Spiritual aaptvani 5-6 02 pg 1 to 42

193 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 5-6 02 pg 1 to 42

 1. 1. 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 lÌ ÿÎÿÎ Áÿ˚√fl‰ı fi‹˘fi‹— ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı› …ı‰Ì ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌ Ë˘› ÷ı‰_. …ı‹ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ≠Ï÷WÃÎ ¿flı »ı fiı ‹ÒÏ÷˝ Œ‚ ±ÎM›Î ¿flı »ı. ±ı‰_ ±Î ≠Ï÷WÃÎ ¿flı »ı, ÷ıfiÎ_ Œ‚w’ı ±ÎM÷‰ÎHÎÌ »˘¿flα˘ ¤HÎı »ı, ¿flı »ı, ’ÎÁ ˵ ’Ëı·ı fi_⁄flı ◊Λ »ı. lıHÎÌ-6 ⁄Ï©fi˘ ±Î› ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ¿_¥ ’vÊÎ◊˝ fiËŸ ? [1] ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î ÷˘ ’˘÷ı ≠Ï÷WÃÎ ¿fl÷˘ Ω› ±fiı ‹ÒÏ÷˝ ∂¤Ì ◊Λ ±fiı ’»Ì, ±ıfiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı ±ıfi_ “ÏŒÏÀ_√” ≠Ï÷WÃÎfi_ ’Ò÷‚_ ◊÷_ Ω›, ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı, ‹Îflı ÷˘ ⁄Á ¤HΉ΋Î_ … ±Î√‚ ±Î‰‰_ »ı, ±ı‰˘ ⁄Ï©fi˘ ±Î› ˢ› ÷˘ ±ı‰_ … “Ë_ «_ÿ·Î· »_”, “±Î ‹ı_ ¿›Ù”, “’ı·_ ‹ı_ ¿›Ù” ±ı‰Ì ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌ Œ‚ ±Î’ı. ¿˘¥fiı ±ı‹ ˢ› ¿ı, ‹Îflı ¤„@÷‹Î_ ±Î√‚ ±Î‰‰_ »ı, ÷˘ ¿ı ÷fl÷ ’Î»Ì fi‰Ì ‹ÒÏ÷˝ ∂¤Ì ◊¥ Ω› ±fiı ±ı ‹ÒÏ÷˝ ’Î»Ì Œ‚ ±Î’ı. ÷ı‰_ Œ‚ ±Î‰ı. …ı‹ ±Î’HÎı ’J◊flfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÌ ≠Ï÷WÃÎ ¿fḻı ±fiı Œ‚ ±Î’÷Ì ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ±Î ≠Ï÷WÃÎ ∂¤Ì ¿fḻı »Ì±ı. …ı w’ı ≠Ï÷WÃÎ ¿flı ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ±ı‰_ ˢ› ¿ı ‹fiı {Ò_’Õ΋Î_ … ŒÎ‰Âı, ÷˘ ’»Ì »ı, ÷ı … w’ı “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ◊Λ »ı. ±Î …^fi˘ “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ¿fl˘Õ wÏ’›Î ˢ› ÷˘› ’HÎ ÷ıfiı {Ò_’ÕÎ ‰√fl √‹ı fiËŸ. ±fiı ¿˘¥fiı fi‰Ì ≠Ï÷WÃÎ ∂¤Ì ¿flı »ı. ±Î…ı …ı “«_ÿ·Î·” »ı ±ı ⁄‘˘ …^fi˘ ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_, ‹fiı ⁄_√·Î ‰√fl ŒÎ‰ı fiËŸ ±ı‰_ ˢ›, ÷˘ ÷ıfiı ’Î_« “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” »ı, ÷ı ŒflÌ ’Î»Ì ≠Ï÷WÃÎ ¿fl ¿fl ¿flı »ı ¿ı, “Ë_ ¿fl˘Õ wÏ’›Îfi_ ÿı‰_ ˢ› ÷˘› ⁄_√·Î‹Î_ … flËı‰Îfi_ √‹ı. ±fiı ±Î ¤√÷˘ «_ÿ·Î· »_, Ë_ ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊Ι, Ë_ ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊Ι” ±ı‰Ì ⁄‘Ì Ï⁄«ÎflÎfiı Â_ ˢ› ¿ı, ‹Îflı …ı‰_ ËÂı ÷ı‰_ «Î·Âı, ÷ı ÷ı‹fiı …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_ ≠Ï÷WÃÎ ¿flı »ı, ±ıÀ·ı «ÎS›_ ’λ_ ! fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ’HÎ ⁄‘_ ‹‚Ì ±Î‰ı ! ≠Ï÷WÃÎ ⁄_‘ ◊¥ √¥. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ©ÎI‹’ÿ ≠ÎM÷ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı I›Î_ ¤Î‰ ¿Î‹ ¿flı »ı ? ◊›Î ’»Ì ¿‹˘˝ ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ⁄Ï©fi˘ ±Î› »ı, ¤Î‰ ¿fl‰˘ ’Õı fiËŸ. ⁄Ï©fiÎ ≠ë¿÷ν — ±Î‰˘ V’WÀ Œ˘Õ ¿˘¥±ı fi◊Ì ’ÎÕu˘ ? ±Î› ≠‹ÎHÎı … ‹ËŸ ⁄‘_ “ÁıÀ·‹ıLÀ” ◊¥ √›ı·_ ˢ›. ’˘÷ı ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌ, ÿÎÿÎlÌ — Œ˘Õ ˢ› ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı, ±ÎI‹iÎÎfi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ’Ò÷‚_ ÷ˆ›Îfl ¿flı fiı ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı “ÁıÀ·‹ıLÀ” ◊Λ. ±ı ±ÎI‹iÎÎfi ˢ÷_ fi◊Ì, fiËŸ ÷˘ ÷ı ±Îfl’Îfl ÿı¬ÎÕÌ Â¿ı. ±ıÀ·ı ≠ë¿÷ν — ⁄_√·Î ‰√fl fiËŸ ŒÎ‰ı, ±ı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ¿è΢. ÷˘ ±Î’HÎı “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ‹Ò@›˘, ±ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿˘¥±ı ‹Ò¿ı·_ … ±ı‹Î_ ’»Ì ≠Ï÷WÃÎ ¿¥ ? fiËŸ !! ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷WÃÎ ÷˘ ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ¿fḻı »Ì±ı ¿ı “Ë_ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ≠Ï÷WÃÎ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ Ïø›Î ¿flı »ı, ¿Î‹ ¿›Î˝ «_ÿ·Î· »_, ±Î ‹ı_ ¿›Ù, ±Îfi˘ ÁÁfl˘ ◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™” ±ı‹ ¿flÌ
 2. 2. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 3 4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¬˘¬_ ÷ˆ›Îfl ¿fḻı »Ì±ı. ’»Ì ¤Î‰ Â_ Â_ ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı, “⁄Ï©fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ¿Î‹ ¿flı »ı ! ÿÏfi›Î‹Î_ fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ Ï«÷fl΋HÎ ◊¥ Ω›. ⁄Ï©fiÎ ±Î› ’»Ì ‹ËŸ ˢ› ±ı‰_› ¤˘√‰‰_ ’Õı, Ωı ¤˘√‰‰Îfi˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ! ±fiı ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı !” ÷ı ‰¬÷ı ’λ_ ±ı‰_ ‹_…^flı› ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï©fiÎ ±Î›fiı ’λ˘ ’H›fi˘ ±Î‘Îfl »ı. ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷WÃÎ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±ıÀ·ı “Ë_ ±Î »_”, “±Î ‹Îv_ »_” ±ı‹ ≠Ï÷WÃÎ◊Ì ±Î¬Î ¤‰fiÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı ¿ı, “±Î Ë_ »_, Ë_ … «_ÿ·Î· »_ “⁄˘ÕÌ” ÷ı ‹ÒÏ÷˝ ∂¤Ì ◊Λ »ı ±fiı …ı ¤Î‰ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ⁄Ï©fi˘ ±Î› fiı ±Î ‹Îfl˘ ¿Î¿˘ »ı, ‹Î‹˘ »ı.” ¿ı‰˘ Ë÷˘, Âı‹Î_ Âı‹Î_ Ë÷˘, ±ı ⁄‘_ Ï≠LÀ ◊¥ Ω› »ı. ÿflı¿fiı ⁄Ï©fi˘ ≠ë¿÷ν — ±Î ÿÎw ’̱ı »ı, ±Î ’ÒΩ ¿flı »ı, ±ı Â_ »ı ? ±Î› ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ÿÎw ’̱ı »ı ÷ı ‹ËŸ ¤Î‰ ¿›Î˝ ˢ› fiı ¿ı ÿÎw ‰√fl ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ ±Î› ÷˘ Ë_‹ıÂÎ_ ⁄ÿ·Î÷˘ ˢ› ? ÷˘ fiÎ … «Î·ı. ±ıÀ·ı ÿÎw ’̉ı fiı ’»Ì ±ı fiÎ »^Àı, ±ıÀ·ı ≠Ï÷WÃÎ ¿fl÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï©fi˘ ±Î› ⁄ÿ·Î› ±ı ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ I›Î_ Ï≠LÀ fi◊Ì, ’HÎ ±ı »ı ÷ı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ¿ı‰˘ ˢ› »ı, ÷ı ‹ËŸ ◊›Î ¿flı. Ï≠LÀ ◊¥ Ω› »ı. ⁄Ï©fi˘ ±Î› ⁄Ë … Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı, ±Î’HÎı ±ËŸ ⁄ıµ ∂ÕÌ Ω› »ı. ±ËŸ ÷˘ ≠Ï÷WÃÎ ¿fl‰ÎfiÌ … ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ ±fiı ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ Œfl¿ ¢ ? ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ ±Î› …flΠωÂıÊ Á‹Ω‰˘ fiı ÿÎÿÎ ! ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ±ı ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ‹ÎHÎÁfiı ±ı‰Î ¿Î« CÎÎ·Ì ÿı. ÷ı ’»Ì ÷ıfiÌ ±Î_¬˘ ⁄Ë ÁflÁ ˢ›, »÷Î_ ’»Ì …ı ÿı¬Î› »ı ÷ı ¤Î‰ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi˘ ±Î› ±ıÀ·ı “±Î’HÎı ⁄Á «˘flÌ ¿flÌfiı … ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ÷ı ±ı‰Î ¤Î‰ ’fl «ÎS›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÎ µ’fl◊Ì «·Î‰‰_ »ı, ¿Î‚Î_ ⁄Ωfl ¿flÌfiı … «·Î‰‰_ »ı.” ¿˘¥ ¿ËıÂı, “±Î’HÎı «˘flÌ ±Î ⁄‘˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ »ı ! @›Îflı› ’HÎ fi◊Ì ¿fl‰Ì.” ¿˘¥ ¿Ëı, “‹Îflı ±Î‰_ ¤˘√‰Ì ·ı‰_ »ı.” ÷ı ¤˘√‰Ì ·ı‰Î ‹ÎÀı ±ı¿Î_÷fiÌ …B›Î ˵ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ±Î’ı. ÷ı‹Î_ ’λ_ ’Î’- ≠ë¿÷ν — ¿Î«‹Î_◊Ì …ı ÿı¬Î› »ı ±ı ¤Î‰ »ı, ÷˘ ¿Î« ±ı ƒT›¿‹˝ ’H› ¿Î‹ ¿flı »ı. …ı ⁄‘_ ¤˘√‰‰ÎfiÌ ≥E»Î ¿flÌ Ë˘› ±ı‰_ ⁄‘_ ±ıfiı ‹‚Ì »ı ? ±Î‰ı. ‹ÎL›Î‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ ⁄‘_ ’HÎ ±ıfiı ‹‚Ì Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Î« »ı ±ı ƒT›¿‹˝ »ı. ±ı …ı ¿Î« ÷‹fiı ‰ŸÀuÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ Ë÷_ ±fiı ’H› ¤ı√_ ◊Λ ÷˘ ¿˘¥ ±ıfiı ’¿ÕÌ› fiÎ »ı, ±ı‰Î ÿflı¿fiÎ …ÿÎ …ÿΠˢ›. ƒT›¿‹˝ ÿflı¿fiı …ÿ_ …ÿ_ ˢ›. ·˘¿˘ ¿ı. √‹ı ÷ıÀ·Î «˘¿Ì ’ËıflÎ ¿fl˘ ÷˘› ! ±fiı ’H› ’Òv_ ◊Λ I›Îflı ±ı‹ ƒT›¿‹˝fiı Â_ ΩHÎı »ı ¿ı …ı ÿı¬Î›_ »ı, …ı‰_ ÿı¬Î›_, ÷ı ¤Î‰¿‹˝ »ı. ÷ı fiı ±ı‹ ’¿ÕÎ¥ Ω›. fiÎfi_ »˘¿v_› ±ıfiı ¬˘‚Ì ¿Îœı ¿ı “±ˆÁÎ √˘ÀηΠ¤Î‰¿‹˝fi_ …ı Œ‚ ±ÎT›_ ÷ıfiı ƒT›¿‹˝ ¿Ëı »ı. ¤Î‰¿‹˝◊Ì ±Î ø˘‘Ì ◊¥ ˈ ¥‘fl!” √›˘, ±ıfiı ±ı ƒT›¿‹˝ ¿Ëı »ı. ƒT›¿‹˝fiÌ ‰Î÷ ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰Ì »ı ±fiı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ±fiı ¤Î‰ ⁄Ï©fi˘ ±Î› ‰V÷ …ÿÌ »ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©fi˘ ±Î› ±fiı ¤Î‰‹Î_ Œfl¿ ¢ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ¤˘√‰‰Îfi_ …ı fiyÌ ¿flı »ı, I›Î_ Â_ ⁄Ï©fi˘ ±Î› ¿Î‹ ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰¿‹˝ ⁄‘Îfiı … ˢ›, ’HÎ ’ı·Î ⁄Ï©fiÎ ±Î› ÿflı¿fiı
