SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADITS
PERIODISASI HADITS
PERIODE PERTAMA (MASA
RASUL & KHULAFA AL-RASYIDIN)
PERKEMBANGAN KITAB-
KITAB HADITS
KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD
KE I H.
KITAB-KITAB SHAHIH
SELAIN BUKHARI MUSLIM
RASUL & KHULAFA AL-RASYIDIN)
PERIODE KE DUA (MASA
PENGUMPULAN HADITS)
PERIODE KETIGA PENTASHIHAN
HADITS DAN PEMILAHANNYA)
PERIODE KEEMPAT MASA
TAHDZIB PASCA ABAD KEEMPAT
HIJRIAH
KE I H.
KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD
KE II H.
KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD
KE III H.
KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD
KE IV H.
PERIODISASIHADITS
Periode Pertama : Masa turunnya wahyu dan pembentukan
hukum serta dasar-dasarnya (dari diangkatnya nabi s/d
wafatnya beliau 11 H. )
Periode Kedua : Masa membatasi Riwayat (masa Khulafa al-
Rasyidin)
Periode Ketiga : Masa berkembangnya riwayat dan
perlawatan ke kota-kota untuk mencari hadits, yaitu masa
sahabat kecil dan tabi’in besar (41 H. – akhir abad pertama
Hijriah)
Periode keempat : Masa pembukuan hadits (dari permulaan
abad kedua Hijriah s/d akhir abad kedua)
ِِPERIODISASIHADITS
Periode keempat : Masa pembukuan hadits (dari permulaan
abad kedua Hijriah s/d akhir abad kedua)
Periode Kelima : Masa pentashhihan hadits dan seleksi
hadits (awal abad ketiga s/d akhir abad tsb. )
Periode Keenam : Masa menapis kitab-kitab hadits dan
menyusun kitab-kitab Jami’ yang khusus (dari abad keempat
s/d jatuhnya Bagdad th. 656 H.
Periode Ketujuh : Masa membuat syarah, membuat kitab-
kitab takhrij, mengumpulkan hadits-hadits hukum dan
membuat kitab-kitab jami’ yang umum serta membahas
hadits-hadits zawa-id (Th. 656 H. s/d dewasa ini )
PERIODE PERTAMA
( MASA RASUL & KHULAFA AL-RASYIDIN )
1. Hafalan Saja
2. Tidak boleh ditulis karena ditakutkan tercampur dengan al-Quran, pada
saat itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menghafal ayat-ayat
dan memerintahkan untuk menulisnya
!! !!!!!! !!!!!!! !!! !!! !! !! !!!! !!!!!!! !!! !!!!!!! !!!
3. Beberapa sahabat ada yang menulisnya secara diam-diam, diantaranya
Ibn Umar Ra, catatan Abdullah Ibn Amr ibn ‘Ash al-Shadiqah, Ali bin Abi
Thalib berisi hukum-hukum diyat yang ditanggung keluarga, Anas bin
Malik juga mempunyai catatan. Artinya larangan nabi berlaku bagiMalik juga mempunyai catatan. Artinya larangan nabi berlaku bagi
umum dan membolehkan bagi mereka yang sudah dapat mengetahui
mana ayat Quran dan mana hadits Nabi.
! ! !!! !!! !!!! !!! !! !!!!!!!!!! ! !!!! !!!!!!! !!! !! !
4. Di zaman Abu Bakar dan Umar ibn Khattab menyedikitkan periwayatan
hadits
5. Dalam menerima hadits Abu Bakar dan Umar mengharuskan adanya
saksi sedangkan Ali ibn Abi Thalib mengisyaratkan adanya Sumpah
6. Di zaman Utsman para sahabat kecil mulai melakukan perlawatan ke
berbagai daerah untuk mengumpulkan hadits, namun setelah wafatnya
Utsman dan pertikaian internal umat Islam setelahnya berdampak pada
munculnya hadits-hadits Maudhu’ (palsu )
Periode Ke Dua (Masa Pengumpulan Hadits)
• Ketika masa khalifah Umar Ibn Abdul Aziz ( 99-101 H ) beliau memerintahkan gubernurnya di Madinah
untuk mengumpulkan hadits-hadits nabi Saw, karena beliau melihat adanya :
• Konflik internal di kalangan umat Islam
• Kekhawatiran beliau akan lenyapnya hadits
• Tersebarnya para sahabat keberbagai daerah Islam
• Banyaknya bermunculan hadits-hadits palsu
• Maka dimulailah pengumpulan hadits, namun pada masa ini belum dapat dipilah mana hadits nabi dan mana
fatwa sahabat dan Tabi’in
Tokoh-tokoh pada masa ini :
• Al-Zuhry
• Ibn Jarih (w. 150 H. ) Mekkah• Ibn Jarih (w. 150 H. ) Mekkah
• Ibn Ishaq ( w. 151 H ) Madinah
• Imam Malik ( w. 179 H. ) Madinah
• Al-Rabi’ ibn shabih ( w. 160 H. ) Bashrah
• Sufyan al-Tsaury ( w. 161 H ) Kufah
Beberapa kitab kumpulan hadits pada masa ini :
• Muwatha’ Imam Malik atas anjuran Khalifah al-Manshur ( 1.720 hadits )
• Musnad Syafi’I beliau menulis seluruh hadits pada kitab al-Umm
• Mukhtaliful Hadits karya Imam Syafi’I yang berisikan cara-cara menerima hadits sebagai hujjah dan
menjelaskan cara-cara mengkompromikan hadits-hadits yang nampaknya kontadiksi antara satu dengan
yang lainnya
• Al-Jami’ Imam Abdur Razaq ( w. 211 H )
• Mushnaf Syu’bah ibn Hajjaj ( w. 160 H )
1. Pada masa ini sudah dibedakan antara Hadits dan Fatwa-fatwa
Sahabat dan Tabi’in
2. Ada yang meriwayatkan hadits pada mushnafnya tanpa
membedakan antara yang Shahih dan yang tidak
3. Ada pula yang hanya mengumpulkan hadits Shahih saja, seperti
yang dilakukan oleh Imam Bukhary yang diikuti oleh Imam Muslim
PERIODE KETIGA
(PENTASHIHAN HADITS DAN PEMILAHANNYA)
yang dilakukan oleh Imam Bukhary yang diikuti oleh Imam Muslim
4. Kitab-kitab hadits yang terkenal pada masa ini, ialah :
•Shahih Bukhary
•Shahih Muslim
•Sunan Abu Daud
•Sunan al-Nasa’I
•Jami’ al-Turmudzy
•Sunan Ibn Majah
•Musnad Imam Ahmad
Periode ini adalah periode pembatas antara para Mutaakhirin dari perawi
hadits dengan para Mutaqaddimin, para Mutakhirin adalah sarana bagi para
Mutaqaddimin di dalam pengumpulan dan penulisan hadits
Kitab-Kitab yang terkenal pada masa itu, adalah :
1. Ma’ajim al-Tsalatsah (al-Kabir, al-Shagir, al-Aushat) Imam al-Thabrany
(w.360 H.)
2. Sunan al-Darul Quthny ( w. 321 H. )
PERIODE KEEMPAT MASA
TAHDZIB PASCA ABAD KEEMPAT HIJRIAH
2. Sunan al-Darul Quthny ( w. 321 H. )
3. Shahih Abi ‘Awanah Ya’qub ibn Ishaq ( w. 354 H. )
4. Shahih Ibn Abi Khuzaimah Ibn Ishaq ( w. 316 H.)
5. Al-Mustadrak al-Hakim
Masa pengumpulan hadits dari lisan perawi dan meneliti Sanad,
menerangkan keshahihan hadits dan illatnya hampir selesai seiring dengan
berakhirnya abad keempat sebagaimana redupnya pelita ijtihad, dan para
Muslimun hanya mengandalkan taqlid saja dalam hal agama
Kitab-Kitab yang muncul setelah abad ini merupakan hasil dari Tahdzib,
yaitu mengumpulkan dan menghafalkan kitab-kitab yang ada dan memeriksa
sanadnya yang telah ada di dalam kitab-kita yang terdahulu
PERKEMBANGAN KITAB-KITAB HADITS
 AA.. CaraCara penyusunanpenyusunan kitabkitab--kitabkitab haditshadits..
DalamDalam penyusunanpenyusunan kitabkitab--kitabkitab haditshadits parapara ulamaulama menempuhmenempuh caracara--
caracara antaraantara lainlain ::
1.1. PenyusunanPenyusunan berdasarkanberdasarkan babbab--babbab fiqhiyahfiqhiyah,, mengumpulkanmengumpulkan
haditshadits--haditshadits yangyang berhubunganberhubungan dengandengan shalatshalat umpamanyaumpamanya
dalamdalam babbab alal--shalahshalah,, haditshadits--haditshadits yangyang berhubunganberhubungan dengandengandalamdalam babbab alal--shalahshalah,, haditshadits--haditshadits yangyang berhubunganberhubungan dengandengan
