Spiritual aaptvani 13(p) 08 pg 479 to 497

203 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 13(p) 08 pg 479 to 497

 1. 1. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 479 480 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) fiı, ’HÎ ±ı ±Î’HÎfiı iÎÎfi ·Ì‘Î_ ’»Ì. ˉı iÎÎfi ·Ì‘Î_ ’Ëı·Î ’HÎ ⁄‘Î_fiı ¬⁄fl ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ ¬⁄fl ’Õı. ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎfi ’Ëı·Î_ ’HÎ …ı ¿_¥ ΩHÎı ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ◊Ì ΩHÎı fiı, ΩHÎı ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı »ı ÷ı ¤flı·Î ’Ήfl◊Ì ΩHÎı »ı. [7] ≠ffi¿÷ν — ˉı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì F›Îflı F›Îflı iÎı› Á΋ı ±Î‰ı I›Îflı ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! ÿflı¿ ΩHΉ΋Î_ ±ıfi˘ ±fi¤‰ ±‹fiı ◊Λ. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‹ … ◊›_ fiı, …ı ◊¥ flèÎ_ »ı ±ı ?! iÎΛ¿¤Î‰ — Ï‹l¤Î‰ ! ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_ ◊›Î ¿flı. Ωıfiı, ÁÒ÷Î_ ÁÒ÷Î_ ’√ ÿ⁄ΉÕΉ_ »_ fiı ÷ıfiı › ΩHÎı »ı. Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ÷ıfiı › ΩHÎı. ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı ±‹Îfl˘ ±ÎI‹Î … Ωı¥ flè΢ »ı ±ı‹ Á‹…‰Îfi_ fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ¿èÎ_ fiı ¿ı ±Î ’√ ÿ⁄Ή‰Îfi_ ¿Ëı »ı ±ıfiı › ΩHÎı »ı, ±Î ’√ ÿ⁄Î¥ flèÎÎ »ı ±ıfiı › ΩHÎı »ı, ’»Ì ±Î ‰ÎHÎÌ ¿Ë˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿. iÎΛ¿¤Î‰ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ±ıfiı › ΩH›Î ¿flı ÷˘ ±Î ⁄‘_ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÌ Â¿ı ? ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ’Ëı·Î_ iÎΛ¿¤Î‰ Ë÷˘ … fiËŸ fiı ! Ï‹l¤Î‰ Ë÷˘. ±ı‹Î_ ¿÷ν’b_ fiı ΩHÎ’b_ “Ë_ ¿v_ »_ fiı Ë_ Ωb_ »_” ±ıfi_ Ï‹Z«fl ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±fi_÷ „@÷, ±˘Ë˘Ë˘ ! «˘√flÿ‹ Ωı¥ Ë÷_. ¿ı !! ±Î ±Î_A›˘ ÷˘ ±Î√‚ … ÿı¬Ì ¿ı, ’ı·_ ÷˘ ÿÁı› ÏÿÂÎ Ωı¥ ¿ı. ⁄‘Ì ÏÿÂÎ, ⁄‘Î ¬ÒHÎÎ, ⁄‘Ì ÏÕ√˛Ì±˘‹Î_ ±ı fiÎ ¿flÌ Â¿ı ? ≠ffi¿÷ν — ˉı M›Î˜fl ΩHÎ’b_ ◊¥ √›_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, M›Î˜fl ΩHÎ’b_. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ÷˘ ±ı¿ … ˢ› fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ΩHÎ’HÎÎfi˘ …ı ‰Îflı ‰Îflı ±fi¤‰ ±Î‰ı »ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … ˢ› ’HÎ ÷ı ⁄‘_ ¿ËÌ ±Î’ı. ’HÎ ÂOÿ ¿Ëı‰Î ±ı ±ÎI‹Îfi˘ … ±fi¤‰ ±ÎT›˘ fiı ?! ‹ÎÀı …ÿÎ …ÿÎ Ωı¥±ı, ±ıÀ·ı ±ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ Ωı¥±ı. ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ⁄‘Î ÂOÿ˘ ¤ı√Î fiÎ ¿flÌ Â¿Î›. ±ıÀ·ı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹Î_√ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±ÎI‹Îfi_ …. ’HÎ ÷ı‹Î_ ±Î ⁄ËÎflfi_ iÎÎfi …ı ÿı¬ÎÕı »ı, ±ı ’Ήfl «ı÷fi (Ï‹l«ı÷fi) ÿı¬ÎÕı »ı. ≠ffi¿÷ν — Ωı‰_ ±ıÀ·ı ±Î_¬ı◊Ì Ωı‰ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ±ı‹Î_. ±ı ±_ÿflfi_ ÿ½fi »ı. ÷˘ ±Î’HÎı …ı ΩHÎ̱ı, ±ı ±ÎI‹Îfiı … ¬⁄fl ’Õı »ı ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ …ı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı,
 2. 2. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 481 482 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±fiı Ï‹l«ı÷fifiÌ Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı, ±ı‹Î_ Œıfl ¢ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ΩHÎfiÎflfiı ΩHÎfiÎfl ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — Ï‹l«ı÷fi ωfiÎÂÌfiı Ωı¥ ¿ı »ı. ωfiÎÂÌ ±ı¿·Îfiı … ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı V‰›_ »ı fiı ! ±ı ¿Î›‹fi˘ »ı, ’fl‹ıfiLÀ Ωı¥ ¿ı »ı. ±fiı ‹Ò‚ «ı÷fi »ı ÷ı ωfiÎÂÌ fiı ±Ï‰fiÎÂÌ ⁄ıµ Ωı¥ ¿ı »ı. »ı. ⁄Lfiı› ΩHÎı-…±ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıÀ·ı ’˘÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı ±fiı ⁄Ì…_ ±Î …√÷‹Î_ ±‹fiı ¿_¥ ±Î ÁÒ›˝-«_ƒ ’ÕÌ √›ı·Î fiÎ ÿı¬Î›. ±Î ÁÒ›˝ fiÌ«ı ’ÕÌ ⁄‘_ iÎı› ±fiı ƒU› »ı. √›ı·˘ fiÎ ÿı¬Î›, ±‹fiı I›Î_ fiıı I›Î_ … ÿı¬Î›. ’HÎ ±ı ωfiÎÂÌ iÎÎfifiÎ ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ı ±ı¿·˘ … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ±Î‘Îflı. ±ı iÎÎfi ±Î¬_ ωfiÎÂÌ »ı. ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ iÎÎfi fi ˢ› ! ±Ï‰fiÎÂÌ iÎÎfi‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı ±ı¿·˘ … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ±ıÀ·ı ⁄Ì…_ ¬˘‚‰Îfi_ @›Î_ flèÎ_? ±fiı ⁄ÌΩı ≠ffi ⁄fl˘⁄fl Ë÷˘, ÷˘ ±ıfiı ¿˘HÎ ΩHÎfiÎfl »ı ? ≠ffi¿÷ν — ÿıË ±Î_¬˘◊Ì …±ı »ı, ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¤Î‰‹Î_ »ı, ÷˘ ±ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩHÎı »ı fiı ⁄ıµfiı ΩHÎı »ı. ±ı ’HÎ …±ı »ı. ÷˘ ⁄LfiıfiÌ ƒÏp‹Î_ Ωı‰Î‹Î_ Œfl¿ Â_ ? ≠ffi¿÷ν — V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î …±ı »ı, ±ı Ïfl›· ƒU› »ı ±fiı ±Î ±Î_¬˘ …±ı »ı ±ı Ïfl·ıÀ̉ ƒU› »ı. ±Î Ïfl·ıÀ̉ ƒU›, ’ı·_ Ïfl›· ƒU›. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ffi I›Î_ ’÷Ì Ω› »ı. ±ıLÕ ±ÎT›˘ ¿ı fiÎ ±ÎT›˘ ’»Ì ? ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ÿı¬Î‰‹Î_ Â_ Œıfl ? Ωı‰Î‹Î_ Œfl¿ Â_ ? iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ⁄Ï©◊Ì ¿ı ±ÎI‹Î◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl. ±Î ωfiÎÂÌ ƒU›. Ïfl›·(÷k‰) ‰V÷ Ïfl›·fiı … …±ı. ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰(±‰V◊α˘), ωfiÎÂÌ …±ı. ⁄‘_ ¥„Lƒ› iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — Ë_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊¥fiı Ωı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl_ »_, ÷ı CÎÕ̱ı ±ıı iÎÎfi … fiÎ ¿Ëı‰Î›fiı ! ±ı ÷˘ ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î›. “Ë_ Ωb_ »_” ’HÎ ⁄Ï© … Ωı÷Ì Ë˘› ±ı‹ ·Î√ı »ı. ±fiı “Ë_ ¿fl_ »_” ⁄ıµ ÁÎ◊ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬fl_ ¿Ëı »ı. ⁄Ï© … …±ı »ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ F›Î_ ±Î’HÎı ƒWÀÎ fiı iÎÎ÷Î ⁄ıfiı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Î_ Ωı¥±ı. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ …ı »ı, ⁄Ï© › fi ’ˢӫı I›Î_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ Âw ◊Λ »ı. ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ƒU› fiı iÎı› ⁄ı › ωfiÎÂÌ »ı. ƒU› ±ı¿·_ fiËŸ, iÎı› “±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı Ωı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl_ »_.” “≠›Ifi ¿fl_ »_” ¿Ëı »ı ˵. ‹ÎÀı ÷ı ⁄Ï© … »ı. ˉı ⁄Ï©fi_ «·HΠˢ› ÷ı ‰¬÷ı ⁄Ï© Ωı÷Ì Ë˘› ±ı‹ ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Îfi˘ ΩHÎfiÎfl ±ÎI‹Î »ı, ÷˘ ±ıfiı ΩHÎfiÎfl ·Î√ı »ı ’HÎ ±ı …ı ¿Ëı »ı ÷ı iÎÎfi »ı. ÷ı “÷‹ı” “Ωı›_” ±Î. “Ωı›_” ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ? iÎÎ÷Î ÷flÌ¿ı Ωı›_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î ƒpÎ ÷flÌ¿ı “Ωı›_”. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎ÷Î- ƒpÎ ÷flÌ¿ı Ωı›_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? “±ı‰_ ·Î√ı »ı” I›Îflı ƒpÎ ÷flÌ¿ı Ωı›_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ΩHÎfiÎflfiı ¿˘¥ ΩHÎfiÎfl fiΠˢ›. ±fiı “ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı »ı” I›Îflı iÎÎ÷Î ÷flÌ¿ı ΩH›_. ΩıfiÎfl ÷˘ “÷‹ı” ¿ı ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ⁄fl˘⁄fl »ı. fiÎ … ˢ›. ⁄ÌΩ ¿˘¥ ÁÎËı⁄ ±ÎT›Î_ Ë÷Î ?
