Spiritual aaptvani 04 01-index

431 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 04 01-index

  1. 1. (5) ±Ï¤≠Λ ±fiø‹ÏHοΠ±Ï¤≠Λ˘fi˘ ±_‘Î’˘ 57 ±Î‰¿Îfl‰Î ›˘B› ±Ï¤≠Λ ! 62 ±Ï¤≠Λ fiı ¥ÏLƒ›˘ ! 58 ±Ï¤≠Λfi_ V‰w’ ! 62 (1) ΩB≤Ï÷ ±Ï¤≠Λ‹Î_◊Ì ±À¿HÎ ! 58 Ï‹l «ı÷fi ≠I›ı ±Ï¤≠Λ ! 63 ΩB≤Ï÷ ˢΩı ±«‚ V‰¤Î‰fiÌ 1 “›˘√-Ïø›Î¿Î_Õ” ΩB≤Ï÷ fi ±Î’ı !! 9 ±Ï¤≠Λ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »^Àı ?! 58 ¤Î‰ Ïfi_ƒÎ‹Î_◊Ì Ω√˘ ! 1 ΩB≤Ï÷, ΩB≤Ï÷fiÌ ¤…fiÎ◊Ì … ! 12 (6) ±Î‰Õ÷fi˘ ±_‘Î’˘ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷ — V‰w’ ΩB≤Ï÷ ! 2 ¤Î‰ Ïfi_ƒÎ À΂˘ 12 ¿ı‰‚iÎÎfi ±ıÀ·ı... 2 ÁÎ«Ì Á‹ÎÏ‘, ΩB≤Ï÷ ÁÏË÷ ! 13 ±Î‰Õ÷, “±ı¿Á’À˝” ◊÷Î_ ±À¿Î‰ı ! 64 ÷ÎflHÎfi˘ «˘’Õ˘ ! 66 Á_ÁÎfl ΩB≤Ï÷ ÿ—¬fi_ µ’Î…˝fi ! 2 “Ë_” ¿˘HÎ ? ΩH›ı, ΩB≤Ï÷ ¬Ò·ı ! 14 (7) ±_÷flΛ fl‹¿ÕÎ_fiÌ fl‹HÎ÷Î ! 3 ±¿÷ν’ÿ, I›Î_ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ! 14 ±_÷flΛ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ? 68 iÎÎfiÎ_÷flΛ, ÿ½fiÎ_÷flΛ - ÂıfiÎ◊Ì ? 71 ΩB≤Ï÷ … ’ÏflH΋ı ‹˘Z΋Î_ ! 4 µ’›˘√ Â_ ? ΩB≤Ï÷ Â_ ? 15 ‹˘ZÎ ‹Î√˝‹Î_ ±_÷flΛ ! 71 ≥„Lƒ› iÎÎfi — ΩB≤Ï÷ 5 ±ø‹ ωiÎÎfi ◊¿Ì ΩB≤Ï÷ ! 16 Ïfi…ÿ˘Êÿ½fi 7 ±Î√˛Ë ‹ÎhÎ ¤Î‰ÏfiƒÎ … !! 16 (8) Ï÷flV¿Îfl-÷fl»˘Õ “À˘’‹˘VÀ” ΩB≤Ï÷ ! 7 ÏË÷ÎÏË÷fi˘ ω‰ı¿-÷ı › ΩB≤Ï÷ 17 …ıfi˘ Ï÷flV¿Îfl, ÷ıfi˘ … ¤› ! 74 ÷fl»˘Õ, ¿ıÀ·Ì Ωı¬‹Ì ! 75 ¤Î‰ ΩB≤Ï÷-V‰¤Î‰ ΩB≤Ï÷ 8 iÎÎfi̱˘ Ω√˛÷ I›Î_ …√÷.. 18 ÷fl»˘Õfi˘ µ’Λ ¢ ? 76 ΩB≤Ï÷fiÌ Âw±Î÷... 9 «_«‚÷Î … ÿ—¬fi_ ¿ÎflHÎ ! 18 (9) “T›„@÷I‰Á˙fl¤” (2) K›Îfi ‰Ì÷flÎ√ı ‰I›Î˝ “±Î” “iÎÎfiÌ”! 78 Ïfiÿ˘˝Ê ƒ„WÀ I›Î_ …√ Ïfiÿ˘˝Ê !! 87 K›Îfifi_ V‰w’ ! 22 K›ÎfifiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ! 