SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Tecnologia 4t ESO
Alumne/s:
Curs:
Data:
Institut:
L’electrònica analògica
ÍNDEX
1. Introducció
2. Tipus de corrent i sistemes
3. Els components electrònics
3.1. Les resistències
3.2. Els condensadors
3.3. Les bobines
3.4. Els relés
3.5. Els semiconductors
3.6. Els díodes
3.7. Els transistors
4. Els circuits electrònics
5. Exemples de circuits
1. Introducció
L’__________ es pot definir com la ciència que estudia els electrons i les seves
aplicacions relacionades sobretot en les comunicacions.
A diferència de l’_________, el corrent elèctric és menor, els aparells
electrònics són de mida més petita i les seves funcions són més complexes.
Es pot trobar electrònica en aparells com els mòbils, els despertadors, els
televisors, les rentadores, els MP4 o les consoles de joc. Per tant, podríem
parlar de camps d’aplicació com:
L’origen de l’electrònica es troba a finals del s.XIX quan Edison descobreix el
1983 l’efecte _________ a l’observar que quan s’escalfava un material metàl·lic
produïa ________. Fleming va construir la primera ràdio el 1904 a partir d’una
vàlvula termoiònica.
Tot i això, la seva història pràctica no comença fins a principis del s.XX. Hi ha
tres períodes destacats:
Primer ordinador (ENIAC, 1941)
1
L’electrònica analògica
• Les vàlvules __________ (primeres dècades del s.XX): aquests components
eren similars a les làmpades d’incandescència. Eren molt voluminoses,
s’escalfaven molt, eren fràgils, consumien molta energia i resultaven molt
cares. Van servir per descobriments com la ràdio, la televisió o el radar. El
primer ________, l’ENIAC, es va construir el 1941 amb aquests components.
• Els transistors (meitat del s.XX): estan fabricats amb uns materials
anomenats ____________. Un dels avantatges principals són el seu reduït
volum i ser més robustos, a més, d’un baix consum i una vida útil més _____.
• Els circuits ________ o xips (a partir del 1960): ha fet possible tots els
elements electrònics actuals (microelectrònica). L’empresa Intel va fabricar el
primer xip el ____.
Vàlvula Transistor Xip
2. Tipus de corrent i sistemes
Es poden diferenciar dos tipus de corrent elèctric: el continu (CC) i l’analògic
(CA).
• En el corrent continu els electrons es desplacen sempre en el _____ sentit.
La tensió (V) i la intensitat (I) no varien en el temps. El proporcionen les ____
i les ________. Els aparells electrònics utilitzen aquest tipus de corrent ja
sigui directament o a partir d’un adaptador de corrent altern, p.ex. la bateria
de l’ordinador portàtil.
• En el corrent _______ el corrent és variable, de forma que tant la tensió com
la intensitat varien en el temps. És el corrent dels habitatges i les indústries.
Corrent altern Corrent continu
2
L’electrònica analògica
En qualsevol circuit de comandament hi ha dues parts: una sensible a una
magnitud determinada( pressió, temperatura, etc.) i l’altra encarregada de
generar o transmetre un senyal o ordre. . Segons la forma del senyal transmès
es distingeixen dos grans grups:
• Sistema _______: el que s’està estudiant en la unitat. Presenta les mateixes
variacions que les dades d’informació que hi entren. Com a exemple, la veu
humana quan entra en un micròfon. Aquesta pot presentar diferents graus
d’intensitat o de tonalitats, però al final del procés, l’altaveu reproduirà la veu
amb totes les seves variacions. Per tant, els senyals analògics presenten
gran quantitat de valors de forma continuada al llarg del temps.
Analògic (part superior) i digital (part inferior)
• Sistema _______: no es veurà en aquesta unitat. Es va desenvolupar amb
l’ús de la informàtica. Les dades hi entren en les seves variacions, però els
senyals digitals són convertits en _ o _ (sistema _______). En el cas
anterior, la veu quedaria transformada en forma d’aquests dos senyals, quan
la magnitud d’entrada passa de cert valor, p.ex. 30 Db es converteix en 1 i
quan no hi arriba en 0. Per fer un símil, seria com un interruptor que deixa o
no deixa passar el corrent elèctric.
3. Els components electrònics
Els components electrònics es poden diferenciar entre actius i passius:
• Els components passius: Són els resistors o resistències, els
condensadors i les bobines. Es defineixen com:
• Els components actius: generen, modifiquen i amplifiquen el senyal elèctric.
Es basen en els materials semiconductors com el silici i el germani. Són els:
3
L’electrònica analògica
3.1. Les resistències
Són elements que limiten la ________ (I) del corrent del circuit, per tant,
s’oposen al pas del corrent. Poden actuar també com a elements de protecció
d’altres components.
La resistència ve donada per la següent fórmula:
R és la resistència elèctrica; en ohms ( ).
V és la tensió elèctrica aplicada a la resistència; en volts (V).
I és la intensitat de corrent; en amper (A).
Si aquesta relació és constant, és a dir, en representar-la en una gràfica V = f(I)
el resultat és una línia recta, es diu que el resistor és lineal, i si no ho és, diem
que el resistor és no lineal.
El valor d'una resistència pot arribar a ser molt elevat; per aquest motiu, és
habitual emprar múltiples per expressar-lo: el ____ohm (k ) i el ____ohm (M ).
1 k = 1.000 = 103
1 M = 1.000.000 = 106
Símbol d’una resistència
3.1.1. Resistors fixes
Les resistències fixes són lineals. Estan formades per un cilindre ceràmic,
recobert en espiral per una hèlix de carbó i a fora una coberta de pel·lícula de
pintura; a més, de dues terminals. Poden ser de:
El valor de la resistència pot anar escrit a la cara exterior, normalment, s’usa un
codi de colors internacional. Hi ha un petit marge d’error sobre aquest valor,
el qual s’anomena ________ i s’escriu en %. La potència mai pot superar la
especificada pel fabricant, ja que sinó es podria cremar la resistència.
Acostuma a moure’s de ¼ a 4 ______(W) de potència.
4
L’electrònica analògica
Unes franges de colors indiquen el valor de la resistència i per a això s’utilitza
la següent taula:
Color Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4
Negre 0 0 -
Marró 1 1 0 ± 1%
Vermell 2 2 00 ± 2%
Taronja 3 3 000
Groc 4 4 0 000
Verd 5 5 00 000
Blau 6 6 000 000
Violeta 7 7
Gris 8 8
Blanc 9 9
Or :10 ± 5 %
Plata :100 ± 10 %
Exemple Groc Violeta Vermell Or
4 7 00 ± 5 %
Valor nominal = 4.700 Tolerància = ± 5 %
En la fabricació d’una resistència no es pot aconseguir sempre el valor exacte,
per això s’indica la tolerància, de manera que com menor és la tolerància
major és l’aproximació al valor nominal. En el cas de l’exemple, el valor real de
la resistència està entre els valors següents:
Valor màxim = 4.700 + 4.700 · (5/100) = 4.700 (1 + 0,05) = 4.935
Valor mínim = 4.700 - 4700 · (5/100) = 4.700 (1 - 0,05) = 4.465
La potència es pot calcular amb aquestes expressions:
5
L’electrònica analògica
3.1.2. Resistors variables
Són considerades lineals, però el seu valor varia al girar un eix o desplaçar un
cursor. Poden servir per a:
Com més llarg sigui el fil (de coure) al girar el cursor, més resistència oposaran.
Són els reòstats, de dues terminals, i els _______________, de tres terminals.
Reòstat
Potenciòmetre
3.1.3. Resistors no lineals
El valor de la resistència és variable i depèn de magnituds com la llum o la
temperatura. Són els LDR, NTC i PTC.
• LDR (Light-depending resistor): és sensible a la _____________ que rep;
com més llum, menys resistència. Són utilitzats en l’obertura o el tancament
de portes automàtiques com les dels ascensors, en la detecció del pas
d’objectes o persones o en l’encesa automàtica de l’enllumenat públic.
També els trobem en les ________ digitals, ja que són capaces de saber la
quantitat de llum exposada a l’objectiu.
• NTC (Negative Temperature Coefficient resistor): baixa la resistència quan
______ la temperatura. S’usen com a detectors de temperatura.
• PTC (Positive Temperature Coefficient resistor): es comporta contràriament,
de forma que puja la resistència quan ho fa la temperatura. Un exemple
d’aplicació d’aquests resistors és el sensor detector de focs.
6
L’electrònica analògica
3.2. Els condensadors
El condensador es defineix com:
Símbol del condensador
Un condensador està format per dues plaques metàl·liques paral·leles
(armadures) separades per un material aïllant (dielèctric). El material
dielèctric pot ser l’aire, un material ceràmic, plàstics, paper o un material
electrolític (una solució química).
La capacitat d’emmagatzematge dels condensadors varia segons la distància
que separa les armadures, la seva superfície i el tipus d’aïllant. La capacitat
s’indica habitualment amb un número a l’exterior del condensador. Es mesura