 3. 3. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 483 484 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ≠ffi¿÷ν — ’HÎ “±ı ·Î√ı »ı” ±ı‰_ …ı ¿Ëı »ı ±ı ⁄Ï© … ¿Ëı »ı, ¿ı “‹fiı ±Î ÿı¬Î› »ı” fiı ÷ı “Ë_ Ωı™ »_” ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±ı‹ ·Î√ı »ı. Ωı “ΩHΉ΋Î_” ±Î‰ı ÷˘ Ïfl›· (¬fl˘) iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î›. ÷ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© fi◊Ì. ±ı ⁄Ï© Ωı‰Î‹Î_ ˢ›, ±ıÀ·ı ¿ı ⁄Ï© iÎÎ÷Î-ƒpÎ ! ±fiı ÷‹fiı ‰ÎflıCÎÕ̱ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı … »ı, ’HÎ ±Î‰˘ ’ıHÎı◊Ì …±ı »ı ±fiı ±ı Â_ …±ı »ı, ±ıfiı “±Î’HÎı” ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı “±Î ÷΂˘ ⁄ıÁÎÕ‰˘ ’Õı. ⁄Ï© … Ωı¥ flËÌ »ı, Ë_ fi◊Ì Ωı÷˘.” ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiı …ı …±ı »ı ÷ı ±Î’HÎı ≠ffi¿÷ν — ±ı ÏՋοıÂfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı A›Î· ±Î‰ı ¿ı ±Î ⁄Ï©fi_ Ωı‰Î- ˝ »Ì±ı. ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î’HÎı ’˘÷ı ƒpÎ ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ¿fḻı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ΩıfiÎfl ΩHΉÎfi_ »ı ±fiı ±Î “’˘÷Îfi_” Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ »ı ? ¿˘HÎ »ı ÷ı ±Î’HÎı ¬˘‚Ì ¿Îœu_. ±ıÀ·ı ±Î ƒpÎ ¿Î‹ ¿flı »ı ¬fl˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄„©fi_ ÷˘ ±Î‹ ±Î_¬ı ÿı¬Î› ÷ı … Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©◊Ì ’fl …‰Î÷_ fi◊Ì. ÷˘ ±Î ⁄Ï©‹Î_ flËÌfiı … ±◊‰Î ¿Îfi◊Ì Á_¤‚Λ ÷ı, ∞¤◊Ì «¬Î› ÷ı, ±ı ⁄Ï© ⁄‘Ì. Ωı‰Î› »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ¥„Lƒ›fi_ ◊›_ ’HÎ ⁄Ì…_ ⁄‘_ ’HÎ ±_ÿfl «Î·÷_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄Ï©◊Ì ’fl ÷˘ …‰Î›_ … »ı. ’HÎ ⁄Ï©fiı Ë… ’˘ÊHΠˢ› fiı ⁄Ï©fi_ ÿı¬Î‰Îfi_ ¿ı ±Î ’ZÎ’Î÷Ì »ı, ±Î‰Î_ »ı, ÷ı‰Î_ »ı ±ı ⁄‘_ ‹‚ı »ı. ⁄Ï©fiı ’˘ÊHÎ ‹‚ı ÷ı ±‹¿ ¿ÎflH΢fiı ·¥fiı, ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±˘»_ ’HÎ ⁄Ï© … …±ı fiı ? ◊¥ Ω› »ı. ⁄Î¿Ì ⁄Ï©◊Ì ’fl ÷˘ …‰Î›_ »ı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ±ËŸ ±ı‹fiı fl˘… ±Î‰‰Î fiÎ ÿı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ Ωı¥±ı, ±ı ⁄Ï©fi_ …. ±fiı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi-ÿ½fi ÷˘ Ωı‰_ fiı ΩHΉ_ ±ı …ÿÌ ‰V÷ »ı. ƒT›˘fiı …±ı-ΩHÎı, ƒT›fiÎ ’›Î˝›fiı ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© …flο Õ¬˘ ¿flı I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı ±ı¿ ⁄Î… ⁄ıÁ. ΩHÎı, ±ıfiÎ √HÎfiı ΩHÎı ±ı ⁄‘_ ΩHΉ_-Ωı‰_, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ±√fl Ë_ ÷˘ ÿÎÿÎ ’ÎÁı …¥Â. ‹ı· ’Ò‚˘ ! ÷˘ ‹fifiÎ ⁄‘Î ’›Î˝›fiı ΩHÎı. ⁄Ï© ÷˘ ‹fifiÎ_ ’›Î˝› ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì … ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ‹ı· ’Ò‚˘ ¿Ë̱ı ! ΩHÎÌ Â¿ı. F›Îflı ±ÎI‹Î ‹fifiÎ_ ⁄‘Î … ’›Î˝›fiı ΩHÎı. ⁄Ï©fiı, ’Ïfl„V◊Ï÷fiı ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© Õ¬˘ ¿fl÷Ì fi◊Ì ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰‰Î‹Î_, ±ı ÷˘ ±Î‰ı ΩHÎı. ±Ë_¿ÎflfiÎ ’›Î˝›˘ ΩHÎı, ⁄‘_ … ΩHÎı. F›Î_ ⁄Ï© fiÎ ’ˢ_«ı, I›Î_ »ı ⁄flÎ⁄fl ≠ı‹◊Ì. ’»Ì ±ıfi_ «Î· ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹◊Ì ±ıÀ·ı … ⁄Ï©◊Ì µ’fl √›ı·_ »ı ÷ı ±Î iÎÎfi. ±Î ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ï© @›Î_ Á‘Ì Ωı≥ ¿ı ? ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±‹¿ Ëÿ Á‘Ìfi_. Á_ÁÎÏfl¿ iÎÎfi «Î·ı, Á_ÁÎflÌ ¿Î‹¿Î…. ⁄Ï© ±Î …±ı »ı ’HÎ ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ ·ÎB›_ ¿ı “Ë_ Ωı™ »_”, ÷ı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Ωı‰_-ΩHΉ_ …ı ¿Ì‘_ ±ÎI‹Îfi_, ±ı ƒT›˘fiı ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±Î ⁄‘Ì iÎı› ‰V÷fi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ “Ë_” fi◊Ì ·Î√÷˘, ’HÎ ±Î ΩHÎı ? ⁄Ï© ·Î√ı »ı. ’HÎ ±Î ⁄Ï©fi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿˘HÎ ? ±ÎI‹Î. ·˘¿˘ ÷˘ ±Îfiı Â_ ⁄˘·ı ? “Ë_ … Ωı™ »_, Ë_ … Ωı™ »_” ±ı‰_ ·Î√ı »ı. ’HÎ ÷‹ı Â_ ¿Ë˘ ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ! »˘ ? “±Î ⁄Ï© …±ı »ı” ±ı‰_ ·Î√ı »ı. fiËŸ ÷˘ ·˘¿˘ ÷˘ ±ı‰_ … ¿Ëı, ≠ffi¿÷ν — ±ı ƒT›fiı, ƒT›fiÎ √HΑ‹˝ ±fiı ƒT›fiÎ ’›Î˝› fiı ±ıÀ·ı
 4. 4. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 485 486 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı, ±ı‹Î_ Â_ Â_ Ωı≥ ¿ı ? ±ıfi˘ ±ı@{ı@À ÿά·˘ ±Î’˘fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ◊Ì ’HÎ ±ı ? ⁄˘·, ±Î ⁄Ï© ΩHÎı Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î fi∞¿ »ı, ’ı·Î »ıÀıfiÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘fiÎ √HΑ‹˝ »ı ±ı ⁄‘_ ΩHÎı. ’ÿ˚√·fiÎ √HΑ‹˝ »ı ¿ı «ı÷fifiÎ √HΑ‹˝ »ı. ’»Ì ⁄ÌΩ √HΑ‹˝ ΩHÎı› ⁄‘Î_. ±Î¿ÎÂfiÎ ’ÿ˚√·fiı ΩıfiÎflÌ ≠iÎÎ ! √HΑ‹˝ Â_ »ı ±ı ⁄‘_ ΩHÎı. ’»Ì ¿Î‚fiÎ Â_ √HΑ‹˝ »ı ±ı ΩHÎı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ⁄‘Ì ‰V÷ …ı …±ı »ı ±ı Ωı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì ≠ffi¿÷ν — ±ı √HΑ‹˝ ¿Ë˘fiı ! ¿Î‚fiÎ √HΑ‹˝ Â_ ? ±Î¿ÎÂfiÎ …ı Ïø›Î »ı, ±ı ⁄Ï©Ïø›Î »ı ¿ı iÎÎfiÏø›Î »ı ? √HΑ‹˝ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î‹ Ω› ÷˘ ≠iÎÎfiÎ ¤Î√‹Î_ … Ω›fiı ! ±Ë_¿Îfl ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’ÌV÷΂ÌÁ ±Î√‹ ΩH›Îfi_ Œ‚, ÷ı ±Î ⁄‘Î √H΢ ±fiı ⁄Ï©fiÌ Ïø›Î◊Ì ◊˘Õ<_ Á‹… ’Õı, ⁄Î¿Ì ≠iÎÎ ÏÁ‰Î› fiÎ Á‹… ’Õı. ΩHΉÎ. ¿Î‚fiÎ, ±Î¿ÎÂfiÎ, ⁄‘ÎfiÎ √H΢, √HΑ‹˝ ΩHΉΠ÷ı. ±Î’HÎıı Ë… ±ı≠ı„LÀÁ ÷flÌ¿ı flËı‰_. ≠˘⁄ıÂfiflÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ iÎÎfiÏø›Î fiı ÿ½fiÏø›Î‹Î_ Ωı ±ı‰_ ΩHΉÎ- Ωı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±I›Îflı ÷˘ ±‹fiı ⁄‘Îfiı ÷˘ ±ı‰_ fiΠˢ› fiı ƒT›fi_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì …ı ‹ËÎI‹Î±˘fiı ’˘÷ı ÂflÌfl◊Ì Ωı‰_-ΩHΉ_ ? …ÿÎ_ »ı ±ı‰_ …ı flèÎÎ ¿flı »ı, ·ZÎ ⁄ıÁÌ √›_ »ı ©ÎI‹Îfi_ fiı ’»Ì Ωı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì Ïø›Î «ÎS›Î ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Ì ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ ¿_¥ µ÷Ή‚ ¿fl‰Îfi˘ ±◊ı˝› fiËŸ fiı ! ±ı‰_ fiÎ ΩHΉΠΩı‰Î◊Ì ¿_≥ ±˘»Ì ‹Î_¿HÎ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ’Ì …‰Î›? