙Ï÷¿‹Î_ … Á¬ »ı ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı. ÷ı ÿ½fi Á‹_ ◊Λ ÷˘ ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰˘ »ı ±fiı ±Î ¤˙Ï÷¿ Á¬fiÌ ‹ÎL›÷Î ’HÎ ∂ÕÌ Ω›. ⁄Ì…_ ¿Â_ ⁄Ë ·Î_⁄_ ω¤Î‰fiı ⁄ËÌfl˚¤Î‰ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı ⁄ËÌfl˚¤Î‰ ±ıÀ·ı ±ı¿ ¬Î·Ì ⁄√Õu_ … fi◊Ì. ºÏWÀ … ⁄√ÕÌ »ı. ±ı ºÏWÀ ±‹ı Œıfl‰Ì ±Î’̱ı ±Î‹ ºÏp … ¿fl‰Î◊Ì ±Î ‹ÒÏ÷˝±˘ ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı. ºÏp ±Î‹ »Ì±ı. ¿fl‰Î◊Ì …, ⁄Ì…_ ¿Â_ … fi◊Ì ¿›*. Ωı ¿›* ˢ÷ ÷˘ ÷ı Ωı¬‹ÿÎfl ⁄fi÷. ’HÎ ±ı ±Ïø› V‰¤Î‰fiÎı »ı. ’Ëı·_ ’ˆHÎ ’fl‹ÎI‹Îfiı ! ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ Á΋ÌM›¤Î‰◊Ì “ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋” ω¤Î‰ ’»Ì T›Ï÷flı¿ ! ∂¤_ ◊›_, ÷ı‹Î_ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘. ‹Ò‚ …ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· Ë÷_, ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î ωÂıʤΉ˘ ¿flı·Î »ı, ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ø˘‘- ÷ı fiÎ flèÎ_. ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ∂¤Î_ ◊›Î ¿flı »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ? ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ ¿flÌfiı ¥√˘¥{‹fiÌ µI’ÏkÎ ◊¥ »ı ? flÌ÷ı ∂¤Î_ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹Î_◊Ì ¥√˘¥{‹fiÌ µI’ÏkÎ ◊¥. ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·, ±ı ⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥ I›Îfl◊Ì
 6. 6. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 11 12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) … ±Î‰Î ¤Î‰˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ∂¤Î ◊›Î ¿flı »ı, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î- ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ F›Î_ Á‘Ì ±Ë‹˚¿Îfl »ı, ±ı ω·› ·˘¤ ∂¤Î_ ◊›Î ¿flı »ı ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ’»Ì ’fl_’flÎ «Î· ◊Λ »ı. ’΋ı ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·Î‹Î_ …ı ’ÿ˚√· »ı, ±ı ’ÿ˚√·fiÎ ⁄_‘, ±ıfiÌ ’»Ì ⁄Ì… fiάı fiı ’λ_ ±ı‹Î_◊Ì Œ‚ ±Î‰ı. ±ı Œ‚ ’λ_ ⁄Ì… fiάı ’HÎ Ïfi…˝flÎ ◊÷Ì Ω› ’»Ì ? fiı ⁄Ì…‹Î_◊Ì ’λ_ Œ‚ ±Î‰ı, ±ı‹ «Î· … flèÎ_ ’»Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωÂıʤΉ …ıÀ·˘ ±˘»˘ ◊÷˘ Ω› ±ıÀ·_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ÎI‹ÎfiÎ T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı, ’˘÷ÎfiÎ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ±˘»_ ◊÷_ Ω›, ⁄‘_ ±˘»_ … ◊¥ Ω›. ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ ◊Λ ⁄ÌΩ »ı ‹ÎÀı ±Î ∂¤Î ◊Λ »ı. ±Î …ÕfiΛ fi◊Ì ±fiı «ı÷fifiΛ fiı ω·› ’΋ı ±ıÀ·ı ’ı·Î ⁄‘Πω·› ◊‰Î ‹Î_Õı. ‹Ò‚ ’Ëı·˘ fi◊Ì, T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı. ±fiı iÎÎfi, ÿ½fi, „@÷, ±Îfi_ÿ ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ »ı fiı ’»Ì ’ÿ˚√·fi˘ ωÂıʤΉ ±Ïø›÷Î ±ı ⁄‘Î ±ÎI‹ÎfiÎ ±L‰› √H΢ »ı. µI’Lfi ◊Λ »ı. V‰¤Îω¿ fiı ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ¿ı …ı © ’fl‹Îb±˘ »ı, ωlÁÎ V‰w’ı »ı, ±ıfiı ±Î‰_ ’ÿ˚√· fi◊Ì, ’ÒflHÎ-√·fi fi◊Ì ? ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ÁIÁ_√‹Î_ ±ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚ı·_ ¿ı “ωÂıʤΉ◊Ì Â_ ◊›_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “Ï‹¿ıÏfi¿· «ı÷fi ∂¤_ ◊›_, ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊›_, ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹Î_ ±Î‰_ ¿Â_ ˢ› fiËŸ fiı ! »÷Î_ ±ı V‰¤Î‰◊Ì ’ÒflHÎ-√·fi‰Î‚_. ±ı V‰w’ F›Î_ Á‘Ì ±Î’b_ »ı I›Î_ Á‘Ì »^ÀΛ … Ïø›Î¿ÎflÌ »ı. fiËŸ.” ÷˘ ±Î‹Î_ Ï‹¿ıÏfi¿· «ı÷fi, ’ÿ˚√· ±fiı ’ÒflHÎ-√·fi, ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÁÏø› »ı ? ωÂıʤΉ ’»Ì ±Î hÎHÎ ‰V÷ ∂¤Ì ◊¥ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁÏø› »ı, ’HÎ ±ıfiı ’ÒflHÎ-√·fi … ¿Ëı‰Î› ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎı› ±ı¿ … »ı. ⁄‘_ Ï‹¿ıÏfi¿· »ı. ’ÿ˚√· ±ıfi˘ »ı. ’ÿ˚√· ÷˘ Âıfiı ¿Ëı‰Î› ? Ï‹l«ı÷fi ±ıfiı … ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±◊˝ … Ï‹¿ıÏfi¿· »ı. Ï‹¿ıÏfi¿·fi˘ ±◊˝ Â_ ? ±ıfiÌ ‹ı‚ı «ÎS›Î ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ì… ⁄‘_ ÷˘ ’ÒflHÎ-√·fi ¿Ëı‰Î›. ¿flı, «_«‚ … flËı, ±ıfi_ fi΋ Ï‹¿ıÏfi¿·. Ïfifl_÷fl «_«‚ flËı, ±ıfi_ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ’fl‹Îb ±fiı ’ÿ˚√· ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl ◊›˘ ? fi΋ ’ÿ˚√·. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’fl‹Îb ±fiı ’ÿ˚√·‹Î_ Œıfl »ı. ±ı¿ ÷˘ © ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹Ò‚ V‰w’ı ’ÿ˚√· ωlÁÎ »ı ? ’ÿ˚√· ˢ› »ı, ±fiı ⁄Ì…_ ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· »ı. © ’ÿ˚√· ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Ò‚ V‰w’ı ωlÁÎ »ı. ’fl‹Îb V‰w’ı »ı, »÷Î_ ±ı ’fl‹Îb V‰¤Î‰◊Ì Ïø›Î¿ÎflÌ »ı. ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ËŸ ⁄flŒ ’Õ÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì ‹˘À_ ‹ËΉÌflfiÎ ’Ò÷‚Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄Î… ±ÎI‹Î‹Î_ ωÂıʤΉ ◊‰Î◊Ì, ’ı·Î‹Î_ …ı‰_ ◊¥ √›_ ˢ›. ±ı ’λ_ ±˘√‚Ì Ω› ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊Λ, ’λ_ ±Î ’ÿ˚√· µI’Lfi ◊Λ »ı ? √·fi ◊Λ. ±ı © ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±fiı ⁄Ì…_ ±ÎI‹Î ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ωÂıʤΉ ±Ë‹˚¤Î‰ »ı ±fiı ’ÿ˚√·fi˘ ’ÿ˚√·fiÎ ’fl‹Îb ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì µI’Lfi ◊›ı·_ »ı, ±ı ωÂıÊ¤Î‰Ì Ï‰ÂıʤΉ ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ±Ë‹˚ √›˘ ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ-√·fi √›_. ‹Ò‚ ’ÿ˚√· »ı, ±ı‹Î_ ·˘ËÌ, ËÎÕ¿Î_, ‹Î_Á, ±ı ⁄‘_ ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· © ’fl‹Îb ◊›Î_ ÷ı ’HÎ V‰¤Îω¿ ’ÒflHÎ-√·fifi˘ V‰¤Î‰ »ı. »ı.
