Successfully reported this slideshow.

Spiritual aaptvani 5-6 03 pg 43 to 92

222 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spiritual aaptvani 5-6 03 pg 43 to 92

 1. 1. 44 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ÿı‰Î¥ Ω› ÷˘ Â_ ¿fl˘ ? ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘À˝‹Î_ ¿ıÁ fiËŸ «Î·‰Îfi˘. “¤¥, ÷ÎflÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√̱ı »Ì±ı.” ±ı‹ ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiÎA›˘. ±‹ÎflÎ◊Ì ¿˘¥fiı ÁËı…ı› ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ fiÌ¿‚ı … fiËŸ. Á΋˘ ÷˘ √‹ı ÷ı‰Î_ √Î_ÕÎ_ ¿Îœı, ±ıfiı ÷˘ ¿_¥ ’Õı·Ì … fi◊Ì fiı ? …ıfiı »^À‰_ ˢ› ÷ıfiı … ’Õı·Ì »ı fiı ? [6] ±ıÀ·ı Ωı ÿ˘Ê fiÎ ◊÷Πˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÷‹Îflı ÿ˘Ê ◊¥ Ω› ÷˘ ¿flΩı. Á΋˘ ¿Ëı ¿ı “ÁÎËı⁄, ÿ˘Ê ωr¿˘À˝‹Î_◊Ì Ïfiÿ˘˝Ê »^À¿Îfl˘ @›Îflı ? fiÎ … ◊Λ, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹ÎflÌ Â„@÷ fi◊Ì. ÿ˘Ê ÷˘ ◊¥ Ω› »ı.” ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ, ±ıÀ·ı ¿˘À˝‹Î_ ’λ˘ ¿ıÁ ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “„@÷ fiΠˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı.” «Î· flè΢ ! F›Î_ Á‘Ì ¿˘À˝‹Î_ {CÎÕÎ »ı I›Î_ Á‘Ì »^Àı fiËŸ. ±Î ¿˘À˝fiÎ ¿˘¥ √‹ı ÷ıÀ·_ √Î_Õ_ ⁄˘·ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı …‰Î⁄ ±Î’̱ı, ’»Ì {CÎÕ΋Î_ ±Î‰ı·Î ·˘¿˘ »ı. ˉı ¿˘À˝fiÎ {CÎÕÎ ‹ÀÎÕ‰Î Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎfiı ÷ı √‹ı ÷ıÀ·˘ Á_ÿfl ˢ› ’HÎ ÁËı…ı› V’_ÿfi Œı_¿Î¥ Ω› ÷˘› fiÎ «Î·ı. ¿˘¥±ı √΂˘ ÿÌ‘Ì Ë˘› ÷ıfiı »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÌ ±fiı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı √΂ Á΋Îfiı ⁄‘_ … ⁄˘·‰ÎfiÌ »^À »ı. ±ı V‰÷_hÎ »ı; ±I›Îflı ’ı·Î_ »˘¿flÎ_ ÿı‰Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı Ωı ±Î’HÎı ÿΉ˘ ‹Î_Õ̱ı ÷˘› ’λ˘ ¿ıÁ «Î· œı¬Î‚Î fiάı ÷˘, ÷ı‹Î_ ±ı V‰÷_hÎ fi◊Ì ? ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ F›Î_ Á‘Ì ±Î_÷flı flËı ! ±Î’HÎı Œ˘…ÿÎflÌ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’λ˘ ‰¿Ì· ¬˘‚‰Î …‰_ ’Õı. ˉı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì V‰÷_hÎ … »ı. Á΋˘ ∞‰ ÷˘ √‹ı ÷ı ‘Îflı ÷ı ¿flı. ‰Î_¿˘ ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì »^ÀÎ ◊¥ …‰_ »ı, ±ËŸ √‹÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î’HÎı flV÷˘ Œflı fiı ‰ıfl flάı ÷˘ ÷˘ ·Î¬ ±‰÷Îfl Á‘Ì ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı ! ±ıÀ·Î ¿fl‰Îfi˘, ⁄‘_ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ! ‹ÎÀı ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ““«ı÷÷Î flËıΩı. ‰Î_¿˘ ‹‚ı ÷˘ …ı‹ ÷ı‹ ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ¿˘¥ ∞‰ ‹˘ZÎı …¥ ¿ı fiËŸ. ¿flÌfiı, ¤Î¥ÁÎËı⁄ ¿flÌfiı ’HÎ »^ÀÌ …Ωı ! ±Î …√÷◊Ì »^À‰Î …ı‰_ »ı.”” ’»Ì ±ı ÁΑ ‹ËÎflÎ… ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı ˢ›. ±ı¿·Î ÏÂW›fiı … ÿ—¬ ◊÷_ ÿ—¬ ÿÌ‘ÎfiÎ_ ≠Ï÷V’_ÿfi ˢ› ÷˘› ‹ËÎflÎ…fiı ±ËŸ ±À¿Ì flËı‰_ ’Õı, «Î·ı … fiËŸ ! ±Î …√÷‹Î_ ÷‹ı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı¢, ÷˘ ÷ıfi˘ ’ÕC΢ ÷‹fiı ’ÕuÎ Ωı ¿ı ±iÎÎfiÌ ÷˘ ⁄‘Î_fiı ÿ—¬ … ÿı÷˘ ˢ› »ı. ÿ—¬ fiÎ ÿı÷˘ ‰√fl flËıÂı fiËŸ. VhÎÌ-’vÊı »^ÀλıÕÎ ·Ì‘Î ’»Ì ’vÊ ŒflÌ ’ˆH›˘ ÷ı‹ ˢ› ÷˘› ‹ËŸ ¤Î‰ ÿ—¬fiÎ … ‰I›Î˝ ¿flı. “±iÎÎfi÷Î »ı ±ı … ÏË_ÁÎ »÷Î_› ’ı·Ì VhÎÌfiı ÿ—¬ flèÎÎ ¿flı. ÷˘ ÷ıfiÎ ’ÕCÎÎ ±ı ’vÊfiı ’ÕuÎ ‰√fl »ı ±fiı iÎÎfi ±ı ±ÏË_Á¿ ¤Î‰ »ı.” flËı … fiËŸ ±fiı ±ı ÏËÁÎ⁄ ’λ˘ «Ò¿‰‰˘ ’ÕÂı. ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı‰ÎfiÌ ≥E»Î ÷fiı ◊÷Ì fi◊Ì fiı ˉı ? ≠ë¿÷ν — …flΠω√÷◊Ì Œ˘Õ ’ÎÕ˘ fiı ! ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ÿı‰Î¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±Î Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ÷‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı
 2. 2. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 45 46 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¿˘¥fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ »ı, ÷˘ ±ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ µ’fl … ’Õ‰ÎfiÌ. ŒÏfl›Îÿ »ı, ÷ı◊Ì ±Î‰Ì »_.” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “·Î‰ ÷Îfl˘ Ïfi¿Î· ±fiı ±ı ÏËÁÎ⁄ ÷‹Îflı ’Òfl˘ ¿fl‰˘ ’ÕÂı, ‹ÎÀı «ı÷˘. ¿fḻı !” ÷‹ı ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±ÎÏÁVÀLÀfiı ÀˆÕ¿Î‰˘ ÷˘ ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ µ’fl …ı›Îÿ ±ÎT›_ ÷ıfi_ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ “≠Ï÷ø‹HΔ ¿fl‰Îfi_, ⁄Ì…_ ¿_¥… ’ÕuÎ ‰√fl flËı ¿ı fiËŸ ? ’Õı …. ⁄˘·˘ ˉı …√÷ ÿ—¬‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿¥ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. …ı flV÷ı ±‹ı »^ÀuÎ »Ì±ı, ÷ı flV÷Î ÷‹fiı ⁄÷ÎÕÌ ÿÌ‘Î »ı. flÌ÷ı ◊Λ ? …ıfiÎ◊Ì ¿˘¥fiı› Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊÷_ fiΠˢ›, ÷ı ’˘÷ı ±I›_÷ ÁËı·Î fiı Áfl‚ flV÷Î »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î Á_ÁÎfl◊Ì »^ÀΛ fiËŸ. ±Î ÁϬ›˘ ˢ›. ±ı‹Î_ ⁄ı ‹÷ … fiËŸ. ±‹ı …ı ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷ı ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl »^Àı, ⁄Î¿Ì fiÎ »^ÀΛ. ¤√‰Îfi ÷˘ ‹ËÎ-‰Ìfl ÷‹ı Á‰˝ ÿ—¬◊Ì ‹@÷ ◊Ή, ±ı‰Ì ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı. ±fiı ±ÎiÎÎ ¿Ëı‰Î›Î ! ÷˘› ±ı‹fiÎ ¿ıÀ·Î› ¨«Î ÷◊Î fiÌ«Î ±‰÷Îfl ◊›Î Ë÷Î. ’΂÷Î_ ÷‹fiı ¿ÂÌ … Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰ı. ¬Î‰Î-’̉ÎfiÌ, Ëfl‰Î-Œfl‰ÎfiÌ ⁄‘Ì … »^À. ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î …‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı› »^À ! ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ‹Îflı iÎÎfiÌfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·Â˘, ÷˘ ⁄‘_ flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. hÎHÎ Õ˘·◊Ì fiËΉ_ »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı «Îfl Õ˘·◊Ì fiËÎ. ±‹ÎflÌ ›Îÿ ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ? Ë∞ ¿˘¥ …B›Î±ı «˘_À »ı, ÷ı ’HÎ ±ÎiÎÎ ¿ÂÌ Ëfl¿÷ ‰√flfiÌ »ı. “flÌ·ıÏÀ‰” «˘_À ¿Ëı‰Î›; “Ïfl›·” fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‹ÎÀı ¿˘¥fiÌ ±Áfl »˘Õı fiËŸ ±fiı »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î Ω±˘, ’HÎ “±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HΠωfiÎÂÌ «Ì… ‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì.” ±ı‰_ ÷‹ı ±ıfiÎ◊Ì ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹fiı ’ÕÂı. ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı fiyÌ ¿›Ù »ı fiı ? »÷Î_ ¿ı‹›Îÿ ±Î‰ı »ı ? ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. …ı◊Ì ±ıfiı ±Áfl fiÎ ’Õı ±fiı ±ı Á‘flı. ÷Î_⁄ÎfiÎ_ fiı ¿Î«fiÎ_ ‰ÎÁH΋Î_ Œıfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ŒflÌ ’λ_ ›Îÿ ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î Ë… fiΠˢ› ? ÷‹ı ÷Î_⁄ÎfiÎ_ fiı ¿Î«fiÎ_ ‰ÎÁHÎfiı ±ı¿ Á‹Ωı »˘ ? ÷Î_⁄ÎfiÎ_ ŒÏfl›Îÿ »ı ! ‹ÎÀı ŒflÌ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ … ¿fl‰Îfi_. ‰ÎÁHÎfiı √˘⁄˘ ’Õı ÷˘ µ’ÎÕÌ ·ı‰Î›. ’HÎ ¿Î«fi_ ÷˘ ¤Î_√Ì Ω›. »˘¿flÎfiÌ ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿÎÿÎ, F›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ ⁄Î¿Ì Ë˘› I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›Î … ¿flı »ı. ±ıfiı ⁄˘·Î‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_. ±Î ±iÎÎfi÷Î◊Ì … ‹Îfl ’Õı »ı. ±Îfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ÷‹ı ¿Ë˘, ÷ıfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿Ë˘. ’HÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ±ıfiı …ı ÿ—¬ ◊›_, ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄˘·Î‰‰_ fiÎ ’Õı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿›Ù ˢ› ±ıÀ·ı µ’fl ±Î‰Âı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı. ≠ë¿÷ν — ±Î ¿Î‚‹Î_ »˘¿flÎ_fiı ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı fiı ? ≠ë¿÷ν — µÿ›˘ ±ÎT›Î … ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı ±ıfiı ÿ—¬ fiÎ ’Õı ÿÎÿÎlÌ — µÿ› ÷˘ ±Î‰ı. ’HÎ µÿ›˘ ±ıÀ·ı Â_ ? ‹ËŸ …ı ¿‹˝ Ë÷_, ±fiı ±ıfi˘ ’ÕC΢ ’λ˘ ÷‹fiı fiÎ ’Õı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿flÌ fiά‰Îfi_ ¿ı ÷ı Œ‚ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ÁL‹¬ ◊›_. ’»Ì ¿Õ‰_ ˢ› ¿ı ‹ÌÃ_ ˢ›, …ı ÷‹Îfl˘ ±Î’HÎı ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ÿı‰_ fi◊Ì. ÏËÁÎ⁄ ˢ› ÷ı ! ¿‹˝fi_ Œ‚ ÁL‹¬ ◊÷Î_ … ±Î’HÎfiı ‹˘œÎ µ’fl◊Ì … ¿_À΂˘ ±Î‰ı, ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ‹ËŸ ÿ—¬ ±Î’‰Î ±ÎT›_ »ı ±fiı ‹˘œÎ µ’fl◊Ì ›Îÿ-ŒÏfl›Îÿfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ±Îfi_ÿ ÿı¬Î› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı µÿ› Á¬ ±Î’‰Î ±ÎT›_ »ı. ±ıÀ·ı µÿ› ÷˘ ›Îÿ @›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ?›Îÿfiı ¿Ë̱ı, ±‹Îflı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì, ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ¤Î¥ ±ÎT›Î »ı, ±ıfi˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì ÷˘› ÷‹ı ¿ı‹ ±Î‰˘ »˘ ? I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “±Î ÷‹ÎflÌ ¿flÌ fiά‰˘.