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ≠iÎ΄@÷◊Ì ◊Λ. ≠iÎÎ »ı ÷ı ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì, ±Î F›Î_ Á‘Ì ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· ¿flı I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ. ŒÎ¥· ’ÒflÌ ◊¥ √¥ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ I›Î_ Á‘Ì Â_ ˢ› ? ÷˘ ±ı iÎÎfi-ÿ½fifi_ Ωı‰Î’b_ ±ıÀ·ı ’»Ì ’˘÷ı …, ±ÎI‹Î ΩHÎı. fiÎ flèÎ_ ±ı‰_ ◊›_ ? ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î’b_ iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÏø›Î◊Ì Ωı‰Îfi_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ÿÒfl flèÎ_ ±ıfi˘ ±◊˝ ? ’ÎQ›Î »ı, ÁÎv_ »ı. flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ⁄_‘Λ »ı ±ı fiyÌ ◊≥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎ΄@÷fiÌ … iÎÎfiÏø›Î. ±I›Îflı ’ı·Ì iÎÎfiÏø›Î √›_. flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ √ÎÕÌ «Î· »ı, flÎ…‘ÎfiÌ ÷˘ µI’Lfi ◊¥. ’»Ì ±Î ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ …Âı I›Îflı ±ı¿Á≠ıÁ. ÷Îflı Ωı‰ÎfiÌ › …wfl fiËŸ, «Î·ı »ı ¿ı fiËŸ ! ωiÎÎfiÏø›Î. √ÎÕÌ «Î·ı I›Îflı ÷˘ ⁄ı Ω÷fiÎ ’ÏflHÎ΋ ÿı¬Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ {ÎÕ˘ ÿı¬ÎÕı ±ı ≠iÎÎ ! ±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î›. ±Î’HÎÌ √ÎÕÌ ±Î‹ …÷Ì Ë˘› I›Îflı ¿ıÀ·Î_¿ {ÎÕ˘ ±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ »ı ÷˘ ±Î‹ ±Î’HÎÎ ΩıÕı «Î·÷Πˢ› ±ı‰_ ≠iÎÎ … …±ı Ãıà Á‘Ì. ≠iÎÎ … ÿı¬ÎÕı ⁄‘_ ±Î’HÎfiı. ÿı¬Î›. ±ıfi_ ¿_¥ ¿ÎflHÎ »ı fiı ±ıfiÌ ’λ‚ ? ≠ffi¿÷ν — Ë_ ÿÁ ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘ I›Îflı ‹ıÓ Â_ Â_ ¿flı·_ ±ı ÿı¬ÎÕı. ⁄Îfl ≠ffi¿÷ν — ±ı ’ı·Î fi∞¿fiΠˢ› »ı ±ı ±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î› ±fiı ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘ ÷ı ÿı¬ÎÕı Œ˘ÀÎ ⁄‘Î ±Î‹, ÏŒS‹fiÌ ’ıà ÿı¬ÎÕı. ÷˘ ±ı ÏŒS‹ ÿÒflfiΠˢ› fiı ±ı ΩıÕı ΩıÕı ·Î√ı. …ı ÿı¬ÎÕı »ı ±ı ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı ?
 5. 5. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 487 488 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î … ÿı¬ÎÕı »ı ¿Ëı‰Î›. ’HÎ »ı‰Àı ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı … ±ÎI‹Î. ≠iÎÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ≠iÎÎ »ı I›Î_ Á‘Ì Â©ÎI‹Î ±fiı ±ÎI‹Î ±ı ≠ffi¿÷ν — ±fiı …ı «_ÿ¤Î¥fiı …±ı »ı ±ı ⁄Ï© ? ’fl‹ÎI‹Î. »ı ±ı¿ …, ’HÎ ±Î ±ÎT›Î ’»Ì ’ı·_ ◊¥ Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© …±ı ±fiı ⁄Ï©fiı …±ı »ı ÷ı ±ÎI‹Î. ⁄Ï© Â_ ≠ffi¿÷ν — ¿Î·ı ±ı flÕ÷Î Ë÷Î ÷˘ ±ıfiı ÿı¬Î› ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ flÕı ¿flÌ flËÌ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flÌ flè΢ »ı, ⁄‘Îfiı ΩHÎfiÎfl »ı, ’HÎ ’λΠ±_ÿfl◊Ì, “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl ˢ” «Î· Ë÷_ ÷˘ ±ı «_ÿ¤Î¥fiı Ωı÷_ Ë÷_ ÷ı ¿˘HÎ ±fiı “±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl” ⁄˘·÷_ ÷ı ±ÎI‹Î. ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î√‚ ’fl‹ÎI‹Î’ÿ flèÎ_. ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘ ÷ı Ë÷_ ¿˘HÎ ? ’fl‹ÎI‹Î ¤HÎÌ √›˘ ±fiı ’fl‹ÎI‹Î ◊›˘ ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊¥ Ω›. ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ ÷ı ◊¥ √›˘ ’fl‹ÎI‹Î. e· ◊›˘, Ïfi‰Î˝HÎ’ÿfiı ·Î›¿ ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±_ÿfl flı¿Õ˝ «Î· … flËı »ı. Ωı‰Î ΩHΉÎfi˘ µ’›˘√ flά‰˘ Ωı¥±ı, ±Î¬˘ Ïÿ‰Á. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±_ÿfl ’ı·Ì “±˘flÌ∞fi· Àı’” «Î· … ˢ› ?! ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıÀ·ı ©ÎI‹Î ’»Ì ±Î√‚ ’fl‹ÎI‹Î’ÿ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±‹¿ ÀÎ¥‹ «Î· … ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ±ı ⁄˘·ı ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı, ’HÎ ±Î ±ËŸ ±Î√‚ Ë∞ ±ı ⁄˘·fiÎfl˘ …ÿ˘ ±fiı ÷ı ±Î «_ÿ¤Î¥fiıı ΩıfiÎfl ! Á‘Ì ±Î ±Î‹Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ fi◊Ì. ÷˘ ±ı ©ÎI‹Îfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı ◊¥ √›˘ ’fl‹ÎI‹Î ! ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı ΩıfiÎfl ±ı ©ÎI‹Î ? ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥ …ı ±Î ¿flÌ flèÎÎ »ı fiı, ±ıfiı ΩıfiÎfl ⁄Ï© »ı. ΩıfiÎflfi˘ › ΩıfiÎfl˘ !!! ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘fiı ¿ı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›Î, Ωı ⁄Ï© Ωı÷Ì Ë˘› ±fiı ÿıËfiı »^ÀÎ ’ÎÕÌ ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷˘ ±Î ⁄_fiıfiı …ÿ˘ ’ÎÕfiÎfl˘ …±ı ÷˘ ? »ı ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ ±Î ⁄‘Îfiı ΩıfiÎflÎ »ı ±ı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±Î ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ‰V÷ »ı ΩıfiÎflÌ. ±ı¿ ÷˘ ≠iÎÎ »ı ±fiı ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ ⁄‘Îfiı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ΩHÎı »ı ÷ı. ±Î ‹ËŸ ·Î√ı »ı ÷ıfiı, ±Î ⁄˘·Î› »ı ÷ıfiı, ±ı‰_ ⁄‘_ ±ı ⁄‘Îfiı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ΩHÎı »ı. ’Òfl<_ ◊¥ √›Î ’»Ì ±ÎI‹Î »ı. ±ÎI‹Î iÎΛ¿ ÷flÌ¿ı flËı »ı. ≠iÎÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ±ÎI‹Î Á‘Ìfi˘ ΩıfiÎfl »ı. ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ ’Òfl_< ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı, iÎΛ¿ ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© Â_ ¿flı »ı, ±ı ©ÎI‹Î …±ı »ı ? ÷flÌ¿ı ◊¥ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï©fiı …±ı »ı, ‹fi Â_ ¿flı »ı ÷ı …±ı, ‰ÎHÎÌ »ı ÷ı, ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi_ …ı V‰w’ »ı, ÿ’˝HÎfiÌ ‹ÎŒ¿. ÿ’˝HÎ ¿_¥ ⁄ËÎfl ’»Ì ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Îfiı …±ı. ±Î‰÷_ fi◊Ì Ωı‰Î ‹ÎÀı. ÿ’˝HÎfiÌ ±_ÿfl ƒU›˘ ⁄‘Î_ {‚¿ı »ı ±Î‹. ±ı‰_ ±ÎI‹ÎfiÎ V‰w’fiÌ ±_ÿfl ÷˘ ⁄‘Ì ‰V÷±˘ {‚¿ı »ı fiı, ±Î‹ ? ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ◊Ì …±ı »ı fiı ? ±ı …ı …±ı »ı ±ı iÎÎ÷Î- ƒpÎ ¿ı ¿ı‹ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı {‚¿ı »ı fiı …ÿ_ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ iÎΛ¿ ! ±ıÀ·ı ±Î
 6. 6. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 489 490 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±I›Îflı iÎÎ÷Î ¿˘HÎ »ı ? ±ı ’ı·Ì ≠iÎ΄@÷ »ı. ËÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Î›˝¿ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı ΩıfiÎfl »ı ±ıfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl ˢ› … fiı ! »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ¿Î›˝¿ÎflÌ fiΠˢ›. ±Î Á_ÁÎfl »ı I›Î_ Á‘Ì ¿Î›˝¿ÎflÌ Â„@÷ ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ıfiÌ µ’fl ’HÎ ΩıfiÎfl ˢ› ? ∂¤Ì ◊¥ »ı, ≠iÎÎ. ±ı ≠iÎÎ ⁄‘Î_ ¿Î›˘˝ ’ÒflÎ_ ¿flÌ ±ÎÀ˘’Ìfiı ’»Ì ‹˘ZÎı Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ıfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl fiËŸ. ΩıfiÎfl◊Ì µ’fl ¿˘¥ ΩıfiÎfl fiËŸ. ¬fl˘ ΩıfiÎfl ÷ı … ±ÎI‹Î. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÎ_ ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì ‹ÿÿ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ≠iÎÎ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_ Ωı‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î Ë÷Ì ÷˘ ±ıfiı ΩıfiÎfl˘ …ı »ı, ±ıfiı ’HÎ ΩıfiÎfl˘ ⁄ÌΩı ˢ› »ı ±ı‹ ? ÷˘ ’Ëı·˘ ÿÎÿÎlÌ — ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì fiËŸ, ‹˘Z΋Î_ Ãıà Á‘Ì ⁄ıÁÎÕÌ ÿı. ËÎ, ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ? ’ÒHÎνËÏ÷ ¿flÌ ±Î’fiÎfl ±ı ≠iÎÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı ÷ı µ’ÎÿÎfi ¿Ë˘, ⁄Ï© ¿Ë˘ ¿ı ±Ë_¿Îfl ¿Ë˘, fiı …⁄fl…V÷ „@÷±˘ »ı. √‹ı ±ı‰Î_ ¿p˘ ±Î‰ı ÷˘ › ’HÎ ¿p ÷ıfiı ’HÎ ΩıfiÎfl˘. √¤flΛ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷±˘. ±ıÀ·Ì ‰‘ı·Ì ÿı¬ı ¿ı ¿p √¤flΛ. ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿˘HÎ ? ≠ffi¿÷ν — …ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ◊Λ »ı ±ıÀ·_ ±Î ±Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ¤‚Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹Î, ΩıfiÎflfiı › ΩHÎı. Ω› ÷˘ ’»Ì ·Î√Ì ±Î‰ı »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ≠iÎÎ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ⁄fiıı ±ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ±fiı ⁄Ì…_ fiÎ Ωı¥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎÎfiı ! ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î … »ı. ¿Λ ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_ ΩıfiÎfl˘ ±ı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ? ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ±‹ı ⁄ıÃÎ ±fiı ±Î¬Î ÿËÎÕÎfi_ Ωı‰Î ⁄ıÃÎ_ ±◊‰Î µ’ÎÿÎfi ¿Ëı‰Î› ? ˢ¥±ı, I›Îflı ⁄‘_ ÿı¬Î› ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±ı‰_ ’HÎ ÿı¬Î› ¿ı ±‹ı ±Î√‚fi_ Ωı‰Î ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©, ±Ë_¿Îfl, ±iÎΠ„@÷. ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl. ÿÎÿÎ, Ë‹HÎÎ_ Ë_ Á‰Îflfi_ Ωı‰Î ⁄ıÃ˘, ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ’»Ì ? ±I›Îflfi_ Ωı‰Îfi_ flËÌ Ω› »ı, Ë_ ’Ëı·Îfi_ Ωı™ »_ Ë‹HÎÎ_. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Â_ »ı ? …ı …±ı »ı, ÷ıfiı › ’λ˘ …±ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ …±ı »ı ¬fl˘ fiı ! ±ı … ÷_ ±ÎI‹Î »_, ’»Ì Âıfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ ΩıfiÎfl˘ ÷ı … ±Î’HÎı »Ì±ı. ±ı Ωı‰Îfi_ flËÌ Ω› »ı I›Î_ ? ΩıfiÎflfiÌ µ’fl ¿˘¥ ΩıfiÎfl flèÎÎ_ fiËŸ. ±fiı ±Î …ı ΩıfiÎfl »ı, ±ı ±ıfiÌ ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı ±ÎI‹Î V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı, ÷ı ±Îfiı ·¥fiı ’λ‚ »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ ΩıfiÎfl ˢ›. ¿èÎ_ »ı ? V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı, ±ı ’˘÷Îfiı › ≠¿Î‹Îfi ¿flı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ΩıfiÎflfiÌ µ’fl ’HÎ ΩıfiÎfl ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…_ Â_ ? …ı ΩıfiÎfl »ı ÷ıfiÌ µ’flı › ΩıfiÎfl ˢ›. ÷ı
