Spiritual aaptvani 13(p) 05 pg 353 to 411

266 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 13(p) 05 pg 353 to 411

 1. 1. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 353 354 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰_ ±ı ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. V‰¤Î‰fiÌ Ï‰v© ¿fl‰_fiı ±ı ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. V‰¤Î‰fiı ¿‹˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’ÎHÎÌ fiÌ«_ «ÎS›_ Ω›, ÷˘ ±ıfiı ¿‹˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ±ı V‰¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ±fiı µ’fl «œÎ‰_ ’Õı ÷˘ ¿‹˝ ¿fl‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı Ωı‰Î-ΩHΉÎfi˘ ÷˘ ±ı‹fi˘ V‰¤Î‰. I›Îflı ±ıfi_ Œ‚ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, ’fl‹Îfi_ÿ! ⁄Á. ±ı ÁÎ◊ı … »ı ⁄‘_. Ωı‰_-ΩHΉ_ fiı ’fl‹Îfi_ÿ. ⁄ÌΩ ±fi_÷Î √H΢ ¬flÎ. [4] ±ÎI‹ÎfiÌ Œ@÷ iÎÎfiÏø›Î fiı ÿ½fiÏø›Î ! iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, iÎΛ¿ ! ≠ffi¿÷ν — Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ±ı › ¿fl‰Îfi_ ÷˘ ¬fl_ fiı ? ±ÎI‹Îfi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ V‰¤Î‰ ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ¿fl‰Î’HÎ_ fi◊Ì. ±ı iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î›. ±ıfi˘ ¿÷ν fiΠˢ›. ±Ë_¿Îfl fiΠˢ›. ±fiı ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ±Ë_¿ÎflfiÌ Ë˘›. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ F›Îflı iÎÎfi ±Î’˘ »˘ ±ıÀ·ı ±ı iÎÎfi‹Î_ ¤Î‰¿‹˝ ±ı ⁄‘Î_› ±Ë_¿ÎflfiÎ ! …ı ¤ıÿiÎÎfi ◊Λ »ı, ÷ı ‰¬÷ı ©ÎI‹Î ±fiı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ⁄ı ¤Î√ ’Õı »ı. ˉı ©ÎI‹Î …ı »ı ÷ı ΩıfiÎfl˘ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ flè΢ ±fiı ≠Ï÷„WÃ÷ ≠ffi¿÷ν — ’»Ì T›‰ËÎfl‹Î_ ‹ÎhÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷flÌ¿ı »_ ±ı‰_ ¿ı‰Ì ±ÎI‹Î ÷ı √·fi flè΢. flÌ÷ı flËı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — √·fi ±ıÀ·ı ¿flfiÎfl˘ ±fiı ¤˘√‰fiÎfl˘. ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl‹Î_ ’˘÷ı ¿÷νw’ı »ı ±fiı ¬flÌ flÌ÷ı »ı ÷ı iÎÎ÷Î- ƒpÎ »ı. ˉı T›‰ËÎfl‹Î_ ¿÷ν ÂÎfi˘ ? I›Îflı ¿Ëı, Á_ÁÎflfi˘ ¿÷ν »ı ±fiı ≠ffi¿÷ν — ¿flfiÎfl˘ ±fiı ¤˘√‰fiÎfl˘ ±ı. ±ıÀ·ı ±Î ≠Ï÷„WÃ÷ ¬flÌ flÌ÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ıÀ·ı ÿ½fi Ïø›Î fiı iÎÎfi Ïø›Îfi˘ ¿÷ν. ⁄Ì∞ ¿˘¥ ±ÎI‹Î …ı ’HÎ ¿_¥ ¿fl÷˘ ˢ›, ±ıfiı ©ÎI‹Î ÏfiËÎY›Î ¿flı »ı. Ïø›Î fiËŸ, I›Î_ ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Ïø›Î fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄fl˘⁄fl »ı. ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î …ı ¿flı, ±ıfiı ©ÎI‹Î iÎÎfi µ’›˘√ ±ı iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î› ±fiı ÿ½fi µ’›˘√ ±ı ÿ½fiÏø›Î …±ı. ±Î ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı hÎHÎ ›˘√ı ¿flÌfiı ≠Ï÷„WÃ÷ ¿Ëı‰Î›. ˉı iÎÎfi µ’›˘√ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î …ı Ïø›Î‰Î‚_ ’ÿ˚√· »ı ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ‹fi˘›˘√, ‰«fi›˘√ ±fiı ¿Î››˘√. ±fiı hÎHÎı› Â_ ¿flÌ ÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ïø›Î‹Î_ ’ÏflH΋fi ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Ì Ïø›Î±˘fiı ΩıfiÎfl ±Î iÎÎfi flèÎÎ_ »ı, ±ıfiı …±ı ±ı … ±Î ©ÎI‹Îfi_ ¿Î›˝. µ’›˘√ ! ¿˘¥ ’˙ÿ˚√Ï·¿ Ïø›Îfi˘ ¿÷ν fi◊Ì. ±ı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı ⁄‘Î iÎı›˘fiı Ωı‰ÎfiÌ-ΩHΉÎfiÌ …ı ±ÎI‹ÎfiÌ »ı, fiËŸ ¿ı ’fl¤Î‰fi˘ ¿÷ν »ı. Ïø›Î …ı »ı, iÎÎ÷Î ±fiı ƒpÎ, ±ı ’HÎ ±ıfiÌ ±ı¿ Ïø›Î … ◊¥fiı ! ÷˘ ±ı ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı iÎÎfiÏø›ÎfiÌ …wfl »ı. ±iÎÎfiÏø›Î ±ı ⁄_‘fi »ı. Ïø›Î ±ıfi_ ±ı¿ ¿‹˝ ◊›_ fiı ? ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› »ı ? ±Ë_¿ÎflÌ Ïø›Îfiı ±iÎÎfi Ïø›Î ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı ÿÎÿÎlÌ — Ωı‰Î-ΩHΉÎfi˘ ’˘÷Îfi˘ ‹Ò‚ V‰¤Î‰ »ı. V‰¤Î‰◊Ì …ı Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ïø›Î ±ıfiı iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı Â_ ¿ı …ı
 2. 2. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 355 356 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) «ÎÏflh› ‹˘ËfiÌ› ¿‹˝ »ı. ±I›Îflı …‹‰Î Ω› ±ı ⁄‘_ ÏÕV«Î…˝ ¿‹˝. ˉı ΩH›ÎfiÌ ‘ÎflÎ ±ı ±Q≤÷‘ÎflÎ ±fiı ¿fl‰ÎfiÌ ‘ÎflÎ ±ı ωʑÎflÎ, ⁄ı ¤ı√Ì ±ıfiı Ωı Ωı ¿›Î˝ ¿fl‰_ , ±ıfi_ fi΋ iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î›. ±ı iÎÎfiÏø›Î◊Ì, ◊¥fiı ‘ÎflÎ «Î·Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı iÎÎfi ’»Ì Â_ ◊›_ ? ⁄ı ‘ÎflÎfiı …ÿÌ ’ÎÕÌ iÎÎfiÏø›ÎP›Î‹ ‹˘ZÎ. ±I›Îflı ÷‹ı ¿fl˘ »˘ fiı, ÷ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı ±ı‰_ ÷‹ı ÿÌ‘Ì. ˉı ±Î ©ÎI‹ÎfiÌ ±Q≤÷‘ÎflÎ …ÿÌ ±fiı ±Î ωʑÎflÎ …ÿÌ. ÷ı‹Î_ ΩH΢ »˘, “T›‰„V◊÷” ¿÷ν »ı ±ı‰_ ΩH΢ »˘. ÷‹ı Ωı›Î ¿fl˘ »˘ ±ı ±Î ωiÎÎfi »ı, ±Î‹Î_ VËı… ¤Ò· ¬Î¢ ÷˘ ‹Îfl ¬¥ …¢. Ï›΂ÎfiÎ iÎÎfiÏø›Î »ı. ÿËÎÕı ±Î ⁄Àfi ÿ⁄ÎT›_, ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ⁄‘Î ’ı·Î ’_¬Î Œfl Œfl «Î·‰Î ‹Î_ÕuÎ, ÷ı CÎÕ̱ı ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı …flÎ Á‹…‰_ ’Õı ˉı I›Î_ ±Î√‚ ±I›Îflfi_ ⁄‘_ ·˘¿˘fiÌ Á‹…‹Î_ ¿ı‰_ ‰÷ı˝ »ı ¿ı ±Î ωiÎÎfi. ±ı ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. “iÎÎfi ±fiı Ïø›Î, iÎÎfiÏø›ÎP›Î‹˚ ‹˘ZÎ. ±ıÀ·ı ±Î ÂÎVhÎfiÎ ±Î‘Îflı ±‹fiı iÎÎfiı › »ı ±fiı ±‹ı ±Î Ïø›Î ’HÎ ¿fḻı »Ì±ı.” ’HÎ ±ı Ïø›Î ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿˘¥ ‰¬÷ı …ı ¿flÌ fiά_ ±fiı ‹fi‹Î_ ◊›_ ¿ı ‹ıÓ @›Î_ ±iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ÷‹ı iÎÎfiÏø›Î ¿fl˘ »˘. ÷‹ı …ı Ïfi¿Î· ¿fl˘ ±Î‰_ ¿flÌ fiÎA›_ ÷˘ ? »˘ ±ı ⁄‘Ì iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î›. ÷ı iÎÎfiÏø›Î◊Ì ‹˘ZÎ. iÎÎfi ÁÏË÷ …ı ¿_¥ Ïø›Î ◊Λ, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ‹˘ZÎ ◊Λ. iÎÎfi µ’›˘√ ±ı iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — “‹ıÓ” ±Î‰‰_ fiËŸ Ωı¥±ı. “‹ıÓ” ÂOÿ, ’˘÷ı ¿÷ν … fi◊Ì ±fiı iÎÎfiÏø›Î◊Ì ±Î ⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘. I›Îflı ’»Ì “‹ıÓ ¿›*” ±ı‰_ ⁄˘·Î› ¿ı‹ ¿flÌfiı ±Î ÷˘ ? ’˘÷ı ¿÷ν … fi◊Ì ¿˘¥ Ïø›Îfi˘, iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ◊¥ √›˘. ÷‹fiı ¿›_ ’ÿ ±ÎM›_ »ı ? Ωı‰_ fiı ΩHΉ_ ±ı ⁄ıµ ±ıfiÎ √H΢ »ı ±fiı ¿fl‰_ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’ÿ. iÎÎfi‘ÎflÎ-Ïø›Î‘ÎflÎ «Î·ı ⁄ı ϤLfi ! ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÷‹ı “‹ıÓ ¿›*” ±Î‹ ¿Ë˘, ±ı ÷˘ ≥fi‰˘S‰ ◊›˘, ±ı ÷˘ ¬˘À<_ … »ıfiı ! “‹ıÓ ¿›*” ±ı ÷‹ı ¿ËÌ Â¿˘ … fiËŸ. ÷‹fiı Â_¿Î ’Õı ≠ffi¿÷ν — ÷ı Ë_ Á‹…‰Î ‹Î√÷˘ Ë÷˘ ¿ı ±Î ¿I≤˝I‰fiÌ ‘ÎflÎ ±fiı »ı, ÷˘ ±ı T≤Ïkα˘ ‰ËÌ Ω› »ı, ÷‹ı ’˘÷ı …÷Î fi◊Ì. ±Î ÷˘ T≤Ïkα˘ Ω› iÎÎI≤I‰fiÌ ‘ÎflÎ ¤ı√Ì fiÎ «Î·ı ±ı‹ ¿Ëı·_ Ë÷_, ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ ⁄ı ¤ı√Ì »ı. ±ıÀ·ı ΩHÎı ¿ı Ë_ ’ıÃ˘. ±flı, fi◊Ì ’ıÃÎ ÷‹ı, ÂÌ flÌ÷ı ±ı‹Î_ ÷‹ı ˢ ! «Î·‰Ì … Ωı¥±ı ? Ë_ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀΉ΂˘. ωiÎÎfi ÷‹fiı Á‹Ω›_ ±Î ⁄‘_ ? ¿˘¥ Ë·Î‰Ì fiΠ¿ı ±ı‰_ ωiÎÎfi »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤ı√Ì «Î·‰Ì Ωı¥±ı fiËŸ. ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ¿I≤˝I‰fiÌ ‘ÎflÎ …ı ±Î‰ı »ı ÷ı µÿ›fiı ±Î‘Ìfi »ı ±fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. ±ı ¿÷ν’b_ ’»Ì ’ÿ˚√·fi_ flèÎ_, ÷‹ı ÷˘ iÎÎ÷Î ◊›Î ’»Ì ÷‹Îfl_ ¿÷ν’b_ flèÎ_ … fiËŸ fiı ! …ı ¿flı ÷ı ΩHÎı fiËŸ fiı ΩHÎı ÷ı ¿flı fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ı·Ì ◊¥ flËÌ »ı ±fiı ±Î ΩıfiÎfl˘ »ı. ¿÷ν¤Î‰ fiı ƒpΤΉ ⁄ı …ÿÎ »ı. ‹fiı ±Î ◊›_, Ë_ ¿fl_ »_, ±ı‰_ fiËŸ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ı·_ ◊¥ flèÎ_ »ı fiı ±Î Ωı›Î ¿flı »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ ¬ı· “‹ıÓ ±Î ΩH›_” flËı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı, ÷˘ ¿Î"{ fiÎ ’Õı. ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. «_ÿ¤Î¥fiı ΩH›Î ¿fl‰_ ±ı … ±ÎI‹Î, ©ÎI‹Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ’ÿ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎfi_ ±ÎM›_ fiı ? ¿flfiÎfl˘ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ⁄ıfi˘ ¤ı√˘ T›‰ËÎfl …ÿ˘ ’Õu˘. ’Ëı·Î_ ¤ı√˘ ‰ı’Îfl Ë÷˘, ¿flfiÎfl˘ › Ë_ ±fiı ΩH›_ › ‹ıÓ. ±ıÀ·ı Â_ ◊÷_”÷_ ? ⁄ı ‘ÎflÎ, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