 3. 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 47 48 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ı ‰¬÷ı ≠¿ÚÏ÷ ÁËı… Ωıfl ¿flı fiı ’Î»Ì ? ◊Λ fiı iÎÎfiÿÂ΋Î_ ⁄Ì… ⁄ÎŒÌfiı ¬Î¥ √›Î, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ. ⁄ŒÎ›Î ≠¿ÚÏ÷fi˘ V‰¤Î‰ fiÌ¿‚ı ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ’»Ì ⁄Ì…fiı @›Î_ ∂√‰Îfi_ flèÎ_ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_› fiÌ¿‚ı. ÷˘› ’HÎ “±Î’HÎı” “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±ı ËÎÏÀ˝·Ì ’V÷Ή˘ ⁄‘˘› ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ »ı. ω«Îfl˘ ‹ËŸ ’Õı·Ì √Î_Ã˘‹Î_◊Ì eÀı »ı. “±ıωÕLÁ” ¤ı√˘ ◊Λ ¿ı ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ’Òfl˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı fiı ? ω«Îfl eÀı. fiËŸ ÷˘ ±Î‹ ⁄˛õ«ÎflÌ …ı‰˘ ÿı¬Î÷˘ ˢ› ’HÎ flV÷΋Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ “±Î’HÎı” ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ¿ı ωʛfiΠω«Îfl ±Î‰ı !!! ¿flı. “±Î’HÎı” ÷˘ “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¿ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ ⁄Î¿Ì flè΢ ! ±Î’HÎı ≠ë¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ÷ı ‰Î÷ΉflH΋Î_◊Ì fiı ? ÁÎ_›˘Ï√¿ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ’fl‹Îfi_ÿÌ ±Î’HÎfiı ⁄‘Ì … ¬⁄fl ’Õı. ’flΉÎfiÎ ±Î‘Îflı … ±ıfiÎ Á_V¿Îfl, ±ıfiÌ ÁÎ◊ıfiÎ ¤Î¥⁄_‘ ±ı ⁄‘_ … ÁÎ◊ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ “«_ÿ¤Î¥” ¿flı, ÷ı‹Î_ “±Î’HÎı” Â_ ‹‚ı »ı fiı ? ·ı‰Îÿı‰Î ? “±Î’HÎı” Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥”±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ¿ı fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “±ıωÕLÁ” ⁄ËÎflfi˘ ‹‚‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿›Ù ? ¿ı ’λ_ ‘yı «œÎT›_ ? ‘yı «œÎT›_ ˢ› ÷˘, ÷ı› ¬⁄fl ’ÕÌ … ‹fifiÌ √Î_Ã˘ eÀı, fiËŸ ÷˘ eÀı fiËŸ. Ω› ! ≠ë¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘fiı {Ì·‰Î ‹ÎÀı ÿ˘flfiÎfl ¿˘HÎ ? “«_ÿ¤Î¥” Â_ ¿flı »ı, …ı …ı ¿flı »ı ÷ıfiı “±Î’HÎı” “Ωı›Î” ¿fl‰_, ±ıfi_ fi΋ ’vÊÎ◊˝. “Ωı‰Î”fi_ «Ò@›Î ÷ı ≠‹Îÿ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¿<ÿfl÷Ì … »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ΩıÕı ΩıÕı Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ⁄Ï© ¬˘ÀÌ »ı, I›Îfl◊Ì ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı. ±Î …√÷‹Î_ ≠ë¿÷ν — “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ±ı ©ÎI‹Îfi_ ¿Î‹ ! iÎÎfi ±ı¿·˘ … ≠¿Î »ı. ±Î ‹Îv_ ±ÏË÷¿ÎflÌ »ı, ±ı‰_ ±ıfiı Á‹Ω›, ÿÎÿÎlÌ — V‰w’fi_ iÎÎfi ±ÎT›Î ’»Ì ±ı ¿Î‹ ◊Λ; ÷ı ÏÁ‰Î› fiÎ ±ı‰_ iÎÎfi ±ıfiı ≠ÎM÷ ◊Λ, ÷˘ ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı. ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄‘Î_› ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ¿ı “¬˘À_ ⁄˘·‰_ ±ı ›Îÿ ¿ı‹ ±ÎT›_ ? ¿ÎflHÎ ‰√fl ›Îÿ ±Î‰ı fiËŸ, ¿_¥ ’HÎ ±ıfiÌ ’Î’ »ı, ⁄ÌÕÌ ’Ì‰Ì ±ı ¬flÎ⁄ »ı ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl‰˘, ±ÁI› ⁄˘·‰_, ¬˘ÀÌ ŒÏfl›Îÿ ˢ› ÷˘ … ±Î‰ı. ±‹fiı ¿ı‹ ¿Â_ ›Îÿ fi◊Ì ±Î‰÷_ ? ‹ÎÀı …ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ±ı ⁄‘_ ¬flÎ⁄ »ı.” ÷ı‹ »÷Î_ ·˘¿˘ ¬˘À_ ¿›ı˝ … Ω› »ı. ÷ı …ı ÁÎ_¤flı, ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¿fl ¿fl‰ÎfiÎ_. ¿ı‹ ? ≠ë¿÷ν — …ı …^fi˘ ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ÷ı ›Îÿ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‰_ ÿÎÿÎlÌ — “±Î ⁄‘_ ¬˘À_ »ı, ±Î fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.” ±ı‰_ ⁄‘Î ⁄˘·ı »ı ¿ı ? »ı, ÷ı µ’·¿ ⁄˘·ı »ı. “Á’flN·±Á” ⁄˘·ı »ı, “ËÎÏÀ˝·Ì” fi◊Ì ⁄˘·÷Î. ⁄Î¿Ì Ωı ±ı‰_ “ËÎÏÀ˝·Ì” ⁄˘·ı ÷˘ ±ıfiı ±‹¿ ÀÎ¥‹ı √›ı … »^À¿˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰ı … ±ı. …ı ‹Î· ¬’‰Îfi˘ »ı ¿ı ⁄_‘ΉÎfi˘ »ı, ÷ı ÷‹Îfl˘ √‹ı ÷ı‰˘ ¬flÎ⁄ ÿ˘Ê ˢ›, ’HÎ ÷ıfi˘ ÷‹fiı ¬Ò⁄ “ËÎÏÀ˝·Ì” ›Îÿ ±Î‰ı …. V‰w’fi_ iÎÎfi ˢ› ÷˘ ‹Î· ¬’Ì Ω› ±fiı ±iÎÎfi ˢ› ’V÷Ή˘ ◊Λ ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ fiÎ ◊Λ. ±fiı ŒflÌ ◊Λ ÷˘› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ ÷˘ ⁄_‘Λ, ±ı … ‹Î·◊Ì ! ‹Î· ÷ıfi˘ ÷ı … ’HÎ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ⁄Ì…w’ı fi◊Ì, ’HÎ ’V÷Ή˘ ¬Ò⁄ ¿›Î˝ ¿fl˘.
 4. 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 49 50 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ Á‘flı ±ı‰Ì Â@›÷Î ¬flÌ ? ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ … ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı ÷‹Îflı, “‹ÎflÎ◊Ì ¿_¥ ’HÎ ’Ëı·Î_ ‹fiÿ—¬ ◊›ı·_ ˢ›, ±Î ¤‰ Á_A›Î÷ ¿ı ±Á_A›Î÷ ¤‰˘‹Î_ …ı …ı flÎ√- ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ë … Â@›÷Î »ı. ’HÎ Á‘ÎflfiÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ¶ıÊ, ωʛ-¿ÊΛ◊Ì ÿ˘Ê˘ ¿›Î˝ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »_.” ±ı‹ fl˘… ±ı‹Î_ “M.D.’, ‘F.R.C.S.’ ÕΘ@Àfl fiÎ «Î·ı, √˘ÀÎÏ‚›_ fiÎ «Î·ı, ±ıfiÎ ÷˘ ±ı¿-±ı¿ ¿·Î¿ ¿Îœ‰˘. CÎflfiÎ_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı, ±Î…⁄Î…fiÎ Á¿˝·fiÎ “Á‘ÎflfiÎfl” Ωı¥±ı. ÿflı¿fiı ·¥fiı, µ’›˘√ ‹Ò¿Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı ¿›Î˝ ’»Ì ˉı ¿ıÀ·Î¿fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ¿›˘˝. »÷Î_› ŒflÌ ±ı‰˘ ±Î ⁄‘Î ⁄˘Ω Ë·¿Î ◊¥ …Âı. ⁄Î¿Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ Ë·¿Î ◊‰Î› fiËŸ. ÿ˘Ê ◊Λ, ÷˘ ±ıfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ±Î‹ ¿ı‹ ◊›_-±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’V÷Ή˘ ±‹ı ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı ±Î flÌ÷ı Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı·_, I›Îflı ÷˘ ±Î »^À¿˘ ◊›˘. ◊›˘ ÷˘› ? ¬flı¬fl ÷˘ “ËÎÏÀ˝·Ì” ’V÷Ή˘ ◊Λ, ÷ıfiÎ◊Ì ÿ˘Ê ±‰U› F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ »ı, I›Î_ Á‘Ì …_’ fiÎ Ω› »ı ! ‰‚‰Î ÿı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, I›Îflı ±ı ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. flÎ√-ƒıÊ‰Î‚Ì ÿflı¿ ÿ˘Ê˘fiÎ_ ÂÏ©¿flHÎ «Ì¿HÎÌ “ŒÎ¥·”fiı µ’›˘√ ‹Ò¿Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı «˘A¬_ ¿fl‰_. flÎ√fiÌ ŒÎ¥· ˢ› ÷ıfiÎ_ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¬ÎÁ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î›, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ ‹ÎÀı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›˘, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘, © µ’›˘√‹Î_ »˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ √›Î_ ±ıÀ·ı √‹ı ÷ıÀ·_ ‰ıfl ˢ› ÷˘› ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ÷‹fiı ¿˘¥ ¿‹˝ ±Õı … fiËŸ. ¿ıÀ·Î¿ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹Îv_ iÎÎfi ÁΫ_ … »^ÀÌ …‰Î›. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ±ı¿ … µ’Λ »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘ »ı. ’HÎ ÷‹ı ‹˘Àfl‹Î_ Œfl˘ »˘ ÷ı ∞‰ÏË_ÁÎ fiÎ √HÎΛ ? I›Îflı ‹Îflı ¿Ëı‰_ ÏÁ©Î_÷, ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfifi˘ »ı ! F›Î_ ±Î·˘«fiÎ, ’Õı »ı ¿ı, “±‹ı © µ’›˘√Ì »Ì±ı.” ±fiı ÂÎVh΢ ¿Ëı »ı ¿ı, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi fi◊Ì, I›Î_ ‹˘Z΋Î√˝ … fi◊Ì. ““© µ’›˘√ fiı Á‹÷ΑÎflÌ, iÎÎfiK›Îfi ‹fi˘ËÎflÌ flı; ±‹Îfl΋Î_ V◊Ò‚ ÿ˘Ê˘ ¿ı ÁÒZ‹ ÿ˘Ê˘ fiΠˢ›. iÎÎfiÌ‹Î_ ÁÒZ‹÷fl fiı ¿·_ ¿ ¿˘ ÿÒ fl Ïfi‰ÎflÌ, ∞‰ ‰flı ωfiÎflÌ flı . ”” ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê ˢ› »ı. …ı ±L› ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ Ëfl¿÷¿÷ν fiΠˢ›. ±‹ÎflÎ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹, ±Ï÷ ÁÒZ‹ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ±‹ÎflÌ ºÏp‹Î_◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› I›Îfl◊Ì … ÷fl‰Îfi˘ µ’Λ ËÎ◊ ±Î‰Ì Ω› fiËŸ. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ◊›˘ »ı. √›˘. «_ÿ¤Î¥‹Î_ …ı …ı ÿ˘Ê˘ ˢ› ÷ı ⁄‘Î_› “±Î’HΔfiı ÿı¬Î›. Ωı ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ±‹fiı ÿı¬Î›, ’HÎ ±‹ÎflÌ ºÏp ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î fiΠˢ› ÷˘, ±Î “iÎÎfi” ¿Î‹fi_ Â_ ? ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ı ©ÎI‹Î ÷flŒ ˢ›, µÿ›¿‹˝ ÷flŒ ºÏp fiΠˢ›. ±‹fiı ⁄‘ÎfiÎ ¿èÎ_ Ë÷_, ÿ˘Ê˘fiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›, ’HÎ ±ıfiÌ ±‹fiı ±Áfl ◊Λ fiËŸ. ÷ı◊Ì ““Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_ ¤Î…fi »_ ¿vHÎ΂, … ¿Ï‰±ı ·A›_ »ı ¿ı, ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ ?”” ““‹Î ¿ÿÌ ¬˘Õ ¿Îœı fiËŸ, ÿ˘Ê ◊Λ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷ıfiÎ ’fl µ’›˘√ flά‰Îfi˘. µ’›˘√ ÿÎÿÎfiı› ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ ÿı¬Î› fiËŸ.”” flÎA›˘. ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î … ¿flı. ⁄Ì…_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ Ïfi⁄˝‚÷Î ±‹ı ΩHÎ̱ı ±fiı Ïfi⁄˝‚÷Πˢ› …. ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥fiı “÷‹Îflı” ±ıÀ·_ … ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl˘. ±‹ÎflÌ ÁË… Z΋Πˢ›. Z΋Π±Î’‰Ì ’Õı fiËŸ; ‹‚Ì Ω›, ÁË…’HÎı.