 7. 7. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 491 492 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ΩıfiÎfl µ’fl ΩıfiÎfl˘ ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î› ±fiı ΩHΉÎfiÌ ‰V÷ ⁄‘Ì iÎı› «_ÿ¤Î¥fiı …±ı »ı ! ±ı Á‹Ω‰˘ …flÎ ! ¿Ëı‰Î› fiı ΩıfiÎfl ƒpΠˢ› I›Îflı ±Î ƒU› ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — Â_ Á‹…‰Îfi_ »ı ±ı‹Î_ ? ≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎflÎfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl˘ »ı, ÷˘ ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ ≠ffi¿÷ν — ±ı VÀı… ¿›_ ¿Ëı‰Î› ? Œ_¿Âfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› »ı ±Î‹Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î Ωı‰ÎfiÎ ¿Î›˘˝‹Î_ ’ÕuÎ »ı ÷ı ±ı ¿Î›˝ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¿˘ …±ı … »ı fiıı ⁄‘Î. ±Î¬Ì ÿÏfi›Î …±ı »ı Ωı‰Îfi_ ÁË… ˢ‰_ Ωı¥±ı. Ωı‰Îfi_ ±ıfiı ¿fl‰_ ’Õı »ı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ fiı ΩHÎı »ı fiı ! ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ÷‹ı Ωı÷Î_-ΩHÎ÷Î_ fi◊Ì, I›Îflı ±I›Îflı Â_ ’Õı »ı ±ıÀ·ı ±ıfiı › ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ »ı µ’fl. iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ ’Õı »ı. ±ı ¿fḻı »Ì±ı ±‹ı ?! ±Î¬˘ ⁄‘˘ Œ˘À˝ ωV÷Îfl Ωı›˘, Œ·Îb_ Ωı›_, Œ·Îb_ ’»Ì ‹ıfiı…fl ◊›˘ ’λ˘. ±ıfi˘ µ’flÌ ’λ˘ flè΢. »ıS·Î µ’flÌfiı Ωı‰_ ’Õı Ωı›_. ’HÎ ±ı ΩıfiÎflfiı › ΩHΉÎfi˘ »ı. ±Î ΩıfiÎflfiı ΩHÎfiÎfl »ı ’λ˘ ! fiËŸ, ÁË… ÿı¬Î›Î … ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ΩıfiÎflfiı ΩHΉÎfi_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ Ωı‰_ ’Õı »ı ±ı ¿˘HÎ ±fiı ±ıfiı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩıfiÎflfiı …ı …±ı »ı ±fiı ΩHÎfiÎfl fiı ΩHÎı »ı ±ı‰˘ ’HÎ …ı …±ı »ı ÷ı ¿˘HÎ ? ‹Ò‚ ±ÎI‹Î. ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ »ı ÷ı ±ıfiı ’HÎ …±ı »ı ÷ı ‹Ò‚. ±Î Ωı‰_ ’Õı »ı ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ±Î’HÎı ≠iÎÎ ¿ËÌ ±I›Îflı. ÷ı ‰«·˘, µ’›˘√. ±ıÀ·ı ±ıfiı ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ »ı¿ »ıS·Ì ÿÂ΋Î_. ±Î ±flÌÁ΋Î_ ±Î’HÎı ±Î‹ ⁄ıÃÎ_ ±fiı ±flÌÁ˘ ’ıHÎı ‹Ò@›˘ ÷˘ ±Î’HÎı ⁄‘Î_ ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ≠iÎÎ. ÿı¬Î¥±ıfiı ÷fl÷ ?! ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ ±ı◊Ì ±Î√‚fi_ Œ_@Âfi Â_ flèÎ_ ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı◊Ì ±Î√‚ ¿Â_ fiËŸ. ⁄Á, I›Î_ ±ıLÕ. ¿˘¥ ¿˘¥fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿_¥ Ωı‰_ ’Õı ? ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì, ¿˘¥ ¿˘¥fiı ËıS’ ¿fl÷_ fi◊Ì. ¿˘¥ ¿˘¥fiı ¿_¥ … »˘Õ‰Îfi_ fi◊Ì, ±ı‰Î ±Î ÷k‰˘ ! À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰fiÎ. @›Îflı› ’HÎ ±ı¿Î¿Îfl ◊›Î ≠ffi¿÷ν — fiÎ. fi◊Ì, …ÿÎ fiı …ÿÎ flËı. …ı‹ ÷ı· fiı ’ÎHÎÌ ⁄ı ¤ı√Î ◊›Î ˢ›, ’HÎ ⁄ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±ÎI‹Î‹Î_ {‚¿ı, ⁄‘_ ±Î¬_ …√÷ ‹ËŸ {‚¿ı. …ÿÎ ÷ı …ÿÎ … ˢ› ÷ı‹Î_. ≠ffi¿÷ν — ±ı “‰«·˘” ¿˘HÎ, ÿÎÿÎ ? ‰«·˘ µ’›˘√ ¿˘fi˘ ? ÿÎÿÎlÌ — µ’›˘√. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰Îfl ÁIÁ_√‹Î_ ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ±ı¿ VÀı… ±ı‰Ì ˢ› ≠ffi¿÷ν — ±ı µ’›˘√ ’HÎ ¿˘fi˘ µ’›˘√ ? ¿ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı ±fiı ±ı‹Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl ˢ›. ⁄Ì∞ VÀı… ±ı‰Ì ˢ› ¿ı «_ÿ¤Î¥ …ÿÎ ±fiı ’˘÷ı …ÿ˘. ±ıÀ·ı ±Î ¿÷ν …ÿ˘ ±fiı ’˘÷ı …ÿ˘ ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ı·Ì “≠iÎΔfi˘. ≠iÎÎfiÎ_ µ’›˘√‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ±ıÀ·ı hÎÌ∞ À˘’fiÌ VÀı… ±ı‰Ì »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ıfiı ’HÎ …±ı »ı, ±ÎI‹Î ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı◊Ì ±Î√‚ ±Î’HÎı ⁄Ë ¿˘¥fiı …wfl fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì
 8. 8. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 493 494 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±Î’HÎÌ ¿Î˜·ı… ! ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı Ï‹ÕÌ›‹ ◊˛ ΩHÎı »ı, ’HÎ ΩHÎı »ı ±ı … ? ’ÒHν÷Î ’΋‰Î ’΂‰Ì ’Î_« ±ÎiÎα˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…_ ¿˘HÎ ΩHÎı ÷ı ? ’HÎ ±Î ≠iÎÎfiÎ Ï‹ÕÌ›‹ ◊˛ ±ı ΩHÎı »ı. ≠ffi¿÷ν — …ı ¿_¥ ±Î’HÎı Ωı¥±ı »Ì±ı fiı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ±ı ±ı¿ ‰Î÷ »ı ±fiı ⁄Ì∞ ⁄Î… ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊‰_ »ı ±ı ⁄Ì∞ ‰Î÷ »ı. ±Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ¬⁄fl ’ˢӫ÷Ì … fi◊Ì ? ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ ±fiı ’ı·˘ ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ …ÿÌ ‰V÷ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ·ı‰Î › fiËŸ fiı ÿı‰Î › fiËŸ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±fiı ±Î Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı ⁄‘_, ±Î Ï‹ÕÌ›‹ ∂¤_ ◊›_ »ı, ≠iÎ΄@÷ ÷ı ΩHÎı »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷ı ±Î ΩıfiÎflÎ-ΩHÎfiÎfl΋Î_◊Ì ’ı·Î ΩıfiÎflÎ-ΩHÎfiÎflÎ µ’fl ÀˇÎLÁŒfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı …ı iÎÎ÷Î »ı, ±ıfiı ±Î iÎı›fiÌ ¿˘¥ ’HÎ ±Áfl fiÎ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ »ı fiı, ±ıfiÌ ⁄‘Ì … Ïø›Îfiı ±ı ΩHÎı, ±ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ. ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸ. Á_√ ¿˘¥ ±Õı fiËŸ. ¿˘¥ ‰V÷ ±ıfiı ±Õı fiËŸ. ¤Î‰˘◊Ì Ïfi·ı˝’, Á_√◊Ì ±Á_√ ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı À>_¿‹Î_ ±I›Îflı ±Î ±Ë_¿Îfl »ı ±ı ΩıfiÎfl˘- ΩHÎfiÎfl˘ »ı ±fiı ±Ë_¿ÎflfiÌ Ïø›Î ΩHÎı.... ≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì ±ıfiı Ωı‰Îfi˘-ΩHΉÎfi˘ … ±ı¿ ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ V‰‘‹˝ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — Ë_ Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ⁄Ï© Â_ ¿flÌ flËÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ … V‰¤Î‰. ±ËŸ ·Î¥À ◊›ı·Ì ˢ› fiı, ÷ı ⁄Á, …±ı. ±ı ·Î¥À‹Î_ Ωı ∞‰ ˢ÷ ÷˘ Ωı›Î ¿fl÷. ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ±Î’fiÌ. ’HÎ ±I›Îflı ’HÎ ±Î’HÎı ±ıfi˘ ±fi¤‰ ÷˘ ◊Λ »ı ¿ı ±Î‰_ ◊¥ flèÎ_ »ı. …ıfiı ±Î’HÎı iÎı› ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ ◊÷˘ ËÂı ? ⁄fiÎT›_ »ı. ˉı ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±fiı ±Ë_¿Îfl ’HÎ ±ı ¬flı¬fl ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ’ı·Î_ ω«Îfl ±Î‰ı ÷ıfiı ΩHÎÌ ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı Ë… ‹Ò‚ ±ÎI‹Î Ωı÷˘-ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î Ω‰, ‹ËŸ √VÁ˘ ±Î‰ı ÷ıfiı ÷‹ıı ΩHÎÌ Ω‰fiı ? ÷˘ ±ÎC΢ »ı ±ıfiÎ◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ±ıfi˘ ωʛ Lˢ›. ±Î ÷˘ ±Î …ı ≥„Lƒ› ƒÏp◊Ì ÿı¬Î› »ı, ±ı‹fi˘ ±Î ωʛ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı‹ ’λ_ ‹Ò‚ ÃıÃfiı ’ˢӫ÷_ fi◊Ì. ±ı ≠iÎÎfiı ’ˢӫı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰«√΂Îfi_ iÎÎfi »ı, ’ı·_ ÷˘ ÷tfi iÎÎ÷Î-ƒpÎ ! ≠ffi¿÷ν — Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Â„@÷ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ … »ı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Ãıà ’ˢӫ÷_ fi◊Ì. ‰Î÷ … I›Î_ »ı fiı ? ‹Îfl˘ ±ı ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ’HÎ ±I›Îflı ±Î ‰E«ı Ï‹ÕÌ›‹ ≠iÎÎfi_ »ı. … ’˘¥LÀ »ı ¿ı ±ıfiı Ãıà ’ˢӫı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
 9. 9. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 495 496 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ≠iÎ΋Î_ ±ÎT›Î ’»Ì … ‹Ò‚fiı ’ˢӫı. Ω›, ⁄_‘fi fi◊Ì ±ıfiı. ’HÎ ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ›, ÷ı ¿˘¥ VÀıÂfiı µ÷flı … fiËŸ fiı ! ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ¿›_ ÁΑfi »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ±ÎiÎÎ ±ı … ‹˘À<_ ÁΑfi »ı. ’Ëı·_ ≥„Lƒ› iÎÎfi◊Ì ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ≠¿Î ! ÿı¬Î›. ’»Ì ⁄Ï© iÎÎfi◊Ì ÿı¬Î› fiı ’»Ì »ı ÷ı ≠iÎÎ◊Ì ÿı¬Î› fiı ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ, ≠¿Î ÏÁ‰Î› ±ÎI‹Î◊Ì. ⁄Ì…_ ¿_¥ »ı … fiËŸ. ≠¿Î …, ≠¿Î …, ≠¿Î … ! ±fiı ‹ÎhÎ ≠¿Î ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ Á_›˘√ fiËŸ. ¿_¥ fiËŸ, ±ı¿·_ ≠¿Î … ! ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ‹Ò‚ ±ÎI‹Î …ı iÎÎ÷Î »ı, ÷ıfi˘, iÎÎ÷Îfi˘ iÎı›˘ ’»Ì ÷˘ iÎΛ¿¤Î‰ … flè΢ ? ÁÎ◊ıfi˘ Á_⁄_‘ ¿ı‰˘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎΛ¿¤Î‰. ΩHΉÎ-Ωı‰ÎfiÎ_ ¤Î‰‹Î_ flè΢ ±ı ±Îfi_ÿ. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’λ_ iÎı›fiı …±ı ±ıÀ·ı iÎÎfiοÎfl ◊¥ Ω›. ’˘÷Îfiı ⁄Ì∞ ¿˘¥ …wfl fi◊Ì. ΩHΉÎ-Ωı‰ÎfiÎ ¤Î‰‹Î_ ÷˘ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı iÎÎ÷Î »ı, ‹Ò‚ ±ÎI‹Î, ±ı ÷˘ ¿_¥ iÎı›Î¿Îfl ‹ËŸ {‚¿ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ …. Ïø›Î fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fiÌ, ±Ïø›. Ïø›Î ¿flı ◊÷˘ … fi◊Ì fiı ? ÷˘ ◊ο ·Î√ı, ÁÒ¥ …‰_ ’Õı, ¨CÎÌ …‰_ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿Â_ › ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ±Î Ãıà Á‘Ì ≠iÎÎ. ±fiı ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î »ı ÷˘ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ±‹ÎflÌ …ı ƒÏp »ı ÷ı ±ı‰Ì ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ¤ı√_. ≠iÎΛ «Î·Ì Ω›. ‰V÷ µ’fl ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· µ’fl flËı÷Ì Ë÷Ì. …ıfi΋Î_ Ωı‰Îfi˘ fiı ΩHΉÎfi˘ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı … ¿Î‹‹Î_ ±Î‰ı, √HÎ … fi◊Ì. ’HΠˉı ±Î’ı iÎÎfi ±ÎM›_ I›Îflı ƒÏp ±‹fiı …ı‹Î_ Ωı‰ÎfiÌ I›Î_ Á‘Ì fiËŸ ? ±fiı ΩHΉÎfiÌ Â„@÷ »ı ±ı‹Î_ ·√ÎÕ̱ı ±ıÀ·ı ±‹ÎflÌ ƒÏp „V◊fl ◊¥ √¥. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. I›Î_ Á‘Ì ‹Ò‚ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı …wflı › fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı »ı. ±ı ‹Î√‰Î › …‰_ fiÎ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı „V◊fl ◊¥ √¥ ±fiı ±Î ±„V◊fl‹Î_› Ωı‰Î- …ı‹ ‰Õ˘ÿflÎfiÌ √ÎÕÌ‹Î_ ÏÀÏ¿À-Ï⁄Ï¿À ·¥fiı ⁄ıÃÎ ’»Ì ‰Õ˘ÿflÎ VÀıÂfi ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı, ’HÎ Á_›˘√˘fiı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı. Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı. ÷‹Îflı ÷˘ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ …wfl. ⁄ıÁÌ √›Î Ïø›Î ÷˘ I›Î_, ±ÎI‹Î‹Î_ … »ı. ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ±Á_›˘√Ì¿ Ïø›Î »ı ±fiı ±Î ±fiı ±Î ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ ¿ı ¤¥, ¿˘¥ VÀıÂfiı µ÷flÌ fiÎ ’Õ¢. ¿˘¥ Á_›˘√Ì Ïø›Î »ı. Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î ±ËŸ ¿Ëı »ı fiı, ±Î {ÎÕ ±ÎT›_, …B›Î±ı «Î-’ÎHÎÌ ÁÎflÎ ‹‚ı ‹ÎÀı ¿_¥ I›Î_ µ÷flÌ ’Õ¢ fiËŸ. ÷‹fiı ±Î ’Îfi ±ÎT›_, √Λ ±Î‰Ì, ¤ıÓÁ ±Î‰Ì. ⁄‘_ ¿Ëı »ı … fiı ±fiı ÷ıfiı ±ÎI‹Î ¤Î¥ ¿Ëı ÷˘ › ¿Ë̱ı, “±ËŸ µ÷fl‰Îfi_ fi◊Ì. ËıÓÕ˘, ’λΠ⁄ıÁÌ Ω‰ !” ‹Îfiı »ı ·˘¿˘ ! ±Î Ωı‰Î ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î. ±ı‹Î_ «ı÷fi Ï⁄·¿<· »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿Ëı ¿ı “±Î‰˘, ’ı·Ì ¿ıLÀÌfi ÁÎflÌ »ı.” ÷˘ › ±Î’HÎı “fiΔ ¿Ëı‰_. I›Îflı ¿Ëı, ÂıfiÎ◊Ì «Î·ı »ı ±Î ? «ı÷fi ‰√fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı ? ≠ffi¿÷ν — ’Î_« ±ÎiÎÎ ⁄flÎ⁄fl ’΂‰Î »÷Î_ ¿ıLÀÌfi‹Î_ Ω› ÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ’Ήfl«ı÷fi ∂¤_ ◊Λ »ı.” ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ› ÷˘ √‹ı I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ¿ı ±Î ‰V÷±˘ {ÎÕ »ı, ’Îfi »ı ±ı ⁄‘Îfiı