28 1958fi_ ±ı ±ÿ˚¤÷ÿ½fi ! 79 ¿÷ν ◊›˘ ÷˘ ⁄Ì… ’Õı ! 88 K›Îfi — K›ı›, K›Î÷Îfi_ ±fiÁ_‘Î ! 23 ±ÎI‹K›Îfiı … Á‹ÎÏ‘ 28 iÎÎfifiÌ flÌ÷ fiΠˢ› ! 80 ±ÎI‹iÎÎfi ‹Y›_ ? ¿ı ≠√À ◊›_ ? 88 ±Ëo¿Îfl-K›Îfi‹Î_ fiËŸ, ’HÎ Ïø›Î‹Î_ ! 25 “iÎÎfiÌ”, ‹˘ZÎfi˘ ’flΉ˘ ±Î’ı !! 81 ...I›Îflı ‰ÎHÎÌ Ï‰iÎÎfifiı ¿ËÌ Ω› ! 89 (3) ≠ÎflO‘-’vÊÎ◊˝ ÏfiÏ‹kÎfiÌ ‹ËkÎÎ ! 84 ...±ı ¿ı‰_ ±ÿ˚¤÷ Á¬ !! 90 ’H›ˆfi˘ Á_⁄_‘ ¿›Î_ Á‘Ì ? 85 “iÎÎfiÌ”fiÌ V‰Â„@÷ ¬Ì·‰ı !! 90 ’vÊÎ◊˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? 30 ’vÊÎ◊˝ ¿›˘ ¿fl‰˘ ? 38 ‘‹˝K›Îfi 85 “iÎÎfiÌ”fiı µ’‹Î- ?! 90 ’Ϋfi‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿ıÀ·˘ ? 31 ’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı µ’›˘√‹› ∞‰fi ! 43 ¿·K›Îfi 86 “iÎÎfiÌ”fiÌ ’fl¬ !! 91 ∞‰˘fi_ ∂K‰a√‹fi, ¿¥ flÌ÷ı ? 33 “T›‰„V◊÷”fiÌ ›◊Î◊˝ Á‹… ! 44 ‹fi ±fiı ±ÎI‹Î 86 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-¿ı‰Ì Ïø›Î¿ÎflÌ !! 92 ÷˘ ÁΫ˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘ ? 35 ¤ÎB› ‹˘À<_ ¿ı ’vÊÎ◊˝ ? 47 ≠ı‹ ±fiı ¤„@÷ 86 ≠ÎflO‘ ¿‹˝ Â_ ? 36 øÏ‹¿‹Î√˝, ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊ν‘Ìfi ! 49 Á_Ï«÷ ¿‹˝ Â_ ? ≠ÎflO‘, ¿¥ flÌ÷ı µÿ›‹Î_ ±Î‰ı ? 52 (10) ±ø‹‹Î√˝ ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ±fiı ≠ÎflO‘ ¿‹˝ ! 37 ÁŒ‚ ◊Λ ÷ı ’vÊÎ◊˝ ! 53 “iÎÎfiÌ” ¿Ú’Î◊Ì … “≠ÎÏM÷” ! 94 ±ø‹‹Î_ ’ÎhÎ÷Î ?! 96 (4) l©Î ... ±’Ò‰˝ fiı ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ !! 95 ±Ë˘ ! ±Î‰_ ±Ω›⁄ iÎÎfi !! 97 ±_‘l©Î-±iÎl©Î ! 55 l©Î-iÎÎfi ! 56 (11) ±ÎI‹Î ±fiı ±Ëo¿Îfl ±ÎI‹l©Î-≠¤l©Î ! 56 ÁfiÎ÷fi «ı÷fi ! 99 ±Ëo¿Îflfi_ V‰w’ ! 101 41 42