masalahmasalah wudhuwudhu dalamdalam babbab alal--wudhuwudhu dandan sebagainyasebagainya.. CaraCara iniini
terbagiterbagi duadua macammacam ::
DenganDengan mengkhususkanmengkhususkan haditshadits--haditshadits yangyang shahihshahih sajasaja,,
sepertiseperti yangyang ditempuhditempuh oleholeh ImamImam BukhariBukhari dandan MuslimMuslim..
DenganDengan tidaktidak mengkhususkanmengkhususkan haditshadits--haditshadits yangyang shahihshahih ((asalasal
tidaktidak munkarmunkar ),), sepertiseperti yangyang ditempuhditempuh oleholeh AbuAbu DaudDaud,, TirmidziTirmidzi,,
Nasa‘iNasa‘i,, dandan sebagainyasebagainya..
2. Penyusunan berdasarkan nama-nama sahabat yang
meriwayatkannya.Cara ini terbagi dua macam:
Dengan menyusun nama-nama sahabat berdasarkan abjad.
Dengan menyusun nama-nama sahabat berdasarkan nama
qabilah. Mereka dahulukan Bani Hasyim, kemudian qabilah
yang terdekat dengan Rasulullah.
Dengan menyusun nama-nama sahabat berdasarkan kronologik
masuknya Islam. Mereka didahulukan sahabat-sahabat yang
termasuk assabiqunal awwalun kemudian ahl al-Badr, kemudiantermasuk assabiqunal awwalun kemudian ahl al-Badr, kemudian
ahlul Hudaibiyah, kemudian yang turut hijrah dan seterusnya.
Dengan menyusun sebagaimana ketiga dan dibagi-bagi
berdasarkan awamir, nawahi, ikhbar, ibadat, dan af'al al-nabi.
Seperti yang ditempuh oleh Ibn Hibban dalam shahehnya.
3. Penyusunan berdasarkan abjad-abjad huruf dari awal matan
hadits, seperti yang ditempuh oleh Abu Mansur Abdailani dalam
Musnad al-Firdausi dan oleh al-Suyuti dalam Jami al-Shagir.
B. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE I H.
 AshAsh--ShahifahShahifah oleholeh ImamImamAliAli binbin AbiAbiThalibThalib..
 AshAsh--ShadiqahShadiqah oleholeh ImamImamAbdullahAbdullah binbin AmrAmr binbin ‘Ash‘Ash..
 DaftarDaftar oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin MuslimMuslim ((5050 -- 124124 H)H)..
 KutubKutub oleholeh ImamImamAbuAbu BakarBakar binbin HazminHazmin.. KutubKutub oleholeh ImamImamAbuAbu BakarBakar binbin HazminHazmin..
 KeempatKeempat--empatnyaempatnya tidaktidak sampaisampai keke tangantangan kita,kita,
jadijadi hanyahanya berdasarkanberdasarkan keteranganketerangan sejarahsejarah sajasaja
yangyang dapatdapat dipertanggungdipertanggung--jawabkanjawabkan..
C. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE-2 H.
 AlAl--Musnad oleh Imam Abu Hanifah anMusnad oleh Imam Abu Hanifah an--Nu'man ( wafatNu'man ( wafat
150150 H ).H ).
 AlAl--Muwaththa oleh Imam Malik Anas (Muwaththa oleh Imam Malik Anas ( 9393 -- 179179 H ).H ).
 AlAl--Musnad oleh Muhammad bin Idris asyMusnad oleh Muhammad bin Idris asy--Syafi'I (Syafi'I ( 150150 --
204204 H ).H ).
 Mukhtaliful Hadits oleh Muh, bin Idris asyMukhtaliful Hadits oleh Muh, bin Idris asy--Syafi'I (Syafi'I ( 150150 --
204204 H ).H ).
AlAl--Musnad oleh Imam Ali Ridha alMusnad oleh Imam Ali Ridha al--Katsin (Katsin ( 148148 -- 203203 H ).H ).
204204 H ).H ).
 AlAl--Musnad oleh Imam Ali Ridha alMusnad oleh Imam Ali Ridha al--Katsin (Katsin ( 148148 -- 203203 H ).H ).
 AlAl--Jami' oleh Abdulrazaq alJami' oleh Abdulrazaq al--Hamam ash Shan'ani ( wafatHamam ash Shan'ani ( wafat
311311 H ).H ).
 Mushannaf oleh Imam Syu'bah bin Jajaj (Mushannaf oleh Imam Syu'bah bin Jajaj ( 8080 -- 180180 H ).H ).
 Mushannaf oleh Imam Laits bin Sa'ud (Mushannaf oleh Imam Laits bin Sa'ud ( 9494 -- 175175 H ).H ).
 Mushannaf oleh Imam Sufyan bin ‘Uyaina (Mushannaf oleh Imam Sufyan bin ‘Uyaina ( 107107 -- 190190 H ).H ).
 asas--Sunnah oleh Imam Abdurrahman bin ‘Amr alSunnah oleh Imam Abdurrahman bin ‘Amr al--Auza'i (Auza'i (
wafatwafat 157157 H ).H ).
 asas--Sunnah oleh Imam Abd bin Zubair b. Isa alSunnah oleh Imam Abd bin Zubair b. Isa al--Asadi.Asadi.
D. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE-3 H.
 AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam MuhMuh binbin IsmailIsmail alal--BukhariBukhari (( 194194 -- 256256 HH ))..
 AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam MuslimMuslim alal--HajjajHajjaj (( 204204 -- 261261 HH ))..
 AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu IsaIsa atat--TirmidziTirmidzi (( 209209 -- 279279 HH ))..
 AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu DawudDawud SulaimanSulaiman binbin alal--Asy'atAsy'at (( 202202 -- 275275 HH ))..
 AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AhmadAhmad bb..Sya'abSya'ab anan--NasaiNasai (( 215215 -- 303303 HH ))..
 AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu MuhammadMuhammad AbdullahAbdullah binbin AbdurrahmanAbdurrahman adad AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu MuhammadMuhammad AbdullahAbdullah binbin AbdurrahmanAbdurrahman adad
DamiriDamiri ((181181 -- 255255 HH ))..
 AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin YazidYazid binbin MajahMajah IbnuIbnu MajahMajah ((209209 -- 273273
H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam AhmadAhmad binbin HambalHambal ((164164 -- 241241 H)H)..
 AlAl--MuntaqaMuntaqa alal--AhkamAhkam oleholeh ImamImam AbdAbd HamidHamid binbin JarudJarud (wafat(wafat 307307 HH ))..
 AlAl--MushannafMushannaf oleholeh ImamImam IbnIbn.. AbiAbi SyaibahSyaibah (wafat(wafat 235235 H)H)..
 AlAl--KitabKitab oleholeh MuhammadMuhammad Sa'idSa'id binbin ManshurManshur (wafat(wafat 227227 H)H)..
 AlAl--MushannafMushannaf oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad Sa'idSa'id binbin ManshurManshur (wafat(wafat 227227 H)H)..
 TandzibulTandzibul AfsarAfsar oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin JarirJarir atat--ThobariThobari (( wafatwafat 310310 HH ))..
 AlAl--MusnadulMusnadul KabirKabir oleholeh ImamImam BaqiBaqi binbin MakhladMakhlad alal--QurthubiQurthubi (wafat(wafat 276276 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IshakIshak binbin RawahaihRawahaih (( wafatwafat 237237 HH ))..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam ‘Ubaidillah‘Ubaidillah binbin MusaMusa (( wafatwafat 213213 HH ))..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh AbdibniAbdibni ibnibn HumaidHumaid (( wafatwafat 249249 HH ))..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam AbuAbu Ya'laYa'la (( wafatwafat 307307 HH ))..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnIbn.. AbiAbi UsamahUsamah alal--HaritsHarits ibnibn MuhammadMuhammad atat--TamimiTamimi
(( 282282 HH ))..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu AbiAbi ‘Ashim‘Ashim AhmadAhmad binbin AmrAmr asyasy--SyaibaniSyaibani (wafat(wafat
287287 HH ))..287287 HH ))..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu Abi'amrinAbi'amrin MuhammadMuhammad binbin YahyaYahya AladaniAladani (wafat(wafat
