SlideShare a Scribd company logo
1


    ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 1
      ถอดรหัส CERN
        (ตอนที่ 1)




หญิงสาวในเหรียญอเมโร แท้ที่จริงแล้วคือใคร ?
2




เทวรูปศิวะนาฏราช

    รูปปั้นองค์พระศิวะ (พระเจ้าแห่งการทาลาย ผูผันแปรสรรพสิ่ง ตามความเชื่อ
                           ้
ของศาสนาฮินดู) ใกล้กับอาคารวิจย A40 ของเซิร์นเซิร์นได้รับมอบเทวรูปนี้เป็น
                    ั
ของขวัญจากกระทรวงพลังงานปรมาณูของอินเดีย เพื่อเฉลิมฉลองการร่วมมือกัน
อย่างลับ ๆมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1960 นับแต่เริ่มต้นการปฏิวัติฟิสิกส์ออกจาก
กรอบของนิวตัน      สู่ฟิสิกส์สมัยใหม่จนพัฒนาก้าวหน้าและเป็นปึกแผ่นในทุกวันนี้
ความจริงเรื่องนีได้ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อ 18 มิถุนายน 2004
         ้
    อินเดียได้มอบเทวรูปสัมริดตามคติและปรัชญาความเชื่อเรื่องจักรวาลของชาว
ฮินดูขนาดยักษ์ที่ชื่อ “ศิวะนาฏราช” พระศิวะเต้นราอยู่ในห้วงจักรวาลเพือทาลาย
                                    ่
ทุกสิ่งก่อนการเริมต้นสร้างจักรวาลของพระพรหม อันนาไปสูทฤษฎี “string
          ่                      ่
theory” ซึ่งวางอยู่บนแนวคิดต้นกาเนิดพลังงาน สนามพลังงาน การไหลของ
พลังงาน และสิ่งทีสะท้อนให้รับรู้ถึงต้นกาเนิด
           ่
3




ปรัชญาการเมืองกับวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น

    ก่อนการมี Madison Avenue ถนนแห่งมหาอานาจวงการสือ วิทยาศาสตร์มี
                                ่
อิสระที่จะสื่อสารองค์ความรู้ของตน         หากสาธารณะชนมีคาถามอันใด
นักวิทยาศาสตร์กออกมาตอบคาถามได้ด้วยตัวเอง
           ็
เกมการเมืองเป็นการละเล่นของคณะรัฐบาลและนักธุรกิจเท่านั้น แต่ปัจจุบันสถาบัน
ทางวิทยาศาสตร์และห้องค้นคว้าขนาดใหญ่ซับซ้อน      ก็มีระบบที่ใช้บริหารตัวเอง
สามารถพัฒนาการสื่อสาร โลกในอุดมคติทางวิทยาศาสตร์ผ่านสานักพิมพ์ของตัวเอง
และนักล็อบบี้
    พวกเขาขายความฝันทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่างกันกับบริษัทรถยนต์ที่พยายาม
ขายรถของตน
พวกเขาโฆษณาอุดมคติทางวิทยาศาสตร์เหล่านันให้ดูดีน่ายกย่อง
                       ้
    ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็หน้าบางรู้สึกละอายในสิ่งที่เพือน
                                  ่
นักวิทยาศาสตร์เหล่านันกาลังทา แต่พวกเขาไม่อาจก้าวจากประตูที่ปิดตายไว้โดย
             ้
ผู้นาวงการสื่อเพื่อออกมาบอกผู้คน
    ที่เซิร์นยังก้าวไปไกลมากกว่านั้น พวกเขานาวิทยาศาสตร์ก้าวขึ้นสู่เวทีของ
วงการสื่อด้วยข่าวครึกโครมในวันที่ 10 กันยายน 2008 เพื่อประกาศศักยภาพของ
LHC ซึ่งกาลังเริ่มทดลองในขั้นแรก ซึ่งเป็นข่าวใหญ่กันไปกับการเดินเครื่องยิงอนุภาค
ด้วยพลังงานสูง โดยไม่เกิดความผิดพลาดอันใด เป็นการยืนยันความปลอดภัยและ
ความสาเร็จของการทดลองนี้ ไม่มีวันอวสาน พวกขี้วิตกเรื่องวันอวสานคือคนผิดและ
โง่เขลา เซิร์นพูดถูกแล้ว !
    ในขณะที่มโปรตรอนบางลูกหลุดลอดออกมาจากสถานีทดลอง ระบบบริหาร
            ี
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเซิร์นถูกจารกรรมโดยใครก็ไม่รู้ทาให้เว็บล่มไป 2 วัน เครื่อง
Surface transformer ขนาด 30 ตันระเบิดขึ้นหลังจากนั้น 36 ชั่วโมง !
    จากนั้นความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นกับ Cryogenic cooling
system เกิดความเสียหายกับอุโมงค์ยิงอนุภาคไป 8/17 ส่วน ข้อมูลความผิดพลาด
เหล่านี้แทบจะไม่หลุดลอดออกสูสาธารณชน
                 ่       มีแต่การพยายามที่จะยืนยันความ
4


ปลอดภัยกับการยิงจริงในปี 2010 และการพยายามกล่าวอ้างว่าเป็นการทดลองใน
ระยะแรกย่อมเกิดความผิดพลาดขึ้นได้กับเครื่องยิงอนุภาคขนาดยักษ์นี้

Haridwar ทวารแห่งฮารี ประตูสู่พระเจ้า (ความสัมพันธ์ของอินเดียกับเซิร์น)

    Haridwar หนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธ์ของชาวอินเดียเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดู
และไสยศาสตร์ มากว่าศตวรรษ บนตลิ่งแม่นาคงคา ณ จุดที่แม่น้าไหลลงจากหุบเขา
                       ้
สู่แผ่นดินอินเดียทางเหนือ เมืองนี้ดึงดูดผู้แสวงบุญชาวฮินดูและนักท่องเที่ยวจากทั่ว
ทุกมุมโลก




   ที่นี่เป็นสถานทีทาพิธีทางศาสนาในงานเทศกาล Kumbh Mela ประจาทุก
           ่
รอบ 12 ปี เป็นเทศกาลที่มีผู้รวมชุมนุมมากที่สดในโลก บันทึกไว้ว่ามีจานวน 70 ล้าน
               ่        ุ
คนในปี 2003 เทศกาลจัดหมุนเวียนไปในสี่เมือง Haridwar Allahabad Ujjain
Nashik
   อีกเทศกาลหนึ่ง “Ardh Mela” จะจัดขึ้นที่นี่ทก รอบ 6 ปี เทศกาลทังสองนี้
                           ุ           ้
“Kumbh Mela” และ “Ardh Mela” จะประจวบพร้อมกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี
2010 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ CERNวางแผนทาการทดลองยิงอนุภาคอย่างเต็ม
รูปแบบพอดีการเดินเครื่องครั้งนี้ น่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้ด้วยหรือไม่
5


       http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=43882

    ในศาสนาฮินดู เรามักจะพบเห็นพระเจ้าสามองค์คือ พระพรหมผูสร้าง, พระ
                                 ้
วิษณุ(นารายณ์) ผู้ดารงรักษา และพระศิวะ(อิศวร) ผู้ทาลายWaite (นักเขียน) กล่าว
ไว้ในหนังสือเกี่ยวกับฟรีเมสันของเขาไว้ว่า พระศิวะ ก็คือ Babilonian Bel หรือ
กษัตริย์แห่งบาบิโลเนีย องค์เดียวกันกับ Sungod พระอาทิตย์ และชื่อย่อของ
หน่วยงาน I.AO. ["Hidden Secrets of Masonry, by Dr. Cathy Burns, p. 29]
    ตัวย่อของ Information Awareness Office (I.A.O.) (หน่วยงานที่ก่อตั้งโดย
DARPA เพื่อตรวจตราข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงสมัยรัฐบาลบุช ก่อตั้งขึ้น
หลังจากเหตุการณ์ 9/11) ก็คือชื่อของ Sungod (พระอาทิตย์), Bel (กษัตริย์ที่อ้าง
ตัวเป็นพระเจ้าของบาบิโลน), Baal (ชัยตอนมารร้าย)

ข้อมูลสาคัญของ IAO ที่มีต่อเหล่าผู้บูชาชัยฏอน

     I.A.O., คือความหมายแทนพระเจ้าในคุณลักษณะของ ภูมิปัญญา, ความ
แข็งแกร่ง และความสวยงามสมบูรณ์ ตัวอักษร I ซึ่งเขียนด้วยเส้นตั้งตรง คือเสาซึ่งตั้ง
สูงขึ้น - ความสร้างสรรค์ แสดงถึงภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งที่ชูเด่น อยู่ได้ด้วย
ตัวเอง ตัวอักษร A ก็คอพีรามิด หรือภูเขาแห่งความแข็งแกร่ง ตัวอักษร O ก็คืองูที่
            ื
ม้วนหางมาคาบไว้ที่ปาก เครื่องหมายแห่งความงาม ความชาญฉลาด พลังชีวิต และ
ความเป็นนิรันดร์
     I.A.O., คือรากที่มา บรรดานามต่างๆของพระเจ้า ของประชาชาติต่าง ๆ
ในสมัยโบราณ [p. 137, "The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian
Initiation", by Reverend Doctor R. Swinburne Clymer, The Philosophical
Publishing Company, 1951 Revised Edition; Note: Clymer is a Masonic
and Rosicrucian author]
     Movers (นักเขียน) ให้อธิบายตามคติของชาวโฟนิเชียน แสงของดวงตะวัน
ว่ามีอทธิพลต่อจิตวิญญาณ ซึ่งมาจากพระเจ้า I.A.O. คือแสงซึ่งรับรูได้ด้วยปัญญา ทั้ง
    ิ                             ้
กายภาพและทางจิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่ง      ซึ่งหลั่งไหลสู่ร่างกาย   ("Isis
6


Unveiled", Madame H.P. Blavatsky, Volume 1, p. 61, 1877 copyright)
สุดท้ายลองวิเคราะห์ keyword จาก คาเริ่มต้นของชื่อพระเจ้าแห่งภูมิปัญญา I'sis'
A'pophis O'siris = I.A.O ตั้งแต่ดวงตะวันได้ก่อเกิดชีวิตและส่องแสง คาย่อนีย่อม
                                      ้
อ้างถึงแสงสว่างแห่งความรู้คอผู้ปลดปล่อยสูอิสรภาพ เป็นระเบียบความหมายในยุค
               ื      ่
โบราณ ทีแสดงเป็นนัยถึงแสงที่สองมายังธรรมชาติของมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่งมันได้
      ่          ่
บอกถึง การเวียนว่ายของจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นวิถีที่นาทางไปสู่ การส่องสว่างให้เกิด
การรู้แจ้ง ["The Golden Dawn", Israel Regardie, 1987, p. 12]
    สรุปเป็นวลีเดียวกับคาจากัดความของ I.A.O. ก็คือ ตั้งแต่ดวงตะวันได้ก่อเกิด
ชีวิตและสาดแสง ก็โยงไปได้วา แสงสว่างแห่งปัญญาจะปลดปล่อยสู่เสรีภาพ
                 ่
แผนการทั้งหมดของอิลลูมเนตินั้นก็คือการวางฟันเฟืองของระบบที่ขับเคลื่อนไปสู่
              ิ
เป้าหมายที่ระดับสูงสุดคือการเปิดฉากให้แก่แอนติไครสต์ (มะสีหฺ อัดดัจญาล)

ตรีเอกานุภาพ แสงสว่าง และความรู้แจ้ง

    ไม่แปลกเลยที่ความเชือมโยงกันนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ ปรัชญาแห่งการรู้แจ้ง,
                ่
แสงสว่างเจิดจ้าของพระอาทิตย์, คติเรื่องตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าทั้งสาม) ถูก
นาไปครอบไว้บนความจงรักภักดีของคนทั้งโลก ให้ทางานรับใช้และภักดีตอพระ    ่
เจ้าทั้งสาม (หลากหลายรูปแบบ) ที่ผู้คนในโลกกาลังยึดถือ ลองมองกลับมาใกล้ตัว
เรา พวกเขาครอบครองอานาจด้วยพระเจ้าแห่งตรีเอกานุภาพทั้งสิ้น ไม่เพียง พระ
บิดา พระบุตร พระจิต ที่ทาให้ชาวคริสต์ถูกปกครองโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน
    ในสีของธงไตรรงค์ (สถาปนาในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 ครั้งร่วมรบในสงครามโลก) ที่เทิดทูนเหนือประเทศชาติของเรา
เองก็สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของพลังอานาจนี้ที่รุกเข้ามาในสยามประเทศ ฐาน
อานาจทั้งสามที่แข็งแกร่งนี้ถูกนามาปกครองผูคนในทุกดินแดนเพื่อสถาปนาความ
                      ้
มั่นคงให้แก่พีรามิด ซึ่งยอดของมันมีดวงตาส่องแสง
ขอร่ำร่ำพรรณบรรยำย ควำมคิดเครืองหมำย         แห่งสีทั้งสำมงำมถนัด
ขำวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมำยพระไตรรัตน์ และธรรมะคุมจิตไทย ้
แดงคือโลหิตเรำไซร้      ซึงยอมสละได้       เพือรักษะชำติศำสนำ
7


น้่ำเงินคือสีโสภำ     อันจอมประชำ        ธ โปรดเปนของส่วนองค์
จัดริ้วเข้ำเปนไตรรงค์   จึงเปนสีธง     ทีรักแห่งเรำชำวไทย
ทหำรอวตำรน่ำไป       ยงยุทธ์วิชัย    วิชิตก็ชูเกียรติสยำมฯ

            http://www.krama6.su.ac.th/activity/activity09.htm


ความรุ่งโรจน์ของอินเดีย ที่สถานีวิจัยเซิร์น
NDTV's Science




   ณ รอยต่อพรมแดนฝรั่งเศสกับสวิสเซอร์แลนด์ Pallava Bagla หนึ่งในบุคคล
จานวนน้อยที่ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าไปในอุโมงค์ยาว 27 กิโลเมตรฝังตัวอยู่ใต้ผืนโลก
ลงไป 100 เมตร สถานทีแห่งนี้กาลังดาเนินการทดลองซึงแสดงถึงความ
                   ่             ่
ทะเยอทะยานของนักฟิสิกส์ที่จะค้นหาวินาทีหลังกาเนิดจักรวาล (ในความเชือตาม  ่
8


ทฤษฎีหนึ่งคือ ‘บิ๊กแบง’) เขานาเสนอรายงานหนึ่งซึ่งบอกให้เราทราบถึงการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนของอินเดีย
    เบื้องใต้ไร่องุ่นที่กาลังรับลมสดชื่นของเทือกเขาแอล์ป งานที่นาตื่นเต้นกาลัง
                                   ่
ก้าวไปสู่ความสาเร็จ เครื่องจักรทีมีชื่อเล่นว่า “Lord of Rings” หรือ เครืองเร่ง
                   ่                   ่
อนุภาคกาลังเตรียมการเดินเครื่องในฤดูรอนปีต่อไป สิ่งที่กาลังจะทากันอยู่นี้คอการ
                      ้                 ื
จาลองสภาวะ ณ จุดกาเนิดจักรวาล อีกครั้ง
    การทดลองนีทากันใต้ผวโลก ในอุโมงค์กินรัศมีพื้นที่กว่า 27 กิโลเมตร
            ้     ิ
นักวิทยาศาสตร์ที่นี่หวังที่จะนาอนุภาคส่วนประกอบภายในอะตอมมาวิงในอุโมงค์วง
                                  ่
แหวนนี้ด้วยความเร็วเกือบเทียบเท่าขีดจากัดความเร็วของแสง และเฝ้ามองดูเศษ
ซากการชนกันของอนุภาคนี้ เพือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสสารและพลังงาน และ
                  ่
บางทีอาจทาให้เข้าใจได้ว่า สสารปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร
    ในการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ของยุโรปนี้ อินเดียได้ให้ทุนสนับสนุนสูงถึง 40
ล้านดอลลาร์ และให้การสนับสนุนในการประกอบและติดตั้งเครืองเร่งอนุภาคนี้
                                 ่
ด้วย
    Dr. V C Sahni, ผู้อานวยการ Raja Ramanna Centre For Advanced
Technology, แห่งเมือง Indore กล่าวว่า “มันเป็นแม่เหล็กที่ใหญ่ขนาด 15 เมตร
ซึ่งทาการทดสอบโดยทีมวิศวกรชาวอินเดีย และถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท The
Electronics Corporation of India Limited
    LHC จะถูกประกอบขึ้นที่อินเดีย น้าหนักของมันหนักถึง 32 ตันและต้องใช้
ความปราณีตในการติดตั้งด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน       10    ไมครอน”
นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้รับเกียรติอย่างสูงในฐานะผู้ให้ความสนับสนุนเป็นอย่าง
ดี
    ศาสตราจารย์ Sukalyan Chattopadhyay, นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน
Saha Institute Of Nuclear Physics, กล่าวเสริมว่า “เครืองตรวจจับในส่วนของ
                              ่
di-muon spectrometer ของ Alice ทั้งหมดถูกสร้างในอินเดียและภายในเครือง      ่
ตรวจจับนี้ บ่งบอกเป็นอย่างดีถึงความร่วมมือของอินเดียต่อการทดลองนี้” ชิพ
ประมวลผลที่ชื่อ “MANAS” ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์อินเดีย, ฝรั่งเศส,
เยอรมัน, อิตาลี และรัสเซีย
9