en una unitat anomenada ______, que té un valor molt elevat, per això
s’utilitzen els submúltiples:
Milifarad: mF = 1.10-3
F = 0,001 F
Micro farad: μF = 1.10-6
F = 0,000001 F
Nano farad: nF = 1.10-9
F = 0,000000001 F
Picofarad: pF = 1.10-12
F = 0,000000000001 F
Els condensadors s’utilitzen molt i tenen diverses aplicacions: en el flaix d’una
càmera, en els intermitents d’un cotxe, en circuits temporitzadors o per
aconseguir que el so d’un equip musical soni net.
També es troben en:
7
L’electrònica analògica
S’ha de vigilar a no tocar els terminals d’un condensador amb les mans, ja que
si es troba carregat ens pot provocar una descàrrega.
3.3. Les bobines
La bobina o inductància, és un component format per un conductor elèctric
aïllat i enrotllat al voltant d’un nucli de material ________.
El valor de la inductància es mesura en henry (H), també és una unitat molt
elevada i per tant s'usen els submúltiples.
Les inductàncies s'utilitzen com a filtre en fonts d'alimentació, per crear camps
magnètics i en circuits de recepció i emissió d'ones electromagnètiques (radio i
televisió).
Símbol d’una bobina
8
L’electrònica analògica
3.4. Els relés
Un relé és un component que permet modificar l'estat d'un commutador
elèctric (similar a un interruptor) mitjançant l'electricitat. Fou inventat per Joseph
Henry el 1835 i es basa en la _______.
El camp magnètic d’un electroimant obre o tanca un o diferents contactes. Hi
ha dos circuits de funcionament, el d’entrada o de _________ fa que amb poc
corrent es pugui tancar el pas elèctric i crear el camp magnètic. Aquest camp
magnètic atreu una armadura metàl·lica tancant el segon circuit o circuit de
___________, el qual té un corrent elèctric molt superior al primer circuit. Per
exemple, amb 9 V de corrent continu es pot governar un circuit de 220 V amb
corrent altern.
Diferents tipus de relés són el de blocatge (el més corrent), el de mercuri i el
de _________ (també dit reed). Els relés es poden governar amb sensors, amb
Relé de blocatge Símbol del relé (es veuen els dos circuits)
Funcionament d’un relé de tres contactes: en la figura 1a el relé es troba connectat,
l’electroimant atrau l’armadura i tanca els contactes de forma que el circuit de potència queda
tancat. En la figura 2a es desbloqueja l’armadura, tallant el pas de corrent i obrint el circuit de
potència.
3.5. Els semiconductors
Entendre els materials semiconductors és bàsic per tal de conèixer el
funcionament dels díodes o els transistors i aplicacions tals com les plaques
solars, els escàners mèdics o els xips electrònics. Aquests materials estan
9
L’electrònica analògica
caracteritzats per no ser ni ________ ni ________, de forma, que certs cops
seran aïllants i d’altres conductors.
En els materials aïllants, com els plàstics, els electrons es troben fixes als
enllaços dels àtoms i, per tant, sense ________. En materials conductors,
com els metalls, els electrons són lliures i es poden moure.
Els principals materials semiconductors són el silici (Si) i el ________ (Ge). En
aquests materials, cada àtom té quatre electrons de valència que en condicions
normals estan anclats, no es mouen i, per tant, no són conductors. Ara bé,
aquest enllaç covalent es pot trencar fàcilment si s’aporta una quantitat petita
d’energia en forma de llum, calor o amb corrent elèctric. En aquestes
condicions els electrons queden lliure i passen a transportar electricitat.
El material més utilitzats és el silici, tot i que darrerament també s’està apostant
per l’arseniur de gal·li (GaAs) o el fostur d’indi (InP).
Els semiconductors tenen una baixa conductivitat, per això, a vegades es
_______ aportant càrregues elèctriques:
• Semiconductor tipus N: quan es volen afegir més electrons o impureses
donadores. Per exemple, amb el silici (4 e-
de valència) se li afegeix fòsfor (5
e-
de valència) quedant un electró lliure que fa de conductor.
• Semiconductor ________: enlloc d’afegir electrons, es retiren quedant més
forats i, per tant, càrrega elèctrica positiva. Són les impureses acceptadores.
Per exemple, el silici (4 e-
de valència) es dopa amb impureses de bor (3 e-
de valència); havent-hi un electró de menys i creant càrrega elèctrica.
1. Els semiconductors.
Semiconductor tipus N Semiconductor tipus P
(silici amb fòsfor) (silici amb bor)
3.6. Els díodes
Els díodes són uns dispositius que permeten el pas del corrent d’un circuit en
un sol sentit. Tenen dues parts diferenciades: la zona P o ànode, i la zona N o
càtode. El díode pot funcionar de dues formes:
• Polarització _________: si es connecta el born positiu d’una pila a l’ànode i
el negatiu al càtode, el díode presenta una resistència molt baixa i deixa
circular corrent. Es comporta com un interruptor tancat o en funcionament.
• Polarització inversa:
10
L’electrònica analògica
Díode Unió N-P
Els díodes són uns components molt comuns. Són utilitzats com a
rectificadors, converteixen el corrent altern de la xarxa a corrent continu.
També són utilitzats com a elements de protecció o en funcions lògiques
(ordinadors).
Símbol d’un díode
3.6.1. Els díodes LED
Són uns components que emeten _____ quan els travessa per un corrent
elèctric. S’utilitzen en indicadors lluminosos de diferents aparells i en múltiples
colors: vermell, verd, groc, infraroig, ultravioleta, ... Els podem trobar en:
Normalment, quan es connecten s’aplica una resistència per tal que no es
cremin en la connexió directa a la pila.
LED i símbol
Els LEDs més comuns funcionen amb intensitats entre 10 i 30 mA. Per això,
s’agafarà com a mitjana 20 mA (0,020 A). Els LEDs tenen una caiguda de
tensió entre ànode i càtode de 1’6 V. Per a conèixer quin és el valor de la
resistència a utilitzar es farà servir la següent fórmula tenint en compte que el
valor de Vcc variarà segons la pila o la font d’alimentació.
11
L’electrònica analògica
Exemple 1. Quin valor ha de tenir una resistència per a protegir un LED si s’usa
una pila de 9 V?
R = Vcc – Vak = Vcc – 1,6V = 370 ohms
I 0,020
3.7. Els transistors
Com s’ha esmentat anteriorment, els transistors van significar un canvi
important en el món de l’electrònica aconseguint reduir la mida dels diferents
aparells. El transistor està format per tres parts de semiconductors:
La base es troba entre mig de l’emisor i el col·lector donant lloc a dos tipus de
transistors:
• Transistor NPN: símbol i semiconductors.
• Transistor PNP: símbol i semiconductors.
El transistor funciona com un amplificador de corrent; amb un petit corrent
entre la base i l’emissor, s’aconsegueix un corrent molt més gran entre el
col·lector i l’emissor.
En el transistor NPN, la intensitat de l’emissor és la suma de la de la base més
la del col·lector:
Ie = Ib + Ic Ic = Ib * Hfe on Hfe és el guany
El transistor NPN actua com un relé, amb dos circuits, el de comandament i el
d’utilització. En el de comandament, el corrent entra per la base i surt per
l’emissor. En el d’utilització, el corrent arriba pel col·lector i surt per l’emissor.
És un circuit utilizat per a automatismes i sistemes digitals. D’aquest forma
existeix un guany de corrent.
12
L’electrònica analògica
3.7.1. Funcionament dels transistors
Un transistor pot funcionar en commutació o en mode lineal:
• En commutació existeixen dos estats del transistor:
o Estat ______: també dit de bloqueig o ____. La resistència entre
l’emissor i el col·lector és molt alta de forma que actua com un
interruptor obert (sense pas de corrent).
o Estat _______: també dit de conducció o ____. La resistència
entre l’emissor i el col·lecotr és zero de forma que actua com un
interruptor tancat (amb pas de corrent).
El funcionament en commutació és similar a un interruptor, però enlloc d’obrir
o tancar el pas de corrent manualment, es fa donant electricitat o no al terminal
de la base.
• Mode lineal: en aquest cas les intensitats i tensions de sortida (del col·lector
i l’emissor) són en funció de les d’entrada (de la base i l’emissor). D’aquesta
forma es pot regular:
La connexió _________ es quan s’acoblen dos transistors per tal d’augmentar
el guany. Per exemple, si s’acoplen dos transistors en que el seu guany és de
100 el guany resultant amb la Darlington serà de 100 x 100 = 10.000.
Connexió Darlington
13
L’electrònica analògica
4. Els circuits electrònics
Els circuits electrònics es poden dividir en circuits impresos i integrats. Els
integrats són una miniaturització dels primers.
4.1. Els circuits impresos
Existeixen diferents tipus de circuits impresos, entre d’altres:
• En tela d’aranya: el muntatge es realitza només amb soldadura d’estany a