243243 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbrahimIbrahim binbin alal--AskariAskari (wafat(wafat 282282 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam binbin AhmadAhmad binbin Syu'aibSyu'aib anan--NasaiNasai (wafat(wafat 303303 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbrahimIbrahim binbin IsmailIsmail atat--TusiTusi alal--AnbariAnbari (wafat(wafat 280280 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam MusaddadMusaddad binbin MusarhadinMusarhadin (wafat(wafat 228228))..
DanDan masihmasih banyakbanyak sekalisekali kitabkitab--kitabkitab musnadmusnad yangyang ditulisditulis oleholeh parapara ulamaulama
abadabad iniini..
E. KITAB-KITAB HADITS PADAABAD KE-4 H.
 AlAl--Mu'jamMu'jam Kabir,Kabir, ashash--ShagirShagir dandan alal--AusathAusath oleholeh ImamImam SulaimanSulaiman binbin
AhmadAhmad athath--ThabraniThabrani (wafat(wafat 360360 HH ))..
 AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam DarulQutniDarulQutni (( wafatwafat 385385 HH ))..
 AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam AbuAbu HatimHatim MuhammadMuhammad binbin HabbanHabban (wafat(wafat 354354 H)H)..
 AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam AbuAbu ‘Awanah‘AwanahYa'qubYa'qub binbin IshaqIshaq (( wafatwafat 316316 HH ))..
 AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam IbnuIbnu HuzaimahHuzaimah MuhammadMuhammad binbin IshaqIshaq (wafat(wafat 311311 HH
))..))..
 AlAl--MuntaqaMuntaqa oleholeh ImamImam IbnuIbnu SaqniSaqni Sa'idSa'id bin'Usmanbin'Usman alal--BaghdadiBaghdadi (wafat(wafat 353353
H)H)..
 AlAl--MuntaqaMuntaqa oleholeh ImamImam QasimQasim binbin AsbaghAsbagh (( wafatwafat 340340 H)H)..
 AlAl--MushannafMushannaf oleholeh ImamImamThahawiThahawi (( wafatwafat 321321 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu JamiJami MuhammadMuhammad binbin AhmadAhmad (( wafatwafat 402402 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin IshaqIshaq (( wafatwafat 313313 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam HawarizniHawarizni (( wafatwafat 425425 H)H)..
 AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu NatsirNatsir arar--RaziRazi (( wafatwafat 385385 H)H)..
 AlAl--MustadrakMustadrak ‘ala‘ala--ShahihainiShahihaini oleholeh ImamImam AbuAbu AbdullahAbdullah MuhammadMuhammad binbin
AbdullahAbdullah alal--HakimHakim anan--NaisaburiNaisaburi (( 321321 -- 405405 H)H)..
F.TINGKATAN KITAB HADITS
MenurutMenurut penyelidikanpenyelidikan parapara ulamaulama ahliahli haditshadits secarasecara garisgaris
besarbesar tingkatantingkatan kitabkitab--kitabkitab haditshadits tersebuttersebut bisabisa dibagidibagi
sebagaisebagai berikutberikut ::
 KitabKitab HaditsHadits ashash--ShahihShahih yaituyaitu kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang
telahtelah diusahakandiusahakan parapara penulisnyapenulisnya untukuntuk hanyahanyatelahtelah diusahakandiusahakan parapara penulisnyapenulisnya untukuntuk hanyahanya
menghimpunmenghimpun haditshadits--haditshadits yangyang shahihshahih sajasaja..
 KitabKitab--kitabkitab SunanSunan yaituyaitu kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang tidaktidak
sampaisampai kepadakepada derajatderajat munkarmunkar.. WalaupunWalaupun merekamereka
memasukkanmemasukkan jugajuga haditshadits--haditshadits yangyang dha'ifdha'if (yang(yang tidaktidak
sampaisampai kepadakepada munkar)munkar).. DanDan sebagiansebagian merekamereka
menjelaskanmenjelaskan kedha'ifannyakedha'ifannya..
 KitabKitab--kitabkitab MusnadMusnad yaituyaitu kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang jumlahnyajumlahnya
sangatsangat banyakbanyak sekalisekali.. ParaPara penghimpunnyapenghimpunnya memasukkanmemasukkan
haditshadits--haditshadits tersebuttersebut tanpatanpa penyaringanpenyaringan yangyang seksamaseksama dandan
telititeliti.. OlehOleh karenakarena ituitu didalamnyadidalamnya bercampurbercampur--baurbaur diantaradiantara
haditshadits--haditshadits yangyang shahih,shahih, yangyang dha'ifdha'if dandan yangyang lebihlebih rendahrendah
lagilagi.. AdapunAdapun kitabkitab--kitabkitab lainlain adalahadalah disejajarkandisejajarkan dengandengan alal--
MusnadMusnad iniini.. DiantaraDiantara kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang ada,ada, makamaka ShahihShahih
BukhariBukhari--lahlah kitabkitab haditshadits yangyang terbaikterbaik dandan menjadimenjadi sumbersumber
keduakedua setelahsetelah alal--Qur'an,Qur'an, dandan kemudiankemudian menyusulmenyusul ShahihShahih
MuslimMuslim.. AdaAda parapara ulamaulama haditshadits yangyang menelitimeneliti kitabkitab MuslimMuslimMuslimMuslim.. AdaAda parapara ulamaulama haditshadits yangyang menelitimeneliti kitabkitab MuslimMuslim
lebihlebih baikbaik daripadadaripada Bukhari,Bukhari, tetapitetapi ternyataternyata kurangkurang dapatdapat
dipertanggungjawabkan,dipertanggungjawabkan, walaupunwalaupun dalamdalam caracara penyusunanpenyusunan
haditshadits--hadits,hadits, kitabkitab MuslimMuslim lebihlebih baikbaik daripadadaripada Bukhari,Bukhari,
sedangsedang syaratsyarat--syaratsyarat haditshadits yangyang digunakandigunakan BukhariBukhari ternyataternyata
tetaptetap lebihlebih ketatketat dandan lebihlebih telititeliti daripadadaripada apaapa yangyang ditempuhditempuh
MuslimMuslim.. SepertiSeperti tentangtentang syaratsyarat yangyang diharuskandiharuskan BukhariBukhari
berupaberupa keharusankeharusan kenalkenal baikbaik antaraantara seorangseorang penerimapenerima dandan
penyampaipenyampai hadits,hadits, dimanadimana bagibagi MuslimMuslim hanyahanya cukupcukup dengandengan
muttashilmuttashil (( bersambungbersambung )) sajasaja..
Ada beberapa ulama yang telah berusaha
menghimpun hadits-hadits shahih
sebagaimana yang ditempuh oleh Bukhari
dan Muslim, akan tetapi menurut
penyelidikan ahli-ahli hadits, ternyata
kitab-kitab mereka tidak sampai kepada
tingkat kualitas kitab-kitab Bukhari dan
Muslim.
Menurut sebagian besar para
ulama hadits, diantara kitab-
kitab hadits ada 7 ( tujuh ) kitab
hadits yang dinilai terbaik yaitu :
G. KITAB-KITAB SHAHIH
SELAIN BUKHARI MUSLIM
Para ulama yang menyusun Kitab Shahih
tersebut ialah :
• Ibnu Huzaimah dalam kitab ash-Shahih.
• Abu ‘Awanah dalam kitab ash-Shahih.
• Ibnu Hibban dalam kitab at-Taqsim
Walarba.
• Al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak.
• Ibnu Jarud dalam kitab al-Muntaqa.
• Ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi dalam
hadits yang dinilai terbaik yaitu :
• Ash-Shahih Bukhari.
• Ash-Shahih Muslim.
• Ash-Sunan Abu-Dawud.
• As-Sunan Nasai.
• As-SunanTirmidzi.
• As-Sunan Ibnu Majah.
• Al-Musnad Imam Ahmad.

