พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างรองผ้ ูอานวยการกองการเมืองและการทหาร, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร    ํ          ...
กรอบการนําเสนอ• บริ บทแห่งการเปลี่ยนแปลง บรบทแหงการเปลยนแปลง• วาระสําคัญที่กระทบต่อความมันคงโลก วาระสาคญทกระทบตอความมนคง...
บริบทแห่ งการเปลี่ยนแปลง             การเกิดของกระแสโลกาภิวัตน์การยุตลงของสงครามเย็น   ิ          ...
โลกาภิวัตน์ (Globalization)• เป็ นคําที่เกิดมาก่อนหน้ าทศวรรษ 1990 เปนคาทเกดมากอนหนาทศวรรษ• เริ่ มต้ นจากนักวิจารณ์ด้านวั...
โลกาภิวัตน์ (Globalization)• เริ่ มเป็ นที่นิยมใช้ ในแวดวงวิชาการและสื่อสารมวลชน เมอตน เรมเปนทนยมใชในแวดวงวชาการและสอสารม...
โลกาภิวัตน์ คืออะไร• คือปรากฏการณ์ที่หลอมรวมความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกจ คอปรากฏการณทหลอมรวมความสมพนธทางการเมอง เศรษฐก...
เศรษฐกิจใหม่ (New Economy)    ฐ• เป็ นระบบการผลิตที่อาศัยปั จจัยสําคัญ คือ ความรู้ และข้ อมูล กาไรอนเกดจากการสรางความ...
Feasibility: The Shrinking Globe   1500 -1840      1840      1850 - 1930   1950s    1960s       ...
11
ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ   1. กระตุ ให้ เกิดการเชื่อมโยงประสานกันทางเศรษฐกิจระหว่ าง   1 กระต้ นใหเกดการเชอ...
ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ    2.กระตุ ให้ เกิดการเชื่อมโยงประสานทางแนวความคิด    2.กระต้ นใหเกดการเชอมโยงประส...
ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ     3. กระตุ้ นใ ้ เกิดการเชื่ ือมโยงประสานโลกให้้ เป็ นอัันหนึ่ ึง         ...
Globalization could involve all these things!        Globalisation
การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์          ิ ู ิ    ยุคสงครามเยน    ยคสงครามเย็น
การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์          ิ ู ิ    ยุคหลงสงครามเยน    ยคหลังสงครามเย็น
การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์          ิ ู ิ     ทศวรรษหนา     ทศวรรษหน้ า
ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมิภาค                Source : http://csis.org/publication/new‐paradigm‐...
ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมภาค                     ิ• มีการรวมกลุมประเทศเข้ าด้ วยกันเป็ นจ...
การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์          ิ ู ิ
การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์          ิ ู ิ          ???...          ???
สงครามนอกแบบในหลังสงครามเย็น
สงครามอสมมาตร  34
ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมภาค                     ิ• มีการรวมกลุมประเทศเข้ าด้ วยกันเป็ นจ...
ความหมายของสงครามอสมมาตร“สงครามอสมมาตรคืือความขัดแย้้ งระหว่างคูปรปั กษ์ ที่                    ่พยายาม...
ความไม่ เท่ าเทียมกันในการต่ อส้ ู                 37
สงครามแบบสมมาตรสงครามแบบสมมาตร              38
แนวความคิดของสงครามอสมมาตรสงครามแบบอสมมาตร              39
มูลเหตุุแห่ งการก่ อการร้ าย
กงล้ อแห่ งความหวาดกลัว
ลักษณะของเปาหมาย      ้
รูปแบบทางยุุทธวิธีของการก่ อการร้ าย
รูปแบบทางยุุทธวิธีของการก่ อการร้ าย
ตัวแสดงในการก่ อการร้ าย
ปั จจัยบ่ งชีความเสี่ยงของการก่ อการร้ าย        ้•ประเทศมหาอํานาจ•ปั ญหาในตะวันออกกลาง Globalization•Globalization
โอกาสเกิดการก่ อการร้ ายในประเทศไทย
เปาหมายของการก่ อการร้ าย     ้• บุคคลสําคัญ ผู้นําประเทศและ นักการทูต• สถาบันหลักและความเชื่อ• สัญญาลักษณ์ที่สาคัญของ...
แนวทางเผชิญการก่ อการร้ าย• สร้้ างความเข้้ มแข็งป           ็ ประชาคมข่าวกรอง                 ...
องค์ ประกอบของการสื่อสาร
เขียน BLOG  การใช้ เวลา 9 ชม.ใน 1 วัน 0.75 ชม.   http://www.wired.com       เล่ มเกม 1 ชม.           S...
การรั บร้ ู ข้อมูลข่ าวสาร
การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน              ั            สถานะของ          การก่ อความไม...
การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน              ั
การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน              ั
การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน              ั
Global Responses to Global ThreatsSource : C. Abbott, P. Rogers, and John Sloboda, “Global Responses to Global Threats: Su...
ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ                ิ ๆ
ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ                ิ ๆ
ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ                ิ ๆ
ปั ญหาของการรั บร้ ู ข้อมูลข่ าวสาร
ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคามพ.ศ.2553                 ภัยคุกคามที่                  ส...
ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคามพ.ศ.2554                 ภัยคุกคามที่                  ส...
ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคามพ.ศ.2555                 ภัยคุกคามที่                 สํ...
Source : Dr. Suvit  Maesincee ‐ Thailand in the New Global Landscape
ปั ญหามุุมมองด้ านความมั่นคง
มุุมมองด้ านความมั่นคงในปั จจุุบน                ั
พัฒนาการของการดําเนินการในกิจการความมั่นคง
สภาวะกับความสัมพันธ์ ของกลุ่มอํานาจในสังคมไทย
ภาคประชาสังคมกับสื่อสารมวลชน กบบทบาทในการตรวจสอบ กับบทบาทในการตรวจสอบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=209779255769459&set=a.155532507860801.39245.151847981562587&type=1&theater
โครงสร้ างประชาคมอาเซียน  APSC    AEC    ASCC  ประชาคม       ประชาคม        ประชาคม  ด้ าน ความ  ...
ทําไมต้ องประชาคมอาเซียน ?
ข้ อมูลพืนฐาน                 ้ ฐ•  พืนที่ : รวม 4,479,210.5 ตร.กม. (2,778,124.7 ตร.ไมล์)   ้•  ประชา...
ข้ อมูลพืนฐาน            ้ ฐสหรัฐอเมริกา           จีน แคนาดา             เกาหลีีใต้้ ...