través dels fils elèctrics. És poc fiable i poc utilitzat.
• Plaques _________: serveixen per a muntar circuits de proves, són
utilitzades als laboratoris. Els forats de les plaques es troben connectats
entre ells.
• Plaques de circuit imprès: el circuit ja és el definitiu per al muntatge. Està
format de dues cares, a la primera és on s’insereixen els components del
circuit i a l’altra, les pistes de coure. Està formada per una capa de _____
(conductor) adherida a una altra de ________ (aïllant).
Placa de circuit imprès Placa protoboard
El muntatge de les plaques de circuit imprés es realitza en els següents pasos:
• En un paper transparent es dibuixa el circuit electrònic.
• Es transfereix el model del paper a un placa de coure utilitzant la _________.
• Es transmet calor de la insoladora a la placa de coure de forma que les
zones del paper on no s’ha dibuixat res hi passi la llum i faci desaparèixer el
coure.
• Per acabar es banya la placa en àcid i es trepanen els forats i es solden els
components electrònics.
Insoladora electrònica Circuit imprès amb les connexions de coure
14
L’electrònica analògica
4.2. Els circuits integrats
Són els que anomenem com a xips. L’electrònica digital va associada a
l’aplicació dels circuits integrats i es troben en aplicacions tals com:
Un circuit integrat es pot definir com una làmina de mides reduïdes formada
per material semiconductor (per exemple silici) on s’agrupen diferents elements
electrònics (com transistors, díodes, resistències, etc.).
Els seus avantatges respecte la resta de circuits són: el seu menor cost, la
seva miniaturització, la fiabilitat i l’estalvi energètic.
Microprocessador d’un ordinador Xip
Els circuits integrats es fabriquen utilitzants com a base unes pastilles de ____
de molt poc gruix sobre les quals s’imprimeixen fotogràficament els circuits
electrònics. Això es fa de forma industrial de forma que de cada impressió
surten més de 100 xips, els quals després són tallats individualment per
màquines.
Posteriorment, amb un procés fisicoquímic s’aconsegueix la recreació dels
diferents components electrònics i els circuits. Per últim, s’encapsulen els xips i
s’afegeixen unes potes d’or o _____ les quals fan de connexió amb l’exterior.
Els circuits més senzills tenen pocs parells de pins, mentre que els més
complicats, com ara els microprocessadors dels ordinadors, en tenen un
nombre força més elevat.
5. Exemples de circuits
5.A. Díode amb polarització directa
El circuit actua com un interruptor tancat, ja que el pol positiu (línia més allargada) de
la pila enllaça amb l’ànode i el negatiu (línia més curta) amb el càtode.
15
L’electrònica analògica
5.B. Díode amb polarització inversa
Actua com un circuit obert i, per tant, no hi circula corrent. El pol positiu de la
pila enllaça amb el càtode i el negatiu amb l’ànode.
5.C. Circuit amb díode LED
El circuit emet llum degut a que el pol positiu de la pila enllaça amb el càtode.
S’han de fer els càlculs pertinents per a conèixer quin serà el valor de la
resistència, en aquest cas 1,8 kohms o 1800 ohms.
5.D. Circuit amb relé
El relé controla amb una pila i un polsador (circuit 1) l’encesa o apagada d’una
bombeta.
5.E. Govern d’una bombeta amb un transistor
Cal observar el muntatge correcte per tal que la bombeta s’encengui.
16
L’electrònica analògica
5.F. Muntatge d’emissor comú d’un transistor
S’utilitza un LED. Cal observar la correcta col·locació de l’emissor, la base i el
col·lector del transistor.
5.G. Llum regulable amb un transistor
En aquest circuit les dues llums són regulables mitjançant un potenciòmetre i
un transistor.
17
L’electrònica analògica
5.H. Condensador
En aquest circuit es carrega el condensador durant un temps. Quan ja s’ha
carregat, es connecta el LED al condensador i es veu com s’il·lumina fins
passat un cert temps. Pot actuar com a comptador del temps electrònic.
5.I. Resistències connectades en sèrie
5.J. Resistències connectades en paral·lel
18
L’electrònica analògica
EXERCICIS
1. Anomena cinc aparells que utilitzin l’electrònica per funcionar.
2. Quines són les etapes històriques en l’electrònica.
3. En quins camps d’aplicació es pot trobar l’electrònica?
4. Què passaria si actualment no hi haguéssin els components electrònica de
la tercera etapa històrica?
5. Quines diferències existeixen entre el corrent continu i l’altern?
6. Quina diferència hi ha entre els components electrònics passius i els actius?
7. Per a què serveix un resistor?
8. Què són els resistors no lineals? Per a què serveixen?
9. Dibuixa un circuit amb un resistor i una bombeta.
10.Què és un condensador? Quins usos té?
11.Per a què serveixen un relé i una bobina? Quines diferències tenen?
12.Què són els materials semiconductors? Per què es “dopen”?
13.Per a que serveixen els díodes?
14.Dibuixa un díode amb els seus dos terminals? Quina funció tenen?
15.Quins són els dos estats de polarització d’un díode?
16.Quins avantatges té un LED respecte una bombeta?
17.Què és un transistor? Per a què serveix?
18.Dibuixa un transistor NPN amb els seus tres terminals.
19.Quines són les diferències d’un transistor en mode commutació i en mode
lineal?
20.Què és la connexió Darlington? Quan es fa servir?
21.Fes una taula on es vegin els diferents components electrònics estudiats i
els seus símbols.
22.Com es fabrica un circuit imprés?
23.Quins avantatges té un circuit integrat respecte un d’imprés?
19
L’electrònica analògica
24.Quan s’utilitzen els circuits integrats?
25.Com es fabrica un circuit integrat?
PRÀCTICA
1. Troba el valor nominal i la tolerància de les següents resistències:
Resistència Valor (ohms) Tolerància (%)
marró-taronja-groc-vermell
verd-blau-negre-or
gris-marró-gris-plata
groc-groc-vermell-or
marró-negre-blanc-plata
blanc-blau-verd-vermell
2. A partir dels següents valors de resistències, dibuixa el seu codi de colors:
Codi de colors Valor (ohms) Tolerància (%)
680 10
6200 5
24000 2
89 5
33000 5
10000 10
3. Munta aquest circuit en una placa. Troba els valors V1, V2 i V3 amb un
voltímetre.
Per acabar, contesta:
• Hi ha alguna relació entre el voltatge i el valor de la resistència de cada resistor?
• Quina intensitat circula per cadascun dels resistors? Calcula-la a partir de la llei
d’Ohm.
• Aquest circuit pot ser un divisor de tensió? Per què?
• Creus que un circuit com el que has muntat pot tenir alguna utilitat? Explica-ho.
20
L’electrònica analògica
4. Agafa un díode semiconductor i comprova’n la polarització mitjançant el
polímetre (col·loca el comandament del polímetre en la posició que indica el
símbol de díode).
Ara, respon:
• Quan el díode condueix, quina resistència mostra?
• Dedueix quin és l’ànode i quin és el càtode i explica-ho. Indica, sobre els
terminals del dibuix del díode, quin és el càtode (K) i quin és l’ànode (A).
5. Munta, en una placa de proves, els tres circuits següents i comprova, en
cada un, la intensitat de la llum del díode.
6. Observa aquests dos circuits i indica en cada cas si el díode està polaritzat
en directa o en inversa i si el LED estarà encès o apagat. Justifica la
resposta.
7. Carrega un condensador de 1.000 μF i un de 25 μF i descarrega’ls
mitjançant un LED. Comprova i explica’n el resultat.
8. Identifica els components electrònics d’aquesta fotografia:
21
L’electrònica analògica
AMPLIACIÓ
1. Explica els diferents circuits de l’apartat 5 exemples de circuits.
2. Munta els diferents circuits de l’apartat 5 exemples de circuits.
3. Identifica l’estat dels díodes i de les bombetes dels següents circuits:
22
L’electrònica analògica
4. Fixa’t en el següent circuit amb transistor i respon les preguntes:
a. Tal com es troba l’interruptor S quin és l’estat del transistor?
b. Si el tanquem, quin serà l’estat del transistor?
c. Quan quedarà el LED encés?
d. Serà suficient la intensitat del col·lector per encendre el LED?
5. Fes el mateix que en l’exercici anterior per al següent circuit:
23
L’electrònica analògica
PÀGINES WEB
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/circuits21/resistencies.h
tm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/diodes_transistors/index
.htm
http://www.xtec.cat/~ccapell/codi_colors/codi_colors.htm
http://www.slideshare.net/ptrigue2/introducci-a-lelectrnica-presentation
http://www.xtec.es/~jjordan/electro/analog/anal.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021
http://logic.ly/
http://www.mhe.es/ceo_index.php?
lugar=p&isbn=8448162587&sub_materia=78&materia=15&nivel=&comunidad=
Cataluña
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=830/1675/3704&startPage=79
24