 7. 7. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 13 14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ⁄‘_ ±Î‰Ì Ω› ? Ωı¥LÀ ◊›Î_, ’ı·Îfi˘ ±Ë‹˚ ◊›˘, ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î√‚ ≠›˘√ÁÎ ∂¤_ ◊¥ Ω›. ≠›˘√ÁÎ ±ıÀ·ı ±Î‹ ’fl‹Îb, Ωı¥LÀ w’ı fiÎ ◊Λ. ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±fiı ⁄Ì…_ ⁄‘_› ‹Î›Î-⁄ΛΠϋlÁÎ ◊Λ I›Îflı Ωı¥LÀ w’ı ◊Λ. ≠›˘√ÁÎ ÷˘ ’fl‹Îb ¤ı√Î ⁄‘_› ±Î‰Ì Ω›. ±Ë_¿Îfl ÏÁ‰Î› ⁄‘_› ’ÿ˚√·fiΠωÂıʤΉ »ı. ◊‰ÎfiÌ ⁄‘Ì ÷ˆ›Îfḻ˘. ’»Ì Ï‹lÁÎ ◊›Î. Ï‹lÁÎ ◊›Î ±ı ±Î ±Ë_¿Îfl √›˘ ¿ı ⁄‘_› √›_. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ⁄‘_› ±Ë_¿Îfl µ’fl »ı. ‹fiW›fiÎ, ⁄‘Î_ ∞‰‹ÎhÎfiÎ ⁄˘ÕÌ ⁄‘Î. ±fiı ’»Ì ωlÁÎ, ’»Ì ±ÎI‹ÎfiΠωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_ ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ∂ՉΠ‹Î_Õı ’λÎ. flÁ ¤˘√‰¥ …¥, ±Ë_¿Îfl flÁ ¤˘√‰ı. ’»Ì ±Î ’ÿ˚√·fiΠωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_, ‹Ò‚ …ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· Ë÷_ fiı, ÷ı (’ÿ˚√·) ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı. fiÎ flèÎ_. ≠ffi¿÷ν — …ı‰˘ …ı‰˘ ±Ë_¿Îfl flÁ ¤˘√‰÷˘ ˢ› ÷ı‰˘ ÷ı‰˘ ≠ffi¿÷ν — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ¿ı‰_ Ë÷_ ? ŒıflŒÎfl ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√·‹Î_ »ı ÷ı «˘A¬_ ˢ› Ë_‹ıÂÎ_, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ŒıflŒÎfl. …ı‰_ ’ı·˘ ±Ë_¿Îfl Ï«_÷‰ı fiı, ÷ı‰_ ±Î ·˘ËÌ-’v, √_ÿ‰ÎÕ˘ ¿Â˘› fiΠˢ›. ’ÿ˚√· ◊¥ Ω›. ’˘÷Îfiı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. Ï«_÷‰ı ¿ı ±Î ◊¥ Ω›, ±ı‰_ Ïø›Î¿ÎflÌ »ı ±Î. ’ÿ˚√· V‰¤Î‰◊Ì … Ïø›Î¿ÎflÌ ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ≠ffi¿÷ν — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√·fi_ ±„V÷I‰ ÂÎfiÎ◊Ì ◊›_ ˢ› ? »ı ÷ı ⁄ıfi˘ ÁÎ_‘˘ ‹Y›˘. ÷ı ⁄ıµ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ’ÎQ›Î. ˉı ωÂıÊ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹Ò‚ »ı …, V‰¤Î‰ı ±„V÷I‰‰Î‚_ … »ı. ’ÏflHÎ΋ ¿ı‹ ⁄_‘ ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ¿ı ±Î ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ±fiı ±ıÀ·ı ’»Ì ±Ë_¿Îfl Ï«_÷‰ı fiı ’ÿ˚√· ‘flı w’... ’ÿ˚√·fi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±Ë_¿Îfl ωlÁÎ ±ı © ’fl‹Îb … »ı ±fiı ’fl‹Îb w’ı ¿Ëı‰Î› »ı. »ı I›Î_ Á‘Ì ’ÿ˚√·fi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl Ï«_÷‰ı ÷˘ ÷ı‰_ ’HÎ ±ıfi˘ V‰¤Î‰, ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰¤Î‰ »ı, Ïø›Î¿ÎflÌ V‰¤Î‰ »ı, ’ÿ˚√· ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ … Ï«_÷‰fi ◊›_, ’ÿ˚√·fi_ ’ÒflHÎ-√·fi V‰¤Î‰ »ı ±ıÀ·ı ±Î ⁄ı ±b ¤ı√Î ◊›Î, hÎHÎ ±b g«÷‰fi »^Àu_, ±ıÀ·ı ⁄‘_ »^Àu_. ¤ı√Î ◊›Î, ’»Ì Ωı¥LÀ ◊¥ Ω› ⁄‘Î. ‹˘À_ ±ı (’Ò÷‚Î …ı‰_) ◊¥ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ’ÿ˚√·fi_ Ï«_÷‰fi ¿flı »ı, ±ıÀ·ı Ω›, ’λ_ ¬fl‰Î ‹Î_Õı. ¤ı√Î ◊Λ fiı ‹˘À_ ±ı ◊¥ Ω›, ’λ˘ ’ÿ˚√· w’ı ◊Λ »ı, ±Ë_¿Îfl Ωı V‰¤Î‰fi_, ’˘÷Îfi_ ±ÎI‹Îfi_... ÀÎ¥‹ ◊Λ, ’λÎ_ …ÿΛı ’ՉΠ‹Î_Õı, ’ÒflHÎ-√·fi, ’ÒflHÎ √·fi. ±ıÀ·ı ±Î …ı‹Î_ ·˘ËÌ-’v ±ı‰_ ÷ı‰_ fiÎ fiÌ¿‚ı ±ı ’ÒflHÎ-√·fi »ı, ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰fi_ Ï«_÷‰fi, ±ıfiı ±Ë_¿Îfl √HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ÷ı ±ı ⁄‘_ V‰¤Îω¿ ’ÒflHÎ-√·fi, «˘A¬_ ±ı »ı ÷ı ωlÁÎ. ±fiı Ë_‹ıÂÎ_ ±Ë_¿Îfl ˢ› fiı I›Î_ Á‘Ì ’ÿ˚√·fi_ … Ï«_÷‰fi ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±Î »ı ÷ı, ¿›_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Î’HÎı ? ¿ıÀ·Îı¿ ±Ë_¿Îfl ±ı‰˘ ˢ› »ı, © ±Ë_¿Îfl, ÷ı »ı ÷ı ’˘÷Îfi_ … Ï«_÷‰fi ¿›Î˝ ¿flı »ı, V‰¤Îω¿ flÌ÷ı. ±ıÀ·ı ’»Ì V‰¤Î‰‹› ◊¥ ≠ffi¿÷ν — Ï‹lÁÎ ? √›˘. ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰fiı ±˘‚A›˘ ±ıÀ·ı I›Îfl◊Ì ±Ë_¿Îfl flËı÷˘ … ÿÎÿÎlÌ — Ï‹lÁÎ fiı ≠›˘√ÁÎ. ±ıÀ·ı ⁄ı ¤ı√Î ◊¥fiı. ⁄ı fi◊Ì.
 8. 8. (1.1) ω¤Î‰fiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹… ! 15 16 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) T›Ï÷flı¿‹Î_ ‹A›, ±Ë‹˚ ! ÷ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Îfl˘’ fi◊Ì ¿fl÷˘ ’λ˘. ±iÎÎfi◊Ì Ï‰ÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı T›Ï÷flı¿ √H΢‹Î_ ±Ë‹˚¤Î‰ µI’Lfi ◊‰˘ ±ı‰_ fi◊Ì ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı ¿flı »ı ±Î‰_ ? ±ÎI‹Î ±ı‹ ±Îfl˘’ ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ë‹˚¤Î‰ ±ı ’˘÷ı … T›Ï÷flı¿ √HÎ (‹Ò‚ ŒVÀ˝ ·ı‰·fi˘) »ı. F›Î_ Á‘Ì ⁄ı ‰V÷fi˘ Á΋ÌM›¤Î‰ »ı ±fiı ±Ë‹˚¤Î‰ ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Îfl˘’ fi◊Ì ¿fl÷˘. ±Î ÷˘ ‹Ò‚ ∂¤˘ flè΢ »ı, I›Î_ Á‘Ì T›Ï÷flı¿ √H΢ ⁄‘Λ flËı »ı. ‹Ò‚ ±Ë‹˚¤Î‰ ±ÎI‹Îfi˘ …ı ±ı¿ ÿ½fi fi΋fi˘ √HÎ »ı, ÷ı ±Î Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎfiı … T›Ï÷flı¿ √HÎfi˘ ‹A› ◊Î_¤·˘ »ı. ±ı fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_› fiËŸ. ·≥fiı ÿ½fi ±ıfi_ ωÂıʤΉfiı ’΋ı »ı. ±fiı ωÂıʤΉfiı ’΋ı fiı T›Ï÷flı¿ fiÎÁÌ Ω› ⁄‘Î, Ï⁄«ÎflÎ ! ÷ıfiÎ◊Ì ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_ »ı. V‰¤Îω¿¤Î‰fiı ’΋ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HΠωÂıʤΉı ’΋ı »ı. ≠ffi¿÷ν — fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ı fiı ±Ë‹˚ vvvvv ±ı¿ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îfl … »ıfiı ! fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ±ı … ±Ë_¿Îfl ±fiı flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ ±ı ©ÎI‹Î. ≠ffi¿÷ν — ¿ÊΛ …ı »ı, ±ı ¿›Î √HÎfiÎ ’›Î˝› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· ’›Î˝› »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ¤Î‰ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı ’ÿ˚√·fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ (ωÂıʤΉ) ±ı «ı÷fifiÌ ±iÎÎfi÷Î »ı ±fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı ’ÿ˚√· ’›Î˝› »ı. ¤Î‰ …ı ¿flı »ı ÷ı ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì. ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ¤Î‰ ¿fl÷˘ … fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ Ë˘› ±ı ¤Î‰ fi◊Ì ¿fl÷Î ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ¤Î‰ fiËŸ. ’»Ì V‰¤Îω¿¤Î‰. ÷ÎflΠωÂıʤΉ◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. V‰¤Îω¿¤Î‰ ±ıÀ·ı ÷Îfl˘ ‹˘ZÎ.
 9. 9. 17 18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ωiÎÎfi ÏÁ‰Î› √Q‹ı ÷ı‰Ì ‹Î◊ο>À ¿flı fiı ›˘√˘-⁄˘√˘ ⁄‘_› ¿flı, ’HÎ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ÎI‹Î ’Î‹Ì Â¿Î› fiËŸ. ±Î ⁄‘_ ÁΛLÁ …ÿ_ »ı. ωiÎÎfi Â_ »ı, ±Î ·˘¿˘fiı A›Î· fiΠˢ›. ≠ffi¿÷ν — ø˘‘ µÿ˚¤‰‹Î_ ±Î‰ı·˘ ˢ› ÷ı ¿˘fi˘ √HÎ »ı ? [2] ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ±L‰› √HÎ fi◊Ì, ±ÎI‹Îfi˘ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ¿˘fiÎ √HÎ ? ±L‰› √HÎ fi◊Ì, ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ (ωÂıÊ √HÎ) »ı. ±fiı ⁄Lfiıfiı …ÿÎ ’ÎÕ̱ı ÷˘ T›Ï÷flı¿ √HÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ı »ı T›Ï÷flı¿ √H΢ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ω√÷‰Îfl Á‹Ω‰˘. ±Î’fiı Á‹Î‘Îfi ¿_¥ ◊Λ »ı ¿ı ±ı‰_ … ? √Ò_«‰ÎÕ˘ ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ŒflÌ ’Ò»Ωı. ±ı‰_ fiËŸ ¿ı ±À¿Ì …‰ÎfiÌ …wfl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‰V÷fiÎ …ıÀ·Î √HΑ‹˝ ˢ› ±ıÀ·Î ⁄‘Î ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ıfiÌ ‹ËŸ ˢ›. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ Ωı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΠˢ÷ ÷‹Îfl΋Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ËÂı ¿ı fiËŸ ˢ› ? ÷˘ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ÎI‹Î‹Î_ flËı‰Î Ωı¥±ı. Ωı ’ÿ˚√·fiÎ √HΠˢ› ≠ffi¿÷ν — ˢ› … fiı ! ÷˘ ’ÿ˚√·‹Î_ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı flËı‰Î Ωı¥±ı. ±ı …ÕfiÎ √HÎ fi◊Ì fiı «ı÷fifiÎ √HÎ fi◊Ì. ±ı ⁄ı ‰V÷ ΩıÕı ‹Ò¿‰Î◊Ì Ï‰ÂıÊ √HÎ µI’Lfi ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ¿ı ±Î …ÕfiÎ ? «ı÷fifiÎ ◊›ı·Î »ı. »÷Î_› ÂÎVhοÎfl˘±ı fi΋ …ÿ_ ’ÎÕu_ »ı. ÂÎVhοÎfl˘±ı ±ıfiı √HÎ ËÂı ¿ı …ÕfiÎ ËÂı ? T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿èÎÎ. ˉı ⁄‘Î ÁΑ-Á_L›ÎÁ̱˘ ±ı‰_ ΩHÎı ¿ı …Õ‹Î_ ˢ› fiËŸ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ «ı÷fi ÏÁ‰Î› ˢ› fiËŸ, ÷ı ⁄‘_ √Ò_«Î›ı·_ »ı. T›Ï÷flı¿ ±ıÀ·ı ±L‰› √HÎ fiËŸ. ±L‰› √HÎ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ √Ò_«Î√Ò_«, √Ò_«Î√Ò_« ! ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “«ı÷fifiÎ √HÎ ¿ı …ÕfiÎ ?” »^Àı fiËŸ ±ı‰Î. ’ÿ˚√·fiÎ fiı ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ±L‰› √H΢ »ı. I›Îflı ¿Ëı, “«ı÷fifiÎ.” «˘A¬_ ¿ËÌ ÿıÂı. ˉı «ı÷fifiÎ ±Î √HÎ fi◊Ì, T›Ï÷flı¿ √H΢ ’˘÷Îfiı (±ÎI‹Îfiı) «˘ÓÀÌ ’Õı ±ı ¿ı‰Ì ±Ω›⁄Ì Ï⁄«ÎflÎfiÎ. ˉı √HÎ ±‰‚Î ‹Îfi‰Î◊Ì Â_ ◊Λ ? @›Îflı› ±ÎI‹Î »ı ! ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹ÎfiÎ ÷˘ ±L‰› √H΢ »ı. ≠ÎM÷ ◊Λ fiËŸ. ±I›Îflı› ±ÎI‹Î ÷˘ © … »ı, Œ@÷ ±Î ’ÿ˚√· ω¿Ú÷ ◊›_ I›Îflı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’_ÏÕ÷˘ fiı ⁄‘Î ¿Ëı »ı ¿ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î- »ı. ·˘¤ ÷˘ ±Î «ı÷fifi˘ … ‘‹˝. ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÏfiflÎ_÷ ◊¥ (!) √¥ ˉı ! ≠ffi¿÷ν — ±ı ω¿Ú÷ ¿ı‹ ◊›_ ? ±ıÀ·ı I›Î_ ÏÁ©√Ï÷‹Î_› ΩıÕı ±Î‰ı ÏfiflÎ_÷ı. ˉı ±ı «ı÷fifi˘ ‘‹˝ fi◊Ì.” I›Îflı ¿Ëı, “…Õfi˘ ‘‹˝ »ı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ, …Õfi˘› fi◊Ì, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎı fiı ±Î ⁄ı ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì. ±Î’HÎ΋Î_ »ı ‹Ò±Î.” I›Îflı ¿Ëı, “÷˘ ±ı µ’fl◊Ì ’Õu˘ ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, ±ı ÷ı T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊›˘. T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊‰Î◊Ì ±Î µ’fl◊Ì ’ÕuÎ …ı‰_ … »ı. ±Î Á‹… ⁄‘_, ωiÎÎfi »ı ±Î ÷˘.” ±fiı ’ÿ˚√· ω¿Ú÷ ◊‰Î ‹Î_Õu_. T›Ï÷flı¿ √HΉ΂˘ ‹ËŸ ¤Î‰ ¿flı ….