ความเข้ มแข็งของประชาคมอาเซียน• ส่งเสริ มใ ้ เกิดการขยายตัวทางด้้ านการค้้ าและการลงทุน      ให้  – ลดอปสรรคในการเข้...
บทบาทของประเทศมหาอานาจและบทบาทของประเทศมหาอํานาจและ ความเข้ มแข็งของอนุุภมภาค            ู ิ
ความเข้ มแข็งของอนุุภมภาค              ู ิกลุุ่มประเทศลุุ่มนําโขง (Greater Mekong Sub-region)        ...
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ• ประเทศมหาอํานาจหรื อมีศกยภาพสง รวมทังกล่มประเทศ (องค์กร ประเทศมหาอานาจหรอมศกยภาพสูง รวมทงกลุ  ...
บทบาทของประเทศ   มหาอานาจและ   มหาอํานาจและความเข้ มแข็งของอนุภมภาค          ู ิ
บทบาทของประเทศหาอํานาจ      และ      แลความเข้ มแข็งของอนุภมิภาค          ู
กรณีพพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้   ิ
การเป็ นสมาชิก G20 ของอินโดนีเซีย
ปญหาการเคลอนยายแรงงานปั ญหาการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ปั ญหาการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ปั ญหาการสร้ างเขื่อนของจีนปญหาการสรางเขอนของจน
ความขดแยงระหวางอนโดนเซยกบมาเลเซยความขัดแย้ งระหว่ างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
ความขัดแย้ งบริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา
ปั ญหาความเข้ มแข็งของ 3 เสาหลัก   APSC     AEC    ASCC   2       1     3   ประชาคม   ป   ...
ปั ญหาความเข้ มแข็งของ 3 เสาหลัก
การเชื่อมโยงทางบก• ไทยเป็ นจุดศูนย์การกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้ มี      ุ ู        ู ความได...
ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง         ฐ    ู ิ      ้ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง (...
ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง      ฐ    ู ิ      ้        เส้ นทางคมนาคมใน GMS      ...
North-South Economic Corridor (NSEC)       • เน้ นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้ (มณฑล                   ...
Western Subcorridor : R3     แบ่งออกเป็ น 3 เส้ นย่อย ดังนี ้     • เส้ นทางสายตะวันตก (Western     Subcorrido...
Central Subcorridor   •เส้ นทางสายกลาง (Central              (   Subcorridor) เริ่ มจากคุนหมิงแต่ไป  ...
Eastern Subcorridor   •เส้ นทางสายตะวันออก (Eastern                (   Subcorridor) เริ่ มจากเมืองหน...
East-West Economic Corridor (EWEC)       •เส้ นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็ นการ       “ตัดขวาง” เชื่อมระหว่างสอ...
East-West Economic Corridor (EWEC)                    • จุดข้ ามแดนสําคัญในเส้ นทาง R2 คือ      ...
East-West Economic Corridor (EWEC)       • เชื่อมต่อ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม แบ่งเป็ น                 ...
East-West Economic Corridor (EWEC)       • เส้ นทางสายกลาง (Central Subcorridor)       เริ่ มจากกรุงเทพ ผ่านพน...
East-West Economic Corridor (EWEC)       • เส้ นทางเชื่อมภายในทวีป (Intercorridor       Link) เป็ นเส้ นทางแนว...
รถไฟความเร็วสูง คุุนหมิง - สิงค์ โปร์      • เป็ นส่วนหนึงของเครื อข่ายทางรถไฟฟั่ น               ่  ...
รถไฟความเร็วสูง คุุนหมิง - สิงค์ โปร์      • นอกจากนี ้ยังมีเครื อข่ายทางรถไฟความเร็วสูง              ...
การเชื่อมโยงทางทะเลเส้ นทางคมนาคมทางทะเล
ช่ องแคบมะละกา
การประกอบอาชีพเสรีตามกรอบของอาเซียน•  วิศวกร       •  แพทย์•  พยาบาล       •  ทนตแพทย           ...
ภัยคุุกคามที่จะเกิดขึน                  ้•  การไหลบาของแรงงานและการย้้ ายถนฐาน    ไ ่        ...
การร่ วมมือด้ านความมั่นคงอาเซียนการประชุุมรั ฐมนตรี กลาโหมอาเซียน(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)• การประชุม ADM...
ความร่ วมมือด้ านความมั่นคงอาเซียนการประชุุมรั ฐมนตรี กลาโหมอาเซียน(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)  – ก่อนการปร...
ความร่ วมมือด้ านความมั่นคงอาเซียนการประชุุมรั ฐมนตรี กลาโหมอาเซียน(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)•ใ ้ ในหวงระห...
ความร่ วมมือด้ านการทหารในอาเซียน• การให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบติ               ุ ...
การลาดตระเวนร่ วมในช่ องแคบมะละกา      • Malacca Strait Sea Patrol (MSSP): เป็ น      การร่วมมือกันระหว่างสิงค...
การลาดตระเวนร่ วมในช่ องแคบมะละกา           ภูเก็ตไทยรับผิดชอบตอนบน              5  (SECTOR 5)  ...
ยุทธศาสตร์ “3 ภาพ 4 ทิศ”
ยุทธศาสตร์ “3 ภาพ 4 ทิศ”
กําลังอํานาจที่สาคัญในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน           ํ• Hard Power           • Smart Power  – โ...
แนวทางขันบันได 5 ภาพ            ้• คณภาพ : ประชาชนชาวไทยมีคณภาพชวตทดี คุณภาพ : ประชาชนชาวไทยมคุณภาพชีวิตที่ด•...
แนวทางขันบันได 5 ภาพ    ้
ยุทธศาสตร์ “ย่ างก้ าวเข้ าประชาคมอาเซียน”• สร้ าง: สร้ างกิจกรรมหลักที่สําคัญต่างๆ ที่นําไปส่ความเขมแขงของ สราง: สรางกจก...
ยุทธศาสตร์ “ย่ างก้ าวเข้ าประชาคมอาเซียน”
บทบาทของ พล.ร.9 ในการเตรี ยมความพร้ อม• โครงสร้ างและระบบ : สิงแวดล้ อมและระบบเอื ้อให้ เกิดการ              ...
คาถาในการเตรียมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน           ่“ตั้งหลัก เตรียมตัว ตืนร้ ู ติดตาม” ตงหลก เตรยมตว ตนร ตดตาม ...
บทส่ งท้ ายสําคัญที่สุด ขออย่ าให้ เป็ น   “ร้ ู เทาเขา แตร้ ู ไมทนเขา   ร ท่ าเขา แต่ ร ม่ ทันเขา”         ...