        The eye of Sauron จากหนังเรื่อง Lord of the rings

    อินเดียได้มอบคนงานนับชั่วโมงทั้งหมดกว่าร้อยปีการทางานให้กับการทดลอง
นี้ด้วยการประดิษฐ์และขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ความประณีต ซึ่งประกอบด้วยสี 3 สีของธง
(ไตรรงค์) ตามธง 3 สีของอินเดียเพือเป็นเกียรติ
                  ่
    John Ellis นักฟิสิกส์ของ European Organisation For Nuclear
Research (เซิร์น), เมืองเจนีวากล่าวว่า “เรามีความยินดีกับความร่วมมือของอินเดีย
ในโครงการ LHC นักฟิสิกส์และวิศวกรอินเดียได้มีส่วนสาคัญในการสร้างเครืองเร่ง  ่
อนุภาค และการทดสอบระบบแม่เหล็กต่าง”
    ใต้พื้นผิวโลกลึกกว่าร้อยเมตรนี้มีแต่เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดยักษ์ มันคืออุโมงค์
ขนาด 27 กิโลเมตร และระดมนักวิทยาศาสตร์กว่า 8,000 คนทั่วโลกเพื่อพยายามที่
จะจาลองสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงสองสามวินาทีแรกของการเกิดบิ๊กแบง และหวังที่จะ
ค้นหาอนุภาคปริศนา Higgs-Boson ซึ่งเป็นกุญแจที่ไขความเข้าใจเกี่ยวกับสสาร
     ฟิสิกส์ วิชาแห่งการศึกษาโลกทางกายภาพของสสารและพลังงาน ในหน้า
ประวัติศาสตร์ทผ่านมา โดยส่วนมากของวิชานี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับใช้ตอบสนอง
         ี่
การบริโภคพลังงาน และการพัฒนาอาวุธ ซึ่งมนุษย์ใช้ในฆ่าฟันกันในสงคราม ดัง
หลักฐานอันชัดแจ้งจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการ
แมนฮัตตัน โครงการที่เกิดจากการรวมนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวที่ลี้ภัยจากยุโรป
ชาวยิวเหล่านี้ยังคงพยายามค้นคว้ามันต่อไป        พวกเขาเดินทางเข้าไปศึกษาวิถี
ปรัชญา จากบรรดาคุรุในดินแดนชมพูทวีป และได้นาปรัชญาวิธีคิด ไปสร้าง
สมมุติฐาน จนค้นพบความรู้ใหม่ๆอีกมากมาย วิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ จึงได้รบอิทธิพลจาก
                                   ั
10


ปรัชญาของโลกตะวันออก ที่พึ่งพาตานานความเชื่อทางไสยศาสตร์ในคัมภีรพระเวท
                                   ์
และปรัชญาการเวียนว่ายการเกิดและการดับหมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดบนความไม่
แน่นอนเทียงแท้ของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นการโลกทัศน์ใหม่ให้แก่วิชาฟิสิกส์ การค้นพบ
     ่
ของนักวิทยาศาสตร์ทสถานีวิจัย CERN จะนาพาไปสู่พลังของอาวุธทาลายล้างชนิด
           ี่
ใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย




ชัยตอนตัวแม่
    “พวก เขาจะไม่วิงวอนขออื่นจากพระองค์ นอกจากเจว็ดหญิง และพวกเขาจะ
ไม่วิงวอน นอกจากต่อชัยฏอนที่ดอดันเท่านั้น” (อันนิซาอ์ : 117)
                ื้
    “ข้า มิได้บัญชากับพวกเจ้าดอกหรือ โอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ย! ว่าพวกเจ้า
อย่าได้เคารพบูชาต่อชัยฏอนมารร้าย แท้จริง มันนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า
และพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้า นี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง” (ยาซีน : 60-61)
11




    เทวรูปเทพีเสรีภาพ ในอ่าวเมืองนิวยอร์ค เป็นของขวัญซึ่งมอบโดย Grand
Orient Temple Masonsแห่งฝรั่งเศษให้แก่ Masonsแห่งอเมริกา ในปี 1884 เพื่อ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีสาธารณรัฐเมโซนิก (สหรัฐอเมริกา) เธอถือ คบ
เพลิงแห่งความรู้แจ้ง ซึ่งย้อนประวัติกลับไปในปี 1700 โดยกลุ่มอิลลูมิเนติ ใน
ความหมายของ คบไฟแห่งเหตุและผล คบเพลิงซึ่งเปรียบเสมือนดวงตะวันที่ส่องแสง
เจิดจ้าอยู่ในท้องฟ้า ส่วนเทพีองค์นี้เธอเคยโลดแล่นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์โลกและ
ปรากฏตัวอยู่ในหลากหลายอารยธรรมสมัยก่อน เทวรูปพระแม่องค์นี้ มีชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า เทพีเสรีภาพผู้จุดประกายความสว่างไสวแก่โลกวิศวกรผู้ออกแบบเจว็ด
หญิงตัวนี้คือ กุสตาฟ ไอเฟล ผู้เคยสร้างหอเหล็กสูงรูปตัว A(หอไอเฟล) สัญลักษณ์
ของลัทธินยมอิสระเสรี ไร้กฏเกณฑ์มาแล้ว
      ิ

และนีคือรายนาม เจว็ดหญิงหรือพระแม่ ที่เกี่ยวขอ้งกับเทวรูปองค์นี้ ทีเ่ คยปรากฏใน
   ่
อารยธรรมยุคโบราณทีถูกพระเจ้าทาลายล้างไป
          ่
12




'Semiramis' อาร์เมเนียน สุเมเรียน 'Ishtar' บาบิโลน'The Scarlet Woman'บาบิ
โลน'Isis' อียิปต์
'Hathor' อียิปต์'Diana' กรีก 'Venus' กรีก 'The Queen of the Sea' กรีก (เมีย
ของโปเซดอน)'Kali' อินเดีย (เมียพระศิวะ)'Dhumawati' อินเดีย (เมียพระ
ศิวะ)'Lucifera' อิตาลี'Astoreth' ฟิลิสตีน'Juno' โรมัน 'Angerona' โรมัน'Ceres'
13


โรมัน'The Lady of the Lake' อังกฤษ'The Green Man's Bride'อังกฤษ
'Notre Dame de Lumiere'ฝรั่งเศษ'Ostara' เยอรมัน 'Lilith' เซมิตก'Virgo'
                               ิ
ราศีกัณย์
'The Celestial Virgin' ราศีกัณย์ 'Al-Uzza' อาหรับญาฮีลยะ'Fatima' ชีอะ 'Maria'
                           ี
พระแม่มารี
'Stella Maris' พระแม่มารี 'The Weeping Virgin' พระแม่มารี'Sophia' อัศวิน
เทมพลาร์ (ฟรีเมสัน)
'Baphomet' อัศวินเทมพลาร์ (ฟรีเมสัน)'Head 58m' ฟรีเมสัน'CAPUT LVIIIm' ฟรี
เมสัน
'Our Dear Lady' พระแม่มารี (ฟรีเมสัน)'The Black Virgin' พระแม่มารี (ทวีป
ยุโรป และ ทวีปอเมริกา)
'The Illuminatrix' ฟรีเมสัน 'The Queen of Heaven' อารยธรรมเมดิเตอเรเนียน
และ เมโสโปเตเมีย

    และ ยังมีอีกมากมายในทุกอารยธรรมทั่วโลก ซึงชื่อต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นชื่อ
                         ่
ของ พระแม่ หรือเมียของเทพเจ้าสูงสุด ที่พวกเขาบูชากัน ซึ่งนักบวชของพวกเขา
จินตนาการขึ้นจากความหมายเชิงนามธรรมที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน เช่น พระแม่แห่งแห่ง
ชีวิต พระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ พระแม่แห่งตัณหา พระแม่แห่งความงาม พระ
แม่แห่งความรัก พระแม่แห่งสันติภาพ พระแม่แห่งชัยชนะ พระแม่แห่งสงคราม พระ
แม่แห่งความหิวโหย พระแม่แห่งความพ่ายแพ้ พระแม่แห่งความแห้งแล้ง พระแม่
แห่งความตายเนือง จากพระแม่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากตานานเทพนิยายซึ่งบอกเล่า
        ่
ใน สภาพของนามธรรม จึงสามารถนาคาอธิบายทางนามธรรมเหล่านั้นไปสร้างและ
ตีความจนกลายเป็นทฤษฏีทาง ฟิสิกส์สมัยใหม่อีกด้วย เช่น อนุภาค พลังงาน
14


กาลเวลา

ดอลลาร์ อเมโร ก้าวย่างสู่ความพินาศ

    สัญลักษณ์ดอลลาร์ $ = ISIS ชื่อของพระแม่แห่งอียิปต์ แม่ของเทพ HORUS
เทพเจ้าในรูป เหยียวทีปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา พวกเขาบรรจง
         ่ ่
นาเทพเจ้าสถิตไว้ในเงินตราของสหรัฐอเมริกา
    "เงินตราของเราจะถูกแทนที่ด้วย อเมโร และเรากาลังก้าวไปใกล้ถึงความฝัน
อันบ้าคลั่งของ U.N. ที่จะสถาปนารัฐบาลโลกหนึ่งเดียว"




    ที่จะใช้คาว่าถูกแทนที่นนไปผิดเลยเพราะครั้งหนึ่งอเมริกาเคยมีระบบเงินตรา
                 ั้
ที่วางอยู่บนค่าของ เหรียญเงิน และเหรียญทองแต่แล้วระบบเดิมก็ถูกแทนที่ด้วยเงิน
กระดาษที่แทนความหมายของการสัญญาว่าจะจ่ายด้วย เหรียญเงินหรือเหรียญทอง
ในค่าที่เท่ากันกับในธนบัตร และ ในที่สุด กฏหมายการเงิน ในวันที่ 2เมษายน 1792
ของ รัฐบาลสหรัฐ ทาให้ เงินตราที่เคยมีค่าเท่ากับการสัญญา ถูกแทนที่ด้วยความเป็น
หนี้ หรือสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดให้ประชาชนต้องชดใช้ โดยทางอ้อมในรูปของการ
จ่าย ภาษี หรือเงินเฟ้อ จากการกู้เงินของรัฐบาล เพือนาไปจ่ายให้กับ Federal
                         ่
Reserve มันไม่ใช่เงินดอลลาร์ ทีวางอยู่บนค่าของทองคาอีกต่อไป
                  ่
    ครั้ง หนึ่งกษัตริย์เฮนรี่ของฝรั่งเศษเคยทาลายค่าเงินของตัวเองจนต้องขูดรีด
15


ภาษีจากประชาชนของตัวเองมาแล้ว ในยุคนั้นยังไม่มเี ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่
วันนี้พวกเขาจัดการข้อมูลทั้งหมดผ่านคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่ Culpepper,
Virginia ค่าเงินถูกแปรผันผ่านตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน แต่ผลลัพท์ที่ได้ก็คอหนี้
                                      ื
ที่จะต้องชดใช้ในรูปของภาษีให้แก่ธนาคารกลางเพื่อนาไป ใช้หนี้ให้แก่ Federal
Reserve(นายทุนยิว) ไม่ว่าสถานะของเศรษฐกิจจะดีหรือเลวเข้าขึ้นวิกฤต
    การ รวมระบบเงินตราอเมโรนับเป็นก้าวแรกทีนาเพื่อนบ้านอย่างแคนาดา
                           ่
และแม็กซิโกมา น้อมรับค่าเงินงี่เง่าและบ้าคลั่งนี้ ผ่านคาที่สวยหรูวา สหภาพอเมริกา
                                 ่
เหนือแผน การณ์ที่จะแทนที่เงินตราที่แท้จริงของเหรียญเงินและเหรียญทอง ด้วยกับ
หนี้ของธนาคารกลาง(ธนาคารชาติ)นับเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่ ที่จะนาพาโลกไปสู่ความ
ฝันอันชั่วร้ายของระบอบสังคมนิยมที่จะสถาปนา รัฐบาลโลกหนึ่งเดียว
    แนวคิดสังคมนิยม การปกครองด้วยผู้นาเผด็จการที่มีอานาจเด็ดขาด เยี่ยง
อานาจของพระเจ้ามิใช่สิ่งที่ใหม่ มันดารงอยูมานานนับแต่ปี 1800 พวกมันได้ริเริ่ม
                      ่
ระเบียบการณ์ของพวกมัน ที่จะสถาปนารัฐบาลอันยิ่งใหญ่ทรงพลังด้วยการจากัด
ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ การจากัดสิทธิสวนบุคคล การลดค่าเงินกระดาษ การ
                     ่
ควบคุมสินเชื่อ จากสถานความเป็นหนี้ของรัฐบาล เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการณ์ของพวกเขาซึ่ง แผนการณ์ทั้งหมดทีพวกเขาได้วางเอาไว้นั้นมิใช่อื่นใดเลย
                       ่
นอกจากจะนาไปสู่ ความพินาศของพวกเขาเอง ดังปรากฏในกุรอานซูเราะอัลฮัชรฺ
ความว่า

[59:14] พวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้า เว้นแต่ในเมืองทีมีป้องปราการ หรือ
                               ่
จากเบื้องหลังของกาแพง การเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากันเองนั้นรุนแรงยิ่งนัก เจ้า
เข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่น แต่ (ความจริงแล้ว) จิตใจของพวกเขาแตกแยก
กัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ
[59:15] (สภาพของพวกเขา) ประหนึ่งอุปมาสภาพของบรรดา (พวกยิว) ก่อนหน้า
พวกเขาเพียงเล็กน้อย ซึงพวกเขาได้ลมรสผลร้ายแห่งการงานของพวกเขา และการ
             ่      ิ้
ลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขา
[59:16] ประหนึ่งเช่นชัยฏอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่า จงปฏิเสธศรัทธาเถิด ครั้นเมื่อ
16


เขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว มันจะกล่าวว่า แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่าน แท้จริง
ฉันกลัวอัลลอฮ์ พระเจ้าแห่งสากลโลก

       http://www.gold-eagle.com/editorials_05/kirby062806.html
        http://www.freemasonrywatch.org/statue_of_liberty.html

      ......................................................................................