 5. 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 51 ÁË… Z΋Π√HÎ ÷˘ »ıS·Ì ÿÂÎfi˘ √HÎ ¿Ëı‰Î›. ±‹Îflı ÁË… Z΋Πˢ›. ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±‹fiı ±ı¿‘Îfl˘ ≠ı‹ flËı. …ı ‰‘ı- CÎÀı, ±ı ≠ı‹ fiˢ›, ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı. ±‹Îfl˘ ≠ı‹ ‰‘ı fiËŸ fiı CÎÀı› fiËŸ. ±ı … © ≠ı‹, ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹ »ı ! ÿ˘Ê ◊Λ ¿ı ÷fl÷ … ÷‹Îflı “ÂÀ ±˜À ÁÎ¥À” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. “÷‹Îflı” “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_, “«Î·˘ «_ÿ¤Î¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” «_ÿ¤Î¥ ¿Ëı ¿ı, “±Î CΈՒHÎ ±ÎT›_, ˉı ◊÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ÷‹Îflı ±ı‹fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “±‹ı ÷‹fiı „@÷ ±Î’ÌÂ_.” ’»Ì ⁄˘·Î‰‰Îfi_ ¿ı ⁄˘·˘ “Ë_ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »_” ±ıÀ·ı ’»Ì „@÷ ±Î‰ı. [7] …ıfiı ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ, ’Î_« ÿı¬Î›Î I›Î_◊Ì ΩHΉ_ ¿ı ˉı µ¿ı· ≠¿ÚÏ÷ ΩıÕı ÷L‹› ÿÂ΋Î_ ±ÎI‹≠¿ÎÂfiÌ Ïfi·ı˝’÷Î ±Î‰‰Îfi˘ ◊›˘. ‹Ò‚ ‰Î÷fiı ΩH΢ ¿ı ±Î ÂÌ Ë¿Ì@÷ »ı ? fiı ‹Ò‚ ‰Î÷ ÂÌ »ı ? …ıÀ·Î ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î, ±ı ÿ˘Ê √›Î ! I›Îflı ¿˘¥ ¿ËıÂı, ±ı‰˘ fiı ±ÎÀ·_ … ΩHΉΠ‹ÎÀı ±Î ‹fiW›’HÎ_ »ı. ±Î‹Î_ “±Î’HÎ_ ¿›_ fiı ±Î’HÎ_ ±ı‰˘ ÿ˘Ê ŒflÌ ÿı¬Î› »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ıfi˘ ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ¿›_ fi◊Ì” ±ı ΩHÎÌ ·˘. ’»Ì flÕÎfl˘‚ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ¿fl˘. ±Î’HÎÌ ±Î ÷˘ ±ı¿-±ı¿ ÿ˘Ê Õ_√‚ÌfiÎ ’ÕfiÌ …ı‹ ±fiı¿ ’Õ‰Î‚Î Ë˘› »ı. ±ıÀ·ı ÿÏfi›Î‹Î_ ±Î’HÎı … ¤Ò· ¬Î‘Ì »ı ! ’Îfl¿Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ±ÎT›Î ˢ› ÷˘ ±ı¿ ’Õ ∂¬Õı, I›Îflı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ¿ÎœÌ±ı I›Îflı ⁄Ì…_ ’Õ ‰Î÷ …ÿÌ Ë÷Ì ! ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı ±ıfi_ ±ı … ’Õ ŒflÌ fiÎ ±Î‰ı. hÎÌÁ ’Õ Ë÷Î_ ±ıfiÎ_ ±˘√HÎhÎÌÁ flèÎÎ_. ±˘√HÎhÎÌÁ‹Î_◊Ì ±ı¿ ’Õ …Âı I›Îflı ±ßΉÌÁ flËıÂı. ≠ë¿÷ν — ÿÏfi›Î ±Î’HÎÌ @›Î_◊Ì »ı ? ±ı‹ CÎÀ÷Î_ …Âı fiı »ı‰Àı ±ı ÿ˘Ê ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı ! ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿˘fiÌ »ı ? ±Î’HÎÌ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ ¿ı ±Î’H΢ vvvvv ¿˘¥ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì fiı ±Î’H΢ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì. ÿÏfi›Î ±Î’HÎÌ … »ı. ±Î ÿÏfi›Îfiı Ωı‰Îfi˘ ·Î¤ µÃΉ˘, ΩHΉÎfi˘ ·Î¤ µÃΉ˘ ÷˘ ¬v_. ≠ë¿÷ν — ±ı Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_ ±‹ı ’λΠ±_ÿfl CÎÁÌ …¥±ı »Ì±ı fiı √Ò_«Î¥ …¥±ı »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — …ı √Ò_«Î¥ Ω› »ı ÷ı ±Î’HÎ_ V‰w’ fi ˢ›, »÷Î_ “±Î ‹Îv_ V‰w’ »ı, Ë_ √Ò_«Î¥ √›˘” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı I›Î_ … ¤Ò· ¬Î› »ı. “…±ı-ΩHÎı” ÷˘ ¿<ÿfl÷ ¿ı‰Ì Á_ÿfl ÿı¬Î› ! ’HÎ ’ı·Îfiı ‹ËŸ Ï«_÷Î ◊÷Ì Ë˘› ÷ı◊Ì ¿<ÿfl÷ …±ı … fiËŸ fiı ! ⁄Î√-⁄√Ì«Î flÏ‚›Î‹HÎΠˢ› ’HÎ ’ı·Îfiı {ıfl …ı‰Î ·Î√ı ! …√÷ flÏ‚›Î‹HÎ_ »ı ¿Î›‹ ‹ÎÀı, ±Î √Λ˘-
 6. 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 53 54 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¤ı_Á˘ ¿ı‰Ì flÏ‚›Î‹HÎÌ ÿı¬Î› »ı ! ’HÎ ±Î ‹fiW›˘fi˘ Á_√ ¿flı »ı ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ±Õı ÷ıfiı ±Î’HÎı “Ωı‰Îfi_”! √Λ˘-¤ı_Á˘fi΋Î_ Ëfl¿÷ ±Î‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ıfiÌ ±Î’HÎÎ ’fl ±Áfl ±Î‰ı, ÷ıfi_ Â_ ? ≠ë¿÷ν — ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘fiı ¬⁄fl ’Õ÷Ì ËÂı ¿ı ‹fiW›˘ ±Î‰Î ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’HÎ “±Î’HÎı” Ωı‰Îfi_ ! ·Î¥Àfi˘ ¿Î‹‘_‘˘ ¢ ? ±ÎÕÎ »ı ? “Ωı‰Îfi_.” ±ı‹Î_ Àı¿flÌ ±Î‰ı, ¿Îÿ‰ ±Î‰ı, ’ÎHÎÌ ±Î‰ı, √_‘ ±Î‰ı ÷˘ √_‘, ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ‹fiW›˘‹Î_◊Ì … ◊›ı·Ì »ı. ‹fiW›˘fiÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı {Î_¬flÎ_ ±Î‰ı ÷˘ {Î_¬flÎ_‹Î_› ’ıÁÌfiı fiÌ¿‚Ì Ω›. ’HÎ ±ıfiı {Î_¬v_ ·Î√ı “À«‹Î_” flËı Ï⁄«ÎflÌ. ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘ ÷˘ ±Î’HÎÎ Á_⁄_‘ÌfiÌ … »˘Õ̱˘ ¿flı fiËŸ. ±Î ·Î¥À Ωı ±Î‰_ »ı, ÷˘ ’ı·_ ·Î¥À ¿ı‰_ ÁflÁ ˢ› !!! ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı ! ±fiı ¿>÷v_ CÎfl‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ¤Áı »ı ÷ı› Á_⁄_‘Ì … ±ÎT›Î ÷‹ı ±_‘Îfl΋Î_ ÕˇÎ¥Ï‰_√ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ¿ıÀ·Î_ ˢ› »ı. ∞‰ÕÎ_ ‰ÀÎ¥ Ω› »ı ±fiı ·Î¥À ¿fl˘ ¿ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ≠ë¿÷ν — ±Î ∞‰ ‹flÌ Ω›, ’»Ì ÷fl÷ …L‹ ·¥ ·ı »ı ? ∞‰ÕÎ_ ±◊ÕΛ »ı ! ±S›Î, ±Î ÷˘ ·Î¥Àfiı ·Ì‘ı ÿı¬Î›_. ÷˘ Â_ ’Ëı·Î_ ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ …, ±ıfiı ‰Îfl ¿ıÀ·Ì ! ±Î‹Î_ …L‹ ¿˘¥ ±Î’fiÎfl ±ı fiˢ÷Î_ ±◊ÕÎ÷Î_ ? ±◊ÕÎ÷Î_ Ë÷Î_ …. ÷ı “Œ˘flıfiÁ˝”fiı ÿı¬Î÷Î_ fi◊Ì fiı fi◊Ì ¿ı ¿˘¥ ·ıfiÎfl fi◊Ì ! ±Î’HÎfiı “·Î¥À” »ı ±ıÀ·ı ÿı¬Î› »ı. ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ±Î’HÎı µ’ÎÏ‘‹Î_ ˢ¥±ı fiı ±ı ·˘¿˘fiı µ’ÎÏ‘ fiΠˢ› ±ı‰_ ±Î …√÷ «Î·ı »ı ! ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ V‰›_Á_«ÎÏ·÷ »ı ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ µ’ÎÏ‘‹Î_ ÷˘ ±Î‰‰_ … ’Õı fiı ⁄‘Î_fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ⁄‘_ V‰›_Á_«ÎÏ·÷ »ı. V‰¤Î‰◊Ì … Á_«ÎÏ·÷ »ı. …ı‹ ’ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ fiÌ«ı …‰Îfi˘ »ı ÷ı fiÌ«ı … …‰Îfi_. ÷ıfiı √‹ı ÿÎÿÎlÌ — µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›Î, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfifl˚µ’ÎÏ‘fi˘ flV÷˘ ÷ıÀ·_ ¿flı ÷˘› V‰¤Î‰ ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ±ı. ’HÎ …ı µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›˘ … fi◊Ì, ÷ı Ïfifl˚µ’ÎÏ‘fi˘ flV÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ¬˘‚Ì ¿Îœı ? ±ıfiı ÷˘ µ’ÎÏ‘‹Î_ Ë… ±Î‰‰Îfi_ »ı. ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ »ı ÷ı ¿ıÀ·Ì¿ ≠¿ÚÏ÷ ¨«ı …÷Ì Ë˘› »ı fiı ¿ıÀ·Ì¿ fiÌ«ı …÷Ì Ë˘› »ı. ±ı¿ … Œıfl˘ ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ±Î ⁄ËÎflfi_ ·Î¥À ¿ÂÎfiı ±Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ±Î ·Î¥À◊Ì ∞‰ÕÎ_ ±◊ÕÎ÷Î_ ÿı¬Î› »ı, fiËŸ ÷˘ ¿Â_ ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘Ì ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı‰ÎfiÌ … »ı. ±Î ‹˘ÀflfiÌ ·Î¥À ÿı¬Î÷_ fi Ë÷_. ±ıÀ·ı Á‹Ω› ’»Ì ¿ÂÌ Ï«_÷Λ fi◊Ì fiı µ’ÎÏ‘› fi◊Ì ! »ı ÷ı ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌfiÎ ¿Îÿ‰fiı ±Õı, ¬ÎÕÌfiÎ ’ÎHÎÌfiı ±Õı, ¬ÎÕÌfiÌ ’HÎ “±Î’HÎı” “ΩHÎ̱ı” ¿ı ±Î ·Î¥À ◊›_, ÷ıfiı ·Ì‘ı ±Î ∞‰ÕÎ_ ‰ÀÎ÷Î_ √_‘fiı ±Õı, ’HÎ ·Î¥Àfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ ! ±ı ·Î¥À ¿Îÿ‰fiı ±ÕÌfiı Ω› ÿı¬Î› »ı. ±Î‹Î_ ±Î’HÎı ¿ÂÎfiÎ ¿÷ν fi◊Ì. ’HÎ ¿Îÿ‰ ±ıfiı fiÎ ±Õı, √_‘ fiÎ ±Õı. ¿Â_ … fiÎ ±Õı. ±Î’HÎı ¤› flά‰Îfi_ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì ¿ı ·Î¥À ¿Îÿ‰‰Î‚_ ◊¥ …Âı, √_‘‰Î‚_ ◊¥ ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹¿ ¤Î√‹Î_ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν’HÎ_ ±Î‰ı »ı. …Âı ¿ı ’ÎHÎ̉΂_ ◊¥ …Âı. ±Î ·Î¥À Ωı ±Î‰_ »ı, ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ·Î¥À ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı F›Îflı ‰‘Îflı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥±ı »Ì±ı, I›Îflı ‰‘Îflı ¿ı‰_ ÁflÁ ˢ› ! ±ÎI‹Î ·Î¥À V‰w’ … »ı ! “fḻı@Âfi” ±Î‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — ±‹ı ≠¿ÚÏ÷ ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î »Ì±ı, ÷˘ ±‹Îv_ ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiı› “±Î’HÎı” Ωı‰Îfi_. fiËŸ …±˘ ÷˘ ¿_¥ ŒıflŒÎfl …ı Ï‹l «ı÷fi »ı, ±ı‹Î_ ÷˘ √_ÿ‰ÎÕ˘ ±Õı »ı fiı ? ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿Î‹ ¿›ı˝ …‰Îfi_ »ı. Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ «Î ’̱˘ »˘
 7. 7. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 55 ¿ı fi◊Ì ’Ì÷Î ? ÷ı‹Î_ ¿_¥ ¿›ı˝ …‰Îfi_ ±ı‰_ ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl ’Õı »ı ? »÷Î_ ±ı‹ fiÎ ⁄˘·Î› ¿ı “¿Î‹ ¿fl¢ fiËŸ, ±ı‹ fiı ±ı‹ «ÎS›Î ¿flÂı.” ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ÷ı √fi˘ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ “¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰” ±ı‹ ¿Ëı‰_. “T›‰ÏV◊÷”fiÌ Á_’ÒHν Á‹…HÎı ¿ı‰‚iÎÎfi √ÎÕÌ‹Î_◊Ì ±Î‹ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı “T›‰ÏV◊÷” »ı. ’λ˘ ŒflÌ ⁄˘·Î‰ı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷” ±fiı ŒflÌ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”. ±Î‹ ÁÎ÷ ‰¬÷ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”! ÁÎ÷ ‰¬÷ «œÎ‰ı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”! ±Î …ıfiı ‰÷ı˝ »ı ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Âı !!! ±‹ı ±ı‰_ [8] “T›‰ÏV◊÷” ±ÎM›_ »ı ¿ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ, “T›‰ÏV◊÷” Ωı ±Î¬_ ’Òflı’Òv_ Á‹…ı ÷˘ ! “T›‰ÏV◊÷” ÷˘ «˘‰ÌÁı› ÷Ì◊Ù¿fl˘ fiı ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl »ı. “±Áfl˘”fiı {Ì·fiÎfl ! ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı ’Ëı·Î_ T›‰ÏV◊÷ Á‹Ω›_ ËÂı, ’»Ì ±Î iÎÎfi ≠ë¿÷ν — ±_÷—¿flHÎfiÎ ¿›Î ¤Î√fiı ’Ëı·Ì “≥Œı@À” ◊Λ »ı ? ±Î’‰Î ‹Î_Õu_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Ì ⁄Ï©fiı “≥Œı@À” ◊Λ »ı. ⁄Ï© Ωı ËÎ…fl fiΠˢ› ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì … ±Î’ı·_ fiı ! “T›‰ÏV◊÷” ‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_ ÷˘ ±Áfl fiÎ ◊Λ. ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì ±ÎT›_ »ı ±fiı I›Îfl ’»Ì ‹ı_ ±Î ⁄ËÎfl ±ÎM›_. fiËŸ ÷˘ ±’Λ … fiËŸ fiı ? ±Î‹Î_ ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı. ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ±ı¿ ≠ë¿÷ν — ¤Îflı ω¿À Á_›˘√˘‹Î_ ±_÷—¿flHÎ◊Ì ±Î√‚ ¿›Î ¤Î√fiı ±ZÎflı› ⁄˘·‰˘ ±fiı ¿˘”¿ fiı µ’ÿı ±Î’‰˘ ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı ! “≥Œı@À” ◊Λ »ı ? ÷‹fiı ¿ıÀ·Î ‰¬÷ ‹˘Àfl‹Î_◊Ì µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷” ËÎ…fl flËı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î√‚ ¿˘¥fiı ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — «Îfl-’Î_« ‰¬÷ ’»Ì ¿‹Îfi »À¿ı. ≠ë¿÷ν — “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î”fiı ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿‹Îfi »À¿ı ÷˘ ÷ı ’ÿ˚√·fiÌ »À¿ı »ı. “±Î’HÎı” ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” … ¿Ëı‰Î›. ±_÷—¿flH΋Î_ ø˘‘- “ΩHΉ_” ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ¿‹Îfi »À¿Ì »ı. ±Î’HÎı ÷˘ Â_ ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ÷ı ⁄‘Îfiı “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ’ÿ˚√·fiÌ ¿‹Îfi »À¿Ì »ı, ÷˘› Ë_ ’λ˘ ±ÎT›˘ fiı ‹˘Àfl‹Î_ ⁄ıÃ˘.” ±Î … ¿Ëı‰Î›. ¿‹Îfi »À¿Ì »ı, ±ı‰_ “±Î’HÎı” “ΩHΉ_” Ωı¥±ı. ±ı‰_ ±Î “T›‰ÏV◊÷” Á_ÿfl »ı ! ¿‹Îfi »À¿ı fiı ’λ˘ ±ÎÕ˘ ◊¥fiı …÷˘ flËı fiı ’»Ì ’λ˘ fiÎ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ±fiı ±_÷—¿flHÎ, ±ı …ÿ_ ¿ı‹ ±Î‰ı, ±ı ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ±Î “T›‰ÏV◊÷” Á‹Ω¥ √›_, ’»Ì ¿Â˘ Õ¬˘ ’ÎÕu_ ? ¿fl‰Î …ı‰_ »ı … fiËŸ. ’ÿ˚√·fi_ …ı ◊‰_ ˢ› ÷ı ◊Λ, ’HÎ ±Î’HÎı ±ÎÕÎ ÿÎÿÎlÌ — …ÿ_ fi◊Ì ¿èÎ_. “©ÎI‹Î” ÏÁ‰Î› ±Î¬˘› “≠Ï÷„WÃ÷ fiÎ ◊‰_. ’ÿ˚√· ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ÎÕ_ ¿fl‰Î Œflı. ±ÎI‹Î.” ’»Ì ’Ò»˘ ±ıÀ·ı ±_÷—¿flHÎ …ÿ_, ¥„Lƒ›˘ …ÿÌ, ‹fi …ÿ_ ±ı‹ vvvvv …‰Î⁄ ÷˘ ±Î’‰˘ ’Õı fiı ?