 3. 3. iÎÎ÷Î-ƒpÎ-iÎΛ¿ 357 358 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î’ ±ı‰_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı ±‹ÎflÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ƒWÀÎ ÿÎÿÎlÌ — ƒpÎ’ÿ ÷˘ flËı. ’HÎ ’λ_ iÎÎ÷Î’ÿ‹Î_ ’ıÁ÷˘ Ω›Î ¿flı ˢ› ±fiı ±‹Îflı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ’ÿ ˢ›. fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘. ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ’flWÎÎ◊˝ «Î· »ıfiı ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷‹Îflı ƒpΠˢ›. ÿ½fi ¬ÒS›_fiı ±ıÀ·ı ƒpΠˢ›. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎT›Î … ¿fl‰Îfi_ ? ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î’ÿ fiΠˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ’flWÎÎ◊˝ Ïfifl_÷fl «Î· … ˢ›, ’flWÎ ◊›Î ’»Ì. ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ˉı iÎÎ÷Î ±ı ±fi¤‰ ◊÷˘ ◊÷˘ ◊Λ. …ıÀ·˘ ±fi¤‰ ’Î_« ±ÎiÎÎ ±ıÀ·Î … ‹ÎÀı ±Î’Ì »ı, ’flWÎÎ◊˝ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı …. Ïfifl_÷fl ◊Λ ±ıÀ·˘ iÎÎ÷Î flËı‰Î›. ’flWÎÎ◊˝ «Î· … ˢ›. Á_›‹fiÎ ’ÏflHÎ΋˘ … ◊›Î ¿flı. ·˘¿˘ › …±ı ¿ı Ë‹HÎÎ_ ÷˘ ‰œ‹˚‰œÎ ¿fl÷Δ÷Î fiı, ‹÷¤ıÿ fiı ¤Î_…√Õ˘ ◊≥ √≥”÷Ì fiı ±Î‹fiı ¿˘”¿ı √΂ ¤Î_ÕÌ, ÷ı CÎÕ̱ı ËÎ·Ì …‰Î› ’HÎ ’λ_ ‹fi‹Î_ ’λÎ_ ŒflÌ ¤ı√Î ◊≥fiı ¬Î› »ı, ’̉ı »ı ⁄‘_, Â_ ◊≥ √›_ ±Î ? ±ı Á_›‹ ±ı‹ ·Î√ı ¿ı fiÎ, ±ı …ıfiı ¤Î_ÕÌ ÷ı ‹Îfl_ V‰w’ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±fi¤‰ ◊›˘ ’ÏflHÎ΋ ! ±ıÀ·ı ŒflÌ ’λ_ ±ı ◊˘Õ<_ ‰‘Îflı flËı ⁄Ì∞ ‰¬÷ı. ±ı ’»Ì iÎÎfi‹Î_ flËı÷_ flËı÷_ flËı÷_ iÎÎ÷Î’ÿ‹Î_ ±Î‰ı. ’ÏflHÎ΋ ‹ÎhÎ ¬flÌ ’Õı iÎÎfiÌfiı ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı‹ ΩB≤Ï÷ ‰‘ı ÷ı‹ iÎÎ÷Î’ÿ ‰‘ı ? iÎÎfiÌ ’flÊ Ã˘_ÁÎ ¬Î› »ı, ¿ı‰Ì µ‘flÁ ¬Î› »ı ±fiı ÷ı ±‹fiı ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ ÷˘ »ı …, ’HÎ ’ı·Î ÏËÁÎ⁄ »ı fiı, ÷ı ÏËÁÎ⁄ › ‹Ω ±Î‰ı »ı ¿ı ¿Ëı‰_ ’Õı ! «Ò¿÷ı ¿›Î˝ ‰√fl ΩB≤Ï÷ flËı fiËŸ. ÏËÁÎ⁄ …ı‹ «Ò¿÷ı ◊÷˘ Ω› ÷ı‹ iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Ã˘ÓÁÎ ¬ÎfiÎflÎ_ iÎÎfiÌ ’flÊ ¿˘HÎ ±fiı ‹Ω ‰‘÷_ Ω›. ÿ½fi-iÎÎfi ¤ı√Î ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ «ÎÏflh›. ÷ı CÎÕ̱ı ‹ËŸ ¿flfiÎflÎ ±‹ı ¿˘HÎ ? ÷’fiÌ …wfl ’Õı ! ±fi¤‰ ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı «flfl «flfl ‹ËŸ ⁄˘·ı, …ı‹ ’|Ì µ¬ÎÕ÷Î_ ˢ› ÷˘ ‰Î‚-‰Î‚ ÁÎ◊ı ·≥fiı µ¬Õıfiı ! ‹ËŸ ÷’Ì Ω› xÿ›, ÿÎÿÎlÌ — Ã˘ÓÁÎ ¬ÎfiÎflÎ_ iÎÎfiÌ ’vÊ, ‹Ω ¿flfiÎflÌ ≠iÎÎ. ¬flı¬v_ ÷’Ì Ω› ±ı ±ÿÌà ÷’ ! ±ÿÌà ÷’ ÿı¬Î› fiËŸ ¿˘¥fiı. ’Ïfl„V◊Ï÷fiÎ ‹ÎÏ·¿ »ı ±ı Ã˘_Á˘ ¬Î›. ’Ïfl„V◊Ï÷ ÂOÿ ‰Î’fl‰Î …ı‰˘ »ı. ‹˘œÎ µ’fl◊Ì ¬⁄fl ’Õı, ’HÎ ±ÿÌà ÷’ ⁄ËÎfl ÿı¬Î› fiËŸ. ±fiı ±Î ·˘¿˘ ⁄ÎèÎ ÷’ ¿flı, ±ıfi_ Œ‚ Á_ÁÎfl Œ‚ ±fiı ±ÿÌà ÷’fi_ ‹˘ZÎ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıÀ·Î_ ‹ÎÀı ÿÎÿαı ¿Ì‘_fiı ¿<ÿfl÷‹Î_ ¿˘¥fiı ÏÂZÎÎ Œ‚. …√÷fiı ±ÿÌà ÷’ ˢ› … fiÏË. fi◊Ì ¿ı ¿˘¥fiı ·Î¤ fi◊Ì, ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î’ı. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±‹fiı ÷˘ ‰Îfl ·Î√‰ÎfiÌ fiı ? Ë… ±‹Îflı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’ÏflHÎ΋ ±Î’ı. ƒpÎ’ÿ … flËı‰Îfi_fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Ωı ¿Î·ı flÎhÎı ⁄ËÎfl fiÎ fiÌ¿Y›Î ˢ÷ ÷˘ ±Î ÿÎÿÎlÌ — ƒpÎ’ÿ ÷˘ ⁄Ë ¨«_ ’ÿ ¿Ëı‰Î›. Ã˘_Á˘ ¬Î‰Îfi˘ ‰Îfl˘ fi ±Î‰÷ ? ±ı … ’ÏflHÎ΋. ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ıÀ·ı ±‹Îflı ÷˘ ƒpÎ’ÿ … flËı‰Îfi_ fiı ¿ı iÎÎ÷Î’ÿ ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ’ÏflHÎ΋ fiÎ ±ÎT›_ ˢ÷, ’»Ì ’ÏflHÎ΋ fiÎ ±Î‰Âı ? ±Î‰÷ ÷˘ ±Î flËÌ Ω÷ ‹ËŸ ’fl‹Îb. ‹ÎÀı fiÌ¿Y›Î ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ±Î
 4. 4. iÎÎ÷Î-ƒpÎ,iÎΛ¿ 359 360 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ¿Î›ÿıÁfl »ı. ±Î ‹ÎflÎ K›Îfi‹Î_ … ˢ› ±Î. ±Î µ‘flÁ ◊‰Ì … Ωı¥÷Ì”÷Ì. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÿÏfi›Î ÷˘ «ÎS›Î … ¿flÂı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’ÏflHÎ΋ ¤˘√‰‰_ … ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı «ÎS›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. ÿÎÿÎlÌ — ’ÏflHÎ΋ ±ıÀ·ı ÷˘ ±Î’HÎı flÎ∞¬ÂÌ◊Ì ¤˘√‰‰_ ’Õı. ≠ffi¿÷ν — “Ωı›Î” ¿›* ±ıÀ·ı ’ı·˘ ±Î_¿Õ˘ »^ÀÌ √›˘ ±ıfi˘. ¿Î"{Ì{ fiÎ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ¿Î"{Ì{ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Î_ Ωı¥±ı. ±fiı ⁄_‘ fiÎ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — »^ÀÌ √›˘, «Î·fiÎfl fiı ΩıfiÎfl …ÿÎ ’ÕÌ √›Îfiı ! ÷˘ ±ıfiı ΩHΉΠΩı¥±ı. ¿Î"{Ì{ ⁄_‘ fiÎ ◊Λ, ¿ÎflHÎ ¿ı ’Ò‰˝fiÎ Á_V¿Îfl «Î·fiÎflfiÌ ÁÎ◊ı «Î·ı I›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎfl. ±ı «Î·fiÎflfiı …±ı, ÷ıfi_ fi΋ »ı. ⁄_‘ fiÎ ◊Λ ’HÎ ±ıfiı ΩHΉ_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¤Ò· ◊¥ flËÌ »ı. ⁄Á ‹„@÷. ÿÏfi›Î ÷˘ «ÎS›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. ±ı ±À¿ı ¬flÌ ? ÷‹ı ±ıfiı ±˘ÕÛfl ±ıÀ·_ …. ¿fl˘ “±À¿Ì Ω‰” ÷˘ › fiÎ ±À¿ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒpΤΉ, Ωı ±Îfiı ±_√ı ±Î‹ ◊›_ ÷˘ ˉı ≠ffi¿÷ν — fi … ±À¿ı. ±Î ⁄˘ÕÌ‹Î_ «Î·fiÎfl fiı ΩıfiÎfl ⁄ı »ıfiı? ±ı ‰V÷ ∞‰fi‹Î_ ÿflı¿ T›‰ËÎfl‹Î_ ±’fiÎ‰Ì Â¿Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «Î·fiÎfl ±fiı ΩıfiÎfl, ⁄ı ¤Î√ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿflı¿ T›‰ËÎfl‹Î_ Ωı¥±ı …. T›‰ËÎfl ÂÎ◊Ì ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı Ïfiç› »ı ‹ÎÀı. ˉı T›‰ËÎfl ±fiı Ïfiç› ⁄ıµ …ÿÎ_ … »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÿÏfi›Î «ÎS›Î ¿flı, ±ı‹ ±Î› «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_fiı ±ı‰_ T›‰ËÎfl ≥À ÁıSŒ ≠‰ ¿flı »ı. ËÎ, ±fiı T›‰ËÎfl ⁄‘˘ ÕˇÎ‹Î »ı. ±fiı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ? Ïfiç› ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ¤Î‰fiÎ. ±ı‰_ ⁄‘_ T›‰ËÎfl «ÎS›Î ¿flı »ı. T›‰ËÎfl ÕˇÎ‹Î ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ΩıÕı ΩıÕı ⁄˘·ı ¿ı Ë_ «Î·_ »_› ¬fl˘ fiı ’λ˘ »ı ±ıfiı Ωı›Î_ ¿fl‰Îfi_ ! ⁄Ì…_ ¿Â_ fiËŸ. Ωı™ »_› ¬fl˘ I›Î_ Á‘Ì ⁄_‘fi. ¿Î›‹ ΩıÕı Ωı÷˘ › Ω› fiı «Î·÷˘ › ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı ±ıÀ·_ Áfl‚ fi◊Ì. F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiÎ ·¥±ı, Ω›. Ωı÷˘ Ω›fiı... Ωı‰Îfi˘ V‰¤Î‰ ÷˘ fiÎ »^Àıfiı, ⁄Y›˘ ! ±ı Ωı‰Îfi_ I›Î_ Á‘Ì A›Î· fi◊Ì ±Î‰÷˘. ±ı V‰¤Î‰ »ı ±fiı «Î·‰Îfi_ ±ı ω¤Î‰ »ı. Ωı‰Îfi_ ÷˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ◊›˘ fiı «Î·‰Îfi˘ ω¤Î‰, ωÂıʤΉ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiÎ ±Î‰ı. ±ZÎflı › fiÎ A›Î· ±Î‰ı. F›Îflı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ıfiı I›Îflı …flÎ …ÿ_ ’Õı I›Îflı A›Î· ±Î‰ı. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÿÏfi›Î ÷˘ «ÎS›Î … ¿fl‰ÎfiÌ ±ı‰_ ¿èÎ_ fiı ? Ωı‰_ ±ı V‰¤Î‰, «Î·‰_ ±ı ω¤Î‰ ! ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. Ïfifl_÷fl «ÎS›Î ¿flı »ı ±fiı ±Î › F›Î_ Á‘Ì «ÎS›Î ±fiı ÷ı › ΩHÎ̱ı fiı Ωı›Î ¿flÂı I›Î_ Á‘Ì »^Àı fiËŸ. ±ı ÷˘ F›Îflı ≠ffi¿÷ν — ÏËLÿÌ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ‹Î_ ±Î ‰Î÷ »ı ¿ı ±Î Á‹ÁflHÎ «Î·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÂı fiı Ωı‰Îfi_ … ¿flÂı I›Îflı »^ÀÌ …Âı. ˉı ÷‹ı Ωı›Î ‹Î√˝‹Î_ ±ıÀ·ı ÿÏfi›Îfi˘ ±ıLÕ ±Î‰÷˘ fi◊Ì, ±Î’H΢ › ±ıLÕ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ¿fl˘ »˘ fiı ? ±Î ‹Î√˝fi˘ ±ıLÕ ±Î‰ı »ı. ÷‹ı …ı «Î·˘ »˘, ±ıfi˘ ±ıLÕ ±Î‰ı »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı «_ÿ¤Î¥ «Î·ı »ı, ±ıfiı › Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — “Ωı›Î” ¿flfiÎfl˘ »^Àu˘. ±fiı ±ıfiÌ ΩıÕı «Î·fiÎfl ˢ› ÷˘ ⁄_‘fi ±ıfiÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á ±ıÀ·_ …. ±Î ÏŒS‹ «Î·ı »ı ±ı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ.
