Spiritual aaptvani 03 07-pg 107 to 135

426 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 03 07-pg 107 to 135

 1. 1. 108 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿˘≥fiı ¿Î‹ fiÎ ·Î√ı. ≠ë¿÷ν — V‰¤Î‰ı, √HΑ‹ı˝ ¿flÌfiı ±ı¿ … »ı ÷˘ „@÷±˘fiÌ Ï¤Lfi÷Î ÂÎfiı ±Î‘Îflı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ϤLfi÷Î ±Î‰flHÎfiı ±Î‘Îflı »ı. ≠ë¿÷ν — ‰V÷fiÌ ±‰V◊α˘ ¿≥ „@÷◊Ì ⁄ÿ·Î› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‚÷k‰◊Ì. ¿Î‚ Œflı ÷ı‹ ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ≠ë¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ãÿ›fiı Á_⁄_‘ ¬fl˘ ¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµfiı ¿ÂÌ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ. ãÿ› “flÌ·ıÏÀ‰” »ı. fiı [7] iÎÎfi “Ïfl›·” »ı. ’HÎ ãÿ› ÁÎv_ ˢ› ÷˘ … iÎÎfi‹Î_ …·ÿÌ ≠√Ï÷ ‹Î_ÕÌ Â¿ı. ±ÎI‹Î ωÂı ≠ëΉϷ ! ≠ë¿÷ν — ¿ı‰‚Ìfiı ±ÎI‹Î ÿı¬Î÷˘ ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ¿ı‰‚Ìfiı iÎÎfi◊Ì ÿı¬Î›. Ωı‰_ ±ıÀ·ı ¤Îfi ◊‰_ ±Î‰flHÎfiÎ ±Î‘Îflı, ϤLfi÷Î ! fiı ΩHΉ_ ±ıÀ·ı ±fi¤‰ ◊‰˘. ±ı ±w’Ì’ÿ »ı, ±fi¤‰√Q› »ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ ±Î‘Îflı ÿıË »ı ¿ı ÿıËfiı ±Î‘Îflı ±ÎI‹Î ? ≠ë¿÷ν — ¿ı‰‚Ì ÏÁ‰Î› ±ÎI‹Î ⁄ÌΩ ÿı¬Ì ¿ı ¬flÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ˢ› ÷˘ ÿıË ∂¤˘ flËı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ≠ë¿÷ν — ±iÎÎfiÌfi˘ ±ÎI‹Î, iÎÎfiÌfi˘ ±ÎI‹Î ±fiı ‹˘ZÎı ±iÎÎfi◊Ì ‹„@÷ ±ı … ‹˘ZÎ ! √›ı·Îfi˘ ±ÎI‹Î, ±Î hÎHÎı›fiÌ Â„@÷±˘‹Î_ Œıfl ¢ ? ÏÁ©˘ Â_ ¿flÌ Â¿ı? Á‰˝iÎ ÷˘ «ÎËı Á˘ ¿flÌ Â¿ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ‹@÷ ÂıfiÎ◊Ì ◊‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiÌfi˘ ±ÎI‹Î ⁄_‘fi‹Î_ »ı ±ı‰_ ·Î√ı; F›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ ±iÎÎfi◊Ì ‹@÷ ◊‰Îfi_, ’»Ì ±iÎÎfi◊Ì ∂¤Ì iÎÎfiÌfi˘ ±ÎI‹Î ±⁄_‘-⁄_‘‹Î_ ˢ›, ±‹¿ ±’ıZÎαı ⁄_‘ ±fiı ±‹¿ ◊›ı·Ì “≥Œı¿À˚Á”◊Ì ‹@÷ ◊‰Îfi_. ±’ıZÎαı ±⁄_‘ ·Î√ı. ±fiı ’ı·Î ÏÁ© ¤√‰_÷˘ ÷˘ ±⁄_‘ … flËı, ‹˘Z΋Î_ … flËı. ÏÁ© ¤√‰_÷˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì flèÎÎ_. ÿıË‘ÎflÌ … «ÎËı ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ ‹˘ZÎ ¿Ëı »ı, ÷ı ‹˘ZÎ ¿˘≥ ¤˙√˘Ï·¿ V◊Îfi Á˘ ¿flÌ Â¿ı. ÏÁ© ¤√‰_÷˘fiÌ Â„@÷ Á_’ÒHν ω¿ÏÁ÷ ◊›ı·Ì »ı, ’HÎ »ı ?
 2. 2. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 109 110 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤˙√˘Ï·¿ V◊Îfi »ı ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ¬flı¬fl ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı flÎ√¶ıÊ ·Î√ı ? ÷‹ı ’˘÷ı … ‹˘ZÎ V‰w’ »˘ ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, flÎ√¶ıÊ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì. ±Î ÷˘ fl˘_√ ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î, ’fl‹ÎI‹Î ÷˘ …ÿÎ … »ı. ±ı ⁄ıfi˘ ¿_≥ Á_⁄_‘ Ï⁄Ï·Œ◊Ì flÎ√¶ıÊ ◊Λ »ı. ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ±ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î ! ÿÎÿÎlÌ — …ÿÎ fi◊Ì. ±ı … ±ÎI‹Î, fiı ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. Œ¿÷ ÿÂ΋Î_ Œıfl »ı. CÎıfl ±Î‰˘ I›Îflı «_ÿ¤Î¥ ±fiı ±˘ÏŒÁ‹Î_ ⁄ıÃÎ I›Îflı ≠ë¿÷ν — “±ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı” ±ı Á‹Ω‰˘. ¿·ı¿Àfl ÁÎËı⁄ ¿Ëı‰Î›. “Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ” ±ıfiÎ …ı‰_ »ı ! ÿÎÿÎlÌ — “flÌ·ıÏÀ‰”‹Î_ ±ÎI‹Î »ı fiı “Ïfl›·”‹Î_ ’fl‹ÎI‹Î »ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ’fl‹ÎI‹Î ±ı¿ ◊Λ ±ı ÷˘ »ıS·_ VÀı… ¿Ëı‰Î› F›Î_ Á‘Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩıfi˘ ‰ı’Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎflÌ ±ÎI‹Î »ı, fiı fiı ? Á_ÁÎfl‹Î_ fi◊Ì ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î »ı. “flÌ·ıÏÀ‰”fiı ¤…ı ÷˘ ωfiÎÂÌ »ı fiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı »ıS·_ VÀı… ¿Ëı‰Î›. ±ı ’»Ì ±Î√‚ ¿Â_ “Ïfl›·”fiı ¤…ı ÷ı ’fl‹ÎI‹Î »ı, ÷fiı ¤Îfi ˢ› ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î‹Î_ flËı fiı ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. ¤Îfi fi◊Ì ÷˘ ÷_ «_ÿ¤Î¥ »ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ±˘‚¬‰Î◊Ì ±Î’HÎfiı Â_ ≠ÎM÷ ◊›_ ±ÎI‹Îfi_ ƒT›, ZÎıhÎ ! Á‹…‰_? ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ZÎıhÎ ÷flÌ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı·˘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÁfiÎ÷fi Á¬. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi_ V‰ZÎıhÎ, ’˘÷Îfi˘ ±fi_÷ ≠ÿıÂÌ ¤Î√ »ı ÷ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î «ı÷fi »ı. ÁfiÎ÷fi »ı, ¿ı ÷ıfi_ ω·ÌfiÌ¿flHÎ ±ıfi_ ¬flı¬fl ZÎıhÎ fi◊Ì ¿Ëı‰Î ‹Î_√÷˘. ±ı ÷˘ ’flZÎıh΋Î_◊Ì ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ◊Λ »ı ? Â_ ±ıfiÌ ÏV◊Ï÷ ⁄ÿ·Î› »ı? V‰ZÎıhÎfi_ ‰Hνfi ¿›Ù »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÁfiÎ÷fi »ı, ±ıfi˘ ±ı … flËı »ı, …ı‹ ‰ŸÀÌ‹Î_ ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfi_ ƒT› ⁄ÿ·Î› ? Á˘fi_ ±fiı ÷Î_⁄_ ¤ı√_ ◊›_ ˢ› ÷˘ Á˘fiÎfiÌ ÏV◊Ï÷ ⁄ÿ·Î÷Ì fi◊Ì, ±ıfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi_ V‰ƒT› fiÎ ⁄ÿ·Î›. ’HÎ ±ÎI‹Îfiı …ı ƒT› √HΑ‹˝ ⁄ÿ·Î÷Î fi◊Ì ÷ı‹. ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ ±fiÎI‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı flËı‰Î ±Î Á_ÁÎfl¤Î‰◊Ì ·Î√ ◊›Î »ı ÷ı ⁄‘Î ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î›Î »÷Î_ ⁄ÿ·Î÷Î fi◊Ì. ±fiı Á˘fiÎfiı ≠›˘√ı ¿flÌfiı »^À_ ’ÎÕÌ Â¿Î› »ı. ¿flı, ¿Î‚ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı ±fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ¤›‰Î‚Ì ≠ë¿÷ν — CΙfiÎ ÿÎHÎ΋Î_ ±fiı ’ZÎÌ‹Î_ «ı÷fiÎ …ÿÌ fiı ? …B›Î±ı √›Î I›Î_ ¤› µI’Lfi ◊Λ. ∞‰‹ÎhÎfiı Á‹›ı Á‹›ı ¤Î‰ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, «ı÷fiÎ ÷˘ Áfl¬Ì …, ‹Îfl΋Î_, ÷‹Îfl΋Î_ fiı CΙfiÎ ÿÎHÎ΋Î_ «ı÷fiÎ ÷˘ Áfl¬Ì … ’HÎ ÿflı¿fiÎ ±Î‰flH΋Î_ Œıfl »ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¿Îfl …ÿÎ …ÿΠˢ› ? ≠ë¿÷ν — «ı÷fi ⁄ÌΩfiı ˷Ήı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹Î ±ı¿ … ≠¿ÎflfiÎ »ı.