 8. 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 57 58 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fiı ±Áfl ◊Λ »ı, ÷˘ ‹fifiı ±Áfl fi◊Ì ’ˢ_«÷Ì ? ≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ¿˘¥◊Ì ‹˙fi flèÎ_ ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©‹Î_◊Ì ‹fifiı ’ˢ_«ı. Ωı ⁄Ï© ‰E«ı fiΠˢ› ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ⁄Ï© “¥‹˘Âfi·” … flÎA›Î ¿flı. ¿˘¥ ¿ÂÌ ±Áfl fiÎ ◊Î÷. “‹˘Âfi”‹Î_ flάı … fiËŸ. ÂÎ_Ï÷◊Ì CÎÕ̉Îfl ÷‹fiı ⁄ıÁ‰Î … fiÎ ÿı. ⁄Ï© ±‹fiı ⁄Ï© fiËŸ ±ıÀ·ı ±‹fiı ¿ÂÌ ±Áfl fiÎ ◊Λ. ±‹fiı flÎhÎı ⁄ı ‰ÎB›ı› µÃÎÕı ! Ωı ¿>ÿο>ÿ ! Ωı ¿>ÿο>ÿ ! …_’Ìfiı ±Îfl΋ı› fiÎ “‹◊flΔ(?) ‹ËŸ Ω÷Ω÷fiΠˢ›, ÷ı Ω÷Ω÷fi_ ¿ËÌ Ω›. ’HÎ ‰E«ı ¿fl‰Î ÿı ! ⁄Ï© V‰Ì¿ÎflfiÎfl ˢ› ÷˘ ¤Î_…√Õ ◊Λfiı ? ⁄Ï© V‰Ì¿Îflı ’»Ì ‹fi ≠ë¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_ ÷˘ … ⁄Ï© fiÎ ‰’flΛ ? ’¿ÕÌ ·ı fiı ‹fi ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ‹Ò¿ı ! ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı ’»Ì ⁄Ï©fi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’»Ì ÷˘ ⁄Ï© ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©±ı {ÌS›_ ’»Ì ‰Î√˘‚‰ÎfiÌ Ïø›Î ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ‰’flΛ … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ’»Ì ÷˘ »ıS·_ “VÀıÂfi” ±Î‰ı ! ’HÎ ⁄Ï© iÎÎ÷Î- ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© {Ì·ı »ı fiı ‹fifiı ’»Ì ’ˢ_«ı »ı. ˉı ‹fi … ƒWÀÎ flËı‰Î … fiÎ ÿı. ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı, ÷ı ‰Î√˘‚‰Îfi_ ¿Î‹ ’HÎ ‹fi … ¿flı »ı. ‹fi ωfl˘‘ΤÎÁÌ Âο ·ı‰Î ‹Î¿ı˝À √›Î ˢ fiı ÷‹Îflı ÁIÁ_√‹Î_ …‰ÎfiÌ µ÷Ή‚ »ı. ÷ı CÎÕÌ‹Î_ ±Î‹ ·¥ Ω› fiı CÎÕÌ¿‹Î_ ’ı·ı ¬ÒHÎı ·¥ Ω›. ˷Λ ˢ› ÷˘› ±ı ⁄Ï© «Îfl ÿ¿Îfiı Œıfl‰ı ! I›Îflı ±ı »˘Õı ! ⁄Ï© fl¬ÕΉ ˷Λ ¿flÌfiı ÷˘ŒÎfi ¿flÌ ‹Ò¿ı ! fl¬ÕΉ ¿flı ! ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎfi_ ÏՋοı˝Âfi ≠ë¿÷ν — F›Î_ …ı ‹Y›_, CΈÕÎ ¤ŸÕÎ ·Î‰Ìfiı CÎıfl ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï© ≠ë¿÷ν — ±Î ≠iÎαı ¿Î‹ ¿›* ¿ı ⁄Ï©±ı ¿Î‹ ¿›Ù, ±ı ¿¥ flÌ÷ı fiÎ ÿ˘ÕÌ ±ı‹ ? ¬⁄fl ’Õı ? ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎfiÌ T›ÎA›Î ÂÌ ? ¿_¥¿ ‰Î÷ ◊Λ ÷˘ ⁄Ï© ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ÂÌ ¬Î÷flÌ ¿ı CΈÕÎ ±Î‰Âı ¿ı …‰Îfi ±Î‰Âı ? ÿ˘ÕΉÌ, ⁄Ï© ∂¤Ì ◊¥ ¿Ëı »ı, ÷˘ ⁄Ï© Â_ ? ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÿ¿Îfiı …¥fiı ¬Î·Ì ⁄˘·ı … ¤ŸÕÎ ÷˘·Ì ±Î’Ωı fiı ÁflÁ ÿÎÿÎlÌ — ±…_’˘ ¿flı ÷ı ⁄Ï©. ≠iÎ΋Î_ ±…_’˘ fiΠˢ›. ±Î’HÎfiı ¤ŸÕÎ ±Î‰ı ! ÁËı… ’HÎ ±…_’˘ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ⁄Ï©fi_ «·HÎ »ı. ÷‹Îflı ⁄Ï© fi◊Ì ±fiı CΈÕÎ ±Î‰ı ÷˘› Â_ ⁄√ÕÌ √›_ ? Á_ÁÎfl‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ «ÎS›Î ‰Î’fl‰Ì ÷˘› ‰’flΛ … »ı. ±ı … ÷‹fiı …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fi◊Ì ÿı÷Ì. ±ı … ¿flı. fl˘… CΈÕÎ fiÎ ±Î‰ı. ¿˘”¿ Œıfl˘ … ±Î‰ı. ’HÎ ’»Ì ±ıfi_ ’H› ˢ› ÷‹fiı “¥‹˘Âfi·” ¿flΉÕΉı. ±ı ⁄Ï©fiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “Ëı ⁄Ï©⁄ıfi ! fiı ? ¤·Î ‹ÎHÎÁfiı ÷˘ ⁄‘Ì ’H›ˆ ¤·Ì … ˢ›. ÷ı ±Î√‚ ±Î√‚ ÷ˆ›Îfl ÷‹ı ÷‹Îflı Ï’›fl Ω‰. ±‹Îflı ˉı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.” ÁÒ›˝fi_ … ˢ›. ¬À’ÏÀ›Îfiı … ⁄‘Ì ’H›ˆ ¬À’ÀÌ Ë˘›. ±…‰Î‚_ ◊Λ, ’»Ì ‹ÌHÎ⁄kÎÌfiÌ …wfl ¬flÌ ? ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ≠¿Î ◊›Î ’»Ì ⁄Ï©fiÎ ≠¿ÎÂfiÌ …wfl flËı÷Ì fi◊Ì. ±‹fiı ⁄Ï© fiΠˢ›. ±‹ı ±Ë_¿ÎflfiÎ µÿ›‹Î_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ! ±⁄‘ ˢ¥±ı. ≠ë¿÷ν — ±Î ±Ë_¿Îfl, ±ı ÂÌ ‰V÷ »ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹˙fi flËı‰_, ÷ı ⁄Ï© fiÎ ÿ˘ÕÎ‰Ì ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ±ı ¿ÂÌ ‰V÷ fi◊Ì. ¿˘¥±ı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ı ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flÎA›_ flËı fiËŸ. «_ÿ¤Î¥” fiı ÷‹ı› ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥”, ±ı ±Ë_¿Îfl !
 9. 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 59 60 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı CΉΛ I›Îflı ÁÎflÎ-fiflÁÎfi_ ¿Â_ … ¤Îfi fiÎ flËı. …ıÀ·Î ±Ë_¿Îfl◊Ì K›ı› flά÷Î Ë÷Î, ±ı ⁄‘Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ’ÒΩ› »ı. ÿÎÿÎlÌ — Ë_‹ıÂÎ_ ±Ë_¿Îflfiı ±Î_¬˘ fiΠˢ›; ±Î_‘‚˘ … ˢ›. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î√‚ ‰‘‰Î ‹ÎÀı ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ÷˘ ¬flÌ fiı ? ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ¿fl÷Î_ ±Ë_¿Îfl «ÏÕ›Î÷˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îfl ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ˢ› …. ±Ë_¿Îfl ±Î’H΢ flÎA›˘ flËı fiËŸ. ±Î‰Ìfiı ’ıÁÌ … Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÁflÿÎfl »ı. ±ıfiÌ ÁflÿÎflÌ fiÌ«ı ÷˘ ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ! ≠ë¿÷ν — ‹ÎfiÁÂÎVh΋Î_ ±ı‰_ ·A›_ »ı ¿ı “’Á˝fiÎÏ·ÀÌfiÎ Õı‰·’‹ıLÀ” ‹ÎÀı ◊˘ÕÎ-CÎHÎÎ_ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ¬flÌ, ±ı ¬v_ »ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â_ ·ı‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì Ë˘› …. “Õı‰·’‹ıLÀ” ‹ÎÀı ¿<ÿfl÷fi˘ ÿÎÿÎlÌ — “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â_ ·ı‰Îfi_ ? “±Î’HÎı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¿ı‰˘ ±Î_‘‚˘ »ı !” ±ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Îfi_. Ïfi›‹ … »ı ¿ı ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ fiı ’˘÷ı “Õı‰·’” ◊›Î ¿flı. ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ “Õı‰·’‹ıLÀ” ’Òv_ ◊‰Îfi_ ◊Λ, I›Îflı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰ı. I›Îfl ’»Ì ±Ë_¿Îfl ¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì. “±Î’HÎı” …ı ‹Îfi̱ı »Ì±ı ¿ı “Ë_ ±Î »_” ±ı “Õı‰·’‹ıLÀ”fiÌ ⁄Ë …wfl flËÌ fiËŸ. ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ‹‚Ì Ω›, ’»Ì ±ı ⁄‘˘› ±Ë_¿Îfl ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ıÀ·˘ … Ïfifl˚±Ë_¿Îfl. “Ë_ ’Àı· ±Î‰Î ±Ë_¿ÎflfiÎ √Î_ÕÎ_ ¿˘HÎ ¿Îœı ? ±Î ÷˘ √‹ı ±ıÀ·˘ ÕÎè΢ ËÂı, »_”, “Ë_ ’«ÎÁ ‰Ê˝fi˘ »_”, “Ë_ ¿·ı@Àfl »_”, “Ë_ ‰¿Ì· »_.” …ı …ı ⁄˘S›˘ ÿÎfiırflÌ ËÂı, ’HÎ CÎıfl Ω› ±ıÀ·ı Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘±˘ ⁄Ë Ë˘› … ! ÷ı ⁄‘˘ ±Ë_¿Îfl. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±_÷flÿÎË «Î· … ˢ› ! ≠ë¿÷ν — ÁÎv_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı …ı ≠ıflı, ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ? “±ÎI‹≠ÎÏM÷”fiÎ_ ·ZÎH΢ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ¬˘À_ ¿fl‰Î ≠ıflı ÷ı› ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ±ı ÁÎfl΋Î_◊Ì ¬˘À_ @›Îflı ¿flÂı, ÷ı› ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ‹ı_ ‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfiı ±˘‚A›˘ ˢ›, ÷˘ ‹Îfl΋Î_ ¿›Î_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î_‘‚˘ »ı fiı ? ·ZÎH΢fiÌ Âw±Î÷ ◊Âı ? ‹Îfl΋Î_ ¿ı‰_ ’Ïfl‰÷˝fi ◊Âı ¿ı …ı◊Ì Ë_ Á‹∞ ¿<_ ¿ı Ë_ flV÷Î µ’fl »_ ? ÷‹ı …ıfiı ÿÎfi ±Î’÷Πˢ fiı ±ı ‹ÎHÎÁ ¿Â_¿ ±ı‰˘ ÂOÿ ⁄˘·Ì √›˘, ÷˘ ÷‹ı ±ıfiı ‹Îfl‰Î ŒflÌ ‰‚˘ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±Ë_¿Îfl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·_ ÷˘ “≥√˘≥{‹” ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ⁄Ì…_ ø˘‘-‹Îfi- ‹Î›Î-·˘¤ …÷Î_ flËı, ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ÷‹ı ±ÎI‹Î ◊¥ √›Î ! ±ı‰Î_ ·ZÎHÎ ≠ë¿÷ν — ·U¿flÌ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±ı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı Ë_ ÏËLÿV÷Îfi ‹ÎÀı ÷‹fiı ◊›Î_ »ı ? ·Õ<_ »_. ÷˘ ±ı ±Ë_¿Îfl ¬fl˘ ? ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı ÷˘ Ë… fi◊Ì ◊›Î_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘Î ±Ë_¿Îfl ¬flÎ. ’HÎ ±ı »ı‰Àı Áfl‰Î‚΋Î_ ¿Â˘ ·Î¤ fiÎ ¿flı. ◊˘Õ_ ’H› ⁄_‘Λ. ÁÎv_ ¿flfiÎfl˘ “@›Îflı ¬˘À_ ¿flÂı” ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ·ZÎH΢ µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ’»Ì ΩHΉ_ ¿ı ÷‹ı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±Î…ı ÏËLÿV÷Îfi ‹ÎÀı ·Õ÷˘ ˢ› fiı ¿Î·ı ±ıfiÎ ¿ıMÀfi ±ÎI‹V‰w’ ◊›Î »˘. ±I›Îflı ÷‹ı “«_ÿ¤Î¥” V‰w’ »˘ ! ±I›Îflı ¿˘¥ ΩıÕı› {CÎÕ˘ ¿flı ! ±ıfi_ ¿Â_ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ. ±Ë_¿Îfl ÷tfi fiNŒÀ ‰V÷ ⁄˘·ı ¿ı, “±Î ÕΘ¿Àfl «_ÿ¤Î¥±ı ‹Îfl˘ ¿ıÁ ⁄√ÎÕu˘.” ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±ËŸ »ı. @›Îflı ¨‘˘ Œflı ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı K›ı› ‰√flfiÌ ‰V÷ »ı. ±fiı ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ±Áfl ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?