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Global issues 220355
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Global issues 220355

10,097 views

Published on

Slide ใช้บรรยาย ให้กับ ผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ช่วยทูตทหาร ณ ต่างประเทศ เรื่อง สถานการณ์โลก

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • ขออนุญาตนำไปศึกษาหน่อยนะเพื่อน
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,299
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Global issues 220355

 1. 1. พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างรองผ้ ูอานวยการกองการเมืองและการทหาร, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ํ , ้ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ้ Mobile: 089‐893‐3126, Web Site: http://tortaharn.net  teeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info @ @ g Twitter : @tortaharn Facebook : http://facebook.com/tortaharn1 http://facebook.com/dr.trrtanan1
 2. 2. กรอบการนําเสนอ• บริ บทแห่งการเปลี่ยนแปลง บรบทแหงการเปลยนแปลง• วาระสําคัญที่กระทบต่อความมันคงโลก วาระสาคญทกระทบตอความมนคงโลก่• โอกาสและภัยคกคามของไทย โอกาสและภยคุกคามของไทย• ไทยกับประชาคมอาเซียน ไทยกบประชาคมอาเซยน• บทสรป บทสรุป
 3. 3. บริบทแห่ งการเปลี่ยนแปลง การเกิดของกระแสโลกาภิวัตน์การยุตลงของสงครามเย็น ิ 4
 4. 4. โลกาภิวัตน์ (Globalization)• เป็ นคําที่เกิดมาก่อนหน้ าทศวรรษ 1990 เปนคาทเกดมากอนหนาทศวรรษ• เริ่ มต้ นจากนักวิจารณ์ด้านวัฒนธรรมชาวแคนาดา Marshall McLuhan (1964) ที่เขากล่าวถึงหมูบ้านโลก (global village) ซึง ่ ่ หมายถึง ึ –โลกยุคใหมทตงอยูบนฐานของเทคโนโลยี อันนําไปส่ความ โลกยคใหม่ที่ตงอย่ นฐานของเทคโนโลย อนนาไปสู ั้ เปลียนแปลงที่เร่งเร็ วขึ ้นในทุกระดับของสังคมมนุษย์ ่ ุ ุ ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 5. 5. โลกาภิวัตน์ (Globalization)• เริ่ มเป็ นที่นิยมใช้ ในแวดวงวิชาการและสื่อสารมวลชน เมอตน เรมเปนทนยมใชในแวดวงวชาการและสอสารมวลชน เมื่อต้ น ทศวรรษ 1990• ครอบคลุมทังด้ านการเมือง เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรมและ ้ เทคโนโลยีีการสือสาร รวมทัง้ั ยังมีีอิทธิิพลต่อความคิด ความเชืื่อ โ โ ื่ ั ่ ิ ของคนจานวนมากในยุคสมยใหม ของคนจํานวนมากในยคสมัยใหม่ ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 6. 6. โลกาภิวัตน์ คืออะไร• คือปรากฏการณ์ที่หลอมรวมความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกจ คอปรากฏการณทหลอมรวมความสมพนธทางการเมอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ ้นในทุกมุมส่วนของโลก ให้ มีความเป็ น อันหนึงอันเดียวกันและใกล้ ชิดกันมากขึ ้้นตามแบบอย่างโลกตะวัน ่ ตก อย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ ้นมาก่อน เหตุการณตางๆทเกดขนในพนท่ อยางทไมเคยปรากฏขนมากอน เหตการณ์ตางๆที่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ ห่างไกลและข้ ามพรมแดนรัฐ สามารถถูกรับรู้ได้ ทนที่ ทําให้ โลกมี ั ลักษณะเป็ นหมูบ้านโลก โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ่ เปนตวชวยสนบสนุน เป็ นตัวช่วยสนับสนน ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 7. 7. เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ฐ• เป็ นระบบการผลิตที่อาศัยปั จจัยสําคัญ คือ ความรู้ และข้ อมูล กาไรอนเกดจากการสรางความรู หม และร้ อมลใหม่ผสมกับ กําไรอันเกิดจากการสร้ างความร้ ใหม่ และรูข้อมูลใหมผสมกบ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ• “คน” หรื อทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ เครื่ องจักรหรื อวัตถุดบ ิ• มีีโครงสร้้ างพืืนฐานด้้ านข้้ อมูลข่าวสารเป็ นรากฐานสําคัญ ้ ่ ป็ ํ ั 9
 8. 8. Feasibility: The Shrinking Globe 1500 -1840 1840 1850 - 1930 1950s 1960s Propeller Jet Steam locomotives aircraft passengerBest average speed of average 65 mph. 300 - 400 aircraft,horse drawnhorse-drawn coaches Steamships average mph. S hi 500 - 700and sailing ships, 10 36 mph. mph.mph.