 3. 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 111 112 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiÎ ¬Î·Ì V’½◊Ì … ⁄‘_ «Î·ı »ı. Á_Ωı√˘fiÎ Á‰Îfl ◊≥” ¿Ëı »ı ±ı › ±Ë_¿Îfl … »ı ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±ı¿ “⁄ÌÏ·Œ” ∂¤Ì ◊≥ Ω› »ı ¿ı “Ë_ ¿v_ »_”. ÷ı ω¤Îω¿ ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfi˘ ¤ÎÁ ¬fl˘ ? ¤Î‰‹Î_ ˢ‰Î »÷Î_ ±ÎI‹Î “’˘÷ı” V‰Î¤Îω¿ ¤Î‰‹Î_ … ˢ› »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ≠ë¿÷ν — Q≤÷ÿıË‹Î_ ÷˘ ⁄‘Î_ … ÷k‰˘ flËı »ı fiı ? ≠ë¿÷ν — flÎhÎı ¨CÎÌ √›Î ’»Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ÿÂÎ ¿≥ ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¬Î·Ì ’ÿ˚√· ±fiı ±Î¿Î ⁄ı … ÷k‰˘ flËı »ı. ⁄ÌΩ_ ∂ÕÌ Ω› »ı. ’»Ì ⁄‘Î_ … ÷k‰˘ »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω› »ı fiı ÁË ÿÎÿÎlÌ — …ı Ïfifl_÷fl ©ÎI‹ÎfiÎ ¤Îfi‹Î_ flËı »ı ÷ı ÷˘ ¨C΋Î_ ÁËfiÎ_ ‹Ò‚ ÷k‰˘‹Î_ …÷Î_ flËı »ı. › ÷ı … ÏV◊Ï÷‹Î_ flËı »ı. ±fiı …ı “Ë_ «_ÿ·Î· »_” fiÎ ¤Îfi‰Î‚˘ »ı ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ı‹Î_ › V’ıÁ fl˘¿ı fiı ? ÷ıfiı › ¨C΋Î_ “Ë_ «_ÿ·Î· »_”fi_ ¤Îfi …÷_ flËı÷_ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ÷˘ ±ı ⁄˘·ı »ı ¿ı ‹fiı ÁflÁ ¨CÎ ±Î‰Ì. ±S›Î, ÷_ ÷˘ ¨CÎ÷˘ Ë÷˘ ÷ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ’ÿ˚√· ÷k‰fiÌ ’˘÷ÎfiÌ V‰Î¤Îω¿ V’ıÁ ÷˘ ˢ› ¬⁄fl ¿˘fiı ’ÕÌ ? ±ı ±Ë_¿Îflı ΩH›_. …. ’HÎ ±Î ⁄ÌΩ ’fl‹ÎHα˘fiÎ Á_‹ı·fi◊Ì …ı ÿıË µI’Lfi ◊Λ »ı ÷ı ’HÎ …√Î fl˘¿ı »ı. ±ÎI‹Î fiÌ¿‚Ì √›Î ’»Ì ⁄‘Î ’˘÷ÎfiÎ ‹Ò‚ ÷k‰‹Î_ ≠ë¿÷ν — ‹fi›˘√Ì ±fiı ±ÎI‹›˘√Ì‹Î_ ¢ Œıfl »ı ? ±Î‰Ì Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl »ı, ±Î¿ÎÂ-’Î÷΂ …ıÀ·_ ±_÷fl »ı. ’HÎ …ı ≠ë¿÷ν — ‹ÎHÎÁı Ïfiç› ¿›˘˝ ˢ› ¿ı V‰w’‹Î_ flËı‰_ »ı, ÷ı ÿıË›˘√Ì »ı ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ‹fi›˘√Ì CÎHÎÎ ¨«Î. ‹fifiÎ ›˘√◊Ì ±ÎI‹ÎfiÎ ⁄Ï©√Q› »ı ? ±Î ‹fi◊Ì ◊Λ »ı ? ¿ı ±ÎfiÎ◊Ì ±÷Ì÷ »ı ? ›˘√fiı fiÎ ’ˢ_«Î›. ÿÎÿÎlÌ — V‰w’‹Î_ flËı‰_ ±ı ‹fi◊Ì, ⁄Ï©◊Ì, ⁄‘Î_◊Ì ÷ÿ˚fi ≠ë¿÷ν — ±_÷‹˝¬Ì ±fiı ⁄ÏË‹˝¬Ì ±ı ⁄ı ωÊı Á‹Ω‰˘. ±÷Ì÷ »ı. ’HÎ V‰w’fi_ ¤Îfi ˢ‰_ Ωı≥±ı. ‹fi “¿Q’Ï·À ÏŒÏ{¿·” ÿÎÿÎlÌ — ±Ï‰fiÎÂÌfi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı ±_÷‹˝¬Ì ◊Λ. F›Î_ »ı. Á‘Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩıfiÌ wÏ« »ı, ≥E»Î »ı, ‰ÚÏkα˘ ⁄ËÎfl ¤À¿ı »ı, I›Î_ ÏfiƒÎ‹Î_ «ı÷fifiÌ ÏV◊Ï÷ ! Á‘Ì ⁄ÏË‹˝¬Ì flËı. ±ÎI‹Î - ±fiÎI‹Îfi_ ¤ıÿÎ_¿fi ! ≠ë¿÷ν — flÎhÎı ÁÒ≥ √›Î, Á‰Îflı ΩB›Î, ÷ı ¿˘fiı ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ±ı¿Ì ¨CÎı Á‰Îfl ◊≥ ? ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹Î »^ÀÎ ’ÎÕ‰Î Ë˘› ÷˘ Â_ ¿fl‰_? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl ±_÷—¿flHÎfiÎ ‘‹˝ ÿÎÿÎlÌ — Á˘fi_ ±fiı ÷Î_⁄_ ‰ŸÀŸ‹Î_ ¤ı√_ flËı·_ ˢ› fiı ±ı‹Î_◊Ì »ı ⁄‘Î_. ±ÎI‹Î «ˆ÷L› ±Ïø› ¤Î√ »ı, iÎÎ÷΃WÀÎ fiı ±Ïø› »ı. ±ı‹Î_ Á˘fi_ »^À_ ’ÎÕ‰_ ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? «˘¿ÁÌfiı ’Ò»˘ ÷˘ ÷ı Â_ ¿ËıÂı ? ±_÷—¿flHÎ ±Ïø› ◊Λ ÷˘ Á¬‹› ’ÏflHÎ΋ ‰I›Î˝ ¿flı. flÎ÷ı ¨CÎÌ Ω› ±‹fiı ‰ŸÀÌ ±Î’Ì Ω‰ ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊≥ …Âı. ÷ı‹ ÷‹Îflı ±‹fiı ±ıÀ·_ ±ıÀ·ı ±Ïø› ◊≥ √›˘, ÷ıfi_ Á¬ ‰÷ı˝. ±Î Ïø›Î »ı I›Î_ Á‘Ì Á¬ CÎÀı. … ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±‹Îfl˘ µ¿ı· ·Î‰Ì ±Î’˘. ÷˘ ¿Î‹ ◊≥ Ω›. ±ÎI‹Î ±Î ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı ¨CÎı »ı. fiı ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı Ω√ı »ı. ±fiı “±ı¿Ì ¨CÎı ±ı¿ Áı¿_Õ ’HÎ ±fiÎI‹Î ◊›˘ fi◊Ì. iÎÎfiÌfiı ¿Ëı‰Î …ı‰_ »ı, ÷‹Îflı ¿fl‰Î
 4. 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 113 114 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 …ı‰_ ¿Â_ … fi◊Ì. ¿fl‰_ ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı, “iÎÎfiÌ” ‹‚Ì √›Î ÷ıfi˘ µ¿ı· iÎÎfi◊Ì ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ. ⁄Î¿Ì F›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı ±Î‰Ì √›˘. ‹‹÷ΤΉ »ı I›Î_ Á‘Ì Á‹÷ΤΉ @›Î_◊Ì ±Î‰ı ? ±ı¿ ‰¬÷ ≠ë¿÷ν — ’fl‹ÎI‹Îfiı ±˘‚¬‰Î‹Î_ ÿ—¬ ±fiı ±ÂÎ_Ï÷fi˘ Á‹Ï@÷fiı V’Âı˝ I›Îfl ’»Ì … ›◊Î◊˝ Á‹÷ΤΉ ±Î‰ı. ±Î ·˘¿˘ ¿Ëı ±fi¤‰ ¿ı‹ ◊Λ »ı ? »ı ÷ı ÷˘ ·˙Ï¿¿ Á‹÷ΤΉ ¿Ëı‰Î›. ÂÎj΢-’V÷¿˘ ‰Î_«Ì ‰Î_«Ìfiı ’V÷¿˘fi˘ ‹˘ZÎ ◊›˘ ’HÎ ±ı‹fi˘ fiÎ ◊›˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹ÎI‹Î ÷˘ »ı …, ’HÎ ÷‹ı ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı …ÿÎ’HÎ_ flά˘ »˘. ‹ËŸ ’fl‹ÎI‹Î ⁄ıÃÎ »ı ÷ıfiÌ ¤„@÷ µI’Lfi ◊≥ ±ÎI‹Á¬fiÌ ±fi¤ÒÏ÷ Ω› ÷˘ ’»Ì ÿ—¬ µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ’HÎ ±˘‚¬ÎHÎ ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı ≠ë¿÷ν — ‹fi ÂÎ_÷ ◊Λ, ‹fi ’…‰ı fiËŸ ÷˘ ±ı ¿›_ Á¬ µI’Lfi ¤„@÷ µI’Lfi ◊Λ ? ≠I›ZÎ ¤„@÷◊Ì Á¬ »ı ±fiı ’fl˘ZÎ ¤„@÷◊Ì ◊Λ ? Ï«kÎ ¤À¿ı fiËŸ ÷˘ ±ı ¿›_ Á¬ µI’Lfi ◊Λ ? CÎÕÌ‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ◊Λ fiı CÎÕÌ‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹fi … ⁄‘_ ¿flı »ı. ‹fi … Ï«kÎfiı, ±Ë_¿Îflfiı, ≠ë¿÷ν — ¤√‰Îfi ÿ—¬fi˘ Ë÷ν »ı fiı Á¬fi˘ ¿÷ν »ı, ÷˘ ’»Ì ⁄‘Î_fiı µU¿ıflı »ı. ‹fi ÂÎ_÷ ◊≥ √›_ ±ıÀ·ı ⁄‘_ ÂÎ_÷ ◊≥ Ω›. ±ÂÎ_Ï÷ ¿ı‹ »ı ? ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÿÂ΋Î_ ±ÎI‹Îfi_ Á¬ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ÿ—¬fiÎ Ë÷ν › fi◊Ì fiı Á¬fiÎ ¿÷ν › fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi_ … »ı ? ¤√‰Îfi ΩıÕı ¤ıÿ⁄Ï© Ω›, ±¤ıÿ⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ, I›Îflı ÿ—¬ Ω›. ¤√‰Îfi ¿˘≥fi_ ÿ—¬ ·ı÷Î fi◊Ì fiı Á¬ ±Î’÷Î fi◊Ì, ±ı ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎfl◊Ì ¿Â΋Î_◊Ì Á¬ fiΠˢ›, ¿_≥ Ωı‰Î◊Ì Á¬ »ı ¿ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊≥ Ω, ±ı¿ ◊≥ Ω, ±ıÀ·ı ÿ—¬ fi◊Ì. µI’Lfi ◊›ı·_ fiΠˢ›, ¿_≥ ÁÎ_¤‚‰Î◊Ì, ¬Î‰Î◊Ì, V’½◊Ì, Ã_Õ¿◊Ì ¿ı ¿˘≥ Ω÷fi_ ≥ÏLƒ›Á¬ fiΠˢ›, ’ˆÁÎfiı ·Ì‘ı Á¬ fiΠˢ›, ¿˘≥ ±Î‰˘ ±ı¿ ‰Î÷ ÁÎ«Ì fiÎ ΩHÎı ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷. ¿ËıfiÎv_ fiΠˢ›, ωʛÁ¬ fiΠˢ›, I›Î_ ±Î√‚ ‹ËŸ …ı Á¬ ‰÷ν› ¤˘Ï‹›˘ ¤Î_√ı ¤‰ ¤À¿Î‹HÎ ! ÷ı ±ÎI‹Îfi_ Á¬ »ı. ’HÎ ±Î Á¬fiÌ ÷‹fiı ¬ÎÁ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. F›Î_ Á‘Ì Ï‰Ê›˘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Îfi_ V’WÀ Á¬ fiÎ ±Î‰ı. ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎı …‰Îfi˘ Áfl‚ flV÷˘ ¿›˘ ? »^Àı ÿıËÎK›ÎÁ I›Î_ ... ÿÎÿÎlÌ — ¤˘Ï‹›Îfiı ‹‚‰_ ÷ı, ¤˘Ï‹›˘ ‹Y›˘ ±ıÀ·ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘. ±ıfiÎ◊Ì ÁÌ‘˘ fiı Áfl‚ ‹Î√˝ ‰‚Ì ⁄ÌΩı ¿›˘ »ı ? ≠ë¿÷ν — ÿıËÎK›ÎÁ √›˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — √…‰_ ¿Î’Ì ·ı, √΂ ¤Î_Õı, ‹Îflı, ÷˘ › ÷‹fiı flÎ√¶ıÊ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı Â_ ¿fl‰Î◊Ì ‹˘ZÎı …‰Î› ? Á‹Ï@÷ ◊Λ ÷˘ fiÎ ◊Λ ÷˘ ÿıËÎK›ÎÁ √›˘ ¿Ëı‰Î›. F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹iÎÎfi ≠ÎM÷ fiÎ …‰Î› ±◊‰Î “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Î ◊Λ ÷˘ …‰Î›. “iÎÎfiÌ” ⁄ı ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±Î¬_ …√÷ ÿıËÎK›ÎÁı ‰ŸÀ΂Λı·_ »ı. …ıÀ·Î ω¿S’ ≠¿ÎflfiÎ. ±ı¿ ÂÎjÎiÎÎfiÌ ±fiı ⁄ÌΩ ±fi¤‰iÎÎfiÌ, ›◊Î◊˝ iÎÎfiÌ. ±ıÀ·Î ÿıËÎK›ÎÁ. ÿıË √fiı√ÎflÌ ‰ŸÀ΂‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì, ‹„@÷ ‹ÎÀı »ı, ›◊Î◊˝ iÎÎfiÌ ÷˘ ‹ËŸ◊Ì ’Î÷΂ Œ˘ÕÌfiı ⁄˘·ı ±ı ›◊Î◊˝ iÎÎfi. ›◊Î◊˝ ¤‰˘¤‰fiÌ √fiı√ÎflÌ ·Î‰ı·Î ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl‰˘ ’ÕÂı fiı ?