More Related Content

What's hot

Electrónica 2
Electrónica 2Electrónica 2
Electrónica 2Iumium
 
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiquesUd 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiquesMiguel_Angel_Marin
 
Ud 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuUd 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuMiguel_Angel_Marin
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciatecnovicent
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògicaBelen Diaz
 
l'ordinador modern
l'ordinador modernl'ordinador modern
l'ordinador modernmarinatg
 
Components electrònics
Components electrònicsComponents electrònics
Components electrònicsabarcons
 
Trabajo mci
Trabajo mciTrabajo mci
Trabajo mciajulve
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeguest87437d
 
Treball fotogràfic i símbols de components electrònics
Treball fotogràfic i símbols de components electrònicsTreball fotogràfic i símbols de components electrònics
Treball fotogràfic i símbols de components electrònicsjuliacat97
 
Correcció exerc cc
Correcció exerc ccCorrecció exerc cc
Correcció exerc ccmjtecno
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògicaMaikel
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 

What's hot (20)

Electrónica 2
Electrónica 2Electrónica 2
Electrónica 2
 
Transistor
TransistorTransistor
Transistor
 
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiquesUd 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques
 
Ud 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuUd 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continu
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valencia
 
Pps electronica pdf
Pps electronica pdfPps electronica pdf
Pps electronica pdf
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògica
 
Treball TECNO
Treball TECNOTreball TECNO
Treball TECNO
 
Diodes i transistors
Diodes i transistorsDiodes i transistors
Diodes i transistors
 
Sensors proximitat
Sensors proximitatSensors proximitat
Sensors proximitat
 
l'ordinador modern
l'ordinador modernl'ordinador modern
l'ordinador modern
 
Components electrònics
Components electrònicsComponents electrònics
Components electrònics
 
Trabajo mci
Trabajo mciTrabajo mci
Trabajo mci
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
L´electrònica
L´electrònicaL´electrònica
L´electrònica
 
Treball fotogràfic i símbols de components electrònics
Treball fotogràfic i símbols de components electrònicsTreball fotogràfic i símbols de components electrònics
Treball fotogràfic i símbols de components electrònics
 
Correcció exerc cc
Correcció exerc ccCorrecció exerc cc
Correcció exerc cc
 
L’electrònica
L’electrònicaL’electrònica
L’electrònica
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògica
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
 

Viewers also liked

Tecnologia analogicas
Tecnologia analogicasTecnologia analogicas
Tecnologia analogicasdaniiely
 
Geometria de l'espai
Geometria de l'espaiGeometria de l'espai
Geometria de l'espaimflore22
 
Presentació RobòTica
Presentació RobòTicaPresentació RobòTica
Presentació RobòTicaJordi Mercader
 
Resistencias
ResistenciasResistencias
ResistenciasJomicast
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA Antonio Núñez
 

Viewers also liked (7)

Tecnologia analogicas
Tecnologia analogicasTecnologia analogicas
Tecnologia analogicas
 
Geometria de l'espai
Geometria de l'espaiGeometria de l'espai
Geometria de l'espai
 
Presentació RobòTica
Presentació RobòTicaPresentació RobòTica
Presentació RobòTica
 
Escales numèriques
Escales numèriquesEscales numèriques
Escales numèriques
 
Resistencias
ResistenciasResistencias
Resistencias
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
 
Electronica 4ºEso
Electronica 4ºEsoElectronica 4ºEso
Electronica 4ºEso
 

Similar to Tecno4 ud3 electrònica analògica

El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctricMeritxell Sd
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctricMeritxell Sd
 
Electrónica
ElectrónicaElectrónica
ElectrónicaIumium
 
Introducció a l´electrònica
Introducció a l´electrònicaIntroducció a l´electrònica
Introducció a l´electrònicadocenttecnologia
 
Unitat 4
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4mjtecno
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeMaria Bañeres
 
Components electrònics analògics
Components electrònics analògicsComponents electrònics analògics
Components electrònics analògicsireechin
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeguest87437d
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògicaLaura
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologiadaniiely
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologiadaniiely
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologiadaniiely
 
Tema v lab1
Tema v lab1Tema v lab1
Tema v lab1hioidex
 
Tema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctricsTema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctricsRicard
 
Treball tecnologia GES II
Treball tecnologia GES IITreball tecnologia GES II
Treball tecnologia GES IIErnest_Albareda
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitatdiego barranco
 
Maneig del multimetre digital
Maneig del multimetre digitalManeig del multimetre digital
Maneig del multimetre digitalAvel·lí
 

Similar to Tecno4 ud3 electrònica analògica (20)

El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
Electrónica
ElectrónicaElectrónica
Electrónica
 