 3. 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 5 6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 …ÿÎ …ÿΠˢ›. ±ı ZÎıhÎfiı ±Î‘Ìfi »ı. ±Î ¿Î«, ’λ_ ±Î ¿Î«‹Î_◊Ì …ı ‹fiı ±Î ⁄_√·Î‹Î_ ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı.” ±Î ±ÎÏÿ‰ÎÁÌfiı fl˘… ÿÒ‘’ο-’ÒflÌ ÿı¬Î› »ı ÷ı ¤Î‰, ’»Ì ZÎıhÎ, ¿Î‚, ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ˢ› »ı. …‹ÎÕ̱ı, ÷˘ ÷ı‹fiı ÷ı ŒÎ‰ı fiËŸ. ⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕ΋Î_ »Îfi˘‹Îfi˘ ¿èÎÎ ¿›Î˝ Ωı ¿ı ¿Î«fiÌ ¿_¥ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¬ÎÁ ‰ıS› fi◊Ì. ±Î ¿Î« ±ı‰Ì flÌ÷ı µI’Lfi ‰√fl …÷˘ flËı. ±ıfiı ±ı‹ ¿ı ±Î’HÎı @›Î_ ±ËŸ ±Î√‚ ŒÁΛÎ. ◊Λ »ı ¿ı ±Î ¤‰‹Î_ …ı ¿›Ù, ¿ı ÷ı‹Î_ ·˘¿˘fiı Á¬ÿÎ›Ì ◊Λ ±ı‰Î_ ¿Î‹˘ ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ’ˆÁÎ fiΠˢ› ÷˘› Ï¿o‹÷Ì ¿’ÕÎ_ ’Ëıflı »ı fiı ¿›ÎÙ Ë˘› ÷˘ ¿Î« ±ı‰Î Ïfi‹˝‚ ˢ› ±ıÀ·ı ±ıfiı ÁÎv_ ÿı¬Î›. Ã˘¿fl˘ ⁄Ë ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ÷˘ ¬Ò⁄ ’ˆÁΠˢ› ÷˘›.... ±ı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ! fiÎ ‰Î√ı. ±fiı ·˘¿˘fiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊Λ ±ı‰Î_ ¿Î‹ ¿›ÎÙ Ë˘›, ±ıfiÎ ¿Î« ÷˘ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ‹ı·Î ˢ›, ÷ı ÷ıfiı ‘˘‚ı Ïÿ‰Áı ’HÎ ÁÎ«Ì ‰V÷ fiÎ ÿı¬Î›, ŒÎ‘fl √΂˘ ¤Î_Õ÷˘ ˢ› ÷˘› ±ıfiı ±ı … ŒÎ‘fl √‹ı ! ‹‘fl fiı ’»Ì ±ıfiı ⁄Ë ÿ—¬ ’Õı. ±ıÀ·ı ¿Î«fi˘ ÂÌ flÌ÷ı ÷‹ı Ïø›Î ¿fl˘ »˘, √΂˘ ¤Î_Õ÷Ì Ë˘› ÷˘› ±ı … ‹‘fl √‹ı !! ŒÎ‘flfiı ±ı … »˘¿fl˘ √‹ı. ÷ıfiÎ ’fl ±Î‘Îfl »ı. ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ı¿ … ¿Î«fiÎ ±Î‘Îflı «·Î‰‰Îfi_ ˢ› ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì »˘¿flÎfiı fiÎ ⁄˘·Î‰ı, ’HÎ ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ⁄‘_ »˘¿flÎfiı … »ı. ‹Ò‚ Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı, iÎÎfi ’˘÷Îfi_ »ı …, ’HÎ ±ı iÎÎfi µ’fl ¿Î« ±Î’Ì ÿı. ±S›Î ! ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¤hÎÌΩ ’ÎÁı «Î¿flÌ ¿flΉÌ, ’HÎ ±Î’Ì »ı. ±ı ¿Î«‹Î_◊Ì Ωı¥fiı ⁄‘_ «·Î‰‰Îfi_. ±Î ⁄‚ÿfiı ÿÎ⁄ÕÎ ⁄Î_‘̱ı »Ì±ı, ÿÌ‘_ »˘¿flÎfiı ? ±Î ⁄Ï©fi˘ ±Î› ¿Ëı‰Î› ! ±ıfiÎ …ı‰_ ±Î ⁄Î_‘ı »ı. ˉı ±ı‹Î_◊Ì ◊˘Õ_ ‹ËŸ ¬·Ì Ω› ÷˘ ±ıÀ·_ ±ıÀ·_ ÿı¬Î› fiı Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘±˘ ¿›Î˝ ¿flı. ’˘÷ÎfiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ’˘÷Îfiı ⁄‘_ ÿÎÿÎfiı› »˘¿fl˘ fiı »˘¿flÌ ‹flÌ √›Î_. ÷ı ±ı‹fiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ‹Y›Î ¿flı »ı. ±ı ’˘÷ÎfiÎ ±Î›fiı Ωı Á‹∞ Ω› ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_, ⁄Ï©fi˘ ±ı‰_ ¿ı ±Î ÂÌ ·’, ±Î ÂÌ ¤Î_…√Õ !! ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ fi˘¿flÌ ±Î› ÷fiı Á‹… ’ÕÌ ? ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ ¿ı, “⁄Á fi˘¿flÌ fiËŸ ¿v_.” ÷ı fi˘¿flÌ ¿fl‰ÎfiÌ fiÎ ±Î‰Ì. ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ◊›Î ¿flı. ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ Ωı¥±ı »ı ±ı fiyÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı, …ı fiyÌ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı T›‰ËÎfl, …ı ÏfiÏ‹kÎ, …ı Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ ◊Λ »ı I›Î_ ⁄Ï©fi˘ ±Î› »ı ? »ı, ±ıfiÌ ’λ‚ ±Î› ¿Î‹ ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fiı Âı‹Î_ Á¬ ’ÕÂı ? ±ı‰_ ¬˘‚ ¬˘‚ ¿flı. ±ıÀ·ı ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ±Î› ‰√fl ¿Â_ ¤ı√_ … fi ◊Λ. ±ı ωʛ‹Î_ Á¬ ‹Îfi÷˘ ◊¥ Ω›. ’λ˘ ‰‚Ì ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿flı ¿ı ⁄_√·˘ fiËŸ ˢ› ÷˘ «Î·Âı, ±Î’HÎı ÷˘ ±ı¿Îÿ {Ò_’Õ_ ˢ› ÷˘ «Î·Âı. ±ıÀ·ı ≠ë¿÷ν — ˉı ⁄Ï©fi˘ ±Î›, ±ı √›Î ¤‰fiÎ Ï«_÷‰fifi_ ’ÏflHÎ΋ ’»Ì ±ıfiı ⁄ÌΩ ¤‰‹Î_ {Ò_’Õ_ ‹‚ı ! ÿflı¿fiı …ÿÎ_ …ÿÎ_ ‹¿Îfi˘‹Î_ √‹÷_ »ı ? ËÂı fiı, flÎhÎı ¨CÎ ±Î‰÷Ì ËÂı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — Ï«_÷‰fi fiËŸ, ±Î›, ⁄Ï©fi˘ ±Î› … »ı. √›Î ≠ë¿÷ν — √‹ı »ı. ±‰÷ÎflfiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î› Ë÷Î, ÷ıfi_ ±Î Œ‚ ±ÎT›_. ⁄Ï©fi˘ ±Î› ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ÁÀ˘ÏÕ›˘ ¤ı√˘ ◊¥ Ω›. ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı ¿ı ±ıfiı flıÁ‰Î‚˘ ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı ‹Îflı ±Î‰_ fiı ’ı·Îfiı ±Î‰_, ±ı‰_ ±Î¬Ì flÎ÷ ¤ı√˘ ◊¥ Ω›. ’˘÷ı CÎıfl◊Ì CÎHÎ_› fiyÌ ¿›Ù ˢ› ¿ı flıÁ‹Î_ …‰_ … fi◊Ì. fiÎ ◊›Î ¿flı ? fiÎ ◊Λ. ±ı‹Î_ Á_÷˘Ê ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ? “±Î’HÎı ÷˘ ±Î’HÎı ÷˘› Ω›, ±ı ⁄Ï©fi˘ ±Î›. CÎıfl …¥±ı ÷˘ … ¨CÎ ±Î‰ı” ±ı ⁄Ï©fi˘ ±Î›. ’˘÷Îfiı CÎıfl ¤·ı fiı {Ò_’ÕÌ Ë˘› ! ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı, “±S›Î, ÷Îfl˘ ¬ÎÀ·˘ ÷˘ ±ÎÀ·˘ fiÌ«˘ ±Î’HÎı √›Î ±‰÷Îflı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ¿flı·˘ ˢ›, ÷ıfiÌ ±I›Îflı ◊¥ √›˘ »ı.” ÷˘› ’ı·˘ ¿ËıÂı, “fiÎ, ‹fiı ÷˘ ±ı‹Î_ … ¨CÎ ±Î‰Âı. ±Î’HÎfiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î Á|Î⁄Ωfl ‹fiı ±Õ‰Îfi_ fi◊Ì.
 4. 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 7 8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 fiηΛ¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı ¤ı√˘ fiËŸ ◊Λ. »ı, ≠Ï÷WÃÎ ◊›ı·Ì »ı fiı, ±ı eÀÂı ±fiı ⁄Ì…_ ’Î»Ì fi‰Ì ≠Ï÷WÃÎ ∂¤Ì ¿›Î˝ ‰√fl flËı‰Îfi˘ fi◊Ì. ±Î Ω÷fiÌ, fiËŸ ÷˘ ⁄Ì∞ Ω÷fiÌ, ’HÎ ±ıfiı ⁄Ï©fiÎ ±Î›fi˘ ±Î‘Îfl ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ »^Àı fiËŸ. ’˘÷Îfi_ V‰w’¤Îfi ◊Λ, ±ı …ı ±Îfi_ÿ, …ı ±Î ⁄‘_ ⁄Ï©fiÎ ±Î›fiı ±Î‘Îflı »ı ±fiı ⁄Ï©fi˘ ±Î› »ı ÷ı Á¬ ¬˘‚ı »ı ±ı Á¬ ‹‚ı, ±ı◊Ì ƒÏWÀŒıfl ◊¥ Ω›, ƒÏWÀ © ◊¥ Ω›. ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚, ¤Î‰fiı ±Î‘Ìfi »ı. ±ı‹Î_ ’˘÷Îfi_ ¿÷ν’HÎ_ fi◊Ì, ¿÷ν’HÎ_ ’»Ì ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤_ fiÎ ◊Λ. ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı; ÷ı ¤˛Î_Ï÷ »ı ±fiı ÷ı ¤˛Î_Ï÷◊Ì ŒflÌ ŒflÌ fi‰_ ∂¤_ ◊Λ ±ıÀ·ı Ë¿Ì¿÷‹Î_ Â_ »ı ¿ı “© iÎÎfi ±ı ±ÎI‹Î »ı ±fiı »ı. ±ı »^Àı … fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ! ⁄Ì…‹Î_◊Ì T≤ZÎ ±fiı T≤Z΋Î_◊Ì ⁄Ì… ±ı‹ ¤Î¤ iÎÎfi, ±Â© iÎÎfi ±ı ⁄‘_ ∞‰ »ı.” ¤Î¤‹Î_ »ı I›Î_ Á‘Ì «ÎS›Î … ¿flı ! ±ı¿ Œıfl˘ Œ‚fiı ¬Î¥fiı ⁄Ì…fi˘ fiΠ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ∞‰ÎI‹Î »ı, ±ı ‹ÒœÎI‹Î »ı. ©ÎI‹Î ±ı ÷˘, F›Îflı Á‹Ï¿÷ ◊Λ; ’Ëı·_ ŒflÌ ±ı {ÎÕ ∂√ı fiËŸ. ⁄Ì… ±ı ±Ë_¿Îfl »ı. ±Ë_¿Îflfi˘ fiΠ¿flÌ fiά. ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı, “Ë_ ©ÎI‹Î »_.” ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ±ı‹ fiı ±ı‹ “©ÎI‹Î” …ı Œ‚ ±ÎT›Î_ »ı ÷ı ¬Î¥ ·ı ’HÎ ⁄Ì…fi˘ fiΠ¿fl. ±Î’HÎı ±ıÀ·ı … ◊¥ Ω› fiËŸ, ’HÎ ’Ëı·Ì ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı. ’»Ì ÷ı ≠‹ÎHÎı iÎÎfi ◊Λ fiı ÷ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı “ŒÎ¥·˘” ±Î‰ı ÷ıfiı ¤˘√‰˘, ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl˘. ≠‹ÎHÎı ‰÷˝fi ◊Λ. ’Ëı·Î_ Ï‹J›ÎI‰≠÷ÌÏ÷ Ë÷Ì, ÷ı Ï‹J›ÎI‰iÎÎfi ∂¤_ ¿ıflÌ ∂’flfi˘ √¤˝ ¬Î¥ Ω› fiı ⁄Ì…fi˘ fiΠ¿fl˘. ¿ıflÌ ’flfi˘ √¤˝ ±ı ◊›_ ±fiı Ï‹J›ÎI‰‰÷˝fi ∂¤_ ◊›_. iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ‰÷˝fi ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÷‹ÎflÌ ⁄Ï©fi˘ ±Î› »ı, ±ı‹Î_ «Î·ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¬Î¥ … …‰˘ ±ÎT›Î ¿flı, ¿Â_ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. Ï‹J›ÎI‰l©Î ±fiı Ï‹J›ÎI‰iÎÎfi ¤ı√_ ’Õı. ’HÎ “±Î ÁÎv_ »ı ¿ı ±Î ¬flÎ⁄ »ı”, ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Â˘. “Á‹¤Î‰ı ◊Λ ±ıÀ·ı ‰÷˝fi ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÷ı‰_ ◊¥ … Ω›-¿fl‰_ ’Õ÷_ fi◊Ì »÷Î_ ±ı Ïfi¿Î·” ¿flΩı. ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı »ı, ±ı ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl »ı. ±ıHÎı ±ı‹ ‹ÎL›_ ¿ı, ¿Ï՛ο΋‹Î_ ˉı ¿Ëı »ı ¿ı ±ÎI‹Î±ı ω¤Î‰ ¿›˘˝, ¿S’fiÎ ¿flÌ. ±S›Î, ¿S’fiÎ … ‹Ω ±Î‰Âı fiı ¿Ï՛ο΋‹Î_ … Á¬ »ı, ÷˘ ±ı “¿ÏÕ›˘” ◊Λ. ’»Ì ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ¿Î›‹fiÌ Àı‰ ˢ› ±ıfiı. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ¿ı ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÃÌ ±ıÀ·ı ¿Ï՛ο΋fi_ ±ıfiı iÎÎfi µI’Lfi ◊Λ. ±fiı iÎÎfi fiı “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” ¤ı√Î ◊›Î. ‹ÎÀı ±Î ω¤Î‰ l©Î ⁄ı ¤ı√Ì ◊¥, ±ıÀ·ı ‰÷˝fi ÷fl÷ ±Î‰Õı …. ±Î‹ ËÎ◊ ‹Ò¿ı fiı ∫À ∂¤˘ ◊›˘. “ÁΛÏLÀÏŒ¿” ±ıÀ·ı √èÎ. √èÎfi˘ ±◊˝ ¢ ? ¿ı ƒT›, ZÎıhÎ, «˘_Àı, ËÎ◊ ‹Ò¿ı ¿ı ∫À «˘_Àı ! ÿflı¿ ∫À ±Î‹ Ωı Ωı fiÎ ¿fl‰Ì ’Õı. ¿Î‚, ¤Î‰ ±ı ⁄‘_ ¤ı√_ ◊¥fiı ’»Ì ±Î ∂¤_ ◊›_. ÿÎ⁄Õ˘ ’ËıflÎT›Î ’»Ì ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ’˘÷Îfiı ¤ı√_ ◊Λ. ¿˘¥fiı ¿Â_ …ı ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı ±ı ω¤Î‰ »ı fiı ±ıfiı ¤Î‰¿‹˝ ¿Ëı »ı. ±Î’HÎı ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ «˘flÌ ¿fl‰Îfi_ ˢ› fiı ÷ıfiÌ ’λ‚ ’H› ±ıfiı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊›Î_ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ˢ› ÷˘ ÷ı ⁄‘_ ¤ı√_ ¿flÌ ±Î’ı. √‹ı ÷ı‰Î_ »^’Î_ ¿‹˘˝ ¿fl÷˘ ˢ› ±fiı ·Î¬ ÁÌ.±Î¥.ÕÌ. ±ıfiÌ ’λ‚ Œfl÷Ì Ë˘› ÷˘› ÷ı µCÎÎÕ_ fiÎ ◊Λ ±fiı ’Î’fi˘ ⁄ı ‰V÷fiÎ Á΋ÌM› ¤Î‰◊Ì Ï‰ÂıÊ ’ÏflHÎ΋, ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝ µÿ› ◊Λ I›Îflı ÁËı…‹Î_ ’¿ÕÎ¥ Ω›. ±Î ¿<ÿfl÷fiÌ ¿ı‰Ì √˘Ã‰HÎÌ »ı fiı ! ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı flάÌfiı, ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊Λ »ı. F›Î_ Á‘Ì ±Î‰ÕÌ »ı ’H›ˆ, fiı ’λ˘ ‹fi‹Î_ ‹·¿Î› »ı ¿ı, “‹fiı ¿˘HÎ ’¿ÕÌ Â¿ı ?” ±ı‰˘ ±Î‰ÕÌ ¿Î¿ÕÌ ¤ı√Ì fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì ‹ËŸ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı ¿Â˘ ? ±Ë_¿Îfl ¿›Î˝ ¿flı. ˉı ’λ_ ’Î’ ¤ı√_ ◊Λ I›Îflı Á˘ÿÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’HÎ ¤ı√Ì ◊Λ ±ıÀ·ı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊Λ ¿ı ⁄Ë ÁflÁ ¿Î¿ÕÌ »ı ! ’HÎ fiÎ ÿı¬Ì±ı ÷˘ ¤ı√Ì fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿Â_› fiËŸ !! I›Îflı ¿˘”¿ ±Î ⁄‘_ ’H› «·Î‰ı »ı. ÷fiı ËΩfl wÏ’›Î ’√Îfl ¿˘HÎ ±Î’ı »ı? ¿Ëı, “±Î ·˘¿˘fiı ‹˘À_ ±ı¿Î_÷ ¬˘‚Ì ¿Îœı ¿ı F›Î_ ‹ÎHÎÁ ¤ı√Î_ … ◊‰Î ’√Îfl ±Î’fiÎfl˘ ÷Îfl˘ ÂıÃ, ’HÎ ’H›ˆfiı ±Î‘Ìfi »ı. ’Î’ ŒflÌ ‰‚ı ±ıÀ·ı fiÎ ÿı I›Î_ flά̱ı ÷˘ ?” ’HÎ ÷ı fiÎ «Î·ı ! ±ıfiÌ …ı V◊Î’fiÎ ◊›ı·Ì ÂıÃfiı› ¿‹˝«Îfḻ˘ ‹Îflı.