                                                  ชุกรี กำริมี
                                                กลุ่มอัซซาบิกูน
1


             ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 2
               ถอดรหัส CERN
                 (ตอนที่ 2)

           ตราประทับสาคัญของสหรัฐอเมริกา




    ตราประทับของสหรัฐฯถูกออกแบบโดยฟรีเมสัน       มันเป็นสัญลักษณ์ที่มี
ความหมาย นอกจากฟรีเมสันแล้วไม่มีใครเข้าใจความหมายของมันได้
    เคยมีใครถามตัวเองไหมว่าทาไมต้องมีสัญลักษณ์พีรามิดนี้บนธนบัตร 1
ดอลลาร์ ?
    พีรามิดเป็นสัญลักษณ์ทน่าหลงใหลดึงดูดใจของฟรีเมสันมาช้านาน เพราะมัน
                 ี่
คือวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาซาตานในหลายอารยธรรมโบราณ จุดเริมต้นของมันย้อน
                                ่
ไปถึง Enoch (นบีอิดรีส ผู้ทอัลลอฮฺสอนให้ใช้ปากกาขีดเขียน และเป็นสถาปนิกคน
                ี่
แรกของโลก)
    ภาษาลาติน E Pluribus Unum' ในรูป (อินทรี) แปลความหมายได้วา ‘หนึ่ง
                                    ่
เดียวเหนือความหลากหลาย’       ซึ่งเป็นรากฐานของแผนการเพื่อผนึกรวมรัฐและ
ระบบเงินตราของโลกให้อยู่ภายใต้ระบอบเดียว โดยมีผู้ปกครองคือกลุมผู้บูชาซาตาน
                                 ่
    หินก้อนบนสุดยังไม่อาจลงมาประทับ ณ ยอดพีรามิดได้ นัยของความหมายนี้
คือ
แผนการนี้ยังไม่อาจบรรลุสู่ความสาเร็จได้ จนกว่าระเบียบโลกใหม่จะถูกสถาปนา
ขึ้นปกครอง ประชาคมโลกทั้งมวล
2


    เหยี่ยวสยายปีกตัวนี้ มีขนที่ปลายปีกอยู่จานวน 32 เส้น คือตัวเลขของระดับ
ขั้นธรรมดาในกลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry โดยมีขนที่แอบแฝงอยู่ที่ชั้นใน
มีอยู่จานวน 34 เส้น และ 33 เส้นตามลาดับ ดังกล่าวคือตัวเลขของระดับขั้นชั้นสูงใน
กลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry ส่วนหางซึ่งมีขนจานวน 6 เส้น คือตัวเลข
ของระดับสภา ผู้บัญชาการของกลุ่ม Scottish Rite Freemasonry
    ดวงดาวห้าแฉกเหนือหัวของอินทรี เป็นรูปแบบดาวที่ใช้กันโดยทั่วไปในหมู่
นักไสยศาสตร์ ดวงดาวจานวน 13 ดวง ล้อมอยู่ด้วยรัศมี 28 แฉก นัยความหมาย
ทางไสยศาสตร์คือการฉ้อฉลคอรัปชั่น และการก่อกบฏ และความเป็นนิรันดร์




    ที่หน้าอกอินทรีมโล่ความหมายโดยตรงคือการปกป้องคุ้มครอง ในรูปโล่ที่ด้าน
            ี
บนสุด จะเห็นเส้นนอน 12 เส้น อยู่บนเส้นตั้ง 18 เส้น (6 เส้นประกอบจากเส้น 3
เส้น) นัยความหมายทางไสยศาสตร์คอรัฐผู้ปกครอง และความเป็นทาส
                 ื
    กรงเล็บทั้งแปด กากิ่งมะกอกที่มีผล 13 ผล และใบ 13 ใบ กับลูกศร 13 ดอก
กิ่งมะกอกและผลของมันคือ ความสันติภาพและผลของมัน ลูกศรคือสงครามและ
ความแข็งแกร่งของกองทัพ กงเล็บทั้งแปดคือความหมายของการเริ่มต้นสร้างสรรค์
3


สิ่งใหม่ ด้วยการบีบบังคับเพื่อสถาปนารัฐขึนปกครองเหนืออานาจการปกครองรูป
                        ้
แบบเดิมโดยใช้พลังอานาจ รัฐบาลใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นนี้ แน่นอนอย่างที่สุด
ถูกบงการโดยกลุ่มอิลลูมิเนติ
    เบื้องหลังโล่ที่ปกคลุมหางทั้งเก้า หมายถึง การชี้นาและการควบคุม เก้าคือ
ความหมายของการสิ้นสุด ถูกใช้คู่กับความหมายของหางทั้งเก้า ความหมายคือด้วย
การชี้นาและการควบคุมบงการเท่านั้นที่จะนาไปสู่การสถาปนารัฐบาลใหม่
    สรุปคือ พลังอานาจที่เกิดจากการครอบงาด้วยอานาจของซาตาน ที่เข้า
ควบคุมบงการและกาหนดแนวทาง
    บรรดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาไม่ได้มเี พียงแค่กลุมเมสันเท่านั้น แต่พวกเขาได้รับ
                            ่
การสนับสนุนจากผู้บรรดาผู้ดีในยุโรปซึ่งช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถสถาปนา
ประเทศใหม่นี้ขึ้นมาได้ ด้วยวัตถุประสงค์อันจาเพาะ และแปลกประหลาด โดยรู้กัน
ในกลุ่มคนส่วนน้อย (Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, pp.
XC and XCI)
    กลุ่มที่ดาเนินการในยุโรปนี้เรียกตัวเองว่าอิลลูมเิ นติ    พวกเขาใช้อเมริกา
ประกาศตัวเป็นผูสถาปนาระเบียบโลกใหม่ วัตถุประสงค์นี้เองที่เป็นที่รู้กันเพียงส่วน
          ้
น้อยในระดับขั้นสูง ๆของฟรีเมสัน
(ค้นคว้าเพิมเติมได้ที่ http://forums.islamicawakening.com/f18/americas-
       ่
leaders-take-part-satan-worship-133/)

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระเบียบโลกใหม่กับการบูชาซาตานมีความเชื่อมโยง
              กันอย่างชัดแจ้ง
4




เหนือพีรามิด Annuit Coeptis คาประกาศการก่อกาเนิด หรือ การสร้างสรรค์
ใต้พีรามิด Novus Ordo Seclorum ระเบียบคาสั่งการใหม่ของยุคสมัย

นาวลีในภาษาลาตินทั้งสองมาต่อกัน
Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum
Anouncing the birth of the New World Order
คาประกาศการก่อกาเนิดของระเบียบโลกใหม่
   ในยอดสามเหลียมของพีรามิด มีรูปดวงตาทีกาลังมองออกไปสูทุกสิงซึ่งกาลัง
           ่               ่       ่ ่
ส่องแสงประกาย
แสดงถึง การบูชาลูซิเฟอร์ (อิบลีส) ผู้นาแสงสว่างมาให้
   พีรามิดมี 13 ชั้นก็ไม่ใช่ความบังเอิญ อิลลูมเนติคือกลุ่มของสายสัมพันธ์ทาง
                         ิ
สายเลือดทั้ง 13 ของชาวยิว (เขาเชื่อว่ายิวไม่ได้มีแค่ 12 เผ่า)
   ผู้ก่อตั้งและแกนนา แผนการสมคบคิดกันอย่างลับ ๆ ใต้พีรามิดมีอักษร
MDCCLXXVI มันคือวันที่ในภาษาละตินวันที่ 1 May 1776 เป็นวันสาคัญวันหนึ่งใน
หน้าประวัติศาสตร์ของกลุ่มอิลลูมิเนติ

หรืออเมริกาใช้ศาสนาซาตาน
5




    คนใหญ่คนโตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุมวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยาเกรงต่อ
บางสิ่ง พวกเขาทราบดีว่ามีพลังอานาจบางอย่าง ทีละเอียดอ่อน ทีป็นแบบแผน ที่
                            ่      ่
ทาการตรวจตรา ทีผนึกรวม ทีสมบูรณ์ ทีครอบคลุม มันจะไม่สั่งการด้วยปากของมัน
          ่       ่     ่
เอง ดังคากล่าวของ Woodrow Wilson เรื่องเสรีภาพใหม่ในปี 1913
    Svali เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง การสะกดจิต(mind control)ของอิลลูมินาติไว้
ว่า โดยรอบวอชิงตันดีซี มีการล้างสมองผู้คนอยู่มากมาย พวกเขาบ่มเพาะสอนสั่งให้
ผู้คนกลายเป็นนักฆ่า สงครามเป็นประดิษฐ์กรรมของอิลลูมินาติที่ใช้เพือทาให้ อารย
                                   ่
ธรรมต่างๆอ่อนแอลง และสร้างรัฐบาลโลกเข้าปกครองทั้งหมดในนาม New World
Order เราต้องเฝ้ามองและสังเกตุการณ์สิ่งต่างๆรอบตัวเสียใหม่
    อิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังกลุ่มเคลื่อนไหวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง
ศตวรรษที18-20 ด้วยการสร้างอาณาจักรที่นาหวาดกลัว โดยการล่าอาณานิคมของ
     ่                  ่
อังกฤษและฝรั่งเศส นายธนาคารใช้อานาจเงินทุนของพวกเขาแพร่กระจายสู่ผู้นอม    ้
รับอุดมการณ์ซาตานของพวกเขา พวกเขาผูกขาดอานาจการให้สินเชื่อ และสิทธิของ
รัฐบาลต่างๆในการใช้เงินตรา       พวกเขาต้องการควบคุมโลกทั้งหมดเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ทพวกเขาจะได้รับจากตลาดทุน และบริษัทข้ามชาติของพวกเขา
        ี่
6


    อิทธิพลของพวกเขาในหน้าประวัติศาสตร์โลกสามารถพบเห็นได้จากสิงที่เกิด
                                   ่
ขึ้นกับ สัญลักษณ์ดวงดาวสีแดง ซึ่งทราบกันในชื่อ ดาวของเดวิด Fritz Springmeier
ได้ทาการค้นคว้าวิจัยและพบว่า ดาวแห่งเดวิดนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชาวยิว
จนกระทั่งตระกูล Rothschilds ได้นามันมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจาในปี 1822
ในฐานะผู้นาชาวยิว(ไซออนิสต์) ทว่าชาวยิวอาจไม่ทราบเลยว่า Rothschilds บูชา
ซาตาน ด้วยตราสัญลักษณ์นี้ แฉกเช่นที่พวกเขาเชื่อว่านบีสลัยมานบูชาเทพเจ้าแห่ง
                            ุ
ดวงดาวที่ชื่อ Astoreth mother goddess




    ก่อนที่จะรูสึกคับข้องใจ ตราสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา ก็เป็นหนึ่งใน
          ้
สัญลักษณ์ของ เมโซนิกเช่นกัน Eustace Mullins กล่าวว่าด้านบนของปิรามิด
หายไปแสดงให้เห็นว่าการทางานของพวกเขาจะยังไม่สิ้นสุดวาระ ดวงตาแสดงถึง
สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวาล ตามแนวคิดของพวก คาบาลิสต์ มันถูกล้อมด้วย
สามเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเวทย์มนต์ไสยศาสตร์ ซึ่งก็คอซาตาน ผู้ทรยศฝ่าฝืน
                             ื
(The Curse of Canaan, 141) "Novo Ordo Seclorum" มีความหมายว่า คาสั่ง
การใหม่ต่อโลก Mullins กล่าวว่าผู้นานายธนาคารสากล ถูกบงการโดย ฟรีเมสัน
ตั้งแต่ปี 1776 ฟรีเมสันถูกนาเสนอต่อผู้นาของรัฐบาลต่างๆที่เกิดจากการก่อกบฏเพื่อ
กู้เอกราชทั่วโลก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูควบคุมบริหารเหนืออานาจที่แท้จริงของ
                     ้
รัฐบาลเหล่านั้น
7




    ฟรีเมสันจะถูกนาเสนอให้เป็นศาสนาใหม่ของโลก พวกเราทุกคนต่างพบเห็น
ผู้คนถูกศาสนานีล้างสมองอยูทุกๆวัน พวกเขานาเสนอจารีตวิถีการดาเนินชีวิต ที่ฝ่า
         ้      ่
ฝืนของพระเจ้า ผ่านสื่อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง
ทราบว่า ฟรีเมสันเป็นศาสนาทีเ่ ชื่อว่า ลูซเิ ฟอร์ (อิบลีส) คือพระเจ้าแห่งแสงสว่างของ
ปัญญา(วิทยาศาสตร์) พระเจ้าแห่งคุณธรรมทีคิดกันเอาเอง (ปรัชญา) ผู้ต่อสู้ดิ้นรน
                         ่
ให้มนุษย์หลุดพ้น จากการกดขี่โดยกฏหมายพระเจ้าของศาสนจักร ซึ่งพวกเขาถือเป็น
พระเจ้าแห่งความมืดบอด โง่เขลา และความเลวร้าย มันเป็นสังคมลับที่ตองการ    ้
สมัครพรรคพวก ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างมืดบอดโดยทีไม่รู้ถึงสิ่งที่มันหลอกลวง
                               ่
ปิดบังอาพรางความจริง (deception) ทาให้เข้าใจผิดด้วยการตีความหมายศาสนา
ของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงให้เป็นอื่น มันสอนสังให้ผู้คนไม่อดทนต่อความขัดแย้งของ
                          ่
ศาสนาต่างๆ คอยยุแยงให้ผู้คนละทิ้งศาสนาทังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เลิกนับถือ
                        ้
ศาสนา และยอมรับความเป็นสากลในแบบของพวกเขาซึ่งหมายถึงความไม่เป็นศา
สนิกชนของศาสนาหนึ่งศาสนาใด (Quotes from Masonic Texts from Gary
Kah, En Route to Global Occupation pp.120-140) ตัวอย่างสารที่พวกมันสือ      ่
8


ออกมาในโปสเตอร์นสื่อความคิดความต้องการของมันได้เป็นอย่างดี Transformers
          ี้
(ผู้แปรเปลียนพลิกผัน) Revenge of the fallen (การชาระแค้นของผู้ร่วงหล่น-
      ่
ซาตาน)
            ...................................................................
                                                ชุกรี การิมี
                                              กลุ่มอัซซาบิกูน
ถลกหนังไซออนนิส
                 ตอนที่ 3
          รอยลัทธิซาตาน กับ ไสยศาสตร์ในเมืองไทย

    ถ้าเอ่ยถึงอิลลูมิเนติหรือฟรีเมสัน คนก็มักนึกถึงในเชิงการเมืองว่าเป็นสมาคม
ลับที่เข้าไปแทรกแซงอยูทั่วโลก แต่ว่าในความเป็นจริง เราต้องไม่แยกระหว่างศาสนา
              ่
ความเชือและการเมืองออกจากกัน
     ่                ทั้งนี้หากเอ่ยถึงอิลลูมิเนติและฟรีเมสันแล้ว
จะต้องราลึกเสมอว่าพวกเขาเป็นลูกหลานชาวยิว และพวกเขาบูชาชัยฏอน (ซาตาน)
    ชาวยิวนั้นต้องยกให้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชาไสยศาสตร์ เพราะไสยศาสตร์ทั่วโลก
ก็เป็นวิชาที่ศึกษาสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบร่าโบราณ ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากชาวยิว
    ธงชาติอิสราเอลรูปดาว 6 แฉกนั้น เป็นสัญลักษณ์ของชาวยิว มันเป็น
สัญลักษณ์ของผู้บูชาชัยฏอนและเครื่องหมายทางไสยศาสตร์ ซึ่งชาวยิวเชื่อว่าเป็น
สัญลักษณ์แห่งนบีสุลยมาน (โซโลมอน)
            ั