 9. 9. 11
 10. 10. ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ 1. กระตุ ให้ เกิดการเชื่อมโยงประสานกันทางเศรษฐกิจระหว่ าง 1 กระต้ นใหเกดการเชอมโยงประสานกนทางเศรษฐกจระหวาง นานาประเทศ – มีการไหลเวียนของสินค้ า บริ การ เงินทุน ผู้คน และทรัพยากรที่ข้ามพ้ นรัฐ ชาต มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เชอมโยงเปนบรเวณกวาง ชาติ มความสมพนธทางเศรษฐกจ เชื่อมโยงเป็ นบริ เวณกว้ าง – เป็ นโลกเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดนในที่สอดคล้ องกับการแบ่งเขตเกี่ยวข้ องกับ ดินแดนหรืื ออาณาเขต ที่ีเป็็ นเรืื่ องของรัฐ (State) – เป็ นเขตแดนทางเศรษฐกิจ และรููปแบบการผลิตแบบห่วงโซ่ข้ามชาติก็เป็ นที่ ฐ แพร่หลาย เมื่อสินค้ าชิ ้นเดียว แต่มีสวนประกอบต่างๆ ที่ถกผลิตขึ ้นในหลายๆ ่ ู ประเทศ 13ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 11. 11. ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ 2.กระตุ ให้ เกิดการเชื่อมโยงประสานทางแนวความคิด 2.กระต้ นใหเกดการเชอมโยงประสานทางแนวความคด ความเชื่อ และอุดมการณ์ - ความเป็ นประชาธิปไตย (Democratization) - สิทธิมนุษยชน (Human right) ุ - การจัดการปกครองที่ดี (Good Governance) - การค้ าเสรี (Free Trade) ตลอดจน การคาเสร - วัฒนธรรมความทันสมัยแบบตะวันตก ในฐานะอุดมการณ์หลักแห่งยุคสมัยที่ถกแผ่ขยายไปทัวโลก ซึงผู้คนโดยทัวไปเรี ยกกัน ู ่ ่ ่ อย่างเต็มปากเต็มคําว่า "ยุคโลกาภิวตน์“ โดยคิดและอุดมการณ์เหล่านี ้ มีผลอย่างมาก ั ต่อการจัดการปกครองทางการเมืองและสังคมของประเทศต่างๆทัวโลกใน ปั จจุบน ่ ั 14ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 12. 12. ก่ อให้ เกิดการเชื่อมโยง 3 ประการ 3. กระตุ้ นใ ้ เกิดการเชื่ ือมโยงประสานโลกให้้ เป็ นอัันหนึ่ ึง ให้ ิ โ ป โ ใ อนเดยวกนดวย เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร อันเดียวกันด้ วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หลังยุคสงครามเย็นสิ ้นสุด โดยสหรัฐฯ มีบทบาทสําคัญในการ ุ ุ พัฒนาและริ เริ่ มเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เช่น Internet - เผยแพร่เทคโนโลยีีออกไปโดยรวดเร็็ วไปพร้้ อมกับวัฒนธรรมแบบ โ โ ไปโ ไป ั ั ) อเมริ กน (Americanization) ั ( 15ที่มา : ทวีศกดิ์ ตังปฐมวงศ์ มติชนสุดสัปดาห์ ศุกร์ 22 - พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2552 ั ้
 13. 13. Globalization could involve all these things! Globalisation
 14. 14. การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์ ิ ู ิ ยุคสงครามเยน ยคสงครามเย็น
 15. 15. การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์ ิ ู ิ ยุคหลงสงครามเยน ยคหลังสงครามเย็น
 16. 16. การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์ ิ ู ิ ทศวรรษหนา ทศวรรษหน้ า
 17. 17. ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมิภาค Source : http://csis.org/publication/new‐paradigm‐apec
 18. 18. ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมภาค ิ• มีการรวมกลุมประเทศเข้ าด้ วยกันเป็ นจํานวนมาหลายกลุม ่ ่• วัตถุประสงค์์เพื่ือรัักษาผลประโยชน์์ของชาติจนเองโดยการเพิิ่ม ั ป โ ิ โ อานาจการตอรองดวยการเขารวมกบประเทศอนๆ อํานาจการต่อรองด้ วยการเข้ าร่วมกับประเทศอื่นๆ• กลุมที่เข้ มแข็งมักจะถูกแทรกแซงโดยประเทศมหาอํานาจหรื อ ุ่ ู กลุมประเทศอื่นๆ ่
 19. 19. การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์ ิ ู ิ
 20. 20. การเปลี่ยนแปลงในมิตภมรัฐศาสตร์ ิ ู ิ ???... ???
 21. 21. สงครามนอกแบบในหลังสงครามเย็น
 22. 22. สงครามอสมมาตร 34
 23. 23. ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมภาค ิ• มีการรวมกลุมประเทศเข้ าด้ วยกันเป็ นจํานวนมาหลายกลุม ่ ่• วัตถุประสงค์์เพื่ือรัักษาผลประโยชน์์ของชาติจนเองโดยการเพิิ่ม ั ป โ ิ โ อานาจการตอรองดวยการเขารวมกบประเทศอนๆ อํานาจการต่อรองด้ วยการเข้ าร่วมกับประเทศอื่นๆ• กลุมที่เข้ มแข็งมักจะถูกแทรกแซงโดยประเทศมหาอํานาจหรื อ ุ่ ู กลุมประเทศอื่นๆ ่
 24. 24. ความหมายของสงครามอสมมาตร“สงครามอสมมาตรคืือความขัดแย้้ งระหว่างคูปรปั กษ์ ที่ ่พยายามหาจดอ่ อนของอีกฝ่ ายหนึ่ง แล้ วใช้ ยทธศาสตร์พยายามหาจุดออนของอกฝายหนง แลวใชยุทธศาสตรและยุทธวิธีของสงครามนอกแบบเข้ าดําเนินการเพื่อชดเชยจุดอ่อนของตน ก่อให้ เกิดประโยชน์กบฝ่ ายของตน ให้ ัฝ่ ายตนเป็ นฝ่ ายดํํารงความริิ เริ่ิ ม และมีีเสรีี ในการปฏิิบติ โ ป็ ป ั โดยแสวงประโยชนจากจุดออนของฝายตรงขาม อันนําไปส่แสวงประโยชน์จากจดอ่อนของฝ่ ายตรงข้ าม อนนาไปสูความเท่ าเทียมกันในการทําสงคราม” 36
 25. 25. ความไม่ เท่ าเทียมกันในการต่ อส้ ู 37
 26. 26. สงครามแบบสมมาตรสงครามแบบสมมาตร 38
 27. 27. แนวความคิดของสงครามอสมมาตรสงครามแบบอสมมาตร 39
 28. 28. มูลเหตุุแห่ งการก่ อการร้ าย
 29. 29. กงล้ อแห่ งความหวาดกลัว
 30. 30. ลักษณะของเปาหมาย ้
 31. 31. รูปแบบทางยุุทธวิธีของการก่ อการร้ าย
 32. 32. รูปแบบทางยุุทธวิธีของการก่ อการร้ าย
 33. 33. ตัวแสดงในการก่ อการร้ าย
 34. 34. ปั จจัยบ่ งชีความเสี่ยงของการก่ อการร้ าย ้•ประเทศมหาอํานาจ•ปั ญหาในตะวันออกกลาง Globalization•Globalization
 35. 35. โอกาสเกิดการก่ อการร้ ายในประเทศไทย
 36. 36. เปาหมายของการก่ อการร้ าย ้• บุคคลสําคัญ ผู้นําประเทศและ นักการทูต• สถาบันหลักและความเชื่อ• สัญญาลักษณ์ที่สาคัญของไทย ญญ ํ• ประชาชนผ้ บริ สทธ์ ประชาชนผู รสุทธิ
 37. 37. แนวทางเผชิญการก่ อการร้ าย• สร้้ างความเข้้ มแข็งป ็ ประชาคมข่าวกรอง ่• ดําเนินนโยบายการต่างประเทศอย่าสมดล ดาเนนนโยบายการตางประเทศอยาสมดุล• ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติท่ีมีประสิทธิภาพและเป็ น รูปธรรม รปธรรม• มีการจัดการความรูู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็ นรููปธรรม• ให้ ความรู้ ทุกภาคส่วน
 38. 38. องค์ ประกอบของการสื่อสาร
 39. 39. เขียน BLOG การใช้ เวลา 9 ชม.ใน 1 วัน 0.75 ชม. http://www.wired.com เล่ มเกม 1 ชม. Social Networking 2.5 ชม. ขาว 2.5 ชม. ข่ าว 2 5 ชม ความบันเทิง 3.5 ชม.