 10. 10. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 497 Ωı‰ÎfiÌ fiı ΩHΉÎfiÌ ±Î ’Ήfl«ı÷fifiÌ Ïø›Î ◊¥. ˉı ±ı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¿Î‹Î_ ±Î ⁄‘Î_ iÎı›˘ {‚¿ı ±ı ±ı¿ … »ı ¿ı …ÿ_ …ÿ_ ?! ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¿Î‹Î_ »ı ÷ı ‹ËŸ {‚¿ı ±ıÀ·ı ÂOÿ ˢ÷Î fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚. ±Î F›Î_ Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_, ≠¿Î‹Î_ µ÷Îfl÷Î Á‘Ì ÂOÿ˘ »ı. ’»Ì …÷Î_ flËı »ı ÂOÿ˘ ±ıfiÎ_ CÎıfl ! ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ¿èÎ_ ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ »ı …ı ¿Ëı »ı fiı ±ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı … ◊Λ »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’˘÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — »ı … ¿ı‰‚iÎÎfi ’HÎ ‰Îÿ‚ ¬Á‰Î_ Ωı¥±ı fiı ! ÷ı‹ ÷ı‹ ◊÷_ Ω›. ±Î ÁÒ›fiÎflΛHÎ ±Î¬˘ ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu˘ ÷˘ ¿˘fiı ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu˘ ? ˝ ≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎflÎfiı. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±fiı ‰Îÿ‚Î ±ıÀ·ı ‰Îÿ‚fi_ ±Î‰flHÎ …ıfiı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ΩıfiÎflfiı ! ’HÎ ΩıfiÎfl ±fiı ΩHÎfiÎfl ⁄ı › ±ı¿ … »ı ‰V÷ ±Î. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ ±fiı ΩıfiÎfl, ⁄ı › ±ı¿ … »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ÎI‹Î V‰fiı › ΩHÎı »ı fiı ’flfiı › ΩHÎı »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰fiı ΩHÎı »ı ¿ı ΩHÎfiÎfl ¿˘HÎ ? V‰ ¿˘HÎ ? ΩHÎı·Ì ‰V÷ ±ı ’˘÷ı … »ı. ’˘÷ı ’˘÷Îfiı … ΩHÎı »ı. ±ÎI‹Î V‰fiı ΩHÎı »ı fiı ’flfiı ΩHÎı »ı. ÷ı ‰Îÿ‚˘ ¬ÁÌ √›Î ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ±Î¬˘ ÿı¬Î›. ±ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. vvvvv
 11. 11. ’ÏflÏÂp ¿ıÀ·Î_¿ ±_√˛ı∞ ÂOÿ˘fiÎ ±◊˝ ……‹ıLÀ ŒıÁ·˘,±Ï¤≠Λ,L›Î› _ ’flÁıLÀ À¿Î ±LÕflËıLÕ ËÎ◊ fiÌ«ı ¿Î‹ ¿flfiÎfl˘ ±˘ÏflÏ…fi· ±Á·, ‹Ò‚ Ωı¥LÀ ¤ı√_, ÁÎ_‘˘ ’fl‹ıfiLÀ ¿Î›‹Ì ±fi«ıL…ı⁄· ⁄ÿ·Î› fiËŸ ÷ı‰_ ±˘‰fl‰Î¥{ ÿ˘œ ÕËÎ’HÎ À« ±Õ‰_, ÁQ’¿˝ M›Î"fl «˘A¬_ ±Î¥ Ë_ ±˘’fi ¬S·_ ÀΥϋ_√ Á‹›, ¿Î‚ Ï≠„LÁ’· ÏÁ©Î_÷ ¥„LÀˇ‹ ‰«√΂Îfi_ ±˘fiflÂÌ’ ‹ÎÏ·¿Ì ÀıQ’flflÌ Ï‰fiÎÂÌ Ï≠F›ÕÌÁ ’Ò‰√Ë ˝ ˛ ¥fi‰˘S‰ Á_Õ˘‰Î‰_, Á‹ÎωWÀ ¿fl‰_ ±Î"·flÎ¥À ÿfl±Á· ÀıVÀ V‰Îÿ, ’flÌZÎÎ ≠‰ ÁÎÏ⁄÷ ¥LÀflıVÀ flÁ ±Î˜O·Î¥{ ‹ÿÿw’ À˘’ ¤‹flÕ˘ ≠ıÂfl ÿ⁄ÎHÎ ¥LÀfl‰· ωfl΋ ±Î˜OVÀˇ@À ±Õ«HÎ ÕΛflı@À, ÏÕflı@À ÁÌ‘_ ’ıQŒ·ıÀ «˘’ÎfiÌ›_ ¥fi¿flı@À ÁΫ_ fi ˢ› ÷ı, ¬˘À_ ±˘Œ¿˘Á˝ «˘yÁ ÕˇÎ‹Î, ÕˇÎ‹ıÏÀ¿, fiÎÀ¿, fiÎÀ¿Ì› ’ı„LÕ_√ ⁄Î¿Ì ¥√˘¥{‹ ±Ë_¿Îfl ±˘Ï’Ïfi›fi ±Ï¤≠Λ ÏÕV«Î…˝ Ïfi¿Î·, √·fi ≠ıÏÁÕLÀ ≠‹¬ ¥Œı@À ’ÏflHÎ΋, ±Áfl ¿S«fl Á_V¿Îfl ÏÕÏÁ{fi ÏfiHν› ≠˘’fl ›˘B› ¥„LŒÏfl›ÎÏflÀÌ ·CÎ÷Î ¿flı@À, (¿flı@ÀfiıÁ) gÕ·Ì√ T›‰ËÎfl, ·ı‰Õ-ÿı‰Õ ≠˘O·ı‹ Á‹V›Î ¥‹˘Ufi· ·Î√HÎÌÂÌ·, ¤Î‰¿ „@·›fl «˘A¬_ ÏÕÀı¥· ω√÷ ≠˘⁄ıUfiflÌ Ï¬Ή ¥Ï{·Ì ÁËı·Î¥’Ò‰˝¿ ¿fiı@Âfi ΩıÕÎHÎ ÏÕÁÎ¥Õ fiyÌ ¿fl‰_ ≠˘…ı@Âfi ›˘…fiÎ ±ı…LÀ ≠Ï÷ÏfiÏ‘, ÿ·Î· ¿„QM·À ’Òflı’Òfl_ ÏՋοı˝Âfi …ÿ_ ’ÎÕ‰_ ’˘ÏÁ⁄· Â@› ±ıÏfl›Î ωV÷Îfl @‰Î˜Ï·ÀÌ √HΉkÎÎ ÏÕŒflLÁ ÷ŒÎ‰÷, ¤ıÿ ’˘Ï{ÏÀ‰ Á‰‚_, Ë¿ÎflÎI‹¿ ±ıOÁLÁ √ıflËÎ…flÌ øıÏÕÀ …‹Î ÏÕω{fi ¤Î√, ω¤Î√ ≠˘…ı@À ›˘…fiÎ ±ıOÁ˘S›À ’fl‹, ¿ı‰‚, ’ÒHν ¿ı·@›·ıÂfi √HÎ÷flÌ ÏÕ‹˘Ï·Â ¬÷‹ ¿fl‰_,÷˘ÕÌ ’ÎÕ‰_ ŒÎµLÕıÂfi ’Λ˘ ±ı@Âfi Ïø›Î ¿Î"{, ¿Î"{Ì{ ¿ÎflHÎ, ¿ÎflH΢ ÏÕ{˘S‰ ±˘√‚‰_ ÏŒ@Á fiyÌ ¿fl‰_, «˘ÓÀÎÕ‰_ ±ıÏ·‰ıÂfi µL‹Îÿ ¿˘Á˝ ø‹, ≠‰ÎË ÏÕÏÁÏM·fi ÏÂV÷ ŒÌÏ{¿· V◊Ò‚, ¤˙Ï÷¿ ±ı¿E›·Ì Ë¿Ì¿÷‹Î_ ¿˘QM·ı@Á √Ò«‰HΉ΂_ _ ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀı ω¤Î√, ZÎıhÎ ÏŒÀ ⁄_‘⁄ıÁ÷_, Á‹… ’Õ‰Ì ±ıÀ«‹ıLÀ ı «˘ÓÀ, ±fiflÎ√ ¿˘‹Î ⁄ı¤Îfi ±‰V◊Î ÕıÏŒfiıÂfi T›ÎA›Î e· VÀ˘’ ’ÒHν ωfl΋ ±ıLÕ ±_÷ ¿˘‹fi Á΋ÎL› Õı‰·’‹ıLÀ ω¿ÎÁ, ≠√Ï÷ eÕ ¬˘flο ±ı@{ı@À ı «˘yÁ, ±Î⁄ıË⁄, ›◊Î◊˝ Ò ¿_Àˇ˘· ¿Î⁄Ò Õ˘{Ÿ√ ±ÎŒfl˘, {˘¿Î_ ±Î‰‰Î_ Œ˘·˘±Á˝ ±fi›Î›Ì±˘ ±ı¿VÀˇ@À ı ±¿˝ √ıflLÀÌ ı …‰Î⁄ÿÎflÌ, ⁄Î_Ë‘flÌı ◊˛Ò ¶ÎflÎ d· ±Î¬_, ’ÒHν ±ıωÕLÁ ’flΉ˘ √˛ıÕıÂfi ¿ZÎÎ, ÷⁄yΉÎfl Ï◊›flÌ ÏÁ©Î_÷ e· ‹Ò¬˝ ±ı@Á≠ıÁ T›@÷ ¿fl‰_ √˘fi √›˘, √›ı·˘ fiı√ÏÀ‰ ı fi¿ÎflÎI‹¿,¨‘_, ±‰‚_ ¡ı ÷Î…_ ±ı@{˘VÀ ¬Î·Ì ◊¥ …‰_, ◊Î¿Ì «Î…˝ ¤fl‰_, ’ÒflHÎ, √˛ËHÎ ¿fl‰_ fiıÀ «˘A¬_ ŒıLÕÂÌ’ Ï‹hÎ÷Î ±ıL¿flı… ≠˘IÁÎÏË÷ ¿fl‰_ «ıL… ⁄ÿ·Î‰, ŒıflŒÎfl fiÎ"⁄· µÿÎfl Œ˘Á˝(‰Î‚_) ΩıflÿÎfl, Ωı ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ±Î’˘±Î’, V‰›_Á«ÎÏ·÷ _ «ı¥L∞_√ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ’„O·¿ ≠Ω, ÁΉ˝…Ïfi¿ Œ_@Âfi ¿Î›˝ ±˘ÕÛfl Ë¿‹ «ıL…ı⁄· ⁄ÿ·Ì ¿Λ ±ı‰_ ’Á˝fiÎÏ·ÀÌ T›„@÷I‰ ⁄εLÕˇÌ ÁÌ‹Î, Ëÿ
 12. 12. Ï⁄Ï·Œ ‹ÎL›÷Î ‰¿˝ ¿Î‹ ÁıÀ· ÃflÌÃ΋ ◊‰_ Ëı’fi ⁄fi‰_ ⁄ı{‹ıLÀ ’Λ˘ ‰SÕ˝ …√÷ ÁıÀ √˘Ã‰HÎÌ ËıLÕ· Á_¤Î‚ ⁄˛ı¿Õεfi ’ÕÌ ¤Î_√ı·_ ‰Î¥{ ÕÎèÎ_ ÁıŒÀÌ Á·Î‹÷Ì ËıÏ⁄E›±ıÀÕ ı Àı‰Î›ı·Î ⁄˛ı¿ ÷ÒÀ‰_, fl˘¿‰_ ω·’Ήfl ‹fi˘⁄‚ ÁıÀ ±’ √˘Ã‰HÎÌ, ¨«_ ·Î‰‰_ ËıS’ ‹ÿÿ ‹„SÀ„M·¿ıÂfi √HÎοÎfl ω¿fiıÁ fi⁄‚Î¥ ÁΘS›Âfi …‰Î⁄, µ¿ı·, Ëı„S’_√,ËıS’e· ‹ÿÿw’ ‹Î› ‹Îfl_ ω◊ ÁÎ◊ı ÁΘS‰ µ¿ı·‰_ ˢ‹ CÎfl ‹Î¥SÕ ±˘»_ ÷̉˛, fifl‹ ‰ıS› Ï¿_‹÷ ÏËÀfl √fl‹ ¿fl‰Îfi_ ÁΑfi ˢÀ √fl‹ Ï‹ÏÕ›‹ ◊˛ ‹ÎK›‹ ¶ÎflÎ ‰ıflΛÀÌ Ï‰Ï‰‘÷Î Ï‹Ïfi_√·ıÁ ±◊˝ ‰√flfi_ Áfl¿‹ŒflLÁ ’ÏflCÎ, CÎıflΉ˘ ‰Î@›˘fiÎ ±◊˝ Ï‹¿ıÏfi¿· ›_hΉ÷ ÁÀaŒÎ¥Õ ≠‹ÎÏHÎ÷ ±Î¥ ω‘εÀ ‹Î› ¥{ √˘Õ ‹ÎflÎ’HÎÎ ‰√fl Ë_ ±ı … ’fl‹ÎI‹Î ‹ı◊Õ ’©Ï÷ Á¿˝· ‰÷˝‚, √˘‚ ¥À ÁıSŒ ≠‰ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÁÎÏ⁄÷ ‹ı‹flÌ VQ≤Ï÷ V’ıÁ …B›Î, ±Î¿Î ‹ıLÀ· √Î_Õ˘ V·Ì’ ·’Á‰_ ¥·ı„@Àˇ¿· ⁄˘ÕÌ ÷ı…Á ÂflÌfl ‹˘Âfi √Ï÷ VÀÎÀ˝ Âw ¥„LÀˇ‹ √‰˝‹LÀ ı ‰«√΂ÎfiÌ Áfl¿Îfl ‹˘¥V«fl ¤ı… V’ÌÕÌ {Õ’Ì, {Õ’◊Ì ¥„LŒÏfl›ÎÏflÀÌ ¿˘QM·ı@Á ·CÎkÎÎ √˛_Ï◊ ›ÏfiÀ ≠‹ÎHÎ, ‹Î’ V¿˘’ ÷¿, ±‰Áfl ¥À Ëı’LÁ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄L›Î ¿flı Ïfl’ı ’λ_ ¤fl’Î¥ ¿fl‰_ VÀı’ ø‹, ’√◊Ì›_ Ïfl·ıÂfi Á_⁄_‘ VÀÕÌ ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ÷IZÎHÎı Ïfl›· Ïfi’ıZÎ ˝ V›Î"ÏflÀÌ ¬ÎhÎÌ ±ı⁄˘‰ fi˘‹˝· ≠‹ÎHÎÁfl◊Ì ‰‘_ Ïfl·ıÏÀ‰ ÁÎ’ıZÎ VÀÎ¥· »ÀÎ ¿‹ À< ‘Ì fi˘‹˝· ≠‹ÎHÎÁfl ±Î‰‰_, Á΋ÎL›w’ ◊‰_ Ïfl±ı@Âfi ≠Ï÷Ïø›Î VÀˇ¥fi ı ¬ıÓ«ÎHÎ, ÷ÎHÎ À< fi˘ ΩHΉ_ ÏflÁıMÂfi ÁI¿Îfl Á‹Îfl_¤ Á‹◊Ÿ√ ¿Â_¿ À< ⁄Ì ±˘fl fi˘À À< ⁄Ì ◊‰_ ›Î fi ◊‰_ ÏflV’˘„LÁ⁄· …‰Î⁄ÿÎfl ÁΛ¿˘·˘∞¿· ‹fi˘‰ˆiÎÎÏfi¿ wÀ ‹Ò‚ ÁΛ„LÀÏŒ¿ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‘ÌÁ ¥{ ◊Õ˝ ’ÎÀa ±Î ÷ÌÁflÌ T›„@÷ »ı. flıB›·fl Ïfi›‹Ì÷ ÁΛ„LÀVÀ ‰ˆiÎÎÏfi¿,ωiÎÎfiÌ ‘ıfl ¥{ Á‹g◊√ I›Î_ ¿_¥¿ »ı. ·Î¥ÁLÁ ’fl‰Îfi√Ì ÁÎ¥À …B›Î, V◊‚ ‘ıfl ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄· ÷ı±˘ …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì Ï·Ï‹À (Ï·Ï‹ÀıÕ) ÁÌ‹Î, Ëÿ (‹›Î˝Ïÿ÷) ÏÁBfiı«fl ÁËÌ ’„O·¿ ÀˇVÀ ÁΉ˝…Ïfi¿ Á_V◊Î Ï·_¿ ΩıÕ‰_, ±Î_¿‚˘ ÏÁfiÏÁfiıflÌ ¿<ÿfl÷Ì ƒU›˘ ·ı‰· ÿflFΩı ≠ıÏÁÕıLÀ ±Î˜Œ ¥„L՛Π¤Îfl÷fiÎ flÎpˇ’Ï÷ ÏÁ„LÁ›fl ‰‚√Ì flËı‰_ ·ıL√‰ı… ¤ÎÊÎ ÁıSŒ ’˘÷ı, V‰ ’˘¥LÀ À< ’˘¥LÀ ‹tÎÁfl ·Î˜ ¿Î›ÿ˘ ÁıŒÁÎ¥Õ Á·Î‹÷Ì ÏŒ{Ì¿· ⁄˘ÕÌ V◊Ò‚ ÂflÌfl