 10. 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 61 62 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ±Áfl ÷˘ ◊Λ. ¤‰ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ »ı, ÷ı ‰¬÷ı ÷ı “≥Œı„@À‰” »ı. ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ÷‹ı “«_ÿ¤Î¥” »˘ ! ±fiı ±Î “±_⁄ηη”fiı ¿˘¥ hÎHÎı› “≥Œı„@À‰” »ı. “≥Œı@À” ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı ⁄ÌΩ_ fi‰Î_ ¿˘Ï{{ µI’Lfi √΂ ÿı, ÷˘ “Ë_” ±Î “±_⁄ηη”fiı ¿Ë_ ¿ı “…±˘, ÷‹ı ¿èÎ_ ËÂı, ÷ı◊Ì ◊Λ »ı. …ı ±Î‰÷Î ¤‰ı ’λÎ_ “≥Œı„@À‰” ◊Λ »ı. ±Î‹ “¿Î˜Ï{{” ±ıLÕ ±Î ÷‹fiı √΂˘ ÿı »ı !” ±‹fiı ÷tfi …ÿÎ’HÎ_ … ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı “≥Œı@À”, “≥Œı@À” ±ıLÕ “¿Î˜Ï{{” ±ı‹ CÎÀ‹Î‚ Ïfifl_÷fl «ÎS›Î … ¿flı »ı. »ı. ÷‹Îv_› …ÿ_ ’ÕÌ Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì “’{·” Á˘S‰ ◊¥ √›_. fiËŸ ‹fiW›…L‹ ±ı¿·Î‹Î_ … “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘ ◊¥ ¿ı ±ı‹ »ı. ⁄Ì∞ ÷˘ fl˘… “’{·” ∂¤Î_ ◊›Î_ … ¿flı ! ⁄‘Ì √Ï÷‹Î_ ÷˘ ¬Î·Ì “≥Œı@À” … »ı. ±ËŸ “¿Î˜Ï{{” ±ıLÕ “≥Œı@À” ≠ë¿÷ν — ±Î “’{·˘” »ı, ±ı ⁄‘Î_ ∞‰fi ÁÎ◊ı ‰HÎı·Î_ »ı ¿ı ⁄Lfiı »ı. ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı, I›Îflı ¿Î˜Ï{{ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ¥±ı »Ì±ı. ¿‹˝ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı ±ı »ı ? ’»Ì fi‰Ì “≥Œı@À” ◊Λ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±HÎÁ‹… »ı. ±Î ‹fiW›˘ ⁄ı¤Îfi »ı ! ÂıfiÎ◊Ì ≠ë¿÷ν — “≥Œı„@À‰” flËı‰_ ±ı ÁÎv_ »ı ¿ı “≥Œı„@À‰” ‹ÀÌ Ω› ⁄ı¤Îfi »ı ? “’˘÷ÎfiÎ V‰w’◊Ì ⁄ı¤Îfi »ı !” “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ?” ±ıfi_ … ±ı ÁÎv_ »ı ? ¤Îfi fi◊Ì ! ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Ω›⁄Ì ¿Ëı‰Î› ? ÷‹fiı Âfl‹ fiÎ ·Î√Ì ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ‹ÀÎÕ̱ı ÷˘ ÷˘ ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ¿ÂÎfiÌ …wfl … ‰Î÷ ÁÎ_¤‚÷Î_ ? ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì ±ΩHÎ »ı. ±ı Âfl‹ ±Î‰ı ±ı‰_ »ı fiı ? fiÎ flËı. …flο ÿ‰Î «˘’Õ̱ı ¿ı ‹ÀÌ Ω›. ÀÎœ fiÎ ‰Î›, ÷Î’ fiÎ ·Î√ı, ±fiı I›Î_ ⁄ËÎfl ’λ˘ fiÌ¿‚ı, I›Îflı ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ fl˘Œ ‹Îflı »ı. ±S›Î, ÷fiı ±ıÀ·ı ’_¬Î, ¿’ÕÎ_ ¿ÂÎfiÌ …wfl fiÎ flËı. V‰w’fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ÷ı Â_ ‰√fl ¿Î‹fi˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı ! ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì √M÷ flËÌ Â¿ı … fiËŸ fiı ! ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ’˘÷Î◊Ì √M÷ ◊›Î »˘, ÷ı ±Î ≠ë¿÷ν — ±Î …L‹-‹flHÎfiÎ_ ¿ÎflHÎfiÌ …ı “≥Œı@À” »ı, ÷ı fiÌ¿‚Ì ¿¥ Ω÷fi_ ¿Ëı‰Î› ? ±ıÀ·Î ‹ÎÀı, ¤Îfi‹Î_ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı Ë_ ±Î “ωiÎÎfi” Ω› ±ı ÁÎv_ ¿ı flËı ÷˘ ÁÎv_ ? ±Î’‰Î ‹Î√_ »_. “±Î” iÎÎfi fi◊Ì, “±Î” ωiÎÎfi »ı. iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — “≥Œı@À” ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ±ı‹ fiÌ¿‚Ì fiÎ Ω›. “≥Œı@À” ˢ›. ±Î “ωiÎÎfi” Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘›. ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋. ’ÏflHÎ΋fiı ¬ÁıÕÌ fiΠ¿Λ. ’HÎ “¿Î˜Ï{{”fiı ⁄_‘ ¿flÌ fiÎ ’Õı. iÎÎfi … ¿›Î˝ ¿flı. ωiÎÎfi Ë_‹ıÂÎ_ «ı÷fi ˢ› ±fiı ÂÎVhÎiÎÎfi ±ı ¿Λ. ÂOÿiÎÎfi »ı. ±ı Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ ◊¥ ¿ı. ⁄Ë I›Îflı ±ı ±Î’HÎfiı Áÿ˚- ±Áÿ˚fi˘ ω‰ı¿ ¿flΉÕΉı. Áÿ˚-±Áÿ˚fi˘ ω‰ı¿ ±ıÀ·ı ±Î “ÁΫ_” ¿ı ±Î ≠ë¿÷ν — ±ı ¿Î›˝-¿ÎflHÎ ¤Î‰fi_ »ı ? “¬˘À_” ±ı‰_ ¤Îfi ¿flΉfiÎv_ »ı ±fiı ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “≥Œı@À” ±ı ¿Î›˝ »ı ±fiı ¿Î›˝‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ-¿Î›˝fiÌ U≤__¬·Î ±Î …ı “≥Œı@À” »ı ±ı “ÏÕV«Î…˝” »ı ±fiı ‹ËŸ “«Î…˝” ◊›Î ¿flı »ı. “«Î…˝” ±ı ⁄_‘ ¿flÌ Â¿Î›. “ÏÕV«Î…˝” ⁄_‘ fiÎ ¿flÌ Â¿Î›. ≠ë¿÷ν — ÿıË fiı ±ÎI‹Î ‰E«ı Á_⁄_‘ ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË »ı ÷ı ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. …ı …ı “¿Î˜Ï{{” ¿›Î˝_ ±¿÷ν’ÿı ±⁄_‘ÿÂÎ ÷ıfiÌ ±Î “≥Œı@À” »ı. ¿˘¥ ÷‹fiı e· «œÎ‰ı ÷˘ ÷‹ı ¬Â ◊¥ Ω‰ ±fiı ≠ë¿÷ν — “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î ÂÌ »ı ? ÷‹fiı √΂ ÿı ±ıÀ·ı ÷‹ı «ÌÕÎ¥ Ω‰. ÷ı «ÌÕΉ΋Î_ fiı ¬Â ◊‰Î‹Î_ ⁄ÎèÎ ÿ½fifiÌ Ï¿_‹÷ fi◊Ì, ±_÷fl¤Î‰◊Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊Λ »ı. ÷ıfi_ ’»Ì ±Î‰÷ı ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ±Î ¿v_ »_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀu_, I›Îfl◊Ì “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘
 11. 11. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 63 64 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ◊¥ √›Î_ ! ’»Ì fi‰Î_ “¿Î˜Ï{{” µI’Lfi ◊‰ÎfiÎ_ fiËŸ fiı …^fi˘ ‹Î· »ı, fiËŸ. “Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı” ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ! ÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿fl‰Îfi˘. ˉı …^fi˘ ‹Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì “©ÎI‹Î” ±ıÀ·˘ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ⁄_‘fi‹Î_ »ı, ÷ı ±Î’fiı Á‹Ω‰_. ±ÎT›˘ ¿ı fiËŸ ? ±ËŸ◊Ì «Î·ÌÁ ‹Î¥· »ıÀı◊Ì ±ı¿ “≥flÌ√ıÂfi” ÀıL¿‹Î_◊Ì ‹˘ÀÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “©ÎI‹Î” ⁄_‘fi‹Î_ fi◊Ì. “©ÎI‹Î” ◊›Î ’»Ì ’Î¥’ ¶ÎflÎ ±ËŸ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ÷‚Ή ¤fl‰Î ’ÎHÎÌ ±Î‰÷_ ˢ›, ÷˘ ±ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰ÎfiÌ … …wfl »ı. ÷‚Ή ¤flÎ¥ √›Î ’»Ì ±Î’HÎı I›Î_ Œ˘fi ¿fḻı ¿ı ˉı ’ÎHÎÌ ±Î’‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ÷fl÷ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı, »÷Î_ ±‹¿ ÀÎ¥‹ Á‘Ì ±ËŸ Ë_ “À˘’” µ’fl …¥fiı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿v_ »_ ! …√÷fiÎ ·˘¿˘±ı ÷˘ ’ÎHÎÌ «Î· … flËı. ¿ÎflHÎ «Î·ÌÁ ‹Î¥·fiÌ ’Î¥’‹Î_ ’ÎHÎÌ ±_ÿfl …ı ‰Î÷ ¿flı·Ì »ı, ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘±ı Õ_√flfiÌ ÷‚ıÀÌ‹Î_ flËÌfiı ‰Î÷ flËı·_, ÷ı ÷˘ ±Î‰‰Î ÿı‰_ ’Õı fiı ? ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±‹ı ±ıfiı “ÏÕV«Î…˝” ¿flı·Ì »ı, ¿ıÀ·Î¿ı ’Î_« eÀ µ’fl «œÌfiı ‰Î÷ ¿flÌ »ı, ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ı ÿÁ eÀ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı iÎÎfi ·Ì‘ı·Îfi_ “«Î…˝” ⁄_‘ ◊¥ µ’fl◊Ì ‰Î÷ ¿flÌ »ı ±fiı Ë_ ±ıÀ·ı Á‘Ì «œu˘ »_ ¿ı, ‹Îv_ Õ˘¿<_ µ’flfiÎ Ω› »ı. “Ë_ ¿v_ »_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀÌ Ω› »ı, T›‰ÏV◊÷ ¿flı »ı ±fiı “À˘’”fiı …±ı ±fiı fiÌ«ıfi˘ ⁄‘˘ … ¤Î√ ÿı¬Î› ! F›Îflı ‰Ì÷flÎ√˘±ı ÷˘ “©ÎI‹Î” iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı »ı. ’»Ì …ı ◊Λ ÷ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·ı “À˘’” µ’fl ∂¤Î flËÌfiı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ! “À˘’” µ’fl Á_’ÒHν ÁI› »ı ! ¿÷ν’ÿ ±Î¬_ ∂ÕÌ Ω› »ı ¿ı …ıfiÎ◊Ì “«Î…˝” ◊÷_ Ë÷_. ’»Ì …ı “ÏÕV«Î…˝” ±Î Ë_ …ı ¿Ë_ »_ ÷ı‹Î_ ¿_¥¿ ÁËı… ¬Î‹Ì ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “À˘’” µ’flfi_ flèÎ_, ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ flËı »ı. ⁄‘_ fiÎ Ωı¥ ¿<_ ! “À˘’” µ’flfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …ÿÌfiı ? ≠ÎflO‘ ⁄L›Î_ ’flÎHÎÎ_, “T›‰ÏV◊÷ı” iÎÎfi ‹ÎHÎÎ_ ! ≠ë¿÷ν — ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ¿‹˝ZΛ ⁄Ì∞ ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ¶ÎflÎ ◊¥ ¿ı fiËŸ, ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ “iÎÎfiÌ” ’HÎ ±Î‰Ì Ω› ? ≠ë¿÷ν — ±Î’ “T›‰„V◊÷” „@÷fiı ≠¤Â„@÷ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ≠ÎflO‘ ¿Ë˘ »˘ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, iÎÎfiÌ ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿‹˝ ¬’Ήı ±fiı ⁄ÌΩfiÎ_ ˵ ¬’Î‰Ì ÿı ! ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı ±ı …ı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ±ı “iÎÎfiÌ” fiΠˢ› ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ±fiı ≠ÎflO‘ ±ıfiı ¿_¥ ÷ıfiı ‹ÎÀı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ! ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ≠ÎflO‘fiı ‹Îfiı ÷˘ ·˘¿˘ ±Î‰Ìfiı Â_ ¿Ëı, “÷_ ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiı ≠¿ÚÏ÷ µ’fl ≠¤I‰ ˢ› ? ’vÊÎ◊˝ ¿fl, fi¿Î‹˘ ≠ÎflO‘ µ’fl ⁄ıÁÌ fiÎ flËÌÂ.” ±ıÀ·ı ≠ÎflO‘ ±ı ’Î_√‚Î ±‰·_⁄fi‰Î‚Ì ‰V÷ »ı ±fiı “T›‰ÏV◊÷” ÷˘ “±ı@{ı@À” ÷ı‹ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiΠˢ› ! ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiÌ ±ı‹fiÌ µ’fl ±Áfl fiΠˢ›. ’˘÷ÎfiÌ V‰÷_hÎ÷Î ’fl ≠¿ÚÏ÷fiÌ ±Áfl fiΠˢ›, ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiı ≠ë¿÷ν — “T›‰ÏV◊÷” ±ıÀ·ı ’Ò‰˝ÏfiÏç÷ ? ±ı ’Ò‰˝Ïfi‘νÏfl÷ »ı ? ±Î‘Ìfi ÷˘ “‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi”fiı› flËı‰_ ’Õ÷_ Ë÷_ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á_’ÒHν ’Ò‰˝ÏfiÏç÷ »ı ! ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎfiı ≠ë¿÷ν — ±Î’fi_ iÎÎfi ·Ì‘_ ˢ› »÷Î_ ±ı‹fiı Á‹ÎÏ‘ ‰÷˝÷Ì fiÎ Á_’ÒHν iÎÎfi fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı ⁄˘·‰_ fiÎ Ωı¥±ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” … »ı. ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı … »ı. ±Î ËÎ◊ ¨«˘ ¿flı, ˢ›, ±ıfiÌ “¤flı·Ì ’ÎÀÌ” ˢ›, ’HÎ ±ı‰_ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ËÎ◊‹Î_ ¬v_ ¿ı ‹ËŸ ω«Îfl ¿flı, ‹ËŸ ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı, ±ı ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı »ı. ±‹¿ Ïÿ‰Áı ’ÎÀÌ ⁄‘Ì ¿˘flÌ ◊Âı ? ±Î’HÎı “©ÎI‹Î” fiı ⁄Ì…_ ⁄‘_ ±ıfiı ÷Î⁄ı ! ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰˘ ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ¿_¥ fi¿ÁÎfi ¿fl÷Ì fi◊Ì.