 5. 5. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 361 362 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ’Ëı·Î_ ÷˘ «Î·÷˘ Ë÷˘ › ’λ˘ ’˘÷ı ±fiı Ωı÷˘ Ë÷˘ › ’˘÷ı. ÏŒS‹ı › ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. I›Îflı √˘À΂˘ ◊¥ √›˘ ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı. ’HÎ ±ı‰_ ’˘÷ı fiı ƒWÀÎ › ’˘÷ı. ¿_¥ ◊÷_ fi◊Ì. “Ωı‰Î‹Î_” ¿o¥ Œıfl ? ±ı@{ı@À Á‹… iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÷HÎÌ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ …ı ≠¿ÚÏ÷ Á÷÷ Ωı›Î ¿fḻı ±Î’HÎı. ˉı ±ı ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎfiÌ ‰Î÷ ‹fiı ±ı¿{ı@À Á‹Ω‰˘. iÎÎ÷Î …ı Ωı‰ÎfiÌ Ïø›Î ◊Λ »ı ±ı CÎHÎÌ Œıfl ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı Ωı‰ÎfiÌ Ïø›Î ‰E«ı ±ıÀ·ı ‹fi-⁄Ï©fiÎ ±Î‘Îflı ±fiı ƒWÀÎ ±ı ±Î_¬fiÎ ±Î‘Îflı ¿ı ’»Ì Ï«kÎfiÎ ¿_¥ ⁄ÌΩ ‹ÎflŒ÷ı ◊÷_ ˢ›, ±ı‰_ ·Î√ı. ±Î‘Îflı ? ±Î_¬ ⁄_‘ ˢ› ÷˘ ƒWÀÎ ÂÌ flÌ÷ı ◊‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …±˘ »˘ ¬flÎ_fiı ’HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ …ı ω«Îfl˘ ±Î‰ı fiı, ±ı ÁÒZ‹ Á_Ωı√˘ »ı. ±ıfiı Ωı‰Î. ≠ffi¿÷ν — ËÎ. Ωı‰Î› »ı ¬fl_. ≠ffi¿÷ν — ±ı ÂıfiÎ◊Ì Ωı‰Î ? ‹fi◊Ì-⁄Ï©◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı …ı V◊Ò‚‹Î_ ˢ› ÷ı …flÎ ÁÒZ‹‹Î_ ◊Λ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹Îflı …ı Ωı¢fiı ÷ı ‹fi-⁄Ï© fiËŸ ˢ›, I›Î_ ±Î_¬ı …±˘ »˘, ±ı …√÷ ’˘÷ı ’˘÷Îfiı Ωı¥ ¿ı fiËŸ. ¿˘¥ fiÎ Ωı¥ ¿ı. › fiËŸ ˢ›. ±ı … Ωı‰Îfi_ ±Î’HÎı ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ? ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı ? ⁄Ï© Â_ ¿flÌ flËÌ »ı ? Ï«kÎ Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı ? ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flÌ flè΢ ≠ffi¿÷ν — ±Î … √Ò_« »ı ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì. »ı ? ˉı ±Î ΩıfiÎfl˘ …ÿ˘ flËı, Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ …ÿ˘, ±ı ’»Ì √‹ı ÷ı ΩÕ<_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹fi-⁄Ï©◊Ì …±ı »ı fiı ±ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’b_ fiÎ ÿı¬˘ ¿ı ’Î÷‚_ ÿı¬˘ ’HÎ ΩıfiÎfl˘ …ÿ˘ »ı. ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ÷‹ı ÁÒZ‹ Á_›˘√˘fiı …±˘ ±_ÿfl ‹fifiÎ Á_›˘√˘fiı, ±ı ≠ffi¿÷ν — Âw±Î÷‹Î_ »ı ÷ı ±Î …ı Ωı‰ÎfiÌ Ïø›Î ◊÷Ì”÷Ì fiı iÎÎ÷Î’b_. ±Î ‹fi-⁄Ï©fiÎ ±Î‘Îflı fi◊Ì iÎÎ÷Î’b_, ƒWÀÎ ±Î_¬fiÎ ±Î‘Îflı ±I›Îflı …ı Ωı¥±ı »Ì±ı ±ı Ωı‰ÎfiÌ Ïø›Î, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl ·Î√ı. fi◊Ì, Ï«kÎfiÎ ±Î‘Îflı › fi◊Ì. ±Î ≠iÎ΄@÷fiÎ ±Î‘Îflı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿‹˝fiÎ µÿ› ±Î‰ıfiı I›Îflı {Î_¬_ ¿flÌ fiάı ⁄‘_. ’HÎ ≠ffi¿÷ν — ±Î_¬ ⁄_‘ ˢ› ÷˘ › ƒWÀÎ’b_ flËı ? ÷‹ı ΩıfiÎfl ÷˘ …ÿÎ »˘ ±ı ‰Î÷ fiyÌ »ı fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î_¬˘ ⁄_‘ ˢ› ¿ı ∂CÎÎÕÌ Ë˘› ÷˘ › flËı. ±ıÀ·ı ±Î ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı fiyÌ »ı. ⁄‘_ …ı ±Î_¬◊Ì ÿı¬Î› »ı fiı ±ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’b_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ï©◊Ì Á‹Ω› ±ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’b_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‹ËŸ ±_ÿfl ≠iÎÎ◊Ì ±Î ‹fifiÌ ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì {Î_¬_ ÿı¬Î› ÷ı ’ı·Î ¿‹˝fiÎ µÿ›fiÎ ±Î‘Îflı. ÷ı‹Î_ „V◊Ï÷ …±ı, ‹fi Â_ Â_ ω«Îfl ¿flı »ı ±ı ⁄‘_ …±ı. ‰Î_‘˘ fiËŸ µÃΉ‰˘. ≠ffi¿÷ν — ÿflı¿fiı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’b_ ≠ÎM÷ ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ±fiı ¿‹˝fiÎ µÿ›fi_ ≠ıÂfl F›Îflı ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎı ±ı¿⁄Î… ’fl flËÌ √›Î ˢ¥±ı ±ı‰_ ·Î√ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ »ı ÷ı ’Î’ ‘˘¥ ±Î’ı I›Îfl ’»Ì
 6. 6. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 363 364 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÿı¬Î›, fiËŸ ÷˘ ‹fifiÎ ’›Î˝› ÿı¬Ì ¿ı … fiËŸ fiı ! ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ΩÕÎ ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ’˘÷ı ≥„Lƒ›˘fiÌ ÁËΛ ‰√fl Ωı¥ ±fiı ΩHÎÌ Ë˘› ÷ı ÿı¬Î›, ⁄Ì∞ ‰V÷ ÿı¬Î› … fiËŸ fiı ! ω«Îfl ±ÎT›Î ÷ı …±˘, ¿ı ±ı‰Ì „V◊Ï÷ @›Îflı ’ıÿÎ ◊Λ ? ⁄‘Î …ı ω«Îfl ±Î‰ı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Î. ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ΩHÎÌ Â¿ı »ı. ±I›Îflı …ı ‹fifiÎ_ √‹÷Πωʛ˘ ±Î¬Ì ŒÎ¥· fi_. 1 Â_ ¿flÌ flËÌ »ı, ±ıfiı …±ı ±fiı ΩHÎı ±ı … »ı ±ı ⁄‘Î_ Ωı¥ ¿ı »ı. ±I›Îflı Ï«kÎ ¿¥ ⁄Î… √›_, ÷ı Ωı¥ ¿ı »ı. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’b_. ±Î ⁄ËÎflfi_ ÷˘ ⁄‘Î ±Î ·˘¿˘ › ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ±‹ı ‹fifiÎ_ ωʛ˘ ¿›Î ¿›Î »ı ±ı ⁄‘Î Ωı¥ ¿ı »ı. I›Î_◊Ì … ±Î ⁄‘_ ΩHÎ̱ı »Ì±ı. ±Î ⁄_√·˘ Ωı›˘ fiı ΩH›˘. ±ı ⁄ËÎflfi_ fiÎ ΩHÎı. «Î· ◊¥ √›_ fiı ! ±Î÷˝K›Îfi µI’Lfi ◊›_ ¿ı fiËŸ, fl˙ƒK›Îfi µI’Lfi ≥„Lƒ›iÎÎfi ΩıÕı Ëı„S’_√ fiΠˢ›. ◊›_ ¿ı fiËŸ, ±ı ⁄‘_ ’˘÷ÎfiÎ_ iÎÎ÷Î-iÎı›’ÿ‹Î_ … ±Î‰‰Î ‹Î_Õu_ »ı. lıHÎÌ ‹Î_Õı·Ì ±ıÀ·ı ÿËÎÕı ÿËÎÕı, ø‹ı ø‹ı ‰‘÷_ … Ω›. ±ıfiı ⁄ËÎflfiÎ_ ‹fiW›˘ ≠ffi¿÷ν — ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î◊Ì Ëı„S’_√ ◊Λ fiı ? Ωı¥ ¿ı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎiÎ΋Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı ⁄‘_ … ◊¥ √›_, ¿QM·ÌÀ ◊¥ ’HÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎfi˘ ±◊˝ ·˘¿˘ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹…ı »ı. ±fiı √›˘, Ωı ±ı ±ÎiÎ΋Î_ flè΢ ÷˘ ! øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ·˘¿˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊¥ ⁄ıÃÎ »ı ⁄‘Î_ ! ‹fiı ¿Ëı »ı, “±‹ı iÎÎ÷Î fiËŸ, ¥„Lƒ›√Q› flı ! iÎÎ÷Î-ƒpÎ flË̱ı »Ì±ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹fiı Á‹Ω‰˘ Ωı¥±ı, ÂÌ flÌ÷ı ÷‹ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ »˘ ?” “⁄Á Ωı‰_ fiı ΩHΉ_, Ωı‰_ fiı ΩHΉ_.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î_¬ı ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı ±ı Ë‹HÎÎ_ ±Î’HÎı ≥„Lƒ› ◊˛Ò Ωı¥ Ωı›_ ±ıfi_ fi΋ Ωı›_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ±fiı ⁄Ï©◊Ì ΩH›_ ±ıfi_ fi΋ ΩH›_ ¿̱ı »Ì±ı fiı ΩHÎÌ Â¿Ì±ı »Ì±ı fiı ? fiÎ ¿Ëı‰Î›.” ±ıÀ·ı ±ı ŒÁΛΠ¿ı ±Î ÷˘ Áη_ ±I›Îfl Á‘Ì Â_ »ı ÷ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≥„Lƒ› ◊˛Òfi_ iÎÎfi ±ı‰_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ⁄‘Î_ iÎı›fiı …ÿ_ ? ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÁQ›¿˚ ÿ½fi◊Ì Ωı‰_ ±fiı ÁQ›¿˚ iÎÎfi◊Ì ΩHΉ_ ±ı Ωı›_ ΩHÎı. ±Î ‹fifiÌ …ı ±‰V◊α˘ »ı fiı, ±ı ≥„Lƒ›˘ ΩHÎÌ Â¿÷Ì fi◊Ì. fiı ΩH›_.” ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‹ËŸ ‹fi-⁄Ï© Â_ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı, ±ı ⁄‘_ …±˘- ±ıfiı ⁄Ï© ΩHÎÌ Â¿ı »ı. ’HÎ ‹fifiÌ ⁄‘Ì ±‰V◊α˘fiı ⁄Ï© ΩHÎÌ Â¿÷Ì ΩH΢. ±ı ÿ½fi◊Ì …±ı. ÷ı ±Î_¬◊Ì ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÿ½fi-iÎÎfi fi◊Ì. ˉı ‹fifiÌ ±‰V◊α˘ …ı √‹÷Ì Ë˘›, ÷ı ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±iÎÎfiÌfiı ÷‹ÎflÎ ⁄‘ÎfiΠˢ¥ ¿ı. ’HÎ ±ı‹fiı ⁄ËÎfl ÷˘ ˢ¥ ¿ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı … fiËŸ. ’HÎ ±Î’HÎÎ iÎÎfifiÎ ≠÷Î’ı ±ı ÿı¬Î› »ı ±ı ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı. ≥„Lƒ›˘◊Ì Ωı‰_ ±ı »ı ÷ı ÿ½fi fi◊Ì, ±ı ÷˘ ÁÎ’ıZÎ iÎı› ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı ≥„Lƒ›iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ ¿ı ⁄Ï©…L› iÎÎfiı› ¿Ëı‰Î› ÿ½fi »ı ±fiı ’ı·_ V‰Î¤Îω¿ ÿ½fi »ı. ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±ıÀ·ı V‰Î¤Îω¿ fiËŸ. ⁄Ï©…L›iÎÎfi ≥„Lƒ›˘‹Î_ ·¥ √›Î »ı. ±fiı ≥„Lƒ›iÎÎfi ¤·ı ±Î ÿ½fi. ≥„Lƒ›˘◊Ì ±Î’HÎı ΩHÎ÷Πˢ¥±ı, ’HÎ flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ iÎÎfi ±ıfiı ±Î˜ÏŒÁ‹Î_ ¬flÂÌ-Àı⁄·˘ Ωı›Î ¿flı »ı ÷_ ? ±Î ⁄ÎèÎ ⁄‘_ ±÷Ì„Lƒ› iÎÎfi ¿èÎ_. …ıfiı flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì, ±Î‹ ≥„Lƒ›˘◊Ì …±ı »ı, ΩHÎı ≥„Lƒ›iÎÎfi◊Ì ÿı¬Î› »ı. …HÎΛ »ı ±ı › ≥„Lƒ›iÎÎfi◊Ì. ±_ÿflfi_ »ı ÷ı »ı ’HÎ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì, ±ı ±÷Ì„Lƒ› iÎÎfi »ı. F›Îflı ’ı·Îfiı flÎ√-¶ıÊ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰Îfi_ »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ΩHÎ’b_ ÷˘ ≥„Lƒ› ΩHÎ’b_ ¿Ëı‰Î›. ±‰U› ˢ›. ¿Î_ ÷˘ flÎ√ fiΠˢ› ÷˘ ¶ıÊ Ë˘›, ¶ıÊ fiΠˢ› ÷˘ flÎ√ ±÷Ì„Lƒ› ΩHÎ’b_ Ωı¥±ı. ≥„Lƒ› ΩHÎ’b_ »ı, ±ı ÷˘ ⁄‘_ ±ı fiÎ «Î·ı. ˢ›. ±fiı ⁄ı „V◊Ï÷ fiΠˢ› ÷˘ ‹ÒÏ»˝÷ ˢ›. ‹Ò»Î˝ ◊¥ √›ı·Ì ˢ›, ⁄ı¤Îfi’b_ ˢ› ! ≠ffi¿÷ν — ±Î ≥„Lƒ›◊Ì ΩH›_ ±fiı ±Î ±÷Ì„Lƒ›◊Ì ΩH›_ ±ı‹
 7. 7. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 365 366 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±Î‹ ±fi¤‰◊Ì ⁄ı‹Î_ Œıfl ¬⁄fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ? fiı, ±ı ⁄‘_ … ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı. …ı‹ ’Îfl¿Î_fiÌ ¬⁄fl, Â_ ¿flÌ flè΢ »ı ΩHÎ̱ı, ÷ı‰_ ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı ±ıfiı ÿÎÿÎlÌ — ≥„Lƒ›fiı ΩHÎı, ≥„Lƒ›˘◊Ì ΩHÎı·_ ˢ›fiı ÷ıfiı › ±÷Ì„Lƒ› ΩHÎ̱ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ©ÎI‹Î ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ »|˘ ±ÎM›˘ »ı ¿ı ⁄‘_ ÷‹fiı ¬⁄fl ΩHÎı. ±ıÀ·ı ±Î iÎı› »ı. ±Î¬˘ «_ÿ¤Î¥ … iÎı›. «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ıfiı ΩHÎı ±ı ±÷Ì„Lƒ› iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ iÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı … ’ÕÌ Ω›. ©ÎI‹Î, ±Î «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ÷‹Îflı. ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥ ◊¥fiı «_ÿ¤Î¥fiı …±ı »ı ±ı‰˘ ÿά·˘ ±Î’˘ ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊Λ ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ÷ı Ë_ ÷˘ A›Î· ±Î‰ı. ©ÎI‹Î ◊¥fiı Á÷÷ iÎı› ÷flÌ¿ı ΩH›Î ¿fl_, Ωı›Î ¿fl_ ÷ı © µ’›˘√ ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥-«_ÿ¤Î¥fiı fi◊Ì Ωı÷Î, ©ÎI‹Î «_ÿ¤Î¥fiı …±ı »ı. ¿Ëı‰Î› ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ’HÎ ≥„Lƒ›iÎÎfi◊Ì ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı »Ì±ı, ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á. ÷˘ »^À<_ … »ı. ’»Ì «_ÿ¤Î¥ √‹ı ÷ı ¿fl÷Î_ ˢ›fiı ±ıfi˘ ÿά·˘ ±Î’˘. ’HÎ Ωı Ωı÷˘ ˢ› fiı ΩHÎ÷˘ ˢ› ±fiı ¬flÎ-¬˘ÀÎ ¤Î‰ fiÎ ¿fl÷˘ ˢ›, Œ@÷ ΩHÎ÷˘ … ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. »^À˘ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ Â_ …±ı »ı, ±Î ±Î_¬◊Ì …±ı »ı ±ı ⁄‘_ ±Î ≥„Lƒ›iÎÎfi◊Ì … »ıfi,ı ±Î ⁄‘_ ¿Îfi◊Ì ÁÎ_¤‚̱ı, ∞¤◊Ì «Î¬Ì±ı, ±ı ≠ffi¿÷ν — ˉı «_ÿ¤Î¥ …ı ¿flı, ±ı ≥„Lƒ›◊Ì …ı ±fi¤‰ı ±ıfiı ⁄‘_ ≥„Lƒ›iÎÎfi »ı. ‹fi◊Ì, ±ı ‹fifiı »ßÌ ≥„Lƒ› √HÎΛ »ı. ’»Ì ⁄Ï©◊Ì, ±÷Ì„Lƒ›◊Ì Ωı‰_. ⁄Ï© ±ı ÷ıfi_ ÷ı …. ⁄Ï©◊Ì ΩHÎı ±ıÀ·_ ⁄‘_› ±iÎÎfi. ±ı ⁄‘_ iÎı›‹Î_ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸfiı ! Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? ±Î ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ‹ËŸ ˉı ⁄Ï©fiı ±iÎÎ ¿Ëı »ı ±fiı ±Î ©ÎI‹Î ±ı ≠iÎÎ◊Ì ΩHÎı. ±iÎαı …ı ¿flı·_ ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ √›Î »ı ±ı› ±Î’HÎı ΩHΉÎfi_, ⁄Á ±fiı ±Î…ı ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ≠iÎÎ ±ı ΩHÎı, ±ıfi_ fi΋ »ıS·_ iÎÎfi. ¿o¥ ¿›Î˝ ‰√fl ÷˘ flËı … fiËŸ. ‹ËŸ ±ı¿Î¿Îfl ◊›Î fiËŸ ±ı› ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı. fiı ‹ËŸ, «_«‚÷Πˢ› …. ±ıfiı ΩHÎı ¿ı ±Î ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ±Î’HÎı ¬˘ÀÌ …y ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. ±Î‹Î_ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ Áfl‚ ‹Î√˝ »ı, ’HÎ Ωı ’¿ÕÌ »ı CÎfl‹Î_, ±ı‰_ ÷‹ı ΩH΢fiı ±ıÀ·ı ÷‹ı »^ÀÎ. …y ’¿Õı·˘ ±ıÀ·ı ‹Îfl Á‹…ı ÷˘ ¿o¥ ±CÎfl˘ »ı fiËŸ ! ¬Î›... …y ’¿Õı·˘ ÷Õ»_ ¿flÌfiı µÃÌ √›Î fiı ’»Ì ¤Ò¬ ·Î√ıfiı ±ı ’˘÷Îfiı µ’ÎÏ‘ ! ≥„Lƒ› iÎÎfi’HÎ_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı «_ÿ¤Î¥ ◊¥fiı …±ı I›Îflı. ©ÎI‹Î ◊¥fiı «_ÿ¤Î¥fiı …±ı ÷˘ ≥„Lƒ›iÎÎfi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ F›Îflı T›‰ËÎfl‹Î_ ‰‘Îflı T›V÷ ◊¥ Ω›, ’HÎ ±ı ‰¬÷ı ±Î‹ …ı ¿Ë̱ıfiı ¿ı ‰E«ı ⁄Á …÷Ì Ë˘›, ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı ±÷ÌÏLƒ›◊Ì ≠ffi¿÷ν — ’HÎ «_ÿ¤Î¥ ◊¥fiı …±ı..... Ωı‰Îfi_ ¿Î‹ «Î·ı ¿ı fiÎ «Î·ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î‹ … fiÎ ·Î√ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı Ωı‰Î› ’HÎ... ‰E«ı ±Õ«HÎ ±Î‰Ì √¥ ˢ›fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ¬⁄fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ’»Ì ±Î ÿıË flËı I›Î_ Á‘Ì ±Î‰_ ÷˘ ⁄‘_ «ÎS›Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¬⁄fl … ˢ› Ë_‹ıÂÎ_. «_ÿ¤Î¥ ÷flÌ¿ı …±ı »ı ¿fl‰Îfi_...