 40. 40. การรั บร้ ู ข้อมูลข่ าวสาร
 41. 41. การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน ั สถานะของ การก่ อความไม่ สงบ
 42. 42. การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน ั
 43. 43. การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน ั
 44. 44. การก่ อความไม่ สงบในปั จจุุบน ั
 45. 45. Global Responses to Global ThreatsSource : C. Abbott, P. Rogers, and John Sloboda, “Global Responses to Global Threats: Sustainable Security for the 21st Century”,Oxford Research Group, 2006
 46. 46. ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ ิ ๆ
 47. 47. ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ ิ ๆ
 48. 48. ปั ญหาของความไม่ สมดุุลย์ ในมิตต่างๆ ิ ๆ
 49. 49. ปั ญหาของการรั บร้ ู ข้อมูลข่ าวสาร
 50. 50. ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคามพ.ศ.2553 ภัยคุกคามที่ สําคัญยิ่ง
 51. 51. ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคามพ.ศ.2554 ภัยคุกคามที่ สําคัญยิ่ง
 52. 52. ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยคุุกคามพ.ศ.2555 ภัยคุกคามที่ สําคัญยิ่ง
 53. 53. Source : Dr. Suvit  Maesincee ‐ Thailand in the New Global Landscape
 54. 54. ปั ญหามุุมมองด้ านความมั่นคง
 55. 55. มุุมมองด้ านความมั่นคงในปั จจุุบน ั
 56. 56. พัฒนาการของการดําเนินการในกิจการความมั่นคง
 57. 57. สภาวะกับความสัมพันธ์ ของกลุ่มอํานาจในสังคมไทย
 58. 58. ภาคประชาสังคมกับสื่อสารมวลชน กบบทบาทในการตรวจสอบ กับบทบาทในการตรวจสอบ
 59. 59. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=209779255769459&set=a.155532507860801.39245.151847981562587&type=1&theater
 60. 60. โครงสร้ างประชาคมอาเซียน APSC AEC ASCC ประชาคม ประชาคม ประชาคม ด้ าน ความ ด้ าน ด้้ าน มั่นคงและ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม Ten Nations One community
 61. 61. ทําไมต้ องประชาคมอาเซียน ?
 62. 62. ข้ อมูลพืนฐาน ้ ฐ• พืนที่ : รวม 4,479,210.5 ตร.กม. (2,778,124.7 ตร.ไมล์) ้• ประชากร : 2553 (ประเมิน) 601 ล้ านคน• ความหนาแน่่ น : 135 คน/ตร.กม. (216 คน/ตร.ไมล์์) ไ• จีดพี (อํานาจซือ) : 2553 (ประมาณ) รวม $3,084 พันล้ าน, ต่อหัว $5,131 ี ( ้ ( )• จีดพี (ราคาตลาด) : 2553 (ประมาณ) รวม $1,800 พันล้ าน, ต่อหัว $2,995 ี• ศาสนา : อิสลาม พุทธ คริ สต์ และฮินดู• คาขวญ One คําขวัญ : “One Vision, One Identity, One Community Community” ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สด ุ ประเทศคริ สเตียนที่ใหญ่ท่ีสดในเอเชีย ุ Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations
 63. 63. ข้ อมูลพืนฐาน ้ ฐสหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา เกาหลีีใต้้ ออสเตรเลย ออสเตรเลีย ญปุ ญี่ ป่ น นิวซีแลนด์ รัสเซียอินเดีย สหภาพยุโรปปากีสถาน (คู่เจรจาเฉพาะด้ าน) โครงการเพื่ อการพัฒนาแห่ง สหประชาชาต สหประชาชาติ
 64. 64. ความเข้ มแข็งของประชาคมอาเซียน• ส่งเสริ มใ ้ เกิดการขยายตัวทางด้้ านการค้้ าและการลงทุน ให้ – ลดอปสรรคในการเข้ าส่ตลาด ทังมาตรการด้ านภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ ลดอุปสรรคในการเขาสู ทงมาตรการดานภาษ และมาตรการทไมใช ้ ภาษี – ผู้บริ โภครวมประมาณ 600 ล้ านคน – ยิ่งผลิตมาก ตนทุนจะยงลดลง ยงผลตมาก ต้ นทนจะยิ่งลดลง• ลดการพึงพาตลาดในประเทศที่ 3 ่ – ตลาดส่งออกสินค้ าและบริ การ และการนําเข้ าวัตถุดิบ
 65. 65. บทบาทของประเทศมหาอานาจและบทบาทของประเทศมหาอํานาจและ ความเข้ มแข็งของอนุุภมภาค ู ิ
 66. 66. ความเข้ มแข็งของอนุุภมภาค ู ิกลุุ่มประเทศลุุ่มนําโขง (Greater Mekong Sub-region) ้ ( g g )• ประกอบด้ วย 6 ประเทศคือ ไทย จีน (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า• มีประชากรรวมกัน 250 ล้ านคน มประชากรรวมกน ลานคน• มีพื ้นที่รวมกัน 2.3 ล้ านตารางกิโลเมตร (เทียบได้ กบยุโรปตะวันตก) ั ุ• มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็ นภูมิภาคสําคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) ของเอเชีีย• หากมองในมิตภมรัฐศาสตร์ แล้ วเปรี ยบได้ กบเป็ น Heart Land ของ หากมองในมตภูมิรฐศาสตรแลวเปรยบไดกบเปน ิ ั ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 67. 67. บทบาทของประเทศมหาอํานาจ• ประเทศมหาอํานาจหรื อมีศกยภาพสง รวมทังกล่มประเทศ (องค์กร ประเทศมหาอานาจหรอมศกยภาพสูง รวมทงกลุ ั ้ (องคกร เหนือรัฐ) มีความต้ องการเข้ ามีปฏิสมพันธ์กบ อาเซียน โดยการเจรจา ั ั ในลักษณะทวิภาคี กับอาเซียน•ปประเทศมหาอานาจหรอมศกยภาพสูง รวมทงกลุมป ํ ื ี ั ั ้ ่ ประเทศ ( ์กร (องค์ เหนือรัฐ) เหล่านี ้ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปน ุ ุ่ ุ เกาหลี ฯลฯ