    ทั้งนี้เพราะฮารูตและมารูตได้นาวิชาไสยศาสตร์มาสอนแก่มนุษย์ แต่ชาวยิวได้
เข้าใจผิดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าไสยศาสตร์เป็นวิชาที่ถูกสอนโดยนบีสุลัยมาน
เพราะท่านมีความสามารถพิเศษที่มนุษย์ทั่วไปไม่มี ซึ่งอัลลอฮฺได้ชี้แจงตอบโต้ในเรื่อง
นี้ว่า “และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุลัยมานอ่านให้ฟัง
และสุลัยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่ แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธ
การศรัทธา โดยสอนประชาชนซึ่งวิชาไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มะ
ลาอิกะฮฺทั้งสอง คือฮารูตและมารูต ณ เมืองบาบิล(บาบิโลเนีย) และเขาทั้งสองจะ
ไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่า แท้จริงเราเพียงเป็นผู้ทดสอบเท่านั้น ท่านจง
อย่าปฏิเสธการศรัทธาเลย แล้วเขาเหล่านั้นก็ศึกษาจากเขาทั้งสอง สิ่งที่พวกเขา
จะใช้มันยังความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขา และพวกเขาไม่อาจทา
ให้สิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้ นอกจากด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺเท่านั้น และ
พวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขา และมิใช่เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริง
นั้นพวกเขารู้แล้วว่าแน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น ในปรโลกก็ย่อมไม่มส่วนได้ใด ๆ และ
                                  ี
แน่นอนเป็นสิ่งที่ชั่วช้าจริง ๆ ที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้น หากพวก
เขารู” (ความหมายอัลกุรอาน 2:102) กล่าวคือ ไสยศาสตร์คอวิชาที่มะลาอิกะฮฺ
    ้                             ื
(Angel) ฮารูตและมารูตนามาเพือทดสอบมนุษย์ว่าจะรับหรือไม่รับวิชาที่ชั่วช้านี้ แต่
                  ่
แล้วชาวยิวก็รับวิชานั้นมาโดยการสอนของชัยฏอน
     จริง ๆแล้วความสามารถของท่านนบีสุลัยมานนั้นไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็น
มุอฺญิซะฮฺ ปาฏิหาริยที่อัลลอฮฺได้มอบแก่บรรดารอซูลแต่ละคน ซึงอัลลอฮฺจะช่วย
             ์                       ่
ให้มีสิ่งเหนือกฎธรรมชาติที่พระองค์สร้างไว้เป็นบางครั้งบางคราว แต่สาหรับนบีสุลัย
มานนั้น ท่านได้รับสิงพิเศษมากที่สุดคือ สามารถกระทาสิ่งเหนือกฎธรรมชาติได้
              ่
ตลอดไม่วาจะคุมฟ้าคุมฝน การใช้ญิน การคุยกับสัตว์ ฯลฯ
       ่
     สิ่งเหล่านั้นเป็นอานาจพิเศษทีแตกต่างจากไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิง เพราะไสย
                    ่
ศาสตร์หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ญินให้ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ไม่ว่าจะคุ้มครอง
ตนเอง, ทาร้ายผูอื่น, รักษาโรค, แก้ไสยศาสตร์, ทาเสน่ห์) โดยมีเงือนไขว่าต้องทาสิ่ง
           ้                        ่
ที่เป็นกุฟรฺก่อน ซึ่งจะมีขั้นมีตอนตามเงือนไขทีญินต้องการ
                      ่  ่
     การทาไสยศาสตร์นั้น ทั้งผูทาและผู้ที่มีวชา ไม่จาเป็นจะต้องมีความรู้
                     ้     ิ
เกี่ยวกับญินเลย (และโดยมากทั้งคนทาและหมอไสยศาสตร์ก็มักเป็นคนที่ไม่มความรู้  ี
ในอากีดะฮฺที่ถูกต้อง) จะเห็นได้ว่าคนแถบบ้านเรา อย่างคนไทยและคนเขมร ก็เชื่อใน
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เข้าใจผิดว่าวิญญาณคนตายมีอานาจและกลับมาได้ ไม่
รู้จักญินและชัยฏอนเลย แต่เขาก็สามารถทาไสยศาสตร์ได้ โดยหากมีคาถา มียันต์ มี
กระบวนการทาที่ตรงเงือนไขของมันแล้ว ก็จะได้รับอานาจไสยศาสตร์ทันที
               ่
     จะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นชีริก เป็นกุฟรฺ ซึ่งสาหรับโลกมุสลิม พิธี
ทางไสยศาสตร์ก็ต้องทาสิ่งที่เป็นการปฏิเสธเช่นเดียวกัน เช่นการเขียนอัลกุรอานด้วย
เลือดประจาเดือน หรือการลบหลูอัลกุรอานด้วยวิธีการต่าง ๆของหมอไสยศาสตร์
                   ่
การมีเครื่องรางของขลัง ว่ากันว่าไสยศาสตร์ที่แรงที่สุดนั้นอยู่ที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็น
แหล่งอวิชชาโบร่าโบราณของชาวยิว
สาหรับการครองโลกของอิลลูมิเนตินั้นก็พึ่งพาอานาจของชัยฏอนเช่นกัน
เพราะคนกลุมนี้จะมีพิธกรรมบูชาชัยฏอน
       ่     ี             สัญลักษณ์ของพวกเขาก็มักจะอิง
ประวัติศาสตร์บาบิโลนและอียิปต์
     ถึงแม้ในนิยายหรือภาพยนตร์จะบอกว่าอิลลูมิเนติหรือกลุ่มบูชาวิทยาศาสตร์
และปฏิเสธศาสนาก็ตาม นั่นคือข้อมูลทีคลาดเคลื่อน เพราะจริง ๆแล้วลัทธิวัตถุนิยม
                     ่
(ไม่เชื่อในพระเจ้า)     เป็นกระแสค่านิยมที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อล้างสมองผู้คน
เท่านั้นเอง ความจริงแล้วบรรดาแกนนาของสาขาต่าง ๆ แม้กระทั่งแกนนา
คอมมิวนิสต์ (ที่ว่ากันว่าไม่เชื่อเรื่องเร้นลับเลย) ก็เข้าร่วมพิธีกรรมทางไสยศาสตร์
แบบอิลลูมิเนติทั้งสิ้น
     เป็นที่น่าแปลกว่าสัญลักษณ์ของลัทธิซาตานที่บรรดาผู้นาโลกหลายคนสังกัด
นั้น กลับปรากฏในบรรดาผู้นาทางการเมือง ผู้นาทางความคิดของประเทศไทยเรา
ด้วย
บิล คลินตัน สมาชิกฟรีเมสัน อดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นทูตประจา
              ชาติ




  จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช สมาชิก Skull and Bone (ฟรีเมสัน) อดีต
            ประธานาธิบดี




     ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และผูจัดตั้งม็อบเสื้อแดง
                    ้
สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดตั้งม็อบเสื้อเหลือง




   จาลอง ศรีเมือง    อดีตผู้จัดตั้งม็อบสมัยพฤษภาทมิฬ ปัจจุบันเป็นแกนนา
ม็อบเสือเหลือง
    ้

    เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดฟันธงได้ว่ามันเกี่ยวพันกับนักการเมืองไทยอย่างไร แต่
เราสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้หลายกรณี เช่น 1. พวกเขาอาจเป็นสมาชิกหรือถูกบง
การโดยทางลับ หรือ 2. พวกเขาเพียงแต่เลียนแบบนักการเมืองตะวันตกที่เป็นฟรีเม
สันเพียงเท่านั้น หรือ 3. เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาเคยทาไสยศาสตร์ทั้งจากหมอดู
และจากพระ ฉะนั้นเหล่านี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากหลังจากการทาไสยศาสตร์
ไม่แต่เพียงเท่านั้น ในเมืองไทยเราก็มีสญลักษณ์ไสยศาสตร์ ของฟรีเมสัน
                      ั
ปรากฏให้เห็นทางหน้าจอทีวี สือมวลชน และองค์กรต่างๆ และแสดงออกมาในรูป
              ่




สัญลักษณ์มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณเป็นต้นมา




    โลโก้กระทรวงวัฒนธรรม คบเพลิงแห่งปัญญา และทรงสามเหลียม ่
       โลโก้กระทรวงวิทย์ ทรงสามเหลี่ยมและดวงตะวัน
  หากสองกระทรวงนีโดยบงการจริงผู้คนก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมจิตใจและ
          ้
             ความคิดโดยสมบูรณ์
โลโก้ช่อง 9 เป็นรูปดวงตา โลโกช่อง7 ดาวหกแฉก สัญลักษณ์การบูชาชัยฏอน
               ของอิลลูมิเนติ
โลโก้ช่อง ไทยพีบีเอ็ส มีทั้งรูป 3 เหลี่ยม (นามธรรมของพีรามิด)
  ทั้งรูปนกอินทรี และวงแหวนสามวงของ ดาวเสาร์ saturn มาจากsatan




โลโก้รายการ แฟนพันแท้ สัญลักษณ์ลทธิซาตาน สอนให้คนเก่งต้องหยิงผยองเยียง
                ั              ่    ่
                อิบลีส




โลโก้ สคบ. เป็นรูปพีรามิดและดวงตา สมาคมที่คุ้มครองดูแลเหล่าสาวกของลัทธิ
               บริโภคนิยม




      โลโกพรรคของพวกเสือแดง (ทักษิณ) ปิรามิดยังคงอยูเ่ สมอมา
               ้
เอเอสทีวี และ NBT (สังเกตที่ตัว A และตัว N) ปิรามิดและดวงตะวัน
     ทั้งสองกลุมเปรียบประหนึ่งปีกสองข้างที่กระพือให้พญาอินทรีทะยานไปจับ
          ่
เหยื่อ

    เป็นที่รู้กันว่าฟรีเมสันนั้นได้คุมทุกวงการ      ไม่ว่าจะเป็นการเมือง
วิทยาศาสตร์ กีฬาและการบันเทิง รายการบิกบราเทอร์ ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของ
อเมริกาทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วเป็นเครือข่ายฟรีเมสัน สาหรับในเมืองไทย เหล่านี้คือ
ผลิตผลของกลุ่มนายทุนผู้มีอานาจสั่งการ       พวกเขาเข้าซื้อหุ้นหรือให้เงินและ
เงินทุนในทางลับ เพื่อให้สื่อ สถาบัน องค์กรเหล่านี้เผยแพร่อดมการณ์ล้างสมอง
                                ุ
มวลชน ให้เข้าเป็นพลพรรคในลัทธิบริโภคนิยม วัตถุนิยม เงินคือพระเจ้า เพื่อล้าง
สมองและนาเสนออบายมุขต่างๆ ซึ่งบ่อนทาลายวิถีคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดี
ของพลเมืองชาวไทย ซึ่งอยู่ในแผนการณ์เพื่อตระเตรียมให้เกิดการปฏิวัติขึ้น เป็น
แผนการเดิมๆของยิวไซออนิสต์ แต่ก็เป็นปฏิบัติการที่ได้ผลมาตลอด
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่างกลุม นปช. (แนวร่วม
                               ่
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ) ก็ใช้เสื้อสีแดง ซึ่งก็เป็นสีทฟรีเมสันใช้ใน
                                 ี่
ประเทศต่างๆในการใช้กาลังมวลชนก่อการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลหรือโค่นล้มกษัตริย์
    มาดูทางฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย ก็มีสโลแกน “การเมือง
                   ่
ใหม่” ซึ่งดูคล้ายสโลแกน “New world order” อีกทั้งรายการ “ยามเฝ้าแผ่นดิน”
ก็ใช้สัญลักษณ์ของฟรีเมสัน




   และแม้กระทั้งโลโก้ประจากลุ่มพันธมิตรฯ ก็ปรากฏสัญลักษณ์ฟรีเมสันเช่นกัน
สัญลักษณ์พรรคการเมืองใหม่ผลิตผลของกลุ่มพันธมิตร

     รูปมือต่อกันนั้นแสดงถึงความหมาย “ภราดรภาพ” ซึ่งเป็นฉายาของอิลลูมิ
เนติ อีกทั้งรูปนก รูปดาว และดวงอาทิตย์ซึ่งหมายถึง ‘แสงสว่างแห่งปัญญา’ จะ
เห็นได้ว่าแทบจะครบเครื่อง รวมสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์ที่กลุมอิลลูมินาติและฟรีเม
                                 ่
สันใช้ในตัวโลโก้ทั้งหมด
     ที่ปรากฏเหล่านี้จะมีคาตอบอย่างไร ? หรือเราจะตั้งข้อสันนิษฐานแบบอ่อน ๆ
ว่า ผูออกแบบนั้นเป็นผู้ที่เพียงนิยมชื่นชอบฟรีเมสันเท่านั้น ซึ่งผ่านการกระบวนการ
    ้
ล้างสมองของสือต่างๆโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกวิธีการนี้ว่า subliminal
          ่
ขอบเขตต่าสุดของการรับรู้โดยจิตใต้สานึกที่นาไปสู่พฤติกรรมหรือการแสดงออกโดย
ไม่รู้ตัว
     ที่น่าฮือฮาไปกว่านั้น เหตุการณ์ที่เราทราบกันดีนั่นก็คือ กรณีการลอบยิงนาย
สนธิ ลิ้มทองกุล เป็นการยิงด้วยอาวุธสงคราม แต่ทว่าคนในรถรวมถึงตัวนายสนธิ
กลับรอดตายมาได้ จึงทาให้เครืองรางที่นายสนธิแขวนนั้น ได้รับความสนใจจากคน
                ่
ไทยที่นยมพระเครื่อง อีกทั้งยันต์ที่แปะกระจกรถนั้น ถูกนามาโฆษณาขายตาม
    ิ
หนังสือพิมพ์
    ยันต์ที่ติดกระจกหน้ารถของนายสนธินั้นมีชื่อว่า “ยันต์ดาวสุริยะ” ของ
‘หลวงปู่พุทธะอิสระ’ ช่างน่าตกใจเหลือเกินว่า สัญลักษณ์ของยันต์นี้เป็นรูปดาว 6
แฉกของยิว และสุริยะหรือดวงอาทิตย์นั้นก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฟรีเมสัน นั่น
หมายความว่า สัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์เหล่านี้ก็แพร่ขยายมาที่เมืองไทยเช่นกัน
และหลวงปู่รูปนี้ก็มีวิชาไสยศาสตร์ระดับสากลเลยทีเดียว ?




   รถของนายสนธิ (ถ่ายเมือเหตุการณ์ถูกลอบยิง) มียันต์ดาวสุริยะแปะที่กระจก
              ่
                  หน้า
โฆษณาแจกยันต์ดาวสุรยะบนหน้าหนังสือพิมพ์
                     ิ




 ดวงอาทิตย์ มีดาว 6 แฉก และเครื่องหมายสวัสดิกะ ปรากฏสัญลักษณ์อิลลูมิเนติ
               แบบครบเครื่อง

    นายสนธิ, ฟรีเมสัน และชัยฏอน มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร ? ยังไม่มีคาตอบ
อย่างไรก็ตามเป็นที่ตองจับตาและติดตามความคืบหน้าต่อไป ว่าคนกลุ่มนี้มีบทบาท
           ้
อย่างไรต่อประเทศไทยบ้าง
    จริงอยู่วาสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นกระบอกเสียงให้โลกมุสลิมมาตลอด ยามที่
         ่
สหรัฐชักชวนประเทศต่าง ๆให้รุมกินโต๊ะมุสลิม นายสนธิก็ออกมาปกป้องฝ่ายมุสลิม
และตอบโต้สหรัฐ ส่วนไกรศักดิ์ ชุณหวัน และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ก็เป็นกระบอกเสียง
ให้มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้มาตลอด ทั้งสถานการณ์ทมุสลิมถูกอุม จนถึงถูกเข่น
                           ี่    ้
ฆ่าที่กรือเซะและตากไบ แต่กระนั้นก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมจะเห็นดีเห็นงาม
กับอุดมการณ์ทั้งหมดของพวกเขา    หรือสนับสนุนทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขา
เพราะทิศทางการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้น เป็นแนวทางของลัทธิฟรีเมสัน (ทั้งแนว
คอมมิวนิสต์และแนวประชาธิปไตย)
    สาหรับสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์ ยันต์ และเครื่องรางของขลังในเมืองไทยนัน ้
ก็มักเหมือน    ๆกันกับของยิวและสากล    สิ่งเหล่านี้ทาให้เราทราบร่องรอย
ประวัติศาสตร์และการทางานของชัยฏอนได้เป็นอย่างดี
จะเห็นได้ว่าทั้งยันต์และทั้งจตุคามนั้นจากภาพข้างต้นนั้น ก็หนีไม่พ้นรูป 3
เหลี่ยมพีรามิด และดวงอาทิตย์แผ่รศมี  ั
    สิ่งเหล่านีไม่ได้ให้คณแก่ผู้ยึดถือ แต่มันกลับให้โทษกับเขา นาเขาสู่หายนะแห่ง
         ้     ุ
การลงโทษในนรก ส่วนสาหรับชาวเราผู้ที่ปฏิเสธมันก็ไม่ต้องมีความกลัวใด ๆ
        พลังแห่งไสยศาสตร์หรือจะสู้พลังแห่งอีมานศรัทธา ?
          พลังแห่งชัยฏอนหรือจะสู้พลังแห่งอัลกุรอาน ?
      พลังแห่งอิลลูมิเนติหรือจะสู้พลังแห่งมุสลิมผูภักดีต่ออัลลอฮฺ ?
                             ้
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส

More Related Content

What's hot

คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
Islamic Invitation
 
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
Padvee Academy
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
Dream'Es W.c.
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
Padvee Academy
 
อนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึกอนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึก
Wataustin Austin
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
Padvee Academy
 
พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์
Panda Jing
 
วัดศรีสวาย2
วัดศรีสวาย2วัดศรีสวาย2
วัดศรีสวาย2
Gamonros
 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
 
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
Padvee Academy
 
Random 140802073902-phpapp02
Random 140802073902-phpapp02Random 140802073902-phpapp02
Random 140802073902-phpapp02
Jupiter Jringni
 
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
Tongsamut vorasan
 
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
Padvee Academy
 
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทรหยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
Panda Jing
 
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาทจักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
Padvee Academy
 
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
คน มีดี
 
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
Padvee Academy
 

What's hot (19)

คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
 
อนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึกอนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึก
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
 
พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์
 
วัดศรีสวาย2
วัดศรีสวาย2วัดศรีสวาย2
วัดศรีสวาย2
 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
 
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
 
Random 140802073902-phpapp02
Random 140802073902-phpapp02Random 140802073902-phpapp02
Random 140802073902-phpapp02
 
45 พรรษา
45 พรรษา45 พรรษา
45 พรรษา
 
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
 
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
 
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทรหยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
 
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาทจักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
 
Learn good
Learn goodLearn good
Learn good
 
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
 
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
 

Similar to ถลกหนังไซออนนีส

ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
pentanino
 
กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์
กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์
กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์
freelance
 
บทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptx
บทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptxบทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptx
บทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptx
ssuserfffbdb
 
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓
วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
 
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
pentanino
 
กำเนิดจักรวาล
กำเนิดจักรวาลกำเนิดจักรวาล
กำเนิดจักรวาล
niralai
 
นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...
นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...
นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...
Fah Philip
 
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์อะตอม
Wijitta DevilTeacher
 
ประวัติ2
ประวัติ2ประวัติ2
ประวัติ2
sangworn
 
10 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 2016
10 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 201610 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 2016
10 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 2016
Fah Philip
 
ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
sarawu5
 
กลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิด
กลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิดกลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิด
กลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิด
freelance
 
01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์
JulPcc CR
 
01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์
JulPcc CR
 
ไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา
ไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา
ไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา
mocxx
 

Similar to ถลกหนังไซออนนีส (20)

ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
 
กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์
กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์
กลุ่มจูงหมาฝ่าไฟแดง --นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์
 
บทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptx
บทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptxบทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptx
บทที่ 7 เอกภพและกาแล็กซี.pptx
 
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนา ๓
 
สโตนเฮจน์
สโตนเฮจน์สโตนเฮจน์
สโตนเฮจน์
 
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
 
กำเนิดจักรวาล
กำเนิดจักรวาลกำเนิดจักรวาล
กำเนิดจักรวาล
 
นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...
นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...
นักโบราณคดีและนักวิจัยทั่วโลกต่างทำงานหนักเพื่อขุดค้นหลักฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เรา...
 