Introducció a l´electrònica
Introducció a l´electrònicaIntroducció a l´electrònica
Introducció a l´electrònica
 
Unitat 4
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Components electrònics analògics
Components electrònics analògicsComponents electrònics analògics
Components electrònics analògics
 
4ESO - Ud 01. electrònica
4ESO - Ud 01. electrònica4ESO - Ud 01. electrònica
4ESO - Ud 01. electrònica
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògica
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Tema v lab1
Tema v lab1Tema v lab1
Tema v lab1
 
Tema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctricsTema 2. circuits i motors elèctrics
Tema 2. circuits i motors elèctrics
 
Treball tecnologia GES II
Treball tecnologia GES IITreball tecnologia GES II
Treball tecnologia GES II
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
 
Maneig del multimetre digital
Maneig del multimetre digitalManeig del multimetre digital
Maneig del multimetre digital
 
Circuit electric
Circuit electricCircuit electric
Circuit electric
 
Principis d'electricitat
Principis d'electricitatPrincipis d'electricitat
Principis d'electricitat
 

More from Jordi Pipó

Textile industry presentation
Textile industry presentationTextile industry presentation
Textile industry presentationJordi Pipó
 
La Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESOLa Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESOJordi Pipó
 
Les màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESOLes màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESOJordi Pipó
 
Els mecanismes 3r ESO
Els mecanismes 3r ESOEls mecanismes 3r ESO
Els mecanismes 3r ESOJordi Pipó
 
Les màquines 3r ESO
Les màquines 3r ESOLes màquines 3r ESO
Les màquines 3r ESOJordi Pipó
 
Forces i estructures 3r ESO
Forces i estructures 3r ESOForces i estructures 3r ESO
Forces i estructures 3r ESOJordi Pipó
 
Les presentacions digitals 2n ESO
Les presentacions digitals 2n ESOLes presentacions digitals 2n ESO
Les presentacions digitals 2n ESOJordi Pipó
 
L'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOL'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOJordi Pipó
 
Nutrition 2nd ESO
Nutrition 2nd ESONutrition 2nd ESO
Nutrition 2nd ESOJordi Pipó
 
El tèxtil 2n ESO
El tèxtil 2n ESOEl tèxtil 2n ESO
El tèxtil 2n ESOJordi Pipó
 
Electric energy 2nd ESO
Electric energy 2nd ESOElectric energy 2nd ESO
Electric energy 2nd ESOJordi Pipó
 
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOJordi Pipó
 
La litosfera Biologia 4 eso
La litosfera Biologia 4 esoLa litosfera Biologia 4 eso
La litosfera Biologia 4 esoJordi Pipó
 
Tecno4 Transports
Tecno4 TransportsTecno4 Transports
Tecno4 TransportsJordi Pipó
 
Tecno4 UD Electrònica digital- Pràctica Croctech
Tecno4 UD Electrònica digital- Pràctica CroctechTecno4 UD Electrònica digital- Pràctica Croctech
Tecno4 UD Electrònica digital- Pràctica CroctechJordi Pipó
 
Tecno4 ud electrònica Pràctica Croctech
Tecno4 ud electrònica Pràctica CroctechTecno4 ud electrònica Pràctica Croctech
Tecno4 ud electrònica Pràctica CroctechJordi Pipó
 
Tecno4 ud2-instalacions
Tecno4 ud2-instalacionsTecno4 ud2-instalacions
Tecno4 ud2-instalacionsJordi Pipó
 

More from Jordi Pipó (20)

Textile industry presentation
Textile industry presentationTextile industry presentation
Textile industry presentation
 
La Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESOLa Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESO
 
Les màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESOLes màquines tèrmiques 3r ESO
Les màquines tèrmiques 3r ESO
 
Els mecanismes 3r ESO
Els mecanismes 3r ESOEls mecanismes 3r ESO
Els mecanismes 3r ESO
 
Les màquines 3r ESO
Les màquines 3r ESOLes màquines 3r ESO
Les màquines 3r ESO
 
Forces i estructures 3r ESO
Forces i estructures 3r ESOForces i estructures 3r ESO
Forces i estructures 3r ESO
 
Les presentacions digitals 2n ESO
Les presentacions digitals 2n ESOLes presentacions digitals 2n ESO
Les presentacions digitals 2n ESO
 
L'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOL'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESO
 
Nutrition 2nd ESO
Nutrition 2nd ESONutrition 2nd ESO
Nutrition 2nd ESO
 
El tèxtil 2n ESO
El tèxtil 2n ESOEl tèxtil 2n ESO
El tèxtil 2n ESO
 
Electric energy 2nd ESO
Electric energy 2nd ESOElectric energy 2nd ESO
Electric energy 2nd ESO
 
Evolució 4 eso
Evolució 4 esoEvolució 4 eso
Evolució 4 eso
 
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
La litosfera Biologia 4 eso
La litosfera Biologia 4 esoLa litosfera Biologia 4 eso
La litosfera Biologia 4 eso
 
El reciclatge
El reciclatgeEl reciclatge
El reciclatge
 
Tecno4 Transports
Tecno4 TransportsTecno4 Transports
Tecno4 Transports
 
Tecno4 UD Electrònica digital- Pràctica Croctech
Tecno4 UD Electrònica digital- Pràctica CroctechTecno4 UD Electrònica digital- Pràctica Croctech
Tecno4 UD Electrònica digital- Pràctica Croctech
 
Tecno4 ud electrònica Pràctica Croctech
Tecno4 ud electrònica Pràctica CroctechTecno4 ud electrònica Pràctica Croctech
Tecno4 ud electrònica Pràctica Croctech
 
Tecno4 ud2-instalacions
Tecno4 ud2-instalacionsTecno4 ud2-instalacions
Tecno4 ud2-instalacions
 

Recently uploaded

App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfLUDOCLIO
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxNeus Lorenzo
 

Recently uploaded (6)