 10. 10. (1.2) ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ¿˘fiÎ √HÎ ? 19 20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±ÎI‹Î fi◊Ì ¤Î‰ ¿fl÷˘. ±Ë_¿Îfl ¤Î‰ ¿flı … ¿ı ‹Îflı ±Îfiı ‹Îfl‰˘ ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi «ı÷fi¤Î‰ … ¿flı »ı. «ı÷fifiÎ V‰¤Î‰ ±fiı »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ı‰Î … ’ÿ˚√·˘ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊Λ. ±ı ‹Îfl‰Îfi˘ ¤Î‰ ωÂıʤΉ ⁄ıµ »ı. ÷ı ωÂıʤΉ◊Ì ±Î ∂¤_ ◊Λ »ı. ωÂıʤΉ ¿›˘˝ fiı, ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î‰÷ı ¤‰ ‹Îfl‰_ … ’Õı ’ı·Îfiı. ±fiı I›Îfl ’˘÷ı ΩHÎÌΩı¥fiı ¿fl÷˘ fi◊Ì. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ, ’»Ì ±ıfi_ ±Î‰ı Ïfl±ı@Âfi, ÷ı ’»Ì ’ı·˘ ±Îfiı ‹Îflı. Á_ÁÎfl «ÎS›Î Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Îflı ±Î ◊Λ »ı. ¬Î·Ì ωÂıʤΉ ¿fl‰Î◊Ì ±Î … ¿flÂı, ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_... ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı. ±Î‹Î_ ¤Ò· ¿˘fiÌ ? ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ. Â_ ¤Ò· ? I›Îflı ¿Ëı »ı, √fi˘ ¿˘≥fi˘ »ı … fiËŸ. “Ë_ ±Î »_”, ±ıÀ·ı “’ÿ˚√· Ë_ »_” “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »_” ±ı ‹ÎL›÷Î ÷ÎflÌ ¤Ò·. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿ˘ÏÊ÷ … ¿˘¥ ±ı‰_ ¤Îfi ◊‰_ ±ı … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ ÿ—¬ÿÎ›Ì fi◊Ì. «ı÷fi fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿˘¥ √fiı√Îfl fi◊Ì ±ı‹ ÁÎÏ⁄÷ ◊Λ. √fiı√Îfl fi◊Ì «ı÷fi¤Î‰ ¿flı »ı. ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·¤Î‰ ¿flı »ı. ⁄ıµ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰ ±ıÀ·ı ¿˘¥ √fi˘ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ı‰_ ÁÎÏ⁄÷ ◊Λ »ıfiı ? I›Îflı ¿Ëı … »ı. »ı, Â_ »ı ±ÎfiÌ ’λ‚ ? I›Îflı ¿Ëı »ı, «ı÷fi √fi˘ ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ ≠ffi¿÷ν — «ı÷fi «ı÷fi¤Î‰ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ’ÿ˚√· ±Î‰ı. «ı÷fi ÷˘ √fi˘ ¿fl÷_ fi◊Ì. «ı÷fi, «ı÷fi¤Î‰ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ∂¤_ ◊Λ »ı ? ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı. ±ı ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ¤Î_…√Õ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ’HÎ ÷ı›ı ÿ—¬ÿÎ›Ì fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√· ±ıfiÎ ≠¤Î‰◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı. ±Î‹ Á_√˛ËV◊Îfi‹Î_ √›Î ˢ›fiı ±ı‰_ »ı. Á΋ÁÎ‹Ì Ï‹·fi ◊Λ, ≠ffi¿÷ν — «ı÷fifiÎ ? ÷˘ ±Î ÂOÿ ¬˘À˘ »ı ÷ı‹Î_◊Ì fiËŸ, ±Î‹ ◊Λ. “Ë_ »_ ±Î” ÷ı … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »_” ±ı ÷ıfiÎ◊Ì. … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı, ±ı ‹ÎL›÷Î ¬ÁÌ ¿ı ¬·ÎÁ. ¿˘¥ √fiı√Îfl …ı‰_ »ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «ı÷fi ¤Î‰ ¿flı »ı fiı …ı‰˘ ¤Î‰ ¿flı »ı ÷ı‰_ … fiËŸ …√÷‹Î_. w’ ◊÷_ Ω› »ı. VhÎÌ ¤Î‰ ¿flı ÷˘ VhÎÌ w’ ◊÷˘ Ω›. ’vWÎ ¤Î‰ √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı, ÷ı …ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿flı ÷˘ ’vWÎ w’ ◊÷˘ Ω›. ˉı VhÎÌ ¤Î‰ ±Î‹ fi◊Ì ¿fl÷˘ ’HÎ …ı T›Ï÷flı¿ √H΢ »ıfiı ÷ı ÿı¬ÎÕı. ’˘÷ÎfiÌ ºÏp◊Ì √fiı√Îfl fi◊Ì ¿’À ±fiı ‹˘Ë ‰‘Îflı ¿flı ±ıÀ·ı ’»Ì VhÎÌ ¤Î‰fiÎ ’fl‹Îb ∂¤Î ÿı¬÷˘. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ÿı¬ÎÕı »ı. …ıfiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ◊≥ Ω›. fi◊Ì, ±ıfiı ¿˘¥ ÿı¬ÎÕfiÎfl »ı fiËŸ fiı ÿı¬Î÷_› fi◊Ì. ¬flÌ flÌ÷ı ÷ı‹Î_◊Ì fiı ÷ıfiÎ◊Ì ⁄ı Áfl¬_ … √HÎΛ, ±Î› ÷˘ ‹A› ‰Î÷ ±ı‰_ »ı … fiËŸ. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ’ıÁÌ √›Î_ »ı fiı “Ë_ ÂOÿı ÂOÿ Á‹Ω› ±ıÀ·˘ … »ı. ’˘÷Îfiı ±ı@{ı@ÀfiıÁ fiÎ ÿı¬Î› «_ÿ¤Î≥ »_” ±ı ‹Îfi‰Î◊Ì ’ıÁÌ √›Î_ »ı. ±ı “«_ÿ¤Î≥” ‹ÎL›÷Î ±ı. ±ı …ıHÎı Ωı›_ ˢ› ÷ı … …±ı ±fiı ±ı ÂOÿ◊Ì ±Î’Ì Â¿Î› ÷ÒÀÌ √¥ ±ıÀ·ı …÷Î_ flËıÂı. CÎfl ¬Î·Ì ¿fl÷Î_ …flÎ ‰Îfl ·Î√ı, ⁄Ë ±ı‰_ fiΠˢ›. …ıÀ·Ì …ı flÌ÷ı Á‹Ω‰Î› ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹ΩT›_ ˢ›, ÿËÎÕÎfiÎ_ ’ıÁÌ √›ı·Î_fiı ? ÂOÿ˘◊Ì. ’HÎ ±ı@{ı@ÀfiıÁ fiÎ ±Î’Ì Â¿Î›. ≠ffi¿÷ν — «ı÷fi, «ı÷fi¤Î‰ ¿flı »ı, ±ıfiÎ◊Ì ±Î ’ÿ˚√· ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı ±ı› ¤˛Î_Ï÷ ! ∂¤_ ◊Λ »ı ¿ı «ı÷fi ω¤Î‰ ¿flı »ı ÷ıfiÎ◊Ì ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ »ı ? ˉı ωÂıÊ √H΋Î_ ¿›Î ¿›Î √H΢ ◊›Î, ¿ı ±Î‹ Ë_, ±Ë_¿Îfl,
 11. 11. (1.2) ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ¿˘fiÎ √HÎ ? 21 22 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, flÎ√-¶ıÊ ±ı ⁄‘ΠωÂıÊ √H΢ µI’Lfi ◊›Î »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! I›Î_ Á‘Ì ¿˘fi˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰˘ ? ËÎ, ÷ı ⁄οÌ, ±ÎI‹Îfi˘ ‹Ò‚ V‰¤Î‰ ‰Ì÷flÎ√ »ı. …Õfiı flÎ√-¶ıÊ »ı … I›Î_ Á‘Ì ¿Ëı‰Îfi˘ ˢ› ÷˘ ±Î »ı‰Àı ’ÿ˚√·fi˘ … ¿Ëı‰˘ ’ÕÂı. ËÎ, fiËŸ, ±ı› ‰Ì÷flÎ√ … »ı. ÷˘ ±Î flÎ√-¶ıÊ @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊›Î ? ’HÎ ÷ı ¿˘HÎ ¿ËÌ Â¿ı ? ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘ fiÎ ¿ËÌ Â¿ı. ±iÎÎfi̱ı ÷˘ I›Îflı ¿Ëı, ωÂıÊ √H΢ µI’Lfi ◊‰Î◊Ì. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, √v- ‹Îfl˘ … √HÎ »ı, ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ’Õı. ±ı¿ iÎÎfiÌ Ë˘› ±ı … ±ı‹ ¿Ëı ·CÎ V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ÎI‹Î ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fi˘ »ı. …Õ ’HÎ ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı, ‹Îfl˘ Lˢ› ±Î. ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fi_ »ı. ⁄ıfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ Œıfl »ı fiı ! ±ÎI‹Î ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “Ë_ ø˘‘Ì »_, Ë_ ·˘¤Ì »_” ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı ? ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ¬V›˘ fi◊Ì. ±ı ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ … flËı »ı, ±ıfiÎ V‰¤Îω¿ √H΢ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “Ë_ … ·˘¤Ì »_ fiı Ë_ … ø˘‘Ì »_” ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ’Õı. ±fiı iÎÎfiÌ ⁄˘·ı »ı ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ⁄LfiıfiÎ VÀı¥fi·ıÁfiı …ı‹ ¿ÎÀ fi◊Ì «œ÷˘, ‰flÁÎÿ, ¿Îÿ‰fiÌ ±Áfl √HΑ‹˝ …ÿÎ »ı. iÎÎfiÌ ±ıfiÎ◊Ì ‹@÷ ◊›ı·Î »ı, ±ı ‹ÎL›÷Î◊Ì fl˘_√ fi◊Ì ◊÷Ì, ÷ı‹ ±Î’HÎı ¿Îÿ‰‹Î_ (Á_ÁÎflw’Ì ¿Îÿ‰) flËı‰Î »÷Î_ ¿ÎÀ Ï⁄·ÌŒ◊Ì ±fiı ±iÎÎfiÌfiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ √¥ fi◊Ì. “Ë_ «_ÿ¤Î¥” ¥{ ±Î’HÎfiı fi◊Ì «œ÷˘. ‘Ì ŒVÀ˝ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ. “Ë_ ‰¿Ì· »_” Áı¿LÕ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ. “±Îfi˘ ¤¥ ±Î ±ÎI‹Î ω¤Îω¿ (ωv© ¤Î‰Ì) fi◊Ì ◊›˘, ’HÎ ±Î ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™, ±Îfi˘ e±˘ ◊™”, ⁄‘Ì ¿ıÀ·Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ˘ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±Î ¿Â_ … fi◊Ì, ‹ÎhÎ ¤Ò÷Î_fiÎ_ ‰‚√HÎ »ı fiı ⁄ıÃÌ »ı ! ÷ı ’λÎ_ ‹ÿ÷Ì »ı. ÷ı …ıfiÌ ‹ÿ÷ ’ÒflÌ ◊‰Î ±Î‰ı ÷ıfiı Ë_ »˘ÕÎ‰Ì ±Î’_. ◊˘Õ˘ ÀÎ¥‹ ±ÎC΢’λ˘ ¿flÌ ±Î’̱ı. ’HÎ Œ˘flıfiÁ˝ ¿Ëı ÷˘ ±Î ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı …√÷, ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ÷ı‹fiı fiÎ »˘ÕÎ‰Ì Â¿Î›. ±ı flÌ÷ı ! ±Î ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ◊¥ √›ı·_ »ı. ±Î ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ωÂıÊ V‰w’ »ı, ‹Ò‚ V‰w’ fi◊Ì ±Î. ±ı ωÂıÊ V‰w’ ÷ı ±Î ωiÎÎfi◊Ì ÷ı◊Ì ±Î ’{· ¿Ëı‰Î› »ı fiı ! ±fiı ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’{· ◊›_ ∂¤_ ◊›_ »ı, ±ı F›Îflı Á‹…‰Î‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ’˘÷Îfiı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷ »ı, ±ı Ë_ Ωı¥fiı ⁄˘·_ »_. ±Î √M’_ fi◊Ì, ±ı@{ı@À »ı, …ı‹ »ı ≠√À ◊Λ. ±fiı ’»Ì ’ı·˘ ωÂıWΤΉ ∂ÕÌ Ω›. ±Îfiı (Ë_fiı) ÷ı‹. ¤˛Î_Ï÷ ›ı fi◊Ì ±Î. ±Î ÷˘ ·˘¿˘±ı ¤˛Î_Ï÷ ±ı fi΋ ±Î’ı·_ »ı. ’˘÷Îfi˘ ωÂıʤΉ ±fiı V‰¤Î‰, ⁄ıµ A›Î·‹Î_ ˢ›, ’»Ì ’˘÷Îfi_ ¿Â_ Á‹…HÎ fiÎ ’ÕÌ I›Îflı ¤˛Î_Ï÷ ¿ËÌ. V‰w’ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ¿Ëı‰Î‹Î_ Œıfl, iÎÎfiÌ-±iÎÎfiÌfiı ! vvvvv ±Î ωÂıÊ √HÎ ±ıfiı T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. …ı ±Î (…Õ)‹Î_› fi◊Ì, ±Î(«ı÷fi)‹Î_› fi◊Ì. …ı ‹Îfiı ±ıfi˘ ’»Ì. “±Î ‹fiı ◊Λ »ı”, ‹ÎÏ·¿Ì ‹Îfiı ÷ıfi˘. ≠ffi¿÷ν — ±Î T›Ï÷flı¿ √HÎ ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì ¿ı ’ÿ˚√·fi˘ fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î ⁄Lfiı ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ÁÎ◊ı »ı, ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ±Î ¿˘fiı ·Î√ı »ı ? ±Î T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿˘fi˘ ¿Ëı‰Î› ?
 12. 12. 23 24 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ω¤Î‰ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰fi˘ Ë_ ÷‹fiı ⁄÷Ή_ »_ flV÷˘. ’HÎ ±Î …ı ω¤Î‰fi˘ ±◊˝ ±Î‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı, ωv©¤Î‰ Á‹F›Î »ı ¿ı “…ı ¿fl‰Îfi_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì ±‰‚_ … ¿flı »ı ±Î. ±Î ωv©¤Î‰ ±Î’HÎı [3] ¿Îœ‰˘ … ’ÕÂı.” ’HÎ ±Î Lˢ› ωv©¤Î‰, ±Î ωÂıWΤΉ »ı. ωv©¤Î‰ ˢ› ÷˘ ¿Îœ‰˘ ’Õı. Ωı V‰¤Î‰fiÌ Ï‰v© Ω› ÷˘ ±ıfi˘ ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? V‰¤Î‰ ◊¥ ’Õu˘, ωv©¤Î‰ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±ı ¿Î›‹fi˘ √HÎ ◊›˘, T›ÎA›Î, ω¤Î‰ ÷HÎÌ ! ‹ÎÀı ‹˘Z΋Î_› ±ıfiÌ ΩıÕı Ω› ±ı ÷˘. ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ Á‹F›Î »ı fiı, ÷ı ±Î¬_ ⁄‘_ ¬˘À_ »ı ÷tfi, 100 À¿Î. ±ÎI‹Î‹Î_ ω¤Î‰ ≠ffi¿÷ν — ω¤Î‰fiÎ ¿ÎflHÎı ±Î ¿ÊΛ˘ µI’Lfi ◊Λ »ı ? ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ … fi◊Ì. ±ÎI‹Î V‰¤Îω¿ … »ı ±fiı V‰¤Î‰fiÌ V‰w’‹Î_ fiËŸ flËı÷Î_, V‰w’◊Ì E›÷ ◊÷Î_ ±ı ⁄‘Πω¤Î‰ ¤Î‰˘, ωv© …÷˘ … fi◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. ÷‹fiı ’˘÷Îfiı Á‹Ω› ÷˘ ⁄˘·Ωı, ¿ÊΛfiÎ ¤Î‰˘ ⁄‘Î µI’Lfi ◊Λ »ı ? “ËΔ ’ÎÕΩı. ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰ ¤Î‰ ¿˘fiÎ »ı ? ω¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ ’ÿ˚√· ÁÎ◊ıfiÎ …ı Á_›˘√˘ ∂¤Î ◊›Î ≠ffi¿÷ν — V‰¤Î‰◊Ì Ï‰’flÌ÷ …‰_ ÷ı. I›Îflı … ±Î ω¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ·˘¿˘±ı ±◊˝ ±Î‰˘ ¿›˘˝ »ı, ω¤Î‰fi˘ ÿÎÿÎlÌ — ωÂıʤΉ ◊›˘. ±◊˝, V‰¤Î‰◊Ì Ï‰’flÌ÷ …‰Îfi˘. ±ıfiı Ωı Àı‰ ¿<Àı‰ ’ÕÌ Ë˘› fiı, ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷ı ∂¤˘ ◊›˘ ±ı V‰¤Î‰‹Î_ fi √HÎΛ. ±ıÀ·ı ÷˘ ÷˘ ‹˘Z΋Î_› fiÎ ⁄ıÁÌ flËı‰Î›. I›Î_◊Ì ’λ˘ ÿ˘ÕÌfiı ±ËŸ ±Î‰ı. ω¤Î‰ ±ı ±ÎI‹Îfi_ … ’ÏflHÎ΋ fiı ? ω¤Î‰fi˘ ±◊˝ ±Î‰˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ω¤Î‰Ì ˢ› fiı, ÷˘ ÷˘ ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ¿˘¥ ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı I›Î_ flËı … fiËŸ. ±Î‰Ì ±Î‰Ì fiÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚˘fiı, ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ◊¥ »ı ¿ı ±Î¬_ …√÷ ⁄‘_ ⁄ŒÎ¥fiı ‹flÌ √›_ »ı ! ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ¿˘”¿fiı ‰√fl ¿Î‹fi_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ÿ˘Ê ω¤Î‰ Á‹…‰˘ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Á‹…‰˘ Ωı¥±ı ? ⁄ıÁı ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î±ı ω¤Î‰ ¿›˘˝ »ı, ÂÎVh΢ ¿Ëı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ fi◊Ì ’HÎ ±ÎI‹Î ±ı … ’ÏflHÎ΋‹Î_ ’ÏflH΋ı »ı ‹ÎÀı … …¿ÕΛı·˘ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ÷‹ı Â_ Á‹F›Î ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı … Á‹…‰Îfi_ »ı. ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı Ωı ±ıfiı ≠ffi¿÷ν — ±ı ω¤Î‰fiÌ ¤Î‰fiÎ ±ıHÎı ¿flÌ ±ı‰Ì. ±ÎI‹ÎfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë˘, ÷˘ ¤›_¿fl ÿ˘Ê ⁄ıÁÌ Ω›. Ωı ’ÿ˚√·fiÎ_ ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı Ωı ω¤Î‰fiÌ ¤Î‰fiÎ ±ÎI‹Î ¿fl÷˘ ˢ›fiı ¿Ë˘ ÷˘ ’ÿ˚√·fi˘ ˢ› fiËŸ. ±ıÀ·ı Â_ »ı ±ı ? ’ÿ˚√· ¿Ëı »ı, ÷˘ ÷˘ ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ◊¥ √›˘. ‹ÎflÎ Lˢ› ±Î √HΑ‹˝. ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı, ‹ÎflÎ Lˢ› ±Î. I›Îflı