More Related Content

What's hot

1. pengertian hadits khabar dan atsar
1. pengertian hadits khabar dan atsar1. pengertian hadits khabar dan atsar
1. pengertian hadits khabar dan atsarFakhri Cool
 
Pengertian akhlak dan tasawuf
Pengertian akhlak dan tasawufPengertian akhlak dan tasawuf
Pengertian akhlak dan tasawufAbu Rijal
 
Ulum al quran lengkap pt 1
Ulum al quran lengkap pt 1Ulum al quran lengkap pt 1
Ulum al quran lengkap pt 1Amiruddin Ahmad
 
Kedudukan dan Fungsi Hadits
Kedudukan dan Fungsi HaditsKedudukan dan Fungsi Hadits
Kedudukan dan Fungsi HaditsFakhri Cool
 
SKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum Islam
SKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum IslamSKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum Islam
SKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum Islambulan purnama
 
penghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraanpenghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraanKeonk Hawk
 
100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakat
100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakat100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakat
100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakatSlight Hope
 
Sejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-QuranSejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-QuranIlliyin Studio
 
Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)
Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)
Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)Marhamah Saleh
 
Ulum hadis - Pengenalan
Ulum hadis - PengenalanUlum hadis - Pengenalan
Ulum hadis - PengenalanNajid Jamal
 
Sejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabat
Sejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabatSejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabat
Sejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabatKhairul Muttaqin
 
Sejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’anSejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’antarwiyah12
 

What's hot (20)

1. pengertian hadits khabar dan atsar
1. pengertian hadits khabar dan atsar1. pengertian hadits khabar dan atsar
1. pengertian hadits khabar dan atsar
 
Pengertian akhlak dan tasawuf
Pengertian akhlak dan tasawufPengertian akhlak dan tasawuf
Pengertian akhlak dan tasawuf
 
Ulum al quran lengkap pt 1
Ulum al quran lengkap pt 1Ulum al quran lengkap pt 1
Ulum al quran lengkap pt 1
 
Kedudukan dan Fungsi Hadits
Kedudukan dan Fungsi HaditsKedudukan dan Fungsi Hadits
Kedudukan dan Fungsi Hadits
 
Qawaid fiqh pt 1
Qawaid fiqh pt 1Qawaid fiqh pt 1
Qawaid fiqh pt 1
 
SKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum Islam
SKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum IslamSKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum Islam
SKI - Peradaban Bangsa Arab sebelum Islam
 
penghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraanpenghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraan
 
MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
MASYARAKAT ARAB PRA ISLAMMASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
 
100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakat
100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakat100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakat
100 hadis dha'if & palsu yang masyhur di kalangan masyarakat
 
Sejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-QuranSejarah Perkembangan Al-Quran
Sejarah Perkembangan Al-Quran
 
Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)
Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)
Presentasi Ushul Fiqh (Hukum Taklifi & Wadh'i)
 
Arab Pra Islam
Arab Pra IslamArab Pra Islam
Arab Pra Islam
 
Ulum hadis - Pengenalan
Ulum hadis - PengenalanUlum hadis - Pengenalan
Ulum hadis - Pengenalan
 
Ushul fiqh ppt
Ushul fiqh pptUshul fiqh ppt
Ushul fiqh ppt
 
Sejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabat
Sejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabatSejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabat
Sejarah perkembangan hadits pada masa nabi, sahabat
 
Sejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’anSejarah penulisan al qur’an
Sejarah penulisan al qur’an
 
Fathu Makkah
Fathu MakkahFathu Makkah
Fathu Makkah
 
Asbababun nuzul powerpoint
Asbababun nuzul powerpointAsbababun nuzul powerpoint
Asbababun nuzul powerpoint
 
Naskh mansukh
Naskh mansukhNaskh mansukh
Naskh mansukh
 
Hadist Riwayah dan Diroyah
Hadist Riwayah dan DiroyahHadist Riwayah dan Diroyah
Hadist Riwayah dan Diroyah
 

Viewers also liked

Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)Imam Susanto
 
Perkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullahPerkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullahjuniska efendi
 
Masjid Agung Kudus Jawa Tengah
Masjid Agung Kudus Jawa TengahMasjid Agung Kudus Jawa Tengah
Masjid Agung Kudus Jawa Tengahputry df
 
Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)
Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)
Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)UIN Alaluddin Makassar
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (8)

