Spiritual aptavani14 p 2 p2kh2-1

285 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aptavani14 p 2 p2kh2-1

 1. 1. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 147 148 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ωiÎÎfi̱˘ ±ı ¢‘‰Î ‹Î√ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¢‘‰Î ‹Î√ı »ı ? µI’ÏkÎ ? ±ı‹fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Ï‰fiÎÂÌ «Ì…fiÌ µI’ÏkÎ fiΠˢ›. µI’ÏkÎ ◊Λ ±ı fiΠ◊≥ Ω› ¿Î›‹ ‹ÎÀı, ±ıÀ·ı µI’Ï÷ ◊¥ fi◊Ì, ¿Ë̱ı. ’HÎ ±ı‹fiı Á‹Ω› ¬_ Õ - 2 fiËŸfiı ‰V÷, ⁄Ï©◊Ì Á‹…ı »ı I›Î_ Á‘Ì. ±‹ı› ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì Ωı¥ ’fl‹Îb, ±Ï‰fiÎÂÌ ƒT› ! ¿÷Î fi◊Ì ’HÎ ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ ‰Î÷ ±‹fiı Á‹…‹Î_ ⁄ıÁÌ √¥ »ı. ±Î ·˘¿˘±ı ’ı·_ ¬˘‚Ì ¿Îœu_ »ı fiı ! ±ıÀ‹ ¬˘‚Ì ¿Îœu˘ »ı. [1] ’fl‹Îb ÷˘ ±ıÀ‹◊Ì ⁄Ë fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ ‰V÷ »ı. ±ıÀ‹ ÷˘ ±ı‹fiı ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! ÿı¬Î›˘› ¬fl˘. w’Ì »ı V‰w’ı ±ı ! ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îb ÁÒZ‹ ◊›_ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î_¬ı ÿı¬Î› fiËŸ ±ı‰_. »ıS·Î ¤Î√ fi ’ÕÌ …√÷‹Î_ ’fl‹Îb ÷˘ ⁄‘ı U›Î_ fiı I›Î_ »ı. ±Î¬_ …√÷ Ω›, ω¤Î…fi fiÎ ◊Λ, ±ı ’fl‹Îb ¿Ëı‰Î›. ±Î ’ÿ˚√· »ı, ±ı ’fl‹Îb±˘◊Ì … ¤flı·_ »ı. ’fl‹Îb‹Î_◊Ì … ◊›ı·Î »ı. ±Î ±Î_¬ı ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı, ¿Îfiı Á_¤‚Λ »ı, ±Î ¥„Lƒ›˘◊Ì ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı ⁄‘_ w’Ì ÷k‰ »ı, ±ı ‹Ò‚ V‰w’ı ±Ï‰fiÎÂÌ ’fl‹Îb±˘, ±ı¿ ¿ı ±fiı¿ ? »ı ±fiı ±‰V◊Î V‰w’ı ωfiÎÂÌ »ı. ±ı ’fl‹Îb ÷flÌ¿ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îb ±ı¿ »ı ¿ı ±fiı¿ »ı ? ±fiı ±b ÷flÌ¿ı ±Î ⁄‘_ …ı ÿı¬Î› »ı ÷ı ⁄‘_ ωfiÎÂÌ »ı. ±ı ±ı¿·_ … ÷k‰ ÿı¬Î› ±ı‰_ w’Ì »ı, ÷ı› ‹Ò‚ ÷k‰ fi◊Ì ÿı¬Î› ±ı‰_. ±Î ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb±˘ ±fi_÷ »ı. ’HÎ ’˘÷ı ±ı¿-±ı¿ …ÿÎ …ÿÎ ±ıfiÌ ±‰V◊Î … ÿı¬Î› »ı. …Õ w’Ì »ı, «ı÷fi ±w’Ì »ı. ±ıÀ·ı ’ÎÕÌ Â¿ı. …ÿÎ ’ÎÕı ÷ıfiı ’fl‹Îb ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±fi_÷ »ı ±ı‰Î. ±Î …Õ ±˘‚¬Î› »ı ±Î’HÎfiı ±fiı «ı÷fi ±˘‚¬Î› fiËŸ. ±Î ±Î_¬ı ≠Ufi¿÷ν — ±ı ⁄ı ◊›Î ±ıfiÌ ±‹¿ ±‰V◊Î ±fiı hÎHÎ ◊›Î fiÎ ±˘‚¬Î›, ±ı ÷˘ ÏÿT›«ZÎ◊Ì ±˘‚¬Î›. ±ıfiÌ ±‹¿ ±‰V◊Î ±fiı «Îfl ◊›Î ±ıfiÌ ±‹¿ ±‰V◊Î ±ı‰_ ¿_¥¿ ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ’fl‹Îb±˘ »ı, ±ı ¿˘HÎı ¢‘Ì ¿ÎœuÎ ? »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¢K›Î ÷Ì◊*¿fl˘±ı ±fiı iÎÎfi̱˘fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. √›_. ±ı‹fi_ …ı Ωı›ı·_, ÷ı ±Î‹fiÌ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı·_. ≠Ufi¿÷ν — ±Î ⁄‘Î U›Îflı ’fl‹Îbw’‹Î_ ˢ› »ı, I›Îflı ±ı¿ ≠Ufi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÌ µI’ÏkÎ @›Î_◊Ì ◊¥, … ’fl‹Îb »ı ¿ı ±fiı¿ ’fl‹Îb ˢ› »ı ?
 2. 2. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 149 150 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ±fi_÷Î ’fl‹Îb±˘ ±fiı «ı÷fiı› ±fi_÷Î »ı. ±Î » ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿˘≥ ¿˘≥fiı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‰V÷±˘ »ı, ±Ï‰fiÎÂÌ. ÷ı‹Î_ ±‹¿ ±fi_÷Ì »ı. Œ@÷ ±Î¿Î ±ı¿ V‰¤Î‰◊Ì … »ı ⁄‘Î. ’HÎ Áfl¬Î √HΉ΂Π»ı ⁄‘Î. ±ı¿ ’fl‹Îbfi˘ »ı. ’»Ì ±Î ‘‹Î˝ÏV÷¿Î› ±ı¿ … »ı. ±‘‹Î˝ÏV÷¿Î› ’HÎ ±ı¿ … »ı. …ı √HÎ »ı, ±ı‰Î ⁄ÌΩ ⁄‘Λ‹Î_ √HÎ »ı ⁄‘Î. ¿˘≥ ±Î(’ÿÎ◊˝)‹Î_◊Ì ±Î (±b) ◊›Î fi◊Ì ¿ı ±ı (±b)‹Î_◊Ì ±Î (’fl‹Îb) ◊›Î fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — ‹Îflı ±ı ΩHΉ_ »ı ¿ı ±ı¿ ’fl‹Îb‹Î_◊Ì ±fiı¿ …ı ◊›Î »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› fiı I›Î_ ¿_≥ »ı ÷ı Ïø›ıÂfi »ı. ÷k‰˘fi_ ’fl‹Îb ◊›Î »ı ¿ı ? Ïø›ıÂfi ±Î …√÷‹Î_ »ı fiËŸ. Ïø›ıÂfi Ωı ±Î …√÷‹Î_ ˢ› ÷˘ ±Î ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ ¿˘≥fi΋Î_◊Ì ◊›_ … fi◊Ì. ¿˘≥ ¿˘≥fiı ·ı‰Îÿı‰Î ⁄‘_ ‹ıfi‹ı≥Õ ±ı¿·_ … »ı. ’»Ì CÎÕÎ-⁄ÕÎ, ‹¿Îfi˘-⁄¿Îfi˘ ⁄‘_ … fi◊Ì. ±ı¿‹Î_◊Ì ±fiı¿ ◊›_ fi◊Ì ±fiı ±fiı¿‹Î_◊Ì ±ı¿ı› ◊›_ fi◊Ì. Ïø›ıÂfi. ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ ∂¤Ì ◊Λ »ı, ÏfiÏ‹kÎ◊Ì. ±Î ’˘÷’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰◊Ì »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ¿˘≥ ¿Â_ ¿flfiÎfl fi◊Ì. Œ@÷ ‰Îÿ‚ ±ı Ïø›ıÂfi fi◊Ì, ±‰V◊Î »ı. ±Î Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Îflı ⁄ı ’fl‹Îb «˘ÓÀÌ Ω›, hÎHÎ «˘ÓÀÌ Ω›, «˘◊_ «˘ÓÀÌ Ω› ±fiı ¿˘≥’HÎ ÁΑfi◊Ì ºU› ◊›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı ±b ¿Ëı V¿_‘fiÌ ÁÎ«Ì Á‹… ! ·˘¿. ⁄Î¿Ì ¿˘≥ ’HÎ ÁΑfi◊Ì ºU› fiΠˢ›, ÷ıfi_ fi΋ ’fl‹Îb. ≠Ufi¿÷ν — T›‰ËÎfl◊Ì ±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· ±·√ ±·√, Ïfiç›◊Ì ≠Ufi¿÷ν — ÷ı ’fl‹Îb …ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ºU› fiÎ ◊Λ, ÷ı ±ı¿ … ? ’fl‹Îb ¿ı ’fl‹Îb±˘ ? ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç›◊Ì ±ı¿ fi◊Ì ’ÿ˚√·. ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb. ’fl‹Îb±˘ ÷˘ ⁄‘Î ’Îfl ‰√flfiÎ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ? ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ‹Ò‚ ÷˘ ±ı¿ … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ı‹fiÌ ºÏp±ı »^ÀfiÎflÎ, ’ÿ˚√·◊Ì »^À‰Î ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı¿ ÷˘ ¿Â_ ˢ› fiËŸ. ±ı¿ ˢ› ÷˘ ±HÎ ‹ÎÀı ⁄˘·Ì √›Î »ı, »^À‰Î ‹ÎÀı ±ı‰_ »ı. ⁄Î¿Ì T›‰ËÎfl◊Ì› ±fi_÷ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? »ı fiı Ïfiç›◊Ì› ±fi_÷ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÎ ’fl‹Îbw’ı «˘A¬Î »ı, ’ÿ˚√· ±Î¬_ ’fl‹Îbw’ı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ⁄ı ’fl‹Îb±˘ ¤ı√Î ◊›Î ÷˘ ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ’fl‹Îb±˘ @›Î_◊Ì ±ÎT›Î ? ≠Ufi¿÷ν — V¿_‘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›, ’fl‹Îb±˘fi˘ V¿_‘ ? ±ı‹Î_ ⁄‘_ Œıfl Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰‰ÎfiÎ @›Î_◊Ì ? ±ËŸ »ı …. ±Î …√÷‹Î_ ±ıfi_ ±ÏV÷I‰ »ı. ±Î‰‰Î-…‰Îfi_ ¿˘≥fiı ◊›ı· … fi◊Ì. ±Î Ë÷Î, »ı ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ¿ı ⁄ı◊Ì ‰‘Îflı, CÎHÎÎ ⁄‘Î ’fl‹Îbfi_ Ï‹·fi ◊¥ flËıÂı. ¿Î›‹fiÎ … »ı. …‰_, ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ …‰_ ±ı ⁄‘_ V¿_‘ ¿Ëı‰Î›. V¿_‘ ±ıÀ·ı Ω‹Ì √›_ ±Î‹, ⁄‘_ ¤ı√_ ◊›_ fiı ±Î‰Õ˘ À<¿Õ˘ ¤ı√˘ ◊¥ Ω› ÷ıfiı V¿_‘ ¿Ëı‰Î›. ≠Ufi¿÷ν — ˉı ’ÿÎ◊˝ ÿı¬Î› »ı. ’ÿÎ◊˝◊Ì ±b ±ÎT›Î, ±b◊Ì ±Î …√÷‹Î_ ÿı¬Î› ±ı ⁄‘_ … V¿_‘ »ı. ±Î√‚ ’fl‹Îb ±ÎT›Î. ˉı ±ı¿ ’fl‹ÎbfiÎ ≠Á‰ ◊≥fiı ±fiı¿ ’fl‹Îb±˘ ◊›Î »ı ? ≠Ufi¿÷ν — …Õfiı ±ıfiÎ ·ZÎH΢◊Ì ±˘‚¬ı ?
 3. 3. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 151 152 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰◊Ì. ’fl‹Îb ÷˘ ˢ› fiËŸfiı ! I›Î_ ÷˘ V¿_‘ …ı ÿı¬Î› ±ıfi˘ ÂOÿ …Õı, …ı ÿı¬Î› fiËŸ ±ıfiÎ ÂOÿ …Õı fiËŸ. ˢ›, ‹˘ÀÌ …J◊Î⁄_‘ ‰V÷ ˢ›. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’HÎı ’fl‹Îbfi˘ πB·Ì ÂOÿ fi◊Ì ÷˘ ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ? ±ıÀ‹ ¿ËÌ Â¿Î› U›Îflı ’fl‹ÎbfiÌ ‰Î÷ ¿flı I›Îflı ? ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ‹ ÷˘ ’fl‹ÎbfiÌ ±‰V◊Î »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ËŸ ±_ÿfl◊Ì ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊Λ ±ı ’HÎ …J◊Î⁄_‘ ≠Ufi¿÷ν — ‰ıVÀfi˝ ÏŒ·˘Á˘ŒÌ “‹ıÀfl” ÂOÿfiı ‰Î’flı »ı, ±ı … V¿_‘ V‰w’ı ˢ› ? ’fl‹Îb ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’Ëı·Î_ ’fl‹Îb V‰w’ı. ’»Ì …J◊Î⁄_‘ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ‹ıÀfl ¥{ fi˘À ’fl‹Îb, ⁄À ‹ıÀfl ¥{ ‘Ì Œı{ ±Î"Œ ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊›ı·_ ±fiı √·fi ◊›Î ¿flı ÷ı. ’fl‹Îb. ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ’fl‹Îb‹Î_◊Ì …J◊Î⁄_‘ ◊¥ …‰_fiı, ±ı ±‰V◊α˘ ±ı¿·Ì … ⁄Ï©√Q› »ı. ±Î_¬◊Ì ÿı¬Î› ±√fl fi‰Ì ‰Î÷ »ı. ’Ëı·Î_ ’fl‹Îb V‰w’ı ˢ› ±fiı ’»Ì …J◊Î⁄_‘ ◊¥ ⁄Ï©◊Ì ÿı¬Î›, ±ı‰Ì ±‰V◊α˘ ±ı¿·Ì … »ı, ±ı ‹Ò‚ ‰V÷ fi◊Ì. Ω›, ’ı·_ ±ı ±ËŸ◊Ì ±Î‹ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊¥ Ω› »ı ? ±ıÀ·ı ±ıÀ‹ ÷˘ ±ı ·˘¿˘ Ωı¥ Â@›Î ±fiı ±ıÀ·_ ω«ÎflÌ› Â@›Î ¿ı ±ÎfiÎ Ë… ¤Î√ ’ÕÌ Â¿ı ±ı‹ »ı ±fiı ’fl‹ÎbfiÎ ¤Î√ fiÎ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂflÌfl‹Î_ ±ı¿<› ’fl‹Îb fi◊Ì, ⁄‘_ …J◊Î⁄_‘. ±ıfiı V¿_‘ ¿Ëı‰Î› »ı. ’fl‹Îb ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ. ±b ◊›Î ’»Ì ÷ı ≠Ufi¿÷ν — ωiÎÎfi̱˘fiı ¿ı‰_ »ı ¿ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ±Î ÁΛ„LÀVÀ˘fiı …Õı, ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩfiı fiÎ …Õı. ±Î’HÎı ÷˘ ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ’fl‹Îb ±Î‰Î »ı ±fiı ÷ÒÀı ±ı‰Î fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ ±ı ·˘¿˘fiı ⁄Î…flÌ …ı‰_ ◊Λ I›Îflı ÿı¬Î›. ±Î’HÎÌ ±Î_¬ ‰‘Îflı ‘ÎflHÎ ¿flÌ Â¿ı ≠›˘√ ¿fl‰˘ ’Õı ±fiı ≠›˘√‹Î_ Ωı ’Òfl‰Îfl fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ı ‹Îfiı fiËŸfiı ! ±fiı ÿÒfl⁄Ìfi (‹Î¥ø˘V¿˘’) ˢ› fiËŸ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı. ÿÒfl⁄Ìfi fiËŸ ¿ı ±Î ÁÎ«Ì ‰V÷ »ı. ˢ› ÷˘ ’¿Õı. ÷˘ ±ËŸfiÎ ÁΛ„LÀVÀfiı ±ı ’fl‹Îb ±Ï‰¤ÎU› »ı, ±ıfi˘ ÷‹ı ’fl‹Îb »ı ÷ı ’fl‹ıfiLÀ »ı, ¥Àfi˝· »ı. ±Î ⁄ı (±b ±fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı µ¿ı· ±Î’Ì Â¿˘ ? V¿_‘) ÷˘ ·˘¿˘fiÎ A›Î·‹Î_ ±Î‰ı »ı, ’HÎ ±Î «ı÷fi A›Î·‹Î_ fi ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Ï‰¤ÎU› »ı fiı, ÷ı √‹ı ±ıÀ·Î_ ω¤Î…fi ±Î‰Ì ¿ı. ±fiı ⁄Ì…_ ±ı‹fiı ±Î¿Î A›Î·‹Î_ ±Î‰ı. ¿fl÷Î ¿fl÷Î ’ˢӫı fiı, ’HÎ ’»Ì …ı »ıS·_ ω¤Î…fi ◊‰Îfi_ ◊Λ »ı, fi◊Ì ±ıfi˘ ÂOÿ ±_√˛ı∞‹Î_ ! I›Î_ ±Î_¬◊Ì ÿı¬Î÷_ fi◊Ì, ÿÒfl⁄Ìfi◊Ì ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ≥„Lƒ›√Q› fi◊Ì ¿ı ⁄Ï©√Q› fi◊Ì ±ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiÌ ’fl …‰_ ’ÕÂı ±fiı I›Î_ ≠Ufi¿÷ν — ±bfi˘ “±ıÀ‹” ÂOÿ »ı, ÷˘ ’fl‹Îbfi˘ ÂOÿ Â_ ±ı‹fiı A›Î·‹Î_ flά‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ≠‹ÎHÎı »ı ‹Ò‚ Ë¿Ì¿÷, »ı ∫B·Ì‹Î_ ? Ï⁄Ï√Ïfi_√ ±ÎfiÎ◊Ì »ı. ±fiı ±ı ·˘¿˘› ±ı@ÁıMÀ ¿flı ¿ı ⁄Ï©◊Ì µ’flfi_ ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb ÂOÿ ±ËŸ fiΠˢ›. ±ıfi˘ ÂOÿ ˢ› fiËŸ. ¿o¥¿ »ı ¿ı U›Î_ ⁄Ï© ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì.