 12. 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 65 ’˘÷ÎfiÌ ±ΩB≤Ï÷ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı ! Ωı ‹ÎflÎ_ ±Î’ı·Î_ ‰Î@›˘fiÎ ±‹·‹Î_ flËı ÷˘ ÷ıfiı Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ flËı. ’˘÷ı “ΩB≤÷” flËı‰ÎfiÌ …wfl »ı ! ±Î “iÎÎfi” Ë_ ±Î’_ »_ I›Îflı ÷‹fiı ±ÎI‹ÎfiÌ Ω√ÚÏ÷‹Î_ ·Î‰Ì ÿ™ »_ ! ±ÎI‹ÎfiÌ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷fiı “¿ı‰‚iÎÎfi” ¿èÎ_ »ı ! ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ! ’˘÷ÎfiÎ fl˘…fiÎ ’Î_«Á˘-’Î_«Á˘ ÿ˘Ê˘ “’˘÷ı” Ωı¥ ¿ı ! …ı ÿ˘Ê …±ı, ÷ı ÿ˘Ê ±‰U› Ω› ! ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î “ωiÎÎfi” »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ, I›Îfl◊Ì ±ıfiÌ ¤√‰Îfi ◊‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ ! fiËŸ ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿˘¥fiı› ÿı¬Î› fiËŸ. ’˘÷ı ……, ’˘÷ı ‰¿Ì· »ı fiı ’˘÷ı ±Îfl˘’Ì Ë˘› [9] ÷˘, ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ωı¥ ¿ı ? vvvvv ¿ÊΛ˘fiÌ Âw±Î÷ ≠ë¿÷ν — “«Î…˝” ¿ÊΛ ±fiı “ÏÕV«Î…˝” ¿ÊΛ ωÂı ‹Îflı ΩHΉ_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹fiı …ı ¿ÊΛ ◊¥ flèÎÎ »ı, ÷‹ı ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ±I›Îflı √VÁı ◊¥ √›Î ˢ, ÷˘ ±ı ¿ÊΛ “ÏÕV«Î…˝” »ı. ’HÎ ±ıfiÌ ±_ÿfl ÷‹Îfl˘ ¤Î‰ »ı, ÷˘ ŒflÌ “«Î…˝”fi_ ⁄Ì ’Õ›_. ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ ÷˘, ÷ı‹Î_ «Î…˝ ÷˘ ◊Λ fiı ? ¤Î‰¿‹˝ ±Î‰ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ I›Îflı “«Î…˝” fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘, ±‹ÎflÌ ’ÎÁı “iÎÎfi” ·Ì‘ı·_ ˢ› ÷ıfiı “«Î…˝” ◊Λ … fiËŸ. ’»Ì ¿‹˝ «˘_Àı … fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ¿˘¥ ÀıVÀ ¬fl˘ ¿ı ±Î “ÏÕV«Î…˝” »ı fiı ±Î “«Î…˝” »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘˘ ÀıVÀ »ı. ’˘÷Îfiı ⁄‘Ì ¬⁄fl ’Õı. Ωı «Î…˝ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ±ÂÎ_Ï÷ ◊Λ, ±_ÿfl Á‹ÎÏ‘ ÷ÒÀÌ Ω› ±fiı «Î…˝ fiÎ ◊Λ ±ı‹Î_ ÷˘ Á‹ÎÏ‘ Ω› fiËŸ !
 13. 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 67 68 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — Á‹ÎÏ‘ ˢ› »÷Î_ ø˘‘ ◊Λ ? ±ı‹Î_◊Ì ‹˘À_ {ÎÕ µI’Lfi ◊Λ ! ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘ ◊Λ »ı ±ı ÏÕV«Î…˝ ø˘‘ »ı, ’HÎ ±_ÿfl ø˘‘ ¶ıÊ ±ı ¿ÊΛfiÌ Âw±Î÷ »ı ±fiı flÎ√ ±ı ⁄Ì… fiÎA›_, I›Î_◊Ì ’»Ì ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ Á‹ÎÏ‘ flËı fiËŸ. ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı. ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±Î‰Âı ? ¿ÊΛ. ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı ÷ı ÿËÎÕı ¶ıÊ µI’Lfi ◊Âı. ±I›Îflı ÷˘ flÎ√ »ı ±ıÀ·ı ‹ÌÃ_ ·Î√ı. ≠ë¿÷ν — ·˘¤fi_ ’HÎ ±ı‰Ì … flÌ÷ı ˢ› ? ±fi¿>‚‹Î_ ¿ÊΛ˘ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘Îfi_ … ±ı‰_. ±ı¿ “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰ »ı fiı ⁄ÌΩı “«Î…˝” ¤Î‰ »ı. ±Î’fi_ fi΋ Â_ ? ≠ë¿÷ν — ±fi¿>‚ Á_›˘√˘‹Î_ ¿ÊΛ¤Î‰ ¿ı ¿_¥ ±Î‰÷˘ fi◊Ì fiı ≠Ï÷¿>‚ Á_›˘√˘‹Î_ ¿ÊΛ¤Î‰ ⁄Ë ±Î‰Ì Ω› »ı, ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı Â_ ≠ë¿÷ν — «_ÿ·Î·. ¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’ “«_ÿ·Î· »˘” ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ¿flı·Ì »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ≠Ï÷¿>‚ ±ı¿·Î‹Î_ … ¿ÊΛ ◊Λ »ı ±ı‰_ ≠ë¿÷ν — ⁄‘αı ¿èÎ_ »ı ‹fiı. fi◊Ì. ±fi¿>‚‹Î_ ⁄Ë ¿ÊΛ ◊Λ »ı. ’HÎ ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ Ã_ÕΠˢ›. ±ıfiı flÎ√¿ÊΛ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı‹Î_ ·˘¤ ±fiı ¿’À ⁄ıµ ˢ›. ±ı‹Î_ ±ı‰Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı fi΋‘ÎflÌ ÷˘ Ë_ ’HÎ ¿⁄Ò· ¿v_ »_, ’HÎ ¬flı¬fl ¬flı¬flÌ Ã_Õ¿ ·Î√ı ¿ı ÿËÎÕı ÿËÎÕı √Î_à ‰‘÷Ì … Ω›. ±fi¿>‚ Á¬ÿÎ›Ì “÷‹ı” ¿˘HÎ »˘ ? F›Î_ Á‘Ì, “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ·Î√ı »ı, ’HÎ Á¬ÿÎ›Ì »ı ±ı … ⁄Ë ‰Á‹_ »ı. I›Î_ Á‘Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊›Î … ¿flı »ı. ≠ë¿÷ν — ±fi¿>‚‹Î_ ÷˘ ¬⁄fl ’Õ÷Ì … fi◊Ì ¿ı ±Î ¿ÊΛ¤Î‰ ≠ë¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ ±ı ¿ÊΛ¤Î‰ »ı ¿ı …ÿ_ »ı ? »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿ÊΛfiÎ … ¤Î‰ »ı. ±ı …ÿ_ ÷k‰ fi◊Ì. ø˘‘ ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿ÊΛfiÌ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ’HÎ ±ı … ¿ÊΛ ‹ÎflÌ ‹Îfi ±ı ¶ıÊ »ı, fiı ‹Î›Î fiı ·˘¤ ±ı flÎ√ »ı. ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, fiάı. ≠Ï÷¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ ÷˘ ¤˘‚Πˢ› Ï⁄«ÎflÎ ! ±ıfiÌ …√÷fiı ÷fl÷ ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ fi◊Ì. ÷ı‹ ’ÿ˚√·fiΛ √HΑ‹˝ fi◊Ì. … ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. F›Îflı ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘, ·˘¤ ±fiı ¿’À ÷˘ ±ı ≠ë¿÷ν — ÷˘ hÎÌ…_ ¿›_ ÷k‰ »ı ? ŒÎ·Ìe·Ìfiı ‹˘ÀÎ ◊Λ »ı ! ≠Ï÷¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘, ‹Îfi ±fiı ø˘‘ »ı. ±ı ⁄_fiı ¶ıÊ‹Î_ Ω›. ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿Î‰Ì ‹Îflı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì µI’Lfi ◊÷Î √HÎ »ı. ⁄ıfi ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì √›_ fiı ? ËÎ…flÌ fiΠˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ËÎ. ≠ë¿÷ν — ¿ÊΛ‹Î_ ¿Ê˚ Ü ±Î› »ı ? ±ı Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ⁄Lfiı ¬˘ÀÎ »ı - ±fi¿>‚ fiı ≠Ï÷¿>‚. ‹ÎÀı ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ’ÌÕı ±ı ⁄‘Î ¿ÊΛ. ΩHΉΠ…ı‰˘ »ı. ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ±fi¿>‚-≠Ï÷¿>‚ ⁄‘_ ∂ÕÌ Ω› ! ≠ë¿÷ν — flÎ√◊Ì ’ÌÕÎ ◊÷Ì fi◊Ì, »÷Î_› flÎ√fiı ¿ÊΛ ¿ı‹ ¿è΢ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — flÎ√◊Ì ’ÌÕÎ fiÎ ◊Λ, ’HÎ flÎ√ ±ı ¿ÊΛfi_ ⁄Ì… »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ¿›ı˝ ¿Â_ fiËŸ ◊Λ. ±ËŸ ±Î‰Ωı. ÷‹fiı
 14. 14. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 69 70 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ±ÎI‹Î …HÎÎ‰Ì ÿ¥Â_. ’»Ì ÷‹fiı ±Îfi_ÿ ±Îfi_ÿ ◊¥ …Âı ±fiı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı »ı. ¿ÊΛ˘ ⁄‘Î ‹ÀÌ …Âı !! ±iÎÎfi÷Î … ±Î ⁄‘Îfi_ “⁄ı{‹ıLÀ” »ı. ±iÎÎfi÷Î √¥ ¿ı ⁄‘˘ F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ±fi¤‰‹Î_ fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. µ¿ı· ±ÎT›˘. ±iÎÎfi÷Î ±‹ÎflÎ Á‹Ω‰‰Î◊Ì Ω›. ±iÎÎfi Ω› ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı “Áοfl √‚Ì »ı, Áοfl √‚Ì »ı.” ÷ı ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı ¿ÊΛ ’ՉΠ‹Î_Õı, ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ ’ՉΠ‹Î_ÕuÎ. ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ ’ՉΠ‹Î_Õı. “¿ı‰Ì √‚Ì »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “Ë_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ! ±ı ÷˘ ‹˘œÎ‹Î_ »ı fiı ÁËı·˘ flV÷˘ ? ‹Ò¿Ì±ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı.” ±ı‹ ±ÎI‹Îfi_ »ı. ±Î ⁄‘Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿flı, ’HÎ ⁄‘Ì ‰Î÷˘‹Î_ … »ı. ±ı‹Î_ ¿Â_ Œ‚ÿÎ›Ì fiËŸ. ¿ÊΛ Ω› fiËŸ fiı “±ø‹”fiÌ ⁄Ï·ËÎflÌ ! ÿËÎÕ˘ ±Î’H΢ ‰‚ı fiËŸ. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î‰_ ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ¿_¥ ’HÎ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¿›Î˝ ‰√fl ±Î ≠ÎM÷ ◊‰_, “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ_ ÿ½fi ¿›ÎÙ fi◊Ì, Á÷˚ ÁH›_ fi◊Ì, Á÷˚ l©›_ fi◊Ì. Á÷˚fiı ±ı Á‹Ω÷_ fi◊Ì. ΩHΉ_ ÷˘ Ωı¥±ıfiı ±ı¿ Œıfl˘ ? ÿÎÿÎlÌ — “±ø‹ ωiÎÎfi” Ë_‹ı iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’Î◊Ì ≠ÎM÷ ◊Λ. ±fiı ¿ÊΛ˘ ⁄Ë ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı fiı ? ±fiı ’ı·Î Á¬ ±Î’ı »ı ÷ı ¿ÊΛ˘, “øÏ‹¿”‹Î_ ’HÎ ¿Ú’Î ÷˘ ¬flÌ …, ’HÎ ±ı‹Î_ √v ¿Ëı ±ı‰_ ¿fl ¿fl ¿fl‰_ ÷ı Â_ »ı ? ’Õı. “±ø‹”‹Î_ ¿÷ν’ÿ fiΠˢ›. ±ËŸ ÷˘ iÎÎfi …, ÁÌ‘_ “ÕΛflı@À” iÎÎfi. ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’ı ¿Ì‘_ I›Îflı A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±ı ‹ËÎ ±ıÀ·ı ⁄Ë Áfl‚ ◊¥ ’Õı ! ÷ı◊Ì ±Îfiı “Ï·ŒÀ‹Î√˝” ¿è΢. “Ï·ŒÀ‹Î√˝” ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı, fiËŸ ÷˘ ±fi¿>‚‹Î_ ¿ÊΛ˘ ˢ› ±ı Á‹…H΋Î_ … fiˢ÷Î ±ıÀ·ı ‹Ëıfi÷ ‰√ıflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi_. ±ıÀ·ı fi‰_ ±Î‰÷Î. “«Î…˝” fiÎ ◊Λ. ’»Ì ÷‹Îflı ωÁ…˝fi ◊›Î … ¿flı. …ı‰Î ¤Î‰ı Á…˝fi ◊›ı·_ Ë÷_, ÷ı‰Î ¤Î‰ı ωÁ…˝fi ◊›Î ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ ÿı¬ÎÕuÎ ÏÁ‰Î› ‹fiW›fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fi˘ A›Î· fiÎ ±Î‰ı, ±Î‰Ì ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ »ı. ±Î ±ı¿ … ¤Ò· fi◊Ì. ±fi¤‰-·ZÎ-≠÷ÌÏ÷ ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ ŒflÌ ‰‚Ì »ı. ’˘÷ı ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì Ï‰¤˛‹‹Î_ ’Õı·˘ »ı. ±ÎI‹Î »ı V‰¤Î‰‹Î_, ≠ë¿÷ν — ¤Ò·˘ ÷˘ Õ√·ı fiı ’√·ı ◊Λ »ı. ’HΠω¤Î‰fiÌ Ï‰¤˛‹÷Î ◊¥. ÷ı ÁÊM÷ ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î›. ÷ı ΩB›˘ I›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±fi¿>‚ ±ı ¿ÊΛ˘ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ ÷‹ı ⁄flÎ⁄fl ÷ıfi_ ·ZÎ ⁄ıÁı ±Î’HÎfiı. ±ı iÎÎfiı ¿flÌfiı Ω√ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” iÎÎfiı ¿flÌfiı Á‹∞ √›Î »˘ fiı ? ⁄˘·Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î Ω√ı ’»Ì ·ZÎ fiÎ Ω›. ·ZÎ ⁄ıÃ_ ±ıÀ·ı ±fi¤‰, ·ZÎ fiı ≠÷ÌÏ÷ flËı. ±Î ·ZÎfiÌ ‹ËŸ ≠÷ÌÏ÷ ˢ› …. ˉı ±fi¤‰ ‰‘÷Î ≠ë¿÷ν — ËÎ. …‰ÎfiÎ. ’ÒHν ±fi¤‰fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿èÎ_. ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı Ïfifl_÷fl √Îfl‰flÁ‹Î_ flάı, ¬Ò⁄ Ã_Õ¿ ·Î√ı, ¬Ò⁄ Á΋ÌM›¤Î‰◊Ì ‹„@÷ ‹Ω ±Î‰ı. ±ı … ¿ÊΛ˘ »ı ÷ı ¤À¿Î‰fiÎflÎ »ı. ±iÎÎfi÷Î◊Ì ¿ÊΛ ∂¤Î ◊Λ »ı. iÎÎfi◊Ì ¿ÊΛ fiΠˢ›. ¿ÊΛ˘fi˘ ±Î‘Îfl V‰w’iÎÎfi ◊›Î ’»Ì “÷‹ı” µ√˛ ◊¥ Ω‰, ÷˘ ±ı ’ı·Î ’λ·Î ¿ÊΛ˘ ≠ë¿÷ν — ±Î ¿ÊΛ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı »ı ? »ı ¿ı …ı ˉı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı. ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı, ±ıfiı ¤√‰Îfiı «ÎÏflhÎ
 15. 15. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 71 ‹˘ËfiÌ› ¿ËÌ. “±Î’H΢” “’ÎÕ˘ÂÌ” «ı÷fi¤Î‰fiı ’΋ı·˘ »ı. «Î…˝ ◊›ı·˘ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ⁄‘Λ ¤Î‰˘, ⁄Ï©fiÎ ⁄‘Λ ¤Î‰˘, ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı ‹fi µ»Î‚ı «œı, ±ı ⁄‘Î ’ÎÕ˘ÂÌfiÎ ¤Î‰˘ »ı. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ⁄‘Î F›Îflı µ»Î‚ı «œı ÷˘ “±Î’HÎı” «_ÿ·Î·fiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_, “∂»‚¢ fiËŸ ⁄Î, ˉı ÂÎ_Ï÷ flάΩı.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı ’ÎÕ˘ÂÌ‘‹˝ ⁄Ω‰‰˘. ¿˘¥¿ ‰¬÷ ⁄Ë µU¿ıflÎÀ ◊¥ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı ±flÌÁÎ Á΋ı Ωı‰_. ÷ı ±Î‹ ±flÌÁ΋Î_ «_ÿ·Î· ÿı¬Î› fiı ? ’»Ì «_ÿ·Î·fiı ±Î‹ ËÎ◊ Œıfl‰‰˘, ±ËŸ ±Î√‚ flËÌfiı ÷‹ı Œıfl‰˘fiı ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ [10] ±flÌÁ΋Î_ Œflı; ±ı‰_ ÿı¬Î› fiı ? ’»Ì ±Î’HÎı «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ““ÂÎ_Ï÷ flά˘ “±‹ı” ⁄ıÃÎ »Ì±ı. ˉı ÷‹Îflı ¢ ¤˘ »ı ?”” ±Î‰˘ ±P›ÎÁ ¿fl˘. ωʛ˘‹Î_ Á¬⁄Ï© ¿˘fiı ? ±flÌÁ΋Î_ Á΋_ ⁄ıÁÌfiı ÷‹ı »^ÀÎ fiı «_ÿ·Î· »^ÀÎ. ⁄ı …ÿÎ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ¿ıÀ·Ì “ŒÎ¥·” »ı ? Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·¥fiı ±ı¿÷Î ◊¥ »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ’Ëı·ı◊Ì …ÿÎ … »ı. ±Î¬Ì “fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ” … ⁄ıÁÌ √›ı·Ì … »ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” “flÎ¥À ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ÷˘ ±ı¿ … “ŒÎ¥·” »ı, ‰ıÿfiÌ›fiÌ. ⁄ÌÏ·Œ” ±Î’ı ±ıÀ·ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘ ºÏpŒıfl … »ı. ‹ÎhÎ ºÏpfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ‰ıÿfiÌ›fiı ±ı‹ ¿Ëı¢ ¿ı, “±ËŸ ±Î‰Â˘ fiËŸ.” ¤Ò· »ı. I›Îflı ‰ıÿfiÌ› ±Îà ŒÌÀ ¨«Ì Ë÷Ì, ÷ı ±ı_ÁÌ ŒÌÀ ¨«Ì ◊¥fiı ±Î‰Âı ±fiı vvvvv ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ‰Ëı·Î ±Î‰˘ ÷˘ ±Îà ŒÌÀfiÌ Ë˘›, ÷ı ⁄ı ŒÌÀfiÌ ÿı¬Î› ±fiı ‰ıÿfiÌ›fi˘ ¿Î‚ ’Òfl˘ ◊¥ √›˘ ÷˘ ±ı ∂¤Ì fiÎ flËı. ÷˘ …ı ∂¤Ì flËı‰ÎfiÌ fi◊Ì, ÷ı ÷˘ ±Î’HÎÎ “√ıVÀ” ¿Ëı‰Î›. “√ıVÀ” ΩıÕı ÷˘ ±Î’HÎı ÁÎv_ ‰÷˝fi flά‰_ Ωı¥±ı fiı ? Á_›‹ flά‰˘ ’Õı. ÷‹fiı Â_ ·Î√ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ·Î√ı ÷˘ »ı ÿÎÿÎ, ’HÎ ÁËfi fi◊Ì ◊÷_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁËfi fi◊Ì ◊÷_, ±ı “ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ≥Œı¿À” »ı. ÷ı “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ±ı‹ fi΋ ·¥±ı fiı “‹fiı ÁËfi„@÷ ±Î’˘” ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘ ÷ı‰Ì „@÷±˘ µI’Lfi ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiΠωʛ‹Î_ Á¬⁄Ï© »ı, I›Î_ Á‘Ì ±ı‰Ì flÌ÷ı Ïfi¿Î· ◊Λ fiËŸ fiı ?
 16. 16. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 73 74 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á¬⁄Ï© ±ÎI‹Îfiı fi◊Ì. …ı ±ÎI‹Î ‹ı_ ÷‹fiı ±ÎM›˘ ≠ë¿÷ν — ΩB≤Ï÷ fiΠˢ› ±ıÀ·ı flÎ√ ◊Λ fiı ? »ı, ±ı‹Î_ Á¬⁄Ï© …flΛ fi◊Ì. ±Î Á¬ ±ıHÎı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ «ÎA›_ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±ı‰_ fi◊Ì. ˉı ÷‹fiı flÎ√ ◊Λ … fiËŸ. ±Î ◊Λ fi◊Ì. ±ı …ı Á¬⁄Ï© »ı ÷ı ±Ë_¿Îflfiı »ı. »ı ÷ı ±Î¿Ê˝HÎ »ı. Á¬⁄Ï© ◊Λ ÷ıfi˘ ¿_¥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. Á¬⁄Ï© ±ı ‰V÷ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠ë¿÷ν — ±Î ◊Λ »ı ÷ı ±Î¿Ê˝HÎ »ı, ±ı fi⁄‚Î¥ fiÎ √HÎΛ ? fi◊Ì, ±ı ’ÿ˚√·fiÌ ‰V÷ »ı. …ı ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ÷‹fiı ±Î’ı, ÷ı‹Î_ ÷‹fiı Á¬⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ. ŒflÌ ±ıfiÌ ±ı ‰V÷ ‰‘Îflı ±Î’ı ÷ı‹Î_ ÿ—¬⁄Ï©› ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fi⁄‚Î¥ fiÎ √HÎΛ. ±ıfiı fiı ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÌ µI’Lfi ◊Λ. ±ı‰_ ÷‹ı ΩH΢ ¿ı fiÎ ΩH΢ ? ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Œ@÷ ÷‹fiı ’˘÷Îfi_ Á¬ ±Î‰‰Î fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl ‰‘Îflı ¿flΉÕΉı, ÷ıfi˘ µ’Λ ’HÎ »ı. ±ËŸ ±Î’HÎı ±Î ⁄‘Î ≠ë¿÷ν — ËÎ. ¿_À΂˘ ±Î‰ı ’»Ì. »ı ÷ı “Á΋ÎÏ›¿” ¿flı »ı. ÷ı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ±ı ωʛfiı ‹Ò¿Ìfiı ’˘÷ı K›Îfi ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ±ı ’ÿ˚√· »ı ’ÒflHÎ-√·fi‰Î‚Ì ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ¿flı ÷˘ ±ı ωʛ ±˘√‚÷˘ Ω›, ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. …ı …ı ÷‹Îflı ±˘√Î‚Ì ±ı ¿Î›‹fiÌ ‰V÷ fi◊Ì. “ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı. Á¬⁄Ï© ±ıÀ·ı ±Î fiά‰_ ˢ›, ÷ı ±ËŸ ±˘√Î‚Ì Â¿Î›. ¿ıflÌ ÁÎflÌ Ë˘› fiı ÷ıfiı ŒflÌ ‹Î√̱ı, ÷ı◊Ì ¿_¥ ÷ı‹Î_ Á¬⁄Ï© √HÎÎ÷Ì ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿_¥¿ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿Î‹fi_ fiı ! fi◊Ì. ±ı ÷˘ ÿıËfi_ ±Î¿Ê˝HÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — »ı. ±ËŸ ⁄‘_ … »ı. ±ËŸ ÷‹fiı ⁄‘_ … ÿı¬ÎÕÂı. ÷‹fiı ≠ë¿÷ν — ÿıËfi_ fiı ∞¤fi_ ±Î¿Ê˝HÎ ⁄Ë flèÎÎ ¿flı. ¿˘¥ …B›Î±ı ∞¤fi˘ V‰Îÿ fiÕ÷˘ ˢ›, ÷ı … ωʛ “Á΋ÎÏ›¿”‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î¿Ê˝HÎ flèÎÎ ¿flı »ı, ÷ı‹Î_ Œ@÷ ΩB≤Ï÷ flά‰ÎfiÌ ‹Ò¿‰Îfi˘. ±fiı ±Î ÿı¬ÎÕı ±ı ≠‹ÎHÎı ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ¬Î·Ì Ωı‰Î◊Ì »ı. ±‹ı ÷‹fiı …ı ‰Î@› ±ÎM›_ »ı fiı ¿ı “‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ÷‹Î‹ Á_√Ì … ⁄‘Ì √Î_Ã˘ ±˘√‚Ì Ω›. Ïø›Î±˘◊Ì Ë_ ÷ÿ˚fi ±Á_√ … »_.” ±ı ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ±fiı ¬flı¬fl ω«Îfl ±ÎT›Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ fiËŸ. ±Î¿Ê˝HÎ “±ı@{ı@À·Ì” ±ı‹ … »ı. ±ı ⁄‘_ ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ÷‹ı ±Î ΩB≤Ï÷ flά˘ ◊‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ‹ËŸ ω«Îfl ±Î‰ı. ω«Îfl ‹fi‹Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ±fiı ‹fi ÷˘ ÷‹fiı ⁄_‘ fi◊Ì. √Î_Ã˘fi_ ⁄fiı·_ »ı. …ıfiΠω«Îfl˘ ‰‘Îflı ±Î‰ı ÷ı, √Î_à ‹˘ÀÌ Ë˘›. ≠ë¿÷ν — ±ı fiÎ flËı, ÷˘ ±ı ±Î’HÎÎ «ÎÏflhÎfi˘ ÿ˘Ê »ı ±ı‹ Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ±ÎI‹Î ±¿÷ν √HÎ̱ı ? ‹ËŸ ¤Î‰ …ı ◊Λ »ı ÷ı ¤Î‰¿ ¿flΉÕΉı »ı, ‹ËŸ ¤Î‰¿, ø˘‘¿, ÿÎÿÎlÌ — ±ı “øÏ‹¿ ‹Î√˝”‹Î_ ˢ›. ·˘¤¿, ‹Îfi¿ »ı. ±Î ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı, ÷ı ¤Î‰ ¿flΉı »ı. ÷ı‹Î_ Ωı ¤ÎT› ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı «ÎÏflh΋˘Ëfiı ·Ì‘ı œÌ·Î flËı. ¤‚ı, ¤ÎT› ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î (≠Ï÷ÏWÃ÷) Ωı ¤‚ı ÷˘ Ï«÷fl΋HÎ fi‰_ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı “øÏ‹¿ ‹Î√˝”‹Î_ œÌ·Î ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ÷‹Îflı ±Î Á_ÁÎfl …ı »ı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì «Î·ı »ı. ±ÎI‹Î …flΛ µ’Λ ¿fl‰˘ ’Õı. ±Î‹Î_ (±ø‹‹Î_) ÷‹Îflı œÌ·Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_ ¤‚ı fiËŸ ÷˘› ±ı «Î·ı ±ı‰˘ »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ±Î “T›‰ÏV◊÷”fiÌ Â˘‘¬˘‚ ÷‹Îflı ΩB≤Ï÷ … flά‰ÎfiÌ. ±‹ı …ı ±ÎI‹Î ±Î’ı·˘ »ı ±ı ΩB≤Ï÷ … »ı. ¿flÌ »ı. “øÏ‹¿”‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı »ı ¿ı ±ÎI‹Î±ı «·ÎT›Î ‰√fl «Î·ı