Sejarah hadits
Sejarah haditsSejarah hadits
Sejarah hadits
 
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
 
al-Mu'jam al-Wasit (المعجم الوسیط)
al-Mu'jam al-Wasit (المعجم الوسیط)al-Mu'jam al-Wasit (المعجم الوسیط)
al-Mu'jam al-Wasit (المعجم الوسیط)
 
Perkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullahPerkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullah
 
Masjid Agung Kudus Jawa Tengah
Masjid Agung Kudus Jawa TengahMasjid Agung Kudus Jawa Tengah
Masjid Agung Kudus Jawa Tengah
 
Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)
Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)
Makalah Ilmu Hadits (Sejarah Pekembangan Hadits)
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to PERIODE HADITS

pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptxpertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptxDIGamerZ
 
7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadist7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadistgigin ginanjar
 
02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan haditsufiurwati
 
Sejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptxSejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptxAmanahTahfiz
 
sejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..ppt
sejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..pptsejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..ppt
sejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..pptLukmanulHakim932851
 
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahQhaiyum Shah
 
MASA PENYARINGAN HADITS
MASA PENYARINGAN HADITSMASA PENYARINGAN HADITS
MASA PENYARINGAN HADITSrika17
 
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptxnimalfaiz1
 
Makalah ulumul hadits
Makalah ulumul hadits Makalah ulumul hadits
Makalah ulumul hadits Liseu Taqillah
 
sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadist
sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadistsejarah perkembangan dan pertumbuhan hadist
sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadistHamimTohari7
 
Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8mas karebet
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinZafirah Abdullah
 
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahNurWahid25
 
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahNurWahid25
 

Similar to PERIODE HADITS (20)

pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptxpertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
pertemuan 4. SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS.pptx
 
I.hadits
I.haditsI.hadits
I.hadits
 
7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadist7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadist
 
02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits
 
Makalah ilmu hadis (1).docx
Makalah ilmu hadis (1).docxMakalah ilmu hadis (1).docx
Makalah ilmu hadis (1).docx
 
Sejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptxSejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptx
 
Kodifikasi Hadits : Periode 4
Kodifikasi Hadits : Periode 4Kodifikasi Hadits : Periode 4
Kodifikasi Hadits : Periode 4
 
sejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..ppt
sejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..pptsejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..ppt
sejarah-singkat-munculnya-mazhab-dalam-islam..ppt
 
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
 
MASA PENYARINGAN HADITS
MASA PENYARINGAN HADITSMASA PENYARINGAN HADITS
MASA PENYARINGAN HADITS
 
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
 
Aliran asy'ariah
Aliran asy'ariahAliran asy'ariah
Aliran asy'ariah
 
Makalah ulumul hadits
Makalah ulumul hadits Makalah ulumul hadits
Makalah ulumul hadits
 
Ulumul_Quran_Bag_1_pptx.pptx
Ulumul_Quran_Bag_1_pptx.pptxUlumul_Quran_Bag_1_pptx.pptx
Ulumul_Quran_Bag_1_pptx.pptx
 
sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadist
sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadistsejarah perkembangan dan pertumbuhan hadist
sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadist
 
Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
 
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
 
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
 
Ulumul hadits
Ulumul haditsUlumul hadits
Ulumul hadits
 

More from Antasari State Institute for Islamic Studies Faculty of Education (7)

Takhrij Hadits Ulumul Hadits (Lanjutan)
Takhrij Hadits Ulumul Hadits (Lanjutan)Takhrij Hadits Ulumul Hadits (Lanjutan)
Takhrij Hadits Ulumul Hadits (Lanjutan)
 
Penataan lingkungan belajar
Penataan lingkungan belajarPenataan lingkungan belajar
Penataan lingkungan belajar
 
Problema Pokok Fisafat Pendidikan
Problema Pokok Fisafat PendidikanProblema Pokok Fisafat Pendidikan
Problema Pokok Fisafat Pendidikan
 
Tingkat-Tingkat Pengembangan Kurikulum oleh Bpk Drs. H. Hamdan, HM, M.Ag
Tingkat-Tingkat Pengembangan Kurikulum oleh Bpk Drs. H. Hamdan, HM, M.AgTingkat-Tingkat Pengembangan Kurikulum oleh Bpk Drs. H. Hamdan, HM, M.Ag
Tingkat-Tingkat Pengembangan Kurikulum oleh Bpk Drs. H. Hamdan, HM, M.Ag
 
MAKALAH HADITS TARBAWI SASARAN DAN METODE PENDIDIKAN
MAKALAH HADITS TARBAWI SASARAN DAN METODE PENDIDIKANMAKALAH HADITS TARBAWI SASARAN DAN METODE PENDIDIKAN
MAKALAH HADITS TARBAWI SASARAN DAN METODE PENDIDIKAN
 
ANAK DIDIK DAN ASPEK-ASPEKNYA (ILMU PENDIDIKAN)
ANAK DIDIK DAN ASPEK-ASPEKNYA (ILMU PENDIDIKAN)ANAK DIDIK DAN ASPEK-ASPEKNYA (ILMU PENDIDIKAN)
ANAK DIDIK DAN ASPEK-ASPEKNYA (ILMU PENDIDIKAN)
 
ILMU QIRA'AT
ILMU QIRA'ATILMU QIRA'AT
ILMU QIRA'AT
 

Recently uploaded

APRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdf
APRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdfAPRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdf
APRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdfVenyHandayani2
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxdanangpamungkas11
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...
MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...
MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...YosuaElyakim
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Materi pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptx
Materi pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptxMateri pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptx
Materi pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptxoperatorsttmamasa
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............SenLord
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasihssuserfcb9e3
 
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.docLATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.docjohan effendi
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxoperatorsttmamasa
 

Recently uploaded (20)

APRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdf
APRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdfAPRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdf
APRESIASI SURAT DAN MASUKAN CGP ANGKATAN X.pdf
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...
MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...
MATERI SESI 1a FILSAFAT DAN ETIKA KOMUNIKASI SKOM 4323 - Konsep-konsep Pemiki...
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Materi pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptx
Materi pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptxMateri pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptx
Materi pembelajaran tentang MISIOLOGI.pptx
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
 
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.docLATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
LATIHAN SOAL geo ANALISA DATA PENDUDUK.doc
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
 