 4. 4. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 153 154 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ‰ˆiÎÎÏfi¿˘fiÌ ’HÎ »ı ‹›Î˝ÿÎ ! ¿flÌfiı ±ÎT›Î »ı. ˉı ±Î√‚ …‰_ ˢ› ÷˘ ’fl‹Îb Á‘Ì ¿ı‹ fi …¥ ¿Λ ? ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îb ÷ı ‹˘ÀÎ ÁΛ„LÀVÀ˘◊Ì ÏÕV¿‰fl fiËŸ ◊Λ ? (¢‘Ì fiËŸ ¿Λ) …ı‰Ì flÌ÷ı fiÎfiÎ ±ıÀQÁfiÌ Â˘‘ ¿flÌ »ı... ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb ÿı¬Î› ÷˘ ÷‹ı …ÿÎ ¿flÌ Â¿˘ fiı ! ⁄Ï©◊Ì, ±Î_¬◊Ì ÿı¬Î›, ≥„Lƒ›√Q› ˢ› ÷˘ ÿı¬Î›fiı, ±ı ·√¤√ I›Î_◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ‹ …Õı, ±ıÀ‹ ÿı¬Î›. ’HÎ ±ı‹fiı ±ı‹ ÷‹Îflı ⁄_‘ flά‰_ ’ÕÂı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Ò‚ ‰V÷ ÷˘ ÿı¬Î› ±ı‰Ì »ı fiËŸ. ¬Î÷flÌ »ı ¿ı ±Î ±bfiı ω¤ÎU› ¿fḻı »Ì±ı, ¤Î_√Ì Â¿Î› ±ı‰Î ±ı iÎÎfi̱˘ ±ı¿·Îfiı … Á‹Ω›. ±ı› ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ Ë… ‹Îflı› ◊˘ÕÎ »ı. ÷ı ±Î ¿˘¥ ‰V÷ ±Ï‰¤ÎU› ˢ‰Ì Ωı¥±ı ±ı‰Ì Â_¿Î flËı. ‰¬÷ ’»Ì ΩHΉÎfi_. ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÁΛ„LÀVÀ˘fiı ’fl‹Îb ÿı¬Î› fiËŸ, ’HÎ ¿ÿΫ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfiÌ ±ıÀ·ı ±ıOÁÎ"S›À ◊›ı·Î ˢ›, Á_’Hν ±ıOÁÎ"S›À. Ò ±ı‰_ ⁄˘·Âı ¿ı ’fl‹Îb …ı‰Ì ‰V÷ »ı. Ë_ ’HÎ ±ıOÁÎ"S›À ◊›ı·˘ ’HÎ Á_’Hν÷Î fi◊Ì ±Î. Ωı Á_’Hν ±ıOÁÎ"S›À Ò Ò ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı ’fl‹Îb fiÎ ⁄˘·ı ÷˘› ±ı‹ »ı ÷ı ◊Λ I›Îflı ±ı Á_’ÒHν ΩHÎÌ Â¿ı ¿ı ±Î Â_ »ı ! Á‹…Âı ¿ı ±Î ω¤ÎU› »ı, ‹ÎÀı ±Ï‰¤ÎU› ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ıfi˘ Á΋˘ Œıfl, ’ÿ˚√· fiı ’fl‹Îb‹Î_ ! Ï¿fiÎfl˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ÿflı¿ ‰V÷fi˘ Á΋˘ Ï¿fiÎfl˘ ˢ›. ≠ÔÔUfi¿÷ν — ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±ı ’HÎ ’fl‹ÎbfiÌ ≥Œı@Àfiı, ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıÀ‹ ’»ÌfiÎ_ …ı fiÎfiÎ ’ÎÀa¿SÁ »ı, ±ıfiı ÿÎÿÎ ? ±Î ·˘¿˘ πB·Ì‹Î_ Á⁄±ıÀ˘‹Ì¿ ’ÎÀa¿SÁ ¿Ëı »ı. I›Î_ Á‘Ì ±ı ·˘¿˘ ’ˢÓE›Î »ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’fl‹Îb fiı ’fl‹Îb ÏÁ‰Î› ⁄Ì…_ »ı … fiËŸ. ’fl‹Îb fiÎ ¿Ëı‰_, ’ÿ˚√· ¿Ëı‰_. ’ÿ˚√· ‹Ò‚ ’fl‹Îb w’ı fi◊Ì, ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı◊Ì ±Î√‚ …¥ ¿Âı fiËŸ. ±‰V◊Î w’ı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±fiı Ë∞ ±ı ·˘¿˘fiÌ ‹ÎL›÷΋Î_, ◊Ì›flÌ‹Î_ ±ı‰_ ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ±fiı ’fl‹Îb ±ı¿ ¿ı …ÿÎ_ ? ‹Îfiı »ı, ¿ı Á⁄±ıÀ˘‹Ì¿ ’ÎÀa¿SÁfiı ’HÎ Ë∞ fiÎfiÎ ’ÎÀa¿·‹Î_ ¤Î√ ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı …ÿÎ_ ¿Ëı‰Î›. ¿flÌ Â¿Î› ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ’fl‹Îb Á‘Ì Ë∞ fi◊Ì ’ˢÓE›Î. ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√· ±fiı ’fl‹ÎbfiÌ T›ÎA›Î Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿Âı fiËŸ fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î »ı ÷ı ≥„Lƒ›˘◊Ì √Q› fi◊Ì ±fiı ⁄Ï©◊Ì› √Q› fi◊Ì. ⁄Ï© fiı ÿÎÿÎlÌ — …ıfiÎ ŒflÌ ¤Î√ fiÎ ◊Λ, ±ı ’fl‹Îb. ±fiı ¬flı¬flÎ ≥„Lƒ›˘◊Ì Á‹Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. ’fl‹Îb, ’fl‹Îb … ¿Ëı‰Î›. ±Î ’ÿ˚√· ±ı ω¤Îω¿ ◊›ı·_ »ı. ωÂıʤΉfiı ’΋ı·_ »ı ±Î ’ÿ˚√·. ≠Ufi¿÷ν — ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˘˝◊Ì ‰ˆiÎÎÏfi¿ ≥Ï÷ËÎÁ ±ı‰˘ »ı ¿ı ’Î_«Á˘ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ‹Îfi÷Δ÷Î ¿ı ±ıÀ‹ »ı. ±ıfiÎ_◊Ì ±Î√‚ …‰Î› ⁄ı Ω÷fiÎ ’ÿ˚√·. ±ı¿ ωÂıʤΉfiı ’΋ı·_. (±ıfiı ω¤Îω¿ ±ı‰_ fi◊Ì. ’HÎ ‰ˆiÎÎÏfi¿˘ ±I›Îflı ≠›Ifi˘◊Ì ±fiı ≥L¿‰Î›flÌ ¿flÌ ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›.) ±fiı ±ı¿ ‹Ò‚ ’ÿ˚√·, V‰Î¤Îω¿, …ı ’fl‹Îb
 5. 5. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 155 156 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) V‰w’ı »ı (±ıfiı ’ÿ˚√· ’fl‹Îb ÷flÌ¿ı ¿Ëı‰Î›). ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·‹Î_ ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·ı› ’fl‹ıfiLÀ ±fiı ±ÎI‹Î›ı ’fl‹ıfiLÀ, ÷˘ …J◊Î⁄_‘ ’fl‹Îb ˢ› ±fiı V‰¤Îω¿ ±ı ’fl‹Îb w’ı ˢ›. I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ÿ½fi ∂CÎÕ‰_ Ωı¥±ı ? ’ÿ˚√· ÷˘, Œ@÷ ‹fiW›fiı ¿ı ∞‰‹ÎhÎfiı ±ıfi˘ ÿıË ‰‚√ı·˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ’ÿ˚√· ÷˘ ω¿Ú÷ ’ÿ˚√· »ı. ‹Ò‚ V‰¤Îω¿ »ı, ÷ıfiı … ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›, ⁄ÌΩfiı ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’ÿ˚√· ’fl‹Îb fiÏËfiı ! ω¿Ú÷ ’ÿ˚√· ωfiÎÂÌ »ı, √v-·CÎ V‰¤Î‰fi_ »ı ±fiı ÁΫ_ ’ÿ˚√· ’fl‹Îb ÷˘ ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fi_ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Îfiı (Àı’flı¿Õ˝fl) ’ÿ˚√· fiËŸ ¿Ëı‰Î› ? ≠Ufi¿÷ν — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ±fiı ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·‹Î_ ÏÕŒflLÁ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. Â_ ? ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¬Î·Ì ±‹¿‹Î_ ±ıÀQÁ ˢ› ±ıÀ·ı ±ı‹ fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ÿı¬Î› fiËŸ ±ıÀ·ı Ë‹HÎÎ_ ‰Î÷ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±ı ’ÿ˚√· »ı ! ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ∞‰÷_ Ωı¥±ı. … ¿fl‰Ì fi¿Î‹Ì »ı. ·˘¿˘ ΩHÎ÷Λ fi◊Ì ±ıfiı. ±ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ïø›Î¿ÎflÌ »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›, ¿ı ±Î ¤ı√Î ◊›Î Â_ ˢ› ±ı ÷˘ ±ÎI‹iÎÎfi̱˘ ΩHÎı ’HÎ ÁΑÎflHÎ ’„O·¿ ÷˘ ¿Â_ »ı ±fiı ’λΠ»^ÀÎ ◊¥ ¿ı. ±ı ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ⁄ÿ·Î› ’λ˘ ±ıÀ·ı ΩHÎ÷Ì fi◊Ì. …ÿ_ ◊¥ Ω›. ≠Ufi¿÷ν — ˉı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ω¤Î√ »ı ±ı ¬flı¬fl ’ÿ˚√· ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ’ÿ˚√·‹Î_ ⁄ı ±ÎI‹Î Á‹Î¥ ¿ı ? V‰w’ fi◊Ì fiı ? ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ ’fl‹Îb V‰w’ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ’ÿ˚√·‹Î_ ÷˘ ¿fl˘Õ˘ ±ÎI‹Î Á‹Î¥ ¿ı. ¿ÎflHÎ ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ’ÿ˚√· V‰w’ »ı. ’fl‹Îb …ı ˢ› ±ı «˘A¬Î ¿ı …ı‹Î_ Á‹Î‰‰Îfi˘ ˢ›fiı, ÷ı ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ˢ›. ω¤Îω¿ ˢ› ±fiı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±ı fl_√·Î ’fl‹Îb ˢ›, ¤Î‰◊Ì fl_√·Î ’fl‹Îb. ı ı ’ÿ˚√· ˢ› I›Î_ ÷˘ ·Î¬˘ ±ÎI‹Î ˢ›. ±Î‰ÕÎ ‹˘ÀÎ ¿flı ÷˘ …ı‰Î ¤Î‰ı fl_√·Î ±ı‰Ì Ω÷fiÎ_ ’fl‹Îb ˢ›. ÷ı ’ÿ˚√· ◊›Î ’»Ì fl_√ ı Á‹Ω› ¿ı ¿ıÀ·Î› ∞‰˘ ˢ› ! ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·fi˘ ·˘¿˘fiı A›Î· «œu˘ ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ±ı‰Î ¤Î‰ı, ÷ı fl_√ …ı‰Î fl_√fi˘ »ı … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î …ı ’ÿ˚√· ¿Ëı »ıfiı, ±ı ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·fiı … ±ı‰Î fl_√fi_ Œ‚ ±Î’Ìfiı Ω› I›Îflı «˘A¬Î ◊Λ ’λÎ. ’ÿ˚√· ¿Ëı »ı. ≠Ufi¿÷ν — «ı÷fiÎ ‰√fl ’ÿ˚√· ÷k‰fi_ ±„V÷I‰ … fi◊Ì fiı ? ’ÿ˚√· ±ı (‹Ò‚ V‰w’ı) ’fl‹ıfiLÀ »ı ±fiı ÷_› (‹Ò‚ V‰w’ı) ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ’HÎ ’ÿ˚√· ±ı ‹Ò‚ ±ıfiÎ ’fl‹Îb ’fl‹ıfiLÀ »ı, ±ı‰_ U›Îflı Á‹Ω› I›Îflı ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›. w’ı flËı·_ »ı. ±ı ¿_¥ ⁄Ì∞ w’ı fi◊Ì flèÎ_. ±ı‹fi_ ¬fl_ ¿Ëı‰_ »ı ¿ı «ı÷fi ÏÁ‰Î› ’ÿ˚√· ˢ› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ıÀ·ı ’fl‹Îb w’ı flËı·_ »ı, ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·ı› ’fl‹ıfiLÀ »ı ? ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı V‰÷_hÎ flÌ÷ı. ±ı «ı÷fi ÏÁ‰Î› flËı·_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Ò‚ ’ÿ˚√· ’fl‹Îb V‰¤Î‰◊Ì ’fl‹ıfiLÀ »ı. ±Î ω¤Îω¿fiı ÷_ ω¤Îω¿ Á‹…_, ±ıÀ·ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√·fiı› ’ÿ˚√·fiÌ V‰÷_hΠ„@÷ ! Á‹…_, ±ı ’fl‹ıfiLÀ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ÷ı ±Î’ı …ı ‰Î÷ ¿flÌ ¿ı ±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· »ı, ÷˘