  2. 2. ¿<ÿfl÷ ±ıÀ·ı.. 99 ‘‹˝ — ¤ıÿ V‰w’ı-±¤ıÿ V‰w’ı 102 (17) ¤√‰Îfifi_ V‰w’ iÎÎfiƒ„WÀ◊Ì ¿˘fi˘ ¿˘fiÎ ’fl ¿Î⁄Ò ? 99 ÷flHÎ÷ÎflHÎ … ÷Îflı !! 103 ≥rflfi˘ ±_ ¿ı Á‰Î* ? 143 Á_¿S’Ì «ı÷fi 144 (12) T›‰V◊Î “T›‰„V◊÷”fiÌ ¤√‰Îfifi_ Á‰˝ T›Î’¿’b_ ! 144 “T›‰„V◊÷ „@÷” ! 105 Áı‰Î‹Î_ Á‹’˝HÎ÷Î !? 106 (18) iÎÎ÷Î’ÿfiÌ ±˘‚¬ ! ¿Î‚«ø ≠‹ÎHÎı... 106 Â_ fi‰Ì … Á‹Î…fl«fiÎ ?! 107 ÷‹ı ±ÎI‹Î ? ±˘‚A›Î ωHÎ ?! 146 ±_÷ı ÷˘ ±Ëo¿Îfl ±˘√‚‰Îfi˘ !! 148 (13) T›‰ËÎfl ‘‹˝ — V‰Î¤Îω¿ ‘‹˝ ±ÎI‹ÎfiÌ ¤Ò·-?!! 147 “iÎÎ÷Δ … “iÎı›” ¿›˘˝ !! 148 Á¬ ’΋‰Î-‘‹˝ ¿›˘ ? 109 ±Ëo¿Îfl ±˘√Y›ı-ÁfiÎ÷fi Á¬ ! 114 V‰ÎK›Î› ¿ı ’flÎK›Î› ?! 147 ±iÎÎfi ÏfiT≤ÏkÎ-ωiÎÎfi ◊¿Ì !! 149 Á‰˝ Á‹Î‘Îfiı - Á¬ … ! 110 Ï‹J›Î ÿ½fi◊Ì … ÿ—¬˘ !! 114 (19) ›◊Î◊˝ ¤„@÷‹Î√˝ ! ¤√‰÷˚ µ’Λ …, Á¬fi_ ¿ÎflHÎ ! 111 ÿ¬ÕÎ_, µ’¿ÎflÌ ◊Λ ! 115 l©Î … Œ‚ ±Î’ı ! 151 ¤„@÷ — V◊Ò‚◊Ì ÁÒZ‹÷‹ ! 155 ¿Î‚fi˘ ÷ı ¢ ÿ˘Ê ? 112 ’ÿ˚√· Á¬ — µ»Ìfi˘ T›‰ËÎfl ! 116 ¤„@÷◊Ì ¥rflfiÌ ≠΄M÷ ?! 152 ‹˘ZÎ — iÎÎfi◊Ì ? ¿ı ¤„@÷◊Ì ? 156 ±_÷fl Á¬ - ⁄ÎèÎ Á¬ 113 ¤„@÷ — ’fl˘ZÎ ±fiı ≠I›ZÎ ! 153 ’flΤ„@÷ — ±’flΤ„@÷ !! 156 (14) ÁÎ«Ì Á‹… ‘‹˝fiÌ ! (20) √v ±fiı “iÎÎfiÌ” ‘‹˝fi_ V◊Îfi 117 ÁΫΠ‘‹˝fiÌ Á‹… ! 122 ›◊Î◊˝ √v ! 158 “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ ¿ı‰˘ ÏÁ©Î_÷ !! 163 ‘‹˝ — I›Î√‹Î_ ¿ı ¤˘√‹Î_ !?... 117 ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ÷˘.. 123 ·˙Ï¿ √v±˘ ! 159 ‘‹˝fi˘ ‹‹˝ ! 164 ...I›Îflı ‘‹ı˝ flZÎHÎ ¿›* ? 118 V‰¤Î‰¤Î‰ ÷ı V‰‘‹˝ ! 125 “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ÷˘ Á◊‰ÎflÎ …ı‰Î ! 160 ...±ı‰_ ¤Îfi, ÷ı› ‹˘ÀÌ ΩB≤Ï÷ 165 …L‹ ’Ëı·Î_ fiı ‹Ò±Î ’»Ì.. 121 ‰ı’Îfl, ‘‹˝‹Î_ ÷˘ fi … ¢¤ı fiı ! 161 √vfiı ±˘‚¬‰Î... 165 (15) ‰÷˝fi΋Î_ ‘‹˝ ! (21) ÷’ç›Î˝fiÎ Ëı÷ ! ‘‹˝ ±fiı ±Î«flHÎ ! 