PERIODE HADITS

 • 1. SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADITS PERIODISASI HADITS PERIODE PERTAMA (MASA RASUL & KHULAFA AL-RASYIDIN) PERKEMBANGAN KITAB- KITAB HADITS KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE I H. KITAB-KITAB SHAHIH SELAIN BUKHARI MUSLIM RASUL & KHULAFA AL-RASYIDIN) PERIODE KE DUA (MASA PENGUMPULAN HADITS) PERIODE KETIGA PENTASHIHAN HADITS DAN PEMILAHANNYA) PERIODE KEEMPAT MASA TAHDZIB PASCA ABAD KEEMPAT HIJRIAH KE I H. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE II H. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE III H. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE IV H.
 • 2. PERIODISASIHADITS Periode Pertama : Masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya (dari diangkatnya nabi s/d wafatnya beliau 11 H. ) Periode Kedua : Masa membatasi Riwayat (masa Khulafa al- Rasyidin) Periode Ketiga : Masa berkembangnya riwayat dan perlawatan ke kota-kota untuk mencari hadits, yaitu masa sahabat kecil dan tabi’in besar (41 H. – akhir abad pertama Hijriah) Periode keempat : Masa pembukuan hadits (dari permulaan abad kedua Hijriah s/d akhir abad kedua) ِِPERIODISASIHADITS Periode keempat : Masa pembukuan hadits (dari permulaan abad kedua Hijriah s/d akhir abad kedua) Periode Kelima : Masa pentashhihan hadits dan seleksi hadits (awal abad ketiga s/d akhir abad tsb. ) Periode Keenam : Masa menapis kitab-kitab hadits dan menyusun kitab-kitab Jami’ yang khusus (dari abad keempat s/d jatuhnya Bagdad th. 656 H. Periode Ketujuh : Masa membuat syarah, membuat kitab- kitab takhrij, mengumpulkan hadits-hadits hukum dan membuat kitab-kitab jami’ yang umum serta membahas hadits-hadits zawa-id (Th. 656 H. s/d dewasa ini )
 • 3. PERIODE PERTAMA ( MASA RASUL & KHULAFA AL-RASYIDIN ) 1. Hafalan Saja 2. Tidak boleh ditulis karena ditakutkan tercampur dengan al-Quran, pada saat itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menghafal ayat-ayat dan memerintahkan untuk menulisnya !! !!!!!! !!!!!!! !!! !!! !! !! !!!! !!!!!!! !!! !!!!!!! !!! 3. Beberapa sahabat ada yang menulisnya secara diam-diam, diantaranya Ibn Umar Ra, catatan Abdullah Ibn Amr ibn ‘Ash al-Shadiqah, Ali bin Abi Thalib berisi hukum-hukum diyat yang ditanggung keluarga, Anas bin Malik juga mempunyai catatan. Artinya larangan nabi berlaku bagiMalik juga mempunyai catatan. Artinya larangan nabi berlaku bagi umum dan membolehkan bagi mereka yang sudah dapat mengetahui mana ayat Quran dan mana hadits Nabi. ! ! !!! !!! !!!! !!! !! !!!!!!!!!! ! !!!! !!!!!!! !!! !! ! 4. Di zaman Abu Bakar dan Umar ibn Khattab menyedikitkan periwayatan hadits 5. Dalam menerima hadits Abu Bakar dan Umar mengharuskan adanya saksi sedangkan Ali ibn Abi Thalib mengisyaratkan adanya Sumpah 6. Di zaman Utsman para sahabat kecil mulai melakukan perlawatan ke berbagai daerah untuk mengumpulkan hadits, namun setelah wafatnya Utsman dan pertikaian internal umat Islam setelahnya berdampak pada munculnya hadits-hadits Maudhu’ (palsu )
 • 4. Periode Ke Dua (Masa Pengumpulan Hadits) • Ketika masa khalifah Umar Ibn Abdul Aziz ( 99-101 H ) beliau memerintahkan gubernurnya di Madinah untuk mengumpulkan hadits-hadits nabi Saw, karena beliau melihat adanya : • Konflik internal di kalangan umat Islam • Kekhawatiran beliau akan lenyapnya hadits • Tersebarnya para sahabat keberbagai daerah Islam • Banyaknya bermunculan hadits-hadits palsu • Maka dimulailah pengumpulan hadits, namun pada masa ini belum dapat dipilah mana hadits nabi dan mana fatwa sahabat dan Tabi’in Tokoh-tokoh pada masa ini : • Al-Zuhry • Ibn Jarih (w. 150 H. ) Mekkah• Ibn Jarih (w. 150 H. ) Mekkah • Ibn Ishaq ( w. 151 H ) Madinah • Imam Malik ( w. 179 H. ) Madinah • Al-Rabi’ ibn shabih ( w. 160 H. ) Bashrah • Sufyan al-Tsaury ( w. 161 H ) Kufah Beberapa kitab kumpulan hadits pada masa ini : • Muwatha’ Imam Malik atas anjuran Khalifah al-Manshur ( 1.720 hadits ) • Musnad Syafi’I beliau menulis seluruh hadits pada kitab al-Umm • Mukhtaliful Hadits karya Imam Syafi’I yang berisikan cara-cara menerima hadits sebagai hujjah dan menjelaskan cara-cara mengkompromikan hadits-hadits yang nampaknya kontadiksi antara satu dengan yang lainnya • Al-Jami’ Imam Abdur Razaq ( w. 211 H ) • Mushnaf Syu’bah ibn Hajjaj ( w. 160 H )
 • 5. 1. Pada masa ini sudah dibedakan antara Hadits dan Fatwa-fatwa Sahabat dan Tabi’in 2. Ada yang meriwayatkan hadits pada mushnafnya tanpa membedakan antara yang Shahih dan yang tidak 3. Ada pula yang hanya mengumpulkan hadits Shahih saja, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhary yang diikuti oleh Imam Muslim PERIODE KETIGA (PENTASHIHAN HADITS DAN PEMILAHANNYA) yang dilakukan oleh Imam Bukhary yang diikuti oleh Imam Muslim 4. Kitab-kitab hadits yang terkenal pada masa ini, ialah : •Shahih Bukhary •Shahih Muslim •Sunan Abu Daud •Sunan al-Nasa’I •Jami’ al-Turmudzy •Sunan Ibn Majah •Musnad Imam Ahmad
 • 6. Periode ini adalah periode pembatas antara para Mutaakhirin dari perawi hadits dengan para Mutaqaddimin, para Mutakhirin adalah sarana bagi para Mutaqaddimin di dalam pengumpulan dan penulisan hadits Kitab-Kitab yang terkenal pada masa itu, adalah : 1. Ma’ajim al-Tsalatsah (al-Kabir, al-Shagir, al-Aushat) Imam al-Thabrany (w.360 H.) 2. Sunan al-Darul Quthny ( w. 321 H. ) PERIODE KEEMPAT MASA TAHDZIB PASCA ABAD KEEMPAT HIJRIAH 2. Sunan al-Darul Quthny ( w. 321 H. ) 3. Shahih Abi ‘Awanah Ya’qub ibn Ishaq ( w. 354 H. ) 4. Shahih Ibn Abi Khuzaimah Ibn Ishaq ( w. 316 H.) 5. Al-Mustadrak al-Hakim Masa pengumpulan hadits dari lisan perawi dan meneliti Sanad, menerangkan keshahihan hadits dan illatnya hampir selesai seiring dengan berakhirnya abad keempat sebagaimana redupnya pelita ijtihad, dan para Muslimun hanya mengandalkan taqlid saja dalam hal agama Kitab-Kitab yang muncul setelah abad ini merupakan hasil dari Tahdzib, yaitu mengumpulkan dan menghafalkan kitab-kitab yang ada dan memeriksa sanadnya yang telah ada di dalam kitab-kita yang terdahulu