 5. 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 9 10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ÂıÃı ¤Î‰ ¿›Î˝ ËÂı, ±Îfiı fi˘¿fḻı flά‰Îfi˘. ±Î’HÎı Á_÷˘Ê ÷˘ ’˘÷Îfiı CÎıfl … ◊Λ. ’λ˘ ¿ËıÂı ¿ı, ‹Îflı CÎıfl … flËÌ ! ¤Î‰ ¿›Î˝ ËÂı ¿ı I›Î_ fi˘¿flÌ ¿fl‰Ì, ÷ı◊Ì ±Î ¤ı√_ ◊›_ ? ¿<ÿfl÷ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ¿ı ÷ÎflÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ÷fiı ‹Y›_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰˘ ¤Î‰ fiΠˢ›. »ı, ÷ı‹Î_ ÷_ ¿¿‚ÎÀ ÂÎfiı ‹ÎÀı ‹Î_Õı »ı ? ⁄ÌΩfi˘ ⁄_√·˘ …±ı fiı ‹ËŸ ¿¿‚ÎÀ ¿flı. ’HÎ ’λ_ √‹ı ÷˘ ±ıfiı ’˘÷Îfi_ … {Ò_’Õ_ ! ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ·ıHÎ-ÿıHÎ ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ › fiËŸ. ±_Ï÷‹ ≠¿Îflfi˘ ⁄Ï©fi˘ ±Î› ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfiÌ ’ÎÁı fi˘¿fḻı ¿ı‹ √›˘ ? ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ±ı‰_ ˢ› ¿ı iÎÎfiÌ ‹‚ı fiı ¿_¥¿ ˉı »^À¿Îfl˘ ◊Λ, ˉı ÷˘ ◊Î@›˘ ±Î fl{‚’ÎÀ◊Ì; I›Îflı ±ıfiı iÎÎfiÌ ‹‚ı ! ˉı ±Î‰˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ⁄‘˘. ÂıÃfiı ±fiı ±ıfiı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ÷˘ ¿˘¥ ¿flı … fiËŸ fiı ? ·˘¿˘fiı ±Î ‹˘Ë @›Î_◊Ì »^Àı? ±˘‚¬ÎHÎı› fiËŸ fiı ’΂¬ÎHÎı› fiËŸ. ÂıÃfiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ±ı‰_ ˢ› ¿ı ‹Îflı ±Î‰Î fi˘¿fl Ωı¥±ı ±fiı fi˘¿flfiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ˢ› ¿ı ‹Îflı ≠Ï÷WÃÎfi˘ ¿÷ν, ’flÁkÎ΋Î_ !! ±Î‰Î Âıà Ωı¥±ı. ÷ı ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ »’Λı·_ ˢ›, ÷ı ≠‹ÎHÎı ¤ı√_ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ fiı ¤‰ ’Ïfl‰÷˝fi ’ÎQ›Î … ¿flı »ı. …ıÀ·_ ‹˘œı ◊¥ … Ω› ! ⁄˘·ı ÷ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl »ı, fiı ÷ıfiÎ◊Ì ≠Ï÷WÃÎ ◊›Î ¿flı »ı. ±Î ±Ë_¿Îfl …ı ±Î »˘¿flÎ_ ◊Λ »ı, ÷ı› ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ˢ› »ı. “‹Îflı ¿flı »ı, ÷ı› ’˘÷ı fi◊Ì ¿fl÷˘, ÷ı› ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ fiı ¤Î‰ ¿flΉÕΉı »ı. ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ ËÂı ÷˘› ⁄Ë ◊¥ √›_, ‹Îv_ fi΋ ¿ÎœÂı.” ±ıfiÎ “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı iÎÎfi ‹‚ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl Ω›. fiı ±Ë_¿Îfl √›˘ ÷˘ ⁄‘Ì ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı fi΋ ¿Îœı. …ˆfi˘ ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿ı, ‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ˢ› ≠Ï÷WÃÎ ⁄_‘ ◊¥ √¥ ! ’»Ì ±ı @›Î_ Ω› ? ‹˘Z΋Î_ ! ÷ı ÿÌZÎÎ ·ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_, ±ıfi_ ¿S›ÎHÎ ÷˘ ◊Λ ! ’»Ì …ˆfi˘fiÎ_ ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎfiı ÿÌZÎÎ ’HÎ flÎ∞¬ÂÌ◊Ì ·ı‰Î ÿı ±fiı ±Î ⁄ÌΩ±˘fiı ÿÌZÎÎfiÌ ‰Î÷ ≠ë¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ±ı ’HÎ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ fiı ¤Î‰fiı ±Î‘Ìfi »ı ? ¿fl˘ Ωı¥±ı ? ±ı fiÎ ’ÎÕı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‰Î ±ı‹HÎı ¤Î‰ … fiËŸ ¿flı·Î. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı◊Ì ±ı ≠Ï÷WÃÎ ¿flı »ı. ÿı¬Î‰‹Î_ ±ı‰_ ·Î√ı ¿ı ±Î ¿<ÿfl÷ ±fiı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ≠Ï÷WÃÎ ±Ë_¿Îfl ’˘÷ı ¿flı »ı, ’HÎ Á_Ωı√˘ ¿flΉÕΉı »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ≠Ï÷WÃÎ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ˉı ≠Ï÷WÃ΋Î_◊Ì ’λΠÁ_Ωı√˘ ∂¤Î ◊Λ »ı, ±ı ’λΠ±Î “‰Î¥Œ” ‹‚ı »ı ÷ıfiı ““±Î ‹ÎflÌ “‰Î¥Œ” ◊Λ”” ±ı‰Î ¿ÂÎ ≠Ï÷WÃÎ ¿flΉÕΉı »ı. ±ıÀ·ı ’˘÷ı ±Î‹Î_ ¿Â_ ¿fl÷˘ … fi◊Ì ! ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ¤Î‰ fiËŸ ¿flı·Î. ¿Â_ ¤Î‰ fi◊Ì, ±˘‚¬ÎHÎ fi◊Ì, ’΂¬ÎHÎ fi◊Ì, ±ı ±ıfiı “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” ¿Ë̱ı »Ì±ı. ⁄‘_ Á_Ωı√˘ ÷˘ ⁄Ï©fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ¤ı√Ì ◊¥ Ω› »ı. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ±ı‰Î_ ¿flΉÕΉı »ı fiı ’˘÷ı ‹Îfiı »ı ¿ı “‹ı_ ¿›Ù.” ˉı “‹ı_ ¿›Ù” ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î ’HΠˢ› ¿ı ¿L›Î±˘fiÌ ⁄Ë ±»÷ ˢ› I›Îflı ±ıfiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ Â_ Á_Ωı√˘ ¿flΉÕΉı »ı. I›Îflı ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı ±Îfiı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ¿ı fiËŸ ? ˢ› ¿ı ±Î’HÎfiı ÷˘ …ı‰Ì ‹‚Âı ÷ı‰Ì ’ˆHÎÌÂ_, ⁄Á ‹‚‰Ì Ωı¥±ı. ÷˘ I›Îflı ¿Ë̱ı, ““ËÎ, ±Ë_¿Îfl … fiı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ¿flı »ı ⁄ÌΩı fiı “‹ı_ ¿›Ù” ÷ıfiı ÷ı‰Ì ‹‚ı. ’HÎ ’»Ì ’ı·˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı, ±Î ⁄ˆflÌ ±Î‰Ì »ı, ÷ı‰Ì ‹Îfiı »ı.”” »ı ! ±S›Î, ÷ı_ … fiyÌ ¿flÌ Ë÷Ì, ˉı ÂıfiÌ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı »ı ? ’ı·˘ ’Î»Ì ⁄ÌΩfiÌ Á_ÿfl ‰Ë …±ı, ±ıÀ·ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı CÎıfl ±‘Òv_ ·Î√ı ! ’HÎ ’λ˘ ≠ë¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ’HÎ Á_Ωı√˘fiı ±Î‘Ìfi ◊Λ »ı ?
 6. 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 11 12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬flÌ ‰Î÷ »ı. ±Î ⁄‘_ Á_Ωı√˘ ¿flΉı »ı. ±Ë_¿Îflı ±Î’HÎÎ ÁΛLÁ‹Î_ ≠ÎflO‘ … ¿˘¥fiı ¿èÎ_ fi◊Ì. › Á_Ωı√˘ ¿flΉı »ı. »÷Î_› ±ı ‹Îfiı »ı ¿ı, “‹ı_ … ¿›Ù.” ÷ıfiÎ◊Ì fi‰Ì ≠ë¿÷ν — “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ ËÂı ÷ı ◊Âı ±ı‰_ fiËŸ ? ≠Ï÷WÃÎ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ±Î’HÎfiı »ı ÷ı “‹ı_ ¿›Ù” ±ı‰_ ±Î’HÎÌ “⁄ÌÏ·Œ”‹Î_ fi◊Ì Ë˘÷_. ±Î’HÎı “T›‰ÏV◊÷” ¿flΉÕΉı »ı ±ı‹ ΩHÎ̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹ÎflÎ Á‹Î‘Îfi ‹ÎÀı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ⁄Î¿Ì ¬flÌ ≠Ï÷WÃÎ ◊‰ÎfiÌ ⁄_‘ ◊¥ √¥. …ı «Ì÷flı·˘ »ı ÷ı ¤‰ ÷˘ ±Î‰‰Îfi˘, ’HÎ flÌ÷ı ÷˘ ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω±˘. ’ÏflHÎ΋ ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ fi‰_ Ï«÷fl΋HÎ ⁄_‘ ◊¥ √›_. ±Î’HÎı ΩhÎαı √›Î_, ÷ı «Ì÷flı·Î ¤Î‰ ËÎ◊‹Î_ »ı. ‹ÎÀı ω«Îfl ¿fl¢ fiËŸ, √¤fl΢ fiËŸ. “±˘Õ˝fl” ◊¥ √›˘ ¿ı Ë÷Î ⁄‘Î. F›Î_ F›Î_ Ë÷Î, I›Î_ I›Î_ ⁄‘ı› …¥ ±ÎT›Î. ·ÕÎ¥ ¿fl˘, ’»Ì ·ÕÎ¥ ¿›ı˝ Ω±˘ ’»Ì ’ÏflHÎ΋◊Ì √¤fl΢ fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ ±Î› ⁄ÿ·Î› ¿ı fiËŸ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎı ¿˘¥ ›˘…fiÎ ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î…⁄Î… ’ı”fl˘ ˢ› ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄Ï©fi˘ ±Î› ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ›˘…fiÎ ÷˘ ’Ëı·Î_ CÎÕÎ¥ √¥ »ı. ’»Ì F›Îflı ¿fl‰Îfi_ «˘√flÿ‹ ’˘·ÌÁ‰Î‚α˘ ¤ı√Î ◊¥ Ω› ÷ı CÎÕ̱ı ‹ËŸ ¤› ’ıÁÌ Ω› ±Î‰ı I›Îflı ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω±˘. “⁄ÌÏ√Ïfi_√” Âw ◊¥ √¥ ˢ› ±ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄Ï©fi˘ ±Î› ¿ËıÂı ¿ı fiÎ, ˉı «˘flÌ fi◊Ì ¿fl‰Ì ÷ı ≠‹ÎHÎı ±Î¬˘ ÷˘ ›˘…fiÎ CÎÕÎ¥ √¥ ˢ› »ı ! ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. ≠ë¿÷ν — ω«Îfl˘ ¿fl‰ÎfiÎ fiËŸ ? ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ⁄‘_ ¤ı√_ ◊Λ I›Îflı ÷ı ≠‹ÎHÎı ⁄Ï©fi˘ ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl˘ ¿fl‰ÎfiÎ fiËŸ. ω«Îfl˘ ◊Λ ÷ı Ωı›Î ¿fl‰Î, fiı ±Î› ∂¤˘ ◊Λ. ’HÎ ‹ËŸ ‹Ò‚ ¤Î‰fiΠˢ› ¬flÌ ±Î’HÎÌ ÿÎfi÷ «˘fl ’»Ì ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω±˘, ω«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ω«Îfl˘ ÷˘ ◊Λ …. ˢ› ÷˘ … ±ı‰Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ! ‹ÎHÎÁ˘fiı Ωı ω«Îfl˘ ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ˢ› ÷˘ ⁄‘Πω«Îfl˘ ⁄_‘ ’HÎ “±Ë_¿Îfl” ’HÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ ! ¿flÌ ÿı. ÷‹ÎflÎ ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ ÷‹ı ⁄_‘ ¿flÌ Â¿˘ ? ≠ë¿÷ν — fiÎ. ≠ë¿÷ν — “fiıÁıÏÁÀÌ ≥{ ‘Ì ‹‘fl ±˘Œ ≥L‰ıLÂfi” ±ı ¬˘ÀÌ ‰Î÷ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÷‹ı ω«Îfl˘.... Â_ ¿flÌ Â¿˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂOÿ≠›˘√ … »ı, ⁄Î¿Ì ±Î ⁄‘_ ¿<ÿfl÷ ¿flΉı »ı. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ω«Îfl˘fi_ ‹Ò‚ Â_ »ı ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î “flÌ·ıÏÀ‰” ≠√Ï÷fi_ “⁄ı{‹ıLÀ” Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — √Î_Ã˘ »ı-‹fifiÌ. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ … ¿<ÿfl÷ ¿flΉı »ı. ¿Î‚ Œflı ÷ı‹ ƒT› Œflı, ƒT› Œflı ≠ë¿÷ν — √˛_Ï◊fi_ ‹Ò‚ Â_ ? ÷ı‹ ¤Î‰ Œflı ±fiı ’˘÷ı “≥√˘≥{‹ ¿flı “‹ı_ ¿›Ù” ! ±Î “≥√˘≥{‹” ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ …ı ω«Îfl˘ ◊›Î ÷ı‹Î_ ÷‹ı ¤ı√Î ◊›Î, ±ı √˛_Ï◊ ¿<ÿfl÷ ¿flΉı »ı. ±fiı …ı ±Î “¥√˘¥{‹”‹Î_◊Ì »^Àu˘ ±ı ±Î‹Î_◊Ì »^Àu˘. ’ÕÌ. …ı ω«Îfl˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î ±ı √˛_Ï◊ ’ÕÌ. ±Î ≠√Ï÷ ¿<ÿfl÷ ¿flΉÕΉı »ı, ⁄Î¿Ì …ıÀ·Î ÂOÿ≠›˘√ »ı ±ı ⁄‘˘ “¥√˘¥{‹” »ı. ±Î› ≠‹ÎHÎı ¤ÒÏ‹¿Î ±Î√‚fiÎ ·˘¿˘ ≠ÎflO‘ ⁄˘S›Î, ÷ı◊Ì … ÷˘ ±Î ÿÂÎ ⁄ıÃÌ »ı ! ÷ı◊Ì ≠ë¿÷ν — ±Î› ±fiı ω«Îfl‹Î_ Œfl¿ ¢ »ı ? ±Î›‹Î_◊Ì