 8. 8. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 367 368 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ ¿_¥ Ïfi›‹ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·¬ı »ı, ±ı ΩHÎı »ı ÷ı ±ÎI‹Î »ı. ¿Î‚∞◊Ì ·¬ı »ı, ÏfiW¿Î‚∞◊Ì ·¬ı »ı, ¤Ò·«Ò¿‰Î‚_ ·¬ı »ı, ⁄‘_ … ÷ı ΩHÎı »ı. ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl ÷˘ flËı‰Îfi˘fiı ⁄‘˘... ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿˘HÎ flËı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ±˘»_ ◊÷_ Ω›fiı ÿËÎÕı ÿËÎÕı. flÎ÷ ’Õı ±ıÀ·ı ⁄Á˘ ¿ıÀ·Ì µ÷flı ’»Ì ? ±ıÀ·ı ±˘»_ ◊÷_ Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ¿_¥ «_ÿ¤Î¥ ±˘»Î flËı‰ÎfiÎ Ë÷Î ? I›Î_ ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ flËı‰Îfi˘ Ë÷˘ ? iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ ≠iÎ΄@÷, ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ ±ı…LÀ »ı, ÷ı ≠ffi¿÷ν — Ë… «_ÿ¤Î¥fiÌ flÎ÷ ÷˘ ‹flÌ √›Î ’»Ì ’Õ‰ÎfiÌfiı ? flËı »ı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î¬Î ¿‹˝fi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì √›˘. ±Î ÏËÁÎ⁄ … ΩHÎı ÷ı ¿flı fiËŸ, ¿flı ÷ı ΩHÎı fiËŸ ! Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì √›˘ ±fiı ’ı·_ ÷˘ ±Î’H΢ ¤flı·˘ ‹Î· ¬Î·Ì ◊¥ Ω›fiı ’»Ì Ïfi‹˝‚÷Î flËı. ¿flfiÎfl˘ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ⁄ı‹Î_ Œıfl. ±Î ΩHÎfiÎfl˘ ⁄‘_ … ΩHÎı, ¿flfiÎfl˘ ⁄‘_ ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î ¤‰‹Î_ fiı ±Î ¤‰‹Î_ ¬Î·Ì ◊¥ Ω›. ‰Ëı·˘-‹˘Õ˘ …flÎ ±˘»_-‰‘÷_ ÷˘ ◊Λfiı ’HÎ fi‰Ì ±Î‰¿ fiΠˢ› fiı …^fi_ …÷_ ˢ› ÷˘ flËı ≠ffi¿÷ν — ±fiı ¿flfiÎfl˘ ±Ëo¿Îfl ¿Ì‘˘ »ı ? ¿Â_ ? fiÎ, ¿Â_ … fiÎ flËı. ◊˘Õο ‰¬÷ ⁄ı-’Î_« ‰flÁ‹Î_ ’HÎ ¬Î·Ì ◊¥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ëo¿Îfl …ÿ˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎ΋Î_ ¿flfiÎfl˘ ÏÕV«Î…˝ Ω›. ‹Îflı @›Îflfi_ ¬Î·Ì ◊¥ √›ı·_fiı ! Ë_ ÷‹fiı ±ı‰_ ¿Ë_ ¿ı ¬Î·Ì ◊¥ ¤Î√ flËı »ı, ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ÁΫ˘ ±Ëo¿Îfl fi◊Ì Ë˘÷˘ ±ıÀ·ı …Âı. ±Õ«HÎ ±Î‰ı, ±ı‰_ √¤flΉÎfi_ ¿_¥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ‹ËŸ √_«‰ÎÕ˘ ∂¤˘ ±Î’HÎı ΩHÎfiÎflÎ flË̱ı »Ì±ı ±Î. ±ıÀ·ı ΩHÎfiÎfl˘ …ÿ˘ … »ı. ◊÷˘ ˢ› ÷˘ “‹Îfl_ fiËŸ” ±ıÀ·_ ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı »^À<_. ±ı ⁄‘_› «_ÿ¤Î¥fi_. ’ı·_ ‰‚√‰Î Ω› ±ı ÷˘. ’Ëı·Î_fiÌ Àı‰fiı, ±Îÿ÷fiı ? ±ıÀ·ı “‹Îfl_ Lˢ›” ±ıÀ·ı ⁄‘_ … ΩHÎı. ΩHÎfiÎfl˘ ⁄‘_ ΩHÎı ±fiı ¿flfiÎfl˘ ¿flı. ±Î ¿Ë̱ı ¿ı ±ı »^ÀÌ Ω›. ±ı‹Î_ ±ı Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ÎflÌ ⁄εLÕˇÌfi_ ¿ı ’ı·Ì ? ⁄ıfi˘ ΩıÕı fiı ±ı¿ ÁÎ◊ı T›Î’Îfl ˢ› »ı. ±ı¿Ì ÁÎ◊ı «Î ’ÌfiÎfl˘ «Î ’̱ı I›Îflı ¿Ëı, “±‹ÎflÌ Lˢ›”. ±ıÀ·ı »^ÀÌ Ω›. Ë_ ÷˘ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ⁄˘·Ì ?! ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ΩHÎı ¿ı «Î ¿ı‰Ì Ë÷Ì ! ÷ı ¿Õ¿ Ë÷Ì, ‹ÌÃÌ Ë÷Ì ±ıÀ·ı ÷ı ⁄˘·Ì ⁄˘·Ìfiı ·¬ı·_ ËÂı, ÷ı @›Îflı ’Îfl ±Î‰Âı ? Ë_ ÷˘ ⁄˘· ⁄˘· ΩHÎfiÎfl˘ ÷ı ÀÎ¥‹ı ˢ‰˘ … Ωı¥±ı. ¿›Î˝ … ¿fl‰Îfi˘. ≠ffi¿÷ν — ±Î ΩHÎfiÎfl˘ ÷˘ ˢ› … fiı, ÿÎÿÎ∞. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ⁄˘·˘ ±ı ⁄‘_ ·¬Î¥ Ω› »ı. ÷tfi ±·√ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ·¬ ·¬ ¿flı, @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±ı ⁄˘·÷Î_ ⁄_‘ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ΩHÎfiÎfl˘ ˢ› I›Îflı ’ı·_ ⁄‘_ ·ıMÁ ◊¥ √›_, fiËŸ fiı I›Îflı ±Î’HÎı ·¬‰Îfi_ ⁄_‘ fiÎ ◊Λ... ÷ı ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì Á‘Ì ·¬ ∂ÕÌ √›_. ΩHΉ΋Î_ ±ÎT›_ ±ıÀ·ı ⁄‘_ ∂ÕÌ √›_. ·¬ … ¿fl‰Îfi_. ËıÓ ? ≠ffi¿÷ν — ∂ÕÌ √›_ ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’»Ì ¿Î‹ ·Î√ıfiı ’λ_ ⁄‘Î_fiı... ±ËŸ ÷˘ ±ÎÀ·Î ÿÎÿÎlÌ — Ïø›Î ¿flfiÎflı ¿flÌ ±fiı ΩHÎfiÎflı ΩHÎÌ. ÷˘ ±ı ∂ÕÌ √¥ …HÎÎ ÁÎ_¤‚÷Πˢ› ÷ı ’»Ì ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ flËÌ √›Î ÷ı‹fiı ‹ÎÀı »ı ±Î ! ⁄‘Ì Ïø›Î.