 5. 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 115 116 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿıËÎK›ÎÁ Ω› ±ıÀ·ı «ÎÏflh΋Î_ ±ÎT›˘ ¿Ëı‰Î›. ±Ë_¿Îfl ¿flÌfiı ±Î√‚ ‰‘Îfl‰_ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ÿıË‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ V◊Îfi @›Î_ ? ±ËŸ ‰ÎB›_ ˢ› ÷˘ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı ¿ı “‹fiı ⁄Ë ‰ÎB›_.” ±ıÀ·ı ÿ—¬ ’΋ı ±fiı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı ¿ı “‹fiı ¿_≥ ‰ÎB›_ fi◊Ì.” ÷˘ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰Î‚‹Î_ fiı fi¬‹Î_ fi◊Ì, ⁄Ì…ı ⁄‘ı … ±ÎI‹Îfi_ V◊Îfi »ı. ±Î F›Î_ ÿı‰÷Î ±ÕÎÕ̱ı fiı ¬⁄fl ’Õı I›Î_ ±ÎI‹Îfi_ V◊Îfi ¬Î·Ì ±Ë_¿Îfl … ¿flı »ı. ±Î ‰Ì÷flÎ√˘fi_ √Òœ ωiÎÎfi Ωı Á‹Ωı ÷˘ »ı. ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ Ω÷fi_ ÿ—¬ ˢ÷_ ËÂı !? ±ÎI‹Î ’˘÷ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î … »ı ! ±ÎI‹Î «ˆ÷L› »ı ±fiı …Õ Á_⁄_‘ »ı. ’˘÷ı Á_⁄_‘Ì ±fiı …Õ ≠ë¿÷ν — …Õ‹Î_ «ı÷fi ‹Ò¿Ì ¿Λ ? Á_⁄_‘ ‹ÎhÎ »ı. ±Î’HÎfiı Á_›˘√˘fi˘ Á_⁄_‘ ◊›˘ »ı, ⁄_‘ fi◊Ì ◊›˘. ÿÎÿÎlÌ — “±Î ’ıfi ‹ÎflÌ »ı” ¿èÎ_, ÷ı ÷‹ı ‹ÎflÎ’HÎÎfi_ «ı÷fi Á_›˘√˘ ’λΠω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ı¿ Œıfl˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ‹@›_, ÷ı◊Ì ±ı Ωı ‹ÎflÎ◊Ì ¬˘‰Î≥ Ω› ÷˘ ÷‹fiı ÿ—¬ ◊Λ ! ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flÌ ·ı ’»Ì Á_›˘√ Á_⁄_‘ ⁄‘˘ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fi˘ »ı. ÿıË - ±ÎI‹Îfi_ ϤLfiI‰ ... I›Î_ »ı ÁΫ_ iÎÎfi ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±fiı ÿıËfi˘ Á_⁄_‘ ¢ »ı ? ÁΫ_ iÎÎfi ˢ› ÷ıfiÌ ÏfiÂÎfiÌ Â_ ? fiÎfiÎ ⁄΂¿◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ‰Ú© Á‘ÌfiÎ, fiÎfi_ ⁄΂¿ ±ıÀ·ı ÿ˘œ ‰flÁ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ±ı_ÂÌ ‰flÁ Á‘ÌfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±fiı ÿıËfi˘ ¿˘≥ Á_⁄_‘ fi◊Ì. ±Î ‹ÎHÎÁfiÌ Á_ÁÎflÌ ’ÿ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı Á_L›ÎÁÌ ’ÿ Á‘ÌfiÎ ⁄‘Î_ ‹fiW›˘fiı ±Î¿Ê˝HÎ ¿flı. ’λ‚ …ı‹ ’ջΛ˘ »ı ÷ıfiı ‹ÎHÎÁ ΩıÕı …ıÀ·_ ¿fiı¿Âfi »ı, ÷ıÀ·_ ¿ÎflHÎ ¿ı Œı¿À ‰V÷ »ı. ⁄΂¿fiı › ‹ËŸ ÿ½fi ◊Λ. …ı ‘‹˝V◊Îfi˘‹Î_ ±ÎI‹Îfiı ±fiı ÿıËfiı Á_⁄_‘ »ı. ’ջΛ˘ …ı‹ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ⁄΂¿˘fiı ËıÕı¿ ◊≥ Ω› I›Î_ ÁΫ˘ ‘‹˝ fi◊Ì, ±ı ⁄‘_ flÌ·ıÏÀ‰ »ı. ∂¤˘ ◊Λ »ı. ÷ı‹ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊Λ »ı. ±Î ÷˘ …ı ‰Îÿ µ’fl ω‰Îÿ fiÎ ◊Λ ±ı ÁΫ_ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±fiı ‰Îÿ ’Îfl¿Ì «Ì… ⁄◊Î‰Ì ’՛Π»ı. µ’fl ω‰Îÿ ◊Λ, Á_‰Îÿ ◊Λ, ≠Ï÷‰Îÿ ◊Λ, ∞¤ÎΩıÕÌ ◊Λ I›Î_ ÁΫ_ ±ÎI‹Î ±fiı ÿıËfi˘ Á_⁄_‘ ±ıÀ·˘ »^À˘ »ı. …ı‹ ±Î Ï·ŒÀ‹Î_ iÎÎfi fiΠˢ›. ∂¤ı·˘ ‹ÎHÎÁ ±fiı Ï·ŒÀ ±ı ⁄ı …ÿÎ_ »ı. Ï·ŒÀ ⁄‘_ … ¿Î›˝ ¿flı »ı. iÎÎfi ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ- ±ı¿ Á_ÁÎfl‹Î_ Â_ ¬v_ fiı Â_ ¬˘À_ ? Â_ ÷‹Îflı ÷˘ Œ¿÷ ⁄Àfi … ÿ⁄Ή‰_ ’Õı »ı, ±ıÀ·_ … ¿Î›˝ ¿fl‰Îfi_ ˢ› ±ÏË÷¿ÎflÌ fiı Â_ ÏË÷¿ÎflÌ ÿı¬ÎÕı ÷ı ±fiı ⁄Ì…_ ‹˘Z΋Î√˝fi_ iÎÎfi. ±ı‹Î_ »ı. ±Î fiËŸ Á‹Ω‰Î◊Ì ·˘¿˘ ¤›_¿fl ±ÂÎ÷α˘, ’ÌÕα˘ ¤˘√‰ı »ı. Ωı ‹˘Z΋Î√˝fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊≥ Ω› ÷˘ ’ı·_ Á_ÁÎfl ‹ÎÀıfi_ iÎÎfi ÷˘ ±Î Ï·ŒÀfiı ¨«¿‰Î Ω› ±ıfiÎ …ı‰_ ±Î ÷˘ŒÎfi »ı. ±Î ‹fi, ‰«fi, ÁËı…ı µI’Lfi ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ƒÏWÀ ‹‚Ì fiı ! ÏÿT›ƒÏWÀ ‹‚Ì ! ¿Î›Î hÎHÎı › Ï·ŒÀ »ı. ¬Î·Ì “Ï·ŒÀ”fi_ ⁄Àfi … ÿ⁄Ή‰Îfi_ »ı. ±ı¿ ‹˘Z΋Î√˝fi_ iÎÎfi fiÎ ‹‚ı ÷˘ Á_ÁÎflfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fi_ iÎÎfi ±Î’fiÎflÎ Á_÷˘ ±ÎI‹Î »ı fiı ⁄ÌΩı ±Ë_¿Îfl »ı. …ıfiı Á_ÁÎÏfl¿ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‰V÷±˘ ‹‚‰Î Ωı≥±ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ ±ı‰Î Á_÷˘ ÿ·˝¤ ˢ› »ı. Ωı≥÷Ì Ë˘› ÷ıHÎı ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı ⁄Àfi ÿ⁄Ή‰Îfi_. ±fiı …ıfiı Á_ÁÎflÌ ‰V÷±˘ Ωı≥÷Ì fiΠˢ› ÷ıHÎı ±ÎI‹ÎfiÎ ¤Î‰ı ¿flÌfiı ⁄Àfi ÿ⁄Ή‰Îfi_. ‰Ø·ı’‹˚ ¤Ï‰W›Ï÷ ±ÎI‹ÎfiÎ ¤Î‰ı ¿flÌfiı ¿ı‹ ? ÷˘ ¿ı”, »^À‰_ »ı, ‹˘ZÎı …‰_ »ı. ˉı ±ıfiı ≠ë¿÷ν — ·˘¿˘ ¤√‰Îfifiı »ı÷flÌfiı ‘‹˝‹Î_ ¤˛WÀΫÎfl ¿flı »ı.