 13. 13. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 25 26 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ‘‹˘˝‹Î_ ±Î’HÎÎ ÁΑ-±Î«Î›˘˝ Â_ ¿Ëı »ı ? ±Î ω¤Î‰ ±ı ±ÎI‹ÎfiΠˉı ¿ıÀ·Î¿ ÁΑ ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı ¿ı ±ÎI‹Î ±Â© ◊¥ √HΑ‹˝ »ı, ÷˘ ±ı◊Ì ‹ËÎfi ÿ˘Ê ⁄ıÁı »ı, ¤›_¿fl ±_÷flΛ ⁄ıÁı »ı. √›˘ »ı. ±S›Î ‹Ò±Î, ÂÌ flÌ÷ı ÷_ © ¿flÌ ±ı ’»Ì ? ±Â© ±ıfi΋Î_ ±Î‰˘ √HÎ fi◊Ì. ◊¥ √›ı·˘ © ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? Â_ ‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì ? ±ÎI‹Î @›Îflı› ’HÎ ±Â© ◊›˘ fi◊Ì, ¿˘¥ Áı¿LÕ‹Î_ ±ÎI‹Î ±Î ÷˘ ·˘¿ ¿Ëı »ı, “±ÎI‹Î ±Î‰˘ ω¤Îω¿ ◊¥ √›˘ »ı, ±Â© ◊›˘ fi◊Ì. ±fiı ◊›˘ ˢ÷ ÷˘ © ¿˘¥ ¿flÌ Â¿÷ … fiËŸ ±ıÀ·ı ˉı ±ıfiı ’Î_Áfl˘ ¿fl˘.” ±S›Î, ’Î_Áfl˘ ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ? ω¤Î‰ ±Î …√÷‹Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı V‰¤Îω¿ ‰V÷ »ı, V‰¤Îω¿ ‰V÷fiı ◊¥ √›˘ »ı, ±ı ¿ËıfiÎfl ¿˘HÎ ? ¿ËıfiÎfl ¿˘HÎ ËÂı ? ±fiı “‹Îfl˘ M·ÎVÀfl-O·ÎVÀfl (⁄√ÎÕ «˘ÓÀı fiËŸ) ¿Â_ ±Õı fiËŸ. ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı”, ±ı‰_ ¿ËıfiÎfl ¿˘HÎ ËÂı ÷ı ? ±ıfi_ M≤◊yflHÎ ¿fl˘. ¿˘¥¿ ÂÎVh΢±ı ±ı‰_ ·A›_ »ı ¿ı ±ÎI‹Î ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ Ω› »ı. ⁄˘·fiÎfl ¿˘HÎ ËÂı ? ±ÎI‹Î ‹ÒÏ»˝÷ ◊Λ ÷˘ ±ÎI‹Î … Lˢ›. ±fiı ‹ÒÏ»˝÷fiı ¿˘HÎ ±ı ’˘÷ı, ’Î’Ì fiΠˢ› ±ı … ⁄˘·ıfiı ±ı‰_ ? ¿˘HÎ ⁄˘·ı ? ‹ÀÎÕfiÎfl ? ÷ıfiÎ◊Ì ¿˘¥ ‹˘À˘ »ı fiËŸ. “‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı, ’HÎ Ë_ ’Î’Ì fi◊Ì” ¿Ëı »ı. ‰¿Ì· ÷˘ ±ı‰_ ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠ıflHÎÎ ÷˘ »ıfiı ? … ’Ò»ıfiı, ¿ı “I›Îflı ÷‹ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı, Ë_ ÿÎÿÎlÌ — ≠ıflHÎΠˢ› I›Îflı ÷˘ Ϥ¬Îfl˘ ◊¥ √›˘ ±ÎI‹Î. fi◊Ì.” S›˘, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı … ◊›˘, ±Î ‰¿Ì· ±Î‰_ ¬˘‚Ì ¿Îœı ! ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁ √fiı√Îfl »ı. ±fiı ÷ı ŒflÌ »^À¿Îfl˘ … fiÎ ◊Λ I›Îflı ¿Ëı, ËÎ. ˉı ±ÎI‹Îfiı ’Î’Ì Á‘Ì ·¥ √›Î ·˘¿. Â_ V‰Îÿ ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎflfi˘. ±ÎI‹Î±ı ≠ıflHÎÎ-⁄˛ıflHÎÎ ¿flÌ fi◊Ì. ±ı ¤√‰Îfi ¿Îœı ±ı‹Î_◊Ì ? ¿ıÀ·Î¿ ‘‹˘˝‹Î_ ¿ı‹ ±Î‰_ ⁄˘·÷Î ËÂı ? V‰w’ »ı. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Â©÷Î µI’Lfi … fi◊Ì ◊¥. ≠ffi¿÷ν — ±ı‹fiı Ë… Ï‹J›ÎI‰ ¤Îfi »ı. ⁄οÌ, ±Î ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı. ±ı Ωı ≠ıflHÎÎ ¿flı, ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_ ¤Îfi … fi◊Ì. Ï‹J›ÎI‰ ¤Îfi ˢ› ÷˘›ı ’»Ì ¿Î›‹fi˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ⁄_‘Î¥ Ω› ±fiı Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı ⁄Ë ÁÎfl_ ¿Ëı‰Î›. ÷˘›ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı, ±ÎI‹Î ÂÌ flÌ÷ı ’Î’Ì ? ’Î’Ì ±ıfiÌ, ≠ıfl¿fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ≠ıfl¿ı›, ’˘÷ÎfiÎ … ¿‹˘˝fi_ ÷˘ Ë_ »_, ±ÎI‹Îfiı ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ±Î’HÎÎ◊Ì ? Ï‹J›ÎI‰ ¤Îfi ˢ› Œ‚ ±ı ≠ıfl¿ »ı. ±fiı ÷ı T›‰„V◊÷ „@÷◊Ì ◊Λ »ı. ÷ı ±ıÀ·_ ⁄˘·ı fiı ? ’Î’Ì ÷˘ Ë_ »_, ±ÎI‹Î ¿ı‹ ? ˉı ±ı ¤Ò· ±Î ⁄ı ‰V÷ ΩıÕı ˢ‰Î◊Ì hÎÌΩı ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ »ı ÂÎ◊Ì ◊¥ ËÂı ? ±fiı ±ı … ¿‹˝ √˛ËHÎ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±Î ⁄ıµ ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ Áÿ˚√v±˘±ı ¿Ëı·,_ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·,_ ¿ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î „V◊Ï÷‹Î_ … ˢ› »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷ıfiÌ ÷ı … „V◊Ï÷‹Î_ ˢ› »ı, Œ@÷ ’Î’Ì »ı, ±ı‰_ ¿ËıΩı. ÷ı “≠Ï÷ÏWÃ÷” ∂ÕÌ √›_ ±fiı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ Ï‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ω¿ÎflÌ ⁄fiı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ≠ıflHÎΠˢ› ÷˘ ¿˘¥ µ’fl ±Î‰Ì √›_. ÷ı◊Ì ÷˘ ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_, ¿ı Á«˘Õ˘ ±ÎI‹Î … ÿËÎÕ˘ »^Àı … fiËŸ. ±ÎI‹Î Á_¿S’-ω¿S’ ¿fl÷˘ … fi◊Ì. Á_¿S’- ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿÌ‘˘. (‰˘ÁflΉ‰_-±’˝HÎ ¿flÌ ÿı‰_) ’ÿ˚√· ‰˘ÁflΉ‰Îfi_ ω¿S’ ¿flı ÷˘ … ±ı ≠ıflHÎÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı ¤Î‰¿‹˝ ¿fl÷˘ fi◊Ì Ë÷_, ÷ıfiı ⁄ÿ·ı Â_ ‰˘ÁflÎT›_ ? ±ÎI‹Î ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿÌ‘˘. ’ÿ˚√· flËı‰Î ¿ı ¿‹˝fiı ’HÎ ±ı √˛ËHÎ ¿fl÷˘ fi◊Ì, ±ı “Ë_” … ⁄‘_ ¿flı »ı. ¤Î‰¿‹˝ ÿÌ‘_ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı. ±ÎI‹Î ¿flı ÷˘ ±ıfi˘ ¿Î›‹fi˘ V‰¤Î‰ ⁄_‘Î¥ Ω›.
 14. 14. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 27 28 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ¤Î‰¿‹˝ ±ı ¿˘fi_ ¿Î‹ ÷˘ ’»Ì ? ωÂıʤΉ◊Ì Â_ ◊Λ »ı ¿ı ±Î ±Îà ƒT›¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı, ±Î_¬ı ’ÎÀΠˢ‰Î◊Ì. ±fiı ±Îà ƒT›¿‹˝ ˢ‰Î◊Ì ⁄ÌΩ ’λΠ¤Î‰¿‹˝ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiΉflHÎ, ÿ½fiΉflHÎ ±ı …ı‰Î_ …ı «U‹Î_ (ƒT›¿‹˝) µI’Lfi ◊Λ »ı. ¤Î‰¿‹˝ ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ? ±Î ±Î_¬ı ’ÎÀÎ »ı ÷ı “±ıfiı” ≠ÎM÷ ◊›Î_ »ı, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ ◊Λ »ı. ±Î ¤Î‰¿‹˝ ¿flΉı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ±Î‘Îflı fiËŸ ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ¿‹˝ ÷˘ ’»Ì ◊›Î_, ’HÎ Âw±Î÷‹Î_ F›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±Î‹ ¿flı … fiËŸ. ±Î ωÂıʤΉ »ı, ±ı ωÂıʤΉ ∂¤˘ ◊›˘, I›Îflı ±Î ’ÎÀÎ @›Î_◊Ì ±ÎT›Î ’»Ì ? ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰¤Î‰ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì Ï‰ÂıʤΉ ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ±I›Îflı ÷˘ ΩHÎı ¿ı ±Ë_¿ÎflfiÎ … ⁄‘Î ¤Î‰ »ı, ’HÎ ‹Ò‚ ωÂıʤΉ◊Ì … ±Î ’ÎÀÎ ⁄_‘ΛΠ±fiı ’ÎÀÎ ⁄_‘ΛΠ±ıÀ·ı ¨‘_ Âw±Î÷ @›Î_◊Ì ◊›ı·Ì ? ωÂıÊ √HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ÷ı◊Ì ÿı¬Î›_, ±ıÀ·ı ¨‘Î ¤Î‰ µI’Lfi ◊›Î. ÷ı ’ÎÀÎfiÎ ±Î‘Ìfi »ı, ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı, ¤Î‰¿‹˝ «Î· ◊Λ »ı. ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Îfiı ±Î‘Ìfi fi◊Ì ±ı. V‰¤Î‰ …ÿÌ ‰V÷ »ı. ±Î ωÂıʤΉ ⁄ıfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ ◊›ı·˘ »ı ±fiı ±Î …ı ±Îà ƒT›¿‹˝ »ı, iÎÎfiΉflHÎ, ÿ½fiΉflHÎ... ±ı‹Î_ ±Î ±‹ÎflÌ ÁΛ„LÀÏŒ¿ ¢‘¬˘‚ »ı ±fiı «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ±Î … ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ’Ήfl ’ÒflΛı·˘ »ı, ±ÎI‹Î ±ı‹Î_ fi◊Ì ’ÒflΛ˘. ‹ÎL›÷Î Ë÷Ì. ’HÎ ±Î ŒıflŒÎfl ◊¥ √›_ ÷ı◊Ì ÷ıfi_ Œ‚ fiËŸ ‹‚÷_. ±fiı ±ı ’Ήfl ¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »ı ±Î. ±fiı ’Ήfl ±ı› ’λ˘ …Õ Œ‚ ‹‚÷_ fi◊Ì, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … ±ı »ı ¿ı ±Î‰Ì ◊˘ÕÌ ¤Ò· «Î·÷Ì »ı. ±ıÀ·ı ±Î …Õ Ïø›Î »ı ⁄‘Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ ¿˘¥ Ïø›Î fi◊Ì. ±Î‰ı »ı fiı ! ≠ffi¿÷ν — Á΋ÌM›¤Î‰fiı ÏËÁÎ⁄ı ∂¤Î ◊›ı·Î ’ΉflfiÌ … ±ı ≠ffi¿÷ν — …Õ fiı «ı÷fifiÎ Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·Ì‘ı ±Î ≠‹ÎHÎı ≠ıflHÎÎ »ı ? ◊Λ »ı ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ±Î’ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. ±ıfiÎ◊Ì Ï‰ÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ±ÎI‹Î ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ »ı, ’ÿ˚√· »ı ÷ı ω¿Ú÷ ◊›ı·_ »ı. ¿ÎflHÎ «ı÷fi ’˘÷ÎfiÎ ±L‰› √H΢◊Ì ⁄_‘Λı·_ »ı, ’˘÷ÎfiÎ V‰ ¿ı ⁄ıfiΠωÂıÊ √HΑ‹˝fiı ·¥fiı ω¿Ú÷ ◊›_ ’ÿ˚√· ±fiı ±ı ω¿ÚÏ÷fiı √H΢◊Ì. ⁄ÌΩ √H΢ ±ıfiı µI’Lfi ◊÷Î fi◊Ì. Œ@÷ ¤Îfi‹Î_ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ ·¥fiı ±Î ‘‹’»ÎÕÎ «ÎS›Î ¿flı »ı, ±ı@Âfi ±ıLÕ Ïfl±ı@Âfi, … Œıfl »ı. “’˘÷Îfiı” (“Ë_”fiı) ±ı‹ ¤Îfi ◊Λ »ı ¿ı ±Î Ë_ ¿v_ ±ı@Âfi ±ıLÕ Ïfl±ı@Âfi, «Î…˝ fiı ÏÕV«Î…˝, «Î…˝ fiı ÏÕV«Î…˝ «ÎS›Î »_. ±ı ¤Îfi‹Î_ Œıfl ◊Λ »ı ÷ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ’Ήfl «ı÷fifiı … ¿flı »ı. (±ıÀ·ı “Ë_”fiı). ˉı ±ı ¤Îfi ÷ÒÀı @›Îflı ? I›Îflı ¿Ëı, iÎÎfiÌ ’vÊ ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı »^À<_ ’ÎÕÌ ±Î’ı I›Îflı ±ı ¤Îfi ÷ÒÀı, fiËŸ ÷˘ ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›ı·˘ »ı ±fiı ±Î Ω÷ı Ωı¥fiı ¿Ë_ ¤Îfi ÷ÒÀı fiËŸ fiı ! »_, ÷ı◊Ì … »^ÀΛ, fiËŸ ÷˘ »^ÀΛ fiËŸ ±Î ¿Î‚‹Î_. ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ »^ÀÎ÷_ ËÂı ? ±ı¿ ÿËÎÕ˘ Ï«_÷ÎflÏË÷ fiÎ Ω›. ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ±Î÷˝K›Îfi- ±ıÀ·ı ±Î ’Ήfl ¤flı·˘ »ı. …ı‹ ⁄ıÀflÌ‹Î_ Áı· ˢ› »ı fiı, fl˙ƒK›Îfi ⁄_‘ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ±ø‹ ωiÎÎfi »ı, ÷ı◊Ì ±Î »^Àı »ı. ÷ı Áı·‹Î_ ’Ήfl ¤›Î˝ ’»Ì ±ı Œ‚ ±Î’ı »ı, ¿Î‹ ±Î’ı »ı. fi◊Ì
 15. 15. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 29 30 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±Î’÷Î ? @›Î_ Á‘Ì ±Î’ı ? F›Î_ Á‘Ì ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ’ÒflHÎ ¿›* ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷Ì◊*¿fl˘fi_ ωiÎÎfi »ı, ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ı. »ı ÷ı √·fi ◊÷Î_ Á‘Ì ±ı ’Ήfl Œ‚ ±Î’ı. √·fi ◊¥ flËı ±ıÀ·ı ±fiı ±Î ÷˘ ’Ήfl ¤flı·˘ »ı, ⁄Ì…_ ¿Â_ … »ı fiËŸ. ±Î‹Î_ ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_. …ı √·fi ◊Λ »ı, ÷ı ’ÒflHÎ ◊¥ √›ı·_ »ı. √·fi «ı÷fi »ı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ıfiı ’Ήfl fi◊Ì ¿Ëı÷Î ’HÎ Ïfiçı÷fi ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı ±fiı ’ÒflHÎ ±ı «Î…˝ »ı. ’ÒflH΋Î_◊Ì √·fi ◊Λ »ı «ı÷fi ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±fiı √·fi‹Î_◊Ì “’˘÷ı” ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı ’λ˘ ’ÿ˚√· ∂¤_ ¿flı »ı, ’ÒflHÎ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ÀÎ_¿Ì ¬·ÎÁ ◊÷Ì fi◊Ì. ¬Î·Ì ◊Λ ÷ı ’Ëı·Î_ ≠ıflHÎÎ ¥rflfiÌ fi◊Ì, ±ÎI‹ÎfiÌ fi◊Ì. ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎfl ˢ› ÷ı ’ÎHÎÌ flıÕ flıÕ ¿flı »ı ±fiı ’»Ì ¿Ëı »ı, ‹Îflı ‹„@÷‹Î_ …‰_ »ı. ±S›Î … √fiı√Îfl ¿Ëı‰Î›. ≠ıfl¿ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ √fiı√Îfl, ¿‹˝ ±ıfiı … ‹Ò±Î, …‰Î÷_ ËÂı ? ±Î ‘_‘˘ … ⁄_‘fifi˘ ÷ı ‹Î_Õu˘ »ı ! ·Î√ ◊Λ. ±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ «˘A¬˘, © V‰w’Ì »ı ±fiı ±ıfiı ¿‹˝ ±Õı ±ı‰˘ »ı fiËŸ. “¿‹˝” V◊Ò‚ ‰V÷ »ı ±fiı “±ÎI‹Î” ÁÒZ‹÷‹ »ı, ±ıÀ·ı ±Î «ı÷fi Á‹…HÎ ’Õı ±ı‰_ fi◊Ì. ±‹Îfl_ ±ÎI‹iÎÎfi …ı “‹ıÓ” Ωı›ı·˘ »ı, ±fi¤T›˘ »ı, ÷ı‹Î_ … ‰÷* »_. Ïfiflη_⁄ ±ÎI‹Î ±ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ fiı ±ı‹Î_ Œıfl … fi◊Ì, «Îfl Ωı›ı·˘ »ı. ÕÌ√˛Ìfi˘ … Œıfl »ı. ±fiı ÷ı ±ÎI‹iÎÎfi ¿ı‰_ ? ±fi¤‰ı·_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ÎI‹Î »^ÀÎ’HÎı ‰÷˝‰˘ Ωı¥±ı, ÷tfi »^À˘ ±fiı ÷ı Ïfiflη_⁄ ±ÎI‹Î flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ fi◊Ì ±ÎI‹ÎfiÎ ! ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î‰˘ ±ÎI‹Î fiÎ «Î·ı. ±Î ÷˘ ’Ήfl ±ÎI‹Î (’Ήfl ≠ffi¿÷ν — “±ÎI‹ÎfiÎ ±Î_÷Ïfl¿ flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ Ïfiç› ºÏp±ı «ı÷fi)fiÌ ⁄‘αı ‰Î÷ ¿flÌ »ı. ˉı ±ı ’Ήfl ±ÎI‹Î ¿è΢ ÷˘ ·˘¿˘fiı ⁄_‘fiÎ ¿ÎflHÎ »ı. ±fiı ⁄_‘fiı Á_ÁÎflfi˘ Ëı÷ ¿è΢ »ı.” ±ı …flÎ Á‹…HÎ ’Õı, fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ «ı÷fi ¿Ë̱ı ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω‰˘. Á‹…HÎ ’Õı ? Áı·‹Î_ …ı‹ ’Ήfl ¤›˘˝ »ı, ÷ı‹Î_ ⁄ıÀflÌ ±fiı ’Ήfl ¤flfiÎflÌ ‰V÷ …ÿÌ Ë˘› »ı. ±fiı Áı· »ı ÷ı ±ıfi_ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı ÿÎÿÎlÌ — ˉı flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ ±ÎI‹ÎfiÎ ’˘÷ÎfiÎ fi◊Ì. ±ËŸ »ı. ±Î Áı· … »ı, ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ hÎHÎ Áı· »ı. ÷ı F›Î_ Á‘Ì …flÎ ±Î ·˘¿˘‹Î_ V’p÷Î ·¬Î≥ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ flÎ√ÎÏÿ ¤Î‰ fi◊Ì, ’Ήfl ¤flı·˘ »ı ±ı ’Ήfl ¬·ÎÁ ◊Âı I›Î_ Á‘Ì ±Î Áı· «Î·Âı, ±ı ’flµ’ÎÏ‘ »ı. µ’ÎÏ‘fiÌ ’ıÃı »ı. …ı‹ ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›˘ ’»Ì ’ÕÌ …Âı. ±ıfiı ÏÕV«Î…˝ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Î’HÎı. ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰_ ˢ› ±fiı ÷ı◊Ì µ’ÎÏ‘ B≤ÏË÷ ·Î√ı, ÷ı µ’ÎÏ‘fiı ·≥fiı »ı. µ’ÎÏ‘ fiÎ ’Õı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı. ÷‹Îflı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ¿ı fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ »ı … fiËŸ. ±ıÀ·ı flÎ√ÎÏÿ √HÎ ’˘÷ÎfiÎ √HÎ fi◊Ì. ±Î ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ »ı, ±ıÀ·_ … ±fiı ÕËÎ’HÎ ¿fl‰Î …¢ ÷˘ ±Î_√‚Ì ⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊‰Î◊Ì hÎÌ∞ ‰V÷ ∂¤Ì ◊Λ »ı. …ÿÎ … √HΑ‹˝, ÿ{ÎÂı. ±ı flÎ√-¶ıÊ ±ı T›Ï÷flı¿ √H΢ »ı. ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î√‚ ±ı ·˘¿˘fiÎ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±Î ÏÁVÀ‹ »ı. ±fiı ÷˘ … ±ı‹fiı «Î·ı ±ı‰_ »ı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ¨ÕÌ ¿fl΋÷ »ı, ±Î ⁄‘_ flËV›‰Î‚_ ωiÎÎfi »ı, fiËŸ ÷˘ «Î·ı fiËŸ fiı ! ±fiı “±ø‹” ±Î’b_ «˘A¬_ ¿Ëı »ı. «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fi_ ¤ı√_ ωiÎÎfi »ı. fiËŸ ÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ¤ıÿiÎÎfi ≠ffi¿÷ν — ˉı flÎ√ ’ÏflHÎ΋ ’˘÷ÎfiÎ ’›Î˝˝›‹Î_ »ı, ‹ÎÀı ◊Λ, ±ı‰_ ÷˘ @›Îflı› ’HÎ ⁄fiı·_ fiËŸ ±fiı ÷ı Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Î ÁÎ◊ı. I›Î√̱˘fi_› fiˢ÷_ ◊÷_. ’HÎ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Î ÁÎ◊ı, »˘¿flÎ ±ÎI‹Î ÷ıfi˘ ¿÷ν »ı. ˉı flÎ√ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±ÎI‹Îfi˘ ’›Î˝› »ı ? fl‹ÎÕı, ⁄‘_ fl‹ÎÕı, ¬Î›-’̱ıı, ‹˘… ¿flı ÷˘› ¿Â_ Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î’HÎı …ı Á‹F›Îfiı ±ı ±Î¬˘