App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
 

Tecno4 ud3 electrònica analògica

 • 2. L’electrònica analògica ÍNDEX 1. Introducció 2. Tipus de corrent i sistemes 3. Els components electrònics 3.1. Les resistències 3.2. Els condensadors 3.3. Les bobines 3.4. Els relés 3.5. Els semiconductors 3.6. Els díodes 3.7. Els transistors 4. Els circuits electrònics 5. Exemples de circuits 1. Introducció L’__________ es pot definir com la ciència que estudia els electrons i les seves aplicacions relacionades sobretot en les comunicacions. A diferència de l’_________, el corrent elèctric és menor, els aparells electrònics són de mida més petita i les seves funcions són més complexes. Es pot trobar electrònica en aparells com els mòbils, els despertadors, els televisors, les rentadores, els MP4 o les consoles de joc. Per tant, podríem parlar de camps d’aplicació com: L’origen de l’electrònica es troba a finals del s.XIX quan Edison descobreix el 1983 l’efecte _________ a l’observar que quan s’escalfava un material metàl·lic produïa ________. Fleming va construir la primera ràdio el 1904 a partir d’una vàlvula termoiònica. Tot i això, la seva història pràctica no comença fins a principis del s.XX. Hi ha tres períodes destacats: Primer ordinador (ENIAC, 1941) 1
 • 3. L’electrònica analògica • Les vàlvules __________ (primeres dècades del s.XX): aquests components eren similars a les làmpades d’incandescència. Eren molt voluminoses, s’escalfaven molt, eren fràgils, consumien molta energia i resultaven molt cares. Van servir per descobriments com la ràdio, la televisió o el radar. El primer ________, l’ENIAC, es va construir el 1941 amb aquests components. • Els transistors (meitat del s.XX): estan fabricats amb uns materials anomenats ____________. Un dels avantatges principals són el seu reduït volum i ser més robustos, a més, d’un baix consum i una vida útil més _____. • Els circuits ________ o xips (a partir del 1960): ha fet possible tots els elements electrònics actuals (microelectrònica). L’empresa Intel va fabricar el primer xip el ____. Vàlvula Transistor Xip 2. Tipus de corrent i sistemes Es poden diferenciar dos tipus de corrent elèctric: el continu (CC) i l’analògic (CA). • En el corrent continu els electrons es desplacen sempre en el _____ sentit. La tensió (V) i la intensitat (I) no varien en el temps. El proporcionen les ____ i les ________. Els aparells electrònics utilitzen aquest tipus de corrent ja sigui directament o a partir d’un adaptador de corrent altern, p.ex. la bateria de l’ordinador portàtil. • En el corrent _______ el corrent és variable, de forma que tant la tensió com la intensitat varien en el temps. És el corrent dels habitatges i les indústries. Corrent altern Corrent continu 2
 • 4. L’electrònica analògica En qualsevol circuit de comandament hi ha dues parts: una sensible a una magnitud determinada( pressió, temperatura, etc.) i l’altra encarregada de generar o transmetre un senyal o ordre. . Segons la forma del senyal transmès es distingeixen dos grans grups: • Sistema _______: el que s’està estudiant en la unitat. Presenta les mateixes variacions que les dades d’informació que hi entren. Com a exemple, la veu humana quan entra en un micròfon. Aquesta pot presentar diferents graus d’intensitat o de tonalitats, però al final del procés, l’altaveu reproduirà la veu amb totes les seves variacions. Per tant, els senyals analògics presenten gran quantitat de valors de forma continuada al llarg del temps. Analògic (part superior) i digital (part inferior) • Sistema _______: no es veurà en aquesta unitat. Es va desenvolupar amb l’ús de la informàtica. Les dades hi entren en les seves variacions, però els senyals digitals són convertits en _ o _ (sistema _______). En el cas anterior, la veu quedaria transformada en forma d’aquests dos senyals, quan la magnitud d’entrada passa de cert valor, p.ex. 30 Db es converteix en 1 i quan no hi arriba en 0. Per fer un símil, seria com un interruptor que deixa o no deixa passar el corrent elèctric. 3. Els components electrònics Els components electrònics es poden diferenciar entre actius i passius: • Els components passius: Són els resistors o resistències, els condensadors i les bobines. Es defineixen com: • Els components actius: generen, modifiquen i amplifiquen el senyal elèctric. Es basen en els materials semiconductors com el silici i el germani. Són els: 3
 • 5. L’electrònica analògica 3.1. Les resistències Són elements que limiten la ________ (I) del corrent del circuit, per tant, s’oposen al pas del corrent. Poden actuar també com a elements de protecció d’altres components. La resistència ve donada per la següent fórmula: R és la resistència elèctrica; en ohms ( ). V és la tensió elèctrica aplicada a la resistència; en volts (V). I és la intensitat de corrent; en amper (A). Si aquesta relació és constant, és a dir, en representar-la en una gràfica V = f(I) el resultat és una línia recta, es diu que el resistor és lineal, i si no ho és, diem que el resistor és no lineal. El valor d'una resistència pot arribar a ser molt elevat; per aquest motiu, és habitual emprar múltiples per expressar-lo: el ____ohm (k ) i el ____ohm (M ). 1 k = 1.000 = 103 1 M = 1.000.000 = 106 Símbol d’una resistència 3.1.1. Resistors fixes Les resistències fixes són lineals. Estan formades per un cilindre ceràmic, recobert en espiral per una hèlix de carbó i a fora una coberta de pel·lícula de pintura; a més, de dues terminals. Poden ser de: El valor de la resistència pot anar escrit a la cara exterior, normalment, s’usa un codi de colors internacional. Hi ha un petit marge d’error sobre aquest valor, el qual s’anomena ________ i s’escriu en %. La potència mai pot superar la especificada pel fabricant, ja que sinó es podria cremar la resistència. Acostuma a moure’s de ¼ a 4 ______(W) de potència. 4
 • 6. L’electrònica analògica Unes franges de colors indiquen el valor de la resistència i per a això s’utilitza la següent taula: Color Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 Negre 0 0 - Marró 1 1 0 ± 1% Vermell 2 2 00 ± 2% Taronja 3 3 000 Groc 4 4 0 000 Verd 5 5 00 000 Blau 6 6 000 000 Violeta 7 7 Gris 8 8 Blanc 9 9 Or :10 ± 5 % Plata :100 ± 10 % Exemple Groc Violeta Vermell Or 4 7 00 ± 5 % Valor nominal = 4.700 Tolerància = ± 5 % En la fabricació d’una resistència no es pot aconseguir sempre el valor exacte, per això s’indica la tolerància, de manera que com menor és la tolerància major és l’aproximació al valor nominal. En el cas de l’exemple, el valor real de la resistència està entre els valors següents: Valor màxim = 4.700 + 4.700 · (5/100) = 4.700 (1 + 0,05) = 4.935 Valor mínim = 4.700 - 4700 · (5/100) = 4.700 (1 - 0,05) = 4.465 La potència es pot calcular amb aquestes expressions: 5
 • 7. L’electrònica analògica 3.1.2. Resistors variables Són considerades lineals, però el seu valor varia al girar un eix o desplaçar un cursor. Poden servir per a: Com més llarg sigui el fil (de coure) al girar el cursor, més resistència oposaran. Són els reòstats, de dues terminals, i els _______________, de tres terminals. Reòstat Potenciòmetre 3.1.3. Resistors no lineals El valor de la resistència és variable i depèn de magnituds com la llum o la temperatura. Són els LDR, NTC i PTC. • LDR (Light-depending resistor): és sensible a la _____________ que rep; com més llum, menys resistència. Són utilitzats en l’obertura o el tancament de portes automàtiques com les dels ascensors, en la detecció del pas d’objectes o persones o en l’encesa automàtica de l’enllumenat públic. També els trobem en les ________ digitals, ja que són capaces de saber la quantitat de llum exposada a l’objectiu. • NTC (Negative Temperature Coefficient resistor): baixa la resistència quan ______ la temperatura. S’usen com a detectors de temperatura. • PTC (Positive Temperature Coefficient resistor): es comporta contràriament, de forma que puja la resistència quan ho fa la temperatura. Un exemple d’aplicació d’aquests resistors és el sensor detector de focs. 6