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์อะตอม
 
ประวัติ2
ประวัติ2ประวัติ2
ประวัติ2
 
10 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 2016
10 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 201610 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 2016
10 สุดยอดการค้นพบแห่งปี 2016
 
ฮินดู
ฮินดูฮินดู
ฮินดู
 
ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
 
กำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพ
 
Lesson7
Lesson7Lesson7
Lesson7
 
กำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ
กำเนิดเอกภพ
 
กลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิด
กลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิดกลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิด
กลุ่มทับทิมกรอบ --เรื่องมนุษย์กับความคิด
 
01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์
 
01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์01ความหมายประวัติศาสตร์
01ความหมายประวัติศาสตร์
 
ไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา
ไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา
ไอน์สไตน์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา
 

More from Muttakeen Che-leah

ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Completeถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
Muttakeen Che-leah
 
Bidah
BidahBidah
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
Muttakeen Che-leah
 
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยเหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
Muttakeen Che-leah
 
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดวิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
Muttakeen Che-leah
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษ
Muttakeen Che-leah
 
วิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดวิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวด
Muttakeen Che-leah
 
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
Muttakeen Che-leah
 
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
Muttakeen Che-leah
 
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
Muttakeen Che-leah
 
แผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะแผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะ
Muttakeen Che-leah
 
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
Muttakeen Che-leah
 
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
Muttakeen Che-leah
 
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
Muttakeen Che-leah
 
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
Muttakeen Che-leah
 
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
Muttakeen Che-leah
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมเดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
Muttakeen Che-leah
 

More from Muttakeen Che-leah (20)

ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Completeถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
 
ทุกศาสนา
ทุกศาสนาทุกศาสนา
ทุกศาสนา
 
Bidah
BidahBidah
Bidah
 
Al kafi
Al kafiAl kafi
Al kafi
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 
ค็อฏฏ๊อบ.Doc
 ค็อฏฏ๊อบ.Doc ค็อฏฏ๊อบ.Doc
ค็อฏฏ๊อบ.Doc
 
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยเหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
 
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดวิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษ
 
วิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดวิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวด
 
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
 
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
 
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
 
แผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะแผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะ
 
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
 
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
 
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
 
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
 
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมเดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
 