 6. 6. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 157 158 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±Î ’ÿ˚√·fiÌ Â„@÷ ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ±ı ⁄Lfiıfiı ¿ıÀ·˘ ‹ı‚ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ …ı‰Ì ±ÎI‹ „@÷ »ı, ±ı‰Ì ±Î ’ÿ˚√·fiÌ »ı ? „@÷ ¿ıÀ·Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi˘ ’Ήfl ÷˘ …ı‹ ±Î ⁄ıÀflÌ‹Î_ ’ı·Î Áı· ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ Â„@÷‹Î_ ±ı¿› ¿Î«_ ÷k‰ fi◊Ì, „@÷‰Îfi < ˢ› »ı ’Ήfl ¤flı·Î, ÷ı U›Î_ Á‘Ì ⁄ıÀflÌ‹Î_ ÷‹ı fiά˘ I›Î_ Á‘Ì »ı. ’ÿ˚√·fiÌ ¤›_¿fl „@÷, ±’Îfl „@÷ »ı ’HÎ ±Î’HÎı ÷ıfiÌ ⁄ıÀflÌ «Î· flËı. ’Ήfl ¬·ÎÁ ◊Λ I›Îflı ∂ÕÌ √›Î. ±ı‰Ì flÌ÷ı „@÷ ¿Î‹‹Î_ ·√ÎÕ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î’HÎfiı Â_ ’ÿ˚√· ËıS’ ¿flı ? ±Îfiı ±Î‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ’Ήfl …ı ¤flΛı·˘ »ı ÷ı ‹fi- …ı‹ ±ÎI‹ÎfiÌ ±’Îfl „@÷ »ı ±ı‰_ ±Î ±’Îfl „@÷‰Î‚_ ’HÎ ‰«fi-¿Î›ÎfiÌ hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘ »ı. ÷ı hÎHÎı› ⁄ıÀflÌ ¤flı·Ì »ı I›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ±’Îfl …ÿÌ Ω÷fiÌ »ı, ±ÎfiÌ Â„@÷ …ÿÌ Ω÷fiÌ ·Î¥À ±fiı ±ı ‹ËŸ ’Ήfl ¬·ÎÁ ◊¥ √›˘ ÷ı ∂ÕÌ› Ω›. ŒflÌ »ı. ±Î (’ÿ˚√·fiÌ) ±«ı÷fi „@÷ »ı, ’ı·Ì (±ÎI‹ÎfiÌ) «ı÷fi ’λ˘ fi‰˘ ’Ήfl ¤flΛΠ¿flı »ı. …^fiÌ ⁄ıÀfḻ˘ ¬·ÎÁ ◊Λ »ı „@÷ »ı. ±Î w’Ì Â„@÷ »ı, ’ı·Ì ±w’Ì Â„@÷ »ı. fiı fi‰Ì ⁄ıÀfḻ˘ ¤flΛΠ¿flı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±I›Îflı ±Î ⁄‘Ì …√÷‹Î_ …ı „@÷ µI’Lfi ◊¥ ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ’Ïfl‰÷˝fifiÌ ‰Î÷ ¿flÌ, ’HÎ ±ı‹Î_ »ı, …ı‹ ’ÎHÎÌfiÎ Œ˘Á˝◊Ì ±Î ≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ µI’Lfi ¿flı »ı ±fiı ±ı ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ ’Ήfl ¿ıÀ·˘ »ı, ’ÿ˚√·fiÌ Â„@÷ ¿ıÀ·Ì »ı ? …√÷‹Î_ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ¿Î›˝ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î …ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ „@÷ ⁄‘Ì µI’Lfi ◊¥ »ı, ÷ı ±Î iÎÎfi-ÿ½fi ±fiı «ı÷fiÎ Ωı fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ ÷˘ ’˙ÿ˚√Ï·¿ „@÷ »ı, fiËŸ ¿ı ±ÎI‹ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±Î „@÷ Â_ flËı ? „@÷ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ Â„@÷ …ÿÌ »ı. ’ÿ˚√· ÷˘ Œ@÷ ±Î ’Ήfl fiÎ ¤flΛ˘ ˢ÷ ÷˘ ’ÿ˚√· ’fl‹Îb ÷˘ »^ÀÎ … Ë÷Î. ±Î ÷˘ ’Ήfl ÿÎÿÎlÌ — …⁄fl…V÷ „@÷ »ı. ±ı‹ fiı ±ı‹ …, iÎÎfi-ÿ½fi, ¤flΛ˘ ±ıÀ·ı «ı÷fifiÎ_ …ı‰_ ¿Î‹ ¿flı »ı. ΩHÎı «ı÷fi fiΠˢ›, ±ı‰_ «ı÷fiÎ fiΠˢ› ÷˘› ’fl‹Îb‹Î_ …⁄fl…V÷ „@÷ »ı. ÁflÁ ¿Î‹ ¿flı »ı. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ëo¿Îfl, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘_ ˢ› »ı. ±Î‹ «ı÷fi …ı‰_ ¿Î‹ ¿flı »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ «ı÷fi Ï⁄·¿<· ±Î iÎÎfi-ÿ½fi fiı «ı÷fiÎ◊Ì ÷˘ ω¿Ú÷ „@÷ µI’Lfi ◊¥ »ı »ı fiËŸ. ±Î ’Ήfl … »ı, ’Ήfl ±ÎI‹Î … »ı. T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ∂·ÀÌ. ’ı·Ì ‹Ò‚ „@÷ »ı fiı, ±ı ÷˘ …⁄fl…V÷ „@÷ »ı. ±ı‰Õ<_ ±ıÀ·ı ’Ήfl ±ÎI‹Î ±fiı ’ı·˘ Ïfiç› ±ÎI‹Î ±ı Ïfl›· ±ÎI‹Î. ±ı ‹˘À<_ ÿ½fi »ı, ±I›Îflı √M÷ flÌ÷ı ’Õı·_ »ı. Ïfiç› ±ÎI‹Î …ı »ı ±ı ¿o¥ … ¿fl÷˘ fi◊Ì ±Î ÂflÌfl‹Î_. ±ı ±b ÷˘Õı I›Îflı „@÷ T›@÷ ! ∞‰‹ÎhÎfiı ≠¿Î ±ı¿·˘ … ±ÎM›Î ¿flı »ı. ⁄Ì…_ ¿o¥ … ¿fl÷˘ fi◊Ì. ¿fl‰Î’b_ ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … fi◊Ì. …ı ¿o¥ ¿flı »ı ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ÿÂÎ ≠Ufi¿÷ν — U›Îfl◊Ì ±Î ·˘¿˘±ı ±ıÀÏ‹¿ ⁄˘Q⁄ ⁄fiÎT›˘fiı, »ı. ’Ήfl ±ÎI‹ÎÖ … ¿flÌ flè΢ »ı. I›Îflı …Õ ‰V÷‹Î_◊Ì ±ı‹HÎı ±Î¬Ì „@÷ ’ıÿÎ ¿flÌ. ±ı ⁄ıÀfḻ˘ ¬·ÎÁ ◊Λ, fi‰Ì ¤flΛ fiËŸ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — …Õ‹Î_ ÷˘ ⁄Ë Â„@÷ »ı, «ı÷fi ¿fl÷Î_› ‰‘Îflı ±Î ÷˘ …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı …^fiÌ ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı fiı fi‰Ì «Î…˝ ◊Λ „@÷. …Õ ÷˘ …√÷ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ fiάı ±ıÀ·Ì „@÷ ‘flΉı »ı. »ı. ÷ıfi΋Î_ Œ@÷ ·Î√HÎÌ fi◊Ì. ±bfi˘ µ’›˘√ ¿›˘˝ »ı ·˘¿˘±ı. Ö ±ÎM÷‰ÎHÎÌ lıHÎÌ-14, ¤Î√-3 ±fiı 4‹Î_ ’Ήfl «ı÷fi ωÂı ω√÷‰Îfl ÁIÁ_√ »ı.
 7. 7. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 159 160 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ‹ıÀfl‹Î_ ¥·ı@Àˇ˘fi, L›ÒÀˇ˘fi fiı ≠˘À˘fi ? ≠Ufi¿÷ν — …ı » ÷k‰ »ı, ÷ı‹Î_ ÏŒÏ{¿· „@÷ Âı‹Î_ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ … …Õ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı ÷ı ±b-’fl‹Îb‹Î_, ’ÿ˚√·‹Î_. ’fl‹Îb ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì Â„@÷ ⁄‘Ì µI’Lfi ◊›ı·Ì »ı. ±ı ’˘÷ı CÎHÎÌ Â„@÷‰Î‚_ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±Î ωiÎÎfi‹Î_ ±Î ±ıÀQÁ »ı, ±Î’HÎı ¥·ı@Àˇ˘LÁ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı ±fiı ±ıfi∞˝ ±ı ‰E«ıfi_ …ı Ïfl·ıÂfi ±ı@{ı@À ±ı ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îb ¤ı√Î ◊Λ, ±ıÀ·ı ’»Ì „@÷ ±Î‰ı ? ·˘¿˘ Á‹∞ fi◊Ì Â¿÷Î. ÿÎÿÎlÌ — ±bfiı ÷˘Õı I›Îflı „@÷ ±Î‰ı, T›@÷ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb‹Î_ ±ıfi∞˝ fi◊Ì. ’fl‹Îb ±b ◊Λ I›Îflı ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ U›Îflı ’fl‹Îb ¤ı√Î ¿fl˘ I›Îflı... ÷ı ±ıfi∞˝ ˢ›. ±bfi˘ fiÎfi΋Î_ fiÎfi˘ ¤Î√ ±ı ’fl‹Îb. ’fl‹Îb ’»Ì ±Ï‰¤ÎU› ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ „@÷ fi◊Ì ±Ï‰¤ÎU›‹Î_. ±Î ÿÎÿÎlÌ — ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı „@÷ fiÎ ±Î‰ı. ÷˘Õı ÷˘ … „@÷ …ıfi_ ω¤Î…fi ◊Λ ÷ı‹Î_ „@÷ »ı. ±ıÀ·ı ±b ¤ÎU› ◊¥ ¿ı, ±Î‰ı. ÷˘Õ‰Î◊Ì Â„@÷ µI’Lfi ◊Λ. ω¤ÎU› ˢ› ±ı. …ı‹ …ı‹ V¿_‘ ◊Λ ±ı‹ ω¤Î…fi ◊¥ ¿ı. ≠Ufi¿÷ν — ˉı …ı ±I›Îflı ‰Î÷ «Î·ı »ı ±ı ’fl‹Îb‹Î_› „@÷ ≠Ufi¿÷ν — ±Î ’ÿÎ◊˝w’ …ı ¿Î_¥ ÿı¬Î› »ı ±ı ±b ±fiı »ı ? ’fl‹Îb±˘fi_ ⁄fiı·_ »ı, ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì fiı ? ÿflı¿ ’ÿÎ◊˝‹Î_, …ı ±fiÎI‹Î »ı ±ı ‹Ò‚¤Ò÷ flÌ÷ı ÷˘ ±b-’fl‹Îb ÷˘ ¬flÎ … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb‹Î_ (’˘÷ÎfiÌ V‰¤Îω¿) „@÷ ¬flÌfiı ! ’HÎ ’fl‹Îb ±ı ±Ï‰¤ÎU› ˢ› ±ıÀ·ı „@÷ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬flÎ fiı ! ≠Ufi¿÷ν — …ı ’fl‹Îb »ı ±ı ¤ı√Î ◊¥fiı ±‹¿ Ω÷fiÎ ≠Ufi¿÷ν — ±b-’fl‹Îb‹Î_ ’HÎ ±I›Îflı ÷˘ ≥·ı@Àˇ˘fi, ≠˘À˘fifiÌ ±b±˘ √˘Ã‰Î›ı·Î »ı. ˉı ±ı U›Îflı ±bfi_ ω¤Î…fi ◊Λ »ı, I›Îflı ‰Î÷ ±Î‰Ì √¥ »ı. ±ıfiÌ ±_ÿfl ’HÎ ±ı¿ …ÿÎ_ fi‰Î_ ÷k‰˘ »ı ±fiı ’fl‹Îbfi_ Â_ ◊Λ »ı ? ±ıfiÌ ’ÎÁı „@÷ »ı, ÷˘ ±ı «ı÷fi V‰w’ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ ’HÎ µ’Λı ±bfi_ ω¤Î…fi ¿fl˘ ÷˘ ±b »^ÀÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ±ı „@÷ ±ıfiÌ …ÿÌ »ı. ±ı «ı÷fi „@÷ ◊≥ ¿ı ±ı‹ »ı ±fiı ÷ıfiÌ Â„@÷ µI’Lfi ◊Λ. ˉı ±bfiı ÷˘ÕÌfiı fi◊Ì ¿˘¥‹Î_. „@÷ ÿflı¿fi΋Î_ »ı, …ÿÌ …ÿÌ »ı. „@÷ ÷˘ ˢ› …, ±Î „@÷ µI’Lfi ¿flÌfiı ·˘¿˘±ı ¿Îœı·Ì. ±ıfiı „@÷ ÷˘ »ı. ±ı ±b-’fl‹ÎbfiÌ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷, ÷ı ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı „@÷ ¿˘fiÎ ‰Õı »ı ? ±ı „@÷ ¿˘fiÌ ? ±ÎI‹Î◊Ì »>ÀÎ÷_ fi◊Ì. Ωıfiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±bfiÌ ⁄Ë Â„@÷ »ı. ±Î ±b ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ ‘flΉı »ı, …ı ÿÏfi›Î Á‰˝V‰ fiΠ¿flÌ fiάı ! ⁄ı ’fl‹Îb ¤ı√Î ◊Λ, hÎHÎ ¤ı√Î ◊Λ, ±ı ¤ı√Î ◊›Î ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îb ÷˘ ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … flËı »ı fiı, ’fl‹Îbfi_ ’»Ì „@÷ (±ºU› w’ı) µI’Lfi ◊Λ »ı. Á_›˘…fi …ı »^À<_ ’Õu_...