 13. 13. “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ? ¡Ì ±Î˜Œ ¿˘VÀ ‹Œ÷, Ï¿_‹÷ «Ò¿T›Î ‰√fl e· √‰˝‹ıLÀ ’ÒHν Áfl¿Îfl …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_ Ï⁄·˘ fi˘‹˝· ≠‹ÎHÎÁfl◊Ì ±˘»_ ‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃı·Î ±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_ ‹˘fl· ⁄Î¥„LÕ_√ fiˆÏ÷¿ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ? › ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄· ÷‹ı …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ?” ¥. flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ ÁQ›¿˚ ‹ÎL›÷Î(ƒÏp), ÁÎ«Ì ‹ÎL›÷Î …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ ! wÀ ¿˘{ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ Ï‹J›Î ‹ÎL›÷Î(ƒÏp), ¬˘ÀÌ ‹ÎL›÷Î ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı ±ø‹ ‹Î√˝ fl˘Ó√ ≠˘ÏÁ…fl ±‰‚Ì, ¬˘ÀÌ, ¨‘Ì flÌ÷ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı ‰˘À ¥{ ¥À ÷ı Â_ »ı ? ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !! VÀı’ ⁄Λ VÀı’ ø‹ı ø‹ı ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?”fi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘Ï√¿ ’flΉα˘ ¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’fl<Ê Á’ÌÏfl›ÎÏflÀÌ ¿˘QM·ı@Á √w÷Î √˛_Ï◊ »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı, …ı «˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı. ÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ÿı¬˘ I›Î_ ÃÎfl »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı ! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ Ëε À< ÕÌ· (‰Ì◊ ËÌ‹) ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ? ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »_.”” ÏËÏ·_√ ≠˘ÁıÁ ÁÎΩ ◊‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ, ÁıLÀ ’flÁıLÀ Á˘ À¿Î ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿ ±Î˜· ‘Ì{ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…ıVÀ‹ıLÀ ±ıLÕ › ±Îfl ’fl‹ıfiLÀ. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ‹‹ZÎ - ±Î ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ Á_⁄_‘˘ »ı ±fiı ÷‹ı ¿Î›‹fiÎ »˘. ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ḻı ¿Ï‹_√ ¥‰ıLÀÁ ¿ÎVÀ ‘ıfl ÂıÕ˘{ Ï⁄Œ˘fl. ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ - ¤Ï‰W›‹Î_ ⁄fi‰ÎfiÌ Ïø›Îfi˘ ±Î¤ÎÁ ◊‰˘. ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfi ÏÁÏ© ±Î’ı·. ‘Ì ‰SÕ˝ ¥{ ‘Ì ’{· ¥À ÁıSŒ √˘Õ Ëı{ fi˘À ’{SÕ ‘ÌÁ ‰SÕ˝ ±ıÀ ±Î˜·. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷ı‹fiÎ ’√·ı ’√·ı ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ - ±Î …√÷ V‰›_ ¿˘›Õ˘ »ı, ¤√‰Îfiı ¿˘›Õ˘ ¿›˘˝ … fi◊Ì. ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı, …ıfi˘ ·Î¤ › ±Îfl ˢ· ±ıLÕ Á˘· ÏflV’˘„LÁ⁄· ŒÎ˜fl ›˘fl ·Î¥Œ ! ·¥fiı ËΩfl˘ ‹‹Z΢fiı Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ - ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ∞‰fi ‹ÎÀı Á_’ÒHν’HÎı …‰Î⁄ÿÎfl »˘. ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı.
 14. 14. Á_’¿ÛÁhÎ Ò ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥ ±‹ÿΉÎÿ ‹_⁄¥ ÿÎÿÎ ÿ½fi, 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, 904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ, ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.), ±‹ÿΉÎÿ - 380014. ‹_⁄¥ - 400014. Œ˘fi—(079)7540408, 7543979 Œ˘fi — (022) 4137616, E-Mail: info@dadabhagwan.org Mobile : 9820-153953 ±Õη… — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿<·, ⁄B√Î ’ıÀˇ˘· ’_’ ’ÎÁı, ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…, Œ˘fi — (079)3970101 ‰Õ˘ÿflÎ — lÌ ›˘√ÌflÎ… ’Àı·, 2, ’fl‹ËoÁ Á˘ÁΛÀÌ, ‹Î_…·’fl, ‰Õ˘ÿflÎ. Œ˘fi — (0265) 644465 flÎ…¿˘À — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı, 11, ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 468830 Áfl÷ — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ, ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 8544964 √˘‘flÎ — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 51875 U.S.A. : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin, 902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606, U.S.A. Tel : (785) 271-0869, E-mail : shuddha@kscable.com Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882 Tel. : 909-734-4715, E-mail : shirishpatel@attbi.com U.K. : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K. Tel : 020-8245-1751 Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow. Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com Canada : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Dollard DES Ormeaux, Quebec H9B 1T3. Tel. : 514-421-0522 Africa : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi, Kenya. Tel : (R) 254-2- 744943 (O) 254-2-554836 Internet website : www.dadabhagwan.org, www.dadashri.org

×