ถลกหนังไซออนนีส

 • 1. 1 ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 1 ถอดรหัส CERN (ตอนที่ 1) หญิงสาวในเหรียญอเมโร แท้ที่จริงแล้วคือใคร ?
 • 2. 2 เทวรูปศิวะนาฏราช รูปปั้นองค์พระศิวะ (พระเจ้าแห่งการทาลาย ผูผันแปรสรรพสิ่ง ตามความเชื่อ ้ ของศาสนาฮินดู) ใกล้กับอาคารวิจย A40 ของเซิร์นเซิร์นได้รับมอบเทวรูปนี้เป็น ั ของขวัญจากกระทรวงพลังงานปรมาณูของอินเดีย เพื่อเฉลิมฉลองการร่วมมือกัน อย่างลับ ๆมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1960 นับแต่เริ่มต้นการปฏิวัติฟิสิกส์ออกจาก กรอบของนิวตัน สู่ฟิสิกส์สมัยใหม่จนพัฒนาก้าวหน้าและเป็นปึกแผ่นในทุกวันนี้ ความจริงเรื่องนีได้ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อ 18 มิถุนายน 2004 ้ อินเดียได้มอบเทวรูปสัมริดตามคติและปรัชญาความเชื่อเรื่องจักรวาลของชาว ฮินดูขนาดยักษ์ที่ชื่อ “ศิวะนาฏราช” พระศิวะเต้นราอยู่ในห้วงจักรวาลเพือทาลาย ่ ทุกสิ่งก่อนการเริมต้นสร้างจักรวาลของพระพรหม อันนาไปสูทฤษฎี “string ่ ่ theory” ซึ่งวางอยู่บนแนวคิดต้นกาเนิดพลังงาน สนามพลังงาน การไหลของ พลังงาน และสิ่งทีสะท้อนให้รับรู้ถึงต้นกาเนิด ่
 • 3. 3 ปรัชญาการเมืองกับวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น ก่อนการมี Madison Avenue ถนนแห่งมหาอานาจวงการสือ วิทยาศาสตร์มี ่ อิสระที่จะสื่อสารองค์ความรู้ของตน หากสาธารณะชนมีคาถามอันใด นักวิทยาศาสตร์กออกมาตอบคาถามได้ด้วยตัวเอง ็ เกมการเมืองเป็นการละเล่นของคณะรัฐบาลและนักธุรกิจเท่านั้น แต่ปัจจุบันสถาบัน ทางวิทยาศาสตร์และห้องค้นคว้าขนาดใหญ่ซับซ้อน ก็มีระบบที่ใช้บริหารตัวเอง สามารถพัฒนาการสื่อสาร โลกในอุดมคติทางวิทยาศาสตร์ผ่านสานักพิมพ์ของตัวเอง และนักล็อบบี้ พวกเขาขายความฝันทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่างกันกับบริษัทรถยนต์ที่พยายาม ขายรถของตน พวกเขาโฆษณาอุดมคติทางวิทยาศาสตร์เหล่านันให้ดูดีน่ายกย่อง ้ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็หน้าบางรู้สึกละอายในสิ่งที่เพือน ่ นักวิทยาศาสตร์เหล่านันกาลังทา แต่พวกเขาไม่อาจก้าวจากประตูที่ปิดตายไว้โดย ้ ผู้นาวงการสื่อเพื่อออกมาบอกผู้คน ที่เซิร์นยังก้าวไปไกลมากกว่านั้น พวกเขานาวิทยาศาสตร์ก้าวขึ้นสู่เวทีของ วงการสื่อด้วยข่าวครึกโครมในวันที่ 10 กันยายน 2008 เพื่อประกาศศักยภาพของ LHC ซึ่งกาลังเริ่มทดลองในขั้นแรก ซึ่งเป็นข่าวใหญ่กันไปกับการเดินเครื่องยิงอนุภาค ด้วยพลังงานสูง โดยไม่เกิดความผิดพลาดอันใด เป็นการยืนยันความปลอดภัยและ ความสาเร็จของการทดลองนี้ ไม่มีวันอวสาน พวกขี้วิตกเรื่องวันอวสานคือคนผิดและ โง่เขลา เซิร์นพูดถูกแล้ว ! ในขณะที่มโปรตรอนบางลูกหลุดลอดออกมาจากสถานีทดลอง ระบบบริหาร ี ฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเซิร์นถูกจารกรรมโดยใครก็ไม่รู้ทาให้เว็บล่มไป 2 วัน เครื่อง Surface transformer ขนาด 30 ตันระเบิดขึ้นหลังจากนั้น 36 ชั่วโมง ! จากนั้นความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นกับ Cryogenic cooling system เกิดความเสียหายกับอุโมงค์ยิงอนุภาคไป 8/17 ส่วน ข้อมูลความผิดพลาด เหล่านี้แทบจะไม่หลุดลอดออกสูสาธารณชน ่ มีแต่การพยายามที่จะยืนยันความ
 • 4. 4 ปลอดภัยกับการยิงจริงในปี 2010 และการพยายามกล่าวอ้างว่าเป็นการทดลองใน ระยะแรกย่อมเกิดความผิดพลาดขึ้นได้กับเครื่องยิงอนุภาคขนาดยักษ์นี้ Haridwar ทวารแห่งฮารี ประตูสู่พระเจ้า (ความสัมพันธ์ของอินเดียกับเซิร์น) Haridwar หนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธ์ของชาวอินเดียเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดู และไสยศาสตร์ มากว่าศตวรรษ บนตลิ่งแม่นาคงคา ณ จุดที่แม่น้าไหลลงจากหุบเขา ้ สู่แผ่นดินอินเดียทางเหนือ เมืองนี้ดึงดูดผู้แสวงบุญชาวฮินดูและนักท่องเที่ยวจากทั่ว ทุกมุมโลก ที่นี่เป็นสถานทีทาพิธีทางศาสนาในงานเทศกาล Kumbh Mela ประจาทุก ่ รอบ 12 ปี เป็นเทศกาลที่มีผู้รวมชุมนุมมากที่สดในโลก บันทึกไว้ว่ามีจานวน 70 ล้าน ่ ุ คนในปี 2003 เทศกาลจัดหมุนเวียนไปในสี่เมือง Haridwar Allahabad Ujjain Nashik อีกเทศกาลหนึ่ง “Ardh Mela” จะจัดขึ้นที่นี่ทก รอบ 6 ปี เทศกาลทังสองนี้ ุ ้ “Kumbh Mela” และ “Ardh Mela” จะประจวบพร้อมกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี 2010 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ CERNวางแผนทาการทดลองยิงอนุภาคอย่างเต็ม รูปแบบพอดีการเดินเครื่องครั้งนี้ น่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้ด้วยหรือไม่
 • 5. 5 http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=43882 ในศาสนาฮินดู เรามักจะพบเห็นพระเจ้าสามองค์คือ พระพรหมผูสร้าง, พระ ้ วิษณุ(นารายณ์) ผู้ดารงรักษา และพระศิวะ(อิศวร) ผู้ทาลายWaite (นักเขียน) กล่าว ไว้ในหนังสือเกี่ยวกับฟรีเมสันของเขาไว้ว่า พระศิวะ ก็คือ Babilonian Bel หรือ กษัตริย์แห่งบาบิโลเนีย องค์เดียวกันกับ Sungod พระอาทิตย์ และชื่อย่อของ หน่วยงาน I.AO. ["Hidden Secrets of Masonry, by Dr. Cathy Burns, p. 29] ตัวย่อของ Information Awareness Office (I.A.O.) (หน่วยงานที่ก่อตั้งโดย DARPA เพื่อตรวจตราข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงสมัยรัฐบาลบุช ก่อตั้งขึ้น หลังจากเหตุการณ์ 9/11) ก็คือชื่อของ Sungod (พระอาทิตย์), Bel (กษัตริย์ที่อ้าง ตัวเป็นพระเจ้าของบาบิโลน), Baal (ชัยตอนมารร้าย) ข้อมูลสาคัญของ IAO ที่มีต่อเหล่าผู้บูชาชัยฏอน I.A.O., คือความหมายแทนพระเจ้าในคุณลักษณะของ ภูมิปัญญา, ความ แข็งแกร่ง และความสวยงามสมบูรณ์ ตัวอักษร I ซึ่งเขียนด้วยเส้นตั้งตรง คือเสาซึ่งตั้ง สูงขึ้น - ความสร้างสรรค์ แสดงถึงภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งที่ชูเด่น อยู่ได้ด้วย ตัวเอง ตัวอักษร A ก็คอพีรามิด หรือภูเขาแห่งความแข็งแกร่ง ตัวอักษร O ก็คืองูที่ ื ม้วนหางมาคาบไว้ที่ปาก เครื่องหมายแห่งความงาม ความชาญฉลาด พลังชีวิต และ ความเป็นนิรันดร์ I.A.O., คือรากที่มา บรรดานามต่างๆของพระเจ้า ของประชาชาติต่าง ๆ ในสมัยโบราณ [p. 137, "The Mysteries of Osiris or Ancient Egyptian Initiation", by Reverend Doctor R. Swinburne Clymer, The Philosophical Publishing Company, 1951 Revised Edition; Note: Clymer is a Masonic and Rosicrucian author] Movers (นักเขียน) ให้อธิบายตามคติของชาวโฟนิเชียน แสงของดวงตะวัน ว่ามีอทธิพลต่อจิตวิญญาณ ซึ่งมาจากพระเจ้า I.A.O. คือแสงซึ่งรับรูได้ด้วยปัญญา ทั้ง ิ ้ กายภาพและทางจิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งหลั่งไหลสู่ร่างกาย ("Isis
 • 6. 6 Unveiled", Madame H.P. Blavatsky, Volume 1, p. 61, 1877 copyright) สุดท้ายลองวิเคราะห์ keyword จาก คาเริ่มต้นของชื่อพระเจ้าแห่งภูมิปัญญา I'sis' A'pophis O'siris = I.A.O ตั้งแต่ดวงตะวันได้ก่อเกิดชีวิตและส่องแสง คาย่อนีย่อม ้ อ้างถึงแสงสว่างแห่งความรู้คอผู้ปลดปล่อยสูอิสรภาพ เป็นระเบียบความหมายในยุค ื ่ โบราณ ทีแสดงเป็นนัยถึงแสงที่สองมายังธรรมชาติของมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่งมันได้ ่ ่ บอกถึง การเวียนว่ายของจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นวิถีที่นาทางไปสู่ การส่องสว่างให้เกิด การรู้แจ้ง ["The Golden Dawn", Israel Regardie, 1987, p. 12] สรุปเป็นวลีเดียวกับคาจากัดความของ I.A.O. ก็คือ ตั้งแต่ดวงตะวันได้ก่อเกิด ชีวิตและสาดแสง ก็โยงไปได้วา แสงสว่างแห่งปัญญาจะปลดปล่อยสู่เสรีภาพ ่ แผนการทั้งหมดของอิลลูมเนตินั้นก็คือการวางฟันเฟืองของระบบที่ขับเคลื่อนไปสู่ ิ เป้าหมายที่ระดับสูงสุดคือการเปิดฉากให้แก่แอนติไครสต์ (มะสีหฺ อัดดัจญาล) ตรีเอกานุภาพ แสงสว่าง และความรู้แจ้ง ไม่แปลกเลยที่ความเชือมโยงกันนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ ปรัชญาแห่งการรู้แจ้ง, ่ แสงสว่างเจิดจ้าของพระอาทิตย์, คติเรื่องตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าทั้งสาม) ถูก นาไปครอบไว้บนความจงรักภักดีของคนทั้งโลก ให้ทางานรับใช้และภักดีตอพระ ่ เจ้าทั้งสาม (หลากหลายรูปแบบ) ที่ผู้คนในโลกกาลังยึดถือ ลองมองกลับมาใกล้ตัว เรา พวกเขาครอบครองอานาจด้วยพระเจ้าแห่งตรีเอกานุภาพทั้งสิ้น ไม่เพียง พระ บิดา พระบุตร พระจิต ที่ทาให้ชาวคริสต์ถูกปกครองโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ในสีของธงไตรรงค์ (สถาปนาในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 ครั้งร่วมรบในสงครามโลก) ที่เทิดทูนเหนือประเทศชาติของเรา เองก็สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของพลังอานาจนี้ที่รุกเข้ามาในสยามประเทศ ฐาน อานาจทั้งสามที่แข็งแกร่งนี้ถูกนามาปกครองผูคนในทุกดินแดนเพื่อสถาปนาความ ้ มั่นคงให้แก่พีรามิด ซึ่งยอดของมันมีดวงตาส่องแสง ขอร่ำร่ำพรรณบรรยำย ควำมคิดเครืองหมำย แห่งสีทั้งสำมงำมถนัด ขำวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมำยพระไตรรัตน์ และธรรมะคุมจิตไทย ้ แดงคือโลหิตเรำไซร้ ซึงยอมสละได้ เพือรักษะชำติศำสนำ
 • 7. 7 น้่ำเงินคือสีโสภำ อันจอมประชำ ธ โปรดเปนของส่วนองค์ จัดริ้วเข้ำเปนไตรรงค์ จึงเปนสีธง ทีรักแห่งเรำชำวไทย ทหำรอวตำรน่ำไป ยงยุทธ์วิชัย วิชิตก็ชูเกียรติสยำมฯ http://www.krama6.su.ac.th/activity/activity09.htm ความรุ่งโรจน์ของอินเดีย ที่สถานีวิจัยเซิร์น NDTV's Science ณ รอยต่อพรมแดนฝรั่งเศสกับสวิสเซอร์แลนด์ Pallava Bagla หนึ่งในบุคคล จานวนน้อยที่ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าไปในอุโมงค์ยาว 27 กิโลเมตรฝังตัวอยู่ใต้ผืนโลก ลงไป 100 เมตร สถานทีแห่งนี้กาลังดาเนินการทดลองซึงแสดงถึงความ ่ ่ ทะเยอทะยานของนักฟิสิกส์ที่จะค้นหาวินาทีหลังกาเนิดจักรวาล (ในความเชือตาม ่
 • 8. 8 ทฤษฎีหนึ่งคือ ‘บิ๊กแบง’) เขานาเสนอรายงานหนึ่งซึ่งบอกให้เราทราบถึงการให้ความ ร่วมมือสนับสนุนของอินเดีย เบื้องใต้ไร่องุ่นที่กาลังรับลมสดชื่นของเทือกเขาแอล์ป งานที่นาตื่นเต้นกาลัง ่ ก้าวไปสู่ความสาเร็จ เครื่องจักรทีมีชื่อเล่นว่า “Lord of Rings” หรือ เครืองเร่ง ่ ่ อนุภาคกาลังเตรียมการเดินเครื่องในฤดูรอนปีต่อไป สิ่งที่กาลังจะทากันอยู่นี้คอการ ้ ื จาลองสภาวะ ณ จุดกาเนิดจักรวาล อีกครั้ง การทดลองนีทากันใต้ผวโลก ในอุโมงค์กินรัศมีพื้นที่กว่า 27 กิโลเมตร ้ ิ นักวิทยาศาสตร์ที่นี่หวังที่จะนาอนุภาคส่วนประกอบภายในอะตอมมาวิงในอุโมงค์วง ่ แหวนนี้ด้วยความเร็วเกือบเทียบเท่าขีดจากัดความเร็วของแสง และเฝ้ามองดูเศษ ซากการชนกันของอนุภาคนี้ เพือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสสารและพลังงาน และ ่ บางทีอาจทาให้เข้าใจได้ว่า สสารปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร ในการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ของยุโรปนี้ อินเดียได้ให้ทุนสนับสนุนสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์ และให้การสนับสนุนในการประกอบและติดตั้งเครืองเร่งอนุภาคนี้ ่ ด้วย Dr. V C Sahni, ผู้อานวยการ Raja Ramanna Centre For Advanced Technology, แห่งเมือง Indore กล่าวว่า “มันเป็นแม่เหล็กที่ใหญ่ขนาด 15 เมตร ซึ่งทาการทดสอบโดยทีมวิศวกรชาวอินเดีย และถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท The Electronics Corporation of India Limited LHC จะถูกประกอบขึ้นที่อินเดีย น้าหนักของมันหนักถึง 32 ตันและต้องใช้ ความปราณีตในการติดตั้งด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 ไมครอน” นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้รับเกียรติอย่างสูงในฐานะผู้ให้ความสนับสนุนเป็นอย่าง ดี ศาสตราจารย์ Sukalyan Chattopadhyay, นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Saha Institute Of Nuclear Physics, กล่าวเสริมว่า “เครืองตรวจจับในส่วนของ ่ di-muon spectrometer ของ Alice ทั้งหมดถูกสร้างในอินเดียและภายในเครือง ่ ตรวจจับนี้ บ่งบอกเป็นอย่างดีถึงความร่วมมือของอินเดียต่อการทดลองนี้” ชิพ ประมวลผลที่ชื่อ “MANAS” ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์อินเดีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี และรัสเซีย
 • 9. 9 The eye of Sauron จากหนังเรื่อง Lord of the rings อินเดียได้มอบคนงานนับชั่วโมงทั้งหมดกว่าร้อยปีการทางานให้กับการทดลอง นี้ด้วยการประดิษฐ์และขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ความประณีต ซึ่งประกอบด้วยสี 3 สีของธง (ไตรรงค์) ตามธง 3 สีของอินเดียเพือเป็นเกียรติ ่ John Ellis นักฟิสิกส์ของ European Organisation For Nuclear Research (เซิร์น), เมืองเจนีวากล่าวว่า “เรามีความยินดีกับความร่วมมือของอินเดีย ในโครงการ LHC นักฟิสิกส์และวิศวกรอินเดียได้มีส่วนสาคัญในการสร้างเครืองเร่ง ่ อนุภาค และการทดสอบระบบแม่เหล็กต่าง” ใต้พื้นผิวโลกลึกกว่าร้อยเมตรนี้มีแต่เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดยักษ์ มันคืออุโมงค์ ขนาด 27 กิโลเมตร และระดมนักวิทยาศาสตร์กว่า 8,000 คนทั่วโลกเพื่อพยายามที่ จะจาลองสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงสองสามวินาทีแรกของการเกิดบิ๊กแบง และหวังที่จะ ค้นหาอนุภาคปริศนา Higgs-Boson ซึ่งเป็นกุญแจที่ไขความเข้าใจเกี่ยวกับสสาร ฟิสิกส์ วิชาแห่งการศึกษาโลกทางกายภาพของสสารและพลังงาน ในหน้า ประวัติศาสตร์ทผ่านมา โดยส่วนมากของวิชานี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับใช้ตอบสนอง ี่ การบริโภคพลังงาน และการพัฒนาอาวุธ ซึ่งมนุษย์ใช้ในฆ่าฟันกันในสงคราม ดัง หลักฐานอันชัดแจ้งจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการ แมนฮัตตัน โครงการที่เกิดจากการรวมนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวที่ลี้ภัยจากยุโรป ชาวยิวเหล่านี้ยังคงพยายามค้นคว้ามันต่อไป พวกเขาเดินทางเข้าไปศึกษาวิถี ปรัชญา จากบรรดาคุรุในดินแดนชมพูทวีป และได้นาปรัชญาวิธีคิด ไปสร้าง สมมุติฐาน จนค้นพบความรู้ใหม่ๆอีกมากมาย วิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ จึงได้รบอิทธิพลจาก ั
 • 10. 10 ปรัชญาของโลกตะวันออก ที่พึ่งพาตานานความเชื่อทางไสยศาสตร์ในคัมภีรพระเวท ์ และปรัชญาการเวียนว่ายการเกิดและการดับหมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดบนความไม่ แน่นอนเทียงแท้ของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นการโลกทัศน์ใหม่ให้แก่วิชาฟิสิกส์ การค้นพบ ่ ของนักวิทยาศาสตร์ทสถานีวิจัย CERN จะนาพาไปสู่พลังของอาวุธทาลายล้างชนิด ี่ ใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย ชัยตอนตัวแม่ “พวก เขาจะไม่วิงวอนขออื่นจากพระองค์ นอกจากเจว็ดหญิง และพวกเขาจะ ไม่วิงวอน นอกจากต่อชัยฏอนที่ดอดันเท่านั้น” (อันนิซาอ์ : 117) ื้ “ข้า มิได้บัญชากับพวกเจ้าดอกหรือ โอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ย! ว่าพวกเจ้า อย่าได้เคารพบูชาต่อชัยฏอนมารร้าย แท้จริง มันนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า และพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้า นี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง” (ยาซีน : 60-61)