 8. 8. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 161 162 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±b‹Î_◊Ì …ı À<¿ÕÎ ’Õı »ı fiı, ÷ı ’λΠfiÎfiÎ ¨‘_ ¿flı »ı. ±Î ¿<ÿfl÷Ì fi◊Ì ¿fl÷Î, ±¿<ÿfl÷Ì ¿flı »ı. ’fl‹Îb ±ı‹ ±b ˢ› »ı. ’fl‹Îb fi◊Ì ◊¥ …÷Î. ±bfi_ ω¤Î…fi ¿flı »ı I›Îflı fiı ±ı‹ ¤ı√Î ◊Λ »ı fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ »^ÀÎ ’Õı »ı. ’fl‹Îb ÁÏø› fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ ±b ◊Λ »ı. V‰¤Î‰fiÎ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı … Ïø›Î ¿flÌ flèÎÎ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±bfiı ±ıfiÌ ±_ÿflfiÌ ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷fiı ·Ì‘ı fi◊Ì ≠Ufi¿÷ν — …Õ ¿flı »ı fiı, ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ¿ıÀ·Ì ◊÷_, ⁄ÎèΠ„@÷◊Ì ◊Λ »ı ? ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÎèÎ fi◊Ì, ±Î_÷Ïfl¿ „@÷ »ı. ⁄Ë Â„@÷ ¤flı·Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷±˘ ¤˛Î_Ï÷fiı ·¥fiı ±Î‹Î_ ’ıÁÌ »ı. ⁄ÎèÎfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ’˘÷’˘÷ÎfiÌ Â„@÷fiı ±Î‘Ìfi »ı. ±Î √¥, ÷ı◊Ì ±Î ◊Λ »ı. ⁄‘Î_ ƒT›˘fiı ±ıfiÌ V‰¤Îω¿ „@÷ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ÷ı ±Î ¤˛Î_Ï÷fiı ·Ì‘ı, ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ≠Ufi¿÷ν — ÷˘Õ‰Î ‹ÎÀı ⁄ÎèΠ„@÷ ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ … ±ı ±b ¿ıÀ·Ì ËÂı, ±ı‹ Ë_ ’Ò»‰Î ‹Î_√_ »_. ÷ÒÀı, ⁄Î¿Ì ÷ÒÀı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±fi_÷ „@÷, ±ıfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …ÿÌfiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ µ’Λ◊Ì ÷ÒÀı ⁄‘_. ≠Ufi¿÷ν — ±ı ±fi_÷ „@÷ »ı ÷ı ÷Ì◊*¿fl ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ? ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì Â„@÷ µI’Lfi ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄ÌΩfiı ’Òflı’ÒflÌ Á‹…‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. ’˘÷Îfiı ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı L›„@·±fl ±ıfi∞˝fiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı fiı, ÷ı Ïfiflη_⁄ ·Î√‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ “‹fiı” ¿_¥ ’HÎ ¿flÌ Â¿÷Ì ±bfiı ÷˘Õ‰Î◊Ì ∂¤Ì ◊›ı·Ì ±ıfi∞˝ »ı. ±bfiı …ı ÷˘Õı »ı I›Îflı ±Î fi◊Ì, ±ı‰_ “±ıfi” ¤Îfi ◊¥ Ω› fiı, ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷±˘ µI’Lfi ı „@÷ µI’Lfi ◊Λ »ı. ÷˘ ±ı‹fi˘ ’flΉ˘ ±ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ◊¥ Ω› ! „@÷‰Î‚Îfiı ±Õ‰Î◊Ì ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω› »ı. ¿ı Ωı ±ıfiı ÷˘Õ‰Î◊Ì ±ÎÀ·Ì „@÷ ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ¤ı√Î ¿fl‰Î‹Î_ ¿ıÀ·Ì „@÷ Ωı¥±ı ? ≠Ufi¿÷ν — …√÷ …ıfiı „@÷ ¿Ëı »ı ±ı Á_›˘…fi‹Î_ ¿Î_ ÷˘ ω›˘…fi‹Î_ ∂¤Ì ◊≥ »ı. ⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊›ı·Ì ˢ› ¿ı ’»Ì ⁄‘Ì ÿÎÿÎlÌ — ¤ı√Î ¿fl‰Î‹Î_ „@÷ … fiÎ Ωı¥±ı, ±ıfi_ fi΋ … ⁄Ë ‰V÷±˘ ¤ı√Ì ’Õı·Ì ˢ›, ±ı »^ÀÌ ’Õı I›Îflı „@÷ ◊Λ. ±Î ’fl‹Îb ¿Ëı‰Î›. ¤ı√_ ◊‰_ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı ±fiı »^À_< ◊‰_ ±ı› ±ıfi˘ …ı „@÷ »ı ±ı, …√÷ …ıfiı „@÷ ¿Ëı »ı ±ı ω¤Îω¿ ’ÏflHÎ΋˘fi_ V‰¤Î‰ »ı. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ÷˘Õ‰Î …¥±ı »Ì±ı, fiËŸ ÷˘ ’ÒflHÎ-√·fi ±ı¿Ì¿flHÎ ±fiı »^ÀÎ ◊‰_ ±ı … ¿Ëı‰Î› fiı ? ±ıfi˘ V‰¤Î‰ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — »^ÀÎ-⁄ÒÀÎ ¿Â_ fi◊Ì. ÿflı¿fiÎ ±b ˢ›, ±ıfi_ ω¤Î…fi ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î …ı …ÿ_ ’Õı »ı, ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì Â„@÷ ˢ›. ’ıÿÎ ◊Λ »ı ? ≠Ufi¿÷ν — …√÷ı …ıfiı „@÷ ΩHÎÌ »ı ÷ı Á_›˘Ï…÷ „@÷ w’ı ÿÎÿÎlÌ — „@÷ ÷˘ ±Î ÷˘Õı ÷ı◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı. ±Î ÷˘ ΩHÎÌ »ı ?
 9. 9. (1) ’fl‹Îbfi_ V‰w’ ! 163 164 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√ ‰V÷‹Î_◊Ì (»^À_ ’ÎÕı I›Îflı) „@÷ µI’Lfi ◊Λ, Á_›˘√Ì ◊≥fiı. ≠Ufi¿÷ν — Á_›˘√-ω›˘√fiÌ Â„@÷ »ı ±Î, ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰ »ı ? [2] ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄‘_. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤Îflı „@÷ »ı ! ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! ≠Ufi¿÷ν — ¿Î·ı ’◊flÎ Ωı›Î, ±Î ⁄Î… ÁŒıÿ, ±Î ⁄Î… √˛ı Ë÷˘. w’Ì ⁄‘_ … ’ÿ˚√· ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ Ω÷Ω÷fi_ ⁄‘_. ±ËŸ ±Î …B›Î‹Î_ ±Î‰Î ±ıÀ·ı ±Î ±ı¿ ÷k‰ «ı÷fi »ı, ⁄ÌΩ ’Î_« ÷k‰˘ …Õ »ı. ’◊flÎ ◊›Î, ’ıHÎı …ÿÌ Ω÷fiÎ ’◊flÎ ◊›Î, ’ıHÎı …ÿÌ Ω÷fiÎ ’◊flÎ (⁄ÌΩ ’Î_«‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì.) ±fiı …Õ‹Î_ »ı ÷ı ±ı¿ w’Ì »ı. »‹Î_ ◊Λ. ¿˘≥fiı ±Î‹ ◊›_, ¿˘≥fiı ±Î‹ ◊›_, ¿˘≥fiı ±Î‹ ◊›_. …±˘fiı, ±ı¿ … ÷k‰ w’Ì »ı ±fiı ⁄ÌΩ ’Î_« »ı ÷ı ±w’Ì »ı. ¿ı‹ ⁄˘·÷Î CÎÎÁ÷ı·-¿ıfl˘ÁÌfi fiÌ¿‚ı, Õ΋fl fiÌ¿‚ı, ⁄‘Ì ¿ıÀ·Ì ¿ıÀ·Ì Ω÷ !!! fi◊Ì ? ⁄Ï© ¿Î‹ … fiÎ ¿flı. ≠Ufi¿÷ν — Á‹… »_. vvvvv ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿˘”¿ ’Ò»ı ¿ı, ˉı w’Ì ¿˘HÎ ? ±w’Ì ¿˘HÎ ? ÷ı Ë_ …‰Î⁄ ±Î’_fiı ? ≠Ufi¿÷ν — ’Ò»‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ±Î’ ±‹fiı Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‹fiı …ı‰_ ŒÎ‰ı ÷ı flÌ÷ı Á‹Ω‰Ì ÿ™. …ı w’Ì »ı ÷ı …Õ ÷k‰ »ı, ±ı ±b-’fl‹Îb w’ı »ı. ÷ı ±w’Ì Ë˘÷_ … fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı‰_ ∞‰ »ı ±ı‰_ ±∞‰ ’HÎ ÿÏfi›Î‹Î_ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±∞‰ı› »ı. ±Î w’Ì ÿı¬Î› »ı, w’ …ı ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı ÷ı, ¿Îfiı ÁÎ_¤‚Λ »ı, ∞¤ı «¬Î› »ı, fiοı Á˘ÕΛ »ı, V’½ ◊Λ »ı ±ı ⁄‘_ ±∞‰ »ı. U›Î_ w’Ì »ı ±ı ±∞‰ »ı ±fiı ±w’Ì »ı ±ı ∞‰ »ı. ∞‰ ±w’Ì Ë˘›. ±ı ÿı¬Î› fiËŸ, ±Î ¿Îfiı
 10. 10. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 165 166 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) Á_¤‚Λ fiËŸ. ±Î ¥„Lƒ›˘◊Ì √Q› fi◊Ì. ¥„Lƒ›˘◊Ì ’fl, ¥„Lƒ›˘◊Ì √·fi ˢ› ±fiı ±ÎI‹Î ±w’Ì. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î √H΢ …ÿÎ. ⁄ıfiÎ ‹Î·Ò‹ fiÎ ’Õı ±ı. ¥„Lƒ›˘◊Ì …ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ⁄‘_ ±∞‰. √HΑ‹˝ ¿Â_ ‹‚ı fiËŸ. @›Î_◊Ì ·¬Ì ·ÎT›Î ±Î ⁄‘_ ? ±Î‹Î_ ’ÿ˚√· w’ÎÏÿ √HÎ ›@÷ ˢ‰Îfiı ·Ì‘ı ‹ÒÏ÷˝÷ »ı ±fiı ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ⁄‘Î ÂOÿ˘ ±Î‰ı fiı ? ’ı·Î ÁÒZ‹ Á_›˘√˘, ⁄οÌfiÎ ±‹Ò÷˝ »ı. ±ÎI‹Î› ±‹Ò÷˝ ±fiı ’ı·Î «Îflı› ÷k‰˘ ±‹Ò÷˝. V◊Ò‚ Á_›˘√˘... ±fiı ±Î ’fl‹Îbfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ˢ› ? Ïfifl_÷fl fl_√ ⁄ÿ·Î›Î ÿÎÿÎlÌ — V◊Ò‚ Á_›˘√˘ w’Ì, ’HÎ ±ı ÁÒZ‹ ’HÎ w’Ì. … ¿flı. ±ı fl_√-⁄_√fi˘ ¿˘¥ √HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì. ±Î √˘fl˘ »ı ¿ı ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, Ë_ ÁÒZ‹ »_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î Â΋‚˘ »ı ±ı ⁄‘_ …ı‰Î ’fl‹Îb ˢ› fiı, ÷ı ≠‹ÎHÎı Ïfifl_÷fl fl_√ Á_›˘√˘ ’HÎ ÁÒÒZ‹... ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ’»Ì Ïfifl_÷fl V’½fiÎ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁÒZ‹ …ÿ_ »ı. ±Î’HÎıı ÁÒZ‹ …ı ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ≠¿ÚÏ÷ ±fiı ’vÊ ±ı ⁄ıµ‹Î_, “≠¿ÚÏ÷fi˘ ±ı¿ »Ì±ı, ÷ı ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ ±Î V◊Ò‚ »ı fiı ±ÎI‹Î ÁÒZ‹ »ı, ±ı‹ ¿Ëı‰Î ’HÎ √HÎ ‹Îfl΋Î_ fi◊Ì ±fiı ‹Îfl˘ ±ı¿ ’HÎ √HÎ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ fi◊Ì”, ‹Î_√̱ı »Ì±ı. ⁄Î¿Ì ±ı ’fl‹Îb ÷˘ ÁÒZ‹÷‹ »ı. ÁÒZ‹÷‹ ±ıÀ·ı ÷˘ ’»Ì ⁄ıµfiÎ ±‹¿ ¿˘‹fi √H΢ ÷˘ ˢ›fiı, ≠¿ÚÏ÷fiÎ ±fiı ±ıfiı («‹˝«ZÎ◊Ì) ÿı¬Ì fiΠ¿Λ. ’ÿ˚√·ı› ±ı‰Î_ »ı. ±ıfiÎ ‹Ò‚ ’vÊfiÎ ? fi◊Ì ±ı‰Î ? ’fl‹Îb ÿı¬Ì fi ¿Λ ±ı‰Î »ı, ’HÎ ±Î V‰¤Î‰ı w’Ì »ı (¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÿı¬Ì ¿Λ). ≠¿ÚÏ÷ ‹ÎhÎ w’Ì »ı. ⁄‘_ ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı. «ıL… ◊›Î ≠Ufi¿÷ν — ±Î ±w’Ì »ı, ÁÒZ‹ »ı. ‹fi ÁÒZ‹ ¿Ëı‰Î› ? … ¿flı ’»Ì. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄‘_› w’Ì. ≠οÚ÷ √‹ı ÷ıÀ·_ w’΂_ ˢ› »÷Î_ ÷ı @›Îflı ‰ıË (‰ıÊ) ¿Îœı ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±Î Œ‚ √‹ı ÷ıÀ·_ ÁÎfl_ ˢ› ’HÎ ÷ı ’»Ì ≠Ufi¿÷ν — ω«Îfl˘fiı ? ÁÒZ‹ Á_›˘√˘ …ıfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ¿Ë˘‰Î‰Îfi_. ¬Ì·ı·_ e· ’HÎ ¿fl‹Î¥ …‰Îfi_. ≠οÚ÷ @›Îflı ⁄√ÕÌ Ω› ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_› w’Ì. ±Î¬Ì ≠¿ÚÏ÷ w’Ì … »ı. ‹fi-‰«fi- ÷ıfi_ Â_ ¿Ëı‰Î› ? ¿Î›Î ⁄‘_› w’Ì »ı. w’ Ë_‹ıÂÎ_ CÎÁΛ … ! ≠Ufi¿÷ν — ±Î ⁄ı‹Î_ ¿˘¥ ±ı¿ ’HÎ √HÎ ±ı‰˘ ¿˘‹fi fi◊Ì ? ±Î w’Ì ÷k‰, ’ÿ˚√· ÷k‰fiı ·¥fiı ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿˘‹fi ¿Â_ fi◊Ì. w’Ì ÷k‰ … ‹Ò_{‰ı »ı. ’HÎ ±ı w’ …±ı »ı ±ıÀ·ı ‹_Ò{Î¥ Ω›. w’ …±ı ±ıÀ·ı ⁄‘_ ±ıfiÌ ‹ËŸ ⁄√Õu_. ≠Ufi¿÷ν — ’›Î˝›fiı ÏËÁÎ⁄ı ‹Îflı Á‹…‹Î_ ±ı‰_ ±ÎT›_, ¿ı ±Â© ’›Î˝› ¿˘‹fi ˢ› ±ıfiÎ. ±ı‰Ì ºÏp fi◊Ì fiı ? ≠Ufi¿÷ν — w’΂_ ‹Îfiı »ı, ±ıÀ·ı ±Î¬_ ⁄√Õu_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Â_› fi◊Ì. ±ı w’Ì ≠¿ÚÏ÷ ⁄‘_ fiΉ_÷ fiı ÿÎÿÎlÌ — w’ …±ı »ı ±ıÀ·ı. w’Î‚Ì ‹Îfi÷˘ fi◊Ì. w’ ˢ› ±w’Ì ±Ï‰fiÎÂÌ. w’Ì Œ›Î˝ ¿flı, ±w’Ì Œ›Î˝ fiÎ ¿flı. w’Ì ’ÒflHÎ- »ı.