 6. 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 117 118 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ë ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷˘ ’Ëı·Î_◊Ì … ¤√‰Îfi V‰w’, @›Îflı ? ’Ëı·ÎfiÎ iÎÎfi̱˘ f·˘¿ ⁄˘·ı·Î — ±L› ZÎıhÎı ¿Ú÷‹˚ ’Î’‹˚, ‘‹˝ZÎıhÎı ωfiU›Ï÷, ≠ë¿÷ν — ∞‰, ±ÎI‹Î ±fiı ¤√‰Îfi‹Î_ Œıfl ¢ ? ‘‹˝ZÎıhÎı ¿Ú÷‹˚ ’Î’‹˚, ‰Ø·ı’‹˚ ¤Ï‰W›Ï÷. ÿÎÿÎlÌ — V‰ÁkÎ΋Î_ ±Î‰Ì Ω› I›Îfl ’»Ì ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ‰Ø·ı’ ±ıÀ·ı ·Î¬˘ ‰flÁ ‹ÎÀı ¬·ÎÁ ◊≥ Ω› ! fi¿˝ ‹‚ı ’vÊ ◊Λ ’»Ì ’vÊÎ◊˝‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›, fiı F›Î_ Á‘Ì ! …ı ’˘÷Îfi_ … ±ÏË÷ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı ÷ıfiı ±‹ı Ω√÷Î ¨CÎı »ı ±ı‹ ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁkÎ΋Î_ »ı I›Î_ Á‘Ì ∞‰ »ı. ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ ‹fiW›’HÎ_ …÷_ flËıÂı, ÿ—¬fiÎ Õ_√fl ∂¤Î “Ë_ ‹flÌ …≥” ±ı‰_ ¤Îfi »ı ÷ı ∞‰ »ı fiı “Ë_ fiËŸ ‹v_” ÷ı‰_ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı. ±Îfiı iÎÎfi ±ı¿·_ … ±À¿Î‰Ì ¿ı. ÁI›iÎÎfi ‹‚‰_ ¤Îfi ±Î‰ı ÷ı ±ÎI‹Î fiı “e· VÀı…”‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ¤√‰Îfi. Ωı≥±ı. ’V÷Ή˘ ±ı¿·˘ ¿fl‰Î◊Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ’V÷Ή˘ ±ı ÷˘ ‘‹˝fi_ ±ı¿ Âw±Î÷fi_ ’√Ï◊›_ »ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ¤√‰Îfifi_ V‰w’ @›Îflı √HÎΛ ? ≠ë¿÷ν — ¬˘ÀÎ_ ¿Î‹ ¿flı fiı ’V÷Ή˘ ¿flı fiı ’λ_ ±ıfi_ ±ı «ÎS›Î ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îflı ¤√‰Îfi V‰w’ ◊‰Î ¿flı fiı ? ‹Î_Õı ±fiı ’»Ì ¿‹˝fiÎ ⁄˘Ω ±˘»Î ◊≥ Ω› I›Îflı »ıS·ı d· V‰w’ ◊Λ I›Îflı ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ’V÷Ή˘ ËÎÏÀ˝·Ì ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ÿˆÏË¿ w’ ‘ÎflHÎ ¿flı I›Îflı ∞‰ ¿Ëı‰Î› ? ∂‘_ iÎÎfi ‹‚ı »ı ÷ı‹Î_◊Ì I≤WHÎα˘ µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ¨‘Î iÎÎfifiÌ ±ÎflΑfiÎ◊Ì Œ‚V‰w’ı ÿ—¬ ±Î‰ı »ı. ⁄οÌ, ¿<ÿfl÷ ¿˘≥fiı ÿ—¬ ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÿˆÏË¿ w’ ‘ÎflHÎ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ¬Î·Ì “Ï⁄·ÌŒ” ±Î’‰Î ÁΩ˝›ı·Ì fi◊Ì. ‹fiW› ÏÁ‰Î›fiÎ ≥÷fl ≠ÎHÎ̱˘fiı ¿_≥ Ï«_÷Î ⁄ÿ·Î› »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ ⁄ıÃÌ »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ÷‹ı ¿ı ÿ—¬ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎV‰w’ … »˘ fiı ±ÎI‹V‰w’ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ‹fl÷Î … fi◊Ì, ¬Î·Ì “Ï⁄·ÌŒ” … ‹flı »ı. ω¿S’Ì ◊Λ I›Îfl ’»Ì ‹fiW› ±Ë_¿ÎflÌ ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl fi˘‹˝· ¿Ëı‰Î› »ı, ÁÎËÏ…¿, ‰ÎV÷ω¿ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ω¿S’Ì ◊Λ ≠ë¿÷ν — ÿflı¿fiÎ ±ÎI‹Î ±ı¿ V‰w’ »ı, ÷˘ ’»Ì ÿflı¿fiı ÷˘ …‰Î⁄ÿÎfl ⁄L›˘. ±fiı …‰Î⁄ÿÎfl ⁄L›Î ’»Ì ÿ—¬ ±Î‰ı. F›Î_ Á‘Ì ±fi¤‰ …ÿÎ …ÿÎ ¿ı‹ ◊Λ »ı ? ω¿S’Ì fiÎ ◊Λ, …‰Î⁄ÿÎfl fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì ¿<ÿfl÷ ¿˘≥ Ïÿ‰Á ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ±ÎI‹Î Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝‹Î_ »ı. ±ıfiÎ ≠‰ÎË …ÿÎ ¿˘≥fiı › ÿ—¬ ±Î’÷Ì fi◊Ì. …ÿΠˢ‰Î◊Ì ÿflı¿fiı …ÿÎ …ÿÎ ±fi¤‰ ◊Λ »ı. ≠ë¿÷ν — ÿ—¬ ‹fiW›˘ … ∂¤Î_ ¿flı »ı ? ≠ë¿÷ν — ©ÎI‹Î ±fiı ±Â©ÎI‹Î ⁄_fiı ±ÎI‹Î ±ı¿ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı … ∂¤_ ¿›Ù »ı, ¿<ÿfl÷ı fiËŸ. ¿<ÿfl÷ ÷˘ ËıS’e· »ı. iÎÎfifi˘ ÿw’›˘√ ◊›˘ ±ıÀ·ı Âı÷Îfifi_ flÎ… ÷‹ÎflÌ µ’fl ÿÎÿÎlÌ — ±Â© ÷˘ ±’ıZÎÎfiÎ ±Î‘Îflı ¿Ëı‰Î› »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· ◊≥ √›_ I›Î_ ’»Ì ¤√‰Îfi ∂¤Î fiÎ flËı. »_” I›Îflı ±Â© ¿Ëı‰Î›, ±ı ∞‰ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ı “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ”
 7. 7. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 119 120 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¡ı¿«fl ◊≥ Ω› fiı “flÎ≥À Ï⁄·ÌŒ” ⁄ıÁı I›Îflı “©ÎI‹Î” ¿Ëı‰Î›. «_ƒ‹Î ÷˘ ±ı¿fi˘ ±ı¿ … »ı. ÷ÎflÌ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ±Î‰_ ⁄ı ÿı¬Î› »ı. ≠ë¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı‹ ⁄˘·_ »_ ÷ı‹Î_ ¿_≥ ≠«_Õ ±Ë_¿Îfl ±flÌÁÎ ±Î√‚ «¿·Ì ⁄ıÁı »ı, I›Î_ ⁄ı «¿·Ì ˢ› »ı ? »÷Î_ ÷˘ fi◊Ì CÎÒÁÌ …÷˘ fiı ? ±ıfiı ¤˛Î_Ï÷ ◊Λ »ı ¿ı ⁄Ì∞ «¿·Ì »ı, ÷ı «Î_« ‹Îfl ‹Îfl ¿flı »ı. ±ıfiı ‰Î√÷_ › ËÂı. ±ıfiı ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ › ±ı ’Î»Ì ±Î‰ı. ±Î’HÎı ±ıfiı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ (±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì) ÷‹ı ’˘÷ı ÷ı V‰w’ ’һ̱ı ¿ı Â_ ¬˘‚˘ »˘ ⁄Ëıfi ? ÷‹fiı fi◊Ì ‘HÎÌ, fi◊Ì Ïÿ›fl, fi◊Ì ◊≥fiı ⁄˘·˘ »˘. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ … ⁄˘S›Î ‹ÎÀı ±Ë_¿Îfl fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÁÎÁ ÷˘ Â_ ¬˘‚˘ »˘ ? ±ı‰_ ±Î ·˘¿˘fiı ±Î_ÀÌ ’ÕÌ √≥ »ı. ±Î F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ Ë_ »_ ‹Îfiı ÷ı ±Ë_¿Îfl »ı. ±flÌÁ˘ ÷˘ ‹˘À_ “ÁΛLÁ” »ı. ±ÎI‹Îfi_ “ÏŒÏ{¿·” ‰Hνfi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ≠ë¿÷ν — ÁΫΠ∞‰‰Î‚Î ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î ±flÌÁ˘ … ±ı¿ ÁΑfi »ı ! ÿÎÿÎlÌ — ÁΫΠ∞‰‰Î‚Î ÷˘ ±ÎI‹Î ©ÎI‹Î ΩH›˘ ±ı … ’˘÷ı “Ë_ »_, Ë_ »_” ¿flı »ı ÷˘ ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı ¿ı Ω, ÷_ ±fiı Ë_ …ÿÎ_! ¿Ëı‰Î›. ⁄οÌ, ±Î ‹_Ïÿflfiı ¤√‰Îfi ‹Îfi̱ı ÷˘ ¤√‰Îfi @›Î_ Ω›? ±ı ≥√˘≥{‹ ±˘√‚Ì √›˘ ¿ı “÷_ … »ı” ±Ë_¿Îfl ±ı‹ fiı ±ı‹ ‹_Ïÿflfiı ¤√‰Îfi ¿ËÌfiı «˘_ÀÌ ’Õ̱ı ÷˘ ¤√‰Îfi ËV›Î ¿flı ¿ı ±S›Î, ±˘√‚Âı fiËŸ, ±ı «ÀHÎÌfiÌ …ı‹ ‰ÀΛ ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ÷_ ±Î_‘‚˘ »ı ¿ı Â_ ? ±Î ‹fiı ±˘‚¬÷˘ fi◊Ì fiı ±Î ‹_Ïÿflfiı «˘_ÀÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ±˘√‚ı. ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ¤Ò·fi_ V‰w’. ’Õ›˘ ! ‹_Ïÿflfiı … «ı÷fi ‹Îfiı »ı. ⁄˛õ, ’fl⁄˛õfiÌ ’Ëı«Îfi ! ±ÎI‹Î ‹˘ZÎV‰w’, ÷˘ ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ? ≠ë¿÷ν — ⁄˛õ ±fiı ’fl⁄˛õ ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±…fl »ı, ±‹fl »ı, ÿıË◊Ì »^À˘ »ı, ÷˘ ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄˛õ ±ı ±ÎI‹Î »ı fiı ’fl⁄˛õ ±ı ’fl‹ÎI‹Î »ı. F›Î_ Á‘Ì ÿıË‘ÎflÌ Ë˘› I›Î_ Á‘Ì ±ı ±ÎI‹Î ±ÎI‹Î √HÎΛ, ’fl‹ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îflfi˘. ±Ë_¿Îflfi˘ ‹˘ZÎ ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ±ı ω·› √HÎΛ fiËŸ. ÷Ì◊Ù¿fl˘ fiı iÎÎfiÌ ’vÊ˘ ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î √HÎΛ. ◊≥ Ω›. …ıfi˘ µÿ˚¤‰ ◊›˘ »ı, ÷ıfi˘ ω·› ◊Λ. ±Ë_¿Îfl … ⁄_‘Λı·˘ »ı, ±ÎI‹Î ⁄_‘Λı·˘ fi◊Ì. iÎÎfiÌ ’vÊ Á‹…HÎ ’ÎÕı ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îflfi˘ ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄˛õ »ı ±ı Â_ »ı ? ‹˘ZÎ ◊≥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îv_ fi΋ Â_ »ı ? ±ÎI‹Î © … »ı, ‹˘ZÎV‰w’ … »ı ! @›Îflı › ±Â© ◊›˘ fi◊Ì ≠ë¿÷ν — «_ÿ·Î·. ¿ı ⁄_‘Λ˘ fi◊Ì !! ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı «_ÿ¤Î≥ »˘ ±ı ÷ÿ˚fi ¬˘À_ fi◊Ì. ⁄Λ flÌ·ıÏÀ‰ ±Î …√÷ ±ı “≥√˘≥{‹”fi_ ω{fi »ı. ±Î¿Î¿<Á‹‰÷˚ ÿı¬ÎÕı T› ’˘≥LÀ › ±Îfl «_ÿ¤Î≥ ±ıLÕ ⁄Λ Ïfl›· T› ’˘≥LÀ › ±Îfl ⁄˛õ! ±ıfi_ fi΋ ≥√˘≥{‹. ¿˘≥ ‰¬÷ ±Î_¬ µ’fl ËÎ◊ ÿ⁄Î≥ √›˘ ˢ› ⁄˛õ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î. ’HÎ ⁄˛õfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı fiı ? ÷˘ ⁄ı «_ƒ‹Î ÿı¬Î›. ±Î‹Î Â_ ÁI› »ı ? Â_ flËV› »ı ? ±flı ¤Î≥, ≠ë¿÷ν — ‹ÎÏ›¿ ⁄˛õ ±fiı ±‹ÎÏ›¿ ⁄˛õ ±ı Á‹Ω‰˘.