 • 11. 11 เทวรูปเทพีเสรีภาพ ในอ่าวเมืองนิวยอร์ค เป็นของขวัญซึ่งมอบโดย Grand Orient Temple Masonsแห่งฝรั่งเศษให้แก่ Masonsแห่งอเมริกา ในปี 1884 เพื่อ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีสาธารณรัฐเมโซนิก (สหรัฐอเมริกา) เธอถือ คบ เพลิงแห่งความรู้แจ้ง ซึ่งย้อนประวัติกลับไปในปี 1700 โดยกลุ่มอิลลูมิเนติ ใน ความหมายของ คบไฟแห่งเหตุและผล คบเพลิงซึ่งเปรียบเสมือนดวงตะวันที่ส่องแสง เจิดจ้าอยู่ในท้องฟ้า ส่วนเทพีองค์นี้เธอเคยโลดแล่นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์โลกและ ปรากฏตัวอยู่ในหลากหลายอารยธรรมสมัยก่อน เทวรูปพระแม่องค์นี้ มีชื่ออย่างเป็น ทางการว่า เทพีเสรีภาพผู้จุดประกายความสว่างไสวแก่โลกวิศวกรผู้ออกแบบเจว็ด หญิงตัวนี้คือ กุสตาฟ ไอเฟล ผู้เคยสร้างหอเหล็กสูงรูปตัว A(หอไอเฟล) สัญลักษณ์ ของลัทธินยมอิสระเสรี ไร้กฏเกณฑ์มาแล้ว ิ และนีคือรายนาม เจว็ดหญิงหรือพระแม่ ที่เกี่ยวขอ้งกับเทวรูปองค์นี้ ทีเ่ คยปรากฏใน ่ อารยธรรมยุคโบราณทีถูกพระเจ้าทาลายล้างไป ่
 • 12. 12 'Semiramis' อาร์เมเนียน สุเมเรียน 'Ishtar' บาบิโลน'The Scarlet Woman'บาบิ โลน'Isis' อียิปต์ 'Hathor' อียิปต์'Diana' กรีก 'Venus' กรีก 'The Queen of the Sea' กรีก (เมีย ของโปเซดอน)'Kali' อินเดีย (เมียพระศิวะ)'Dhumawati' อินเดีย (เมียพระ ศิวะ)'Lucifera' อิตาลี'Astoreth' ฟิลิสตีน'Juno' โรมัน 'Angerona' โรมัน'Ceres'
 • 13. 13 โรมัน'The Lady of the Lake' อังกฤษ'The Green Man's Bride'อังกฤษ 'Notre Dame de Lumiere'ฝรั่งเศษ'Ostara' เยอรมัน 'Lilith' เซมิตก'Virgo' ิ ราศีกัณย์ 'The Celestial Virgin' ราศีกัณย์ 'Al-Uzza' อาหรับญาฮีลยะ'Fatima' ชีอะ 'Maria' ี พระแม่มารี 'Stella Maris' พระแม่มารี 'The Weeping Virgin' พระแม่มารี'Sophia' อัศวิน เทมพลาร์ (ฟรีเมสัน) 'Baphomet' อัศวินเทมพลาร์ (ฟรีเมสัน)'Head 58m' ฟรีเมสัน'CAPUT LVIIIm' ฟรี เมสัน 'Our Dear Lady' พระแม่มารี (ฟรีเมสัน)'The Black Virgin' พระแม่มารี (ทวีป ยุโรป และ ทวีปอเมริกา) 'The Illuminatrix' ฟรีเมสัน 'The Queen of Heaven' อารยธรรมเมดิเตอเรเนียน และ เมโสโปเตเมีย และ ยังมีอีกมากมายในทุกอารยธรรมทั่วโลก ซึงชื่อต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นชื่อ ่ ของ พระแม่ หรือเมียของเทพเจ้าสูงสุด ที่พวกเขาบูชากัน ซึ่งนักบวชของพวกเขา จินตนาการขึ้นจากความหมายเชิงนามธรรมที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน เช่น พระแม่แห่งแห่ง ชีวิต พระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ พระแม่แห่งตัณหา พระแม่แห่งความงาม พระ แม่แห่งความรัก พระแม่แห่งสันติภาพ พระแม่แห่งชัยชนะ พระแม่แห่งสงคราม พระ แม่แห่งความหิวโหย พระแม่แห่งความพ่ายแพ้ พระแม่แห่งความแห้งแล้ง พระแม่ แห่งความตายเนือง จากพระแม่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากตานานเทพนิยายซึ่งบอกเล่า ่ ใน สภาพของนามธรรม จึงสามารถนาคาอธิบายทางนามธรรมเหล่านั้นไปสร้างและ ตีความจนกลายเป็นทฤษฏีทาง ฟิสิกส์สมัยใหม่อีกด้วย เช่น อนุภาค พลังงาน
 • 14. 14 กาลเวลา ดอลลาร์ อเมโร ก้าวย่างสู่ความพินาศ สัญลักษณ์ดอลลาร์ $ = ISIS ชื่อของพระแม่แห่งอียิปต์ แม่ของเทพ HORUS เทพเจ้าในรูป เหยียวทีปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา พวกเขาบรรจง ่ ่ นาเทพเจ้าสถิตไว้ในเงินตราของสหรัฐอเมริกา "เงินตราของเราจะถูกแทนที่ด้วย อเมโร และเรากาลังก้าวไปใกล้ถึงความฝัน อันบ้าคลั่งของ U.N. ที่จะสถาปนารัฐบาลโลกหนึ่งเดียว" ที่จะใช้คาว่าถูกแทนที่นนไปผิดเลยเพราะครั้งหนึ่งอเมริกาเคยมีระบบเงินตรา ั้ ที่วางอยู่บนค่าของ เหรียญเงิน และเหรียญทองแต่แล้วระบบเดิมก็ถูกแทนที่ด้วยเงิน กระดาษที่แทนความหมายของการสัญญาว่าจะจ่ายด้วย เหรียญเงินหรือเหรียญทอง ในค่าที่เท่ากันกับในธนบัตร และ ในที่สุด กฏหมายการเงิน ในวันที่ 2เมษายน 1792 ของ รัฐบาลสหรัฐ ทาให้ เงินตราที่เคยมีค่าเท่ากับการสัญญา ถูกแทนที่ด้วยความเป็น หนี้ หรือสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดให้ประชาชนต้องชดใช้ โดยทางอ้อมในรูปของการ จ่าย ภาษี หรือเงินเฟ้อ จากการกู้เงินของรัฐบาล เพือนาไปจ่ายให้กับ Federal ่ Reserve มันไม่ใช่เงินดอลลาร์ ทีวางอยู่บนค่าของทองคาอีกต่อไป ่ ครั้ง หนึ่งกษัตริย์เฮนรี่ของฝรั่งเศษเคยทาลายค่าเงินของตัวเองจนต้องขูดรีด
 • 15. 15 ภาษีจากประชาชนของตัวเองมาแล้ว ในยุคนั้นยังไม่มเี ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ วันนี้พวกเขาจัดการข้อมูลทั้งหมดผ่านคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่ Culpepper, Virginia ค่าเงินถูกแปรผันผ่านตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน แต่ผลลัพท์ที่ได้ก็คอหนี้ ื ที่จะต้องชดใช้ในรูปของภาษีให้แก่ธนาคารกลางเพื่อนาไป ใช้หนี้ให้แก่ Federal Reserve(นายทุนยิว) ไม่ว่าสถานะของเศรษฐกิจจะดีหรือเลวเข้าขึ้นวิกฤต การ รวมระบบเงินตราอเมโรนับเป็นก้าวแรกทีนาเพื่อนบ้านอย่างแคนาดา ่ และแม็กซิโกมา น้อมรับค่าเงินงี่เง่าและบ้าคลั่งนี้ ผ่านคาที่สวยหรูวา สหภาพอเมริกา ่ เหนือแผน การณ์ที่จะแทนที่เงินตราที่แท้จริงของเหรียญเงินและเหรียญทอง ด้วยกับ หนี้ของธนาคารกลาง(ธนาคารชาติ)นับเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่ ที่จะนาพาโลกไปสู่ความ ฝันอันชั่วร้ายของระบอบสังคมนิยมที่จะสถาปนา รัฐบาลโลกหนึ่งเดียว แนวคิดสังคมนิยม การปกครองด้วยผู้นาเผด็จการที่มีอานาจเด็ดขาด เยี่ยง อานาจของพระเจ้ามิใช่สิ่งที่ใหม่ มันดารงอยูมานานนับแต่ปี 1800 พวกมันได้ริเริ่ม ่ ระเบียบการณ์ของพวกมัน ที่จะสถาปนารัฐบาลอันยิ่งใหญ่ทรงพลังด้วยการจากัด ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ การจากัดสิทธิสวนบุคคล การลดค่าเงินกระดาษ การ ่ ควบคุมสินเชื่อ จากสถานความเป็นหนี้ของรัฐบาล เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ แผนการณ์ของพวกเขาซึ่ง แผนการณ์ทั้งหมดทีพวกเขาได้วางเอาไว้นั้นมิใช่อื่นใดเลย ่ นอกจากจะนาไปสู่ ความพินาศของพวกเขาเอง ดังปรากฏในกุรอานซูเราะอัลฮัชรฺ ความว่า [59:14] พวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้า เว้นแต่ในเมืองทีมีป้องปราการ หรือ ่ จากเบื้องหลังของกาแพง การเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากันเองนั้นรุนแรงยิ่งนัก เจ้า เข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่น แต่ (ความจริงแล้ว) จิตใจของพวกเขาแตกแยก กัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ [59:15] (สภาพของพวกเขา) ประหนึ่งอุปมาสภาพของบรรดา (พวกยิว) ก่อนหน้า พวกเขาเพียงเล็กน้อย ซึงพวกเขาได้ลมรสผลร้ายแห่งการงานของพวกเขา และการ ่ ิ้ ลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขา [59:16] ประหนึ่งเช่นชัยฏอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่า จงปฏิเสธศรัทธาเถิด ครั้นเมื่อ
 • 16. 16 เขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว มันจะกล่าวว่า แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่าน แท้จริง ฉันกลัวอัลลอฮ์ พระเจ้าแห่งสากลโลก http://www.gold-eagle.com/editorials_05/kirby062806.html http://www.freemasonrywatch.org/statue_of_liberty.html ...................................................................................... ชุกรี กำริมี กลุ่มอัซซาบิกูน
 • 17. 1 ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 2 ถอดรหัส CERN (ตอนที่ 2) ตราประทับสาคัญของสหรัฐอเมริกา ตราประทับของสหรัฐฯถูกออกแบบโดยฟรีเมสัน มันเป็นสัญลักษณ์ที่มี ความหมาย นอกจากฟรีเมสันแล้วไม่มีใครเข้าใจความหมายของมันได้ เคยมีใครถามตัวเองไหมว่าทาไมต้องมีสัญลักษณ์พีรามิดนี้บนธนบัตร 1 ดอลลาร์ ? พีรามิดเป็นสัญลักษณ์ทน่าหลงใหลดึงดูดใจของฟรีเมสันมาช้านาน เพราะมัน ี่ คือวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาซาตานในหลายอารยธรรมโบราณ จุดเริมต้นของมันย้อน ่ ไปถึง Enoch (นบีอิดรีส ผู้ทอัลลอฮฺสอนให้ใช้ปากกาขีดเขียน และเป็นสถาปนิกคน ี่ แรกของโลก) ภาษาลาติน E Pluribus Unum' ในรูป (อินทรี) แปลความหมายได้วา ‘หนึ่ง ่ เดียวเหนือความหลากหลาย’ ซึ่งเป็นรากฐานของแผนการเพื่อผนึกรวมรัฐและ ระบบเงินตราของโลกให้อยู่ภายใต้ระบอบเดียว โดยมีผู้ปกครองคือกลุมผู้บูชาซาตาน ่ หินก้อนบนสุดยังไม่อาจลงมาประทับ ณ ยอดพีรามิดได้ นัยของความหมายนี้ คือ แผนการนี้ยังไม่อาจบรรลุสู่ความสาเร็จได้ จนกว่าระเบียบโลกใหม่จะถูกสถาปนา ขึ้นปกครอง ประชาคมโลกทั้งมวล
 • 18. 2 เหยี่ยวสยายปีกตัวนี้ มีขนที่ปลายปีกอยู่จานวน 32 เส้น คือตัวเลขของระดับ ขั้นธรรมดาในกลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry โดยมีขนที่แอบแฝงอยู่ที่ชั้นใน มีอยู่จานวน 34 เส้น และ 33 เส้นตามลาดับ ดังกล่าวคือตัวเลขของระดับขั้นชั้นสูงใน กลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry ส่วนหางซึ่งมีขนจานวน 6 เส้น คือตัวเลข ของระดับสภา ผู้บัญชาการของกลุ่ม Scottish Rite Freemasonry ดวงดาวห้าแฉกเหนือหัวของอินทรี เป็นรูปแบบดาวที่ใช้กันโดยทั่วไปในหมู่ นักไสยศาสตร์ ดวงดาวจานวน 13 ดวง ล้อมอยู่ด้วยรัศมี 28 แฉก นัยความหมาย ทางไสยศาสตร์คือการฉ้อฉลคอรัปชั่น และการก่อกบฏ และความเป็นนิรันดร์ ที่หน้าอกอินทรีมโล่ความหมายโดยตรงคือการปกป้องคุ้มครอง ในรูปโล่ที่ด้าน ี บนสุด จะเห็นเส้นนอน 12 เส้น อยู่บนเส้นตั้ง 18 เส้น (6 เส้นประกอบจากเส้น 3 เส้น) นัยความหมายทางไสยศาสตร์คอรัฐผู้ปกครอง และความเป็นทาส ื กรงเล็บทั้งแปด กากิ่งมะกอกที่มีผล 13 ผล และใบ 13 ใบ กับลูกศร 13 ดอก กิ่งมะกอกและผลของมันคือ ความสันติภาพและผลของมัน ลูกศรคือสงครามและ ความแข็งแกร่งของกองทัพ กงเล็บทั้งแปดคือความหมายของการเริ่มต้นสร้างสรรค์
 • 19. 3 สิ่งใหม่ ด้วยการบีบบังคับเพื่อสถาปนารัฐขึนปกครองเหนืออานาจการปกครองรูป ้ แบบเดิมโดยใช้พลังอานาจ รัฐบาลใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นนี้ แน่นอนอย่างที่สุด ถูกบงการโดยกลุ่มอิลลูมิเนติ เบื้องหลังโล่ที่ปกคลุมหางทั้งเก้า หมายถึง การชี้นาและการควบคุม เก้าคือ ความหมายของการสิ้นสุด ถูกใช้คู่กับความหมายของหางทั้งเก้า ความหมายคือด้วย การชี้นาและการควบคุมบงการเท่านั้นที่จะนาไปสู่การสถาปนารัฐบาลใหม่ สรุปคือ พลังอานาจที่เกิดจากการครอบงาด้วยอานาจของซาตาน ที่เข้า ควบคุมบงการและกาหนดแนวทาง บรรดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาไม่ได้มเี พียงแค่กลุมเมสันเท่านั้น แต่พวกเขาได้รับ ่ การสนับสนุนจากผู้บรรดาผู้ดีในยุโรปซึ่งช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถสถาปนา ประเทศใหม่นี้ขึ้นมาได้ ด้วยวัตถุประสงค์อันจาเพาะ และแปลกประหลาด โดยรู้กัน ในกลุ่มคนส่วนน้อย (Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, pp. XC and XCI) กลุ่มที่ดาเนินการในยุโรปนี้เรียกตัวเองว่าอิลลูมเิ นติ พวกเขาใช้อเมริกา ประกาศตัวเป็นผูสถาปนาระเบียบโลกใหม่ วัตถุประสงค์นี้เองที่เป็นที่รู้กันเพียงส่วน ้ น้อยในระดับขั้นสูง ๆของฟรีเมสัน (ค้นคว้าเพิมเติมได้ที่ http://forums.islamicawakening.com/f18/americas- ่ leaders-take-part-satan-worship-133/) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระเบียบโลกใหม่กับการบูชาซาตานมีความเชื่อมโยง กันอย่างชัดแจ้ง
 • 20. 4 เหนือพีรามิด Annuit Coeptis คาประกาศการก่อกาเนิด หรือ การสร้างสรรค์ ใต้พีรามิด Novus Ordo Seclorum ระเบียบคาสั่งการใหม่ของยุคสมัย นาวลีในภาษาลาตินทั้งสองมาต่อกัน Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum Anouncing the birth of the New World Order คาประกาศการก่อกาเนิดของระเบียบโลกใหม่ ในยอดสามเหลียมของพีรามิด มีรูปดวงตาทีกาลังมองออกไปสูทุกสิงซึ่งกาลัง ่ ่ ่ ่ ส่องแสงประกาย แสดงถึง การบูชาลูซิเฟอร์ (อิบลีส) ผู้นาแสงสว่างมาให้ พีรามิดมี 13 ชั้นก็ไม่ใช่ความบังเอิญ อิลลูมเนติคือกลุ่มของสายสัมพันธ์ทาง ิ สายเลือดทั้ง 13 ของชาวยิว (เขาเชื่อว่ายิวไม่ได้มีแค่ 12 เผ่า) ผู้ก่อตั้งและแกนนา แผนการสมคบคิดกันอย่างลับ ๆ ใต้พีรามิดมีอักษร MDCCLXXVI มันคือวันที่ในภาษาละตินวันที่ 1 May 1776 เป็นวันสาคัญวันหนึ่งใน หน้าประวัติศาสตร์ของกลุ่มอิลลูมิเนติ หรืออเมริกาใช้ศาสนาซาตาน
 • 21. 5 คนใหญ่คนโตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุมวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยาเกรงต่อ บางสิ่ง พวกเขาทราบดีว่ามีพลังอานาจบางอย่าง ทีละเอียดอ่อน ทีป็นแบบแผน ที่ ่ ่ ทาการตรวจตรา ทีผนึกรวม ทีสมบูรณ์ ทีครอบคลุม มันจะไม่สั่งการด้วยปากของมัน ่ ่ ่ เอง ดังคากล่าวของ Woodrow Wilson เรื่องเสรีภาพใหม่ในปี 1913 Svali เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง การสะกดจิต(mind control)ของอิลลูมินาติไว้ ว่า โดยรอบวอชิงตันดีซี มีการล้างสมองผู้คนอยู่มากมาย พวกเขาบ่มเพาะสอนสั่งให้ ผู้คนกลายเป็นนักฆ่า สงครามเป็นประดิษฐ์กรรมของอิลลูมินาติที่ใช้เพือทาให้ อารย ่ ธรรมต่างๆอ่อนแอลง และสร้างรัฐบาลโลกเข้าปกครองทั้งหมดในนาม New World Order เราต้องเฝ้ามองและสังเกตุการณ์สิ่งต่างๆรอบตัวเสียใหม่ อิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังกลุ่มเคลื่อนไหวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง ศตวรรษที18-20 ด้วยการสร้างอาณาจักรที่นาหวาดกลัว โดยการล่าอาณานิคมของ ่ ่ อังกฤษและฝรั่งเศส นายธนาคารใช้อานาจเงินทุนของพวกเขาแพร่กระจายสู่ผู้นอม ้ รับอุดมการณ์ซาตานของพวกเขา พวกเขาผูกขาดอานาจการให้สินเชื่อ และสิทธิของ รัฐบาลต่างๆในการใช้เงินตรา พวกเขาต้องการควบคุมโลกทั้งหมดเพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ทพวกเขาจะได้รับจากตลาดทุน และบริษัทข้ามชาติของพวกเขา ี่
 • 22. 6 อิทธิพลของพวกเขาในหน้าประวัติศาสตร์โลกสามารถพบเห็นได้จากสิงที่เกิด ่ ขึ้นกับ สัญลักษณ์ดวงดาวสีแดง ซึ่งทราบกันในชื่อ ดาวของเดวิด Fritz Springmeier ได้ทาการค้นคว้าวิจัยและพบว่า ดาวแห่งเดวิดนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชาวยิว จนกระทั่งตระกูล Rothschilds ได้นามันมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจาในปี 1822 ในฐานะผู้นาชาวยิว(ไซออนิสต์) ทว่าชาวยิวอาจไม่ทราบเลยว่า Rothschilds บูชา ซาตาน ด้วยตราสัญลักษณ์นี้ แฉกเช่นที่พวกเขาเชื่อว่านบีสลัยมานบูชาเทพเจ้าแห่ง ุ ดวงดาวที่ชื่อ Astoreth mother goddess ก่อนที่จะรูสึกคับข้องใจ ตราสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา ก็เป็นหนึ่งใน ้ สัญลักษณ์ของ เมโซนิกเช่นกัน Eustace Mullins กล่าวว่าด้านบนของปิรามิด หายไปแสดงให้เห็นว่าการทางานของพวกเขาจะยังไม่สิ้นสุดวาระ ดวงตาแสดงถึง สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวาล ตามแนวคิดของพวก คาบาลิสต์ มันถูกล้อมด้วย สามเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเวทย์มนต์ไสยศาสตร์ ซึ่งก็คอซาตาน ผู้ทรยศฝ่าฝืน ื (The Curse of Canaan, 141) "Novo Ordo Seclorum" มีความหมายว่า คาสั่ง การใหม่ต่อโลก Mullins กล่าวว่าผู้นานายธนาคารสากล ถูกบงการโดย ฟรีเมสัน ตั้งแต่ปี 1776 ฟรีเมสันถูกนาเสนอต่อผู้นาของรัฐบาลต่างๆที่เกิดจากการก่อกบฏเพื่อ กู้เอกราชทั่วโลก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูควบคุมบริหารเหนืออานาจที่แท้จริงของ ้ รัฐบาลเหล่านั้น