 11. 11. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 167 168 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — w’ ˢ› »ı ? Ωı›ı·Ì ? ±ı ÕˇÎ›¡ÒÀ ¿ı‰_ ÿı¬Î› ? ±ı› ¡ÒÀ … ¿Ëı‰Î›fiı ⁄‘Î. ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — w’ ÷˘ ¬fl_ fiı ! ’ÿ˚√·fi˘ w’ ÷˘ V‰¤Î‰. ±ıfi˘ U›Îflı «Î¬ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı. ’flHÎÌ ·ÎT›˘ fiı «Î¬ı fiı, ’HÎ ±ı U›Îflı V‰¤Î‰ »ı fiı, w’, flÁ, √_‘, V’½. (¿˘¥ VhÎÌ) ±Î‹ ’flŒı@À, ¿_¥ fi‰Ì … Ω÷fi_ ⁄˘·ı I›Îflı ¿_À΂ı. U›Îflı µ’fl◊Ì ¡ÒÀ ÷˘ ±Î‹ √·Î⁄fiÎ e· …ı‰Ì ÿı¬Î÷Ì Ë˘› ’HÎ ±ı ±ıfiı A›Î· fi◊Ì flËı÷˘ ¿ı ¬flı¬fl_ ÿı¬Î› w’΂_, ¿ÎflHÎ ¿ı ’ÿ˚√· »ı fiı ! ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ±Î w’ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı, ÷ı ±ı‰fl «ıL∞_√ »ı. ¬Â ◊¥ Ω›, √˘flÌ »ı. ±S›Î ‹Ò±Î, √˘flÌ ’ˆHÎÌ ÷˘ …±˘ ! ‹Ò±Î, ‹Òfl¬ ⁄fiÌ …¥Â. ’flHÎı »ı, ÷ı ’»Ì ¿_À΂ı. U›Îflı w’ À˘’ µ’fl √›ı·_ ˢ› I›Îflı ±ı ’ÎÁ ¿flı ±fiı ’»Ì ≠Ufi¿÷ν — w’‹ÎhÎ «ZÎfi˘ … ωʛ »ı. «Zαı … √˛ÎèÎ ¿›* ⁄ı ‰flÁ ’»Ì ‹Î_ÿÌ ◊¥ √¥ ˢ›, ÷˘ w’ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ ˢ›. »ı w’fiı. ≠Ufi¿÷ν — ÿfl ‰Êı˝ w’ µ÷fl÷_ Ω› ’»Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹Ò‚ V‰¤Îω¿ w’ »ı, ±ı «ZÎ√Q› fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ’»Ì ’«ÎÁ ‰flÁfiÌ ◊Λ I›Îflı ÷˘ Ωı¥ ·˘. ±Î ωÂıÊ¤Î‰Ì w’ »ı, ±ı «ZÎ√Q› »ı. ±fiı ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘_ ’»Ì Ωı¥ Ωı¥fiı ‹ËŸ ¿_À΂˘ ±Î‰ı. U›Îflı ’ÎÁ ¿flÌ Ë÷Ì ÷ı fiı ±Î ωÂıʤΉ w’◊Ì »ı. V‰¤Îω¿ w’ »ı ±ı ωfiÎÂÌ fi◊Ì ±fiı ±Î ’«ÎÁ ‰flÁfiÌ, ⁄ı‹Î_ ÏÕŒflLÁ ËÂı ¿_¥ ? ωÂıÊ¤Î‰Ì w’ ±ı ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ±ı w’ «ıL… ◊¥ √›_ ±I›Îflı. ≠Ufi¿÷ν — w’ ±fiı fi΋fiı Â_ Á_⁄_‘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiı Ωı¥ Ωı¥fiı ¿_À΂˘ ±Î‰ı. ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ w’Ì … »ı. ±˘‚¬Î› ÂÌ flÌ÷ı ? ·˘¿˘±ı fi΋ Â_ ¿flı ? ◊Λ Â_ ? ’ˆHÎÌfiı ⁄ıÃı·Î ! ±ÎM›_ ¿ı ±Îfi_ fi΋ √Λ, ±Îfiı ¤ıÓÁ ¿Ëı‰Î›, ±Îfiı ⁄‚ÿ ¿Ëı‰Î›, ‰Ë √˘flÌ ·ÎT›Î ˢ›fiı, ÷ı ¿Â_¿ fl˘√ ◊Λ ÷˘ Â΋‚Ì ’ÕÌ ±Îfiı ±Î ¿Ëı‰Î›, ±ı ’»Ì ‹„V·‹ ¤ÎÊ΋Î_ …ÿ_ fi΋-ÂOÿ ˢ›, Ω›. ’»Ì Â_ ¿flı ? Ï’k΂fi_ ‰ÎÁHΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ⁄ŒŸ√ ’HÎ ÷˘›ı ±Î› ±ı¿ … ˢ› ⁄‘Îfi˘. ÂOÿ …ÿÎ_ …ÿÎ_ ˢ›, ÷ı‹ ¿fḻı, ±Îfiı ⁄ŒŸ√ ◊Λ ? ◊Λ »ı ⁄ŒŸ√ ? ‹ÎÀı √˘flÌ ‰Ë Â_ ÷ı‹ ¤ÎÊÎ ¤ıÿ ˢ› ÷˘ ±ı¿ ⁄Î… √˘Õ ¿Ëı, ±ı¿ ⁄Î… ¤√‰Îfi ¿fl‰Î ¬˘‚ ¬˘‚ ¿fḻı ±Î’HÎı ? …ı ‹‚Ì ±ı ÁΫÌ. ÷ı √˘flÌ ’Î»Ì ¿Ëı, ±ı¿ ⁄Î… ±S·Î ¿Ëı. ⁄‘_ Ω÷Ω÷fi_ ’HÎ ±˘‚¬‰Î ‹ÎÀıfiÌ Â΋‚Ì ◊¥ Ω›, ÷˘ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? ±Î ⁄‘_ ·˘¿˘ fi◊Ì Á‹…÷Îfiı ? Á_iÎÎ »ı ±ı. fi΋ ±ı Á_iÎÎÁÒ«¿ ‰V÷ »ı. ≠Ufi¿÷ν — Á‹…ı ¬flÎ, ’HÎ ≠Á_√ ±Î‰ı I›Îflı ¤Ò·Ì Ω› ≠Ufi¿÷ν — ¿ıÀ·Î_¿ ‰ıÿÎ_÷ ÂÎVh΢‹Î_ fi΋ ±fiı w’fiı Ï‹J›Î ¿èÎ_ ’λÎ. »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «Î·Î¿ ·˘¿˘ »ı, fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — fi΋-w’ ±ı ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ »ı. ±ıÀ·ı ±Î w’ Âıfi˘ √HÎ ËÂı ? ⁄‘_ w’Ì √HÎ »ı ÷ı ±Î ≠Ufi¿÷ν — ˉı ±ıfiı ±„V÷, ¤˛Î_Ï÷ ±fiı Ï≠› ÁÎ◊ı Â_ Á_⁄_‘ ’ÿ˚√·fi˘. ±Î Ω÷Ω÷fiÎ ¡ÒÀ ¿ı‰Î_ ¿ı‰Î_ w’΂Î_ ÿı¬Î› ! ±ı ⁄‘_ »ı ? ’ÿ˚√· »ı. ±fiı ’ı·Î_ ÕˇÎ›¡ÒÀ fiËŸ Ωı›ı·Î_ ? ’ı·Ì √˘flÌ fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — ±ııfi_ ±„V÷I‰ ÷˘ »ı …. ±fiı (¤˛Î_Ï÷fiı ·¥fiı) Ï≠›
 12. 12. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 169 170 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÷flŒ … “±ıfi˘” Á_⁄_‘ »ı. ±ıfi˘ lı› ÷flŒ Á_⁄_‘ fi◊Ì. ±Î ≠ı›Á ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ w’Ì‹Î_ “’˘÷ı »_” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı fiı, ±ıÀ·ı ÷flŒ ·≥ Ω› »ı ±fiı lı›Á ÷flŒ ÷˘ ’flÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’ÕÂı. “±Î” V‰w’ ¿Ëı‰Î›. V‰¤Îω¿ ≠ı›Á ÷flŒ Ω› »ı. fi΋ fiı w’, w’ ±ı‰_ »ı ¿ı ‹ÎHÎÁfiı ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ¤˛Î_÷V‰w’ ? ±Î¿WνHÎ ¿flÌ fiάı. w’ ±Á· ⁄˛õ«ÎflÌfiı› ±Î¿WνHÎ ¿flÌ fiάı ±ı‰_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. w’΂_ ¿˘HÎ, “Ë_” ¿ı ’fl‹Îb ? ≠Ufi¿÷ν — w’ ’HÎ ‹_Ò{‰ı »ı fiı iÎÎfi ’HÎ ‹Ò_{‰ı »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ‹Ò_{‰ı fiËŸ, ±iÎÎfi ‹Ò_{‰ı. w’◊Ì ±iÎÎfi ∂¤_ ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ‰¬÷ ‰Î÷ fiÌ¿‚ı·Ì ¿ı T›‰ËÎfl‹Î_ …ıfi_ w’ ◊Λ »ı. ÷ı◊Ì ‹_Ò{‰ı »ı. iÎÎfi ÷˘ ≠¿Î ¿Ëı‰Î› fiı ≠¿Î ‹Ò_{‰ı ±Î‰ı »ı ’»Ì ±ıfi_ fi΋ ’Õı »ı. fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ı ∞‰˘ ±ËŸ ±Î√‚ ±T›‰ËÎfl flÎÏÂfiÎ ≠Ufi¿÷ν — fi΋ ÷˘ ‹Ò_{‰ıfiı ? ˢ›, ±ı T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı fi΋ ’Õı. T›‰ËÎfl ±ıfiı ¿Ëı‰Î› ¿ı “fi΋” ÁÎ◊ı ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — fi΋ ? ±ı ÷˘ ⁄‘Ì fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ Âw ◊¥ Ω›. ±ı ‹Ò‚ ±ÎÏÿ ¿˘{. ’˘÷Îfi_ V‰w’ ∂ÕÌ √›_ ±fiı fiÎ‹Ì ◊›˘, ±ı ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ w’ ±ıfi_ ±Î‰ı »ı ? wÀ ¿˘{. ÿÎÿÎlÌ — w’ ÷˘ ˢ› … ∞‰ ‹ÎhÎfi_. ÏÁ©˘‹Î_ V‰w’ w’ w’Ì ÷k‰ ±ÎI‹ÎfiÌ Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î‰ı ±ı‰_ ◊¥ √›_ »ı. ’»Ì ˢ›. “V‰w’” w’ ‹Ò‚ w’ ˢ› ±fiı ⁄Ì…ı ⁄‘ı ¤˛Î_Ï÷ w’ ˢ›. ¿ËıÂı, “Ë_ w’΂˘ »_, √˘fl˘ »_.” Â_ ¿Ëı ? ±S›Î ‹Ò±Î, ’fl‹Îb±˘fiı ±ıÀ·ı fi΋-w’◊Ì Ë_ …ÿ˘ »_. ±ıÀ·ı ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰w’ …ı ‹Îv_ ÷_ “Ë_ »_, Ë_ »_” ⁄˘·ı »ı, @›Îflı ’Îfl ±Î‰Âı ÷Îfl˘ ? ±ıÀ·ı ±Î‹ ◊¥ √›_ »ı, ±ıfiÎ◊Ì Ë_ …ÿ˘ »_. ±ı w’ »ı ÷ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰w’ ·˘¿ √_ҫΛı·Î »ı. ±Î‹Î_◊Ì ¿˘¥ ⁄Ή˘› »^Àı fiËŸ fiı ⁄Ή̱ı »^Àı »ı. fiËŸ fiı ÁΑ±ı »^Àı fiËŸ, ÁÎK‰Ì±ı »^Àı fiËŸ. U›Î_ Á‘Ì ‹Ò‚ ‰V÷ ≠Ufi¿÷ν — ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰w’, ±ıfiı ’HÎ w’ ¿Ì‘_ ? … ΩHÎÌ fi◊Ì, I›Î_ Â_ ◊Λ ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı w’ ±fiı “V‰w’”. “V‰w’ı”› ±ı w’ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î √˘fl˘› fi◊Ì, Â΋‚˘› fi◊Ì, ’Ì‚˘› fi◊Ì, ·Î· fi◊Ì, ·Ì·˘ fi◊Ì, ¿Â_ … fi◊Ì.. ±Î ⁄‘_ w’Ì ÷k‰fiÎ √HÎ »ı. ‹ÎHÎÁ ⁄Ë ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ÷˘ V‰V‰w’ »ı fiı ? √˘fl˘ fiı w’΂˘ ÿı¬Î› ÷ı w’Ì ÷k‰ »ı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ’flV‰w’fiı ’˘÷Îfi_ ‹Îfiı ÷ı› ’HÎ w’ fi◊Ì. …ıÀ·Î w’-fl_√ »ı, ÷ı ±fiÎI‹Îfi˘ √HÎ »ı. ¿Ëı‰Î›. ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiı w’Ì ΩHÎı ±fiı ±ÎI‹Îfiı ±w’Ì ΩHÎı. ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î w’Ì »ı fiı ? ’flV‰w’ w’Ì ¿Ëı‰Î› ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±w’Ì … »ı fiı ’ÿ˚√· w’Ì »ı. ÷ı ’ÿ˚√· ±Î ±w’Ì ¿Ëı‰Î›. ÁÎ◊ı ‹Îflı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ı‰Ì ’»Ì ¤Î_…√Õ flËÌ fiËŸ fiı ! √‹ı
 13. 13. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 171 172 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±ıÀ·_ w’‰Îfi ˢ›, √·Î⁄fiÎ_ e· ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı, √‹ı ±ı‰Î_ w’΂Π÷˘› ’HΠωfiÎÂÌ. ±ÎI‹Î ·Î‰H›‰Î‚˘› fi◊Ì, ±ÎI‹Î ÷˘ ±˘fl ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ’ÿ˚√·fiÎ √H΢ »ı ⁄‘Î. ±fiı ±Î Ω÷fi˘ »ı. ’ÿ˚√· w’Ì ±fiı “’˘÷ı” ±w’Ì, ⁄ı ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì ±Î Á…˝fi ◊¥ …Õ w’Ì, ±ÎI‹Î ±w’Ì ! √›_, ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ ! ±ÎI‹Îfiı ±w’Ì ÂÎ ±Î‘Îflı ¿è΢ ? I›Îflı ¿Ëı, …Õ w’Ì »ı ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊›ı·_ ˢ› fiı ’λ_ √·fi ◊Λ. √·fi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±w’Ì, fiËŸ ÷˘ ±ıfiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. I›Î_ …ı ◊›ı·_ ’ÒflHÎ ◊Λ, ’ÒflHÎ ◊›ı·_ √·fi ◊Λ. ±Î ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı ÏÁ©√Ï÷fi˘ ±ÎI‹Î »ıfiı, ±ı ±w’Ì› fi◊Ì, w’Ì› fi◊Ì, ¿Â_› fi◊Ì. …√÷‹Î_ ÷ı ⁄‘_ … ’ÿ˚√· »ı fiı ¿ı‰_ ±Î‹ w’΂_ ‹ËŸ ÿı¬Î› »ı ! ±Î‹Î_fi˘ ¿Â˘ √HÎ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±ÎfiÎ ±Î‘Îflı, ’ÿ˚√· »ı ‹ÎÀı ±Î‹ ÷˘ ·Î√ı »ı fiı w’΂_, fi◊Ì ·Î√÷_ ? ±Î ÿı¬Î› »ı. ‹ÎÀı ±w’Ì ¿Ëı‰˘ ’Õı »ı. ±ıfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î … fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ·Î√ı »ı. ±Î ÷˘ ω«ÎflHÎÎ ‹ÎÀı ¿èÎ_ ±fiı ±w’Ì ±ı¿·_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ÷˘ …√÷ ŒÁΛ_ »ı ±ı‹Î_. ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ±fiı ±ıfiÎ ‘‹˝ ÷˘ …ÿÎ … fiı ? ≠Ufi¿÷ν — ⁄Lfiı ·Î√ı »ı, ¿ÿw’_ ·Î√ı »ı fiı w’΂_ ’HÎ ·Î√ı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±‹Ò÷˝, ±w’Ì ±ı √H΢ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ »ı. ÷˘ ±fi_÷ iÎÎfi, ±fi_÷ ÿ½fi, ±fi_÷ „@÷, ±fi_÷ Á¬, ±T›Î⁄Α »ı. ±Î ⁄Ì…_ ÷˘ ω«ÎflHÎÎ ¿Ëı‰Î›. ±ÎfiÎ ±Î‘Îflı ÂÎVhοÎfl˘ Â_ ¿Ëı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷ı ÁÎ’ıZÎ »ı. ‹ÎÀı w’΂_ »ı ÷˘ »ı ¿ıı ±w’Ì ÷flÌ¿ı ¤…Âı ÷˘ ÷ıfiı› ’Ë˘Ó«Ì …Âı. Ωı ±‹Ò÷˝ ÷flÌ¿ı ¿ÿw’_ »ı, ¿ÿw’_ »ı ÷˘ w’΂_ »ı. ¿ÿw’Ì fiΠˢ÷ ÷˘ w’Î‚Ì fiÎ ¤…¢ ÷˘ ’ıHÎı ’Ë˘Ó«Ì …Âı. ±Î ’ÿ˚√· ±ı¿·_ … ‹Ò÷˝ »ı, ⁄ÌΩ ¿Ëı‰Î÷. ±ıÀ·ı ±Î ÁÎ’ıZÎ ‰Î÷ »ı. ±Î ’ÿ˚√·fiÎ ÷˘ ⁄Ë √H΢ »ı, ⁄‘Λ ±‹Ò÷˝ »ı. ±Á_√ ÷˘ ⁄‘Λ ±Á_√ … »ı. Ïfi·ı˝’ ÷˘ ±ı ‰V÷ ’HÎ ±ıfi΋Î_ ΩHÎ’HÎÎfi˘ √HÎ fi◊Ì. ’˘÷ı ΩHÎÌ Â¿ı fiËŸ ¿ı ·Î√HÎ̉΂_ ±ÎI‹Îfiı ·Î√ ◊Λ »ı ¿ı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ΩıÕı »ı ±ı »÷Î_› ±ıfiı ·ı’ fi◊Ì ¿ı ±ıfiı ±fi¤‰ ◊÷˘ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î_ … ’ÿ˚√·fiÎ √HÎ ÿı¬Î› «œ÷˘ fi◊Ì ¿˘¥ flÌ÷fi˘. ÷ı ⁄ÌΩ ’Î_«fiı› fi◊Ì «œ÷˘ ±fiı ⁄‘Î »ı, …ıÀ·_ …√÷ ÿı¬Î› »ı ÷ı ⁄‘Î …. ±Î ±Î_¬fiÌ ¿Ì¿Ì›ı ’ÿ˚√· Ïfi·ı˝’ »ı. ±ıÀ·ı … ±Î’HÎı ±ıfiı À_¿˘I¿ÌHν ¿Ë̱ı »Ì±ı. ¿Â_ ±Õı »ı. ¿ı‰Ì ¿ı‰Ì w’Î‚Ì ¿Ì¿Ì±˘ ˢ› »ı, ¿ıÀ·Î¿fiı Ï⁄·ÎÕÌ …ı‰Ì ˢ› fiËŸ, «˘_Àı fiËŸ, ¤ı√Î_ ◊Λ ÷˘› fiËŸ. ’»Ì ±Ï‰«‚ ÷˘, ±ı¿ Œ@÷ »ı, ¿ıÀ·Î¿fiı ¿Î‚Ì Ë˘› »ı, ¿ıÀ·Ì› Ω÷Ω÷fiÌ ¿Ì¿Ì±˘ ! ’ÿ˚√· ±ı¿·_ «_«‚ »ı, ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ ±Ï‰«‚ »ı. ±Ï‰fiÎÂÌ ÷˘, ⁄‘Î_ w’ ⁄‘Î ≠¿ÎflfiÎ_ »ı. w’ ‹ÎhÎ …ıÀ·_ »ı fiı, ÷ı ’HÎ ’ÿ˚√·fiÎ ÷k‰˘ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±ÎI‹Î ±ı¿·ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î‹ √HÎ »ı. ±Î_¬ √‹ı ±ı‰Ì w’Î‚Ì ÿı¬Î÷Ì Ë˘›, ±ı ’HÎ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤…‰Î◊Ì ‹Ò‚ ‰V÷fiı ’ˢӫ÷_ fi◊Ì. ⁄ı ‰V÷fiÎ ±Î‘Îflı ±Î’HÎı ΩHÎÌ √HÎ. ·ı‰Îfi_ ¿ı ¤¥, ±Î ’ÿ˚√· ⁄‘_ ‹Ò÷˝ ±fiı “Ë_” ±‹Ò÷˝. ’HÎ ¬flÌ flÌ÷ı ÏÁ©√Ï÷fiÎ ±ÎI‹Î ‹Ò÷ı˝› fi◊Ì ±fiı ±‹Ò÷ı˝› fi◊Ì. I›Î_ ÷˘ ±Î_¬ ‹A› ÷ı…Á ’fl‹ÎbfiÌ ⁄fiı·Ì »ı. ±ÎI‹Î ±ı ±ÎI‹Î »ı. ±Î ÷˘ ◊Ì›flÌ ±Î˜Œ Ïfl·ıÏÀωÀÌ »ı, ‹ÎÀı ±Î‰_ ⁄‘_ √‹ı ±ı‰_ ÿıË‘ÎflÌ Ë˘›, √‹ı ±ı‰_ ·Î‰H› ÿı¬Î÷_ ˢ› ⁄˘·‰_ ’Õu_ »ı. ±Î ’ÿ˚√· »ı ÷ı ‹Ò÷˝ ÷˘ ±Îfiı ±‹Ò÷˝ ¿Ë̱ı ÷˘