 8. 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 121 ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ‹ÎÏ›¿ ⁄˛õfiı ⁄˛õ ¿Ëı‰_ ±ı √fi˘ »ı. …ı ¤˛‹HÎ΋Î_ ’՛Π±ıfiı ⁄˛õ ¿Ëı‰Î› ¿ı‹ ¿flÌfiı ? ‹ÎÏ›¿ ±ıÀ·ı ¤˛‹HÎ΋Î_ ’Õı·˘. ÁΫΠ⁄˛õfiı ⁄˛õ ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — Ωı ‹fiW› Á_’ÒHν ⁄˛õV‰w’, ’fl‹ÎI‹ÎV‰w’ ◊≥ √›˘, ÷˘ ±ı ‰Î÷ ¿flÌ Â¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — …ı ‰Î÷ ¿flÌ Â¿÷Î fi◊Ì ÷ı ⁄˛õV‰w’ ◊›Î … fi◊Ì. Á_’ÒHν ⁄˛õV‰w’ı @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄ËÎflfi_ Á_’ÒHν ¤Îfi ˢ›, Á_ÁÎfḻ˘ ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ¤Îfi ˢ›. ÿıˤÎfi …÷_ flËı ±ı ÷˘ ±ı¿Î√˛÷Î »ı. ±ıfiı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›. Á_’ÒHν ⁄˛õ V‰w’ ◊›Î ’»Ì ‰ÎHÎÌ Ë˘›, ⁄‘_ … ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿıË ±fiı ±ÎI‹Î ⁄Lfiı »^ÀÎ … ‰÷ı˝. …ı‹ ±Î ¿˘À ±fiı ÂflÌfl »^ÀÎ_ ‰÷ı˝ ÷ı‹. ’˘÷’˘÷ÎfiÎ Ïfi…‘‹˝‹Î_ flËı, ⁄˛õ [8] ⁄˛õfiÎ ‘‹˝‹Î_ ±fiı ±fiÎI‹Î ±fiÎI‹ ¤Î√‹Î_ flËı »ı. ÿıˤÎfi fiÎ flËı ±ı iÎÎfifiÌ ’ÒHν÷ÎfiÌ, Ïfiω˝¿S’ ÿÂÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ fi◊Ì. ±ı¿Î√˛÷Î ¿flı, ÁÒ{, µÿÎÁÌfi÷Î ! ¿<_ÕÏ·fiÌ Ω√˛÷ ¿flı. ±ı ÀıQ’flflÌ ±‰V◊Î »ı. ’»Ì ’λ˘ Ë÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ ◊≥ Ω›. ±ı ËıÏS’_√ ‰V÷ »ı, ’HÎ ’ÒHνÿÂÎ Lˢ›. ÁÒ{, Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÌ ÿıHÎ ! vvvvv ≠ë¿÷ν — ÁÒ{ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı ≠ıflHÎÎ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ≠ıfl¿ ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı. ‹ËŸ ±ı¿ÿ‹ ·Î≥À ‹ÎflÌ ÿı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı. ±ı ·Î≥À ◊Λ »ı ÷ı ÁÒ{ »ı. ÁÒ{ ±ı ÷˘ ±Ï‰fl÷ ≠‰ÎË »ı. ’HÎ ÷ıfiı ±Î‰flHÎ ±Î‰ı·Î_ »ı ÷ı◊Ì ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ¿_≥ ÁÒ{ fiÎ ’Õı. ±ıÀ·ı ·˘¿˘ …flο ‹Î◊_ ¬_…‰Î‚ı ±ıÀ·ı ‹ËŸ ·Î≥À ◊Λ fiı ÁÒ{ ’ÕÌ Ω›. ±Î ‹Î◊_ ¬_…‰Î‚ı ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ »ı ±ı ¬⁄fl »ı? ≠ë¿÷ν — fiÎ, ÿÎÿÎ. ÿÎÿÎlÌ — Ï«kΉÚÏkα˘ ±Î‹÷ı‹ ¬ı_«Î›ı·Ì ˢ›, ÷ı ‹Î◊_ ¬_…‰Î‚ı ±ıÀ·ı …flο ±ı¿Î√˛ ◊Λ. ±ı¿Î√˛÷Î ◊≥ ¿ı ‹ËŸ {À ÁÒ{ ’ÕÌ
 9. 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 123 124 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 Ω›. ¤Î‰ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷ıfiı ΩB≤÷ ¿Ëı »ı, ±fiı ÁÒ{ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı. ¤Î‰ΩB≤Ï÷‹Î_ ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı Á’fi΋Î_◊Ì ±Î‚Á ‹flÕÌfiı ¿_≥¿ …√÷ ÁÒ{ ’Õı »ı ÷ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±Î ’vÊÎ◊˝ ¤Îfi ◊›_ ±ı‹ Á‹Ω›. »ı … fiËŸ. ÁÒ{ ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı. ≠ë¿÷ν — ÁÒ{ ±fiı ≠iÎ΋Î_ ¢ Œıfl »ı ? ÿflı¿fiı ÁÒ{ ˢ› »ı, ÷ı ÷ıfiÌ ÁÒ{ ’fl◊Ì ±Î’HÎfiı ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÎ ≠‰ÎËfiÎ ¿ıÀ·Î‹Î ‹Î≥·ı »ı. » ‹ÏËfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ±ı ¿Î›‹Ì ‰V÷ »ı. fiı ÁÒ{ “«ıL…” ‹Î›Î˝ ¿flı. ’Ëı·Î_fiÌ ±fiı ±I›ÎflfiÌ ÁÒ{‹Î_ Œıfl ’Õ›˘ ˢ›, ‰‘Ì Ë˘› ÷˘ Á‹Ω› …ı‹ ±Î√‚ ‰‘ı ÷ı‹ ÁÒ{ “«ıL…” ◊Λ ¿flı. ≠iÎÎ ±ı “ÀıQ’flflÌ ¿ı ±ı @›Î ‹Î≥·ı ’ˢ_E›˘ »ı. ±Î …√÷‹Î_ Ωı‰Î …ı‰Ì ±ı ±ı¿ … ‰V÷ ’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷ »ı. F›Î_ Á‘Ì Á_’ÒHν’ÿ fiÎ ≠ÎM÷ ◊Λ, ÏÁ©ÿÂÎ fiÎ »ı. ±Î ‹fiW›‹Î_ ÂflÌfl‹Î_ ±ı¿·Ì ÁÒ{ … “ÏÕV«Î…˝” fi◊Ì, ⁄Ì…_ ⁄‘_ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì … ≠iÎΠˢ›. ≠iÎÎ V‰w’iÎÎfi ’»Ì … µI’Lfi ◊Λ … “ÏÕV«Î…˝” »ı. ÁÒ{ ’˘÷ı “«Î…˝” fi◊Ì ¿fl÷Ì, ’HÎ ÁÒ{‹Î_◊Ì “«Î…˝” »ı; F›Îflı ÁÒ{ ÷˘ ÿflı¿fiı Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÎ ‹Î≥·ı µI’Lfi ◊÷Ì ⁄ÏZÎÁ ∂¤_ ◊≥ Ω› »ı. ÁÒ{‹Î_ ±Ë_¿Îfl ¤ı√˘ ◊›˘ ÷˘ «Î…˝ ∂¤_ ◊Λ »ı. »ı. ÁÒ{‹Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì, ’HÎ ÷ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ’»Ì◊Ì ¤‚ı »ı. ˉı …ı ÁÒ{ ’Õı »ı ÷ı ’HÎ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ’fl‹ÎI‹- ≠ë¿÷ν — ÁÒ{ ±fiı ÿ½fi ±ı¿ … ¿ı ? V‰w’ »ı. ÷ı ¬˘À_ › ÁÒ{ÎÕ÷˘ fi◊Ì fiı ÁΫ_ › ÁÒ{ÎÕ÷˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ’Î’fi˘ µÿ› ±Î‰ı I›Îflı ¬˘À_ ÁÒ{ı ±fiı ’H›fi˘ µÿ› ±Î‰ı I›Îflı ÁΫ_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ¬flÎ_, ’HÎ ·˘¿ ÿ½fifiı ⁄Ë fiÌ«·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ·≥ ÿı¬ÎÕı. ±ÎI‹Î ¿Â_ … ¿fl÷˘ fi◊Ì,±ı ÷˘ ‹ÎhÎ V’_ÿfi˘fiı … Ωı›Î ¿flı Ω› »ı. ÿ½fi ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı. ‰Ì÷flÎ√˘±ı ÁÒ{fiı ÿ½fi ¿èÎ_ »ı. »ı. ±Ï√›Îfl‹Î ‹Î≥·◊Ì fl¬Õ÷Î_ ±Î√‚ «ÎS›Î ÷˘ I›Î_fi_ ÿ½fi ◊›_. …ı‹ …ı‹ ±Î√‚ «Î·ı ÷ı‹ ÷ı‹ ÷ıfi_ “Õı‰·’‹ıLÀ” ‰‘÷_ Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ≠ë¿÷ν — Á‹… ±fiı ÁÒ{‹Î_ Œıfl ? ÷ıfi_ ÿ½fi ∂«_ ‰‘÷_ Ω›. ±fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹ËŸ ·Î≥À ◊≥ Ω› ¿ı ÿÎÿÎlÌ — Á‹…fiı ÁÒ{ ¿Ëı »ı, Á‹… ±ı ÿ½fi »ı, ±ı ±Î√‚ “Ë_ ±Î fi ˢ›, ’HÎ Ë_ ±ÎI‹Î »_.” ¿ı ÿ½fi ÏfiflΉflHÎ ◊≥ Ω› ! ‰‘÷_ ‰‘÷_ Ãıà ¿ı‰‚ÿ½fi Á‘Ì Ω›. ÷‹ı …ı ≠˘…ı¿À ¿fl˘ »˘ ÷ı ÁÒ{fiÎ ±Î‘Îflı ¿fl˘ »˘, ’»Ì ≠ıflHÎÎ ±Î ±‹ı ÷‹fiı Á‹Ω‰Ì±ı ±fiı ÷‹fiı ±ıfiÌ √ıÕ ⁄ıÁ‰Ì ±ıÀ·ı ◊Λ ÷ı ·¬˘ »˘. ÁÒ{ ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰V÷ »ı. ±ı ÷‹fiı “e·” Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ±ıÀ·ı Ë_ …ı ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »_ ÷ı …√÷‹Î_ ±_÷flÁÒ{fiı “ËıS’” ¿˘≥ ±ı ¿flÌ fi◊Ì. ›˘√‹Î_ ÷‹fiı ’˘≥LÀ-À-’˘≥LÀ “±ı¿{ı¿˚À·Ì” Á‹Ω≥ Ω›. ±ıfi_ fi΋ √ıÕ ±_÷flÁÒ{ ⁄Ë “V’ÌÏÕ·Ì” ¬Ì·ı »ı. ’HÎ ·˘¿˘ ¨‘ı ‹Î√ı˝ √›Î ÷ı ¬Î·Ì ⁄ıÃÌ ¿Ëı‰Î›. ÿflı¿fi_ T›Ò ’˘L≥À …ÿ_ …ÿ_ ˢ› ±ıÀ·ı …ÿÌ …ÿÌ flÌ÷ı «¿flÕÎ_ … Ωı›Î ¿flı »ı ! Á‹Ω›. ÿflı¿fiÌ ÿ½fi„@÷fiÎ ±Î‘Îflı ‰Î÷ “ŒÌÀ” ◊Λ. ÁÒ{ ’»Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı, …√÷‹Î_ ¤ÎB›ı … ⁄Ë ◊˘ÕÎ ≠ë¿÷ν — ÁÒ{ ’Õı »ı I›Îflı ÁÒ{‹Î_ ÁÒ{ »ı ¿ı ±Ë_¿Îfl ⁄˘·ı »ı ‹ÎHÎÁ˘ ÁÒ{‹Î_ fiı ¤Î‰‹Î_ ΩB≤÷ ˢ›. ÁÒ{ ±fiı ¤Î‰ …ı ÁË… ≠›Ifiı ±ı ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì. ‹‚ı »ı, ±≠›ÎÁ ≠›Ifiı ‹‚ı »ı, ÷ıfiÌ ÿ̉ÎÿÎ_ÕÌ ◊≥ ⁄ıÁı »ı, ⁄οÌ
 10. 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 125 126 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÕCÎÎ »ı ÷ıfiı ·Ì‘ı ‹ÎHÎÁ ÁÒ{fi˘ ·Î¤ ‰ˆflÎ√Ìfiı “√‹ı fiËŸ” ÷ı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷◊Ì ÷ıfi_ fi◊Ì Ë˘÷_. ±‹¿ ’Òflı’Òfl˘ µÃÎ‰Ì Â¿÷˘ fi◊Ì. ÁÒ{ ÷˘ ÿflı¿fiı ’՛Π… ¿flı. …ı‹ …ı‹ √‹ı fiı ±‹¿ fiÎ √‹ı ±ı‰_ ˢ›; F›Îflı µÿÎÁÌfi÷Ή΂Îfiı ÷˘ ±ı¿ ±Ë_¿Îfl ÂÒL›÷Îfiı ’΋÷˘ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÁÒ{ ‰‘÷Ì Ω›. ±ÎI‹Î ΩHΉΠÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ¿˘≥ ‰V÷‹Î_ wÏ« fiΠˢ›. ±Î ÁΛÏLÀVÀ˘fiı ÁÒ{‹Î_ ÿı¬Î›, ÷ı‹fiı iÎÎfi‹Î_ fiÎ ÿı¬Î›. ÁÒ{ ≠ë¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√÷Î ‰÷ı˝ »ı ¿ı µÿÎÁÌfi÷Î ‰÷ı˝ »ı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı. Á‹Ω› ? ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·ı flÎ√¶ıÊ ’fl ±Î_÷fl˘ fiÎ¬Ì ÿı‰˘ ÷ı µÿÎÁÌfi÷Î ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±fiı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ flÎ√¶ıÊ … fiΠˢ›. µÿÎÁÌfi÷΋Î_ ’Ëı·Î_ ⁄‘Ì Ë_ Á‰˝ ’fl÷k‰˘◊Ì Á‰˝◊Î µÿÎÁÌfi … »_. ‰ÚÏkα˘ ‹_ÿ ’ÕÌ Ω› ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ. µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·ı wÏ« ±Î‰ı › fiËŸ fiı ±wÏ« ±Î‰ı › fiËŸ. Ë_ Á‰˝ ’fl÷k‰˘◊Ì Á‰˝◊Î ‰Ì÷flÎ√ … »_. ≠ë¿÷ν — ⁄ËÎfl @›Î_› µS·ÎÁ fiÎ ·Î√ı fiı ‹ËŸ flÎ√¶ıÊ fiÎ ±Î µÿÎÁÌfi ±ıÀ·ı ·˘¿¤ÎÊÎfi˘ µÿÎÁ fiËŸ, ’HÎ Ë_ ˢ› ÷ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? V‰÷k‰‰Î‚˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ˉı ‹Îflı ±Î ’flΛÎ_ ÷k‰˘fiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı◊Ì “±ıfiı” µÿÎÁÌfi¤Î‰ flËı, ’˘÷Îfi_ Á¬ ±fi_÷ ÁÎËı⁄̉΂_ »ı ±ı‰_ ¤Îfi ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷΋Î_ ±_ÿfl µS·ÎÁ ˢ› fiı ⁄ËÎfl µS·ÎÁ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄ÎèΉÚÏkα˘ fiÎ ◊Λ, ±ıÀ·ı ’flƒT›˘ ≠I›ı ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ ÿı¬Î›; F›Îflı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ ±_ÿfl ⁄ËÎfl ⁄‘ı µS·ÎÁ ˢ›. flËı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷ı‰Ì µÿÎÁÌfi÷Î ±Î’HÎfiı fiΠˢ›. vvvvv ’HÎ µS·ÎÏÁ÷ µÿÎÁÌfi÷Πˢ›. ¤√÷ ·˘¿˘fiı CÎıfl ·Bfi ˢ› ÷˘ › µÿÎÁÌfi÷Î ·Î√ı ÷ı‰_ ±Î’HÎfiı fiΠˢ›. ±ÎI‹V‰w’ ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ⁄Ì…ı ⁄‘ı◊Ì ’Ëı·Ì µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰ı fiı »ı‰Àı ‰Ì÷flÎ√÷Î ±Î‰ı. ≠ë¿÷ν — ‰ˆflÎB›, µÿÎÁÌfi÷Î ±fiı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ ¢ Œıfl »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‰ˆflÎB› ZÎHÎ∞‰Ì »ı. ‰ˆflÎ√ µI’Lfi ◊Λ I›Î_◊Ì ÷ı Á_’ÒHν ‰ˆflÎB› flËı ÷ı ⁄‘Î ¤Î√fiı ‰ˆflÎB› ¿è΢. ‰ˆflÎ√ ±ıÀ·ı fiÎ ¤Î‰÷_, fiÎ √‹÷_ ◊›_ ÷ı. ’HÎ ’K‘Ï÷Áflfi_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÿ—¬ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ‰ˆflÎ√ ±Î‰ı ±fiı µÿÎÁÌfi÷Î ‰Ì÷flÎ√÷Îfi_ ≠‰ı¶Îfl »ı. µÿÎÁÌfi÷Î ±ı øÏ‹¿‹Î√˝fiÌ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı. øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·ı ⁄‘Ì fiΉ_÷Ì «ÌΩı ’fl ¤Î‰ ÷ÒÀÌ Ω› ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌfiÌ Â˘‘ ˢ‰Î »÷Î_ ÷ı ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ.