127 iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ≠‰÷˝fi ! 130 ÷’, I›Î√ fiı µ’‰ÎÁ ! 167 µ’‰ÎÁ‹Î_ µ’›˘√ ! 173 ‹fiW›’HÎÎfiÌ ÁÎ◊˝¿÷Î 127 Á‰‚΋Î_ „@÷ ‹Î√‰Ì ’Õı ! 131 ≠ÎM÷ ÷’ ! 168 ...±ı¿ı› µ’‰ÎÁ fi◊Ì ◊›˘ ! 176 ¿·ıÂ, I›Î_ ‘‹˝ fiËŸ ! 128 ≠Î◊˝fiÎ◊Ì Â„@÷±˘ ≠ÎM÷ 131 “iÎÎfiÌ”fiı I›Î√ÎI›Î√ ?! 169 µH΢ÿflÌ-ΩB≤Ï÷fi˘ Ëı÷ ! 176 ±ø‹Ï‰iÎÎfi — fi‰˘ … ±Ï¤√‹ !! 128 ≠Î◊˝fiÎ — ÁI›fi˘ ±Î√˛Ë ! 132 ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ! 170 “µ’‰ÎÁ”, »÷Î_ ¿ÊΛ ?! 177 ±ÎiÎÎ ±ı … ‘‹˝ ! 130 “ÿÎÿÎ¥” ±Ï√›ÎflÁ 170 µ’‰ÎÁ◊Ì ‹„@÷ ! 180 (16) flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝ — ωiÎÎfi ±Î›_Ï⁄· —±ı¿ “ÁΛ„LÀÏŒ¿” ≠›˘√! 172 “¿fl˘”- ’HÎ Œ‚ l©Î◊Ì … 180 flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝, Õı‰·’ ◊‰Î ! 134 iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î ! 138 (22) ·˙Ï¿¿‘‹˘˝ ! ‰Ì÷flÎ√‘‹˝ … ‹˘ZÎÎ◊ı˝ ! 135 ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î ! 139 ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ¿›˘ ‘‹˝ ? 182 “±ÎI‹Î”, “iÎÎfiÌ” … ±˘‚¬Î‰ı ! 185 “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝fiÌ ‹›Î˝ÿÎ ! 136 √E»-‹÷ I›Î_ “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ ! 140 ‘‹˝, ’Z΋Î_ ¿ı ÏfiW’Z΋Î_ ? 183 ·˙Ï¿ ‘‹˘˝, ¶_¶‹Î_ … flάı ! 186 ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ‘‹˝fiÌ ’ÎflÎÂÌÂÌ ! 136 ‘‹˝ÁÎfl ±ıÀ·ı 140 ‘‹˝‹Î_› ‰ı’ÎflÌ T≤ÏkÎ... 184 ÷÷˝ Œ‚ı ÷ı ‘‹˝ ! 187 ‹A› ¤Î‰fiÎ, ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ !! 137 ‘‹˝ Â_ ? ωiÎÎfi Â_ ? 141 ... ÷˘ “ÏflÀfi˝ÏÀÏ¿À” Ï÷›*«fiÌ ! 185 ‘‹Î˝‘‹˝ ±ÎI‹Î ! 138 43 44