 68. 68. บทบาทของประเทศ มหาอานาจและ มหาอํานาจและความเข้ มแข็งของอนุภมภาค ู ิ
 69. 69. บทบาทของประเทศหาอํานาจ และ แลความเข้ มแข็งของอนุภมิภาค ู
 70. 70. กรณีพพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ิ
 71. 71. การเป็ นสมาชิก G20 ของอินโดนีเซีย
 72. 72. ปญหาการเคลอนยายแรงงานปั ญหาการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
 73. 73. ปั ญหาการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
 74. 74. ปั ญหาการสร้ างเขื่อนของจีนปญหาการสรางเขอนของจน
 75. 75. ความขดแยงระหวางอนโดนเซยกบมาเลเซยความขัดแย้ งระหว่ างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
 76. 76. ความขัดแย้ งบริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา
 77. 77. ปั ญหาความเข้ มแข็งของ 3 เสาหลัก APSC AEC ASCC 2 1 3 ประชาคม ป ประชาคม ป ประชาคม ด้ าน ความ ด้ าน ด้ าน มั่นคงและ สังคม เศรษฐกิจิ การเมือง วัฒนธรรม Ten Nations One community
 78. 78. ปั ญหาความเข้ มแข็งของ 3 เสาหลัก
 79. 79. การเชื่อมโยงทางบก• ไทยเป็ นจุดศูนย์การกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้ มี ุ ู ู ความได้ เปรี ยบทางภูมิรัฐศาสตร์• ไ ีความพร้ อมทางโครงสร้ างพืืนฐานของประเทศ ไทยมี ้• ไทยมีความพร้ อมทางระบอบการปกครองและเศรษฐกิจ ไทยมความพรอมทางระบอบการปกครองและเศรษฐกจ• ไทยมีความพร้ อมในเรื่ องการท่องเที่ยวและการบริ การ• ภาคเอกชนของไทยมีความเข้ มแข็ง
 80. 80. ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง ฐ ู ิ ้ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง (GMS Economic Corridors) ฐ ู ิ ้ ( )• มีเปาหมายเพื่อพัฒนาการค้ า การลงทุน ในภูมิภาคนี ้ ้• ได้ รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรื อ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณปโภคขันพื ้นฐาน ในการพฒนาสาธารณูปโภคขนพนฐาน ้ หลายแขนง โดยเฉพาะเส้ นทางคมนาคมทางถนน• รวมถึงระบบไฟฟา โทรคมนาคม สิงแวดล้ อม และกฎหมาย ฯลฯ ้ ่• เริิ่ มปี 1998 ใ ี่ประชุมรััฐมนตรีี ของประเทศลุมนํําโ ี่มะนิิลา ในที ป ่ ้ โขงที• ประเทศไทยได้ ลงนามในกรอบความร่วมมือตังแต่ปี 2535 ประเทศไทยไดลงนามในกรอบความรวมมอตงแตป ้
 81. 81. ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง ฐ ู ิ ้ เส้ นทางคมนาคมใน GMS Economic Corridors แบ่งออกเป็ น 3 สวนใหญๆ ส่ ใ ่ ตามภูมิภาค ไ ้ ่ ไดแก • North-South Economic Corridor • East-West Economic Corridor • Southern Economic Corridor แต่ละส่วนจะมีเส้ นทางย่อยๆ ของตัวเอง ๆ เกือบทุกเส้ นผ่านประเทศไทย
 82. 82. North-South Economic Corridor (NSEC) • เน้ นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้ (มณฑล ( ยูนนาน) เข้ ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ี ใ้ ่ เฉยงใตผานถนนในแนวเหนอ-ใต้ ใ ื ใ • จดเริ่ มต้ นของถนนในแนวเหนือ-ใต้ ุ คือ เมืองคุนหมิง ส่วนจุดปลายจะแยก เป็ นสองสายคืือป ป็ ประเทศไทย และ ไ ประเทศเวียดนาม
 83. 83. Western Subcorridor : R3 แบ่งออกเป็ น 3 เส้ นย่อย ดังนี ้ • เส้ นทางสายตะวันตก (Western Subcorridor) เริ่ มจากคุนหมิง มายัง เชียงราย และลงมาถึงกรงเทพ โดยมี ุ ส่วนที่ผานลาวและพม่าเล็กน้ อย ่
 84. 84. Central Subcorridor •เส้ นทางสายกลาง (Central ( Subcorridor) เริ่ มจากคุนหมิงแต่ไป สนสุ ี่ฮ สิ ้ สดทฮานอย เมองหลวงของ ื เวียดนาม โดยจะเชื่อมต่อกับทางหลวง สายเอเชีย A1 ที่วิ่งในทิศเหนือ-ใต้ ของ ประเทศเวยดนามทเมองฮานอย ประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอย
 85. 85. Eastern Subcorridor •เส้ นทางสายตะวันออก (Eastern ( Subcorridor) เริ่ มจากเมืองหนานหนิง ในมณฑลกวางส (G ใ ่ สี (Guangxi) ของ i) ประเทศจีนมายังเมืองฮานอย โดยเลือก ได้ วาจะเป็ นเส้ นทางเลียบชายทะเล หรื อ ่ เสนทางในทวป เส้ นทางในทวีป
 86. 86. East-West Economic Corridor (EWEC) •เส้ นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็ นการ “ตัดขวาง” เชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซฟกทางตะวนออก มหาสมทรแปซิฟิกทางตะวันออก และ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก •เส้้ นทางกลุม EWEC มีีเส้้ นเดีียว ไม่มีเส้้ น ่ ไ ย่อย จุดเริ่ มต้ นคือเมืองดานังในเวียดนาม (ซึงเป็ นเมืองท่าสําคัญของเวียดนาม) ตัด ่ ผ่านลาวและไทย มายังเมองเมาะละแหม่ง นล วแล ไ ม เมื เม ล แ ม หรื อเมาะลําไย (Mawlamyine) ในพม่า