 • 8. L’electrònica analògica 3.2. Els condensadors El condensador es defineix com: Símbol del condensador Un condensador està format per dues plaques metàl·liques paral·leles (armadures) separades per un material aïllant (dielèctric). El material dielèctric pot ser l’aire, un material ceràmic, plàstics, paper o un material electrolític (una solució química). La capacitat d’emmagatzematge dels condensadors varia segons la distància que separa les armadures, la seva superfície i el tipus d’aïllant. La capacitat s’indica habitualment amb un número a l’exterior del condensador. Es mesura en una unitat anomenada ______, que té un valor molt elevat, per això s’utilitzen els submúltiples: Milifarad: mF = 1.10-3 F = 0,001 F Micro farad: μF = 1.10-6 F = 0,000001 F Nano farad: nF = 1.10-9 F = 0,000000001 F Picofarad: pF = 1.10-12 F = 0,000000000001 F Els condensadors s’utilitzen molt i tenen diverses aplicacions: en el flaix d’una càmera, en els intermitents d’un cotxe, en circuits temporitzadors o per aconseguir que el so d’un equip musical soni net. També es troben en: 7
 • 9. L’electrònica analògica S’ha de vigilar a no tocar els terminals d’un condensador amb les mans, ja que si es troba carregat ens pot provocar una descàrrega. 3.3. Les bobines La bobina o inductància, és un component format per un conductor elèctric aïllat i enrotllat al voltant d’un nucli de material ________. El valor de la inductància es mesura en henry (H), també és una unitat molt elevada i per tant s'usen els submúltiples. Les inductàncies s'utilitzen com a filtre en fonts d'alimentació, per crear camps magnètics i en circuits de recepció i emissió d'ones electromagnètiques (radio i televisió). Símbol d’una bobina 8
 • 10. L’electrònica analògica 3.4. Els relés Un relé és un component que permet modificar l'estat d'un commutador elèctric (similar a un interruptor) mitjançant l'electricitat. Fou inventat per Joseph Henry el 1835 i es basa en la _______. El camp magnètic d’un electroimant obre o tanca un o diferents contactes. Hi ha dos circuits de funcionament, el d’entrada o de _________ fa que amb poc corrent es pugui tancar el pas elèctric i crear el camp magnètic. Aquest camp magnètic atreu una armadura metàl·lica tancant el segon circuit o circuit de ___________, el qual té un corrent elèctric molt superior al primer circuit. Per exemple, amb 9 V de corrent continu es pot governar un circuit de 220 V amb corrent altern. Diferents tipus de relés són el de blocatge (el més corrent), el de mercuri i el de _________ (també dit reed). Els relés es poden governar amb sensors, amb Relé de blocatge Símbol del relé (es veuen els dos circuits) Funcionament d’un relé de tres contactes: en la figura 1a el relé es troba connectat, l’electroimant atrau l’armadura i tanca els contactes de forma que el circuit de potència queda tancat. En la figura 2a es desbloqueja l’armadura, tallant el pas de corrent i obrint el circuit de potència. 3.5. Els semiconductors Entendre els materials semiconductors és bàsic per tal de conèixer el funcionament dels díodes o els transistors i aplicacions tals com les plaques solars, els escàners mèdics o els xips electrònics. Aquests materials estan 9
 • 11. L’electrònica analògica caracteritzats per no ser ni ________ ni ________, de forma, que certs cops seran aïllants i d’altres conductors. En els materials aïllants, com els plàstics, els electrons es troben fixes als enllaços dels àtoms i, per tant, sense ________. En materials conductors, com els metalls, els electrons són lliures i es poden moure. Els principals materials semiconductors són el silici (Si) i el ________ (Ge). En aquests materials, cada àtom té quatre electrons de valència que en condicions normals estan anclats, no es mouen i, per tant, no són conductors. Ara bé, aquest enllaç covalent es pot trencar fàcilment si s’aporta una quantitat petita d’energia en forma de llum, calor o amb corrent elèctric. En aquestes condicions els electrons queden lliure i passen a transportar electricitat. El material més utilitzats és el silici, tot i que darrerament també s’està apostant per l’arseniur de gal·li (GaAs) o el fostur d’indi (InP). Els semiconductors tenen una baixa conductivitat, per això, a vegades es _______ aportant càrregues elèctriques: • Semiconductor tipus N: quan es volen afegir més electrons o impureses donadores. Per exemple, amb el silici (4 e- de valència) se li afegeix fòsfor (5 e- de valència) quedant un electró lliure que fa de conductor. • Semiconductor ________: enlloc d’afegir electrons, es retiren quedant més forats i, per tant, càrrega elèctrica positiva. Són les impureses acceptadores. Per exemple, el silici (4 e- de valència) es dopa amb impureses de bor (3 e- de valència); havent-hi un electró de menys i creant càrrega elèctrica. 1. Els semiconductors. Semiconductor tipus N Semiconductor tipus P (silici amb fòsfor) (silici amb bor) 3.6. Els díodes Els díodes són uns dispositius que permeten el pas del corrent d’un circuit en un sol sentit. Tenen dues parts diferenciades: la zona P o ànode, i la zona N o càtode. El díode pot funcionar de dues formes: • Polarització _________: si es connecta el born positiu d’una pila a l’ànode i el negatiu al càtode, el díode presenta una resistència molt baixa i deixa circular corrent. Es comporta com un interruptor tancat o en funcionament. • Polarització inversa: 10
 • 12. L’electrònica analògica Díode Unió N-P Els díodes són uns components molt comuns. Són utilitzats com a rectificadors, converteixen el corrent altern de la xarxa a corrent continu. També són utilitzats com a elements de protecció o en funcions lògiques (ordinadors). Símbol d’un díode 3.6.1. Els díodes LED Són uns components que emeten _____ quan els travessa per un corrent elèctric. S’utilitzen en indicadors lluminosos de diferents aparells i en múltiples colors: vermell, verd, groc, infraroig, ultravioleta, ... Els podem trobar en: Normalment, quan es connecten s’aplica una resistència per tal que no es cremin en la connexió directa a la pila. LED i símbol Els LEDs més comuns funcionen amb intensitats entre 10 i 30 mA. Per això, s’agafarà com a mitjana 20 mA (0,020 A). Els LEDs tenen una caiguda de tensió entre ànode i càtode de 1’6 V. Per a conèixer quin és el valor de la resistència a utilitzar es farà servir la següent fórmula tenint en compte que el valor de Vcc variarà segons la pila o la font d’alimentació. 11
 • 13. L’electrònica analògica Exemple 1. Quin valor ha de tenir una resistència per a protegir un LED si s’usa una pila de 9 V? R = Vcc – Vak = Vcc – 1,6V = 370 ohms I 0,020 3.7. Els transistors Com s’ha esmentat anteriorment, els transistors van significar un canvi important en el món de l’electrònica aconseguint reduir la mida dels diferents aparells. El transistor està format per tres parts de semiconductors: La base es troba entre mig de l’emisor i el col·lector donant lloc a dos tipus de transistors: • Transistor NPN: símbol i semiconductors. • Transistor PNP: símbol i semiconductors. El transistor funciona com un amplificador de corrent; amb un petit corrent entre la base i l’emissor, s’aconsegueix un corrent molt més gran entre el col·lector i l’emissor. En el transistor NPN, la intensitat de l’emissor és la suma de la de la base més la del col·lector: Ie = Ib + Ic Ic = Ib * Hfe on Hfe és el guany El transistor NPN actua com un relé, amb dos circuits, el de comandament i el d’utilització. En el de comandament, el corrent entra per la base i surt per l’emissor. En el d’utilització, el corrent arriba pel col·lector i surt per l’emissor. És un circuit utilizat per a automatismes i sistemes digitals. D’aquest forma existeix un guany de corrent. 12
 • 14. L’electrònica analògica 3.7.1. Funcionament dels transistors Un transistor pot funcionar en commutació o en mode lineal: • En commutació existeixen dos estats del transistor: o Estat ______: també dit de bloqueig o ____. La resistència entre l’emissor i el col·lector és molt alta de forma que actua com un interruptor obert (sense pas de corrent). o Estat _______: també dit de conducció o ____. La resistència entre l’emissor i el col·lecotr és zero de forma que actua com un interruptor tancat (amb pas de corrent). El funcionament en commutació és similar a un interruptor, però enlloc d’obrir o tancar el pas de corrent manualment, es fa donant electricitat o no al terminal de la base. • Mode lineal: en aquest cas les intensitats i tensions de sortida (del col·lector i l’emissor) són en funció de les d’entrada (de la base i l’emissor). D’aquesta forma es pot regular: La connexió _________ es quan s’acoblen dos transistors per tal d’augmentar el guany. Per exemple, si s’acoplen dos transistors en que el seu guany és de 100 el guany resultant amb la Darlington serà de 100 x 100 = 10.000. Connexió Darlington 13