 7. 7. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 13 14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ω«Îfl µÿ˚¤‰ı »ı ? ’Ëı·Î_ …ı ¤Ò· fiˢ÷Ì ÿı¬Î÷Ì, ÷ı … ¤Ò· ˉı ÿı¬Î› »ı. Ïø›Î‹Î_ Œıfl fi◊Ì. ÿı¬Î› »ı ±ı iÎÎfifiÎ ≠÷Î’ı ! ÿÎÿÎlÌ — ω«Îflfiı ±Î› …ÿÎ »ı. ±Î› ±ı ÷˘ ÷ÎflHÎ »ı. ÿflı¿ ∞‰fiı ±Î›‹Î_ ˢ›, ±ı‰Ì ±ıfiı ¤ÒÏ‹¿Î ‹‚ı »ı. ≠Ï÷WÃÎ◊Ì ’Ò÷‚_ ≠ë¿÷ν — √˛_Ï◊±˘ ±Î› ≠‹ÎHÎı ⁄_‘Λ »ı ? ≠ë¿÷ν — “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — √˛Ï◊±˘ …ÿÌ ‰V÷ »ı. √˛Ï◊fiı fiı ±Î›fiı ¿Î_¥ ·ı‰Î ÿı‰Î _ _ ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì “Ë_ ¬ÿ ¿˘HÎ »_” ±ı ΩHÎı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì fi◊Ì. ‹Ò‚ ’Ëı·Î_ ω«Îfl »ı. ±ı‹Î_◊Ì ≥E»Î ◊Λ »ı, fiı ≥E»Î‹Î_◊Ì ±Î› …ıfiı ±Î’HÎı ±ÎI‹Î √HÎ̱ı »Ì±ı ¿ı “±Î «_ÿ·Î· Ë_ … »_”, ÷ı … µI’Lfi ◊Λ »ı. ±fiı ±Î›‹Î_◊Ì ±ıfiı ±ıfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ‹‚ı »ı. ±Î ÷‹ÎflÎ “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î”. ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı Â_ ? ’˘÷ÎfiÌ “ÁıSŒ”. ±Î’HÎı ±ı¿ ±Î› ≠‹ÎHÎı ÿıË ‹Y›˘ »ı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ‹‚ı »ı. ±I›Îflı ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ≠Ï÷WÃÎ ¿fḻı ±ı‰_, ±Î ≠Ï÷WÃÎ ¿flı·Ì »ı, ÷ı◊Ì ±Î’HÎfiı ±Î ÷‹fiı ±ı “±ıÕ…VÀ” fiÎ ’HÎ ◊Λ. ’HÎ ‹Y›_ »ı ⁄‘_ … ÷‹ÎflÎ ±Î› Œ‚ ±ÎM›Î ¿flı »ı. ‹Ò‚ ÿfl±Á· ±ÎI‹Îfi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îflı ¿Î‹ ◊¥ ‹…⁄. Ω›. “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ?” ±ıfi_ “ÁıSŒ flÌ›·Î¥{” ◊‰_ Ωı¥±ı. Ωı ÷‹ÎflÎ ±Î›fi_ fiΠˢ› ÷˘ ÷‹fiı flÎ÷ı ¨CÎ … fiÎ ±Î‰ı. ≠ë¿÷ν — ±Î “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î”fiı ©ÎI‹Îfi_ ¤Îfi … fi◊Ì fiı ? ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Îfiı ’vÊfiı ·Ò_À‰Îfi˘ ±Î› ˢ› ÷˘ ÷ıfiı VhÎÌ ¤ı√Ì … fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¤Îfi ’HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› ? ’˘÷Îfi_ ¤Îfi ÷˘ F›Îflı ◊Λ. ±Î› ≠‹ÎHÎı ⁄Ï© ˢ›, ω«Îfl˘ ˢ› ±fiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±Î› “iÎÎfiÌ’vÊ” ¿flΉı I›Îflı ◊Λ. ≠‹ÎHÎı «Î·ı. ˉı ±ı “±ıÕ…VÀ” ¿ı‹ ◊÷_ fi◊Ì ? ’Ëı·Î_fiÎ ±Î› ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ‹‚ı »ı, ±I›ÎflfiÎ iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ±ı “±ıÕ…VÀ” ◊÷_ fi◊Ì. »÷Î_ ≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ÷‹ı “iÎÎfi” ±ÎM›_, ’»Ì “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î”fiı ±Î›‹Î_ ˢ› ÷ı … √‹ı. ±Î›‹Î_ “«ıL…” fiÎ ◊Λ. Œ@÷ fi‰Ì √˛_Ï◊ fiÎ ¤Îfi ◊Λ fiı ? ’Õı fiı …^fiÌ ±˘√‚Ì Ω›. ’»Ì Ïfi√˛Ù◊ ◊Λ. ˉı iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì fi‰˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı ÷˘ ’˘÷Îfiı ¤Îfi ◊›_ fiı ? ±ı ¤Îfi ◊›_ ±Î› fiÎ ⁄_‘Λ fiı ’λ·_ ±˘√‚÷_ Ω›. I›Îflı ÷˘ ±ı “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı‹ ⁄˘·‰Î ‹Î_Õu˘. ’Ëı·Î_ …ı ¤Îfi Ë÷_ ≠ë¿÷ν — Ïfi√˛Ù◊ ◊‰Î Â_ ¿fl‰_ ? ÷ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ·ÎB›˘. ±ıÀ·ı ±ıfiı ·ÎB›_ ¿ı, “±Î ÷˘ Ë_ fi ˢ›, Ë_ ÷˘ ©ÎI‹Î »_ !” ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ËŸ ¿flΉı »ı ±ı‰Ì Á΋ÎÏ›¿˘ ¿fl‰Ì. Á΋ÎÏ›¿◊Ì …ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ √˛_Ï◊ ˢ›, …ı ⁄Ë ËıflÎfi ¿fl÷Ì Ë˘› ÷ı ±˘√‚Ì ±ÎI‹Ï«_I‰fiÎ ¿˘fiÌ ? Ω›. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›, ÷˘ ÷ı Ï«_÷‰ı »ı ¿˘HÎ ? ≠ë¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ≠›Ifi ¿flÌfiı Ωı‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” … Ï«_÷‰ı »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ¿Â_ Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ÷˘ ≠›Ifi ¿fl‰˘ ’Õı fiı ? Ï«_÷‰÷˘ … fi◊Ì. Ï«_÷‰‰Îfi˘ …ı ¤Î‰ ¿flı »ı fiı ÷ı … “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠›Ifi ±ıÀ·ı ÷˘ ‹fifiı Ïø›Î‹Î_ ·¥ …‰_. ‹fi »ı. “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î” ÷˘ ±ı‰˘ »ı … fiËŸ. ±ı ÷˘ M›˘fl √˘SÕ … Ωı¥ Ïø›ÎÂÌ· ¿fl‰_ ÷ı ≠›Ifi, F›Îflı “Ωı‰_” ÷ı Ïø›Î‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. ·˘.
 8. 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 15 ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ©fi_ Ï«_÷‰fi ¿flÌÂ_, ÷˘ ÷ı w’ ◊¥Â_ ±fiı ⁄Ì…_ Ï«_÷‰fi ¿flı ÷˘ ÷ı‰_ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı Ï«_÷‰fi ÷˘ “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î”fi_ … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfi_ …. ’ı·˘ ÷˘ ¿Â_ … ¿fl÷˘ fi◊Ì. “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” Ωı “±Î‹fi˘” ◊¥ …Âı, ÷˘ “©ÎI‹Î” ◊¥ …¥Â fiı ±‰‚˘ ◊Âı ÷˘ ±‰‚_ ◊Âı, ±ı‰_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ˉı V‰w’iÎÎfi ‹Y›_ I›Îfl◊Ì ÷‹Îflı ©ÎI‹Îfi_ Ï«_÷‰fi ◊›Î ¿flÂı. »÷Î_ …ı ·Î√ı »ı ¿ı, “Ë_ ±Î‹ »_”, “‹fiı ±Î‹ ◊›_”, ±Î ⁄‘˘ ‹˘Ë »ı. ±Î ÁIÁ_√ ¿fḻı »Ì±ı, ÷ı ’HÎ ⁄‘˘ [2] ‹˘Ë … »ı. ’HÎ ±Î «ÎÏflh΋˘Ë »ı. «ÎÏflh΋˘Ë ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά̱ı, ÷˘ ±ı ∂ÕÌ … √›˘. ±ı ’»Ì ±Î’HÎfiı ‰ÎHÎÌfi_ ÀıÏ’_√ - “¿˘Õ‰Õ˝”◊Ì ±Õı fiËŸ ±fiı ’ı·˘ ¬fl˘ ‹˘Ë ÷˘ ’˘÷Îfiı «˘_ÀuÎ ‰√fl flËı … fiËŸ. ±Î ÿ½fi‹˘Ë √›ı·˘ ±ıÀ·ı «ÎÏflh΋˘Ë ±ı¿·˘ ⁄Î¿Ì flè΢. ±ıfiı “ÏÕV«Î…˝” ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌfiı Á‘Îfl‰Îfi˘ flV÷˘ ¢ »ı ? ‹˘Ë ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌfiı Á‘Îfl‰Îfi˘ flV÷˘ … ±ËŸ »ı. ±ËŸ ⁄‘_ ’Ò»Ì iÎÎfi fi ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ˉı “ÏÕV«Î…˝ ‹˘Ë”‹Î_ ÷˘ “Ë_ ±Î‹ »_ fiı ÷ı‹ ’Ò»Ìfiı Á‹Î‘Îfi ¿flÌ ·ı‰_ Ωı¥±ı. »_” ±ı‰Ì ⁄‘Ì ¿S’fiÎ flèÎÎ ¿flı. ÷ı◊Ì ÷ı‰˘ ◊¥ Ω› ’λ˘ ±fiı V‰w’ “V◊Ò‚ Á_›˘√˘, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘ ±fiı ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√˘ ’fl »ı ±fiı iÎÎfi ’»Ì, “Ë_ ©ÎI‹Î »_, Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı‰_ flèÎÎ ¿flı ±ıÀ·ı © ◊›Î ’flΑÌfi »ı.” ±ÎÀ·_ … ‰Î@› ’˘÷ÎfiÌ Á‹…‹Î_ flËı÷_ ˢ›, ’˘÷ÎfiÌ ¿flı ±fiı “«_ÿ·Î·”fiı ÷˘ …ı ◊‰Îfi_ ˢ› ÷ı ◊Λ, …ı ±ıfi˘ ≠¿ÚÏ÷ V‰¤Î‰ Ω√ÚÏ÷‹Î_ flËı÷_ ˢ› ÷˘ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ √‹ı ÷ı ⁄˘·ı ÷˘› ±Î’HÎfiı …flΛ »ı ±ı ÷˘ fiÌ¿‚‰Îfi˘ …. “÷ıfiı” fiı “÷‹Îflı” ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Œ@÷ ±ıfi˘ ±Áfl ◊Λ fiËŸ ±fiı ±Î ‰Î@› ¿ÏS’÷ fi◊Ì. …ı “±ı@{ı@À” »ı, ÷ı ¿Ë_ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰Îfi˘ »ı. »_.” Ë_ ÷‹fiı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ‹ÎflÎ ÂOÿfiı ‹Îfi flάÌfiı «Î·˘. vvvvv “±ı@{ı@À” ±Î‹ … »ı. Ë¿Ì¿÷ ÷‹fiı fiËŸ Á‹… ’Õ‰Î◊Ì ÷‹ı ‹Îfl ¬Î‰ »˘. ≠ë¿÷ν — Á΋˘ ±‰‚_ ⁄˘·ı I›Îflı ±Î’fiÎ iÎÎfi◊Ì Á‹Î‘Îfi flËı »ı, ’HÎ ‹A› Á‰Î· ±ı flËı »ı ¿ı ±‹ÎflÎ◊Ì ¿Õ‰_ fiÌ¿‚ı »ı. ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı ±‹ı ±Î ‰Î@›fi˘ ±Î‘Îfl ·¥±ı ÷˘ ±‹fiı ±‰‚_ ·Î¥ÁLÁ ‹‚Ì Ω› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Î@›fi˘ ±Î‘Îfl ·ı‰Î› … fiËŸ fiı ? ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ÷‹fiı ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±Î‘Îfl ±Î’ı·˘ »ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘·Î›_ ˢ› ÷˘
 9. 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 17 18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_. ±fiı Á΋˘ √‹ı ÷ı ⁄˘·ı, I›Îflı ‰ÎHÎÌ ’fl »ı fiı ’flΑÌfi ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ “¿˘Õ ·ıL√‰ı…” ±fiı “¢À˝ËıLÕ”‹Î_ ⁄‘_ ±_ÿfl »ı, ±ıfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı Á΋Îfi_ ÿ—¬ flèÎ_ … fiËŸ fiı ? “ÀÎ¥’” ◊Λ »ı. ±Î’H΢ ¤Î‰ ±_ÿfl ◊›˘ ¿ı, “¤·¤·Îfiı ⁄ıÁÎÕÌ ÿ™ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·_ ±ı‰˘ Ë_ »_.” ±ıÀ·ı ±ÎÀ·Î “¿˘Õ‰Õ˝”◊Ì ±Î¬_ ’ı·_ ˉı ÷‹ı ’˘÷ı ±‰‚_ ⁄˘·˘ ’»Ì ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ ≠¿Î‹Îfi ◊¥ Ω›. ±ıfiı Ë_ “Àı’flı¿Õ˝” ¿Ë_ »_. ÷‹ı “¿˘Õ‰Õ˝” …ı ‹ËŸ ¿›Î˝ ⁄˘·fi_ ÷‹fiı ÿ—¬ fiÎ flèÎ_. ±ıÀ·ı ±Î flÌ÷ı ⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω› »ı. »ı, ÷ıfi_ ±Î Àı’ ◊¥ √›ı·_ »ı. ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ …Õ »ı, »÷Î_ “¥Œı„@À‰” ¿ı‹ »ı ? ±fiı √‹ı ÷ı‰Ì ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ ⁄˘·fiÎfl˘› Á_÷’vÊ ’ÎÁı Á_ÿfl ‰ÎHÎÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‰ÎHÎÌ …Õ »ı. »÷Î_ ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı “≥Œı„@À‰” ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı. I›Îflı ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ¿Ã˘fl ‰ÎHÎ̉΂˘ »ı ¿ı ‹‘fl … »ı. ±ıfiı ·Ì‘ı ÷˘ ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. ‰ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ … ‰ÎHÎ̉΂˘ »ı. “≥Œı„@À‰” »ı. ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı I›Îflı ¿¥ Ω÷fiÌ ±fiı ¿ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ µ’fl ¿_Àˇ˘· ÂÌ flÌ÷ı ·Î‰‰˘ ? flά‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ µ’fl ¿_Àˇ˘· ÷˘.... ±ı¿ ÷˘ iÎÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì ±ÎiÎÎ ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Îfiı »Î÷ÌfiÎ_ ’ÎÏÀ›Î_ ⁄ıÁÌ Ω› ±ı‰˘ ‹˘À˘ ’◊fl˘ ·¥fiı ‹˙fi ‘ÎflHÎ ¿flı ÷˘ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ’˘÷ı ‹˙fi ‘ÎflHÎ ¿fl‰_, ’HÎ ±ı ‹Îfḻı, ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı ±Î’HÎÌ ΩB≤Ï÷ ∂ÕÌ … Ω› ! fiÎfi˘ ’◊fl˘ ÷˘ ’˘÷Îfiı ±Î‘Ìfi fi◊Ì. µÿ›◊Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ‹˙fi fiËŸ ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îfḻı ÷˘ ΩB≤Ï÷ fiÎ ∂Õı. ±ıÀ·ı ’◊fl˘ fiÎfi˘ ◊Âı I›Îflı ±ı ΩB≤Ï÷ µÿ› ÷˘ ⁄‘_ T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi »ı. ‹ÎÀı iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ ·¥fiı ‹˙fi ·ı ±Î‰Âı. ÷˘ ÏË÷¿ÎflÌ »ı. ⁄Ì…_ ‰ÎHÎÌfiÎ ¿_Àˇ˘· ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ◊Λ. ‰ÎHÎÌ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’◊fl˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiÎfi˘ ¿fl‰˘ ? Àı’flı¿Õ˝ »ı. ÷ı »’Λı·ÎfiÌ ⁄ËÎfl ‰‘Îflı ¿ı ±˘»_ ¿Â_ ⁄˘·Î‰Îfi_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿_Àˇ˘· ‹ÎÀı ±Î ⁄ı … flV÷Î »ı. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ! ≠ë¿÷ν — ’Ò‰¤‰‹Î_ ¿ı ⁄ÌΩ ¤‰‹Î_ ±ı … Á_›˘√˘fiı ±ı … ‹ÎHÎÁ˘ ˝ ≠ë¿÷ν — Àı’ ◊¥ √›ı·Ì ‰ÎHÎÌ Œıfl‰Î› ¿¥ flÌ÷ı ? ¤ı√Î ◊‰ÎfiÎ »ı, fiı ±ı … ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚‰ÎfiÌ »ı ±ı‰_ »ı ? Àı’ ◊›ı·_ »ı, ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Œ@÷ iÎÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì ±ÎiÎÎ ·¥fiı ‹˙fi‰˛÷ ‘ÎflHÎ ¿fl˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ¢ ? ÷˘ ±ıfiÎ µ’Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷fiı Œıfl‰‰Î …ı‰Ì ‰V÷ »ı. ‹ÎÀı ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ËŸ ÁÎËı⁄ {’ÎÀÎ⁄_‘ ⁄˘·ı »ı ±fiı ’ı·˘ ·¬Ì “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ±ÎiÎÎ ·¥fiı ¿flı, ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” Ωı¬‹ÿÎfl ⁄fi÷Î ·ı »ı. ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ·¬Ì ·ı÷˘ ËÂı ? ±ı Â_ ¤ÎÊΠˢ› »ı ? fi◊Ì ±fiı Ωı¬‹ÿÎflÌ ±ı‹ fiı ±ı‹ ±‘‰E«ı ∂ÕÌ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±Î ±ı¿ … µ’Λ »ı. ≠ë¿÷ν — “¢À˝ËıLÕ.” ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì ‰¬÷fiÎ ¤Î‰ ±fiı ΩB≤Ï÷ ≠‹ÎHÎı ÀıÏ’_√ ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±ıfiÎ◊Ì ±Î√‚ ¿Â_¿ fi‰_ fiÌ¿‚ı·_ »ı fiı ? ’ı·_ ◊Λ »ı ? “¿˘Õ ·ıL√‰ı…” ¿Ëı »ı ¿ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÀıÏ’_√ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì CÎÕ̱ı ◊÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹Ò‚ ≠ë¿÷ν — ËÎ, “¿˘Õ ·ıL√‰ı….” ±Î√‚ … ◊¥ √›_ »ı. ±ıfiı ’»Ì ±Î…ı Â_ ◊Λ ? »’ΛΠ≠‹ÎHÎı … ‰Î√ı.