 87. 87. East-West Economic Corridor (EWEC) • จุดข้ ามแดนสําคัญในเส้ นทาง R2 คือ ุ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สองที่ จ. มุกดาหาร (สรางเสรจแลว) กบสะหวนนะเขต มกดาหาร (สร้ างเสร็ จแล้ ว) กับสะหวันนะเขต และด่านที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กับเมืองเมียวะ ดของพมา ดีของพม่า • จังหวัดที่มีเส้ นทาง R2 ผ่านคือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อ.หล่มสัก อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มกดาหาร นแ สน มุ รประเมนการขยายตวทางเศรษฐกจหลงมเสนทางประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังมีเส้ นทางR2 (ภาพจาก ADB)
 88. 88. East-West Economic Corridor (EWEC) • เชื่อมต่อ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม แบ่งเป็ น ู 4 เส้ นทางย่อย เรี ยงตามแนวบน-ล่าง • เส้ นทางสายเหนือ (Northern Subcorridor) เริ่ มจากกรุงเทพ ไปยังอรัญ ประเทศ (ส่วนนี ้จะเป็ นเส้ นทางเดียวกับ ( เส้ นทางสายกลาง) แต่เมื่อเข้ าเขตกัมพูชา แลวจะแยกขนเหนอ ผ่านเสียมเรี ยบ แล้ วจะแยกขึ ้นเหนือ ผานเสยมเรยบ และไป สุดที่เมือง Quy Nhon ทางตอนกลางของ เวีียดนาม
 89. 89. East-West Economic Corridor (EWEC) • เส้ นทางสายกลาง (Central Subcorridor) เริ่ มจากกรุงเทพ ผ่านพนมเปญ ไปยังโฮจิ มหนซต และสุดทเมองหวุงเตาหรอวงเทา มิห์นซิตี ้ และสดที่เมืองหวงเต่าหรื อวังเทา (Vang Tau) ริ มชายทะเลเวียดนาม • เส้้ นทางเลีียบชายฝั่ งด้้ านใต้้ (Southern ใ Coastal Subcorridor) เริ่ มจากกรุงเทพ ผ่าน ทางภาคตะวันออกของไทยเลียบอ่าวไทย มา ออกที่ จ.ตราด ข้ ามม งเ ร มมายั เกาะกงของกัมพชา ู และไปสุดที่ปลายแหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can
 90. 90. East-West Economic Corridor (EWEC) • เส้ นทางเชื่อมภายในทวีป (Intercorridor Link) เป็ นเส้ นทางแนวตังผ่านกัมพูชาและ ้ ลาว โดยจะเชื่อมเส้ นทาง 3 เส้ นก่อนหน้ า โดยจะเชอมเสนทาง เสนกอนหนา (และเส้ นทางหลักสาย East-West) ใน แนวดง แนวดิ่ง
 91. 91. รถไฟความเร็วสูง คุุนหมิง - สิงค์ โปร์ • เป็ นส่วนหนึงของเครื อข่ายทางรถไฟฟั่ น ่ หย่าสูเ่ อเซียตะวันออกเฉียงใต้ •ผ่านชายแดนจีีน-ลาว ผ่านกรุงเทพฯ ของ ไทย กรงกัวลาลัมเปอร์ ของมาเลเซีย ุ • ระยะยาวทังหมด 3,900 กิโลเมตร ้ • เดินทางจากคุนหมิงไปยังสิงคโปร์ เพียงใช้ เวลา 10 ชัวโมง ชวโมง ่
 92. 92. รถไฟความเร็วสูง คุุนหมิง - สิงค์ โปร์ • นอกจากนี ้ยังมีเครื อข่ายทางรถไฟความเร็วสูง ู จีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทังเส้ นทาง ้ ตะวนตกกบเสนทางกลาง คือ เสนทางคุนหมน ตะวันตกกับเส้ นทางกลาง คอ เส้ นทางคนหมิน- กรุงย่างกุ้ง กับเส้ นทางเมืองคุนหมิง-กรุง เวยงจนทน-กรุงเทพฯ-กวลาลมเปอร-สงโคปร เวียงจันทน์ กรงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ สิงโคปร์ • ส่วนเส้ นทางตะวันออก จีน-ฮานอย-โฮจิมินห์- พนมเปญ-กรุงเทพฯ ยังอยูในช่วงการพิจารณา ่ หลังจากทางรถไฟความเร็ วสงฟั่ นหยา ล รถไ ว มเรวสู
 93. 93. การเชื่อมโยงทางทะเลเส้ นทางคมนาคมทางทะเล
 94. 94. ช่ องแคบมะละกา
 95. 95. การประกอบอาชีพเสรีตามกรอบของอาเซียน• วิศวกร • แพทย์• พยาบาล • ทนตแพทย ทันตแพทย์• สถาปนก สถาปนิก • บญช บัญชี• การสํารวจ • บริ การด้ านท่องเที่ยว
 96. 96. ภัยคุุกคามที่จะเกิดขึน ้• การไหลบาของแรงงานและการย้้ ายถนฐาน ไ ่ ิ่• อาชญากรรมขามชาต อาชญากรรมข้ ามชาติ• ยาเสพติด• การก่อการร้ าย• อาวุธสงคราม• การแยงชงทรพยากรทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากรทางทะเล• โจรสลัด
 97. 97. การร่ วมมือด้ านความมั่นคงอาเซียนการประชุุมรั ฐมนตรี กลาโหมอาเซียน(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)• การประชุม ADMM นน ไ ้ ํ ป ช ั ้ ไดกาหนดใหมการประชุมอก 2 เวที เพอ ใ้ ี ป ช ี ื่ เป็ นการรอบรับการประชุม ADMM คือ – “การประชุมเจ้ าหน้ าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน” (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM) เป็ นการประชุมในระดับเจ้ าหน้ าที่อาวุโส ุ ุ (ปลัดกระทรวงกลาโหม หรื อเทียบเท่า) มีหน้ าที่หลักคือเพื่อเตรี ยมการสําหรับการ ประชุม ADMM โดยทัวไปจะพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้ อการหารื อ และ ่ พิจารณาแก้ ไขร่างเอกสารต่าง ๆ ที่จะให้ รัฐมนตรี กลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน รับรองในระหว่างการประชุม ADMM
 98. 98. ความร่ วมมือด้ านความมั่นคงอาเซียนการประชุุมรั ฐมนตรี กลาโหมอาเซียน(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) – ก่อนการประชม ADSOM กําหนดให้ มี ”การประชมคณะทํางานเจ้ าหน้ าที่อาวโส กอนการประชุม กาหนดใหม ”การประชุมคณะทางานเจาหนาทอาวุโส กลาโหมอาเซียน” (ADSOM Working Group: ADSOM WG) ซึงเป็ นการประชุม ่ คณะทางาน(ระดบผู านวยการสานกนโยบายและแผนกลาโหม หรอผู คณะทํางาน(ระดับผ้ อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม หรื อผ้ แทน) เพื่อ เพอ เตรี ยมการด้ านสารัตถะและธุรการสําหรับการประชุม ADSOM และการประชุม ADMM ซึงที่ประชม Working Group จะร่วมกันกําหนดหัวข้ อหรื อการหารื อ ซงทประชุม ่ จะรวมกนกาหนดหวขอหรอการหารอ เตรี ยมการด้ านเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม รวมทังด้ านธุรการอื่นๆ ้