  3. 3. (23) ‹˘ZÎ ’΋‰˘, K›ı› ! (30) Á_›‹ ’ÏflHÎ΋ ‹˘ZÎ, ±ı Â_ »ı ? 188 ¤Ò· ‰√flfi˘ ◊Î ! 195 ›◊Î◊˝ Á_›‹ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? 228 Á_›‹ ±ı … ’vÊÎ◊˝ 230 ‹˘ZÎ≠΄M÷fi˘ ‹Î√˝ ! 189 ‹ÎhÎ ‹˘ZÎfi_ … Ïfi›Îb_ ! 196 Á_›‹◊Ì … ±ÎI‹Â„@÷ ≠√Àı ! 229 ·˘¤ Á΋ı Á_›‹, ¿¥ flÌ÷ı ? 231 ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ÁfiÎ÷fiÁ¬... 190 ‹˘ZÎ, V◊Îfi ¿ı ÏV◊Ï÷ ? 196 Á_›‹fiÎ V¿˘’fi˘ ·Î¤ µÃΉ˘ ! 229 ÏÁ©√Ï÷, ÏV◊Ï÷ ¿ı‰Ì ! 191 ±CÎfl˘, ‹˘Z΋Î√˝ ¿ı Á_ÁÎfl‹Î√˝ ? 197 (31) ¥E»Î ’ÒÏ÷˝fi˘ ¿Î›ÿ˘ ! ‹˘ZÎfi_ V‰w’ ! 192 ÁΫ˘ ‹‹ZÎ ¿ı‰˘ ˢ› ? 197 ¿<ÿfl÷, ¿ı‰Ì ¿Î›ÿıÁfl ! 232 ≥E»Î, ÷ıfiÎ_ ≠I›ÎA›Îfi ! 235 V‰√˝, »÷Î_› ⁄_‘fi ?! 192 ±ÎI‹Î ±⁄_‘, ¿¥ ±’ıZÎαı ? 198 ≥E»Î, I›Î_ ±_÷flΛ ! 234 ωfiÎÂÌ «Ì… fiÎ ¬’ı ! 193 ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ?! 198 (32) ÀÌ.‰Ì.fiÌ Àı‰˘ ! …√÷fiÌ ÁkÎÎ @›Î_ {Ò¿ı ? 194 ... I›Îflı ±√I›÷Î ÂıfiÌ ?! 236 ÀÎ¥‹ ’ÎÁ ¿ı ∞‰÷fl ‰ıÕŒ›Î_ ?! 237 (24) ‹˘Z΋Î√˝fiÌ ≠÷ÌÏ÷ ! (33) ·˘¤fiÌ ±À¿HÎ ‹˘ZÎ ≠΄M÷-‹Î√˝ÿ½fi ! 199 ‹˘ZÎ-’˘÷ı ’˘÷Îfi_ ¤Îfi ◊›ı ! 201 ’flÁkÎÎ, I›Î_ ·˘¤ ¢ ?! 238 I≤„M÷, ±ÎI‹iÎÎfi ωfiÎ fi◊Ì ! 239 (25) ±Î¥ ±ıLÕ ‹Î› ·˘¤◊Ì ≠ÎÏÅ ¿ı ¬˘À ! 238 ·˘¤Ìfiı ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷˘fi˘ ·˘¤ ! 239 “Ë_” ¿ı‰Ì flÌ÷ı »^À<_ ’Õı ?! 205 “iÎÎfiÌ” … ‹˙Ï·¿ Œ˘Õ ±Î’ı ! 207 (34) ·√΋ »˘ÕÌ ÿ˘ (26) ›Îÿ√ÌflÌ-flÎ√¶ıÊΑÌfi ÷˘ ¿÷ν’ÿfi˘ ±K›ÎÁ »^Àı ! 240 ÏÕV«Î…˝ V‰w’˘, Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬ı ! 243 ÷̉˛ VQ≤Ï÷, I›Î_ ÷̉˛ flÎ√¶ıÊ ! 209 ≠ÂV÷ flÎ√, ‹˘ZÎfi_ ¿ÎflHÎ ! 212 “iÎÎfiÌ”fi˘, ¿ı‰˘, ≠›˘√ ?! 241 ÕˇÎ‹ıÏÀ¿‹Î_ ¿÷ν’ÿ fiËŸ ! 244 “«Î…˝-ÏÕV«Î…˝”fi_ ÁΛLÁ ! 242 Á_›‹, ±_Ï÷‹ ÿÂÎfi˘ ! 245 VQ≤Ï÷-ωVQ≤Ï÷ ¿fl‰Ì ‹U¿ı· ! 