 • 7. PERKEMBANGAN KITAB-KITAB HADITS  AA.. CaraCara penyusunanpenyusunan kitabkitab--kitabkitab haditshadits.. DalamDalam penyusunanpenyusunan kitabkitab--kitabkitab haditshadits parapara ulamaulama menempuhmenempuh caracara-- caracara antaraantara lainlain :: 1.1. PenyusunanPenyusunan berdasarkanberdasarkan babbab--babbab fiqhiyahfiqhiyah,, mengumpulkanmengumpulkan haditshadits--haditshadits yangyang berhubunganberhubungan dengandengan shalatshalat umpamanyaumpamanya dalamdalam babbab alal--shalahshalah,, haditshadits--haditshadits yangyang berhubunganberhubungan dengandengandalamdalam babbab alal--shalahshalah,, haditshadits--haditshadits yangyang berhubunganberhubungan dengandengan masalahmasalah wudhuwudhu dalamdalam babbab alal--wudhuwudhu dandan sebagainyasebagainya.. CaraCara iniini terbagiterbagi duadua macammacam :: DenganDengan mengkhususkanmengkhususkan haditshadits--haditshadits yangyang shahihshahih sajasaja,, sepertiseperti yangyang ditempuhditempuh oleholeh ImamImam BukhariBukhari dandan MuslimMuslim.. DenganDengan tidaktidak mengkhususkanmengkhususkan haditshadits--haditshadits yangyang shahihshahih ((asalasal tidaktidak munkarmunkar ),), sepertiseperti yangyang ditempuhditempuh oleholeh AbuAbu DaudDaud,, TirmidziTirmidzi,, Nasa‘iNasa‘i,, dandan sebagainyasebagainya..
 • 8. 2. Penyusunan berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkannya.Cara ini terbagi dua macam: Dengan menyusun nama-nama sahabat berdasarkan abjad. Dengan menyusun nama-nama sahabat berdasarkan nama qabilah. Mereka dahulukan Bani Hasyim, kemudian qabilah yang terdekat dengan Rasulullah. Dengan menyusun nama-nama sahabat berdasarkan kronologik masuknya Islam. Mereka didahulukan sahabat-sahabat yang termasuk assabiqunal awwalun kemudian ahl al-Badr, kemudiantermasuk assabiqunal awwalun kemudian ahl al-Badr, kemudian ahlul Hudaibiyah, kemudian yang turut hijrah dan seterusnya. Dengan menyusun sebagaimana ketiga dan dibagi-bagi berdasarkan awamir, nawahi, ikhbar, ibadat, dan af'al al-nabi. Seperti yang ditempuh oleh Ibn Hibban dalam shahehnya. 3. Penyusunan berdasarkan abjad-abjad huruf dari awal matan hadits, seperti yang ditempuh oleh Abu Mansur Abdailani dalam Musnad al-Firdausi dan oleh al-Suyuti dalam Jami al-Shagir.
 • 9. B. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE I H.  AshAsh--ShahifahShahifah oleholeh ImamImamAliAli binbin AbiAbiThalibThalib..  AshAsh--ShadiqahShadiqah oleholeh ImamImamAbdullahAbdullah binbin AmrAmr binbin ‘Ash‘Ash..  DaftarDaftar oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin MuslimMuslim ((5050 -- 124124 H)H)..  KutubKutub oleholeh ImamImamAbuAbu BakarBakar binbin HazminHazmin.. KutubKutub oleholeh ImamImamAbuAbu BakarBakar binbin HazminHazmin..  KeempatKeempat--empatnyaempatnya tidaktidak sampaisampai keke tangantangan kita,kita, jadijadi hanyahanya berdasarkanberdasarkan keteranganketerangan sejarahsejarah sajasaja yangyang dapatdapat dipertanggungdipertanggung--jawabkanjawabkan..
 • 10. C. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE-2 H.  AlAl--Musnad oleh Imam Abu Hanifah anMusnad oleh Imam Abu Hanifah an--Nu'man ( wafatNu'man ( wafat 150150 H ).H ).  AlAl--Muwaththa oleh Imam Malik Anas (Muwaththa oleh Imam Malik Anas ( 9393 -- 179179 H ).H ).  AlAl--Musnad oleh Muhammad bin Idris asyMusnad oleh Muhammad bin Idris asy--Syafi'I (Syafi'I ( 150150 -- 204204 H ).H ).  Mukhtaliful Hadits oleh Muh, bin Idris asyMukhtaliful Hadits oleh Muh, bin Idris asy--Syafi'I (Syafi'I ( 150150 -- 204204 H ).H ). AlAl--Musnad oleh Imam Ali Ridha alMusnad oleh Imam Ali Ridha al--Katsin (Katsin ( 148148 -- 203203 H ).H ). 204204 H ).H ).  AlAl--Musnad oleh Imam Ali Ridha alMusnad oleh Imam Ali Ridha al--Katsin (Katsin ( 148148 -- 203203 H ).H ).  AlAl--Jami' oleh Abdulrazaq alJami' oleh Abdulrazaq al--Hamam ash Shan'ani ( wafatHamam ash Shan'ani ( wafat 311311 H ).H ).  Mushannaf oleh Imam Syu'bah bin Jajaj (Mushannaf oleh Imam Syu'bah bin Jajaj ( 8080 -- 180180 H ).H ).  Mushannaf oleh Imam Laits bin Sa'ud (Mushannaf oleh Imam Laits bin Sa'ud ( 9494 -- 175175 H ).H ).  Mushannaf oleh Imam Sufyan bin ‘Uyaina (Mushannaf oleh Imam Sufyan bin ‘Uyaina ( 107107 -- 190190 H ).H ).  asas--Sunnah oleh Imam Abdurrahman bin ‘Amr alSunnah oleh Imam Abdurrahman bin ‘Amr al--Auza'i (Auza'i ( wafatwafat 157157 H ).H ).  asas--Sunnah oleh Imam Abd bin Zubair b. Isa alSunnah oleh Imam Abd bin Zubair b. Isa al--Asadi.Asadi.
 • 11. D. KITAB-KITAB HADITS PADA ABAD KE-3 H.  AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam MuhMuh binbin IsmailIsmail alal--BukhariBukhari (( 194194 -- 256256 HH ))..  AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam MuslimMuslim alal--HajjajHajjaj (( 204204 -- 261261 HH ))..  AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu IsaIsa atat--TirmidziTirmidzi (( 209209 -- 279279 HH ))..  AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu DawudDawud SulaimanSulaiman binbin alal--Asy'atAsy'at (( 202202 -- 275275 HH ))..  AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AhmadAhmad bb..Sya'abSya'ab anan--NasaiNasai (( 215215 -- 303303 HH ))..  AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu MuhammadMuhammad AbdullahAbdullah binbin AbdurrahmanAbdurrahman adad AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam AbuAbu MuhammadMuhammad AbdullahAbdullah binbin AbdurrahmanAbdurrahman adad DamiriDamiri ((181181 -- 255255 HH ))..  AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin YazidYazid binbin MajahMajah IbnuIbnu MajahMajah ((209209 -- 273273 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam AhmadAhmad binbin HambalHambal ((164164 -- 241241 H)H)..  AlAl--MuntaqaMuntaqa alal--AhkamAhkam oleholeh ImamImam AbdAbd HamidHamid binbin JarudJarud (wafat(wafat 307307 HH ))..  AlAl--MushannafMushannaf oleholeh ImamImam IbnIbn.. AbiAbi SyaibahSyaibah (wafat(wafat 235235 H)H)..  AlAl--KitabKitab oleholeh MuhammadMuhammad Sa'idSa'id binbin ManshurManshur (wafat(wafat 227227 H)H)..  AlAl--MushannafMushannaf oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad Sa'idSa'id binbin ManshurManshur (wafat(wafat 227227 H)H)..