 14. 14. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 173 174 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±˘‚¬Î›. fiËŸ÷fl ±˘‚¬ı ÂÌ flÌ÷ı ? ’ÿ˚√· ‹Ò÷˝ fiΠˢ› ÷˘ ±ı‰˘ √fl‹ ◊‰Îfi˘ √HÎ … fi◊Ì. ±ı ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ±fiı ±ÎI‹Îfiı ±‹Ò÷˝ ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl … Â_ ? ‹ÎHÎÁ ±Îfl˘’HÎ Â_ ¿flı ¿ı “‹fiı ÷Ή ±ÎT›˘, ‹Îfl_ ÂflÌfl √fl‹ ◊¥ √›_.” ˉı ±ÎI‹Î‹Î_ ÷Ήfi˘ √HÎ V‰¤Î‰ »ı fiËŸ, ⁄Y›˘. ÷ı ÷Ή ÊÀ˚flÁı› ’ÿ˚√· ! ÷˘ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı, ÷ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ ·¥ Ω› ¿ı ‹fiı » ≠¿ÎflfiÎ V‰Îÿ »ı; ¿Õ‰˘, ‹ÌÃ˘, ÷̬˘, ¬Îfl˘, ÷Òfl˘, ¬ÎÀ˘. ÷Ή ±ÎT›˘. ÷˘ ⁄˘·˘, √Ò_«Î‹HÎ ∂¤Ì … ◊Λfiı ’»Ì. ’»Ì ⁄˘·ı ±ı …ÕfiÎ √H΢ »ı. …√÷‹Î_ ⁄‘Λ flÁ »ı, ’HÎ flÁ ‹ÎhÎ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±ıÀ·ı ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ¥Œı@À ◊Λ. ’Î»Ì ¬flı¬fl ¥Œı@À fiËŸ, ’HÎ »ı. ±ı ’ÿ˚√·fiÎ √HÎ »ı. ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ÷˘ ◊Λ …. ±Î¬_ …√÷ ±ıÀ·ı ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ¥Œı@À … »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı fiËŸ ±Î, ’HÎ ⁄Ë ¤Îflı ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ±Î ¿ıflÌ »ı ÷ı √‚Ì ·Î√ı »ı. ±ËŸ ¿ı‹ √Y›_ ◊›_ ±fiı ±ËŸ ¥Œı@À »ı. ¿ı‹ ¬ÎÀ<_ ◊›_ ÷ı› ’HÎ √HÎ …Õfi˘ »ı, ¤Î‰ ±ÎI‹Îfi˘ »ı. ±Î ¤Î‰fi˘ ±Î’HÎı ±¤Î‰ ¿flÌ fiά̱ı, ’»Ì »ı ÷ı ÷‹ı ¬Î‰ ÷˘ ‰Î_‘˘ ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÷˘ ±‹ÎflÌ Á‹… ¿fl÷Î_ …ÿ_ … fiÌ¿Y›_. fi◊Ì. ’»Ì ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬Î› »ı. ¤Î‰fiı (flÁfiı, flÎ√fiı) ÷‹Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î‹Î_ »ı ÷ı V’½ √HÎ fi◊Ì ±fiı ±fiÎI‹Î‹Î_ ±¤Î‰ (ÏfiflÁ, Á‹¤Î‰) ¿flÌ fiά‰˘ fiÎ Ωı¥±ı ? ±√fl ÷˘ V’½ √HÎ »ı. Ã_Õ˘ ·Î√ı, √fl‹ ◊Λ, ’»Ì «Ì¿H΢ ·Î√ı, ¬fl⁄«Õ˘ ±Î’HÎÌ fi‰Ì ÏÁVÀ‹◊Ì ±ı‹ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±ÎËÎflÌ ±ÎËÎfl ¿flı »ı ·Î√ı, ⁄‘Î ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ fi◊Ì, ’ÿ˚√·fiÎ √HΑ‹˝ »ı. ±fiı Ë_ ÷˘ ÏfiflÎËÎflÌ ‹ÎhÎ Ωb_ »_. ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¤Î‰ fiÌ¿‚Ì … √›˘fiı ! ’»Ì Ïfifl_÷fl V’½fiÎ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. CÎÕÌ¿‹Î_ ËÎ¥ ·˘Õ ◊¥ Ω›, CÎÕÌ¿‹Î_ ·Î˜ ·˘Õ ◊¥ Ω›. ±Î ⁄‘_ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ±ÎI‹Î‹Î_ ’˙ÿ˚√Ï·¿ √HÎ-V’½ ! ·˘Õ »ı fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fi˘. Ë‹HÎÎ_ ±ÎI‹Î ÁÎ◊ı ·˘Õ ¿fḻı ±fiı ’»Ì ±Î ÷˘ ¬Î·Ì ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î ¿flı, ±‰V◊α˘ … ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ¿ÎœÌfiı ·˘Õ ¿fl˘, ÷˘ ⁄ıµ Áfl¬˘ … ˢ›. ±ıfiÎ ±ı ’ÿ˚√· ’fl‹Îb »ı fiı ±ıfiÎ √HΑ‹˝ »ı ±fiı ±‰V◊α˘ ±ıfi˘ ·˘Õ fi◊Ì. ’»Ì◊Ì ±ı ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı. »ı. ±ı ±‰V◊α˘ ¿ı‰Ì ¿ı‰Ì »ı ? CÎÕÌ¿‹Î_ ’Ì‚_ ÿı¬Î›, CÎÕÌ¿‹Î_ ·Î· Ïfi›‹, ’ÿ˚√· V’½fiÎfiÎ ! ÿı¬Î›, CÎÕÌ¿‹Î_ ‘˘‚_ ÿı¬Î›, CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î‹ ◊Λ, CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î‹ ◊Λ, ŒıflŒÎfl ◊›Î … ¿flı. ’λΠ±ıfiÎ_ V’½ √HÎ, ÷ı ±Îà ≠¿ÎflfiÎ_ »ı. ÿıË ’fl‹Îbfi˘ ⁄fiı·˘ »ı. ±Î iÎÎfi ‹Y›_ »ı »÷Î_ ‹ËŸ xÿ› Ë·¿_<, ¤Îflı, Á‰Î‚_, ¬fl⁄«Õ_, √fl‹, Ã_Õ_, «Ì¿HÎ_, ·A¬_, ¬fl⁄«Õ<_, ·Î· ·Î· ◊Λ. ÷ı ’˘÷ÎfiÎ Ïfi… V‰¤Î‰◊Ì ·Î· ◊Λ »ı. ‰V÷ Á_‰Î‚_ ◊¥ Ω›. CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î‹ ◊¥ Ω›, ¿¿fl_ ◊¥ Ω›, √fl‹ ◊¥ ‹ÎhÎfiı Ïfi… V‰¤Î‰ ˢ›, ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝ ˢ›. Ω›, CÎÕÌ¿‹Î_ Ã_Õ˘ ◊¥ Ω›, ±ı ⁄‘Î V’½ √H΢. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ÷ı ’Ò‰ı˝ …ı‰Î ¤Î‰ ¿›Î˝ ˢ›, ÷ı “¤Î‰”fiÎ ’fl‹Îb ‹ËŸ »ı. √HÎfiı ·¥fiı ±Î ⁄‘_ …√÷ ∂¤_ ◊¥ √›_. µ√˛ ¤Î‰ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ±ı ÷ı (µ√˛) ¤Î‰fiÎ ’fl‹Îb ‹ËŸ »ı. ±ı √fl‹ ËÎ◊ ◊›˘ ˢ› ÷˘, “±˘Ë˘Ë˘ ! ‹fiı ÷Ή ±ÎT›˘ »ı”, ˢÀ ’fl‹Îb ‹ËŸ »ı ÷ı Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ, ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ¿Ëı »ı. “±S›Î ‹Ò±Î, ÷fiı Â_ ?” ±Î V’½fi˘ √HÎ … »ı, ±ÎI‹Îfi˘ ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ±ı eÀı fiı ±ÎI‹Î ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ √›˘,
 15. 15. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 175 176 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±ıfiı ø˘‘ ¿Ëı »ı. Ωı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ıfiı ø˘‘ ¿Ëı‰Î÷˘ fi◊Ì, ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ±Î ‰SÕ˝‹Î_› ¿˘¥ ΩHÎÌ Â¿ı fiËŸ ±ı‰Î µ√˛÷Î ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ¿˘¥ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ, ’ÿ˚√· V’½fiÎfiÎ_ Ïfi›‹fiı ±‹ı ΩHÎfiÎflÎ »Ì±ı. ¿˘¥ ¿ıÀ·Î_¿ ⁄˘Q⁄ ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î »^À˘ ’Õu˘ ˢ›. ŒıÓ¿Ì Â¿‰ÎfiÎı »ı ? ±ı ÷˘ ±ı‹ … Á‹…ı ¿ı √˘‚Ì »˘ÕÌ ±ıÀ·ı ≠Ufi¿÷ν — ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiÎ ’fl‹ÎbfiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á‹…HÎ ◊¥ √›_. ÷ı ‹Ò±Î √˘‚Ì »˘ÕÌ, ’HÎ ±ıfi˘ V’½ ◊Âı ¿ı fiËŸ, ÷ı Â_ »ı ? Ïfi›‹fiı @›Î_◊Ì ΩHÎı Ï⁄«Îfl˘ ? ±fiı ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ Â_ »ı ? T›‰„V◊÷fiÌ ÁkÎÎ »ı. ÁkÎΉ΂Π¿˘¥ (±ı‰_ ¿˘¥ ±„V÷I‰) fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂflÌfl‹Î_ ˢÀ ’fl‹Îb›ı ¤flÌ ·ÎT›Î »Ì±ı ±fiı ¿˘SÕ ’fl‹Îb›ı ¤flÌ ·ÎT›Î »Ì±ı. ’»Ì ±Î¿Ê˝HΉ΂Π’fl‹Îb›ı ¤flÌ √_‘ ±ı √HÎ, Á√_‘-ÿ√*‘ ±ı ’›Î˝› ! ·ÎT›Î »Ì±ı, ω¿Ê˝HΉ΂Λı ’fl‹Îb ¤flÌ ·ÎT›Î »Ì±ı. ·˘¤ ±ı ≠Ufi¿÷ν — √·Î⁄‹Î_ Á√_‘Ì »ı, ±ı ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› ? ±Î¿Ê˝HΉ΂Π’fl‹Îb◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì Ω÷fiÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. …ıÀ·Ì Á√_‘Ì fiı ÿ√*‘Ì ±Î‰ı »ı ±ı ⁄‘Î …ÕfiÎ ’fl‹Îbfi_ ⁄fiı·_ »ı ±Î¬_ …√÷. √H΢ »ı ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‰˘ ¿˘≥ √HÎ fi◊Ì. ±ıÀ·ı U›Îflı ø˘‘ ◊‰Îfi˘ ◊Λ fiı I›Îflı ‹ËŸ ø˘‘¿ fi΋fi_ ‹ÂÌfi ˢ› »ı, ±ı «Î· ◊¥ Ω›. ±ı ø˘‘ ¿flΉÕΉı. ÷ı CÎÕ̱ı µ√˛ ≠Ufi¿÷ν — ÁÒZ‹ ÂflÌflfiÎ √H΢ »ı; ÂOÿ, w’, flÁ, √_‘ ±fiı ’fl‹Îb ·Î·, ·Î·, ·Î·, ·Î· ◊¥ Ω› ⁄‘Î, ‹ÂÌfiflÌ flı¥{ ◊¥ V’½. ±Î ’Î_« ÷L‹ÎhÎα˘ ¿ËÌfiı ? √¥ ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı. ±Î’HÎfiı ·Î√ı ¿ı ±Î ‹ÂÌfi flı¥{ ◊¥ √›_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ V◊Ò‚ ÂflÌfl‹Î_ »ı. ˉı «ı¿fiÀ ÿ⁄Ή˘ ÷ı CÎÕ̱ı «ı¿fiÀ «Î·ı fiËŸ. ‰¬÷ı Œ˘…ÿÎfl »ı ≠Ufi¿÷ν — ±ı‰˘ ±fi¤‰ »ı ¿ı µ’‹ Á‹Ï¿÷ ◊Λ, I›Îflı ÷ı ’ı·Îfiı ÕŒ‚Ήı, ÷˘› ±_ÿfl ø˘‘ Á‚√÷˘ ˢ› ’ı·Îfiı. ÕŒ‚Ήı ÷˘ ±_ÿfl◊Ì Á‰ÎÁ ≠√Àı. ⁄ËÎfl◊Ì ⁄_‘ ◊Λ ’HÎ ±_ÿfl ÷˘ ø˘‘ Á‚√÷˘ … ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — Á‰ÎÁfi˘ ’HÎ ŒÎ›ÿ˘ ¢ ? Á‰ÎÁ ±ı ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ ±Î ⁄‘_ ’fl‹Îbfi_ ⁄fiı·_ »ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±fiı ÷ıfiÌ »ı. Á‹Ï¿÷ ±ı ±ÎI‹Îfi_ »ı. ¥Œı@À ◊›Î ¿flı »ı. ‹fi ¥Œı„@À‰ »ı, ‰ÎHÎÌ ≥Nı„@À‰ »ı ±fiı ⁄˘ÕÌ ≥Œı„@À‰ »ı, ±fiı ÷ı‹Î_ (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Îfiı ’˘÷Îfi_ V‰w’fi_ ¤Îfi ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÏfiÂÎfiÌ ¿¥ ? fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ‹fiı … ±Î ≥Œı@À ◊Λ »ı. ±ı‰_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊Λ ⁄‘_, Á‰ÎÁ ÷˘, ±Î ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ ‹ÎfiÌfiı ±ıfi΋Î_ fl‹ı »ı ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘. ’fl‹Îb ±ı ±ıfiÎ √H΋Î_ fiı, I›Îfl◊Ì Á‰ÎÏÁ÷ … ◊Λ »ı. ±Î’HÎ_ iÎÎfi ¿ıÀ·Î¿fiı ‹‚ı »ı, I›Îfl … fl‹HÎ÷Î ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±ı‹Î_ ’˘÷Îfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ‹fiı ±Î ‰‚B›_. Ô ’»Ì ±ıfiÌ ±Î¬Ì ’˘‚‹Î_ … Á√_‘, Á√_‘, Á√_‘ Œı·Î› »ı. U›Î_ fiı ±ıÀ·ı ÷‹ı ©ÎI‹Î ◊Ή I›Îfl ’»Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ÷˘ ’fl¤ÎflÌ I›Î_ Á√_‘ … Œı·Î› »ı. ±ı ‰V÷ …ÿÌ »ı. ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‰V÷ »ı. ‰V÷ »ı ±Î ⁄‘Ì, ⁄ËÎfl ◊¥ flËÌ »ı. ±ı iÎÎfifi˘ ≠÷Î’ »ı. ⁄οÌ, ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ ≠Ufi¿÷ν — ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ÷˘ ±ı ‰Î÷ »ı fiı ¿ı ’ÿ˚√· Á‰ÎÁ fi΋fi˘ √HÎ … fi◊Ì, ’HÎ ±ıfiÎ ≠÷Î’◊Ì ±ı ⁄‘_ µI’Lfi V’½fiÎfiÎ Ïfi›‹fiÌ ±ıfiı Á‹… fi◊Ì. ◊Λ.