 11. 11. 128 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 “«Î…˝” ◊›ı·_ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ı ωÂıʤΉı ’ÏflH΋÷_ ’ÿ˚√· »ı. ±ıfiı ±‹ı Ï‹l«ı÷fi ¿Ë̱ı »Ì±ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎËÎfl, ¤›, ÏfiƒÎ ±fiı ‹ˆ◊fi ±Î «Îfl Á_iÎα˘ ±ı √Î_Ã˘ »ı ¿ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì, ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ±ı “≥√˘≥{‹”fi_ ’Ò÷‚_ »ı. …ıÀ·Î ¤Î‰ ¤flı·Î ÷ıÀ·Î ¤Î‰ ∂¤Î ◊›Î. ±ÎËÎfl ÿÌÃ˘ ¿ı ±ÎËÎflfiÌ √Î_à eÀı. ·Î¿ÕÌ ÿÌÃÌ ÷˘ ¤›fiÌ √Î_à eÀı. ±ÎËÎfl, ¤›, ‹ˆ◊fi, ÏfiƒÎ ±ı Á_iÎα˘ √Î_Ã˘ V‰w’ı »ı; Á_›˘√ ‹Y›˘ ¿ı √Î_à eÀı. [9] ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiÌ ≠Ï÷WÃÎ ◊›ı·Ì ÷ı ±I›Îflı Œ‚ ±Î’ı »ı. V‰w’fi_ iÎÎfi ◊≥ √›_ ±ıÀ·ı ≠Ï÷WÃÎ ⁄_‘ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î — ©ÎI‹Î ! ◊≥. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ¿Ëı »ı fiı ¿ı “‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı” ±ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ¿Ëı‰Î› »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ©ÎI‹Î »ı, ±ı ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi Â_ ? ±Â© ◊›˘ … fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÎ …ı ’›Î˝›˘ »ı ÷ı ±Â© ◊›Î »ı ±ıÀ·ı “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” ±Î …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi »ı. “≠Ï÷ÏWÃ÷ ≠Ï÷WÃÎ ¿flı·Ì ¿ı “±Î Ë_ »_, ±Î ‹Îv_ »ı.” ±ÎI‹Î” ¿˘HÎ ? “Ë_ «_ÿ ·Î· »_, ±Î ÿıË ‹Îfl˘ »ı, ±Î ‹Îv_ »ı, ‹fi “«Î…˝”‹Î_ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ˢ› fiËŸ. “«Î…˝”‹Î_ ’˘÷ı ˢ›. ‹Îv_ »ı”, ±ı‰Ì ≠Ï÷WÃÎ ¿fl‰Î◊Ì ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ⁄_‘Λ »ı. ±Î “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ˢ›. ÂıfiÎ◊Ì µI’Lfi ◊›_ ? ±iÎÎfi‹Î_◊Ì. ±Î ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ≠Ï÷WÃÎ ¿flı ÷˘ ÷ı Œ‚ ±Î’ı »ı, I›Îflı ±Î ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎÌ‹Î_ ≠Ï÷WÃÎ ◊Λ »ı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î — Ïfiç› ±ÎI‹Î ! ÷ı ¿ı‰ _ Œ‚ ±Î’ı ! ±Î “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” ±ı ±‹ı fi‰˘ ÂOÿ ±ÎM›˘ »ı. ·˘¿˘fiı ≠ë¿÷ν — ±Î ¤-±Â¤ ¤Î‰ ◊Λ »ı ÷ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ÁÎÿÌ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹Ω› ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‰Î÷ ÁËı·Î≥◊Ì Á‹Ω› ±ı‰Ì ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Îfiı ? flÌ÷ı ‹Ò¿›_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı ¿ı ¤ ±fiı ±Â¤ ¤Î‰ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ≠ë¿÷ν — “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” ’ÿ˚√· »ı ¿ı «ı÷fi »ı ? ¿flı ÷ı ‰¬÷ı ÷ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î √HÎÎ÷˘ fi◊Ì, ÷ı CÎÕ̱ı “T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î” √HÎΛ »ı. ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ÷˘ …ıfiı V‰w’iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· »ı, ’HÎ «ı÷fi¤Î‰ ’΋ı·_ »ı, ±ıfiı ±Î’HÎı
 12. 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 129 130 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ⁄Î¿Ì flèÎ_ ÷ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î. …ı ≠Ï÷WÃÎ ÿıË‹Î_ “Ë_”’HÎÎfiÌ ¿flÌ Ë÷Ì ≠ë¿÷ν — ©ÎI‹Î±ı ’fl·ZÎ ¿›Ù ±ıÀ·ı ¤Î‰ ±¤Î‰ ◊›Î ? ÷ı ≠Ï÷WÃÎfi_ Œ‚ flèÎ_ »ı. V‰w’iÎÎfi ’Ëı·Î_ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ’fl·ZÎ ¿fl÷˘ … fi◊Ì. “©ÎI‹Î” ±ı fiËŸ, T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. “©ÎI‹Î” … flËı »ı, Ïfifl_÷fl iÎÎfiÁÏË÷, Á_’ÒHν iÎÎfiÁÏË÷ »ı. ≠ë¿÷ν — F›Îflı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ¤-±Â¤ ¤Î‰ ¿flı, I›Îflı ’fl·ZÎfiı ’HÎ ±ı ’˘÷ı ΩHÎı »ı ¿ı ±Î ’fl·ZÎ ¿˘HÎı ¿›Ù ! «ˆ÷L› ±ÎI‹Îfiı ‰‚√HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·Î√ı ? ≠ë¿÷ν — ’fl·ZÎ ¿flfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤-±Â¤ ¤Î‰ ◊Λ »ı ÷ı‹Î_ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ … “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı Á‹∞ Ω› ÷˘ ±Î ±ı¿·˘ fi◊Ì, Ïfiç› ±ÎI‹Î ¤ı√Πˢ› »ı, “±ıfiÌ” ‹ÎL›÷Î … ±ı »ı Á_ÁÎflfiÎ ⁄‘Î Œ˘Õ µ¿·Ì Ω›. ±Î ±ËŸ … √ıÕ ⁄ıÁ‰Ì Ωı≥±ı ¿ı ±Î ¿ı ±Î … Ë_ ±ı¿ »_. ≠ıflHÎÎ ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ? ≠ë¿÷ν — Ïfiç› ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ë¿÷ν — ¤Î‰fi˘ ™ÿ˚¤‰ ◊‰˘ ±ı ≠ıflHÎÎ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ©ÎI‹Î. ±ı‰_ »ı ¿ı, ±Î ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì. ±ı ÷‹ÎflÌ ±iÎÎfi÷Î◊Ì “T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î” »ı ÷ı T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı ±fiı Ïfiç›◊Ì ±ÎI‹Î ±¿÷ν »ı. ◊›_ »ı. ≠ë¿÷ν — Ïfiç› ±ÎI‹Î ¤Î‰fi˘ ÷˘ ¿÷ν ¬fl˘ fiı ? ≠ë¿÷ν — ±iÎÎfi÷Î @›Îflı ◊Λ ? iÎÎfifiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Î‰fi˘ › ¿÷ν fi◊Ì. ¤Î‰fi˘ › ¿÷ν V‰w’fiÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. iÎÎfi »ı ÷˘ ±iÎÎfi ˢ›. …ı‹ ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ÿÎw ±iÎÎfi÷Î ! ’Ì‘ı·˘ ˢ›, ÷ı «_ÿ·Î· ÂıÃ Ë˘› ÷˘ ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ Á›Î∞flΉ √Λ¿‰ÎÕ »_.” I›Îfl◊Ì ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Îfiı ÿÎwfi˘ ±‹· »ı ? ÷ı‹ ±Î ≠ë¿÷ν — ¤Î‰˘ @›Îflı ◊Λ ? ±iÎÎfifi˘ ±‹· »ı. ÿÎÿÎlÌ — V‰w’fiÌ ±iÎÎfi÷Πˢ› I›Î¿ı ¤Î‰ fiı ±¤Î‰ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ±iÎÎfi iÎÎfi‹› ◊Λ ÷˘ ? ≠ë¿÷ν — iÎÎfi ˢ› ÷˘ ¤Î‰ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ıfiı ±iÎÎfi fi ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ÷˘ iÎÎfi‹› ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ˢ› ÷˘ ¤Î‰ … fiΠˢ›. iÎÎfi ˢ› I›Î_ ’ÏflHÎ΋ … ‰I›Î˝ ¿flı. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfi‹› V‰¤Î‰-¤Î‰ ˢ›, ±fiı F›Î_ iÎÎfi fi◊Ì I›Î_ ¤Î‰ ˢ›. Ï‹J›ÎI‰ »ı ’ÏflHÎ΋ … ‰I›Î˝ ¿flı. ’»Ì ÷’ ¿flı, …’ ¿flı, ÂÎj΢ ‰Î_«ı ¿ı √‹ı ÷ı I›Î_ ¤Î‰ ¿ı ±¤Î‰ »ı; Á‹Ï@÷ ˢ› I›Î_ ÷ı fi◊Ì. Ïø›Î ¿flı, ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ … ⁄_‘Λ. ’HÎ ÷ı ¤˙Ï÷¿ Á¬ ±Î’fiÎflÎ_ ˢ›. ≠ë¿÷ν — iÎÎfi ËÎ…fl ˢ› ÷˘ … ¤Î‰ ±¤Î‰ ◊Λ fiı ? ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ ±Î‹Î_ ÿ˘Ê fi◊Ì ÷˘ ÷ıfiı ⁄_‘fi ¿ı‹ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ÎI‹Î ˢ› ÷˘ … ¤Î‰ ±¤Î‰ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ±Î “Àı’flı¿Õ˝”‹Î_ ¤Î‰Î¤Î‰ fiÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ’˘÷ı Á_’ÒHν ÿ˘ÏÊ÷ ˢ›