 • 23. 7 ฟรีเมสันจะถูกนาเสนอให้เป็นศาสนาใหม่ของโลก พวกเราทุกคนต่างพบเห็น ผู้คนถูกศาสนานีล้างสมองอยูทุกๆวัน พวกเขานาเสนอจารีตวิถีการดาเนินชีวิต ที่ฝ่า ้ ่ ฝืนของพระเจ้า ผ่านสื่อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง ทราบว่า ฟรีเมสันเป็นศาสนาทีเ่ ชื่อว่า ลูซเิ ฟอร์ (อิบลีส) คือพระเจ้าแห่งแสงสว่างของ ปัญญา(วิทยาศาสตร์) พระเจ้าแห่งคุณธรรมทีคิดกันเอาเอง (ปรัชญา) ผู้ต่อสู้ดิ้นรน ่ ให้มนุษย์หลุดพ้น จากการกดขี่โดยกฏหมายพระเจ้าของศาสนจักร ซึ่งพวกเขาถือเป็น พระเจ้าแห่งความมืดบอด โง่เขลา และความเลวร้าย มันเป็นสังคมลับที่ตองการ ้ สมัครพรรคพวก ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างมืดบอดโดยทีไม่รู้ถึงสิ่งที่มันหลอกลวง ่ ปิดบังอาพรางความจริง (deception) ทาให้เข้าใจผิดด้วยการตีความหมายศาสนา ของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงให้เป็นอื่น มันสอนสังให้ผู้คนไม่อดทนต่อความขัดแย้งของ ่ ศาสนาต่างๆ คอยยุแยงให้ผู้คนละทิ้งศาสนาทังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เลิกนับถือ ้ ศาสนา และยอมรับความเป็นสากลในแบบของพวกเขาซึ่งหมายถึงความไม่เป็นศา สนิกชนของศาสนาหนึ่งศาสนาใด (Quotes from Masonic Texts from Gary Kah, En Route to Global Occupation pp.120-140) ตัวอย่างสารที่พวกมันสือ ่
 • 24. 8 ออกมาในโปสเตอร์นสื่อความคิดความต้องการของมันได้เป็นอย่างดี Transformers ี้ (ผู้แปรเปลียนพลิกผัน) Revenge of the fallen (การชาระแค้นของผู้ร่วงหล่น- ่ ซาตาน) ................................................................... ชุกรี การิมี กลุ่มอัซซาบิกูน
 • 25. ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 3 รอยลัทธิซาตาน กับ ไสยศาสตร์ในเมืองไทย ถ้าเอ่ยถึงอิลลูมิเนติหรือฟรีเมสัน คนก็มักนึกถึงในเชิงการเมืองว่าเป็นสมาคม ลับที่เข้าไปแทรกแซงอยูทั่วโลก แต่ว่าในความเป็นจริง เราต้องไม่แยกระหว่างศาสนา ่ ความเชือและการเมืองออกจากกัน ่ ทั้งนี้หากเอ่ยถึงอิลลูมิเนติและฟรีเมสันแล้ว จะต้องราลึกเสมอว่าพวกเขาเป็นลูกหลานชาวยิว และพวกเขาบูชาชัยฏอน (ซาตาน) ชาวยิวนั้นต้องยกให้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชาไสยศาสตร์ เพราะไสยศาสตร์ทั่วโลก ก็เป็นวิชาที่ศึกษาสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบร่าโบราณ ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากชาวยิว ธงชาติอิสราเอลรูปดาว 6 แฉกนั้น เป็นสัญลักษณ์ของชาวยิว มันเป็น สัญลักษณ์ของผู้บูชาชัยฏอนและเครื่องหมายทางไสยศาสตร์ ซึ่งชาวยิวเชื่อว่าเป็น สัญลักษณ์แห่งนบีสุลยมาน (โซโลมอน) ั ทั้งนี้เพราะฮารูตและมารูตได้นาวิชาไสยศาสตร์มาสอนแก่มนุษย์ แต่ชาวยิวได้ เข้าใจผิดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าไสยศาสตร์เป็นวิชาที่ถูกสอนโดยนบีสุลัยมาน เพราะท่านมีความสามารถพิเศษที่มนุษย์ทั่วไปไม่มี ซึ่งอัลลอฮฺได้ชี้แจงตอบโต้ในเรื่อง นี้ว่า “และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุลัยมานอ่านให้ฟัง และสุลัยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่ แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธ การศรัทธา โดยสอนประชาชนซึ่งวิชาไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มะ ลาอิกะฮฺทั้งสอง คือฮารูตและมารูต ณ เมืองบาบิล(บาบิโลเนีย) และเขาทั้งสองจะ ไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่า แท้จริงเราเพียงเป็นผู้ทดสอบเท่านั้น ท่านจง อย่าปฏิเสธการศรัทธาเลย แล้วเขาเหล่านั้นก็ศึกษาจากเขาทั้งสอง สิ่งที่พวกเขา จะใช้มันยังความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขา และพวกเขาไม่อาจทา ให้สิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้ นอกจากด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺเท่านั้น และ
 • 26. พวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขา และมิใช่เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริง นั้นพวกเขารู้แล้วว่าแน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น ในปรโลกก็ย่อมไม่มส่วนได้ใด ๆ และ ี แน่นอนเป็นสิ่งที่ชั่วช้าจริง ๆ ที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้น หากพวก เขารู” (ความหมายอัลกุรอาน 2:102) กล่าวคือ ไสยศาสตร์คอวิชาที่มะลาอิกะฮฺ ้ ื (Angel) ฮารูตและมารูตนามาเพือทดสอบมนุษย์ว่าจะรับหรือไม่รับวิชาที่ชั่วช้านี้ แต่ ่ แล้วชาวยิวก็รับวิชานั้นมาโดยการสอนของชัยฏอน จริง ๆแล้วความสามารถของท่านนบีสุลัยมานนั้นไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็น มุอฺญิซะฮฺ ปาฏิหาริยที่อัลลอฮฺได้มอบแก่บรรดารอซูลแต่ละคน ซึงอัลลอฮฺจะช่วย ์ ่ ให้มีสิ่งเหนือกฎธรรมชาติที่พระองค์สร้างไว้เป็นบางครั้งบางคราว แต่สาหรับนบีสุลัย มานนั้น ท่านได้รับสิงพิเศษมากที่สุดคือ สามารถกระทาสิ่งเหนือกฎธรรมชาติได้ ่ ตลอดไม่วาจะคุมฟ้าคุมฝน การใช้ญิน การคุยกับสัตว์ ฯลฯ ่ สิ่งเหล่านั้นเป็นอานาจพิเศษทีแตกต่างจากไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิง เพราะไสย ่ ศาสตร์หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ญินให้ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ไม่ว่าจะคุ้มครอง ตนเอง, ทาร้ายผูอื่น, รักษาโรค, แก้ไสยศาสตร์, ทาเสน่ห์) โดยมีเงือนไขว่าต้องทาสิ่ง ้ ่ ที่เป็นกุฟรฺก่อน ซึ่งจะมีขั้นมีตอนตามเงือนไขทีญินต้องการ ่ ่ การทาไสยศาสตร์นั้น ทั้งผูทาและผู้ที่มีวชา ไม่จาเป็นจะต้องมีความรู้ ้ ิ เกี่ยวกับญินเลย (และโดยมากทั้งคนทาและหมอไสยศาสตร์ก็มักเป็นคนที่ไม่มความรู้ ี ในอากีดะฮฺที่ถูกต้อง) จะเห็นได้ว่าคนแถบบ้านเรา อย่างคนไทยและคนเขมร ก็เชื่อใน เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เข้าใจผิดว่าวิญญาณคนตายมีอานาจและกลับมาได้ ไม่ รู้จักญินและชัยฏอนเลย แต่เขาก็สามารถทาไสยศาสตร์ได้ โดยหากมีคาถา มียันต์ มี กระบวนการทาที่ตรงเงือนไขของมันแล้ว ก็จะได้รับอานาจไสยศาสตร์ทันที ่ จะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นชีริก เป็นกุฟรฺ ซึ่งสาหรับโลกมุสลิม พิธี ทางไสยศาสตร์ก็ต้องทาสิ่งที่เป็นการปฏิเสธเช่นเดียวกัน เช่นการเขียนอัลกุรอานด้วย เลือดประจาเดือน หรือการลบหลูอัลกุรอานด้วยวิธีการต่าง ๆของหมอไสยศาสตร์ ่ การมีเครื่องรางของขลัง ว่ากันว่าไสยศาสตร์ที่แรงที่สุดนั้นอยู่ที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็น แหล่งอวิชชาโบร่าโบราณของชาวยิว
 • 27. สาหรับการครองโลกของอิลลูมิเนตินั้นก็พึ่งพาอานาจของชัยฏอนเช่นกัน เพราะคนกลุมนี้จะมีพิธกรรมบูชาชัยฏอน ่ ี สัญลักษณ์ของพวกเขาก็มักจะอิง ประวัติศาสตร์บาบิโลนและอียิปต์ ถึงแม้ในนิยายหรือภาพยนตร์จะบอกว่าอิลลูมิเนติหรือกลุ่มบูชาวิทยาศาสตร์ และปฏิเสธศาสนาก็ตาม นั่นคือข้อมูลทีคลาดเคลื่อน เพราะจริง ๆแล้วลัทธิวัตถุนิยม ่ (ไม่เชื่อในพระเจ้า) เป็นกระแสค่านิยมที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อล้างสมองผู้คน เท่านั้นเอง ความจริงแล้วบรรดาแกนนาของสาขาต่าง ๆ แม้กระทั่งแกนนา คอมมิวนิสต์ (ที่ว่ากันว่าไม่เชื่อเรื่องเร้นลับเลย) ก็เข้าร่วมพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ แบบอิลลูมิเนติทั้งสิ้น เป็นที่น่าแปลกว่าสัญลักษณ์ของลัทธิซาตานที่บรรดาผู้นาโลกหลายคนสังกัด นั้น กลับปรากฏในบรรดาผู้นาทางการเมือง ผู้นาทางความคิดของประเทศไทยเรา ด้วย
 • 28. บิล คลินตัน สมาชิกฟรีเมสัน อดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นทูตประจา ชาติ จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช สมาชิก Skull and Bone (ฟรีเมสัน) อดีต ประธานาธิบดี ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และผูจัดตั้งม็อบเสื้อแดง ้
 • 29. สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดตั้งม็อบเสื้อเหลือง จาลอง ศรีเมือง อดีตผู้จัดตั้งม็อบสมัยพฤษภาทมิฬ ปัจจุบันเป็นแกนนา ม็อบเสือเหลือง ้ เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดฟันธงได้ว่ามันเกี่ยวพันกับนักการเมืองไทยอย่างไร แต่ เราสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้หลายกรณี เช่น 1. พวกเขาอาจเป็นสมาชิกหรือถูกบง การโดยทางลับ หรือ 2. พวกเขาเพียงแต่เลียนแบบนักการเมืองตะวันตกที่เป็นฟรีเม สันเพียงเท่านั้น หรือ 3. เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาเคยทาไสยศาสตร์ทั้งจากหมอดู และจากพระ ฉะนั้นเหล่านี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากหลังจากการทาไสยศาสตร์
 • 30. ไม่แต่เพียงเท่านั้น ในเมืองไทยเราก็มีสญลักษณ์ไสยศาสตร์ ของฟรีเมสัน ั ปรากฏให้เห็นทางหน้าจอทีวี สือมวลชน และองค์กรต่างๆ และแสดงออกมาในรูป ่ สัญลักษณ์มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณเป็นต้นมา โลโก้กระทรวงวัฒนธรรม คบเพลิงแห่งปัญญา และทรงสามเหลียม ่ โลโก้กระทรวงวิทย์ ทรงสามเหลี่ยมและดวงตะวัน หากสองกระทรวงนีโดยบงการจริงผู้คนก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมจิตใจและ ้ ความคิดโดยสมบูรณ์
 • 31. โลโก้ช่อง 9 เป็นรูปดวงตา โลโกช่อง7 ดาวหกแฉก สัญลักษณ์การบูชาชัยฏอน ของอิลลูมิเนติ
 • 32. โลโก้ช่อง ไทยพีบีเอ็ส มีทั้งรูป 3 เหลี่ยม (นามธรรมของพีรามิด) ทั้งรูปนกอินทรี และวงแหวนสามวงของ ดาวเสาร์ saturn มาจากsatan โลโก้รายการ แฟนพันแท้ สัญลักษณ์ลทธิซาตาน สอนให้คนเก่งต้องหยิงผยองเยียง ั ่ ่ อิบลีส โลโก้ สคบ. เป็นรูปพีรามิดและดวงตา สมาคมที่คุ้มครองดูแลเหล่าสาวกของลัทธิ บริโภคนิยม โลโกพรรคของพวกเสือแดง (ทักษิณ) ปิรามิดยังคงอยูเ่ สมอมา ้
 • 33. เอเอสทีวี และ NBT (สังเกตที่ตัว A และตัว N) ปิรามิดและดวงตะวัน ทั้งสองกลุมเปรียบประหนึ่งปีกสองข้างที่กระพือให้พญาอินทรีทะยานไปจับ ่ เหยื่อ เป็นที่รู้กันว่าฟรีเมสันนั้นได้คุมทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬาและการบันเทิง รายการบิกบราเทอร์ ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของ อเมริกาทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วเป็นเครือข่ายฟรีเมสัน สาหรับในเมืองไทย เหล่านี้คือ ผลิตผลของกลุ่มนายทุนผู้มีอานาจสั่งการ พวกเขาเข้าซื้อหุ้นหรือให้เงินและ เงินทุนในทางลับ เพื่อให้สื่อ สถาบัน องค์กรเหล่านี้เผยแพร่อดมการณ์ล้างสมอง ุ มวลชน ให้เข้าเป็นพลพรรคในลัทธิบริโภคนิยม วัตถุนิยม เงินคือพระเจ้า เพื่อล้าง สมองและนาเสนออบายมุขต่างๆ ซึ่งบ่อนทาลายวิถีคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดี ของพลเมืองชาวไทย ซึ่งอยู่ในแผนการณ์เพื่อตระเตรียมให้เกิดการปฏิวัติขึ้น เป็น แผนการเดิมๆของยิวไซออนิสต์ แต่ก็เป็นปฏิบัติการที่ได้ผลมาตลอด
 • 34. สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่างกลุม นปช. (แนวร่วม ่ ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ) ก็ใช้เสื้อสีแดง ซึ่งก็เป็นสีทฟรีเมสันใช้ใน ี่ ประเทศต่างๆในการใช้กาลังมวลชนก่อการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลหรือโค่นล้มกษัตริย์ มาดูทางฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย ก็มีสโลแกน “การเมือง ่ ใหม่” ซึ่งดูคล้ายสโลแกน “New world order” อีกทั้งรายการ “ยามเฝ้าแผ่นดิน” ก็ใช้สัญลักษณ์ของฟรีเมสัน และแม้กระทั้งโลโก้ประจากลุ่มพันธมิตรฯ ก็ปรากฏสัญลักษณ์ฟรีเมสันเช่นกัน
 • 35. สัญลักษณ์พรรคการเมืองใหม่ผลิตผลของกลุ่มพันธมิตร รูปมือต่อกันนั้นแสดงถึงความหมาย “ภราดรภาพ” ซึ่งเป็นฉายาของอิลลูมิ เนติ อีกทั้งรูปนก รูปดาว และดวงอาทิตย์ซึ่งหมายถึง ‘แสงสว่างแห่งปัญญา’ จะ เห็นได้ว่าแทบจะครบเครื่อง รวมสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์ที่กลุมอิลลูมินาติและฟรีเม ่ สันใช้ในตัวโลโก้ทั้งหมด ที่ปรากฏเหล่านี้จะมีคาตอบอย่างไร ? หรือเราจะตั้งข้อสันนิษฐานแบบอ่อน ๆ ว่า ผูออกแบบนั้นเป็นผู้ที่เพียงนิยมชื่นชอบฟรีเมสันเท่านั้น ซึ่งผ่านการกระบวนการ ้ ล้างสมองของสือต่างๆโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกวิธีการนี้ว่า subliminal ่ ขอบเขตต่าสุดของการรับรู้โดยจิตใต้สานึกที่นาไปสู่พฤติกรรมหรือการแสดงออกโดย ไม่รู้ตัว ที่น่าฮือฮาไปกว่านั้น เหตุการณ์ที่เราทราบกันดีนั่นก็คือ กรณีการลอบยิงนาย สนธิ ลิ้มทองกุล เป็นการยิงด้วยอาวุธสงคราม แต่ทว่าคนในรถรวมถึงตัวนายสนธิ
 • 36. กลับรอดตายมาได้ จึงทาให้เครืองรางที่นายสนธิแขวนนั้น ได้รับความสนใจจากคน ่ ไทยที่นยมพระเครื่อง อีกทั้งยันต์ที่แปะกระจกรถนั้น ถูกนามาโฆษณาขายตาม ิ หนังสือพิมพ์ ยันต์ที่ติดกระจกหน้ารถของนายสนธินั้นมีชื่อว่า “ยันต์ดาวสุริยะ” ของ ‘หลวงปู่พุทธะอิสระ’ ช่างน่าตกใจเหลือเกินว่า สัญลักษณ์ของยันต์นี้เป็นรูปดาว 6 แฉกของยิว และสุริยะหรือดวงอาทิตย์นั้นก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฟรีเมสัน นั่น หมายความว่า สัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์เหล่านี้ก็แพร่ขยายมาที่เมืองไทยเช่นกัน และหลวงปู่รูปนี้ก็มีวิชาไสยศาสตร์ระดับสากลเลยทีเดียว ? รถของนายสนธิ (ถ่ายเมือเหตุการณ์ถูกลอบยิง) มียันต์ดาวสุริยะแปะที่กระจก ่ หน้า
 • 37. โฆษณาแจกยันต์ดาวสุรยะบนหน้าหนังสือพิมพ์ ิ ดวงอาทิตย์ มีดาว 6 แฉก และเครื่องหมายสวัสดิกะ ปรากฏสัญลักษณ์อิลลูมิเนติ แบบครบเครื่อง นายสนธิ, ฟรีเมสัน และชัยฏอน มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร ? ยังไม่มีคาตอบ อย่างไรก็ตามเป็นที่ตองจับตาและติดตามความคืบหน้าต่อไป ว่าคนกลุ่มนี้มีบทบาท ้ อย่างไรต่อประเทศไทยบ้าง จริงอยู่วาสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นกระบอกเสียงให้โลกมุสลิมมาตลอด ยามที่ ่ สหรัฐชักชวนประเทศต่าง ๆให้รุมกินโต๊ะมุสลิม นายสนธิก็ออกมาปกป้องฝ่ายมุสลิม และตอบโต้สหรัฐ ส่วนไกรศักดิ์ ชุณหวัน และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ก็เป็นกระบอกเสียง ให้มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้มาตลอด ทั้งสถานการณ์ทมุสลิมถูกอุม จนถึงถูกเข่น ี่ ้ ฆ่าที่กรือเซะและตากไบ แต่กระนั้นก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมจะเห็นดีเห็นงาม
 • 38. กับอุดมการณ์ทั้งหมดของพวกเขา หรือสนับสนุนทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขา เพราะทิศทางการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้น เป็นแนวทางของลัทธิฟรีเมสัน (ทั้งแนว คอมมิวนิสต์และแนวประชาธิปไตย) สาหรับสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์ ยันต์ และเครื่องรางของขลังในเมืองไทยนัน ้ ก็มักเหมือน ๆกันกับของยิวและสากล สิ่งเหล่านี้ทาให้เราทราบร่องรอย ประวัติศาสตร์และการทางานของชัยฏอนได้เป็นอย่างดี
 • 39. จะเห็นได้ว่าทั้งยันต์และทั้งจตุคามนั้นจากภาพข้างต้นนั้น ก็หนีไม่พ้นรูป 3 เหลี่ยมพีรามิด และดวงอาทิตย์แผ่รศมี ั สิ่งเหล่านีไม่ได้ให้คณแก่ผู้ยึดถือ แต่มันกลับให้โทษกับเขา นาเขาสู่หายนะแห่ง ้ ุ การลงโทษในนรก ส่วนสาหรับชาวเราผู้ที่ปฏิเสธมันก็ไม่ต้องมีความกลัวใด ๆ พลังแห่งไสยศาสตร์หรือจะสู้พลังแห่งอีมานศรัทธา ? พลังแห่งชัยฏอนหรือจะสู้พลังแห่งอัลกุรอาน ? พลังแห่งอิลลูมิเนติหรือจะสู้พลังแห่งมุสลิมผูภักดีต่ออัลลอฮฺ ? ้