 17. 17. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 75 76 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 … fiËŸ. F›Îflı ±‹ı ÷‹fiı “ωiÎÎfi” ±ÎM›_ »ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” ⁄‘_ «·Î‰Ì ±Îfi_ÿ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ — ±ı¿ ±Î’HÎfiı “Ï⁄{fiıÁ”‹Î_ ¬Ò⁄ wÏ’›Î ·ıÂ. ı ‹‚Ì Ω›, ÁÎfl˘ Á˘ÿ˘ ◊¥ √›˘, ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ◊Λ. ’HÎ ÷ı ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ±Îfi_ÿ, ‹Ò„E»˝÷ ±Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î›. »˘¿fl˘ ’ˆHÎΉı, ≠ë¿÷ν — ‹fiı ¶ıÊ ◊›˘, ÷˘ ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¤Y›˘ ¿ı fiËŸ ? ±ı »˘ÕÌ ’ˆHÎΉı ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ◊Λ, ÷ı ’HÎ ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ¶ıÊ ¿˘HÎı ¿›˘˝ ? ‹ı_ ¿›˘˝ ? ±Îfi_ÿ, ‹Ò„E»˝÷ ±Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î› ±fiı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ¤‚ı I›Îflı Â_ ◊Λ ? flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄ıµ ◊Λ. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘. ˉı flÎ√-¶ıÊ ◊›Î, ÷ı ¬⁄fl ¿ı‹ ’Õı ? ¿Ëı ¿ı ¶ıÊ ◊Λ I›Îflı ‹ËŸ ≠ë¿÷ν — Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ¿›˘ ¿Ëı‰Î› ? Ï«_÷Î ◊Λ, ∞‰ ⁄‚ı. ±Î iÎÎfi ’»Ì ±ÎI‹Î ¤‚ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÏfiflÎ_÷fiÌ ÏV◊Ï÷ flËı, Ïfiflο<‚÷Î flËı. Ïfiflο<‚÷Î ±ıÀ·ı ÏÁ© ¤√‰Îfifi˘ 1/8 ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ …ı ⁄‘˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı, ÷ı Ïfiflο<‚ √HÎ µI’Lfi ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. …√÷ ÷˘ ±Î¿<‚÷Î fiı T›Î¿<‚÷΋Î_ … ˢ›, ±Îfi_ÿ »ı. ±ËŸ ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Î fiΠˢ›. ÷flŒÕÎÀ ÷˘ flèÎÎ … ¿flı, ÷ı◊Ì “iÎÎfiÌ”fiı ¢‘ı. ±Î¿<‚-T›Î¿<‚‰Î‚Î ±Îfi_ÿ‹Î_ Â_ ◊Λ ¿ı ‹ËŸ {_{À «ÎS›Î ¿fl÷Ì ·˘¿˘ Â_ ΩHÎı »ı ¿ı, ±ÎI‹Î ¤Î‰ ¿flı »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î ¤Î‰ ˢ›. ±ËŸ {_{À ⁄_‘ ˢ› ±fiı …√÷ ωV‹ÚÏ÷ flèÎÎ ¿flı. Ë‹HÎÎ_ ¿˘¥ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ¤Î‰¿˘ ¤Î‰ ¿flı »ı. ±ıfiı Ωı ÁΫΠ‹ÎL›Î ±ıÀ·ı ¤Y›˘. ‰V÷fiı ·¥fiı ±Îfi_ÿ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±Îfi_ÿ ¤Î‰ ◊›Î ±ıfiı ÁΫΠ‹Îfi‰Î, ±ıfi_ fi΋ … ¤Y›˘. ±ıfiÎ◊Ì ⁄Ì… fi_¬Î›. »ı. ±Î ÷˘ ÁË… Á¬ ! ±ıÀ·ı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ. ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Î ≠ë¿÷ν — ¤Î‰¿ ±ıÀ·ı …^fiÎ_ ¿‹˘˝ ? fiËŸ. ΩHÎı ÃflÌ √›ı·Î ˢ¥±ı ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ·Î√ı. µL‹Îÿ ¿Â˘ fiΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰¿ ±ıÀ·ı ‹fifiÌ √Î_Ã˘. ¿˘¥fiı ‹ÎfifiÌ √Î_Ã, ¿˘¥fiı …ıfi˘ ’Ïfl«› ¿fḻı, ÷ı w’ ±Î’HÎı ◊¥±ı. ·˘¤fiÌ √Î_Ã, ÷˘ ¿˘¥fiı ø˘‘fiÌ √Î_Ã, ÷˘ ¿˘¥fiı ωʛfiÌ √Î_Ã. ±Î √Î_Ã˘ ≠ë¿÷ν — ±Î’ı …ı ±ÎM›_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì, ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î’ …ı ÏV◊Ï÷‹Î_ … ËıflÎfi ¿flı »ı; ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¤Î‰˘‹Î_ ¤ÎT› ¤‚ı fiËŸ, ÷ı◊Ì ’ˢ_E›Î »˘, ÷ı ÏV◊Ï÷ Á‘Ì ±‹ı ’ˢ_«Ì ¿̱ı ¬flÎ ? Ïfiflο<‚÷Î flËı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎ_ ⁄Ì…_ ¿Î‹ … Â_ »ı ? ±Î’fiı Ïfiflο<‚÷Î ≠ÎM÷ Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ◊¥ »ı fiı ? ±Î¬Î …√÷‹Î_ …ı ±Îfi_ÿ »ı, ÷ı ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ±Îfi_ÿ ≠ë¿÷ν — ËÎ. »ı ±fiı “iÎÎfiÌ” ◊›Î ’»Ì Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ∂¤˘ ◊Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — Ïfiflο<‚÷Î ±ı ÏÁ© ¤√‰Îfifi˘ 1/8 √HÎ »ı. 1/8 ÏÁ© “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ. ’ÿ˚√·fiÌ ¿_¥ ◊›Î. ’»Ì «˙ÿ ±ÎfiÌ ⁄Î¿Ì flËı. ÷ı ’»Ì ◊¥ …Âı. ÏÁ© ◊›Î »˘ fiı ? ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î Á¬ µI’Lfi @›Î_◊Ì ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı ±ı ÏÁy˘ ‰Î√Ì √›˘ fiı ? ’»Ì ¢ ¤˘ ? ±I›Îflı ¿˘¥ µ’fl◊Ì ±Î‰ı fiı ¿Ëı V‰Î¤Îω¿ Á¬, ÁË… Á¬ µI’Lfi ◊›_, ÷ı … ±ÎI‹Îfi_ Á¬ »ı ±fiı ¿ı, “«Î·˘ ÁÎËı⁄ ‹˘Z΋Î_.” ÷˘ Ë_ Â_ ¿Ë_, “¿ı‹ µ÷Ή‚ »ı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì?” ±ıÀ·_ …ıfiı ÏŒÀ ◊¥ √›_ fiı ±ı ÁË…Á¬fiÎ V‰’ÿ‹Î_ flè΢, ÷ı ’»Ì ‘Ì‹ı I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ÎflÌ µ’fl ±‹fiı ·Î√HÎÌ ◊Λ »ı !” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ‘Ì‹ı ’Ïfl’ÒHν ◊Λ ! ¿ı, “·Î√HÎÌ ‹ÎflÌ µ’fl fiÎ flάÌÂ, ⁄Î ! Ë_ ·Î√HÎÌ flά‰Î …ı‰˘ ’vÊ
 18. 18. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 77 78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 fi◊Ì. ‹Îfl˘ ‹˘ZÎ ‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı.” Ïfiflο<‚÷Î µI’Lfi ◊Λ, ’»Ì Â_ flËı ¿fl÷˘ Ë÷˘, ÷˘› ·˘¿˘±ı ÷fiı ±˘‚A›˘ fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ÷fiı ·˘¿˘ ÂÎË¿Îfl ⁄Î¿Ì ? fiËŸ ÷˘ Ï«_÷Î-‰flÌ{ ¤À¿Î› ¤À¿Î› ¿flı. “≥√˘≥{‹” ¤À¿Î› ¿Ëı÷Î Ë÷Î. ˉı ÷_ «˘fl fi◊Ì. ÂÎË¿Îfl ◊¥Â ÷˘› ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì «˘flfi˘ ¤À¿Î› ¿flı »ı. ’λ·˘ ’ÕC΢ ’ÕuÎ ¿flÂı. ‹ÎÀı ÷_ ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì ÁËfi ¿fl…ı. ’HΠˉı ÷_ ŒflÌ «˘fḻ˘ ¿fl÷˘ fiÎ ◊¥ …¥Â. ¿ÎflHÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ·Î√ı ¿ı, ““±Î‹ı› ±Ë_¿ÎflfiÎ ’Õ‘Î - T›‰ËÎfl‹Î_ ! ‹fiı ·˘¿ «˘fl ¿Ëı »ı …, ‹ÎÀı «˘flÌ … ¿fl˘ fiı ! ±ı‰_ fiÎ ¿flÌÂ.”” ±Ë_¿Îfl ±Î_‘‚˘ ⁄fiΉfiÎfl˘ »ı. …ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ‰‘Îflı ±ıÀ·˘ ’˘·‹˚’˘· «ÎS›_ Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. ±‹Îflı› iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_fiÎ ±Î_‘‚˘ ‰‘Îflı. ’ÕCÎÎ ±‹ÎflÎ Á√Î_Á_⁄_‘̱˘fiı flèÎÎ ¿flı ! ≠ë¿÷ν — ¿Î›˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ’Õ‰ÎfiÌ … fiı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ’ÕCÎÎ …·ÿÌ Ω› ¿ı‹ ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl …ÿ˘ »ı. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …‰Î … ‹Î_ÕuÎ »ı. ±ËŸ◊Ì √ÎÕÌ ∂’ÕÌ ±ıfiı ¿Ëı‰Î› … fiËŸ fiı ? ±ıfiı ·˘¿˘› ±Ë_¿ÎflÌ fiÎ ¿Ëı. ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ? √ÎÕÌ ‹_⁄¥ √¥. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿›˘ ±Ë_¿Îfl fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ? ≠ë¿÷ν — ±ı¿ “’ıÁıL…fl” fiı ±ı¿ “flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á≠ıÁ” Ω› »ı. ±‹Îflı ÷˘ “flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á≠ıÁ” Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹ı ⁄‘Î ΩH΢ »˘ ¿ı “Ë_ iÎÎfiÌ »_.” ’HÎ ⁄ËÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ ·˘¿˘ ±˘»Î ΩHÎı »ı ¿ı “Ë_ iÎÎfiÌ »_.” »÷Î_ ‹Îfl΋Î_ ·˘¿˘ ±ı¿ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ µ÷Ής±˘ V‰¤Î‰ »ı. ÷‹ı ¿Î«Ì ¬Ì«ÕÌ flά˘ ’HÎ ±ı‰_ fiËŸ ÿı¬ı ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ·˘¿ ‹fiı ±Ë_¿ÎflÌ ¿Ëı. F›Îflı ÷‹fiı ÷˘ ⁄‘Îfiı ¿Î«_ ¬Î‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ …‹HΠˢ› I›Î_ ±Î’HÎı ÷ı‹ ¿ËıÂı. ±Î ±Ë_¿Îflı … ÿÎÀ ‰ÎY›˘ »ı. “‘Ìfl…·Î·”fiı(!) ⁄˘·Î‰‰˘ (‘Ìfl… flά‰Ì) ! ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ±Ë_¿Îfl◊Ì ⁄‘˘ T›‰ËÎfl «Î·÷˘ ˢ› »ı fiı ? ’ÏflHÎ΋ ’flÁkÎ΋Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl◊Ì T›‰ËÎfl fi◊Ì «Î·÷˘. ±Ë_¿Îfl ≠‹ÎHÎfiÌ ≠ë¿÷ν — ¬˘À_ ¿fl‰Î‰Î‚Îfiı ⁄‘˘ A›Î· ±Î‰Ì Ω›, ÷˘› ¬˘À_ ⁄ËÎfl fiÎ …‰˘ Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ÷ı fi¿ÁÎfi ¿flı. ¿ı‹ ¿flı »ı ? ≠ë¿÷ν — ·˘¿˘fiı ±‹ÎflÎ …^fiÎ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÕCÎÎ ’ÕÌ √›ı·Î. ÷ı◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À_ ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ ’fl’ÏflHÎ΋ »ı. ±Î’HÎı ±Î “⁄˘·” ±‹fiı ±Ë_¿ÎflÌ … ÿı¬ı. ±ËŸ◊Ì fiά̱ı ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ˉı ÷_ ±ËŸ◊Ì ±ÎC΢ fiÎ …¥Â, fiÎA›˘ I›Î_ … ’ÕÌ flËı…ı. ±ı‰_ ⁄fiı ¬v_ ? fiÎ ⁄fiı. fiÎA›Î ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ …^fiÎ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÕCÎÎ F›Î_ Á‘Ì fiÎ ¤Ò_ÁΛ, I›Î_ “⁄˘·” ’fl’ÏflHÎ΋‹Î_ Ω›. ±ıÀ·ı …ı‰Ì flÌ÷ı ¿›Î˝ ËÂı, ±ıÀ·ı ¿ı hÎHÎ eÀ Á‘Ì ÷‹Îflı flÎË Ωı‰Ì ’ÕÂı. ¨«ı◊Ì fiÎA›˘ ˢ› ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ⁄ı eÀfiÎ_ ±Î‰ı. ÿÁ eÀfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ÁÎ÷ ±ı¿ ÁÎflÎ ±Î⁄wÿÎfl CÎflfi˘ »˘¿fl˘ Ë÷˘. ’HÎ ÷ıfiı «˘flÌfiÌ ¿<Àı‰ eÀ ±Î‰ı. ’HÎ ±ı ’ÏflHÎ΋ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄_‘ … ◊¥ …‰ÎfiÎ_ »ı, ±Î’HÎı ’ÕÌ √›ı·Ì. ÷ıHÎı «˘flÌ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. ’»Ì ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı ±ı ¿Ëı, Ωı ŒflÌ◊Ì ±ı‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη̱ı ÷˘ ! “ÿÎÿÎ, Ë… ·˘¿˘ ‹fiı «˘fl ¿Ëı »ı.” I›Îflı ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, ““÷_ ÿÁ ‰Ê˝◊Ì «˘flÌ ≠ë¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ’flÎ’Ò‰˝◊Ì ¬˘À_ ¿fl÷˘

×