 16. 16. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 177 178 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ∂·À_ ±Î …ı ’ÿ˚√·‹Î_ √H΢ »ı fiı, ±ı‹Î_ ±ı¿<› √HÎ ±Î’HÎı ±ı¿ ω«Îfl‰Î …ı‰_ ¿ı √˘‚΋Î_ …ı ±Î¿Î »ı, ÷ıfiÌ ±_ÿfl …ı ’˘÷Îfi΋Î_ fi◊Ì. Á√_‘Ì ¿ı ÿ√*‘Ì ¿ı ±ı ⁄‘_. Ωı Á√_‘Ì ±Î‰ı fiı ÷˘ ’fl‹Îb±˘ ¤flΛΠ»ı, ¿ÎflHÎ ¿ı U›Î_ ±Î¿Î »ı I›Î_ ’fl‹Îb »ı. ˉı ÁÎ‹Ì ÿ√*‘ ⁄ıÁÌ flËÌ Ë˘›. ËÎ, ±ıÀ·ı Á√_‘‹Î_ µ’›˘√ … fiÎ ÿ˘, ±Î’HÎı ±Î‹ ÿ⁄Ή̱ıfi,ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ’fl‹Îb ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Ω› ±fiı fiËŸ ÷˘ ÿ√*‘‹Î_ µ’›˘√ «˘ÓÀÌ …Âı. ‹ÎÀı ±ÎI‹Î‹Î_ µ’›˘√ ÿ˘. ÷ı Œ˘Á˝◊Ì fiÌ¿‚ı »ı, ÷ı CÎÁÎ¥fiı fiÌ¿‚ı ÷˘ ±‰Î… µI’Lfi ◊Λ »ı. ‰ÎHÎÌ ¿Õ‰Ì-‹ÌÃÌ, ±Î_¬ı ÁºU›-¿<ºU›, ∞¤fiÎ ÁV‰Îÿ-¿<V‰Îÿ ±ı ⁄Á, ±ı ’fl‹Îbfi˘ √HÎ fi◊Ì. ⁄‘Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ √H΢. ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı «ı÷fi, ’fl‹ÎI‹Î. ÷ıfi˘ ±ı¿ ’HÎ √HÎ fi¿· ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì Á√_‘Ì ¿ı ÿ√*‘Ì ±ı‰˘ ¿˘≥ ±ÎI‹Îfi˘ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ … fi◊Ì. …ı fi¿· ◊Λ »ı ÷ı ’ÿ˚√·fiÎ √H΢ »ı. √HÎ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±fi_÷ √HΑ΋ »ı. …ı‹ …ı‹ √HÎ ≠√À ◊÷Î Ω›, ‰ÎHÎÌ ±ı Àı’flı¿Õ˝ »ı. ω«Îfl ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı. …ı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı ÷ı‹ ÷ı‹ ±Îfi_ÿ ≠√À ◊÷˘ Ω›. ±ı ’ÿ˚√· »ı. Á√_‘ ±Î‰ı »ı ±ı √HÎ fi◊Ì, ’ÿ˚√·fi˘ ’›Î˝› »ı. …ı ’ÿ˚√·‹Î_ ˝ ˚ ≠Ufi¿÷ν — ‹fiı «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿ ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˘˝◊Ì ÷‹flÎfi˘ fiÎÿ Á√_‘ ˢ› ÷ı‹Î_ ÿ√*‘ ’HÎ flËı·Ì »ı. …√÷fiÎ Á‰˝˝ ’ÿ˚√·‹Î_ Á√_‘- Á_¤‚ΛΠ… ¿flı »ı, ±ı Â_ »ı ? ÿ√*‘ ⁄Lfiı ÁÎ◊ı flËı·Ì »ı. Á√_‘ ≠¿Î‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ÿ√*‘ ÁkÎ΋Î_ ÿÎÿÎlÌ — Ω÷Ω÷fiÎ fiÎÿ, ±fiÎËÿ fiÎÿ ±ı ⁄‘Î_ ’ÿ˚√· »ı, ’ÕÌ flËÌ Ë˘› »ı. ÷ı· ⁄ı ‹ÏËfiÎ ’»Ì ¬˘fl_ ◊¥ Ω› »ı ’»Ì ±ı‰Ì ±fiÎI‹ ¤Î√ »ı. U›Îflı fl˘√ ◊Λ I›Îflı ⁄_‘ ◊≥ Ω›. ±ı¿ ±ÎI‹ÎfiÌ ÿ√*‘ ±Î‰ı ¿ı ‰ÎÁ ’HÎ fiÎ √‹ı. … ÿ˘flÌ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı ÷ı‰Ì »ı. ⁄ÌΩ ¿ÂÎfiÌ ÿ˘flÌ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. fi‰ ‰ÎB›Îfi_ ÿÒ‘, ÷ı fi‰ ‰Î√ı fiÎ ⁄√Õı ’HÎ ÷ı ZÎHÎ◊Ì … ±ı ‹ÎfiÏÁ¿ Ã_Õ¿ ¿flı ’HÎ ±ı‹ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ. ⁄√Õ÷_ «ÎS›_ »ı. ÷ı ¿Î‚«øfiı ±Î‘Ìfi »ı. Á‹› ⁄ÿ·Î› ÷ı ±Î’˘±Î’ …√÷ ±ıÀ·ı ’˙ÿ˚√Ï·¿fiÌ ⁄ÿ·Î÷Ì ±‰V◊α˘... ⁄ÿ·Î÷_ «ÎS›_ fiı ‹ËŸfiÎ … Á_›˘√˘◊Ì ⁄√Õı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ¿Ëı »ı fiı, …√÷ ωfiÎÂÌ »ı. ¿˘¥ ‹fiı ¿ËıÂı ¿ı ±Î e· ÷‹ı Á_C΢ »˘ ? ±‹ı ±‹ÎflÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, …√÷ ωfiÎÂÌ ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı ! …√÷ iÎÎfi‹Î_ »Ì±ı ±fiı ’ÿ˚√· ÷ı ’ÿ˚√·fiı Á_CÎÌ flèÎ_ »ı. ÂÎr÷_ »ı, ±ı‰fl·Î„VÀ_√. ÂOÿ, ’ÿ˚√·fi˘ ’›Î˝› ! ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄‘_ ωfiÎÂÌ fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ’fl‹ÎbfiÎ «Îfl ≠¿ÎflfiÎ √HÎ - w’, flÁ, √_‘, V’½. ÂOÿ ÿÎÿÎlÌ — ωfiÎÂÌ ÷˘, …ı ±‰V◊α˘ ◊¥ ÷ı. ±Î ’_¬˘ ◊›˘ »ı ÷ı ÷ıfi˘ √HÎ fi◊Ì. ’fl‹Îb±˘ ±Î’Á‹Î_ ±◊ÕΛ ÷˘ … ÂOÿ ≠√Àı. ÷ı ’_¬˘ ωfiÎÂÌ Ë˘›, ’HÎ ‹Ò‚ ‘Î÷w’ı ÷˘ ωfiÎÂÌ fiΠˢ› fiı ! ÷ıfi˘ ÏfiI› √HÎ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’ı·_ ˢfi˝ ÿ⁄Î‰Ì ÿ¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ≠Ufi¿÷ν — ‹Ò‚ ‘Î÷fiı … …√÷ √HÎΛ ? ±ıfiÌ …ı ‹Ò‚ ‘Î÷ ≠Ufi¿÷ν — ±‰Î… ◊Λ. »ı ±fiı ‹Ò‚ …ı „V◊Ï÷ »ı ±ıfiı …√÷ √HÎΛ ? ÿÎÿÎlÌ — ˉı √˘‚˘ ÿ⁄Ή̱ı fiı ±‰Î… ¿ı‹ ◊Λ »ı ? ±ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ˉı ±ı …ı ·˘¬_Õ »ı ÷ı‹ ’λ_ ω·› ◊÷_ ◊÷_
 17. 17. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 179 180 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ‹Ò‚ ’fl‹Îb µ’fl ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı. ±ı¿ ’fl‹Îb‹Î_◊Ì ±Î ⁄‘_ Œıfl, ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ fiı ’fl‹ÎbfiÎ ’ÏflHÎ΋‹Î_... ⁄fiı·_ »ı. ’fl‹Îb◊Ì ±Î ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ⁄fiÌ. ’fl‹Îb±˘◊Ì ∂¤Ì ≠Ufi¿÷ν — ±ËŸ ·A›_ »ı ¿ı “ŒflÌ◊Ì ¿Ë_ »_ ¿ı ÷ı ÷_ ÁÎ_¤‚. ◊›ı·Ì ‰V÷±˘ ±ı ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ »ı fiı ’fl‹Îb ωfiÎÂÌ fi◊Ì. ±ı¿ ±_÷—¿flH΋Î_ µI’Lfi ◊÷Î_ flÎ√-¶ıÊ, Á¬-ÿ—¬ …ı‰Î ¤Î‰˘ ’fl »ı. ’fl‹Îb ±˘»_ ◊÷_ fi◊Ì, ±ı¿ ‰‘÷_ fi◊Ì ±Î ÿÏfi›Î‹Î_. ÷‹ı ⁄΂˘, flÁ-√_‘ ω√ıflı ¤Î‰¿‹˝, ƒT›¿‹˝, fi˘¿‹˝ ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋˘ »ı.” ±Î ¿Î’˘ ÷˘› ±ı¿ ±ÎI‹Î ±˘»˘ ◊÷˘ fi◊Ì, ±ı¿ ‰‘÷˘ fi◊Ì. ⁄‘Î_ ÂıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋˘ »ı ? ≠Ufi¿÷ν — ±Î flÁ, w’, √_‘fiÎ …ı ’fl‹Îb‹Î_ »ı ±ı ⁄Ì… ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î_› »ı ÷ı ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ »ı. flÎ√-¶ıÊ ±ı w’ı ¿ı Á_V¿Îfl w’ı flËı ±ı‹Î_ ? ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋, Á¬-ÿ—¬ ±ı› ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋. ’»Ì V’Âı˝› ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì… w’ı fiËŸ, ⁄Ì… ÷˘ ˢ› fiËŸ fiı ±Î‹Î_. ±Î ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋, flÁı› ’ÏflHÎ΋, √_‘ı› ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋, ’»Ì ’fl‹Îb »ı ±ıfiÌ ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ »ı, ±‹¿ Á_Ωı√˘‹Î_. ⁄ÌΩ ¤ı√Î ¤Î‰¿‹˝, ƒT›¿‹˝, fi˘¿‹˝ ⁄‘_ ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋. ±Î ⁄‘Î_› ’ÿ˚√· ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î‰Ì Ω÷fiÌ ±‰V◊Î ◊Λ, ⁄ÌΩ fi‰Î ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ »ı, ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı. ±Î‰Ì ⁄Ì∞ Ω÷fiÌ ±‰V◊Î, ±ı ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ±ıfiÎ ±Î ⁄‘Î_ ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı, ¿Îfiı Á_¤‚Λ »ı ±ı ⁄‘Î_ fi˘¿‹˝ ±ı … ÿÒ‘fiÌ »ı ÷ı »Î ⁄fiΉÌfiı ¿œÌ ⁄fiΉ̱ıfiı ±fiı ±ıfiÎ ±ı »ı. ⁄‘_› ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ »ı, ±Î‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋ ¿˘¥ fi◊Ì. ÿÒ‘fi˘ ÿÒ‘’ο ⁄fiΉ̱ı. ’HÎ ‰V÷ ÷ıfiÌ ÷ı, ˉı …ÿÌ …ÿÌ ‰V÷±˘ «ı÷fi ’ÏflHÎ΋ fi◊Ì ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı. ¤ı√Ì ◊‰Î◊Ì …ÿ_ …ÿ_ w’Î_÷fl ◊Λ. ≠Ufi¿÷ν — w’, flÁ, √_‘, V’½ ±ı ÷˘ ’fl‹Îb±˘ …ı »ı, ±ıfiÎ ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿_¥ Á_V¿Îfl ⁄‚fi_ ±Î›˘…fi ¬fl_ ? √HÎ ◊›Î fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á_V¿Îfl ⁄‚fiı ·¥fiı … ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_ »ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î›. fiı ! fiËŸ ÷˘ ±ı ’ÿ˚√· ±ıfiÌ flÌ÷ı flQ›Î ¿fl÷. ’HÎ …ı ±Î ·˘ËÌ ≠Ufi¿÷ν — ±Î‹ ‹Ò‚ ’fl‹Îb …ı »ı, ÷k‰w’ı …ı ’fl‹Îb »ı, fiÌ¿‚ı »ı fiı, ±ı ËÎÕ¿Î_, ‹Î_Á, ’fl ⁄‘_ ◊Λ »ı, ±ı Á_V¿Îfl ⁄‚fiı ±ıfiÎ ¿Î›‹fiÎ «Îfl √H΢ ¿èÎÎfiı - w’, flÁ, √_‘ ±fiı V’½. ·Ì‘ı. fiËŸ ÷˘ ’ÿ˚√·‹Î_ ·˘ËÌ @›Î_◊Ì fiÌ¿‚ı ? ’HÎ ÷ı‹Î_ Á_V¿Îfl ⁄‚ ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ±ÎI‹Î ¤Y›˘. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· … ¿Ëı‰Î› fiı ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î›. Ë‹HÎÎ_ ·Î· ÿı¬Î÷˘ ˢ› ‹ÎHÎÁ, ’»Ì ¤Òfl˘, ’Ì‚˘ ±Î_¬˘◊Ì ¿Î‚Ì ÿı¬Î› »ı, ⁄Ì∞ ÿı¬Î› »ı, ß√HÎÌ ÿı¬Î› ’ÕÌ √›ı·˘ ÿı¬Î›. CÎÕ̉Îfl‹Î_ ±Î ’ÏflHÎ΋ ⁄‘Î_ ⁄ÿ·Î›, I›Îflı ±ı »ı, Œ·ÎHÎÌ ÿı¬Î› »ı. ¿ı‰Î ¿ı‰Î w’΂Πÿı¬Î› »ı ÷ı ⁄‘Î ’ÿ˚√·fiÎ_ ’ÏflHÎ΋. ’fl‹ÎbfiÎ √HÎ »ı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ »ı, »÷Î_ ±Î‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ¿Â_ ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ √HÎ ÷˘ ⁄ÿ·Î› fiËŸ fiı, ÿÎÿÎ ? ‰’flÎ÷__ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı ‘˘¥fiı ’ÎHÎÌ flıÕu_ fi◊Ì. Ωı ±ÎI‹Îfiı ‘˘¥fiı ’ÎHÎÌ flıÕu_ ˢ› ÷˘ ±ıÀ·_› ±ÎI‹Îfi_ ‰’flΛ_ ˢ÷. ’HÎ ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı √HÎ ÷˘ ⁄‘Î ±ıfiÎ … »ı fiı ’HÎ ’ÏflHÎ΋ fi◊Ì ‰’flΛ˘. ±Î ’ÿ˚√·fiÎ_ ¿Ëı‰Î› ⁄‘Î_. ±Î «ı÷fifiÎ_ ’ÏflHÎ΋ fi◊Ì.