 • 15. L’electrònica analògica 4. Els circuits electrònics Els circuits electrònics es poden dividir en circuits impresos i integrats. Els integrats són una miniaturització dels primers. 4.1. Els circuits impresos Existeixen diferents tipus de circuits impresos, entre d’altres: • En tela d’aranya: el muntatge es realitza només amb soldadura d’estany a través dels fils elèctrics. És poc fiable i poc utilitzat. • Plaques _________: serveixen per a muntar circuits de proves, són utilitzades als laboratoris. Els forats de les plaques es troben connectats entre ells. • Plaques de circuit imprès: el circuit ja és el definitiu per al muntatge. Està format de dues cares, a la primera és on s’insereixen els components del circuit i a l’altra, les pistes de coure. Està formada per una capa de _____ (conductor) adherida a una altra de ________ (aïllant). Placa de circuit imprès Placa protoboard El muntatge de les plaques de circuit imprés es realitza en els següents pasos: • En un paper transparent es dibuixa el circuit electrònic. • Es transfereix el model del paper a un placa de coure utilitzant la _________. • Es transmet calor de la insoladora a la placa de coure de forma que les zones del paper on no s’ha dibuixat res hi passi la llum i faci desaparèixer el coure. • Per acabar es banya la placa en àcid i es trepanen els forats i es solden els components electrònics. Insoladora electrònica Circuit imprès amb les connexions de coure 14
 • 16. L’electrònica analògica 4.2. Els circuits integrats Són els que anomenem com a xips. L’electrònica digital va associada a l’aplicació dels circuits integrats i es troben en aplicacions tals com: Un circuit integrat es pot definir com una làmina de mides reduïdes formada per material semiconductor (per exemple silici) on s’agrupen diferents elements electrònics (com transistors, díodes, resistències, etc.). Els seus avantatges respecte la resta de circuits són: el seu menor cost, la seva miniaturització, la fiabilitat i l’estalvi energètic. Microprocessador d’un ordinador Xip Els circuits integrats es fabriquen utilitzants com a base unes pastilles de ____ de molt poc gruix sobre les quals s’imprimeixen fotogràficament els circuits electrònics. Això es fa de forma industrial de forma que de cada impressió surten més de 100 xips, els quals després són tallats individualment per màquines. Posteriorment, amb un procés fisicoquímic s’aconsegueix la recreació dels diferents components electrònics i els circuits. Per últim, s’encapsulen els xips i s’afegeixen unes potes d’or o _____ les quals fan de connexió amb l’exterior. Els circuits més senzills tenen pocs parells de pins, mentre que els més complicats, com ara els microprocessadors dels ordinadors, en tenen un nombre força més elevat. 5. Exemples de circuits 5.A. Díode amb polarització directa El circuit actua com un interruptor tancat, ja que el pol positiu (línia més allargada) de la pila enllaça amb l’ànode i el negatiu (línia més curta) amb el càtode. 15
 • 17. L’electrònica analògica 5.B. Díode amb polarització inversa Actua com un circuit obert i, per tant, no hi circula corrent. El pol positiu de la pila enllaça amb el càtode i el negatiu amb l’ànode. 5.C. Circuit amb díode LED El circuit emet llum degut a que el pol positiu de la pila enllaça amb el càtode. S’han de fer els càlculs pertinents per a conèixer quin serà el valor de la resistència, en aquest cas 1,8 kohms o 1800 ohms. 5.D. Circuit amb relé El relé controla amb una pila i un polsador (circuit 1) l’encesa o apagada d’una bombeta. 5.E. Govern d’una bombeta amb un transistor Cal observar el muntatge correcte per tal que la bombeta s’encengui. 16
 • 18. L’electrònica analògica 5.F. Muntatge d’emissor comú d’un transistor S’utilitza un LED. Cal observar la correcta col·locació de l’emissor, la base i el col·lector del transistor. 5.G. Llum regulable amb un transistor En aquest circuit les dues llums són regulables mitjançant un potenciòmetre i un transistor. 17
 • 19. L’electrònica analògica 5.H. Condensador En aquest circuit es carrega el condensador durant un temps. Quan ja s’ha carregat, es connecta el LED al condensador i es veu com s’il·lumina fins passat un cert temps. Pot actuar com a comptador del temps electrònic. 5.I. Resistències connectades en sèrie 5.J. Resistències connectades en paral·lel 18
 • 20. L’electrònica analògica EXERCICIS 1. Anomena cinc aparells que utilitzin l’electrònica per funcionar. 2. Quines són les etapes històriques en l’electrònica. 3. En quins camps d’aplicació es pot trobar l’electrònica? 4. Què passaria si actualment no hi haguéssin els components electrònica de la tercera etapa històrica? 5. Quines diferències existeixen entre el corrent continu i l’altern? 6. Quina diferència hi ha entre els components electrònics passius i els actius? 7. Per a què serveix un resistor? 8. Què són els resistors no lineals? Per a què serveixen? 9. Dibuixa un circuit amb un resistor i una bombeta. 10.Què és un condensador? Quins usos té? 11.Per a què serveixen un relé i una bobina? Quines diferències tenen? 12.Què són els materials semiconductors? Per què es “dopen”? 13.Per a que serveixen els díodes? 14.Dibuixa un díode amb els seus dos terminals? Quina funció tenen? 15.Quins són els dos estats de polarització d’un díode? 16.Quins avantatges té un LED respecte una bombeta? 17.Què és un transistor? Per a què serveix? 18.Dibuixa un transistor NPN amb els seus tres terminals. 19.Quines són les diferències d’un transistor en mode commutació i en mode lineal? 20.Què és la connexió Darlington? Quan es fa servir? 21.Fes una taula on es vegin els diferents components electrònics estudiats i els seus símbols. 22.Com es fabrica un circuit imprés? 23.Quins avantatges té un circuit integrat respecte un d’imprés? 19
 • 21. L’electrònica analògica 24.Quan s’utilitzen els circuits integrats? 25.Com es fabrica un circuit integrat? PRÀCTICA 1. Troba el valor nominal i la tolerància de les següents resistències: Resistència Valor (ohms) Tolerància (%) marró-taronja-groc-vermell verd-blau-negre-or gris-marró-gris-plata groc-groc-vermell-or marró-negre-blanc-plata blanc-blau-verd-vermell 2. A partir dels següents valors de resistències, dibuixa el seu codi de colors: Codi de colors Valor (ohms) Tolerància (%) 680 10 6200 5 24000 2 89 5 33000 5 10000 10 3. Munta aquest circuit en una placa. Troba els valors V1, V2 i V3 amb un voltímetre. Per acabar, contesta: • Hi ha alguna relació entre el voltatge i el valor de la resistència de cada resistor? • Quina intensitat circula per cadascun dels resistors? Calcula-la a partir de la llei d’Ohm. • Aquest circuit pot ser un divisor de tensió? Per què? • Creus que un circuit com el que has muntat pot tenir alguna utilitat? Explica-ho. 20
 • 22. L’electrònica analògica 4. Agafa un díode semiconductor i comprova’n la polarització mitjançant el polímetre (col·loca el comandament del polímetre en la posició que indica el símbol de díode). Ara, respon: • Quan el díode condueix, quina resistència mostra? • Dedueix quin és l’ànode i quin és el càtode i explica-ho. Indica, sobre els terminals del dibuix del díode, quin és el càtode (K) i quin és l’ànode (A). 5. Munta, en una placa de proves, els tres circuits següents i comprova, en cada un, la intensitat de la llum del díode. 6. Observa aquests dos circuits i indica en cada cas si el díode està polaritzat en directa o en inversa i si el LED estarà encès o apagat. Justifica la resposta. 7. Carrega un condensador de 1.000 μF i un de 25 μF i descarrega’ls mitjançant un LED. Comprova i explica’n el resultat. 8. Identifica els components electrònics d’aquesta fotografia: 21
 • 23. L’electrònica analògica AMPLIACIÓ 1. Explica els diferents circuits de l’apartat 5 exemples de circuits. 2. Munta els diferents circuits de l’apartat 5 exemples de circuits. 3. Identifica l’estat dels díodes i de les bombetes dels següents circuits: 22
 • 24. L’electrònica analògica 4. Fixa’t en el següent circuit amb transistor i respon les preguntes: a. Tal com es troba l’interruptor S quin és l’estat del transistor? b. Si el tanquem, quin serà l’estat del transistor? c. Quan quedarà el LED encés? d. Serà suficient la intensitat del col·lector per encendre el LED? 5. Fes el mateix que en l’exercici anterior per al següent circuit: 23