SlideShare a Scribd company logo
การค้ นพบนิวตรอน
• ปี ค.ศ. 1930 โบเท และเบคเกอร์ นักเคมีชาวเยอรมัน ได้
 ทดลองใช้ อนุภาคแอลฟายิงแผ่ นโลหะเบริลเลียม (Be)
 ปรากฏว่ าเกิดรังสี ชนิดหนึ่งทีมอานาจผ่ านทะลุได้ ดและ
                ่ ี         ี
 รังสี นีเ้ มือชนกับโมเลกุลของพาราฟิ นจะได้ โปรตอน
        ่
 ออกมา
• ปี ค.ศ. 1932 เจมส์ แชดวิก นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ
 ได้ เสนอว่า “รังสี ทไปชนพาราฟิ นจนได้ โปรตอนนั้น
            ี่
 จะต้ องประกอบด้ วยอนุภาคและให้ ชื่อว่ านิวตรอน
 (neutron) แชดวิก ยังสามารถพิสูจน์ ได้ ว่า
 อนุภาคนิวตรอนไม่ มประจุ และมีมวลใกล้ เคียงกับมวล
             ี
จากการค้นพบนิวตรอนโดย แชดวิก ทาให้ เราทราบ
 ว่ า อะตอมประกอบด้ วย อนุภาค 3 ชนิด คือ
 โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน และอนุภาค
 ทั้งสามเราถือว่าเป็ นอนุภาคมูลฐานของอะตอม จาก
 การค้นพบนิวตรอนของแชดวิก ทาให้ แบบจาลอง
 อะตอมเปลียนไป ดังนี้
        ่
“อะตอมมีลกษณะเป็ นทรงกลมประกอบด้ วยโปรตอน
       ั
 และนิวตรอน รวมตัวกันเป็ นนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง
                       pn
 และมีอเิ ล็กตรอนซึ่งมีจานวนเท่ ากับโปรตอนวิงอยู่ e
                      ่
 รอบๆ นิวเคลียส”
สมบัตของอนุภาคมูลฐาน
         ิ
    สั ญลักษ ชนิดของ ประจุไฟฟา ้     มวล
อนุภาค
      ณ์  ประจุ  (คูลอมบ์ )     (g)
อิเล็กตรอน   e  -1  1.602 x 10-19  9.109 x 10-28

 โปรตอน    p  +1  1.602 x 10-19  1.673 x 10-24

นิวตรอน    n  0     0     1.675 x 10-24
เลขอะตอม
• เลขอะตอม (Atomic number) หมายถึง
 จานวนโปรตอนทีอยู่ภายในนิวเคลียส แต่
          ่
 เนื่องจากในอะตอมที่เป็ นกลางจานวนโปรตอน
 เท่ ากับจานวนอิเล็กตรอน ดังนั้น เลขอะตอม
 อาจหมายถึงจานวนอิเล็กตรอนก็ได้ ใช้
 สั ญลักษณ์ Z แทน เลขอะตอมมีค่าเป็ นเลข
 จานวนเต็มเสมอ
• กรณีที่อะตอมไม่ เป็ นกลางจานวนโปรตอนจะไม่
 เท่ ากับจานวนอิเล็กตรอน อะตอมที่ไม่ เป็ นกลาง
 ได้ แก่ ไอออนบวก ไอออนลบ
เลขมวล
• เลขมวล (Mass number) หมายถึง
 ผลบวกของจานวนโปรตอนกับนิวตรอนภายใน
 นิวเคลียส ใช้ สัญลักษณ์ A แทน เลขมวลไม่ ใช่ เลข
 อะตอม แต่ มีค่าใกล้ เคียงกัน
การเขียนสั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ ของธาตุ
 สั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ เป็ นสั ญลักษณ์ ที่บอกรายละเอียด
  เกียวกับจานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม ซึ่งมี
    ่
  หลักการเขียนดังนี้
ให้ X คือ สั ญลักษณ์ ของธาตุ
     A คือ เลขมวล = โปรตอน+นิวตรอนในนิวเคลียส
     Z คือ เลขอะตอม = จานวนโปรตอนในนิวเคลียส
                    A
                    Z
        สั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ คือ X
ตัวอย่ างสั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ ของธาตุ