 18. 18. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 181 182 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ‹√…‹ÎflÌ »ı. ⁄ı ¤Î√ (…Õ fiı «ı÷fi) »^ÀÎ ’ÕuÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ Ë˘› ÷˘ … ±Î ◊Λ, fiËŸ ÷˘ fiÎ ◊Λ. ¿ı »ıÕ˘ ±Î‰Ì Ω›. ±ı … ±‹ı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ±Î fl˘… ‹Î◊οÒÀ ≠Ufi¿÷ν — Ωı ’ÿ˚√·fiÎ √H΢ fi◊Ì ÷˘ ’ÿ˚√· ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ¿›Î˝ ¿fḻı iÎÎfi ±Î’ı·Îfiı ±fiı iÎÎfi fiÎ ±Î’ı·Îfiı fi‰ıÁfl◊Ì ‰Î÷ ⁄ı ±ı¿ … ? Á‹Ω‰Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … »ı, ±ı ÷˘ ±ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì. ±ı‰_ ’ÿ˚√·fiÎ ’›Î˝› ±fiı ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ ’›Î˝› ◊Λ »ı ±ı ⁄Lfiı …ÿÌ Ω÷fiÎ »ı. ’ÿ˚√·fiÎ ’›Î˝˝› »ı ÷ı ·Î·, ’Ì‚˘, ·Ì·˘, ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiÎ ÷˘ √HÎ »ı fiı ? ⁄‘Î fl_√ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı, Á_‰Î‚Î’HÎ_, Ë_ŒÎ‚Î’HÎ_ ⁄‘_ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı (’Î_« ÿÎÿÎlÌ — √HÎ ÷˘ ¬flÎ fiı, ’HÎ √HÎ ¿ı‰Î ? ωfiÎÂÌ ⁄‘Î. ¥„Lƒ›‹Î_◊Ì ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ⁄‘Î_). ±ı ⁄‘Î ’›Î˝›˘ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ±‰‚ˉ‚ ⁄‘Î. ŒıflŒÎfl ◊÷Î_ ‰Îfl fiÎ ·Î√ı. ≠οÚ÷ √H΢, ≠οÚ÷ V‰¤Î‰ ! ≠Ufi¿÷ν — ±Î ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ¿_¥¿ ¨‘_-«kÎ_ ¿flÌ fiάı. ≠¿ÚÏ÷ ’ÿ˚√·fiÎ «Îfl √HÎ - V’½, w’, flÁ ±fiı √_‘ »ı, ÷ı‹Î_ Œ›Î˝ ¬ıÿÎfi‹ıÿÎfi ¿flÌ fiάı. ¿flı. ÂOÿ ±ı √HÎ fi◊Ì, ±ı ’›Î˝› »ı. w’ ±ı ÷ı… »ı ±fiı w’ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‰‚ˉ‚ ◊›Î ¿flı CÎÕÌ¿‹Î_, ≠οÚ÷ √HÎfi_ ±ı V‰¤Îω¿ »ı ⁄‘Î_. …ı ±ıfiÎ √HÎ »ı ±ı ÷˘ V‰¤Îω¿ √HÎ »ı. Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı ±Î …ı ≠οÚ÷ √HÎ ⁄‘Î ·¬Ì ·Î‰Ì±ı ±fiı ±ı ±L‰› √HÎ »ı, T›Ï÷flı¿ √HÎ Lˢ›. ±fiı ±Î ⁄ÌΩ ±‹¿ (ø˘‘- Á‰Îflı ’λΠfi‰Ì Ω÷fiÎ √HÎ ÿı¬ÎÕı. ±ı ÷˘ Ã΋Ãı¿ÎHÎÎ ‰√flfi_ ±fiı ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤) ÷˘ T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı. ’HÎ ÂOÿ ±ıı T›Ï÷flı¿ √HÎı› ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ¿Î›‹fiÎ »ı. ±ıfiÎ …ı √HÎ fiyÌ ¿›Î˝ ±ı ⁄‘Î ¿Î›‹ Lˢ›, ±ı ’›Î˝› »ı. ±ıÀ·ı Á_Ωı√‰ÂÎ÷ ±Î’HÎı ÿ⁄Ή̱ı ÷˘ … ±ı flËı. ±ı‰_ ◊Λ. ±fiı ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Î ⁄Ë Ω÷fiÎ ≠οÚ÷ √H΢ ˢ›. ÁI›‰Îfi ≠Ufi¿÷ν — ÂOÿ, flÁ, V’½, w’ fiı √_‘, ±Î ’Î_« ¿›Î ˢ›, Z΋ΉÎfi ˢ›, «ÎÏflhÎfi˘ ¨«˘ ˢ›, ⁄ÌΩ ⁄‘Î ⁄Ë Ω÷fiΠωʛ˘fiÎ √H΢ »ı ? √H΢ ¤ı√Î ¿›Î˝ ˢ›. ·˘¿ ¿Ëı ¿ı, ±Î ’ÒU› ’vÊ »ı. ’HÎ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿ ±ı ¿Îfifi˘ √HÎ »ı, flÁ ∞¤fi˘ »ı, V’½ √H΢fiı ωfiΠ◊÷Î_ ‰Îfl fiËŸ. ±Î ’ÿ˚√·fiÎ √H΢, ≠¿ÚÏ÷fiÎ √H΢ «Î‹ÕÌfi˘, w’ ±Î_¬fi˘ ±fiı √_‘ ±ı fiοfi˘. »ı. ±Î ⁄‘ÎfiÎ √H΢ ·¥fiı ÷ı Â_ ¿fl‰ÎfiÎ ? ±ı ÷˘ ’ÿ˚√·fiÎ √H΢ »ı, ±ıfi_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ’»Ì «ÀHÎÌ ⁄fiΉ‰ÎfiÌ »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ±ı ⁄‘Î ’ÿ˚√·fiÎ ’ÿ˚√·fiÎ √H΢ ŒıÓ¿Ì ÿı‰ÎfiÎ U›Îflı I›Îflı. ≠¤Î‰ ? ≠Ufi¿÷ν — ·˘¿˘ ’ÿ˚√·‹Î_ ±ı¿ …B›Î±ı VÀıÂfi ¿flı ±ı ⁄‘Îfi˘ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’ÿ˚√·fi_ … »ı. ÷‹ı ZÎH΋Îh΋Î_ »ıÿ µÕÎÕÌ ‹Ò@›˘. ≠Ufi¿÷ν — ±fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ? ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î …ı Á_ÁÎflfiÎ √H΢ »ı, ÿ›Î, ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√·fi_, ’HÎ ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ fi◊Ì ±ı. ÂÎ_Ï÷, Z΋Î, ÿ›Î‚-⁄›Î‚ ⁄‘_, ÿÎfiırflÌ-⁄ÎfiırflÌ... ±Î ⁄‘Î …ı √H΢
 19. 19. (2) ’ÿ˚√· ’fl‹ÎbfiÎ √H΢ ! 183 184 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) »ı, ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “⁄Ë ÕÎè΢ »ı, ±˘O·Î¥Ï{_√ fiı«fl »ı”, ÷‹ı ≠¿ÚÏ÷fiÎ ±Î‘Ìfi »˘ ±fiı ≠¿ÚÏ÷fiÎ √H΢ ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ ±ı ⁄‘Î √H΢ ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ±Î’ı, ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ? ±ıfiı √H΢ Á_’ÒHν …ÿÎ »ı. ⁄ıL¿‹Î_ …‹ı ¿flΉ‰Î ? ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı “÷‹ÎflÎ ·Î‰˘ ±fiı ±Î S›˘”, ±Î ’ÿ˚√·fiÎ √H΢ »ı, ÷ı‹Î_ ·˘¿˘ ÁÎfl ¿Îœ‰Î Ω› »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ⁄ıL¿‹Î_ …‹ı ¿flΉ‰ÎfiÎ ? ÷ı‹Î_◊Ì @›Îflı› ÁÎfl fiÌ¿‚‰Îfi˘ fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — fiÎ. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ … ⁄Y›˘ ±ı‰˘ ¿ı ⁄‘_ Œ›Î˝ ¿flı. “±Î’HÎı” ÿÎÿÎlÌ — ±ı √H΢ ⁄‘ΠωfiÎÂÌ, ±ıfiı ±Î’HÎı ·¥fiı Â_ Ωı›Î ¿fl‰_. ±Î ⁄‘_ ±Î‰ı ÷ı fiÌ¿‚Ì Ω› ’λ_. ±ı fiÌ¿‚Ì Ω› ÷ı ¿fl‰ÎfiÎ ÷ı ? ∂·ÀÎ ±Î ÷˘ ¤√‰Îfiı ±ıÀ·ı Á‘Ì ¿èÎ_ ¿ı ±Î ωfiÎÂÌ ’λ_ ⁄Ì…_ ±Î‰ı. ¿˘¥ »˘Õı fiËŸ. ¿¿fl_ »˘ÕuÎ ’»Ì Á_‰Î‚_ ±Î‰ı. √H΢fiı ¤ı√Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı ⁄Ë ≠›Ifi fiÎ ¿fl¢. ωfiÎÂÌ √H΢ ⁄‘Î ’λ_ Á_‰Î‚_› »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_. ’λ_ ¿¿fl_ ±Î‰ı. ’ÒflHÎ-√·fi V‰¤Î‰ ¤ı√Î ◊›ı·Î ËÂı ÷ı ’»Ì Áfiı’Î÷ ◊Λ, ÷˘ ±ıfi˘ ±ı … ‹ÎHÎÁ ±Îfi˘. ±ıÀ·ı Á_‰Î‚Î ΩıÕı ¤Î¥⁄_‘Ì ⁄Î_‘̱ı I›Îflı ¤Î_…√Õ ◊Λ fiı ! ⁄«¿Î_ ¤flÂı fiı √΂˘ ¤Î_ÕÂı fiı œı¬Î‚Î fiάÂı fiı ŒÎ‰ı ±ı‰_ ⁄˘·Âı ’ı·Î ΩıÕı ¤Î¥⁄_‘Ì ⁄Î_‘̱ı ÷˘ Á_‰Î‚_ ÷‹fiı fiÕı … fiËŸ fiı ! ÂÎfiÌ fiı ! @›Î_ √›Î ⁄‘Î √H΢ ? ÏhÎ√HÎfiÎ ±Î‘Îflı …ı √H΢ »ı, ‰ÎkÎ, ΩıÕı ¡ıLÕÏÂ’ ⁄Î_‘̱ıı ? ’ı·_ ¿¿fl_ ±Î‰ı I›Îflı ÁÎfl_ ¿Ëı‰_ ±ıfiı, “ËÎ, Ï’kÎ fiı ¿Œ ‰K›˘ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±Î √H΢ ∂¤Î flèÎÎ »ı. ±fiı ˉı ‹fiı √Q›_.” ’»Ì ’ı·_ (Á_‰Î‚_) ÷˘ √‹‰Îfi_ … »ı. ±Î √‹÷_ hÎHÎı‰ ‰K›Î ÷˘ Áfiı’Î÷ ◊›˘ ¿ı ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ! ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ V‰√H΢ fi ˢ›, ÷ıfiı √‹÷_ ¿flÌ fiά‰Îfi_ ±fiı ±ÎI‹Îfiı ÷˘ ±fi_÷ ’ÎÁÎ_ µ’fl ±Î‰˘, ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ µ’fl, …ı ¿Î›‹fiÎ »ı, ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ »ı, ÷ı √‹ı ÷ı ’ÎÁÎ_‹Î_ ÷‹ı Œıfl‰Ìfiı ‹Ò¿˘ ÷˘ ÷ı‰_ ÿı¬Î›. ωfiΠ◊Λ ±ı‰Î fi◊Ì, Áfiı’Î÷ ¿flΉfiÎflÎ fi◊Ì. ’›Î˝› »ı V‰¤Î‰fi_ ’ÏflHÎ΋ ! ±ı Á_ÁÎflfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ±Î …ı …√÷fiÎ ·˘¿˘ ¿flı »ı ±ı ¬˘À<_ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı Ï⁄«ÎflÎ ±ı …B›Î±ı »ı. ±ı ·˘¿˘ ±ı◊Ì ÿflı¿ fiÎÏ‚›ıfl‹Î_ ’ÎHÎÌ ¤flı·_ ˢ›. ’»Ì ±Î’HÎÎ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì …flΛ ¬V›Î fi◊Ì. ·˘¿˘±ı √˘ÃT›_ ¿ı “¤¥, ±ËŸ …±˘, ±Î ¤√‰Îfiı ¿ı‰_ ’ÎHÎÌ ¤›* »ı ! fiËŸ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ’ÎHÎÌ ±Î‹Î_ ±Î‰ı ?” Ωı ±y· ’ˢӫ÷Ì ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ’ÎhÎ ◊‰Î‹Î_ ±Î √H΢fiÌ …wfl fi◊Ì ! ‹ËŸ ÷ı ’ÎHÎÌ ’ıÁı ÂÌ flÌ÷ı ? ±ıÀ·ı ±ı ΩHÎı ¿ı ¤√‰Îfiı ¬flÌ ? ¤›*. ±ıÀ·ı ±ıfiı ¤√‰Îfi µ’fl ≠ı‹ ±Î‰ı. ¤√‰Îfi @›Î_◊Ì ¤flÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, √H΢fiÌ …wfl fi◊Ì, ÏfiW¿ıŒÌfiÌ …wfl »ı. √HÎfiı ·ÎT›Î ÷ı› ¬⁄fl fi◊Ì. ±ı @›Î_◊Ì¿ ·Î‰÷Î ËÂıfi, ¿˘¥ ÷‚Ή‹Î_◊Ì ? ı Â_ ¿fl‰ÎfiÎ ? ±Î ÷˘ ⁄‘Î ≠οÚ÷ √H΢ »ı. ±Î ÷˘ ’˙ÿ˚√Ï·¿ √H΢ ≠Ufi¿÷ν — ÿÏfl›Î Ï¿fiÎflı fiÎÏfl›ı‚Ì ∂√ı·Ì ˢ›, »÷Î_ ’ÎHÎÌ »ı, ±ıfiı Â_ ÷˘’fiı ⁄Îflı «œÎ‰‰ÎfiÎ ? ’ÿ˚√·fiÎ √HÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ‹ÌÃ<_ fiÌ¿‚ı ±_ÿfl. ±ı ’ÎHÎÌ ¤flΉ_ ’HÎ V‰¤Î‰◊Ì »ı ? ±ıÀ·ı ±ı ≠Ufi¿÷ν — √H΢ ÷˘ ±ÎI‹Î‹Î_ … ˢ›fiı, ≠¿ÚÏ÷fiÎ @›Î_ ˢ› ? Â_ ‰V÷ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ¥„Lƒ›◊Ì ±fi¤‰Î›, ±ı‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰ … »ı I›Î_ ±Î√‚. ÿflı¿ ‰V÷ V‰¤Î‰ √HÎ fi◊Ì. ÁÏË÷ ˢ›.

×