 99. 99. ความร่ วมมือด้ านความมั่นคงอาเซียนการประชุุมรั ฐมนตรี กลาโหมอาเซียน(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)•ใ ้ ในหวงระหวางการประชุม ADMM แตละปนน หากประเทศสมาชก ่ ป ช ่ ปี ั ้ ป ศส ชิ อาเซียนพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจําเป็ นเพื่อให้ รัฐมนตรี กลาโหม ประเทศสมาชิกอาเซียน หารื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น เฉพาะเรองใดเรองหนงเปนพเศษนน อาจจดใหมการประชุมรฐมนตร เฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึงเป็ นพิเศษนัน อาจจัดให้ มีการประชมรัฐมนตรี ่ ้ กลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการ (ADMM Retreat) ขึ ้นได้
 100. 100. ความร่ วมมือด้ านการทหารในอาเซียน• การให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบติ ุ ั (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ่• ความมันคงทางทะเล (Maritime Security)• การต่อต้ านการก่อการร้ าย (Counter - Terrorism) การตอตานการกอการราย• การปฏิบตการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) ฏ ัิ• ความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร (Military Medicine)
 101. 101. การลาดตระเวนร่ วมในช่ องแคบมะละกา • Malacca Strait Sea Patrol (MSSP): เป็ น การร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซียและ อนโดนเซยในการสงเรอรบเขาลาดตระเวน อินโดนิเซียในการส่งเรื อรบเข้ าลาดตระเวน และทําการฝึ กในช่องแคบมะละกา • Eyes-in-the Sky (EiS): เป็็ นการร่วมมืือกัน ระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนิเซียใน การส่งเครื่ องบินเข้ าลาดตระเวนในช่องแคบ มล มะละกา • MSP Intelligence Exchange Group: เป็ นการแลกเปลี่ยนข้้ อมูลการข่าวให้้ กบการ ป็ ป ี ่ ใ ั ปฏิบติการในช่องแคบ ั
 102. 102. การลาดตระเวนร่ วมในช่ องแคบมะละกา ภูเก็ตไทยรับผิดชอบตอนบน 5 (SECTOR 5) 4 3 2 1
 103. 103. ยุทธศาสตร์ “3 ภาพ 4 ทิศ”
 104. 104. ยุทธศาสตร์ “3 ภาพ 4 ทิศ”
 105. 105. กําลังอํานาจที่สาคัญในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ํ• Hard Power • Smart Power – โครงสร้ างพื ้นฐาน – นวัตกรรม – ขีีดความสามารถทางเศรษฐกิจ – ทรััพย์์สนทางปั ญญา ิ ปั – ขีดความสามารถทางทหาร – องค์ความรูู้• Soft Power – คน • ทัศนคติ ทศนคต • ขีดสมรรถนะ – นโยบาย กฏระเบีียบ
 106. 106. แนวทางขันบันได 5 ภาพ ้• คณภาพ : ประชาชนชาวไทยมีคณภาพชวตทดี คุณภาพ : ประชาชนชาวไทยมคุณภาพชีวิตที่ด• มิตรภาพ : ประชาชนชาวไทยมีมิตรภาพที่ดีตอกันเองและมี ่ มิตรภาพประชาชนประเทศอื่นๆ• ภารดรภาพ : ประชาชนชาวไทยมีีความเอืืออาทรเป็ นพี่ีน้ องกันทัง้ั ป ไ ้ ป็ ั ภายในประเทศและกับประชาชนประเทศอื่นๆ• เสถียรภาพ : ความเอื ้ออาทรของสมาชิกในสังคมไทยทําไห้ สังคมไทยมีีเสถีียรภาพร่่วมกับสังคมอืื่นๆ ั ไ ั ั• สันติภาพ : ประเทศไทยมีสนติภาพในการอย่ร่วมกบประเทศอนๆ สนตภาพ : ประเทศไทยมสนตภาพในการอยู วมกับประเทศอื่นๆ ั
 107. 107. แนวทางขันบันได 5 ภาพ ้
 108. 108. ยุทธศาสตร์ “ย่ างก้ าวเข้ าประชาคมอาเซียน”• สร้ าง: สร้ างกิจกรรมหลักที่สําคัญต่างๆ ที่นําไปส่ความเขมแขงของ สราง: สรางกจกรรมหลกทสาคญตางๆ ทนาไปสู วามเข้ มแข็งของ ประเทศในการเข้ าสูประชาคมอาเซียน ่• เสริม : เสริ มสร้ างกิจกรรมหลักที่สําคัญต่างๆ ที่มีอยูแล้ วให้ มีความ ่ เขมแขงอยางตอเนอง เข้ มแข็งอย่างต่อเนื่อง• เชื่อม : เชื่อมกิจกรรมหลักที่สําคัญต่างๆ เข้ าด้ วยกันเพื่อให้ เกิดการ ๆ ทํางานในลักษณะบูรณาการ• ขยาย : ขยายกิิจกรรมหลักที่ีสําคัญต่างๆ จากที่ีมีอยูแล้้ วให้้ เพิิ่มมาก ั ั ่ ใ ขึ ้น เพื่อการขยายตัวในวงกว้ าง
 109. 109. ยุทธศาสตร์ “ย่ างก้ าวเข้ าประชาคมอาเซียน”
 110. 110. บทบาทของ พล.ร.9 ในการเตรี ยมความพร้ อม• โครงสร้ างและระบบ : สิงแวดล้ อมและระบบเอื ้อให้ เกิดการ ่ โครงสรางและระบบ : สงแวดลอมและระบบเออใหเกดการ เปลียนแปลงที่มีความสอดคล้ องกับบริ บทของพลวัตรที่เกิดขึ ้น ่• ข้ าราชการ : มีขีดความสามารถและทักษะในด้ านต่างๆ สูง เป็ นตัวอย่างทีี่ดี และสามารถเป็ นผู้นําการเปลียนแปลงได้ ี่ ไ• ครอบครว: มีีความรู้ ความเข้้ าใ ั ใจรวมถึงเตรีี ยมตัวเพืื่อรองรัับ ึ ั เปลียนแปลงที่จะเกิดขึ ้น ่
 111. 111. คาถาในการเตรียมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ่“ตั้งหลัก เตรียมตัว ตืนร้ ู ติดตาม” ตงหลก เตรยมตว ตนร ตดตาม 136
 112. 112. บทส่ งท้ ายสําคัญที่สุด ขออย่ าให้ เป็ น “ร้ ู เทาเขา แตร้ ู ไมทนเขา ร ท่ าเขา แต่ ร ม่ ทันเขา” 137

×