12            235
6
 C      Cl
       35
       17
            U 92

14      39      72
 N
 7      K
       19      32  Ge

More Related Content

What's hot

โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
Aon Narinchoti
 
04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
wiriya kosit
 
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบสมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
พัน พัน
 
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Jariya Jaiyot
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอดการศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
pitsanu duangkartok
 
การค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอนการค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอน
krupatcharee
 
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
Pinutchaya Nakchumroon
 
โครงสร้างอะตอม Atoms
โครงสร้างอะตอม Atomsโครงสร้างอะตอม Atoms
โครงสร้างอะตอม Atoms
BELL N JOYE
 
ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
Srinakharinwirot University
 
การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์
พัน พัน
 
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัสเอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
Biobiome
 
ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์
Arocha Chaichana
 
8พลังงานภายในระบบ
8พลังงานภายในระบบ8พลังงานภายในระบบ
8พลังงานภายในระบบ
Wijitta DevilTeacher
 
โมล ม.4
โมล ม.4โมล ม.4
โมล ม.4
Sukanya Nak-on
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
Mypoom Poom
 
บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรมบทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
Yaovaree Nornakhum
 
ธาตุกัมมันตรังสี
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี
ธาตุกัมมันตรังสี
พัน พัน
 
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
Wijitta DevilTeacher
 

What's hot (20)

โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
 
04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
 
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบสมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
 
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอดการศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
การศึกษาโครงสร้างของหัวใจหมู โครงสร้างอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊ส และการวัดปริมาตรปอด
 
การค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอนการค้นพบโปรตอน
การค้นพบโปรตอน
 
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
 
โครงสร้างอะตอม Atoms
โครงสร้างอะตอม Atomsโครงสร้างอะตอม Atoms
โครงสร้างอะตอม Atoms
 
ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
ใบความรู้ เรื่อง การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
 
การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์
 
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัสเอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
 
ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์
ปริมาณสารสัมพันธ์
 
8พลังงานภายในระบบ
8พลังงานภายในระบบ8พลังงานภายในระบบ
8พลังงานภายในระบบ
 
โมล ม.4
โมล ม.4โมล ม.4
โมล ม.4
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
 
บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรมบทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
 
ธาตุกัมมันตรังสี
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี
ธาตุกัมมันตรังสี
 
172 130909011745-
172 130909011745-172 130909011745-
172 130909011745-
 
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
7ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 

Viewers also liked

การค้นพบอิเล็กตรอน
การค้นพบอิเล็กตรอนการค้นพบอิเล็กตรอน
การค้นพบอิเล็กตรอน
krupatcharee
 
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียงบทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
Thepsatri Rajabhat University
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้
jirupi
 
คลื่นและเสียง
คลื่นและเสียงคลื่นและเสียง
คลื่นและเสียง
โรงเรียนเทพลีลา
 
04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
Phanuwat Somvongs
 
05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง
Phanuwat Somvongs
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...
Prachoom Rangkasikorn
 
06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล
Phanuwat Somvongs
 
03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
Phanuwat Somvongs
 
งานพลังงาน
งานพลังงานงานพลังงาน
งานพลังงาน
Chakkrawut Mueangkhon
 
เรื่องที่ 11 คลื่นกล
เรื่องที่ 11 คลื่นกลเรื่องที่ 11 คลื่นกล
เรื่องที่ 11 คลื่นกล
thanakit553
 
02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน
Phanuwat Somvongs
 

Viewers also liked (12)

การค้นพบอิเล็กตรอน
การค้นพบอิเล็กตรอนการค้นพบอิเล็กตรอน
การค้นพบอิเล็กตรอน
 
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียงบทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใบความรู้
 
คลื่นและเสียง
คลื่นและเสียงคลื่นและเสียง
คลื่นและเสียง
 
04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
04แบบฝึกการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 
05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง05แบบฝึกกำลัง
05แบบฝึกกำลัง
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง น้ำ ฟ้า ดวงดาว+ป.5+273+dl...
 