 10. 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 19 20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ≠ë¿÷ν — ’λ_ ±I›Îflı ⁄˘·Ì±ı ÷ı ‰¬÷ı ΩB≤Ï÷ flά̱ı ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹˘Z΋Î_ …÷Î_ Á‘Ì ¿ÂÌ Ëfl¿÷ ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. ‹˘ZÎı …÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹ı ¿˘¥fiı ÿ⁄ÕΉ˘, ’»Ì ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ◊Λ …ı‰Î ¿˘Õ Ωı¥±ı ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ µI’Lfi ◊Âı. ±I›Îflı ‹fiı ’Ò»Ìfiı ¿ı ±Îfiı ÿ⁄ÕÎT›˘ “÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı.” ±ıÀ·ı ŒflÌ ’λ_ ÷ı‰Î ÏËÁÎ⁄fi˘ ¿˘Õ‰Õ˝ …ıÀ·˘ ‹Î· ¤flı, ÷ıfi˘ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ’»Ì ±ı‰˘ … ¿˘Õ µI’Lfi ◊Âı. ◊›˘ ±fiı ±Îfiı ÿ⁄ÕÎT›˘ “÷ı ¬˘À_ ◊›_” ±ı‰˘ ¤Î‰ ◊›˘ ÷˘ ¿˘Õ‰Õ˝ ÷‹Îflı Ë∞ ±ı¿ ±‰÷Îfl »ı fiı ? fi‰Ì Ω÷fi˘ ◊›˘. ±Î ÿ⁄ÕÎT›˘ ±ı ⁄fl˘⁄fl ¿›Ù ±ı‰_ ‹ÎL›_ ¿ı ±ıfiÎ …ı‰˘ ≠ë¿÷ν — ÷Ì◊Ù¿fl˘fiÌ ‰ÎHÎÌfiÎ ¿˘Õ ¿ı‰Î ˢ› »ı ? … ŒflÌ ¿˘Õ ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ±ıfiÎ◊Ì ±ı ‰‘Îflı ‰…fiÿÎfl ⁄fiı. ±ıfiı “±Î ⁄Ë ¬flÎ⁄ ◊¥ √›_, ±Î‰_ ⁄˘·‰_ fiÎ Ωı¥±ı, ±Î‰_ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?” ±ı‰_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹HÎı ¿˘Õ ±ı‰˘ fiyÌ ¿flı·˘ ˢ› ¿ı “‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì ◊Λ ÷˘ ¿˘Õ fiÎfi˘ ◊¥ √›˘. ¿˘¥ ’HÎ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ fiËŸ. ÿ—¬ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ, ’HÎ ¿˘¥ ∞‰fi_ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ≠‹ÎHÎ ’HÎ fiÎ ÿ¤Î›, {ÎÕfi_ › ≠‹ÎHÎ fiÎ ≠ë¿÷ν — ˉı ±Î ⁄fl˘⁄fl ¿›Ù ±ı‰_› fiÎ ◊Λ fiı ⁄fl˘⁄fl fiÎ ÿ¤Î›.” ±ı‰Î ¿˘Õ Œ@÷ ÷Ì◊Ù¿fl˘fiı … ◊›ı·Î ˢ›. ¿›Ù ±ı‰_› fiÎ ◊Λ, ÷˘ ’»Ì ¿˘Õ ∂¤˘ ◊Λ ? ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ¿ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹˙fi fiyÌ ¿fḻı ÷˘ ‹˙fi ◊¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ ±ı‰Ì flά‰ÎfiÌ ¿ı “±Î ⁄˘· ⁄˘·‰Î‹Î_ ¿˘fiı ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ‹˘œı fiÎ ⁄˘·Î›, ’HÎ ±_÷fl‰Î«Î ˢ› ¬flÌ ¿˘fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠‹ÎHÎ ÿ¤Î› »ı” ±ı Ωı‰Îfi_ »ı. fiı ? ‹ËŸ ±_ÿfl ¤Î‰ ⁄√ÕuÎ ¿flı, ÷ıfi_ Â_ ? ≠ë¿÷ν — ’Î_« …HÎfiı ±ı¿ … ÂOÿ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ÷˘ ⁄‘Îfiı …ÿÎ ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ±_ÿfl ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ±Î‰_ ¬˘À_ …ÿÎ ≠‹ÎH΋Î_ ‹fi ÿ¤Î› »ı. ±ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ? fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î‰_ Á_ÿfl ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì fiı ’»Ì ⁄˘·‰Îfi_. ±Î’HÎfiı ≠ë¿÷ν — ’»Ì Á_ÿflfi˘ ¿˘Õ ±Î‰Ì Ω› fiı ? …ıÀ·Ì Á‹… ’Õı ±ıÀ·_ ¿fl‰Îfi_. ±ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì. ±Î “«_ÿ¤Î¥” L›Î›fi_ ÿÎÿÎlÌ — Á_ÿflfi˘ ¿˘Õ ÷˘ ±Î‰ı … fiı ! ⁄˘·÷Πˢ› »÷Î_ Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ › CÎHÎ̉Îfl ⁄fiı. ˉı ±ıfi˘ ≠ë¿÷ν — ÷ı ’λ˘ fi‰˘ ¿˘Õ ◊Λ, ÷ıfiÎ ‹ÎÀı fi‰˘ ÿıË ‘ÎflHÎ ¿fl‰˘ µ’Λ ¢ ? ’HÎ ÷ı ±‹¿ … ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı ◊Λ, ⁄‘ı fi◊Ì ◊÷_. ±ıÀ·ı ’Õı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿˘Õ … fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ±‹Îflı Ωı¥±ı. I›Î_ ±Î√‚ ⁄ÌΩ ÿÎw¬Îfi_ fiÎ Œ˘Õı ÷˘ … ÷‹Îv_ ÿÎw¬Îfi_ ⁄_‘ ◊Âı, fiËŸ ÷˘ ±ı¿ …HÎ Œ˘ÕÂı ±ıÀ·ı ÷‹Îflı fiÎ Œ˘Õ‰_ ˢ› ÷˘› eÀÌ Ω›. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ı¿Îÿ ¤‰ ’Òfl÷_ … »ı. ±Î√‚ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ¿˘Õ ⁄‘Î › fiyÌ ¿flı ¿ı ±Î’HÎı ÿÎw¬Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘ ÷˘ ±ı ⁄_‘ ◊Λ, fiËŸ ±Î‰Î flËı‰ÎfiÎ … fi◊Ì. …ıfiÌ ±Î…ı ¬flÎ⁄ ¤ÎÊÎ fi◊Ì, ÷ı ·˘¿˘±ı ¿˘Õ ÷˘ fiËŸ ◊Λ. ⁄ÿS›˘ fi◊Ì ±fiı …ıfiÌ ¬flÎ⁄ ¤ÎÊÎ »ı, ÷ı‹HÎı ¿˘Õ ⁄ÿS›Î »ı. ±ıÀ·ı ’ı·Î ¿Î«Î ’ÕÌ √›Î »ı fiı ±Î ’οΠ◊›Î »ı. …ı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ ±Î ‰ÎHÎÌ ≠ë¿÷ν — fi‰˘ ¿˘Õ ˢ› ÷ı ±Î‰÷Î …L‹‹Î_ “≥Œı@À” ±Î’ı ¿ı ±Î @›Îflı Á‘flÂı ?” I›Îfl◊Ì ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ¿˘Õ ⁄ÿ·ı »ı ?! ∞‰fi‹Î_ ’HÎ “≥Œı@À” ±Î’ı ? ≠ë¿÷ν — …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ¿˘¥ ¿˘Õ ÿά· … fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿<_¤Îfl ‹ÎÀ·Î_ ⁄fiΉı »ı, ÷ı ‹ÎÀ·Î_fiı Ïfi¤ÎÕ΋Î_ ¿fl‰Îfi˘ fiı ? ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? Á‚√ΉÌfiı ¿·Î¿ ’»Ì ¿ÎœÌ ·ı, ÷˘ Â_ ◊Λ ?
 11. 11. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 21 22 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ±Î‰÷Î ¤‰ı ⁄‘_ ÁÎv_ ◊Âı ±ı‰_ ÷‹ı ‹ÎL›_, ÷ı◊Ì ÷˘ ÷‹fiı ‹ÎflÌ ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±‹Îv_ ¿Î‹ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±‹Îflı ±Ë_¿Îfl ÷˘ Ωı¥±ı … µ’fl l©Î ±Î‰Ì, fiËŸ ÷˘ ±ËŸ ⁄ıÁΛ ÂÌ flÌ÷ı ? ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ Â_ fiı ? ◊Λ ¿ı …ı ÷‹ÎflÌ ¿˘Õ‰Î‚Ì ¤ÎÊÎ »ı, ÷ı ’ÒflÌ ◊¥ …Âı ±fiı ’»Ì ÷‹ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î‹ ¿fl‰Îfi˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› …. ±ıfiÌ ¿˘HÎ fiÎ ’ÎÕı »ı? ±ı‰Ì ¤ÎÊÎ … fiËŸ fiÌ¿‚ı. ’HÎ ±ı ±Ë_¿Îflfiı ΩHΉ˘ Ωı¥±ı ¿ı ±Ë_¿Îfl‹Î_ ±Î‰Î √H΢ »ı. ±ıÀ·ı ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’»Ì ‹˙fi ◊¥ …‰Îfi_ ? ±Î’HÎfiı ±ıfiÌ ’fl ≠ı‹ flËı fiËŸ, ±ÎÁ„@÷ flËı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi … ◊¥ …‰Îfi_. ‹˙fi ±ıÀ·ı ±ı‰_ ‹˙fi fiËŸ ¿ı ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı √‹ı ÷ıÀ·_ ¿fḻı, ’HÎ Á΋˘ fiÎ Á‘flı ÷˘ Â_ ±ZÎflı › ⁄˘·‰Îfi˘ fiËŸ. ‹˙fi ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl ’Òfl÷Ì … ‰ÎHÎÌ flËıÂı. ¿fl‰_ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ÀÎ_¿Ìfi˘ ¤flı·˘ ‹Î·, ÷ı ¬Î·Ì ÷˘ ◊¥ … …‰Îfi˘. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı Á‘›Î˝ fi◊Ì fiı ·˘¿˘fiı Á‘Îfl‰Î √›Î. ÷ıfiÎ◊Ì ·˘¿ ±Ë_¿Îflfi_ flZÎHÎ ∂·ÀÎ ⁄√ÕuÎ. Á‘Îfl‰Î Ω› ¿ı ⁄√Õı. ’˘÷ı … ⁄√Õı·˘ ˢ› ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±Î’HÎı Á‘fl‰_ ÁËı·Î‹Î_ ÁËı·_ »ı ! ±Î’HÎı Á‘›Î˝ fiΠˢ¥±ı fiı ⁄ÌΩfiı ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ‰ÎHÎÌ »ı ÷ı ±Ë_¿Îfl◊Ì fiÌ¿‚ı »ı ? Á‘Îfl‰Î …¥±ı, ±ı “‹ÌÏfi_√·ıÁ” »ı. I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎÎ ÂOÿ ’HÎ ’λΠÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ¿˘Õ‰Õ˝ ’Õı. ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “±Î‰_ fiÎ ¿flÌÂ.” I›Îflı Á΋˘ ¿Ëı ¿ı, “Ω‰, ±‹ı ÷˘ ±ı‰_ »ı. ÷ı ŒÎÀı fiı ⁄˘S›Î ¿flı, ÷ıfi_ ±Î’HÎı flZÎHÎ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. … ¿fl‰ÎfiÎ !” ±Î ÷˘ Á΋˘ ∂·À˘ ‰‘Îflı ±‰‚˘ Œ›˘˝ ! ≠ë¿÷ν — flZÎHÎ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı, ±ıfi˘ ±◊˝ ±Î’HÎı ÁΫΠ»Ì±ı ±Î‹Î_ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl … fi◊Ì. ±Ë_¿Îfl◊Ì Á΋Îfiı ÿ⁄ÕÎ‰Ì ¿flÌfiı ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı ±ı‹ ? ¿Î‹ ¿flΉ‰Î …¥±ı, ÷˘ Á΋˘ ‰‘Îflı ⁄√Õı. F›Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì, I›Î_ ÷ıfiı ⁄‘Î ¿Î›‹ “ÁÌÏLÁ›fl” ˢ›, I›Î_ “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ÁΫΠ»Ì±ı, ±ıfi_ fi΋ … flZÎHÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı flZÎHÎ fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ … fi◊Ì. √˘‚Î ⁄‘Î eÀÌ Ω› ±fiı ¿˘¥fiı› ‰Î√ı fiËŸ ⁄Ë. ±Î’H΢ ±Ë_¿Îfl fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Ë_¿Îfl ⁄‘Îfiı ¬Ò_«ı »ı. ±Ë_¿Îflfi_ flZÎHÎ ¿flı, ÷ıfiÎ◊Ì ⁄Ë ‰Î√ı »ı. fiÎfiÎ »˘¿flÎfiı › …flο “±y· ‰√flfi˘”, “‹Òfl¬”, “√‘ıÕ˘” ±ı‹ Ωı ¿èÎ_ ÷˘ ÷ı › ‰Î_¿˘ ŒÎÀı. fiı “⁄Î⁄Î, ÷_ ⁄Ë ÕÎè΢ »ı” ¿Ë̱ı ¿ı ÷fl÷ Ë_ fiÎfiÎ »˘¿flÎfiı ⁄Ë ‹Îv_ ÷˘› ÷ı‹fiı ¿Â_› fiÎ ◊Λ ±fiı Ωı ±ı ‹ÎfiÌ Ω›. flÌÁ‹Î_ …flο ÷‹ı À’·Ì ‹ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ±ı flÕÎfl˘‚ ¿flÌ ‹Ò¿ı ! ±ıÀ·ı ±ıfiı ‰ÎB›Îfi_ ÿ—¬ fi◊Ì, ±Ë_¿Îfl CΉΛ˘ ÷ıfi_ ÿ—¬ »ı ! ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ıfiı ⁄Ë ÕÎè΢ ¿Ë̱ı ÷˘› ±ı ⁄√ÕÂı ? ÂÎVhοÎfl˘±ı Â_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ±Ë_¿Îfl ±ı¿ ±ı‰˘ √HÎ »ı ¿ı …ı ⁄‘Î ÿÎÿÎlÌ — ‹Òfl¬ ¿Ë̱ı ÷˘› ⁄√ÕÌ Ω› fiı ⁄Ë ÕÎè΢ ¿Ë̱ı ‹ÎHÎÁfiı ±Î_‘‚˘¤Ò÷ ⁄fiΉı. ¤Î¥±˘‹Î_ ’HÎ ÿU‹fiÌ ◊¥ Ω›. Á√˘ ¤Î¥ ÷˘› ⁄√ÕÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÕÎè΢ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ±Ë_¿Îflfiı @›Îflı ’Λ‹Î· ◊¥ Ω› ±ı‰_ ω«Îflı ! ±flı, Á√˘ ⁄Î’ ’HÎ ±ı‰˘, “±ıL¿flı…‹ıLÀ” ‹‚Ì Ω› ±fiı ‹Òfl¬ ¿Ë˘ ÷˘ “ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ¥Œı@À” »˘¿flÎfiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ¿ı @›Îflı ±ı ’Λ‹Î· ◊¥ Ω› ! ±Ë_¿Îfl Â_ ±‰‚Ì ’Õı. ÕÎèÎÎ ‹ÎHÎÁfiı 25, 50 ‰¬÷ ‹Òfl¬ ¿Ë˘ ÷˘ ÷ıfiÎ ‹fi‹Î_ fi¿ÁÎfi fiÎ ¿flı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Ë_¿Îflfiı ±˘‚¬Ì flά‰˘ Ωı¥±ı ¿ı “±Î ‰Ëı‹ ’ÕÌ …Âı ¿ı, “¬flı¬fl Â_ Ë_ √Î_Õ˘ ˢ¥Â ?” ±ı‹ ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ ±Î’H΢ ¿˘HÎ »ı ÷ı ?” ±ı √Î_Õ˘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı Ë_ √Î_ÕÎfiı› “÷ÎflÎ …ı‰˘ ÕÎè΢ ±Î …√÷‹Î_
 12. 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 23 24 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¿˘¥ fi◊Ì” ±ı‹ ¿flÌ ¿flÌfiı “±ıL¿flı…‹ıLÀ” ±Î’_ »_. ±Î …√÷‹Î_ › fiÎ ⁄˘·Î›. ±fiı Ωı “’fl‹ ωfi›”‹Î_ ˢ› ÷˘ ¬˘Õı › fiÎ ¿œÎ›. Ë_‹ıÂÎ_ “’˘Ï{ÏÀ‰” ·˘. “fiı√ıÏÀ‰” ÷flŒ «Î·Â˘ fiËŸ. “’˘Ï{ÏÀ‰”fi˘ ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥fiÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰Î …ı‰_ fi◊Ì. “¬˘Õ ¿Îœ‰Î◊Ì Â˘ ÿ˘Ê µ’Λ ◊Âı. Ë_ ÷‹fiı ÕÎè΢ ¿Ë_ fiı Ωı ‰‘Îflı ’Õ÷˘ ±Ë_¿Îfl ÷‹Îfl˘ ⁄ıÁÂı”, ÷ıfiÌ ¬˘Õ ¿ÎœfiÎflfiı ¬⁄fl fi◊Ì. ¬V›˘, ÷˘ ‹fiı ÷‹fiı ◊Î’˘À ‹Îfl÷Î_› ±Î‰Õı, fiËŸ ÷˘ ±ı ±‰‚ı ≠ë¿÷ν — ¬˘Õ fi◊Ì ¿Îœ÷Î ±‹ı, ’HÎ Á΋˘ ±Î√‚ ‰‘ı ±ıÀ·ı flV÷ı «Î·ı ±fiı ±ıfiı “±ıL¿flı…” fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±ı ±Î√‚ ‰‘ı› fiËŸ. ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. “±Ë_¿Îfl fi¿ÁÎfi¿÷ν »ı” ±ı‰_ ΩHÎÌ ·˘, I›Îfl◊Ì … ⁄‘_ ¿Î‹ ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiÎ ±Î√‚ ‰‘‰Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷‹Îflı fiÎ ¿Îœ‰˘. ±Î√‚ Áfl‚ ◊Λ. ±Ë_¿Îflfi_ flZÎHÎ ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ±Ë_¿Îfl ’˘÷ı … flZÎHÎ ¿flÌ ·ı ±ı‰˘ »ı. ‰‘Îfl‰Îfi_ ÷˘ ¿<ÿfl÷ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ÷‹Îflı Á΋Îfiı ±Î√‚ ‰‘Îfl‰ÎfiÌ ≥E»Î fiÎ ¿fl‰Ì. ¿<ÿfl÷ ¿<ÿfl÷fi_ ¿Î‹ ¿›ı˝ … Ω› »ı. ±Î’HÎı T›‰ËÎflfi˘ ±◊˝ ¢ ? ±Î’Ìfiı ·˘ ±√fl ÷˘ ·¥fiı ±Î’˘ ±ıfi_ ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ⁄‘Ì Œfl… ⁄ΩT›Î ¿fl‰ÎfiÌ. fi΋ T›‰ËÎfl. “Ë_” ¿˘¥fiı ±Î’÷˘› fi◊Ì fiı “Ë_” ¿˘¥fi_ ·ı÷˘ fi◊Ì. ‹fiı ⁄Ï© ÷‹fiı ËıflÎfi ¿flı ¿ı ±Î‹ ¿fḻı ÷˘ ±Î‹ ◊Λ fiı ÷ı‹ ¿fḻı ¿˘¥ ±Î’÷_ › fi◊Ì. “Ë_” ‹ÎflÎ V‰w’‹Î_ … flË_ »_. ÷˘ ÷ı‹ ◊Λ. ¿Â_ … ◊÷_ fi◊Ì. ¿˘¥ ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı … fiËŸ. ¿<ÿfl÷ T›‰ËÎfl ±ı‰˘ ⁄ÿ·˘ ¿ı ±Î’HÎı ±Î’Ìfiı ·ı‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·ı ’λ˘ ¿<ÿfl÷fi_ ¿Î‹ ¿›ı˝ … Ω› »ı. ¿˘¥ ¿˘¥fiÌ Á·ÎË ‹Î√‰Î fi◊Ì ±Î‰÷_, ±Î’‰Î ±Î‰ı ÷ı CÎÕ̱ı Ωı ’˘ÁÎ÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’˘. »÷Î_ ±Î ÷˘ ‰H΋Î√Ì Á·ÎË ’ÌflV›ı … Ω› »ı. ±Î’HÎı ‰Î‰‹Î_ …¥fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷_ ⁄ÿ‹Î »ı.” ÷˘ ‰Î‰ ’HÎ ±Î ⁄Ï©fi_ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı fiı ÷˘ ±ËŸ›Î_ ÁIÁ_√‹Î_ ’Ëı·˘ ¿Î›ÿ˘ ¿ËıÂı, “÷_ ⁄ÿ‹Î »ı” ±fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷_ «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ »ı.” Ωı¥±ı ¿ı ±Î‹ ⁄ıÁ‰_ fiı ±Î‹ fiÎ ⁄ıÁ‰_. F›Î_ ÁΫ˘ ‘‹˝ »ı I›Î_ “fi˘ ÷˘ ÷ı ’HÎ ±Î’HÎfiı ¿Ëı ¿ı, “÷_ «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ »ı.” ‹ÎÀı ±Î‹Î_ ·Î˜-·Î˜” ±ı … ‹A› ‰V÷ »ı. ±Î’HÎfiı …ı‰_ √‹ı »ı ÷ı ⁄˘·‰_. ±ı‰_ “≠˘…ı@À” ¿fl˘ ¿ı ÷‹fiı √‹ı. ±Î ±Î’HÎı ±ËŸ “⁄Ï©” ÂOÿfiÌ …wfl … fi◊Ì. …ı Õ¬‚΋HÎ ¿flΉı ⁄‘_ ÷‹Îv_ … ≠˘…ı@Âfi »ı. ±Î‹Î_ ¤√‰Îfiı ¿_¥ Õ¬· ¿flÌ fi◊Ì. ±ı ⁄Ï©fiı ¬ÁıÕ‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl˘. Õ¬‚΋H΋Î_ fiÎ ‹Ò¿÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷ıfi˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥fiı ±y· ‰√flfi˘ ¿Ëı¢ fiËŸ. ±y·‰Î‚˘ … ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‰Î÷ ÷˘ Á‹…‰Ì … ’ÕÂı fiı ? ±Î‹ @›Î_ Á‘Ì «Î·Âı ? ¿ËıΩı, ÷_ ÕÎè΢ »ı, ±ı‰_ … ¿Ëı¢ ÷˘ ÷‹Îv_ ¿Î‹ ◊Âı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ±ıfiÌ ⁄Ï© ÷‹fiı “¥‹˘Âfi·” ¿flÂı. ÷‹Îv_ ±Î‹Î_ ¿Â_ … ‰‚‰Îfi_ fi◊Ì. ⁄‘_ ¤ı_Áfiı ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı “÷_ ⁄Ë ÕÎËÌ »ı ⁄Î, ⁄Ë ±y·‰Î‚Ì »˘, “T›‰ÏV◊÷”fiı ±Î‘Ìfi »ı. “T›‰ÏV◊÷” µ’fl ◊˘Õ˘ CÎH΢ ωrÎÁ ⁄ıÃ˘ ˢ› Á‹…HÎ‰Î‚Ì »˘.” ‹ı_ ±ıfiı ’Ò»›_, “¤ı_Áfiı ÷_ ±Î‹ ¿ı‹ ¿Ëı »ı ?” I›Îflı ÷˘ ¿˘¥ ≠ë … flËı÷˘ fi◊Ì. ±ËŸ ÷˘ ‰HÎ≠ëı µkÎfl »ı. ±ıHÎı ¿èÎ_ ¿ı, “±Î‰_ fiÎ ¿Ë_ ÷˘ ¤ı_Á ÿÒ‘ ÿı‰Îfi_ … ⁄_‘ ¿flÌ ÿı.” ¤ı_Á Ωı ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ≠›Ifi˘ ÷˘ »ı¿ »ı‰À Á‘Ì ¿fl‰ÎfiÎ ? ±Î‰_ Á‹…ı »ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ˘ Â_ fiÎ Á‹…ı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠›Ifi Âıfi˘ ¿fl‰Îfi˘ ? ≠›Ifi ±Î’HÎÎ Á_ÁÎflT›‰ËÎflfi˘ ⁄Ï©fiÌ Õ¬·ı fl«Î¥ Õ¬·Î‹HÎ ! ¿fl‰Îfi˘ ˢ›. ÁIÁ_√‹Î_ ±ËŸ Á_ÁÎflT›‰ËÎfl fi◊Ì. ±Î ÷˘ “Ïfl›·”fi˘ ±Î …√÷ “flÌ·ıÏÀ‰” »ı. T›‰ËÎÏfl¿ »ı. ±Î’HÎÎ◊Ì Á΋Îfiı ±ZÎflı © T›‰ËÎfl »ı. © T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄Ï©fiÌ Ï⁄·¿<· …wfl fi◊Ì.