 9. 9. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 369 370 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ¿flfiÎfl˘ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ⁄ıµ Áfl¬_ ΩHÎ÷Î_ fi◊Ì. ¿flfiÎfl˘ ⁄Ë … ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ flÎ√-¶ıʉ΂_ »ı. ±ıfiÎ √HΑ‹˝ µ’fl ’Õı »ı ’»Ì, …^… ΩHÎı »ı ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ⁄‘_ ±ıfiÎ √HÎ-’›Î˝› ÁÏË÷ ΩHÎı »ı. ¿ı ‹˘‚Ì »ı ¿ı √‚Ì »ı. ¿flfiÎfl˘ ⁄ı¤Îfi ˢ› ±ıÀ·ı ◊˘Õ<_¿ … ΩHÎı ¿ı ±Î ‹ıÓ ¿›* ±ıÀ·_ …, ⁄Ì…_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î …ı ¿o¥ ’HÎ ¿flı »ı ±ı …ÿ˘ »ı. ¿Â_ fiËŸ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ⁄‘_ … ΩHÎı √HÎ-’›Î˝› ÁÏË÷. ÿÎÿÎlÌ — …ÿ˘ »ı ±fiı ÷ı ±Î’HÎfiı √‹÷_ › fi◊Ì CÎHÎÎ_ ‰¬÷ ÷˘, ≠ffi¿÷ν — ¿flfiÎfl˘ ΩHÎı fiËŸ fiı ΩHÎfiÎfl˘ ¿flı fiËŸ ±Î’ı ¿èÎ_ fiı. ±Î’HÎı ÷ı ±Ï¤≠Λı ¿flÌfiı › …ÿÎ »Ì±ı ±ıfiÎ◊Ì. ±ı ¿flfiÎfl˘ …^… ΩHÎı ±ı …flÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘ fiı ! (?) ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ‹Ò‚‹Î_ ÷˘ …ı ¿o¥ ¿flfiÎfl »ı ±ı ±Ëo¿Îfl ÿÎÿÎlÌ — ¿flfiÎfl˘ ΩHÎı fiËŸ, ’HÎ ±ıÀ·_ … ΩHÎı ¿ı “±Î ‹ıÓ ¿›*” … »ı fiı ⁄‘_ ? ±ıÀ·_ ÂOÿw’ı ΩHÎı, ⁄Á. ⁄Ì…_ ¿Â_ ΩHÎı fiËŸ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ⁄‘Ì … flÌ÷ı ΩHÎı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ⁄ÌΩ ¤Î‰˘ fiÎ µI’Lfi ◊Λ. ¿flfiÎfl΋Î_ flÎ√- ÿÎÿÎlÌ — ±ı … Ë÷˘, ¿÷ν …ı Ë÷˘ ÷ı ±Î, ±Î ÷˘ iÎÎfi ·ı÷Î_ ¶ıÊw’Ì ¤Î‰˘ µI’Lfi ◊Λ, ±iÎÎfiÌ‹Î_. ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ …ÿÌ … ’Ëı·Î_ …ı Ë÷˘ ÷ı … ±Î »ı. …ıfiı ±Î’HÎı ‹Îfi÷Î Ë÷Î ¿ı Ë_ … »_ ±Î ‰V÷ «Î·ı »ı. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ¿flfiÎfl˘ flè΢ … fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ ◊Λ ÷ı … ±Î. ±fiı …ÿÎ ’ÕuÎ ÷ı ±Î’HÎı. iÎÎfi ◊›Î I›Îfl◊Ì … …ÿÎ ◊›Î »ı ±ı ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ı ◊Λ. ¿flfiÎfl˘ flè΢ fiËŸ fiı ±ıÀ·ı ⁄Ì… ’Õı fiËŸfiı ! »Ì±ı, ’Ëı·Î Ë÷Î fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ø˘‘ ±ÎT›˘ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı Ωı ±ıfiı ΩH›˘ ÷˘ ÷fl÷ ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ÁÎ◊ı … Ë÷Î. ±ı ø˘‘ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ◊ı … Ë÷Î, ±ı¿ … Ë÷Î. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ. ¿flfiÎfl˘ …ÿ˘ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ≠ffi¿÷ν — ˉı ¬Î·Ì ±Î’HÎı ±_ÿfl ±·√ ’ÕÌ √›Î, ⁄Î¿Ì ±ı …ÿ˘. ±Î’HÎı ΩHÎfiÎflÎ ÷flÌ¿ı flË̱ı »Ì±ı. ø˘‘ ÷˘ ±Î’HÎfiı √‹÷˘ fi◊Ì ¿flfiÎfl˘ ÷˘ »ı …. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiÎ ±Ï¤≠Λ◊Ì …ÿÎ … »Ì±ı. …ÿÎ »Ì±ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, »ı …. ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ±ı …. ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘_ … ¿flÌ flè΢ »ı. ø˘‘ ¿flÌ flè΢ »ı, ω«Îfl ¿flÌ ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥¿ ‰¬÷ ø˘‘ ±Î‰ı »ı. flè΢ »ı.... ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ »˘ fiı ±Î‰ı, ±Î‰ı ÷ıfiı ±Î’HÎı Â_ ?! ¿˘”¿fiı ÿ—¬ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±ı … ¿›Î˝ … ¿flı »ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı, ±ı‹Î_ ⁄Ì…_ ¿Â_ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ¤¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl. Œıfl fiËŸ ’Õı. ±ı ¿›Î˝ ¿flı »ı ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ …ÿ˘ »ı. ÷fiı ¿flfiÎfl˘ fiı ΩHÎfiÎfl˘ Á‹…HÎ ’Õı »ı ? ±ıfi_ iÎÎfi flÎ√- ¶ıʉ΂_ »ı ±fiı ±Î ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±ıfiı › iÎÎfi ÷˘ ¬v_ …, ¿flfiÎflÎfiı ’HÎ ÁÎZÎÌ ÷flÌ¿ı ¿˘HÎ ? flÎ√-¶ıʉ΂_ iÎÎfi. «Î ’ÌfiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ «Îfiı ’̉ı »ı ±ı Â_ fi◊Ì ΩHÎ÷˘ ? ≠ffi¿÷ν — ÁÎZÎÌ, ƒpÎ, ’fl‹Îfi_ÿ¤Î‰...... ≠ffi¿÷ν — ΩHÎı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÁÎZÎÌ ƒpΠˢ¥ ¿ı fiËŸ, ÁÎZÎÌ ±Ë_¿Îfl ˢ› ±fiı ƒpÎ
 10. 10. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 371 372 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î ˢ›. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ±fiı F›Î_ Á‘Ì ÿËÎÕ˘ ‹ıH΢ «Õı·˘ ˢ› ±fiı ÁÎZÎ̤Ή ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ¿˘”¿fiı …flÎ ‹ıH΢ ±ÎI‹V‰¤Î‰‹Î_ fi ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ÁÎZÎ̤Ή. ±Ë_¿Îfl ˢ› I›Î_ Á‘Ì µ÷flı·˘ ˢ› I›Îflı ÁÎZÎ̤Ή flËı ◊˘Õ̉Îfl. ±fiı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ Ïfifl_÷fl ÁÎZÎ̤Ή. ÁÎZÎ̤Ή ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Ïø›Î±˘fiı ’˘÷ı … ÁÎZÎÌ ÷flÌ¿ı flËı … ˢ›. ÁÎZÎ̤Ή ±ı ÷˘ ±ı¿ Ω÷fiÌ ±Ë_¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ »ı ±fiı ƒpÎ ¿ı ±ÎÀ·Î ÿ˘Ê ◊›Î Ë÷Î. ±fiı ÁÎZÎ̤Ή ÷ı ±Ë_¿ÎflÌ ¿Î‹ »ı. ±Î iÎÎ÷Î- ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ ΩB≤Ï÷ »ı. ±ı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ≠iÎÎfiÌ ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î› »ı. ƒpÎ ±ı d· Á‹ÎÏ‘fi˘ ‹Î√˝. I›Îflı ⁄fiı ±ÎI‹Î, iÎÎ÷Î ! ≠ffi¿÷ν — ÁÎZÎÌ ±fiı ƒpÎfi˘ ÷΄I‰¿ ÷ŒÎ‰÷ Â_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı ÷‹ı iÎı› ¿Ë˘ »˘, ±ı ’»Ì iÎÎ÷Î ⁄fiÌ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — Á΋À˘ ÷ŒÎ‰÷. ±Î¬_ …√÷ ÁÎZÎÌ‹Î_ … ’Õı·_, ±Î ¿ı, ±ı‹ ¿Ë_ »_. ÁΑ-±Î«Î›˘˝ ⁄‘Î. ±ı ±Ë_¿Îfl ÷ıfi˘ ÷ı ¬Õ˘ flè΢. ÁÎZÎÌ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl. ±Ëo¿Îfl ‰√fl ÁÎZÎ̤Ή fiΠˢ›. ±fiı ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒpΠˢ›. F›Î_ ÿÎÿÎlÌ — iÎı› »ı ÷ı iÎÎ÷Î @›Îflı ⁄fiıı ¿ı F›Îflı ’˘÷Îfi_ ¤Îfi iÎÎfiÌ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì ÁÎZÎÌ fiı ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› I›Îfl ’»Ì ’flÊ ¿flΉÕΉı. I›Îfl ’»Ì iÎı› ¤Î√‹Î_◊Ì »^ÀÌ Ω›. ±Î “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »” _ ƒpÎ. ±ı ÷˘ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ »ı ¬Î·Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı iÎı› ÂÎ◊Ì ¿èÎÎ ¿ı ’˘÷ı …ı iÎÎfifiı ΩHÎı »ı ÷ı ⁄Ï©…L› iÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı ±Î iÎı› »ı ±ı ’˘÷ı iÎı›fiı ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î÷˝-fl˙ƒ ÁÎZÎ̤Ή ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·_ ? ΩHÎı »ı. I›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl «Î·ı. ±Î iÎı›fiı ’HÎ Ωı “’˘÷ı” ΩHÎı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ÁÎZÎ̤Ήfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î … fiËŸ. I›Îflı ±ı iÎÎ÷Î. ÁÎZÎ̤Ή ±ıÀ·ı ÷˘ ±Î’HÎı …ıÀ·˘ ‹ËŸ ‹˘Ë ±˘»˘ ˢ› ÷ıÀ·˘ … ΩHΉÎfiÌ ‰V÷ ±ıfiı iÎı› ¿èÎ_ ¤√‰Îfiı. ±ıfiı ±ı‰_ ¿èÎ_ ¿ı, ±Î…ı ÁÎZÎ̤Ή flËı. ⁄Î¿Ì ‹˘Ë ˢ›fiı, ±ı‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı ±ıı ÁÎZÎÌ flËı ? ı …ıfiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »Ì±ı, ±ı Ωı iÎı› V‰w’ı Á‹ΩÂı, ÷˘ »ı ‹˘Ëfi˘ ‹ıH΢ «Õı·˘ ˢ› ±ı ÁÎZÎ̤Ή ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ◊˘Õ˘ ‹ıH΢ ÷ı ÷‹ı iÎÎ÷Î ◊›Î. …ıfiı ±I›Îfl Á‘Ì ÷‹ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_ ±fiı Ë_ iÎÎ÷Î µ÷flı I›Îflı …flÎ ÁÎZÎ̤Ή flËı. …ı‹ ÿÎw ◊˘Õ˘ µ÷flı fiı I›Îflı ¤Îfi ◊Λ »_” ±ı‰_ ΩHÎ’b_ ‹ÎfiÌ ·Ì‘ı·_ »ı, ±ı F›Îflı iÎı›w’ı Á‹ΩÂı I›Îflı ÷‹ı ¿ı, ±˘Ë˘Ë˘, ±Î… ÷˘ Áη_ ¬Ò⁄ «ÕÌ √›˘ »ı. ±ı‰_ ±Î ‹˘Ëfi˘ ‹ıH΢ ÁΫΠiÎÎ÷Î ◊¢ ±ı‰_ ¤√‰Îfifi_ ¿Ëı‰_ »ı. «Õı·˘. ±Î¬_ …√÷ ‹˘ËfiÎ ‹ıHÎ΋Î_ Œ›Î˝ ¿flı »ı ±fiı ‹Îfiı »ı ¿ı Ë_ ¿_¥¿ ‘‹˝ ¿fl_ ». ‹Ò±Î, ‘‹˝ ÂÎfiı, ±Î ÷˘ ¿‹˝ ¿fl_ ». ‘‹˝ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› _ _ ¤√‰Îfi ‰Ì÷flÎ√ Ë÷Î, fiı ‰Ì÷flÎ√Ì ‰Î÷ ±ıÀ·ı, «˘A¬Ì ‰Î÷ ¿ı «˘√flÿ‹◊Ì Á√_‘Ì Œı·Î›. ±fiı ⁄ÌΩı ‘‹˝, ±ÎI‹‘‹˝ ±ı ‹„@÷ ±Î’ı ¿ËÌ”÷Ì ÿ̉Π…ı‰Ì ! ’»Ì ÂOÿ˘fiÌ √Ò_◊HÎÌ …ÿÎ …ÿÎ ≠¿ÎflfiÌ Ë˘› ’HÎ »ı. ±Î ‘‹˝ ±ıfiı ‘‹˝ … ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ˢ› ÿflı¿ ‰V÷. ‰Î÷ ±ı¿ … ˢ› ! ±Î¥VøÌ‹ Ωı ¿Õ‰˘ ·Î√ı ÷˘ ¿˘¥ ¬Î› ¬fl˘ ? ±ı¿ … ÿÎ”Õ˘ ¿Õ‰˘ ·Î√ı iÎı›fiÎ ≠¿Îfl˘ ⁄ı ! ÷˘ ŒflÌ Ω› ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒhÎ 4226‹Î_ ·A›_ »ı ¿ı “⁄ı Ω÷fiÎ_ iÎı›, ±ı¿ ≠ffi¿÷ν — fiÎ Ω› ÿÎÿÎ∞, ¿˘¥ fiËŸ Ω›. ±‰V◊Î V‰w’ı »ı ±fiı ⁄Ì…_ ÷k‰ V‰w’ı iÎı› »ı. ÷k‰ V‰w’fi_ Ë∞ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì flÌ÷ı Ωı ‘‹˝ … ±Î Œ‚ ±Î’÷˘ ˢ›... ±Î¬˘ ÷‹fiı fiÎ Á‹Ω›. (1) iÎÎ÷ΤΉ iÎı›¤Î‰ı ÿı¬Î› I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_
 11. 11. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 373 374 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) Á‹Î‰ı ’΋ı. (2) iÎı›‹Î_ ‹‹I‰’b_ Ë÷_ ÷ı »^À›_ ±fiı iÎı› iÎı› V‰w’ı «˘A¬Î ◊¥fiı Ïfi¿Î· ◊›Î. «˘A¬Î_ ◊¥fiı ±ıÀ·ı ÷k‰ V‰w’ı ◊¥ √›Î. ÿı¬ı ÷ı‹ ÷ı‹ ±ÎI‹’„WÀ ◊Λ.” ±ı Á‹Ω‰˘. ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ÎM÷ÁÒhÎ 4226‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ““F›Îflı ÷k‰ ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı Ω÷fiÎ iÎı›. ±ı¿ ±‰V◊Î V‰w’ı »ı ±fiı ⁄Ì…_ ÷k‰ V‰w’ı ±Î ±ÎI‹Î ÿı¬ÎÂı I›Îflı ⁄‘Î_ … ⁄οÌfiÎ_ ÷k‰˘ ÿı¬ÎÂı. ¬fl˘ iÎı› V‰w’ı iÎı› »ı. ±‰V◊Î V‰w’ı ωfiÎÂÌ Ë˘› ⁄‘Î_, ÷k‰ V‰w’ ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ V‰w’ı »ı ±fiı ÷k‰ V‰w’ı iÎı› “¿ı‰‚ iÎÎfi” ‰√fl fiÎ ÿı¬Î›. ’HΠˢ›. l©Î‹Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¿ı‰‚ iÎÎfi‹Î_ ±Î‰ı …. iÎÎ÷ΤΉ ¬ıÓ«Î¥ √›˘ ±ıÀ·ı ±ı@VÀˇı@À ¬ıÓ«Î¥ √›˘.”” ±ı Á‹Ω‰˘. iÎÎ÷ΤΉ ±iÎÎfiÌfiı ‹ÎÀı ·A›_ »ı ±iÎÎfiÌ ‹ÎHÎÁfiı Ë_ … iÎÎ÷ΤΉ, ÷ı “Ë_ Ωb_ »_” ±ı‹ ¿Ëı »ı ÷ı Ωı iÎı›¤Î‰ı ÿı¬Î›, I›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ÷k‰ V‰w’ iÎı› ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi ‰√fl fiÎ ÿı¬Î›. ±ıfi_ ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ Á‹Î‰ı ’΋ı. ±Î’HÎÎ ⁄‘Î_ ‹ËÎI‹Î±˘fiı iÎı›¤Î‰ı fi΋ … ¿ı‰‚iÎÎfifiı ! ’HÎ l©Î‹Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ±Î‰ı. ’Ëı·_ ÿı¬Î›_. ’Ëı·Î_ «_ÿ¤Î¥ Ωı÷Î_”÷Î_ ±fiı ˉı «_ÿ¤Î¥ iÎı› ◊›Î fiı ÷‹ı l©Î‹Î_ ±Î‰ı. iÎÎ÷Î ◊›Î. ’Ëı·Î_ ÷‹ı … «_ÿ¤Î¥ fiı ÷‹ı iÎÎ÷Î Ë÷Î_. iÎÎ÷ΤΉ iÎı›¤Î‰ı ÿı¬Î› I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ Á‹Î‰ı ’΋ı. ±ıÀ·ı V‰¤Î‰‹Î_ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷k‰ V‰w’ı iÎı› Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±Î‰Ì √›Î. ÿÎÿÎlÌ — ÷k‰ V‰w’ı iÎı› ±ıÀ·ı ±Î » ÷k‰˘ »ıfiı ! ±ı …ı ’»Ì iÎı›‹Î_ ‹‹k‰’b_ Ë÷_ ÷ı »^Àu_. iÎı› iÎı› V‰w’ı ÿı¬ı ÷ı‹ ÷ı‹ ΩHΉΠ»ı ÷ı iÎı› ÷flÌ¿ı ±ıfiı ΩHΉΠ»ı, ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi ‰√fl fiÎ ÿı¬Î›. ±ÎI‹’Ïp ◊Λ. “Ë_” ±fiı “‹Îfl_” Ë÷_ ÷ı »^Àu_. ˉı ±Î iÎı›fiı iÎı› V‰w’ ≠ffi¿÷ν — »±ı » ÷k‰˘ ? … ÿı¬Î›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ˚√·fiı Ωı›Î ¿fl‰_ ÷˘ ±ÎI‹’Ïp ◊›Î ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î » ÷k‰˘ »ı ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ÷k‰˘ ⁄‘Î_ ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ÎM÷ÁÒhÎ 4227‹Î_ ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı ¿ı ““±Î’HÎı ±Ï‰fiÎÂÌ … ˢ›. ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi ‰√fl ÿı¬Î› fiËŸ ’HÎ l©Î‹Î_ ±Î‰ı iÎÎ÷Î-iÎı›fiÎ Á_⁄_‘‹Î_ ±ÎT›Î I›Îfl◊Ì iÎı› «˘A¬Î_ ◊÷Î_ … Ω›. …ı iÎı›fi˘ » ÷k‰˘. ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ’»Ì ±Î‰ı …. ’Ëı·_ ÿ½fi‹Î_ ±Î‰ı, ’»Ì Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘ ±ı ŒflÌ fiËŸ ±Î‰‰Îfi_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı «˘A¬Î_ ◊¥fiı iÎÎfi‹Î_ ±Î‰ı, ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı. Ïfi¿Î· ◊›Î_. ±ıÀ·ı ÷k‰V‰w’ı ◊¥ √›Î_ !”” ±ı Á‹Ω‰˘. iÎÎ÷ΤΉ ¬ı«Î¥ √›˘ ±ıÀ·ı ±ı@VÀˇ@À ¬ı«Î¥ √›˘ ±Î ÿıË‹Î_◊Ì. Ó ı Ó ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-iÎı›fiÎ Á_⁄‘‹Î_ ±ÎT›Î I›Îfl◊Ì iÎı› «˘A¬Î _ Ë_ iÎÎ÷ΤΉ Ë÷˘, ÷ı iÎÎ÷ΤΉ ¬ıÓ«Î¥ √›˘. ±ıÀ·ı ±ı@VÀıˇ@À …÷˘ ◊÷Î_ … Ω›. ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-iÎı›‹Î_ ±ıÀ·ı ÷‹ı iÎÎ÷Î ±fiı «_ÿ¤Î¥ iÎı›. flè΢, ⁄‘˘ √›˘. ’»Ì Ïfi∞˝‰ flèÎ_. ˉı iÎÎ÷Î-iÎı›fiÎ Á_⁄_‘‹Î_ ±ÎT›Î. I›Îfl◊Ì iÎı› ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥, ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· «˘A¬Î_ ◊÷Î_ … Ω›. ±ı «˘A¬Î_ ◊¥fiı Ω› ±ıfiÌ ‹ı‚ı fiı Ïfl›·, iÎı› ¿ı iÎÎ÷Î ? ±Î’HÎfiı «˘A¬Î_ ¿flı, »^ÀÎ_ ¿flı. ≠ffi¿÷ν — Ë_ iÎÎ÷Î ±fiı «_ÿ¤Î¥ iÎı›, ÷ı‹… ±ËŸ ⁄ıÃı·Î_ ⁄‘Î_ “…ı iÎı›fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘ ±ı ŒflÌ fiËŸ ±Î‰‰Îfi˘.” ±iÎÎfiı ‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎflÎ ‹ÎÀı iÎı›. ≠ffi ±ı »ı ¿ı, ÷ı‹Î_ Ë_ Ωı™ »_ ÷ı Ïfl·ıÏÀ‰ ¿flÌfiı ⁄Î_‘ı·Î_ iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿›˘˝ ±ı ŒflÌ ±Î‰ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±fiı Ïfl›· ÷˘ ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ⁄Lfiı, Ïfl·ıÏÀ‰ ±fiı Ïfl›· iÎı› √HÎΛ ? …ı
 12. 12. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 375 376 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) Ïfl›· »ı ÷ı ’HÎ iÎı› ? Ïfl›·, Ïfl›·fiı …±ı ÷˘ iÎı› ¿ı‹ Á_¤‰Ì ¿ı V‰w’fi_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ Ïfl›· V‰w’ ΩıÕı Â_ Á_⁄_‘ ? ±ı iÎı› ÷flÌ¿ı ·ı‰_ »ı ? ‹fiı …ı ±fi¤‰ ◊¥ flè΢ »ı. ÷ıfiÌ «˘¬‰À ‹ÎÀı ±Î ≠ffi »ı. ¿ı ’»Ì iÎÎ÷Î ±ı¿ V‰¤Î‰Ì ¿Ëı‰Î› ? Á΋Îfi_ …ı Ïfl·ıÏÀ‰ V‰w’ »ı, ±ı ⁄‘_ iÎı›. ˉı ’˘÷Îfi_ Ïfl›· ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ⁄‘Î_ iÎÎ÷Î »Ì±ı, iÎı› ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı¿ iÎÎ÷Î, ÷ı‹ ⁄ÌΩfiÎ Ïfl›·fiı iÎı› ¿Ëı‰Î› ¿ı iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î› ? ¿Î√‚‹Î_ iÎı›fi˘ ±◊˝ ·¬Ì ·Î‰˘ Ωı¥±ı. ’»Ì ’˘÷Îfiı Á‹…HÎ ’ÕÌ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î›. Ïfl›· iÎı› ÷flÌ¿ı fiΠˢ›. Ïfl›· iÎı› Ω›fiı ’λÌ, ±ıfi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ̱ı I›Îflı ! ÷flÌ¿ı @›Îflı ˢ› ? …ı ¿Î›‹fiÎ Ïfl·ıÏÀ‰ ˢ› ÷ıfiı. …ıfiı Ïfl›· fiı ÷‹ı iÎÎ÷Î »˘ ±fiı ±Î ⁄‘_ iÎı› »ı ’HÎ iÎı› ¿›_ ? Ïfl·ıÏÀ‰. Ïfl·ıÏÀ‰fi_ ω¤Î…fi fiÎ ’Õu_ ˢ›, ÷ıfiı Ïfl›· ±ı iÎı› ˢ›. Ïfl·ıÀ̉ı › ΩıΩı ±fiı ±_ÿfl Ïfl›·ı › ΩıΩı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ⁄‘Î Ïfl›· ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ËÎI‹Î±˘fiı ω¤Î…fi ’ÕÌ √›_ »ı. ‹ÎÀı ±ı »ı ±fiı ⁄ËÎfl »ı ±ı Ïfl·ıÏÀ‰ »ı. ⁄ËÎflfi˘ ¤Î√ iÎı› »ı, ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ·˘¿˘fiı iÎı› fiËŸ. ±fiı ±_ÿflfi˘ ¤Î√ iÎÎ÷Î »ı. ±ı ±Î’HÎı ’Ëı·Ì ‰¬÷ … Á‹Ω‰Ì ÿ¥±ı »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfiÌ ‹ÎÀı ±ı iÎı› ¿Ëı‰Î›. ±ı ⁄ÌΩ ±ÎI‹Îfiı iÎı› ¿Ëı. ’»Ì ±ı‹fiÎ ¤@÷˘ ÷˘ ¿Ëı, ±ı‹Î_ fi‰Î¥ Â_ ? ÷˘ ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ËÎ. iÎÎfi ±Î’̱ı ÷ı … Ïÿ‰Áı. ⁄ÌΩfiı ¤Î_…√Õ … ‹ÀÌ Ω›fiı ?! ¿ÎflHÎ ¿ı Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰ ±ıfiÌ ’ÎÁı ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î iÎÎfi ⁄Ì∞ …B›Î±ı ˢ¥ ¿ı fiËŸ. ¿˘¥ »ı fiËŸ. ÷ı◊Ì ¤Î_…√Õ ◊¥ Ω›fiı ? øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ iÎÎfiÌ Ë˘›, …B›Î±ı ˢ¥ ¿ı … fiËŸ. hÎHÎ √Î_Ã˘ ‰Î‚Ì ÷ı hÎHÎı› »˘Õ‰Ì ’Õı ±fiı ÷ıfiı ±ÎI‹Î ±ı iÎı› »ı, ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩfi_ Â_ flèÎ_ ? ⁄ı ‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ ⁄ı »˘Õ‰Ì ’Õı. Ë_ ±ı¿ »˘ÕÌ ÿµ_ ÷˘ «Î·ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ë_ Ïfifl_÷fl ‹ÎflÌ Ω÷fiı ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥fiı Ωı›Î ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ⁄‘Ì »˘Õ‰Ì ’Õı. ¿fl__. ±ı‹ ⁄ÌΩfiı ’HÎ Ωı™, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ı‰˘ ±fi¤‰ »ı ¿ı …ı‹ ‹Îfl΋Î_ «_ÿ¤Î¥ Á‹Î›˘ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ⁄‘Î … Á‹Î›ı·Î »ı. I›Îflı ±ı ≠ffi ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ø‹ iÎÎfiÌ ±fiı ‹ËÎI‹Î±˘fiı, ±ı¿·Î_fiı …, ∂¤˘ ◊›˘ ¿ı ±Î Ïfl·ıÏÀ‰ı › »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ’λÎ_ Ïfl›· »ı. ÷˘ ±ıfiı Â_ ±ı ⁄‘Îfiı iÎı› »ı. ⁄Î¿Ì ΩıfiÎfl »ı fiı, ±ıfiı iÎı› ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? Á‹…‰_ ? ±ıfiÎ Ïfl›·fiı ±fiı ‹ÎflÎ Ïfl›·fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷Îfl ⁄ıÁı ? ±ı ≠ffi¿÷ν — iÎı› ±ıÀ·ı … iÎÎ÷Îfiı Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı, ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı. Ωı iÎı› ˢ› ÷˘ ≠ffi ∂¤˘ ◊÷˘ … fi◊Ì. ’HÎ Ωı iÎı› fiΠˢ› ÷˘ ±ı iÎÎ÷Πˢ› ±fiı Ë_ › iÎÎ÷Πˢµ_ ÷˘ ‹Îfl˘ ±fiı ±ıfi˘, ⁄Lfiıfi˘ ÁÎ_‘˘ ¿ı‰Ì ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ÷˘ ±ı‹ … ¿Ëı ¿ı, ±ı › ΩıfiÎfl˘ »ı fiı ? ±ıfiı flÌ÷ı »ı ? ÁÎ_‘˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ıÁı ? iÎı› ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ΩıfiÎfl˘› »ı fiı ‹ËŸ, ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ÷˘ Á΋ÎÁÎ‹Ì ÿÎÿÎlÌ — Ïfl›· ˢ› … fiËŸ. ÷Ì◊*¿fl fiı ¿ı‰‚Ì ±fiı ±ø‹ ±ı‰_ … ¿Ëı fiı ? iÎÎfiÌfiÎ_ Œ˘·˘±Á˝ ±ı ÏÁ‰Î› Ïfl›· ÂOÿ ¿˘¥ …B›Î±ı ·¬Î› fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı‰Ì … flÌ÷ı ‰Î÷ ¿flı. ‹Îflı Â_ Á‹…‰_ ? ±Î’HÎı ˢ› fiËŸ fiı ‹fiΛ fiËŸ. Á‹…‰Îfi_ »ı ±ıfiÌ ‰Î÷ »ı, ⁄ÌΩfiı ‹ÎÀı fiËŸ. ±iÎÎfi̱˘fiÌ ‰Î÷ fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı … ±Î ≠ffi ∂¤˘ ◊Λ »ı Á΋ÎfiÎ Ïfl›· ‹Îflı ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı ’Ò»_ »_ ¿ı, Ë_ Â_ Á‹…_ iÎı› ¿ı iÎÎ÷Î ?
 13. 13. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 377 378 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı Á΋Π⁄‘Î Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı ÷ı ⁄‘Î_ iÎı› ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ·˘¿˘ ⁄‘Î Â_ ¿Ëı, ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ⁄‘_ ’÷Î‰Ì fiËŸ. ±ı‹Î_ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı ±ı iÎı› ±fiı Ïfl›· »ı ±ı iÎÎ÷Î. ÿı÷Î_ Ë÷Î_fiı ! ÷ı ±ı‹HÎı ±ı¿ √Î_Ã‰Î‚Ì Ë÷Ì. hÎHÎ ‰Î‚ı·Ì ˢ› ÷ı hÎHÎ »˘ÕÌ ±Î’ı fiı ÷˘ … ±ıfiı e· Á_÷˘Ê ◊Λ fiı ? ¿ıÀ·Ì ‰Î‚Ì »ı ±ı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î, iÎÎ÷Îfiı …±ı ±ı‰˘ ±◊˝ ◊›˘ ? ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı. ˉı ‰Î‚‰ÎfiÌ fi◊Ì. ’HÎ …ı ‰Î‚ı·Ì »ı ÷ı ¿ıÀ·Ì »ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ ±◊˝ «˘A¬˘ ◊Λ ÿ̉Π…ı‰˘, Œı@À !!! ±Î’HÎı ÷ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı. ’Ëı·Ì ±fiı ⁄Ì∞ ±ÎiÎ΋Î_ «˘A¬_ … ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ? ˉı ÷_ ©ÎI‹Î ◊›˘. ⁄ÌΩfiΠ©ÎI‹Î Ωı. iÎÎ÷Îfiı iÎÎ÷Î fiÎ …±ı ÷˘ ÏË_ÁÎ ◊¥ Ω›. ΩHÎfiÎfl˘ Ïfiÿ˘˝Ê ÁÿÎ ! ⁄ÌΩ »ı ÷ı ÏË_ÁΉ΂Πˢ›. iÎı› ±ıÀ·ı Â_ ? ΩHΉΠ›˘B› ‰V÷. ±ıÀ·ı ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ ±_ÿfl …ı ¿o¥ ’HÎ «Î·÷_ ˢ›, ¿o¥ ’HΠω«Îfl, øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±ÎI‹Î ΩHΉΠ›˘B› ‰V÷ »ı ±fiı ÷‹ı ±ÎI‹Î ΩHÎı·Ì ‰ÎHÎÌ ¿ı …ı ¿o¥ ’HÎ ±Î‰ı ±ıfiı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı. ’HÎ ±ıfiı ÿ˘Ê Â_ ¿Î‹ ‰V÷ »ı. ¿Ëı‰Î› ? ÷‹Îflı iÎı›fiı ΩHΉÎfi_ »ı ˉı. iÎÎ÷Î ÷‹ı ΩHÎÌfiı ⁄ıÃÎ_. F›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎfiÎflfiı ÿ˘Ê fi◊Ì. ±Î’HÎı Âıfiı ÿ˘Ê ¿Ë̱ı »ı, ±ı‹fiı iÎÎ÷Î »ı, ±ı iÎı› »ı ±I›Îflı. ±ı iÎı› F›Îflı iÎÎ÷Î ◊Âı I›Îfl ’»Ì T›‰ËÎfl ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ˢ› ±ı T›‰ËÎflfiı ÿ˘Ê ¿Ëı÷Î fi◊Ì ±Î’HÎı. ±Î iÎı› ’λ_ ⁄fiı. Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ ÷ı › fiËŸ ¬⁄fl ˢ›. ˉı iÎı› ±ı iÎÎ÷Î fi◊Ì ◊›Î, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? I›Îflı ¿Ëı, …ıfiı I›Î√ ¿fl‰˘ ’Õı »ı, ≠ffi¿÷ν — Ë_ ÷˘ Â_ ¿Ë_ »_ ¿ı ±ı¿-±ı¿ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹ ω«Îfl …ıfiı ±ı ⁄‘_ »ı ¿ı ±Î‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı fiı ±Î‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ÷ı ⁄‘Î_ ±ÎT›˘ ±ıfiı ±Î’HÎı ΩH›˘... ±ÎI‹Îfiı iÎı› ¿Ëı. ’˘÷ı ΩH›˘ fi◊Ì ‹ÎÀı, ±Î I›Î√fi˘ flV÷˘ ¬˘Y›˘. ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ÷‹ı ΩHοÎfl »˘. ÷˘ ΩHοÎflfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì ±Î. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ΩH›˘ fi◊Ì, ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±ÎI‹Î iÎı› »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Ë_ ÷˘ ¿Ë_ »_ ¿ı ±ı ω«Îflfi˘ ’HÎ ÿ˘Ê ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı …ı ÁQ›¿˚ ÿ½fi ◊›_, ÷ı ±‹¿ ¤Î√ ΩH›˘ ¿Ëı‰Î› ? ±ÎI‹Îfi˘, Á‰˝V‰ ≠¿Îflı ±ÎI‹Î ΩH›˘ fiΠˢ›. ÷ı ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ΩHοÎflfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ’HÎ «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ±ı iÎÎfi̱˘ Á‰˝V‰ ≠¿Îflı »ıS·Î ±‰÷Îfl‹Î_ ΩHÎı. I›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl Á_’ÒHν ’˘÷ı ΩHÎı ±ıfi˘ ø‹HÎfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ «_ÿ¤Î¥ ’ı·Îfiı ÀˆÕ¿Î‰÷Πˢ› Ω› fiËŸ. ±fiı …ı ±Ë_¿ÎflfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ÷˘ ±ı …±ı I›Îflı ±ı Â_ ¿Ëı ¿ı ±Î ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê »ı. ’˘÷ı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿ÎflfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î› fiËŸ, ±ı ˉı ¿ı ±Î ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê »ı, ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. Á‹Ω› »ı. ±ı ÁıÀ ◊›_ ⁄‘_. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ F›Îflı ±Î’HÎı iÎΛ¿ … ˢ¥±ı, «_ÿ¤Î¥fiÎ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎ √Î_É΂_ ·Î‰˘ ¿ı ‹Îfl_ ÁıÀ ◊›_ fi◊Ì, ÷˘ ‹Îflı hÎHÎı› iÎΛ¿ ˢ¥±ı ÷˘ ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷‹Î_ ÿ˘Ê ¿ı ÁÎflÎ’b_ »ı … fiËŸ. √Î_à »˘Õ‰Ì ’Õı. fiÎ »˘Õ‰Ì ’Õı ? ÿÎÿÎlÌ — »ı fiËŸ. ’HÎ ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î ±ø‹ »ı fiı, ±ıÀ·ı ≠ffi¿÷ν — »˘Õ‰Ì ’Õı, ÿÎÿÎ. ¤ ±ı¿·_ … ˢ› fiËŸfiı !