06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล
 
03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
03แบบฝึกกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 
งานพลังงาน
งานพลังงานงานพลังงาน
งานพลังงาน
 
เรื่องที่ 11 คลื่นกล
เรื่องที่ 11 คลื่นกลเรื่องที่ 11 คลื่นกล
เรื่องที่ 11 คลื่นกล
 
02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน02แบบฝึกพลังงาน
02แบบฝึกพลังงาน
 

Similar to การค้นพบนิวตรอน

Ch 01 โครงสร้างอะตอม
Ch 01 โครงสร้างอะตอมCh 01 โครงสร้างอะตอม
Ch 01 โครงสร้างอะตอม
kruannchem
 
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
krupatcharee
 
สอน 4ชม-2-2550
สอน 4ชม-2-2550สอน 4ชม-2-2550
สอน 4ชม-2-2550
nocky8296
 
เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52
เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52
เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52
krukrajeab
 
บทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solid
บทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solidบทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solid
บทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solid
Naynui Cybernet
 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Chakkrawut Mueangkhon
 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Rattana Sujimongkol
 
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
thanakit553
 
แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เอเอ็นโอเอ็นซีเอดี ซีทีอาร์แอลเอแอลทีดีอีแอล
 
โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียส
โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียสโครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียส
โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียส
สุริยะ ไฝชัยภูมิ
 
แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอมแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
เอเอ็นโอเอ็นซีเอดี ซีทีอาร์แอลเอแอลทีดีอีแอล
 
9789740330912
97897403309129789740330912
9789740330912
CUPress
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
Wijitta DevilTeacher
 

Similar to การค้นพบนิวตรอน (20)

Ch 01 โครงสร้างอะตอม
Ch 01 โครงสร้างอะตอมCh 01 โครงสร้างอะตอม
Ch 01 โครงสร้างอะตอม
 
Atomic structures m4
Atomic structures m4Atomic structures m4
Atomic structures m4
 
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
 
สอน 4ชม-2-2550
สอน 4ชม-2-2550สอน 4ชม-2-2550
สอน 4ชม-2-2550
 
เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52
เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52
เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ม.6.1.52
 
บทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solid
บทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solidบทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solid
บทที่ 2 โครงสร้างของของแข็ง the structure of solid
 
Atom
AtomAtom
Atom
 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 
P20
P20P20
P20
 
แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
แบบเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 
Physics atom part 1
Physics atom part 1Physics atom part 1
Physics atom part 1
 
1.โครงสร้างอะตอม
1.โครงสร้างอะตอม1.โครงสร้างอะตอม
1.โครงสร้างอะตอม
 
โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียส
โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียสโครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียส
โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียส
 
แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอมแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
 
9789740330912
97897403309129789740330912
9789740330912
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
 
มิ่ง111
มิ่ง111มิ่ง111
มิ่ง111
 
มิ่ง111
มิ่ง111มิ่ง111
มิ่ง111
 

More from krupatcharee

แบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐาน
แบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐานแบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐาน
แบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐาน
krupatcharee
 
ไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซโทป ไอโซโทนไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซโทป ไอโซโทน
krupatcharee
 
แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ดแบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด
krupatcharee
 
แบบจำลองอะตอมทอมสัน
แบบจำลองอะตอมทอมสันแบบจำลองอะตอมทอมสัน
แบบจำลองอะตอมทอมสัน
krupatcharee
 
แบบจำลองอะตอมดอลตัน
แบบจำลองอะตอมดอลตันแบบจำลองอะตอมดอลตัน
แบบจำลองอะตอมดอลตัน
krupatcharee
 
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม
krupatcharee
 

More from krupatcharee (6)

แบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐาน
แบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐานแบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐาน
แบบฝึกหัดเรื่องอนุภาคมูลฐาน
 
ไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซโทป ไอโซโทนไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซโทป ไอโซโทน
 
แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ดแบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมรัทเทอร์ฟอร์ด
 