 13. 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 25 ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fi_ “Á‰˝LÀ” ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ·ı‰_ ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. F›Î_ Á_’ÒHν © T›‰ËÎfl »ı, ±ı‰Ì ±Î “w‹”‹Î_ ’ıÃÎ ±ıÀ·ı ⁄Ï©fi_ ¿Î‹ fiËŸ. ±ËŸ © T›‰ËÎfl »ı fiı ⁄ËÎfl Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl »ı. Á_ÁÎfl‹Î_› F›Î_ ⁄Ï© ËıflÎfi ¿flı, I›Î_ ÷ıfiı »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÌ Ë˘›. “T›‰„V◊÷” ¿èÎÎ ’»Ì ω¿S’ ¿fl‰Î’HÎ_ flËı÷_ fi◊Ì. “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı ÷˘ ÷ı‹fiı “© T›‰ËÎfl Â_ »ı ?” ÷ı Á‹Ω¥ …Âı. vvvvv [3] ±Î‹_hÎı·Ì ¿‹˝⁄_‘Ì ±‹Îflı ±‹ÎflÌ ‹fl∞ ‹…⁄fi_ ¿‹˝ ˢ› fiı ÷‹fiı ¿‹˝ fi«Î‰ı. ±‹fiı V‰÷_hÎ÷Πˢ›. ±ıÀ·ı ±‹ı ÏfiflÎ_÷ı ⁄ıÁ̱ı, ÷‹Îflı› ¿‹˘˝ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¬·ÎÁ ◊Âı, ’»Ì ±Î’HÎı ⁄˘·Î‰Ì±ı ÷˘› fiÎ ±Î‰ı. ±ı fi‰flÎ_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÁËÌ ¿flÌ ÷ı◊Ì ±ÎT›Î_ »ı, fiËŸ ÷˘ ±ı ±Î‰ı … fiËŸ fiı ? ¿flÎfl µ’fl …ı‰Ì ÁË̱˘ ¿flÌ Ë˘›, √Ò_«‰HÎ̉΂_ ˢ› ÷˘ ÷ı‰_ ±Î‰ı fiı «˘A¬_ ˢ› ÷˘ «˘A¬_ ±Î‰ı. ±flı, ÁIÁ_√‹Î_◊Ì µÃÎÕÌfiı ·¥ Ω›, »^À¿˘ … fiËŸ fiı ? ≠ë¿÷ν — Á_⁄_‘ flÎA›˘ ±ı flÎ√ ◊›˘, ±ıÀ·ı ⁄˘·Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ flÎ√ fiı ¶ıÊ … »ı. ’HÎ ’Ëı·Ì ±Î’HÎı ÁË̱˘ ¿flÌ ±Î’Ì Ë˘› ÷˘ … ±ıfiı flÎ√ µI’Lfi ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ fi΋ ÿıfiÎfl fi◊Ì ! ±Î ¤‰‹Î_ ±‹¿ … ÁË̱˘ √HÎΛ. ÷‹ı …ıÀ·Ì ‹Îfi˘ »˘ ±ıÀ·Ì ÁË̱˘ fi◊Ì Ë˘÷Ì. ÁË̱˘ ÷˘ ÀÎ¥’ ◊¥fiı ŒflÌ ÀÎ¥’ ◊Λ I›Îflı ÁË̱˘ √HÎΛ ±ıÀ·ı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì fiΠˢ›. ÷’fiÎ ÷Î’HÎı ÷flÌ Â©÷Î T›‰ËÎfl«ÎÏflhÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı Ãıà ±ÎI‹«ÎÏflhÎ Á‘ÌfiÎ_ «ÎÏflhÎ »ı. iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ ±fiı ÷’. ±ı‹Î_ ±ÎI‹«ÎÏflhÎ »ı, ÷ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·_
 14. 14. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 27 28 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 «ÎÏflhÎ »ı. T›‰ËÎfl«ÎÏflhÎfi˘ Œ˘À˘ ’Õı ±fiı ±Î ±ÎI‹«ÎÏflhÎfi˘ Œ˘À˘ fi΋ ÷’. ±ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiËŸ ◊‰Îfi_. …√÷ ±Î¬_ ‹fi-⁄Ï© ÷’ı ¿ı fiÎ ’Õı. …ı »ıS·Î_ iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ fiı ÷’ »ı, ±ı «Îflı›fiÎ Œ˘ÀÎ ’˘÷ı ÷’Ì Ω›. fiÎ ’Õı. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷’ ¿fl‰_ ’Õı ? ≠ë¿÷ν — »ıS·_ ÷’ ¿›_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÷’ ¿fl‰_ fi◊Ì ’Õ÷_. ÷’ ÷˘ V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı ◊Λ …. ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ √΂ ¤Î_Õ÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ≠ë¿÷ν — F›Î_ Á‘Ì ÷’ ◊Λ »ı I›Î_ Á‘Ì ±’ÒHν÷Î ¿Ëı‰Î› fiı ? ‰¬÷ı ÷‹fiı ‹Îfl˘ ÂOÿ ›Îÿ ±Î‰ı fiı ÷ı ≠‹ÎHÎı fiyÌ ◊Λ ¿ı ‹Îflı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı”, ±ıfi_ fi΋ ÷’ »ı. ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ … ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±’ÒHν÷Î ÷˘ Ãıà “¿ı‰‚iÎÎfi” ◊÷Î_ Á‘Ì ±’ÒHν … ¿Ëı‰Î›. ‹Îv_› ±’ÒHν ¿Ëı‰Î› fiı ÷‹Îv_› ±’ÒHν ¿Ëı‰Î›. ⁄ÎèÎ ÷’ ⁄‘Î_ V◊Ò‚ ÷’ ¿Ëı‰Î›, ±ıfi_ Œ‚ ¤˙Ï÷¿ Á¬ ‹‚ı. ±fiı ±Î_÷Ïfl¿ ÷’ ±ı ÁÒZ‹ ÷’ »ı, ÷ıfi_ Œ‚ ‹˘ZÎ »ı. ÷’ ¿fl‰Î◊Ì ’˘÷ÎfiÌ iÎÎfiÿÂÎfiÌ ÏÕ√˛Ì±˘ ‰‘ı »ı. ÷’ »ıS·Ì ©÷Î ·Î‰ı »ı. Á˘ À«fi_ Á˘fi_ ÷˘ Ë_ ’HÎ fiÎ ¿Ëı‰Î™ ±fiı ÷‹ı ’HÎ fiÎ ¿˘¥ ÷‹fiı √΂ ¤Î_Õı, ÷ı ‰¬÷ı ‹ËŸ ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î±˘. ±fiı iÎÎfiÌfiı› ÿıËfiÎ_ ÷’ ˢ›. ⁄‘_ ÷’ı, ±ı ÷’fiı ÷‹ı Ã_Õ_ ◊÷Î_ Á‘Ì Ωı›Î ¿fl˘, ±ıfi_ fi΋ ÁÒZ‹ ÷’ ¿Ëı‰Î›. ≠Ï÷ø‹HÎ - øÏ‹¿fiÎ_ — ±ø‹fiÎ_ ÁÎÁ ‰Ëfiı ‰œ‰œ ¿fl÷Ì Ë˘›, fiı ‰Ë ÕËÎ’HÎ‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı “±ø‹‹Î√˝”‹Î_ ’ZÎÎ’ZÎÌ fiΠˢ›, ÷˘ ÷ıfiı ÁÒZ‹ ÷’ ⁄Ë ‹Y›Î ¿flı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î ÷’ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ‹Œ÷‹Î_ ¬_Õfi ÏÁ‰Î› ‹_Õfi ¿¥ flÌ÷ı ◊¥ ¿ı ? CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ‹Y›Î ¿flı. CÎıfl ⁄ıÃÎ_ √_√Î »ı, ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ·Î¤ µÃΉ÷Î ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹_Õfi ¿fl‰Îfi˘ ‹Î√˝ … fiΠˢ› fiı ¬_Õfiı› ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì fiı ? ‘HÎÌ ±Î’HÎfiı ¿_¥ ¿ËÌ ÿı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ÷’ ¿fl‰_ ‹Î√˝ fi ˢ›. ±Î ÷˘ …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷ıfiÎ ‹ÎÀı … ±Î ‹Î√˝ »ı ’Õı. ±fiı …ıfiı ‹˘ZÎı fiÎ …‰_ ˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı ⁄ÌΩı flV÷˘. ⁄ÌΩı ‘‹˝ Ωı¥÷˘ ≠ë¿÷ν — “±ø‹ ωiÎÎfi”‹Î_ ÷’fiÌ …B›Î @›Î_ ±Î‰Ì ? ˢ› ÷˘ ±‹ı ÷ı ’HÎ ±Î’̱ı »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷’ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı Â_ ? …ı ’λ·˘ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰‰Îfi˘ øÏ‹¿ ‹Î√˝◊Ì ±Î√‚ …‰_ ±ı ⁄Ë ¿Ã˘fl µ’Λ »ı, »÷Î_ ±ı ±Î‰ı »ı ÷ı «Ò¿‰÷Ì ‰¬÷ı ‹ÌÃÎÂı› ±Î‰ı ±fiı ¿Õ‰_› ±Î‰ı. ‹ÌÃΠ¿Î›‹fi˘ ‹Î√˝ »ı. F›Îflı ‹fi‹Î_ …ÿ_ ˢ›, ‰ÎHÎÌ‹Î_ …ÿ_ ˢ› fiı ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı I›Î_› ÷’ ¿fl‰Îfi_ »ı fiı ¿Õ‰_ ±Î‰ı I›Î_› ÷’ ¿fl‰Îfi_ »ı. ÏÕV«Î…˝ …ÿ_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¿˘¥ ‘‹˝ «Î·ı fiËŸ. ±I›Îflı ⁄‘ı ±ı‰_ … ◊¥ √›_ ¿‹˝ ±ıfi_ ¿Õ‰_-‹ÌÃ_ Œ‚ ±ÎM›Î ‰√fl ÷˘ flËı … fiËŸ fiı ? »ı fiı ? ≠ë¿÷ν — ±Î ¤Î¥±ı ‹fiı √΂ ¤Î_ÕÌ, ÷˘ ÷ıfiÌ ‹fiı ÷fl÷ ¬⁄fl ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î ¿Î‚fiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ‘‹˝ ΩHΉ˘ ˢ› ÷˘, ±ıfiı Â_ ’Õı ¿ı ±Î ‹ÎflÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı. ±ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ÷˘ ±ı‹Î_ ÷’ ¿˘fiı ¿Ëı‰_ ? Ϭ‰ÎÕ̱ı »Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎÎfi◊Ì ÷’ ¿fl‰Îfi_ ◊›_. ±Î‹Î_ ’˘÷Îfiı ÷’ ¿fl‰_ ÷ÎflÎ◊Ì ¬˘À_ ⁄˘·Î¥ Ω› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‹fi‹Î_ ÷_ …^Ã_ ⁄˘S›˘ fi◊Ì ’Õ÷_. ‹ËŸ ‹fi, ⁄Ï© …ı ÷’ı »ı ÷ıfiı Á‹÷Î’Ò‰˝¿ “Ωı›Î” ¿fl‰_ ±ıfi_ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HΠˉı ÷_ ±ıfi_ “±Î” flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl fiı fiyÌ ¿fl
 15. 15. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 29 30 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ¿ı ŒflÌ ±Î‰_ fiËŸ ⁄˘·_. ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ Ϭ‰ÎÕ̱ı. ˢ› ’fl’ÏflHÎ΋ fiΠˢ›, …ıfiÎ_ ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi, ωfi› ‹fi˘Ëfl ˢ›, ±Î÷˝K›Îfi ÷◊Î fl˙ƒK›Îfi Á‰ÎÙÂı fi ˢ› ±fiı ±Ë_¿Îfl ÂÒL› ◊‰Î◊Ì, ≠ë¿÷ν — ±‹ı flΛÂÌ ±fiı ÿı‰ÂÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı, ÷ı ÀıLÂfi fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ‹@÷ ËÎV› Ïfifl_÷fl flËı, ±fi_÷√HÎfiÎ ¤_ÕÎfl ˢ› Â_ ¬˘À_ »ı ? ±ıfi_ fi΋ “iÎÎfiÌ’vÊ” ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ “ÂÒÀ ±ıÀ ÁÎ≥À” ˢ‰_ Ωı¥±ı, µ‘Îfl fiÎ fl¬Î›. ±Î «˘’ÕÎ µ‘Îfl fiÎ fl¬Î›. ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎı› µ‘Îfl fiÎ fl¬Î›. ≠Ï÷ø‹HÎ-iÎÎfiÌfiÎ_ ≠ë¿÷ν — ∞‰ ÷˘ Á÷÷ ¿‹˝fiÌ ‰√˝HÎÎ ⁄Î_K›Î … ¿flı »ı, ÷˘ ±ıHÎı ±Î’HÎı √ÎÿÌ µ’fl ÁÒ¥ √›Î ˢ›, ÷˘ F›Î_ F›Î_ ¿Î_¿flÎ ¬Ò_«ı Â_ Á÷÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰_ ? I›Î_◊Ì ÷‹ı ¿ÎœÌ fiά˘ ¿ı fiÎ ¿Îœ˘ ? ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘, F›Î_ F›Î_ ¬Ò_«÷_ ˢ› I›Î_ … ¿fl‰ÎfiÎ_ »ı. ÷‹fiı F›Î_ ¬Ò_«ı »ı I›Î_◊Ì ÷‹ı ¿ÎœÌ fiά˘ fiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘, ¿fl‰_ … ’Õı ! ±Î‹Î_ CÎHÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ fl˘… ÷ı ±ı‹fiı ¬Ò_«ı »ı, I›Î_◊Ì ±ı ¿ÎœÌ fiάı ! ≠Ï÷ø‹HÎ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÎ_ …ÿÎ_ ’Î_«Á˘-’Î_«Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Πˢ› »ı ! …ÿÎ_ ˢ› ! ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ¤Î‰ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı, Ïø›Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ fiÎ ◊Λ ±I›Îflı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¿˘¥fiÌ µ’fl µ’¿Îfl ¿fl÷˘ ˢ›, »÷Î_ ±ıfiı fiı ? CÎıfl ±fiΫÎfl ◊Λ ±ı‰Î ¿ıÁ ⁄fiı, ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ … ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ïø›Î‹Î_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ› … fiËŸ. ⁄Ë I›Îflı ±ı‹Î_ ’Õı. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘, F›Î_ ¬Ò_«ı I›Î_ ⁄‘ı … ¿fl‰_ ’Õı. ’HÎ ÿflı¿fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ‹fi ÁÎv_ flËı. …ÿÎ_ …ÿÎ_ ˢ›. ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿‹˝ Ïfi…˝flÎ ◊Λ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ? ‹Îflı› ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ ˢ›. ‹ÎflÎ_ …ÿÌ Ω÷fiÎ_ fiı ÷‹Îflı› …ÿÌ Ω÷fiÎ_ ˢ›. ‹ÎflÌ ¤Ò· ÷‹fiı ⁄Ï©◊Ì fiÎ …Õı ±ı‰Ì ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı ÿÎÿÎlÌ — Ïfi…˝flÎ ÷˘ ÿflı¿ ∞‰fiı ◊¥ flËÌ »ı. ’HÎ ±ı ÁÎfl˘ ¤Î‰ ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹ ˢ›. ÷ıfiÎ_ ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ±‹Îflı ÷˘ »ı ¿ı ‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ »ı. ±ıÀ·ı Ïfi…˝flÎ ÁÎflÌ ◊Λ. ⁄Î¿Ì ≠Ï÷ø‹HÎ µ’›˘√ «Ò@›Î ⁄ÿ·fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. µ’›˘√ «Ò@›Î ÷ı ±‹Îflı ÷˘ ÷˘ “ÂÒÀ” ±ıÀ ÁÎ¥À” ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ±ı ƒT› ≠Ï÷ø‹HÎ »ı, ’˘ÊΛ … fiËŸ fiı ? ±‹Îflı ±Î ⁄‘Î_ ΩıÕı ‰Î÷˘› ¿fl‰Ì ’Õı, Á‰Î·˘fiÎ ¤Î‰ ≠Ï÷ø‹HÎ Ωı¥Âı. …‰Î⁄˘ › ±Î’‰Î ’Õı, »÷Î_ ±‹ÎflÎ µ’›˘√‹Î_ … flËı‰Îfi_ ˢ›. ≠ë¿÷ν — ƒT›fiÌ ÁÎ◊ı ¤Î‰ ˢ› fiı ? F›Î_ Á‘Ì ±‹Îflı ÁÎËÏ…¿÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ƒT› ±ı¿·_ ◊Λ »ı, ¤Î‰ fi◊Ì Ë˘÷˘. ¿ÎflHΠˢ›. ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷‹Îflı› ¿fl‰Î_ fiÎ ’Õı. ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ Œıfl ¿ı ÿÊ‹¿Î‚fiÎ ∞‰˘◊Ì ¤Î‰ flά‰˘ ⁄Ë ‹U¿ı· ‰V÷ »ı. ±ı ÷˘ ’Õu˘ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±‹fiı ÷‹ı F›Îflı …±˘, I›Îflı ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Πˢ› ±fiı ±ı ‹Î◊ı ËÎ◊ ‹Ò¿ı, I›Îfl ’»Ì ¤Î‰ … ÿı¬˘. F›Îflı …±˘ I›Îflı ±‹ı ÷ıfiÎ ÷ı … V‰¤Î‰‹Î_ ÿı¬Î¥±ı. ±‹ÎflÌ µI’Lfi ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ fiËŸ. ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ Œıfl fiÎ ’Õı ! “iÎÎfiÌ’vÊ” ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı …ıfiı ’fl’ÏflHÎÏ÷ … fiΠˢ›. vvvvv Ïfifl_÷fl V‰¤Î‰-’ÏflHÎÏ÷ ˢ›. flÎhÎı-Ïÿ‰Áı √‹ı I›Îflı V‰¤Î‰ ’ÏflHÎÏ÷