 14. 14. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 379 380 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ≠ffi¿÷ν — ’HΠ¤-±Â¤fi˘ @›Î_ ≠ffi … ±ÎT›˘ ? ’√Ï◊›Î_ «Õı ±ıÀ·Î_ µ’fl √›Î. ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı Ωı‰Îfi˘ ‹Î· ⁄‘˘ ¤ … ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ÷ı Á‰Î* ◊Λ »ı ¿˘HÎ ? fi◊Ì. ’HÎ ±ı‹Î_ ±ø‹ »ı ±ıÀ·ı ±Â¤ı › ‹ËŸ ‹Î· ¤flı·Î. ÿÎÿÎlÌ — Á‰Î* ÷˘ ’˘÷ı »ı …. ≠ffi¿÷ν — ¬fl_, ÿÎÿÎ∞. Ë_ Â_ ¿Ë_ »_ ¿ı ±Â¤ ±fiı ¤ ⁄‘_ ¤›* ≠ffi¿÷ν — »ı … ±fiı …ı fi◊Ì ÷ı ◊¥ flè΢ »ı ? »ı, ¿«fl˘ ¤›˘˝ »ı, ’HÎ ±Î’HÎı iÎΛ¿ … »Ì±ı ÷˘ …ı ±Î‰ı ÷ı ±Î‰ı, ±ıfi_ ω¤Î…fi ¿fl‰Îfi˘ ≠ffi @›Î_ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — fi◊Ì ÷ı ◊¥ flè΢ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωfl˘‘ΤÎÁ ·Î√ı ±ı‰_ »ı. ’HΠ¤, ±Â¤ ⁄‘_ ≠ffi¿÷ν — ÷ı ÷ıfiÌ ‹ı‚ı ◊¥ flè΢ »ı ? … iÎı› ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ⁄Ë ‹U¿ı· ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ·˘¿˘fiı Â_ ¿èÎ_ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊¥ flè΢ »ı. »ı ¿ı ÷_ Á΋Îfiı √΂˘ ¤Î_Õ<_ »_ ±ıÀ·ı ÷Îflı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı “±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ? ÷_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl.” ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±ıfiı ¿fl‰˘ ’Õı. ±_‹Î_◊Ì Á‰Î* iÎÎfiÌ’ÿ ! ÿÎÿÎlÌ — ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ¿_¥. ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ’λ˘ ? ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊¥ flè΢ »ı. ‹A› ‰V÷ ±Î‹Î_ ƒÏp …ı ±Î’̱ı »Ì±ı, iÎÎfi ±Î’̱ı ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı¿‹Î_ ⁄Ï© ÏÕÁÌ{fi fi◊Ì ±Î’÷Ì, ±Ë_¿Îfl »ı »Ì±ı, ÷ıfiÌ …wfl »ı. ±ı ‹A› ‰V÷ »ı. ±iÎÎfi ≠ÿÎfi ◊›ı·_ »ı ‹ÎÀı fiËŸ ÷˘ ωÁ…˝fi »ı. I›Îflı ÷‹ı ’λ_ ⁄Ì…_ ¿èÎ_ ¿ı ‹fi ’ıQŒ·ıÀ ÿı¬ÎÕı, iÎÎfifiÌ ±ıfiı …wfl ’Õı »ı. Ï«kÎ ¤‹ı, ⁄Ï© ÏÕÁÌ{fi ±Î’ı, ±Ë_¿Îfl ÁËÌ ¿flı »ı, ±ı‰_ ⁄‘_ «Î·÷_ ˢ› ±ı‰_ “ΩHÎı” ÷˘ ⁄_‘fi fi◊Ì fiı ? ‹ËÎI‹Î±˘fi˘ ÏÕV«Î…˝ ±fi˘¬˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ΩHÎı ÷˘ … ±ı ±ıfiı ⁄_‘fi fi◊Ì. ±Îfi˘ ΩHοÎfl …ÿ˘ ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ÎHÎÁ ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl, ‰ÎHÎÌ, ¿Î›Î ±Î ˢ‰˘ Ωı¥±ı ÷˘ … ±ı ⁄_‘fi‹Î_ fi◊Ì. ⁄‘Ì ⁄ıÀfḻ˘ √›Î ¤‰‹Î_ «Î…˝ ¿flÌfiı ·Î‰ı·˘ ˢ› »ı. ÷ıfi˘ ±I›Îflı ÏÕV«Î…˝ … ˢ› »ı, flÎ≥À ? ˉı …ı ·≥fiı ±Î›˘ »ı ⁄Ï© ±ı ≠‹ÎHÎı … ΩHοÎfl ◊›˘, iÎÎ÷Î flèÎÎ, ±ıÀ·ı ⁄‘_ √›_ ! ’HÎ ±ı iÎÎ÷Î ¿Î›‹ ±ıfiÌ «Î·‰ÎfiÌ, ±ı‹Î_ ¿_≥ ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿Î› ? ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì flËı fiËŸfiı ! ±ı‰_ »ıfiı ¿ı ±ı Á_’ÒHν iÎÎfiÌ’ÿ fiı ±_ iÎÎfiÌ’ÿ ±ı ⁄ı› ±ı‹Î_ ¿_≥ Œıfl ◊Λ ? ˢ› »ıfiı ! ÷ı ±ı¿ ⁄Î… iÎÎ÷Î’ÿı› ˢ› »ı ±fiı ±ı¿ ⁄Î… »ı ÷ı ’ı·_› ◊˘Õ<_ «ÎS›Î ¿flı »ı, ⁄ıµ «Î·ı »ı Á‰Î* ◊÷Î_ Á‘Ì. ÿÎÿÎlÌ — …±ı ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl … ◊≥ Ω›, Á_¿˘«Î≥ Ω›. ‰V÷ ±ıfiÌ ±ı … Á_¿˘«Î≥ Ω›. …±ı ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl ◊≥ Ω› ⁄‘˘. ±ı fl÷·ı Á‰Î* ◊÷Î_ Á‘Ì ±ı¿ÿ‹ fiÎ ◊Λ. iÎÎ÷Î’ÿ ¿Î›‹ fiÎ flËı. ◊˘Õ˘ fl÷· flËı÷_ fi◊Ì. ±fiı fiÎ …±ı ±fiı µ’fl ¿÷ν ◊Λ, ÷˘ ’Î_« fl÷· ◊≥ ‰¬÷, ±‹¿ ‰¬÷ flËı. ’λ_ ÷ıfi_ ÷ı, ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ Á‰Î* ◊÷_ Ω›. Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ’λ·Î ‘yÎ ‰ÎB›Î ¿flıfiı ! ±ı¿ ÿÎÿfl˘ «Õ‰˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿_¥ ±ı¿ ±ı¿ ’√Ï◊›_ «ÕÌ Ω› ¿_¥ ÷ı◊Ì ‹ıÕı fi◊Ì «ÕÌ √›Î. …ıÀ·Î_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiı …±ı ÷˘ ±ı fl÷·fiÌ Ë˘› ÷˘ Á_¿˘«Î≥fiı
 15. 15. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 381 382 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±˘»Ì ◊≥ Ω›. ±fiı Ωı ±ı Á_¿˘fl-Á_¿˘fl ¿flı ÷˘ ’Î_« fl÷· ◊≥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ◊≥ Ω›. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ fiı ¿ı …ı «Î…˝ ◊›ı·_ »ı, ±ıfi_ ±ıÀ·_ ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı ÷˘ ∂ÕÌ ’HÎ Ω› ? … ÏÕV«Î…˝ ◊Λ ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ±Î ÷˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ fiı ±˘»_ ◊Λ ¿ı ‰‘÷_ ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ¿Â_ flËı÷_ … fi◊Ì. ¬Î·Ì ÁÌfi ÁÌfiıflÌ ÿı¬Î› ◊Λ. «Î…˝fiÎ ≠‹ÎH΋Î_ … ÏÕV«Î…˝ ◊Λ, ±ı‰_ fiÎ flèÎ_ fiı ? Á_¿˘«Î≥ Ω› ±ıÀ·Ì … …flÎ. ±fiı flËı÷_ ˢ› ÷˘ ⁄˘Ωı ±Î’ı ⁄‘˘. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±˘»_ ◊Λ ±ı‰_ ⁄fiı ? ±ıÀ·ı ¿Â_ flËı÷_ … fi◊Ì. iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı I›Îflı …flÎ ⁄˘Ωı ÿÎÿÎlÌ — ±˘»_ ◊≥ Ω› ⁄‘_. ¬·ÎÁ ◊≥ Ω› ⁄‘_. ⁄flŒ ⁄‘˘ ·Î√ı. ⁄Ë ’Õı·˘ ˢ› ’HÎ ◊≥ Ω› ¬·ÎÁ. ¬·ÎÁ fiÎ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±I›Îflı ≠ffi¿÷ν — ’ı·Ì ‰Î÷ Ë÷Ì fiı ¿ı …±ı ÷˘ ⁄Ï© ¿ı ±_÷—¿flHÎ …ı ¿_≥ ÷‹fiı T≤Ïkα˘ …_’‰Î … fiÎ ÿı÷. ÷‹ÎflÌ …ı ¤flı·Ì T≤Ïkα˘ ˢ› fiı, ÷ı ˢ›, ÷ı Âıflfi_ ’ÎÂıfl ◊≥ Ω›, iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı ÷˘ ±fiı Ωı Á_¿˘fl Á_¿˘fl ÷‹fiı ±I›Îflı …_’Ìfiı fiÎ ⁄ıÁ‰Î ÿı. Ë÷˚’÷˚, Ë÷˚’÷˚, Ë÷˚’÷˚ ¿›Î˝ … ¿flı. ¿flı ÷˘ Âıflfi_ ’Î_« Âıflı › ◊≥ Ω›. ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı …ı ÏÕV«Î…˝‹Î_ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÃÎ ÷˘› Ë÷˚’÷˚, Ë÷˚’÷˚ ¿›Î˝ ¿flı. ±Î’b_ Âıfl »ı, ÷˘ ±Î’HÎı Á_¿˘fḻı ±ıÀ·ı ‰‘Ì √›_fiı ? ±ıÀ·ı ’ı·_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı ±Î iÎÎfi◊Ì ¿ı ’˘÷ÎfiÎ «Î…˝-ÏÕV«Î…˝fiÎ Ï≠ÏLÁ’·‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊›˘ ? ’flWÎÎ◊˝◊Ì ‹ÎHÎÁ »ı ÷Îı ±ıfiÎ ≠ÎflO‘‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‰‘Ì …÷_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ŒıflŒÎfl … ◊≥ Ω› fiı ! ≠ffi¿÷ν — ÷˘ Â_ ◊Λ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ŒıflŒÎfl ◊≥ Ω›. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı ¿‹˝fiÌ Ï◊›flÌ‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿Ì±ı, ±Î’HÎı ’·ÀÎ‰Ì Â¿Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘Ωı ·Î√ı. ‰‘ ◊Λ, ÷ı ÷‹ÎflÌ ¤ÎWÎ΋Î_ Á‹∞ Ω‰ »˘ ÷‹ı. ±ı ⁄˘Ωı ·Î√ı. ’ı·_ Ë·¿_< ◊≥ Ω›, ⁄Á. ‰‘ı-⁄‘ı ¿Â_› fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiËŸ, ±ıfi˘ ±ı‰˘ ŒıflŒÎfl ¿Ëı‰Î÷˘ fi◊Ì ±ı‹. ÏÕV«Î…˝ ±ıÀ·ı …‰Î ‹ÎÀı ±ÎT›_ »ı ±ı. ⁄˘Ωı ‰‘Âı ÷˘ › …Âı ±fiı Ë·¿˘ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ◊≥ …Âı ÷˘ › …Âı. ⁄Ë ⁄˘Ωı flËı ÷˘ ⁄Î¿Ì flËÌ Ω› Ωı›Î ‰√flfi_, ÷ı ◊˘Õ<_¿ ’»Ì flËÌ …Âı. ’»Ì µ¿ı· ·Î‰‰˘ ’ÕÂı. ÏÕV«Î…˝ ±ıÀ·ı …‰Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı fl÷· Ë÷_ ÷ı ƒÏpŒıfl◊Ì …flο ±‹◊_ ◊≥ Ω›. ±fiı ‹ÎÀı ±ÎT›˘ »ı ÷ı. ‘˘‰Î‰Î‚Î ¿’ÕÎ ‹ı·Î_ ±ÎT›Î »ı ÷ı ±ı‹Î_ ‘˘›Î ‰√flfiÎ ’ı·Ì ƒÏp◊Ì ’Î_« fl÷·fi_ ◊≥ Ω›. ¿÷ν ◊Λ »ı ±ıÀ·ı. iÎÎ÷Î ◊Λ ±ıÀ·ı flËÌ √›Î ÷ı ŒflÌ ‘˘‰Î ’ÕÂı. ⁄Á ±ıÀ·_ … »ı ⁄‘_. ±fiı ’»Ì ±Î’HÎı ◊˘Õ<_ flËı. ¿’ÕÎ_ ‘˘›Î ’»Ì ’λ_ ¿’ÕÎ_ ‘˘‰Î …≥±ı. ±Î ‹ı·_ flËÌ √›_, ±Î µ…‚_ ≠ffi¿÷ν — ±fiı CÎHÎÌ ‰¬÷ ÷˘ …±ı ÷˘ ∂ÕÌ › Ω›. ◊›_. ±ı ⁄‘_ ¿fl‰Î …≥±ı ÷˘ ‰‘Îflıfi_ flËı. ±ı ÷˘ …ı ‘˘‰Î≥ Ω› ±ı ⁄fl˘⁄fl ¿„QM·À … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ∂ÕÌ › Ω›. ±Î¬_ ∂ÕÌ Ω›. ÏÁBfiı«fl ¿flı »ı fiı fiÎfiÌ, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊¥ Ω›. fiÎfiÌ ÁÌBfiı«fl ¿flı ÷˘ ÷ı ’÷ı ¿ı fiÎ ’÷ı ? ≠ffi¿÷ν — ‘˘‰Î≥ √›Î ÷ı ‘˘‰Î≥ √›Î ! ≠ffi¿÷ν — ’÷Ì Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ‘˘‰Î›Î ‰√flfiÎ flèÎΠˢ› ±ıÀ·Î ‘˘‰ÎfiÎ ⁄Î¿Ì flèÎÎ.