210 ›Îÿ ? -¿ıÀ·˘ ‹˘À˘ ’Ïfl√˛Ë !! 213 iÎÎfiÌfiı VQ≤Ï÷ ?! 211 (35) ¿‹˝fiÌ ◊Ì›flÌ (27) Ïfi¬Î·Á ! T›‰ËÎfl‹Î_, ¿‹˝ Â_ ? ‘‹˝ Â_ ? 246 Ïfi_ÿÎfi_ ¿‹˝⁄_‘fi ! 263 …√÷ı ¿÷ν ◊Ì›flÌ … ΩHÎÌ ! 246 ¿‹˝ »ıÿfifiÌ ÁkÎÎ ! 264 Ïfi¬Î·Á÷Î Ïfi¤˝› ⁄fiΉı ! 214 ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ¿˘HÎ ? 247 “≠¤V‹flHÎfiÌ ËıS’ ?! 264 (28) ‹@÷ ËÎV› ! ±ı ±Ëo¿Îfl ¿˘HÎ ¿Îœı ? 249 ¤√‰Îfifiı› ¿‹˝⁄_‘fi ?! 265 Áfl‚÷Î, ÷ıÀ·_ ‹@÷ ËÎV› 217 ‹@÷ËÎV›, ‹@÷’vÊfi_ ! 218 ±iÎÎfi, I›Î_ ±Ï‰fl÷ ¿‹˝⁄_‘fi ! 249 “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ_ ÏÿT›¿‹˝ ! 265 iÎÎfi, I›Î_ ¿‹˝⁄_‘fi … fiËŸ ! 250 ¿‹˝fi_ V‰w’ ! 266 (29) Ï«_÷Î — Á‹÷Î ≠ΛÏçkÎı, ¿‹˝ Ë‚‰Î_ ⁄_‘Λ ! 250 ¿‹˝ ±fiı “T›‰„V◊÷” 267 ¤Ò÷¿Î‚, “±I›Îflı” ¿˘HÎ Á_¤Îflı ? 220 Á‹÷Î, I›Î_ flÎ√¶ıÊ fiËŸ ! 225 ¿‹˝⁄_‘fi, ‹fiW›√Ï÷‹Î_ … ! 251 ¤Î‰⁄Ì… Á΋ı «ı÷˘ ! 267 ’flÁkÎÎ ±Ï‘¿Îfl, Ï«_÷Î …L‹Î‰ı ! 221 Á‹¤Î‰ — Á‹÷Î - Œıfl ¢ ? 225 ¿‹˝ ¿ıÀ·Î ±‰÷ÎflfiÌ ÏÁ·¿ ! 252 ¿‹˝-·›fiÌ ≠÷ÌÏ÷ ! 268 Ï«_÷Î, ÁŒ‚÷Îfiı ±‰fl˘‘¿ ! 222 “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”-fiyÌ ◊›ı µ¿ı· ! 225 ÏËÁÎ⁄ ¿¥ flÌ÷ı «>¿‰Î› ?! 253 ’ÿ˚√·fiÎ_ ¿‹˝⁄_‘fi ¿¥ flÌ÷ı ?! 268 ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ÂÎ_Ï÷ flËı ?! 223 Á‹÷Î ¤Î‰ — iÎÎ÷κWÀΤΉ ! 226 ±Îl‰ Ïfi…˝flÎ — Á_‰fl, ⁄_‘ ! 254 «Ì¿HÎÎ ¿‹˝◊Ì µ¿ı· ! 268 “iÎÎfiÌ”fiÎ ÁÎÏfiK›ı, ¿ı‰Ì Ïfiflο<‚÷Î! 224 I≤WHÎÎ, I≤„M÷ fiı Á_÷˘Ê ! 226 ¤Î¤fi_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl ! 256 Ï«¿HÎÎ ¿‹˝ ±ıÀ·ı Â_ ? 269 45 46