 16. 16. 32 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ÷˘ ±ı ¬flı¬fl ±ı‹ … »ı fiı ? ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ±Áfl˘ … fiÎ ◊Λ, ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ◊‰_ Ωı¥±ı ? ±Î’HÎı «˘A¬Î ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı «˘A¬Î ◊›Î ÷˘ ⁄‘_ «˘A¬_ ◊›Î ‰√fl flËı÷_ fi◊Ì. Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ¿˘¥ …B›Î±ı »ı … fiËŸ, Á΋Îfi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ±ı ÷˘ ±ı‹ … ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÃÎ »ı ¿ı ±Î Á_ÁÎfl ±ı … Á¬ »ı fiı ±Î … ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı. ±ıfiı ±Î’HÎı ±ı‹ ‹fiΉ‰Î …¥±ı ¿ı ÷‹ÎflÌ ‹ÎL›÷Î ¬˘ÀÌ »ı, ÷˘ ÷ı ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı ! ±Î’HÎÌ … ¿_¥¿ ±ı‰Ì ¿«Î flËÌ Ω› »ı. ‹ı_ ‹ÎflÎ ±fi¤‰◊Ì Ωı›ı·_ »ı. F›Î_ Á‘Ì ‹fiı ±ı‰_ ’ÏflHÎ΋ Ë÷_, I›Î_ [4] Á‘Ì ±ı‰Ì “¥Œı@À˘” ⁄‘Ì ‰÷˝÷Ì Ë÷Ì. ’HÎ F›Îflı ‹ÎflÎ ‹fi‹Î_◊Ì ±ı √›_, ’ÕCÎÎ ’ÎÕı ÿ—¬ ’ÏflHÎ΋ Â_¿Î √¥, ÷˘ ⁄‘_ √›_ ! ÷ı ±Î ’√Ï◊›Î_ Ωı¥fiı, ±fi¤‰ ¿flÌfiı Ë_ «œı·˘ »_. ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘, ÷ı ⁄‘Î_ ’√Ï◊›Î_ ‹ı_ Ωı›ı·Î_ »ı ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ±fi¤‰ ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄ÌΩfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı fiı ±ı …ı ÿı¬Î› »ı ±ı ±Î’H΢ ¿flÌfiı “Ë_” µ’fl «œı·˘ »_. ‹ı_ Ωı›ı·_ »ı, ±ıÀ·ı Ë_ ÷‹fiı ‹Î√˝ ⁄÷Î‰Ì “ÁıÏLÁÏÀ‰fiıÁ”fi˘ √HÎ »ı. “ÁıÏLÁÏÀ‰fiıÁ” ±ı ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Î’H΢ ¿<_. ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fiı …ı iÎÎfi Ë_ ±Î’_ »_, ÷ı ‹ÎflÎ_ Ωı›ı·Î_ ’√Ï◊›Î_ µ’fl “¥√˘¥{‹” »ı. ±ı “¥√˘¥{‹” …ı‹ …ı‹ ±˘√‚÷˘ …Âı ÷ı‹ ÷ı‹ … ·™ »_. …ı …ı ‹Îfl˘ ±fi¤‰ fiÌ¿‚ı·˘ »ı, ÷ı … flV÷˘ ÷‹fiı ⁄÷Ή_ ±Î’HÎÎ◊Ì Á΋Îfiı ÿ—¬ fiËŸ ◊Λ. ±Î’HÎ_ “¥√˘¥{‹” ˢ› I›Î_ Á‘Ì »_. ⁄ÌΩı flV÷˘ ˢ› fiËŸ fiı ? Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ …. ’Ëı·Î_ ÷˘ ¿_¥¿ ÿ—¬fi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ıfiı √‹ı ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’fiÌ ±‰V◊ÎfiÌ ‰Î÷ ◊¥ ! ˉı ±‹ÎflÎ ÷ı Ωı¬‹ ¿flÌfiı ’HÎ ⁄ÌΩı Á¬fi˘ “±Î¥Ï՛Δ (¿S’fiÎ) √˘Ã‰Ì ÿı÷Î ‹ÎÀı ≠ëfi˘ µ¿ı· ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı fiı ? Ë÷Î. Ï«_÷Î ◊Λ ÷˘ ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î ’ıÁÌ Ω›, ⁄Ì…_ ¿flı. ⁄ÌΩfiÎ ¤˘√ı ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ÷˘ ÿ—¬fiı µÕÎÕÌ ‹Ò¿ı ±fiı V‰w’fi_ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î‰‰˘ … Ωı¥±ı. ⁄ÌΩfiÎ ¤˘√ı ÿ—¬fiı µÕÎÕÌ ‹Ò¿÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfiı ÿ—¬ ⁄Ë ÁËfi ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ ’˘÷Î ’Òfl÷˘ … µ¿ı· ±Î‰ı fiı ? ¿fl‰_ ’Õı, ±ı‰_ ‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı·_ »ı ! ‹ı_ ’HÎ ’˘÷ı ±Î ±fi¤‰ ¿flı·˘ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ÌΩfiÎ_ ÿ—¬ı Ë_, Á¬Ì ◊‰Î ‹ÎÀı ÷ı CÎÕ̱ı ‹ÎflÎ ‹fifiı ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î ’Òfl÷˘ fiËŸ, ÿflı¿fi˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı µ¿ı· ±Î‰‰˘ … ⁄ÌΩ ’›Î˝› ÿı¬ÎÕ_ fiËŸ. ±fiı …√÷ Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı ? ¿ı ’˘÷Îfi_ ÿ—¬ Ωı¥±ı. ’˘÷Îfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı ÷˘ … Á΋Îfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı ±ı‰_ »ı. ’HÎ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ⁄ÌΩ ωʛ‹Î_ ’Õı ±ıÀ·ı ±ı ÿ—¬ ±Î‹◊Ì ±Î‹ Œıfl‰ı …√÷ ’˘÷Îfi_ “¥√˘¥{‹” »ı I›Î_ Á‘Ì Á΋Îfiı Ïfi›‹◊Ì ±Áfl ◊›Î ¿fl‰ÎfiÌ. ±ı … ¿flÌ flèÎ_ »ı fiı ? …flο ÿ—¬ ’Õı ¿ı ‰ÀΉ ‰ÀΉ ¿flı »ı fiı ? ‹ËŸ ±ı “¥√˘¥{‹” ±˘√‚Ì … …‰˘ Ωı¥±ı. ¿ıÀ·˘ Á΋Îfi ¤flı·˘ »ı ? ±Î’HÎı ÷˘ ±ıfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Îfiı ¤˘√‰˘ ±Î ÷˘ “¥Œı@ÀÁ˚” »ı ¬Î·Ì ! ÿÏfi›Î‹Î_ ÿ—¬ …ı‰Ì ‰V÷ … fi◊Ì. …. ‰ÀÎ‰Ì fiËŸ ¬Î‰Îfi_ ! ÏÁ·¿ ±ı‹ fiı ±ı‹ ±fi΋÷ flά‰ÎfiÌ. ±Î ÷˘ “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ »ı ¬Î·Ì. ±ıfiı ÁΫ_ ‹Îfiı »ı. ˉı ±ı‹fiÌ ºÏWÀ±ı ±Î ÿ—¬ ±Î‰Ì ’Õı ÷ıfiÌ ’fl ·˘¿ ÿ‰Î «˘’Õı »ı. ±S›Î, ∂·À_
 17. 17. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 33 Ωı¬‹ ‰‘Λ٠÷ı ! ±ı ÿ—¬fiı ÷˘ ÷_ ±fi¤‰’Ò‰˝¿ Ωı¥Â ÷˘ ±ıfi_ Ωı¬‹ CÎÀÂı. ÿ—¬ ‘yÎ ‹Îfl‰Î◊Ì …÷_ fiËŸ flËı. ±ı ÷˘ ∂·À<_ ‰‘ΛÙ, ÷ı ÏÁ·¿‹Î_ ÷˘ flèÎ_ …. …ıHÎı ±ı¿ ÿ—¬ ±˘‚_B›_, ÷ı ’»Ì ±fi_÷Î ÿ—¬ ±˘‚_√ı. ±ı ÿ—¬ ±˘‚_√‰Îfi˘ ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘ ◊¥ √›˘ ! ‹ı_ ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ÿ—¬ ±˘‚_√ı·Î_, ±ıÀ·ı Ë_ ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘ … ◊¥ √›ı·˘ fiı ! vvvvv [5] T›‰ËÎfl‹Î_ √Ò_«‰ÎÕ˘ ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ √Î_Ã˘ eÀı, ÷ı ±ı‰Ì ±ı‰Ì eÀı »ı ¿ı ±ıfi_ Á‹Î‘Îfi ·ı÷Î_ ±Î¿v_ ’ÕÌ Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ_ ±Î “’Î_« ‰Î@›˘” »ı, ÷ı »ı‰Àı Á‹Î‘Îfi ·Î‰ı ±ı‰Î_ »ı. ‹˘ÕÎ_-‰Ëı·Î_ ’HÎ ±ı Á‹Î‘Îfi ·Î‰ı. ⁄Î¿Ì ⁄Ì∞ ¿˘¥ flÌ÷ı Á‹Î‘Îfi fiÎ ◊Λ. ÷ı◊Ì … ±Î …√÷ √èÎ ¿˘›Õ˘ »ı. “‘Ì ‰SÕÛ ¥{ ‘Ì ’{· ¥ÀÁıSŒ.” ÷ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Á˘S‰ ◊Λ … fiËŸ. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ’˘÷ı T›‰ËÎfl‹Î_ √Ò_«‰Î›ı·˘ … ˢ›, ’»Ì ÂÌ flÌ÷ı ±Î√‚ ±ı ≠√Ï÷ ‹Î_Õı ? ¿_¥¿ ¿˘›ÕÎ ∂¤Î ◊›Î … ¿flı. Á΋˘ ¤ı√˘ ◊›˘ ¿ı ¿˘›Õ˘ ∂¤˘ ◊›˘. ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ¿˘›Õ˘ ’Òfl˘ ¿›˘˝ ˢ›, I›Î_ ⁄ÌΩı ¿˘›Õ˘ ‹˘_ ŒÎÕÌfiı ∂¤˘ … ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ÷˘ ¿˘›ÕÎfi_ Á_√˛ËV◊Îfi »ı. ’HÎ Ωı ÷_ ÷ÎflÌ Ω÷fiı ±˘‚¬Ì Ω› ÷˘ ◊¥ √›_ ÷Îv_ ¿S›ÎHÎ !!! fiËŸ ÷˘ ±Î ¿˘›ÕÎ ÷˘ »ı … ÕÒ⁄‰Î ‹ÎÀı ! ±Î ⁄‘Ì ’Îfl¿Ì ’ÌÕÎ »ı, ±ı‰_ Á‹Ω› ÷˘› ±fi¤‰iÎÎfi »ı. ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ¿ı ±Î ’ÌÕÎ ‹ÎflÌ fi ˢ›, ’Îfl¿Ì »ı; ÷˘› ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›. “¿”fiÌ ¿fl΋÷˘ ‹ËŸ ⁄‘Î_ Ω÷Ω÷fiÎ “¿” ⁄ıÃı·Î »ı. “¿” ±ıÀ·ı ¿flΉfiÎflÎ.
 18. 18. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 35 36 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6 ·˘¤¿, ‹˘Ë¿, ø˘‘¿, «ı÷¿... ‹˘Ë¿ ‹˘Ëfiı ¿flΉfiÎfl »ı. ‹˘Ë ±Î’HÎı ¬⁄fl ’ÕÂı. ±Î ‹Îfl Â_ ¿fl‰Î ¬‰ÕΉ÷Î ËÂı ? ‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? fiÎ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘› ¿flΉı ! ÿÎÿÎfiı ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î ? ‹ı_ ±Î‰ÎfiÌ @›Î_ Ï‹hÎΫÎflÌ ¿flÌ ¿ı ±‹fiı ‹Îfl ¬‰ÕΉı »ı. ±ı‰˘ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ÷‹fiı ±fi¤‰ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ‹√…‹Î_ ±ı‰_ ◊›Î ¿flı ¿ı ±Î ËÎ◊ı ¿flÌfiı Â_ ¿fl‰Î ±Î’HÎı ∂¤_ ¿fḻı »Ì±ı ? ±Î ⁄_‘Λ »ı ¿ı »^Àı »ı, ±ı‰˘ ω«Îfl ‹Îflı ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷ı ±fi¤‰ ◊›˘. ◊Λ fiËŸ, ◊›˘ ! ±fi¤‰ Â_ ¿fl‰Î ¿fl‰˘ ? ¿ı‰˘ ¿ı ±‹fiı ±ı‹ ◊÷_ Ë÷_ ¿ı ±Î Õ˘Á˘ ËıflÎfi ¿flı »ı fiı ‹ıÓ ÷˘ ±Î ’ÀıÏ·›Îfiı ˢ‚Ìfi_ fiÎÏfl›ı‚ ¿›Ù, ’HÎ ÷ı ⁄‘_ ±ı Õ˘Áαı … Á‘ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ω«Îfl fiÎ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘› ±Î‰ı …. ’ı·˘ “¿” ¿Îœu_ !!! ‹ı_ ¿èÎ_, Ωfi »^ÀÌ ! ⁄Î¿Ì ‹ı_ ÷˘ ÿÎÿÎ ÷‹fiı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÷‹fiı ¿flΉÕΉı. ÷‹fiı ‹ËŸ √Ò_«‰ √Ò_«‰ ¿flı ±fiı ¿˘¥fiı ‹ÎÀı ÷˘ √΂˘ ¤Î_ÕÌ Ë÷Ì ¿ı ¿_¥ ⁄Î¿Ì … flÎA›_ fiˢ÷_. ÷˘› ±_ÿfl¬Îfiı ±ı‰_ ω«Îfl‰Î …ı‰_ …√÷ … fi◊Ì. ÷ı‹Î_ ±ı‰_ ω«Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ıfi_ Â_ ◊›Î ¿flı ¿ı “±Î ÿÎÿÎ »ı, ±ı ÷˘ ÁΫΠ»ı.” ◊Λ ? ‹Îfl ¬Î‰˘ ’Õı ! ’Îfl¿Ì ’_«Î÷ ‹ÎÀı …√÷ fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ “ÁıŒ ÁÎ¥Õ” ¿flÌ ·ı‰Î ‹ÎÀıfi_ ±Î …√÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±‹ı› CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ΩHÎ̱ı ⁄‘_. ÷ı ±ı¿ Œıfl˘ ÷˘ ‹ı_ ÷‹fiı ¿èÎ_ ’HÎ Ë÷_ ¿ı ÷‹ı ±ÎÕ_±‰‚_ ⁄˘·˘fiı ÷˘› ÷ıfi˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ˉı ±Î ’_«Î÷ ‹ÎflÎ ‹√…‹Î_ √flÌ √¥ »ı ÷˘ ÷ıfiı ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı ±ËŸ ±ÎT›Î ¿flΩı. ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ⁄‘_ ‘˘‰ÎÂı ! ÷‹ı ¿Îœ‰Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ÎÕ_±‰‚_ ⁄˘·˘ ÷ıfiÌ ±‹fiı Ï¿_‹÷ fiΠˢ›. ±‹ı ÷˘ ÷‹Îv_ ¿ı‹ ¿flÌfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ±˘‚¬Ì±ı ¿ı ±Î ÷˘ ÿU‹fi »ı fiı lı› ◊Λ, ±ı … Ωı›Î ¿fḻı. ÷‹Îv_, ÷‹ÎflÎ_ CÎflfiÎ_fi_, ⁄‘Î_fi_ lı› Ωı›Î ±Î Ï’÷flÎ¥ »ı. ±ı‹ ±˘‚A›Î ’»Ì ÿU‹fifiı ±Î’HÎı Á_¤Îfḻı fiËŸ. ¿fḻı. ÷‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ⁄˘·˘ »˘. ÷‹ÎflÌ ºÏWÀ ¬flı¬fl ±ı‰Ì fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ ÿÎfi÷ı› ±ı‰Ì fi◊Ì, ÷‹ÎflΠω«Îfl˘› ±ı‰Î fi◊Ì, ±ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ¿vHÎÎ fiı Á‹÷Î ! ⁄‘_ … ±‹ı ΩHÎ̱ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı «˘_Àı·_ … ±ı‰_ ˢ› ¿ı ‹Î◊΋Î_◊Ì ±ı ¬Áı … ±ıÀ·ı ˉı “±Î ‹Îfl ¬‰ÕΉfiÎfl »ı ±fiı ±Î Ï‹hÎ »ı” ±ı‰_ ÷‹ı fiËŸ. ‹Î·fiı ±˘‚¬˘. ±ı ‹Îfl ¬‰ÕΉfiÎflÎ ±Î‰ı ÷˘ “±Î‰ ⁄Î, ÷‹Îv_ … CÎfl »ı” ¿flÌfiı ’λΠ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — …±˘fiı ! ÷‹fiı ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤„@÷ »ı, ±ı ⁄‘_ Ë_ ⁄Ë ÁÎflÌ flÌ÷ı ±˘‚¬_, ’HÎ »÷Î_› ÷‹fiı ‹ËŸ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ÿı¬ÎÕı …ı ‹ËŸ ÿı¬ÎÕı »ı ÷ı ⁄‘_ ¬˘À_ »ı, Á˘±ı Á˘ À¿Î ¬˘À_ ÿı¬ÎÕı ¿ı ±Î “ÿÎÿΔ ±Î‰Î »ı. »ı, ±ı‰_ ÷‹fiı Á‹Ω› »ı fiı ? ≠ë¿÷ν — ±flı, ÿÎÿÎfiı √΂˘ ˵ ¤Î_Õ_. ÿÎÿÎfiı fiËŸ, ±_⁄ηη Â_¿Îfi_ Á‹Î‘Îfi ˢ› fiËŸ ! ’Àı·fiı ! ≠ë¿À¥

×