แบบจำลองอะตอมทอมสัน
แบบจำลองอะตอมทอมสันแบบจำลองอะตอมทอมสัน
แบบจำลองอะตอมทอมสัน
 
แบบจำลองอะตอมดอลตัน
แบบจำลองอะตอมดอลตันแบบจำลองอะตอมดอลตัน
แบบจำลองอะตอมดอลตัน
 
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม
 

การค้นพบนิวตรอน

 • 1. การค้ นพบนิวตรอน • ปี ค.ศ. 1930 โบเท และเบคเกอร์ นักเคมีชาวเยอรมัน ได้ ทดลองใช้ อนุภาคแอลฟายิงแผ่ นโลหะเบริลเลียม (Be) ปรากฏว่ าเกิดรังสี ชนิดหนึ่งทีมอานาจผ่ านทะลุได้ ดและ ่ ี ี รังสี นีเ้ มือชนกับโมเลกุลของพาราฟิ นจะได้ โปรตอน ่ ออกมา • ปี ค.ศ. 1932 เจมส์ แชดวิก นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้ เสนอว่า “รังสี ทไปชนพาราฟิ นจนได้ โปรตอนนั้น ี่ จะต้ องประกอบด้ วยอนุภาคและให้ ชื่อว่ านิวตรอน (neutron) แชดวิก ยังสามารถพิสูจน์ ได้ ว่า อนุภาคนิวตรอนไม่ มประจุ และมีมวลใกล้ เคียงกับมวล ี
 • 2. จากการค้นพบนิวตรอนโดย แชดวิก ทาให้ เราทราบ ว่ า อะตอมประกอบด้ วย อนุภาค 3 ชนิด คือ โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน และอนุภาค ทั้งสามเราถือว่าเป็ นอนุภาคมูลฐานของอะตอม จาก การค้นพบนิวตรอนของแชดวิก ทาให้ แบบจาลอง อะตอมเปลียนไป ดังนี้ ่ “อะตอมมีลกษณะเป็ นทรงกลมประกอบด้ วยโปรตอน ั และนิวตรอน รวมตัวกันเป็ นนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง pn และมีอเิ ล็กตรอนซึ่งมีจานวนเท่ ากับโปรตอนวิงอยู่ e ่ รอบๆ นิวเคลียส”
 • 3. สมบัตของอนุภาคมูลฐาน ิ สั ญลักษ ชนิดของ ประจุไฟฟา ้ มวล อนุภาค ณ์ ประจุ (คูลอมบ์ ) (g) อิเล็กตรอน e -1 1.602 x 10-19 9.109 x 10-28 โปรตอน p +1 1.602 x 10-19 1.673 x 10-24 นิวตรอน n 0 0 1.675 x 10-24
 • 4. เลขอะตอม • เลขอะตอม (Atomic number) หมายถึง จานวนโปรตอนทีอยู่ภายในนิวเคลียส แต่ ่ เนื่องจากในอะตอมที่เป็ นกลางจานวนโปรตอน เท่ ากับจานวนอิเล็กตรอน ดังนั้น เลขอะตอม อาจหมายถึงจานวนอิเล็กตรอนก็ได้ ใช้ สั ญลักษณ์ Z แทน เลขอะตอมมีค่าเป็ นเลข จานวนเต็มเสมอ
 • 5. • กรณีที่อะตอมไม่ เป็ นกลางจานวนโปรตอนจะไม่ เท่ ากับจานวนอิเล็กตรอน อะตอมที่ไม่ เป็ นกลาง ได้ แก่ ไอออนบวก ไอออนลบ
 • 6. เลขมวล • เลขมวล (Mass number) หมายถึง ผลบวกของจานวนโปรตอนกับนิวตรอนภายใน นิวเคลียส ใช้ สัญลักษณ์ A แทน เลขมวลไม่ ใช่ เลข อะตอม แต่ มีค่าใกล้ เคียงกัน
 • 7. การเขียนสั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ ของธาตุ สั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ เป็ นสั ญลักษณ์ ที่บอกรายละเอียด เกียวกับจานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม ซึ่งมี ่ หลักการเขียนดังนี้ ให้ X คือ สั ญลักษณ์ ของธาตุ A คือ เลขมวล = โปรตอน+นิวตรอนในนิวเคลียส Z คือ เลขอะตอม = จานวนโปรตอนในนิวเคลียส A Z สั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ คือ X
 • 8. ตัวอย่ างสั ญลักษณ์ นิวเคลียร์ ของธาตุ 12 235 6 C Cl 35 17 U 92 14 39 72 N 7 K 19 32 Ge