 13. 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 131 132 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÷˘ … ÿ˘Ê ¿Ëı‰Î›. fiˆÏ‹Ïkο ÿ˘Êfiı ÿ˘Ê ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ‹ÎflÎ ‘yÎ◊Ì ÷’, K›Îfi, ÂÎj΢fi_ ‰Î_«fi ±ı ⁄‘_ … “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î” ¿flı »ı. Âıfiı … ÷‹fiı ‘y˘ ‰ÎB›˘ fiı ÷ı◊Ì ’ı·Îfiı ‰ÎB›˘, ÷ı◊Ì ’ı·Î ¤Î≥ ÷‹fiı ‹ÎÀı ? ÷˘ ¿Ëı ¿ı, “±Ï‰«‚ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı”. ’HÎ ‹Ò‚‹Î_ ¤Ò· √fiı√Îfl √HÎı »ı. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±Î ¤Î‰fi˘ ¿÷ν fi◊Ì, ’HÎ ±ı »ı ¿ı “Ë_ ±ÎI‹Î »_” ±ı‰_ …ıfiı ‹Îfiı »ı ÷ı “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î” »ı. ±Î fiˆÏ‹Ïkο ‘yα˘fiı ·≥fiı, “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” ±fiı ±ıfiı Á‘Îfl‰Î Œflı »ı. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiı ÿ⁄Ή‰Î ‹ÎÀı, fiı ·≥fiı ◊Λ »ı. ±ıfi_ »ıÿfi ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‘‹Î· ‘‹Î· ¿flÌ ‹ı·ı »ı. ’HÎ ±Î √HÎ ¿˘fiÎ »ı ? ±ÎI‹ÎfiÎ »ı ? ±ÎfiÌ ±˘‚¬ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î ≠ë¿÷ν — “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” «ı÷fifiı ·Î√ ‹Îfl ¬Î ¬Î ¿›Î˝ »ı. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ T›Ï÷flı¿ ’Õı ¿ı ±«ı÷fifiı ? √H΢ »ı, ±L‰› √H΢ fi◊Ì. ±L‰› √H΢ ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ V‰Î¤Îω¿ ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎL›÷Îfiı ·Î√ ’Õı »ı, ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Îfiı ·Î√ ’Õı √H΢, Ïfifl_÷fl ÁÎ◊ı flËıfiÎflÎ √H΢. F›Îflı T›Ï÷flı¿ √H΢ ±ıÀ·ı »ı. ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ › ⁄Ë Â„@÷ »ı. ÷‹ı, «_ÿ·Î· ±ËŸ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ±ÎI‹ÎfiÌ ¬Î·Ì ËÎ…flÌ◊Ì … ’ÿ˚√·‹Î_ µI’Lfi ◊÷Î √H΢ ! ÂÎflÿÎ⁄Ëıfi ‹ÎÀı ÁËı… ’HÎ ±‰‚˘ ω«Îfl ¿fl˘ ÷˘ ÷ı ÷ı‹fiı CÎıfl ≠ë¿÷ν — “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î” ±fiı “©ÎI‹Î”‹Î_ ¢ Œıfl »ı ? ’ˢ_«Ì Ω› ÷ı‹ »ı ! ÿÎÿÎlÌ — “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î” ±ı ±ÎI‹Î◊Ì ≠Ï÷Ï⁄_⁄ ∂¤_ ≠ë¿÷ν — ÷‹ÎflÎ ±fiı ±‹ÎflÎ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ ¢ Œıfl »ı ◊›ı·_, ÷ı‰Î V‰w’ı ÿı¬Î›. ±ı‹Î_ “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î”fiÎ √HΑ‹˝ fiÎ ? ˢ›, ’HÎ ÷ı‰Î_ … ·ZÎHÎ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ±Î¬_ …√÷ ±ı‹Î_ ŒÁΛ_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ … Œıfl fi◊Ì. ÷‹Îfl΋Î_ ±iÎÎfi÷Î Ë÷Ì ÷ıfiı ·≥fiı “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î”‹Î_ ±«‚÷Î fiΠˢ›. «_«‚÷Πˢ›. ±‹Îfl΋Î_ fi΋ı › «_«‚÷Î fiΠˢ›. ≠ë¿÷ν — ±Î’fi΋Î_ “iÎÎfiÌ” ¿˘HÎ ±fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ±ı “iÎÎfiÌ” ¿˘HÎ ? “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ? fi◊Ì Á‹Ω÷_. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifiÎ_ ‰Î@›˘ …ı ⁄˘·ı »ı ±ı‹fiı T›‰ËÎfl‹Î_ “iÎÎfiÌ” ≠ë¿÷ν — “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ±ıÀ·ı Â_ ? “±ı. ±ı‹. ’Àı·” fi˘ ¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›Î »ı ±ı ‰√fl ÷˘ iÎÎfi ‰Î@›˘ fiÌ¿‚ı ±ÎI‹Î ±ı … “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ? fiËŸ. ‹ËŸ ≠√À ◊›Î »ı ±ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” »ı. ±‹Îflı ’HÎ ±ı ’ÿ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄ı Ω÷fiÎ ±ÎI‹Î »ı ±ı¿ “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î” ·ı‰_ »ı ±ıÀ·ı ±‹ı ’HÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiı fi‹V¿Îfl ¿fḻı. ±‹¿ ±fiı ±ı¿ “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î”. “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î” «_«‚ ˢ› ±fiı ÀÎ≥‹ ±‹ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ΩıÕı ±¤ıÿ flË̱ı, ÷L‹› flË̱ı ±fiı “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î” ±ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” »ı. ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ‹ËŸ “¤√‰Îfi” …ÿÎ fiı “±‹ı” …ÿÎ ! ±Î ⁄‘_ ⁄˘·ı, ¿flı, ¬Î›, ’̱ı, ‘_‘Î ¿flı, ÂÎj΢ ‰Î_«ı ‘‹˝K›Îfi vvvvv ¿flı ±ı ⁄‘_ “Ï‹¿ıÏfi¿·” »ı, ±ı Lˢ› “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î”. ÷‹Îfl΋Î_ › “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î” ±ı … “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” »ı, ±ı … “’fl‹ÎI‹Î” »ı. ±Î ⁄‘˘ T›‰ËÎfl …ı ¿flı »ı ÷ı “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î” ¿flı »ı. …’,
 14. 14. 134 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 µ’flÌ ⁄fiΉ‰ÎfiÌ ‹ı·˘ fiı ’ÌÕÎ ! ±Î ¤√‰Îfifiı µ’flÌ ⁄fiΉ‰˘ ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î ±Î’HÎÌ “‰Î≥Œ”fiı µ’flÌ ⁄fiΉ̱ı ÷˘ ±ı ¤Ï…›Î_ ÷˘ ⁄fiÎ‰Ì ±Î’ı ! ±S›Î, ÷_ ’˘÷ı … ¤√‰Îfi »ı. ’HÎ ÷ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. F›Î_ Á‘Ì ±Î ΩHÎ÷Î fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ¤√‰Îfifiı µ’flÌ ÷flÌ¿ı ‹Î◊ı flάı »ı, ’HÎ @›Î ¤√‰Îfi ? Ωı ÷Îflı ¤√‰Îfifiı … µ’flÌ flά‰Î ˢ› ÷˘ @›Î ¤√‰Îfifiı flάÌ ? µ’fl‰Î‚Îfiı fiËŸ. µ’fl ÷˘ ¿˘≥ ⁄Î’˘ › fi◊Ì, µ’fl ÷˘ ¬Î·Ì ±Î¿Î »ı. ¤√‰Îfi ÷˘ ‹ËŸ ⁄ıÃÎ »ı ÷ı »ı. ¬flÌ “Ï◊›flÌ” ÷˘ ‹ËŸ ⁄ıÃÎ »ı ÷ı … ¤√‰Îfi »ı. ÷ıfi_ fi΋ “©ÎI‹Î”. ÷ıfiı √‹ı ÷ı fi΋ ±Î’˘, ’HÎ ‹ËŸ ⁄ıÃı·ÎfiÌ … ÷’ÎÁ ¿flı ÷˘ ¿Î‹ ◊Âı. ¤√‰Îfi µ’fl »ı, µ’fl »ı-±ı‹ √M’Î_ ‹Îflı, ¿Î√‚˘ ·¬ı, ωfi_÷Ì ¿flı ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. [10] ⁄Î¿Ì ·˘¿˘ ¤√‰Îfifi_ ±‰·_⁄fi ·ı »ı, ’HÎ ÷ı ÂÎfiÎ ±Î‘Îflı? ¤√‰Îfifiı ±˘‚A›Î ‰√fl ÷ı‹fi_ ÁÌ‘_ ±‰·_⁄fi ÂÌ flÌ÷ı ·ı‰Î› ? …√Á_«Î·¿fiÌ Ë¿Ì¿÷ ! ¤√‰ÎfifiÌ ÷˘ ’Ëı·Ì ±˘‚¬ Ωı≥±ı. …√÷ ±Î¬_ ¤√‰Îfifiı ΩHÎ÷_ … fi◊Ì. …ıfiı ¤√‰Îfi ‹Îfiı »ı ... ... ±ı ÷˘ “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ! ¿˘≥ ⁄Î’˘ › ÷‹Îfl˘ µ’flÌ fi◊Ì. ¿˘≥ µ’flÌ … fi◊Ì, ¿˘≥ ⁄˘Á ±Î …√÷fiı …ı „@÷ «·Î‰Ì flËÌ »ı ÷ıfiı … ±Î¬_ …√÷ fi◊Ì. ‰√fl ¿Î‹fi˘ ¤Õ¿ ¤Õ¿ ¿flı »ı. ±flı, ¤√‰Îfiı › ÷Îfl˘ µ’flÌ ¤√‰Îfi ‹Îfiı »ı. ¬flı¬fl …√÷ «·Î‰fiÎfl˘ ¤√‰Îfi fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ı¿ fi◊Ì. ÷_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi »ı, ’HÎ ÷ıfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı. ±fiı F›Î_ Á‘Ì “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı, “¿˘QM›Àfl” …ı‰_ »ı. “‹ÂÌfiflÌ” ‰Ì÷flÎ√ ’˘÷ı ¤√‰Îfi »ı ÷ı‰_ ¤Îfi fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì ¤√‰Îfifiı µ’flÌ ‹Îfi‰Î ˢ› ¿ı flÎ√¶ıÊ‰Î‚Ì Ë˘› ? Ωı≥±ı, I›Î_ Á‘Ì ¤√÷ flËı‰_ Ωı≥±ı ±fiı ¤Îfi ◊›Î ’»Ì ¤√÷’HÎ_ »^À›_ ! ≠ë¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√ ˢ›. ¿˘≥ ⁄Î’˘ › ÷Îfl˘ µ’flÌ fi◊Ì, ÷ıfiÌ ±Î “√ıflıLÀÌ” ±Î’_ »_. ±Î ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î …√÷ «·Î‰fiÎfl „@÷ ‰Ì÷flÎ√ »ı. ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÌ ¤Õ¿ CÎÒÁÌ √≥ »ı ¿ı “±Î‹ ¿flÌ fiάÂı, ÷ı‹ ¿flÌ “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ıÀ…VÀ‹ıLÀ” »ı ÷ıfiı ·˘¿˘ ΩHÎı ¿ı ±Î … ¤√‰Îfi »ı. ±Î fiάÂı.” ‹ÎÀı ÷Îflı ¤Õ¿‰Îfi_ ¿˘≥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì, ±fiı ÷Îv_ “T›‰ÏV◊÷” „@÷‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Îfi˘ √HÎ ¬fl˘, ’HÎ ±ı „@÷ ¤√‰Îfi »ı … fiËŸ, ËÂı ÷˘ ÷fiı ¿˘≥ »˘Õ‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î “≥L¿‹ÀıZΔ‰Î‚Îfi_ ¿Î√Ï‚›_ ±ÎT›_ ±ı ÷˘ “±˘L·Ì ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” »ı. ’HÎ ·˘¿˘fiı ¿ı Âıà ¤Õ¿Ì ‹flı. ±S›Î, ±Î ¿Î√Ï‚›_ ÷˘ ÷ÎflÎ “T›‰ÏV◊÷”‹Î_fi˘ ±ı¿ ±ıfi_ ¤Îfi fi◊Ì, ⁄ı¤Îfi’HÎÎ◊Ì ⁄‘_ «Î·ı »ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ±ıωÕLÁ »ı. “≥L¿‹ÀıZΔ‰Î‚˘ ¿≥ Áfl‹¬I›Îfl fi◊Ì. ‹ÎÀı ¤√‰Îfifiı …ıfiı ¤Îfi ◊≥ √›_ I›Îfl ’»Ì ÷ıfi˘ “±ıωÕLÁ” ⁄ÿ·Î› »ı. ±ı »^À˘
 15. 15. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 135 ◊≥ Ω› »ı, ‹@÷ ◊≥ Ω› »ı ! “Ë_ … «_ÿ¤Î≥ »_” ±ı “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ” »ı. “‘Ì ‰SÕ˝ ≥{ ‘Ì ¿QM·ÌÀ ÕˇÎ‹Î ≥ÀÁıSŒ.” ÕˇÎ‹ÎfiÌ √˘Ã‰HÎÌ ’HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı “≥ÀÁıSŒ” ◊›ı·Ì »ı, ±fiı ÷ı ’Î»Ì “T›‰ÏV◊÷”fiı ‰Â »ı. vvvvv

×