 16. 16. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 383 384 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) …±ı ±ıÀ·ı ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ ±ı¿ı› ¿‹˝ ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì. fiËŸ÷fl ÷˘ I›Î_ ŒflÌ ’Õı, ŒflÌ ∂¤˘ ◊Λ ’HÎ ◊≥ Ω›. ’wWÎÎ◊˝ ¿_≥ ¿Î⁄‹Î_ »ı fiı, ’HÎ ±Î√‚ … »ı ÷ı ±ı¿Á˘ ’_ÿfl ‹ÎHÎÁ˘fiÌ ΩhÎ΋Î_ ¿ıÀ·Ì ‹Î◊ÎŒ˘Õ ¿flÌ ’wWÎÎ◊˝ œÌ·˘ ‹Ò¿Ì ÿı »ı. ˢ› ! ±Î ·˘¿˘fiÎ ±Î Ïfl‰Î… ±Î‹ »ı, ±Î‹ »ı fiı ±Îfi_ ±Î‹ ¬flÎ⁄ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÏÕV«Î…˝‹Î_ ¿Â_ Œfl¿ fi◊Ì ’Õ÷˘. ÏÕV«Î…˝ ±ıÀ·_fiı »ı, ÷ıfi_ ÷ı‹ ¬flÎ⁄ »ı fiı, ±ı¿ …HÎ ¿Ëı, fiÎ, ÁÎfl_ »ı fiı ±ı¿ …HÎ ¿Ëı, ±ıÀ·_ … ˢ› »ı. ¬flÎ⁄ »ı. ‹Î_è΢‹Î_èÎ ¤Î_…√Õ, ’Î_ÁflÎ flËı … fiËŸ fiı ! ±fiı ±Î ΩhÎ΋Î_ ±Î’HÎÎ_ ±ı¿Á˘fiı ’_ÿfl ‹ÎHÎÁ˘ Ë÷Î_ ÷˘› ¤Î_…√Õ fi◊Ì ◊¥. ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝ … ◊›Î ¿flı »ı ’HÎ ¤‹Ìfiı, ⁄˘Ωı ‰‘Ìfiı ◊Λ hÎHÎ ËΩfl ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎ΋Î_ ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ¿ı‰Ì ÁflÁ «Î‰Ì »ı, »ı. ±ı‹fiı ±fi¤‰ »ıfiı ? ±Î‰ı »ı ÷ı ’Î-’Î ¿·Î¿ ¿˘≥ …B›Î±ı ‹fiW›fiÎ_ ‹fi ⁄_‘Λı·Î flËı. √Ò_«Î› »ı, ±Õ‘˘-±Õ‘˘ ¿·Î¿ Á‘Ì √Ò_«Î› »ı fiı ! ±ı … ⁄˘Ωı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’ …ı ¿Ë˘ »˘fiı ¿‹˝ ±˘»Î_ ◊≥ Ω› »ı iÎÎfi ‹Y›Î ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±Î’HÎı ‰‘ı @›Îflı ? ’»Ì, ÷˘ ±Î’ F›Îflı iÎÎfi ±Î’˘ »˘ I›Îflı ±‹ÎflÎ ¿‹˘˝ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ ÿÎÿÎlÌ — ˉı ƒÏp fiΠˢ› ÷˘, iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ flË̱ı ÷˘ ⁄˘Ωı fiά˘ »˘ ! ±ıÀ·Î ‹ÎÀı … ±‹ÎflÎ ±Î ¿‹˘˝ ±˘»Î_ ◊≥ Ω› »ıfiı ? ‰‘Ì Ω›. ±ıÀ·ı … ±˘»_ ◊›_fiı ? ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı‹Î_ ‹ËŸ ¬˘÷flı »ı ¬fl˘ ? ‹ËŸ Á_¿˘fl‰Î ‹‚ı ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊≥ Ω›. ’»Ì …ı ¤V‹Ì¤Ò÷ fiˢ÷Î »ı ¬fl_ ? ◊›Î, ÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ◊Ì …÷Î_ flËı. ÷ı‹ »÷Î_ ⁄Ë «Ì¿HÎΠˢ› ÷˘ ¿_≥¿ flËÌ Ω› ÷˘ ◊˘Õ<_¿ ±Î‰÷Î ¤‰fiı ‹ÎÀı ÏÁS·¿ flËı. ±ı ’ıÀÌ‹Î_ flËıfiı, ‹ÎÀı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Á_¿˘fl÷˘ fi◊Ì, ±ı ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷ fiËŸ ’ıÀÌ ‰ı«Î÷Ì ÷ıÀ·Î ËÎv ·ı »ı fiı ·˘¿˘ ! flά÷˘. Á_¿˘fl-⁄_¿˘fl‰Îfi_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω›_. ’HÎ …ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ fiı “Ëε À< ÕÌ·” ±ı‰_ ±ı ¿flÌ Â¿÷˘ fi◊Ì. ±ËŸ Â_ ÏÕ·Ì_√ ¿fl‰_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ flËı ÷˘ ±ı ‰‘ı »ı. ÷ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. …ı‹ ¿˘≥fi˘ ±‰‚˘ ±Ï¤≠Λ fiÎ ’Õı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ’Õı, ±Î ⁄Ë µ’¿ÎflÌ »ı, µ’¿ÎflÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘Ωı ‰‘Ì Ω›fiı ! √Ò_«Î›Î ¿flı, ¤≥. ’»Ì ±ıfi˘ ÀÎ≥‹ ⁄_‘ ◊≥ Ω›. ±ı‰_ “Ëε À< ÕÌ· ‰Ì◊ ËÌ‹” ΩHΉ_ Ωı≥±ı. ◊Λ ±ıÀ·ı …÷_ flËı √Ò_«Î›ı·_. ’»Ì flèÎ_ ⁄Î¿Ì ‘˘‰Îfi_. ÀÎ≥‹ ◊Λ ±ıÀ·ı √›ı … »^À¿˘. ÿflı¿fi˘ ÀÎ≥‹Ÿ√ ˢ›. Á_›˘√ ω›˘√Ì ◊‰_ … ’Õı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ëε À< ÕÌ·fiÌ …ı Á‹…HÎ »ı ±ı ±Î iÎÎfi ’»Ì ≠iÎÎ ΩB≤÷ ◊›Î ’»Ì … ±Î‰ı »ı fiı ? ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎ …ı ±‰‚Ì Ë˘› »ı ÷ı ±ıfiÎ ±Î‘Îflı flËÌ Ω› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì … V÷˘. ’Ëı·Î_ ˢ› fiËŸ fiı ! ⁄Ï© ÷ı ¿ıÀ·_ ÿı¬ÎÕÌ Â¿ı ? ⁄Ë ⁄Ï©ÂÎ‚Ì fiı ±Ë_¿ÎflÌ ±Î_‘‚Î, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±˘»Î_ ÿÎÿÎlÌ — Á‹…HÎ ÷˘ ⁄‘Ì ÕÎËÌ »ı ’HÎ ±Î ¿‹˘˝ «Ì¿HÎÎ_ ⁄Ë »ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÁÎflÎ_, Ï⁄«ÎflÎ. fiı, ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËÌ Â¿÷˘ fi◊Ì. »÷Î_ ’wWÎÎ◊˝ ˢ› ÷˘ flËÌ Â¿ı. ±ı¿ Œıfl˘ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ŒflÌ ∂¤˘ ◊≥ Ω›, ŒflÌ ’Õı, ŒflÌ ∂¤˘ ◊≥ Ω›. ±Î ⁄‘_ ΩHΉΠ’˘÷ÎfiÎ fi∞¿‹Î_ µk΋ ÏfiÏ‹kÎfi˘ Á_›˘√
 17. 17. iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿ 385 386 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) Ωı≥±ı, Œ@÷. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ωϑ ¿fḻı ÷ı CÎÕ̱ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiΠˢ›, ÷ı CÎÕ̱ı ±ı¿{ı@À iÎÎfiÌ’vÊ ÷flÌ¿ı ˢ›, fiËŸ ÷˘ ÷‹Îv_ ¿Î‹ Œ‚ı fiËŸfiı ! ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Îfi_ …ı ∞‰fi Ë÷_, ±ı ∞‰fi‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ıfiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı¿{ı@À ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ı.±ı‹.’Àı· ◊¥ Ω‰ ¿ı Â_ ◊Λ ±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ◊≥ Ω› »ı ŒıflŒÎfl. …ıÀ·˘ ΩB≤÷ ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ◊≥ Ω› ŒıflŒÎfl. …ıÀ·˘ ΩB≤÷ ˢ› ±ıÀ·ı µÕÌ Ω› ⁄‘_ ±ı‹ fiı ±ı‹. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ. ωϑ ‰¬÷ı ÿÎÿÎ ±ı¿Î¿Îfl ! ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’vÊ ±ıÀ·ı ±ı.±ı‹.’Àı· ? ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ ±ı¿ ‰¿˝‹Î_ ±‹ı fiΠˢ¥±ı, ⁄ı ‰¿˝ ±‹ÎflÎ ÿflı¿ ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı.±ı‹.’Àı· ÷˘ ±Î ⁄˘ÕÌ. ±‹ı iÎÎfiÌ ’vÊ ÷ı ‰¬÷ı. ±Î ◊˘Õ˘¿ … ‰¬÷ ±Î ωϑ ◊Λ I›Îflı ±ı¿ ‰¿˝‹Î_ ˢ™, ⁄Î¿Ì ‰¬÷ı ±ıÀ·ı, fiËŸ ÷˘ ωϑ Œ‚ı fiËŸ ±ı‹fiÌ. ±fiı ±‹Îflı ¿_¥ ±ı‰Ì ¬Î÷Ì ‰¬÷ı, fiËÎ÷Ì ‰¬÷ı ⁄ı ‰¿˝‹Î_ ˢ™. µ÷Ή‚ fi◊Ì ¿ı ¿Î·ı fiı ¿Î·ı ‹˘ZÎı …‰_ »ı ±ı‰_. ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄ı ‰¿˝ @›Î ? ≠ffi¿÷ν — F›Îflıı ÷‹ı ωϑ ¿fl÷Πˢ, I›Îflı ÷‹ı iÎÎfiÌ ’vÊ, ÷˘ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi @›Î_ Ω›, I›Îflı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹fiı fi‰ÕΉ÷Πˢ› ±fiı Ë_ »ı ÷ı ‹ÎflÎ K›Îfi‹Î_ ˢ™ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_ ˢ› ±ıÀ·ı ±‹Îv_ ÷˘ ⁄ı ⁄‘_ … ˢ› Ë_‹ıÂÎ_ ›. ÿÎÿÎlÌ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷˘ ÷ıfiÌ ÷ı … …B›Î±ı ⁄ıÃÎ »ı. ‹ÎflÌ ±ı ÷flŒfiÌ ƒÏp ±˘»Ì ◊¥ Ω›, ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±‹ÎflÌ ƒÏp ÷ı CÎÕ̱ı ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı fi‰ÕΉ÷Πˢ›, ÷‹ı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpΠˢ ÷˘ ⁄ı ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì‹Î_ ˢ›, ⁄Ì∞ …B›Î±ı ˢ›, ÷‹ÎflÌ Ï‰Ï‘ ¿fl‰ÎfiÌ ÷ı ‰¿˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ‰¬÷ı. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı fiËÎ÷˘ ˢ™, ±Î ±ı‹fiÌ ΩıÕı ‰Î÷˘ ˵ ¿fl÷˘ Ω™. ±‰V◊α˘‹Î_ ±V‰V◊, V‰‹Î_ V‰V◊ ! ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎÌ ΩıÕı … LËΛ »ı. ¿˘¥fiı ±ı‹ fiÎ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ⁄ÌΩ ¿Î‹‹Î_ »ı ±fiı ⁄ÌΩ ‹ÎHÎÁ˘ ⁄ÌΩ ¿Î‹‹Î_ ’Õıfiı ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ …ı ±‰V◊Î µI’Lfi ◊Λ »ı ±ı ±‰V◊Î ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ »ı ±fiı ±Î ΩHÎ̱ı ¿ı ¬˘‰Î¥ √›˘, ¿_¥¿ ¬˘‰Î¥ √›˘ ±ı‰_ ·Î√ı. ±‹Îv_ ±ı‰_ fiÎ »ı ÷ı ±‰V◊α˘‹Î_ flËı »ı ‹ÎÀı ±V‰V◊ flËı »ı. V‰ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, ÷ı ¬⁄fl ’Õı. ±Ï‰fiÎÂÌ‹Î_ flËı ÷˘ V‰V◊ flËÌ Â¿ı fiı fiËŸ ÷˘ ’ı·˘ ±V‰V◊ ◊›Î ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±ı ’˘÷ı Ωı¥ ¿ı ±fiı ΩHÎÌ Â¿ı ¿ı ±Î ±‰V◊΋Î_ ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÷‹ı ωϑ ¿fl÷Πˢ I›Îflı ±ı¿ ¿Î‹ ±ıÀ·ı ¿› ¿Î‹ ±ı ? ±V‰V◊ flËı »ı »÷Î_ › V‰V◊ fi◊Ì flËı‰Î÷_ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Ωı¥ ¿ı. »÷Î_ › ±V‰V◊÷Î Ω› fiËŸ. I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı¿ … ¿Î‹‹Î_, ±ı ωϑ ¿fl‰Ì ±ı‹Î_ … ˢ›. ±Î√‚ Â_ ◊Λ »ı ¿ı ΩıfiÎfl ±ı ÿÎÿαı ±Î’ı·˘ ±ÎI‹Î »ı. ©ÎI‹Î … ≠ffi¿÷ν — ±fiı iÎÎ÷Î-ƒpÎ I›Îflı ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ? ±Î ΩıfiÎfl »ı. ±Î’HÎı ⁄‘Î ÷ı w’ı flË̱ı, ÷˘ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ⁄οÌ

×