  4. 4. V◊Ò‚ ¿‹˝-ÁÒZ‹ ¿‹˝ 257 “ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝” ¿¥ flÌ÷ı ¿flΛ ? 270 ¬˘ÀÎ_ ¿‹˝◊Ì »^À¿Îfl˘ ! 262 ±ÎI‹Î ±fiÎÏÿ◊Ì Â© … ! 272 ¿‹˘˝, ’Î’-’H›fiÎ_ ! 263 ¿fl‰_, ¿flΉ‰_ fiı ±fi‹˘ÿ‰_ ! 272 (36) ¤Î‰, ¤ÎT› fiı ¤Î‰¿ ¤Î‰¿ … ¤Î‰fi˘ ¿÷ν ! 274 ¤Î‰¿, Á‹ÁflHÎ ≠‹ÎHÎı ’·ÀΛ ! 277 ¤Î‰‹Î_ ¤Y›˘, ÷˘ ¤ÎT› ! 275 ¤Î‰˘‹Î_ fi ¤‚ı ÷˘ ‹„@÷ ! 279 ¤Î‰¿fi_ V‰w’ 275 T›Î’¿-T›ÎM› ! 280 ¤Î‰¿fi˘ ±Î‘Îfl, Á_ÁÎflÌ iÎÎfi ! 276 ≠‹ı›-≠‹Î÷Î ! 281 (37) Ïø›Î„@÷ — ¤Î‰Â„@÷ Ïø›Î„@÷, ’flÁkÎÎ ±Î‘Ìfi ! 282 ¤Î‰fi_ Œ˘‹˝ ! 288 ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı Œ‚ ±Î‰ı ! 283 ¤Î‰ … ‹A› ±ıωÕLÁ ! 289 ¤Î‰ — ≥E»Î, Œıfl ¢ ? 283 ƒT›-¤Î‰ ! 292 Á_Ωı√˘fi_ ‹Ò‚, ¤Î‰ ! 284 ¤Î‰‹fi — ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ! 294 ¤Î‰ …ÿÎ_ ! ω«Îfl …ÿÎ_ ! 285 ≠Ï÷¤Î‰ ! 295 Ï¿o‹÷, ¤Î‰fiÌ … 285 V‰¤Î‰-V‰ZÎıhΗ ’fl¤Î‰-’flZÎıhΗ ! 296 ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ ! 287 (38) “V‰”‹Î_ … V‰V◊÷Î ! ±‰V◊΋Î_ ±V‰V◊ ! 298 ±‰V◊Î — ’›Î˝› ! 300 (39) iÎÎfifi_ V‰w’— ¿Î‚fi_ V‰w’ V‰w’ iÎÎfifi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ ! 302 ¿Î‚ ƒT› ! 305 ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ‰÷ı˝ iÎÎfiÌ ! 303 (40) ‰ÎHÎÌfi_ V‰w’ ‰ÎHÎÌ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì ! 306 ∞‰_÷ Àı’flı¿ÕÛ, ¿ı‰Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ ! 313 V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ! 307 ‰ÎHÎÌ, ±ı ±Ëo¿Îflfi_ V‰w’ ! 320 µ’ÿıÂfi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ ! 308 ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ Ï‰fiÎ, fi µ’Λ ! 321 xÿ›V’Âa ÁflV‰÷Ì ! 310 ‰ÎHÎÌfi_ ÀıÏ’_√ ! 321 ‰«fi⁄‚, iÎÎfiÌfiÎ_ ! 311 ‰ÎHÎÌfi_ “«Î…˝” ’˘¥LÀ ! 322 ‹˙fi-÷’˘⁄‚ !! 311 ≠√À ÿ̉˘, I›Î_ ¿Î‹ ◊Λ ! 323 47

×