 16. 16. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 31 32 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) øÏ‹¿ ‹Î√˝˝ ΩHÎ÷˘ … fi◊Ì. ±Î ¤Î‰¿‹˝ “‹fiı” ◊Λ »ı ±ı … ⁄_‘fi »ı, ±ı ’fl¤Î‰ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÁΉ ∂·À<_ … »ı ? ’fl¤Î‰fiı V‰¤Î‰ ‹Îfiı ±ı … ⁄_‘fi. ’fl¤Î‰ ¿ı‹ ? ’flÁkÎÎfiı ±Î‘Ìfi »ı. ÂÎVh΢‹Î_ Â_ ·A›_ »ı, ¿ı V‰¤Î‰◊Ì ±¿÷ν »ı. ±Î ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì, I›Î_ … ±ÎI‹Î ‹Îfiı »ı. ω¤Î‰◊Ì, ωÂıʤΉ◊Ì ¿÷ν »ı ±fiı ‹ÎÀı ¤˘@÷Î »ı. ˉı ÷ı ±Î¬_ ≠ffi¿÷ν — Ë_. F›Î_ fi◊Ì I›Î_ ‹Îfiı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‹U¿ı·Ì ±ËŸ ±ı‹ fiı ±ı‹ flËÌ √›_ ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ … «ÎS›_. T›‰ËÎflfiı ∂¤Ì ◊Λ. … ±ÎI‹Î ‹Îfi‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ Ï⁄·¿<· ±ÎI‹Î fi◊Ì Ë˘÷˘, ‰√fl «ı÷fiı «Î·ı ≠ffi¿÷ν — ±ı ±’ıZÎαı »ı fiı ? »ı, ‹ıÓ ¿èÎ_ fiı, ±ı‰_ ‹ÎL›Î‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. T›‰ËÎflfiÌ ±’ıZÎαı Ωı ¿÷ν Á‹Ωıfiı, ÷˘ ¿Î‹ ≠ffi¿÷ν — ‰Î_«‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı, ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±’ıZÎÎ ¤Ò·Ì Ω› »ıfiı ! fiı ¿Î‹ ◊›ı·_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ìfiı ±‰√ÎËfiw’ı flËı·Î »ı ±fiı ±ıfiı ·Ì‘ı ±Î ω¤Îω¿ ¤Î‰ µI’Lfi ÷‹fiı ? ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ? ‹Ò‚‹Î_ ⁄Ë ¤Ò·˘ »ı, CÎHÎÌ ¤Ò·˘ »ı. ◊Λ »ı. ¬flı¬fl ±ÎI‹Î ¿÷ν fi◊Ì ±fiı ’ÿ˚√· ¿÷ν fi◊Ì, ±ı‰_ ±Î ÷˘ ∂·À_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì fiı ∂·ÀÌ µ’ÎÏ‘±˘ ⁄Ë »ı, ¿ÊΛ˘ ’Îfl ¿<_ÿ¿<_ÿΫΛ˝ ¿Ëı »ı. ÷‹ı …ı ÁËı·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ¿èÎ_, ÷˘ ÂÎVhÎ ±ı‹ ¿÷ν ‰√flfiÎ_ »ı. Ë_‹ıÂÎ_ ¿ÊΛfiÌ ’˘ÊHÎΠˢ› I›Î_ ±Î√‚ ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿ËÌ Â¿ı ? fiΠˢ›. ±ı‰_ ÷‹fiı ·Î√ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ¿˘¥fi_ ¬˘À<_ ¿Ëı÷Î fi◊Ì. ’λ_ ±ı‰_ «˘A¬_ ⁄˘·˘ ˉı, ·Î¬ ±‰÷Îfl Á‘Ì ±Î‰Î V‰E»_ÿ ωËÎflı «Î·ı ÷˘ ·¬ı »ı ¿ı iÎÎfi ÿÂαı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰fi˘ … ¿÷ν »ı. ±iÎÎfi ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ? ’˘÷ÎfiÎ V‰E»_ÿ ωËÎfl »ı, fiı ·˘¿˘fiı Â_ ¿Ëı ¿ı “±Î ÿÂαı ±Îfi˘ (ω¤Î‰fi˘) ¿÷ν »ı. ’HÎ ‰Î÷ ±ı¿Î_Ï÷¿ flËÌ √¥. ⁄‘Î ‹Ò¬Î˝ ·˘¿˘ »ı.” ·˘¿˘fiı ’λΠ‹Ò¬Î˝ ¿Ëı. ÷ı ¿÷ν’b_ »^À÷_ fi◊Ì. fiı ±ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ ‰Î÷ Á‹Ω÷Ì fi◊Ì. ⁄ÌΩ ωÂıʤΉ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±Î ⁄‘_ ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì ΩHÎÌ Â¿ı »ı ‘‹˘˝‹Î_› ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ¥E»Î ‰√fl ±Î ◊Λ fiËŸ. ±fiı ⁄Ì…_ ±Î ωÂıʤΉı› ΩHÎÌ Â¿ı »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±ı‰Î Á_Ω√˘ ı ±ıÀ·ı ¤√‰Îfifiı ‹ËŸ ·’˘ÀuÎ. ±ıÀ·ı ÂÌ flÌ÷ı iÎÎfi ◊Λ ±ıfiı ? ˢ› ÷˘ ωÂıʤΉfiı› ’˘÷ı ΩHÎÌ Â¿ı »ı. ±ıÀ·ı ωÂıʤΉ ±ı ωfl˘‘ΤÎÁ ¿flı. ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ ±ø‹ ωiÎÎfiı ⁄‘Î ÁÎ_‘Î ÷˘ÕÌ Á_›˘√, ¿Î‚fiı ·¥fiı »ı. ÷ı Á_›˘√ »^ÀÎ ¿fḻı ÷˘ ωÂıʤΉ ∂ÕÌ fiÎA›Î. Ω›. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ⁄ı ¤ı√Î_ ◊›ı·Î_ »ı ÷ı »^ÀÎ ¿flÌ ±Î’_ ¿÷ν’HÎı ‹Î_Õu˘ Á_ÁÎfl ! ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ωÂıʤΉ ∂ÕÌ √›˘. ˉı ±Î ·˘¿˘±ı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı. ±flı, ±ıÀ·ı Á‘Ì ≠Ï÷WÃÎ ’ÒflÌ ÁF›˘˝... ·˘¿˘±ı ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹Î ¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı ¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν ÷‹fiı ‹Ò‚ Ë¿Ì¿÷ ¿ËÌ ÿ™. ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ±ÎI‹Î »ı, ±ı¿ ‹Ò‚ ÃflÎ‰Ì ÿÌ‘˘. Ωı ω¤Î‰fi˘ ¿÷ν ˢ› ÷˘ I›Î_ ‹˘Z΋Î_› ¿÷ν … flËı. ±ÎI‹Î »ı fiı ±ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ·¥fiı ⁄ÌΩı ∂¤˘ ◊›ı·˘ ±Î I›Î_ ¿ı‹ fi◊Ì flè΢ ? ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊ ±Î‰ı I›Îflı ⁄‘_ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î Ïfiç› ±ÎI‹Î »ı, ÷ı‹Î_ ¿Â˘ ŒıflŒÎfl ¬S·_ ¿flÌ ±Î’ı. ◊›˘ … fi◊Ì. ±ı …ı‰˘ »ı ÷ı‰˘ … »ı ±fiı ÷ıfiÎ_ ±_√ı T›‰ËÎfl
 17. 17. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 33 34 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊›ı·˘ »ı. …ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ±flÌÁÎ Á΋Π…¥±ı I›Îflı ≠ffi¿÷ν — ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı ±ı … ±Ëo¿Îfl »ı ? ⁄ı “«_ÿ¤Î¥” ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ±Ëo¿Îfl »ı. ±fiı ±ı‹Î_ ÁıLÀ ’HÎ «ı÷fi ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄ı ÿı¬Î›. fi◊Ì. …±˘, «ı÷fi ‰√fl ¿ı‰_ …√÷ «ÎS›Î ¿flı »ı ! ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊›ı·˘ »ı. ±ıfiı ’Ëı·Ì ‰¬÷ ⁄ËÎfl ’ÎÕ<_ »_ ¿ı ±Î‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì. ±‹ı “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ¿è΢. ±ı‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ≠Ï÷WÃÎ ¿flı·Ì »ı. ‹ÎÀı ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±‹fiı iÎÎfi ±ÎM›_ ±ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ±‹Îfl˘ Ωı Ë… “÷‹ı” ≠Ï÷WÃÎ ¿fl¢, “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_, Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ¿fl¢ ±ÎI‹Î, T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î Ë÷˘fiı ? ÷˘ ŒflÌ ±Î‰÷Î ¤‰ ‹ÎÀıfi˘ ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊Âı. ±Î ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ì…_ Â_ Ë÷_ I›Îflı ? ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î‹Î_ T›‰ËÎflfiı ÁI› ‹Îfi¢ ÷˘ ŒflÌ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊Âı. Ïfiç› flËÌ ±fiı ÷‹ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı Ωı›˘. ±ıfiı Ωı›˘ I›Î_◊Ì V◊_Ϥ÷ ◊¥ ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … »ı. Ωı ±ıfi˘ V’½ ◊¥ Ω› fiı, ÷˘ √›Î ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ÎÀ·˘ ±Îfi_ÿ »ı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‹Î_ … fl‹HÎ÷Î ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_ ! ±I›Îflı ÷˘ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Îfi˘ … V’½ »ı. «Î·Ì. ’Ëı·Î_ fl‹HÎ÷Î Á_ÁÎfl‹Î_, ¤˙Ï÷¿‹Î_ «Î·÷Ì Ë÷Ì. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ¬Îflı¿fi˘ ‹˘À˘ ±ı…LÀ »ı, ÁË ·˘¿ ±ıfiı ¿Ëı ¿ı Á_ÁÎfl ±fi˚µ’«ÎÏfl¿, T›‰ËÎfl◊Ì... “±Î ¬Îflı¿‰Î‚Î Âıà »ı.” ’HÎ ¿˘À˝‹Î_ ±ı ‰¿Ì· √HÎÎ÷Πˢ›. ±ı ‰¿Ì·Î÷ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ‰¿Ì· √HÎΛ fiı ? ±ı‰Ì flÌ÷ı “÷‹ı” ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ’flΉ˘ fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘. ’HÎ ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎÏfl¿ ¿Î›˝‹Î_ Ωı ‹V÷ »˘ ÷˘ “÷‹ı” “T›‰ËÎÏfl¿ ±ÎI‹Î” »˘ (±fi’«Ïfl÷) T›‰ËÎflfi˘ ’flΉ˘ ÷˘ »ı … fiı ¿ı ¿_¥ ’HÎ µ’«Îfl ±fiı Ïfi盋Î_ ‹V÷ »˘ ÷˘ “÷‹ı” “Ïfiç› ±ÎI‹Î” »˘. ‹Ò‚ “÷‹ı” ¿›Î˝ ‰√fl ±Î ÂflÌfl ⁄L›_, ¿˘¥ ⁄fiΉfiÎfl fi ˢ‰Î »÷Î_›. ÷ıfiı fiı “÷‹ı” … »˘ ’HÎ ¿›Î ¿Î›˝‹Î_ »˘, ±ıfiÎ µ’fl ±Î‘Îfl »ı. ⁄ÿ·ı ·˘¿˘±ı Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕu_ ¿ı ¤√‰Îfi »ı ±fiı ¤√‰Îfiı ±Î ⁄‘Î ’Ò÷‚Î_ ⁄fiÎT›Î_ ±ı‹fiÎ ¿Îfl¬Îfi΋Î_. ±ıÀ·ı ±Î√‚ ω«Îfl ¿fl‰Îfi_ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ±ı … ±Ëo¿Îfl ! ⁄Îflb … ⁄_‘ ◊¥ √›_ fiı ! ’HÎ ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ¤√‰Îfiı ≠ffi¿÷ν — ˉı ω¤Î‰ ±‰V◊΋Î_ ’˘÷ı µ’›˘√ ‹Ò¿ı »ı ±ıÀ·ı ⁄fiÎT›_ fi◊Ì. ±fiı ±Î ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl ÷˘ Ωı ! ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Îfiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ±ÎI‹Îfi˘ … µ’›˘√ ω¤Î‰ µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl fi◊Ì. µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹, ‹ËŸ ÿÂ΋Î_ Ω› »ı. Ωı ±ı V‰¤Î‰‹Î_ flËı ÷˘ ±ıfiı ¿‹˝ ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì, «Î ⁄fiΉ̱ı ¬flı¬fl ÷ı. “«Î ‹ıÓ ⁄fiΉ̔ ¿Ëı‰_ ±ı› ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±ı› ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı ? ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl … »ı ±Î …√÷. ’HÎ ±ıÀ·_ ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¬˘ÀÌ ‰Î÷ »ı. ±ÎI‹Î Ïfifl_÷fl V‰¤Î‰‹Î_ … »ı ¿ı “±Î Ë_ ¿fl_ »_” ±ı, ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı. ±ı› flËı »ı, ±ı … ‹Ò‚ ±ÎI‹Î. ±fiı …ı V‰¤Î‰ fiı ω¤Î‰ ◊›Î ¿flı ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl … »ı ’λ˘. Ωı ±ı‹ ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl »ı ±ı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ Ïfifl_÷fl ‹@÷ … »ı, fiΠˢ› ÷˘ ‹flı … fiËŸfiı ¿˘¥ ! ±ı µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl ˢ÷ ÷˘ ±fiÎÏÿ ‹@÷ »ı. ±_ÿfl ⁄ıÃı·˘ »ı ’λ˘. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ±I›Îflı …ı ¿˘¥ ‹flı fiËŸ fiı ! ±ı› ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl … »ı. ±ı flÎhÎı ¿Î‹ ‹Îfiı·˘ “±ÎI‹Î” »ı ±ı ω¤Îω¿ »ı ±fiı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î‹Î_ ±ÎÀ·_ ˢ› ÷˘ ¨CÎÌ … fiÎ Ω› fiı ! ±ı ±fi˚µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl »ı ÷ı ! ±ı¿ ÁıLÀ ’HÎ «ı÷fi fi◊Ì. ’HÎ ±ÎÀ·Î ⁄‘ÎfiÌ ⁄Ï© ¿ı‰Ì Á÷ı… ◊¥ Ω› »ı fiı ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_
 18. 18. (1.3) ω¤Î‰ ±ıÀ·ı ωv©¤Î‰ ? 35 36 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-1) ¿fḻı I›Î_ “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı ¤Îfi ◊¥ Ω› »ı. ±fiı ±ı ¤Îfiı› ¿ı‰Ì ωÂıÊ Œ˘Õ, ω¤Î‰±‰V◊ÎfiÎ... flÌ÷ı ◊Λ »ı ? T›Ï÷flı¿ √HÎ µI’Lfi ◊¥ Ω› »ı, ÷ı◊Ì. ωÂıÊ √HÎ ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ ? ±Î ÷k‰fiΠωÂıÊ √HÎ ±ıÀ·ı ±Î ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹ÎfiÌ, ⁄LfiıfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì T›Ï÷flı¿ »ı, ±ı ±ı@{ı@À ˢ› »ı. ’HÎ Ë_ ÷‹fiı, ±ıfiÌ ÏÁÏ‹·Ì‹Î_ ⁄ÌΩı √H΢ µI’Lfi ◊›Î. ±ı¿·Î ±ÎI‹Î◊Ì ◊¥ ¿ı fiËŸ, ±ı¿·Î ±fiÎI‹Î◊Ì ±ËŸfi˘ ±‰V◊Îfi˘ ωÂıÊ √HÎ ⁄÷Ή_. ÷k‰fiΠωÂıÊ √HÎ ÷‹ı Ωı¥ ◊¥ ¿ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ËŸ ±ı¿ ¬ÁıÕÌ fiάı. ±ıÀ·ı ’»Ì µI’Lfi ¿˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‰V◊Î◊Ì ÷‹fiı ⁄÷Ή_ ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ∂¤_ fiÎ ◊Λ. ◊›ı·_ »ı ! ≠ffi¿÷ν — ±ı ËÎ…flÌ‹Î_ ’HÎ ±ı ‹Îfl_ √H›_ ±ıÀ·ı ◊›Îfiı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ …flÎ ºpÎ_÷ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘ fiı ¿ı ±Î …ı ¤ı√_ ◊›_, ±ıfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl_ √HÎfiÎfl ¿˘HÎ ÷ı ? ±ÎI‹Î› “‹Îfl_” fiÎ ¿Ëı ±fiı ’ÿ˚√·ı› “‹Îfl_” fiÎ ¿Ëı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎfiÌ ÏÁÏ‹·Ì ÷I‰˘‹Î_ ˢ÷Ì fi◊Ì »÷Î_ ±Î ÏÁÏ‹·Ì ±Î’_, ÷ı‹Î_ ‹fiı ¿ÎflHÎ ¬˘‚Ì ±Î’˘. …ı‹ ±Î’HÎı ⁄√̫΋Î_ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±I›Îflı ’ÎÁı ÷˘ »ı … fiı ? ±ÎflÁ fi_¬ÎT›˘ ˢ›. ±ÎflÁfi˘ fl˘Õ ¿›˘˝ ˢ›, ÷ı fl˘…ı Âıà ⁄ÒÀ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÎÁı »ı ±ıÀ·ı ΩB≤Ï÷ ∂ÕÌ √¥ ±Î¬Ì. ±ı ’ËıflÌfiı ±Î‰-Ω‰ ¿flı. ÷ı ‰¬÷ı ±ı‹fiı Â_ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ’J◊flfi˘ ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊¥ ±ıÀ·ı »^ À<_ ’ÕÌ √›_, T›Ï÷flı¿ √HÎ ⁄_‘. Â_ V‰¤Î‰ »ı ÷ı ? ÷ı ’»Ì ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ⁄’˘flı ⁄ı ‰Î√ı »˘¿fl_ I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı …, ’ÎÁıfiÌ ¿¥ ΩB≤Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ ? fl‹÷_ ËÂı ÷ı ’Õu_, ÷ı ±Î µCÎÎÕÎ ’√ı I›Î_ ÿ˘Õ÷Î √›Î µfi΂Îfiı ÿËÎÕı, ÷˘ ±ÎflÁ Â_ ±Î’HÎfiı Œ‚ ±Î’ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÎÁı ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì √›_, ≠ffi¿÷ν — √fl‹Ì, √fl‹Ì. ΩB≤Ï÷ ∂ÕÌ √¥. ÷ı ’»Ì ±ı ’ÎÁı ±Î‰fiÎfl ±Î‰flHÎ ÷˘ÕÌ fiÎA›_ ±ıÀ·ı …ÿ_ ◊¥ √›_. ±ÎÔ‰flHÎ ÷˘Õ‰ÎfiÎ_ ˢ› »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ √fl‹Ì ÷˘ ±Î µ’flı› ·Î√ı »ı ’HÎ ’√fiı Â_ ◊Λ ±Áfl ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄_fiı ƒT›˘ ÷˘ ϤLfi … »ı ’HÎ ±Î ’ı·Î ’ÎÁı ±Î‰‰Îfiı ·Ì‘ı ±ı ◊›_ Ë÷_ ? ≠ffi¿÷ν — ÿ{ÎÕı. ÿÎÿÎlÌ — ϤLfi … »ı, ¿Â_ ¿˘¥±ı ¿›* … fi◊Ì. ¿˘¥±ı ÿÎÿÎlÌ — ÿ{Λ. ±ıÀ·ı ÂıÃfiı ±ı‹ ¤˛‹ ’ıÁı ¿ı ±Î ¿˘¥fiı ‹ÿÿ ¿flÌ fi◊Ì. ¿˘¥±ı ¿˘¥fi_ fi¿ÁÎfi ¿›* fi◊Ì. ¿Â_ »ı … ¿˘LÀˇÎ¿Àflı Â_ ¿›* ? ±Î‰Î √fl‹ ’◊flÎ ¿ı‹ CÎÎS›Î ±Î ·˘¿˘±ı ? fiËŸ. ±Î ⁄‘Ì … ÷‹ÎflÌ ¤Ò· »ı. ’λΠ±ı ·˘¿˘› ¿⁄Ò· ¿flı »ı ±ıÀ·ı ¿˘LÀˇÎ¿Àflfiı Ã’¿˘ ±Î’ı ¿ı “¤¥, ÷ıÓ √fl‹ ’◊flÎ CÎÎS›Î ‹ÎÀı ¿ı ¿˘¥ ƒT› ⁄ÌΩ ƒT›fiÌ ‹ÿÿ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ¿˘¥ fi¿ÁÎfi ¿fl÷_ ÷ÎflÎ ’ˆÁÎ ¿Î’Ì ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.” I›Îflı ¿˘LÀˇÎ¿Àfl ¬·ÎÁ˘ ¿flı ¿ı fi◊Ì. ÷ı ‹Ò±Î ¿˘HÎı ¿›* ±Î, ¬˘‚Ì ¿Îœfiı ? ±ÎI‹Î±ı ¿›* ¿ı “ÁÎËı⁄, ‹ıÓ √fl‹ ’◊flÎ CÎÎS›Î fi◊Ì, ’◊flÎ ÷˘ Ã_ÕÎ … CÎÎS›Î »ı, ±fiÎI‹Î±ı ¿›* ? I›Îflı …‰Î⁄ ±ı ±Î’HÎÎ ·˘¿ Á‹…ı fiËŸ. ‰ˆiÎÎÏfi¿ ’HÎ ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÎ Á_Ωı√◊Ì ±Î √fl‹ ◊›ı·Î »ı. ÷ı Ë‹HÎı ‰Î÷ »ı ±Î. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±Î◊‹Ì …Âı ¿ı ÷fl÷ ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì …Âı.”

×