 • 12.  TandzibulTandzibul AfsarAfsar oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin JarirJarir atat--ThobariThobari (( wafatwafat 310310 HH ))..  AlAl--MusnadulMusnadul KabirKabir oleholeh ImamImam BaqiBaqi binbin MakhladMakhlad alal--QurthubiQurthubi (wafat(wafat 276276 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IshakIshak binbin RawahaihRawahaih (( wafatwafat 237237 HH ))..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam ‘Ubaidillah‘Ubaidillah binbin MusaMusa (( wafatwafat 213213 HH ))..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh AbdibniAbdibni ibnibn HumaidHumaid (( wafatwafat 249249 HH ))..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam AbuAbu Ya'laYa'la (( wafatwafat 307307 HH ))..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnIbn.. AbiAbi UsamahUsamah alal--HaritsHarits ibnibn MuhammadMuhammad atat--TamimiTamimi (( 282282 HH ))..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu AbiAbi ‘Ashim‘Ashim AhmadAhmad binbin AmrAmr asyasy--SyaibaniSyaibani (wafat(wafat 287287 HH ))..287287 HH ))..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu Abi'amrinAbi'amrin MuhammadMuhammad binbin YahyaYahya AladaniAladani (wafat(wafat 243243 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbrahimIbrahim binbin alal--AskariAskari (wafat(wafat 282282 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam binbin AhmadAhmad binbin Syu'aibSyu'aib anan--NasaiNasai (wafat(wafat 303303 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbrahimIbrahim binbin IsmailIsmail atat--TusiTusi alal--AnbariAnbari (wafat(wafat 280280 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam MusaddadMusaddad binbin MusarhadinMusarhadin (wafat(wafat 228228)).. DanDan masihmasih banyakbanyak sekalisekali kitabkitab--kitabkitab musnadmusnad yangyang ditulisditulis oleholeh parapara ulamaulama abadabad iniini..
 • 13. E. KITAB-KITAB HADITS PADAABAD KE-4 H.  AlAl--Mu'jamMu'jam Kabir,Kabir, ashash--ShagirShagir dandan alal--AusathAusath oleholeh ImamImam SulaimanSulaiman binbin AhmadAhmad athath--ThabraniThabrani (wafat(wafat 360360 HH ))..  AsAs--SunanSunan oleholeh ImamImam DarulQutniDarulQutni (( wafatwafat 385385 HH ))..  AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam AbuAbu HatimHatim MuhammadMuhammad binbin HabbanHabban (wafat(wafat 354354 H)H)..  AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam AbuAbu ‘Awanah‘AwanahYa'qubYa'qub binbin IshaqIshaq (( wafatwafat 316316 HH ))..  AshAsh--ShahihShahih oleholeh ImamImam IbnuIbnu HuzaimahHuzaimah MuhammadMuhammad binbin IshaqIshaq (wafat(wafat 311311 HH ))..))..  AlAl--MuntaqaMuntaqa oleholeh ImamImam IbnuIbnu SaqniSaqni Sa'idSa'id bin'Usmanbin'Usman alal--BaghdadiBaghdadi (wafat(wafat 353353 H)H)..  AlAl--MuntaqaMuntaqa oleholeh ImamImam QasimQasim binbin AsbaghAsbagh (( wafatwafat 340340 H)H)..  AlAl--MushannafMushannaf oleholeh ImamImamThahawiThahawi (( wafatwafat 321321 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu JamiJami MuhammadMuhammad binbin AhmadAhmad (( wafatwafat 402402 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam MuhammadMuhammad binbin IshaqIshaq (( wafatwafat 313313 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam HawarizniHawarizni (( wafatwafat 425425 H)H)..  AlAl--MusnadMusnad oleholeh ImamImam IbnuIbnu NatsirNatsir arar--RaziRazi (( wafatwafat 385385 H)H)..  AlAl--MustadrakMustadrak ‘ala‘ala--ShahihainiShahihaini oleholeh ImamImam AbuAbu AbdullahAbdullah MuhammadMuhammad binbin AbdullahAbdullah alal--HakimHakim anan--NaisaburiNaisaburi (( 321321 -- 405405 H)H)..
 • 14. F.TINGKATAN KITAB HADITS MenurutMenurut penyelidikanpenyelidikan parapara ulamaulama ahliahli haditshadits secarasecara garisgaris besarbesar tingkatantingkatan kitabkitab--kitabkitab haditshadits tersebuttersebut bisabisa dibagidibagi sebagaisebagai berikutberikut ::  KitabKitab HaditsHadits ashash--ShahihShahih yaituyaitu kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang telahtelah diusahakandiusahakan parapara penulisnyapenulisnya untukuntuk hanyahanyatelahtelah diusahakandiusahakan parapara penulisnyapenulisnya untukuntuk hanyahanya menghimpunmenghimpun haditshadits--haditshadits yangyang shahihshahih sajasaja..  KitabKitab--kitabkitab SunanSunan yaituyaitu kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang tidaktidak sampaisampai kepadakepada derajatderajat munkarmunkar.. WalaupunWalaupun merekamereka memasukkanmemasukkan jugajuga haditshadits--haditshadits yangyang dha'ifdha'if (yang(yang tidaktidak sampaisampai kepadakepada munkar)munkar).. DanDan sebagiansebagian merekamereka menjelaskanmenjelaskan kedha'ifannyakedha'ifannya..
 • 15.  KitabKitab--kitabkitab MusnadMusnad yaituyaitu kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang jumlahnyajumlahnya sangatsangat banyakbanyak sekalisekali.. ParaPara penghimpunnyapenghimpunnya memasukkanmemasukkan haditshadits--haditshadits tersebuttersebut tanpatanpa penyaringanpenyaringan yangyang seksamaseksama dandan telititeliti.. OlehOleh karenakarena ituitu didalamnyadidalamnya bercampurbercampur--baurbaur diantaradiantara haditshadits--haditshadits yangyang shahih,shahih, yangyang dha'ifdha'if dandan yangyang lebihlebih rendahrendah lagilagi.. AdapunAdapun kitabkitab--kitabkitab lainlain adalahadalah disejajarkandisejajarkan dengandengan alal-- MusnadMusnad iniini.. DiantaraDiantara kitabkitab--kitabkitab haditshadits yangyang ada,ada, makamaka ShahihShahih BukhariBukhari--lahlah kitabkitab haditshadits yangyang terbaikterbaik dandan menjadimenjadi sumbersumber keduakedua setelahsetelah alal--Qur'an,Qur'an, dandan kemudiankemudian menyusulmenyusul ShahihShahih MuslimMuslim.. AdaAda parapara ulamaulama haditshadits yangyang menelitimeneliti kitabkitab MuslimMuslimMuslimMuslim.. AdaAda parapara ulamaulama haditshadits yangyang menelitimeneliti kitabkitab MuslimMuslim lebihlebih baikbaik daripadadaripada Bukhari,Bukhari, tetapitetapi ternyataternyata kurangkurang dapatdapat dipertanggungjawabkan,dipertanggungjawabkan, walaupunwalaupun dalamdalam caracara penyusunanpenyusunan haditshadits--hadits,hadits, kitabkitab MuslimMuslim lebihlebih baikbaik daripadadaripada Bukhari,Bukhari, sedangsedang syaratsyarat--syaratsyarat haditshadits yangyang digunakandigunakan BukhariBukhari ternyataternyata tetaptetap lebihlebih ketatketat dandan lebihlebih telititeliti daripadadaripada apaapa yangyang ditempuhditempuh MuslimMuslim.. SepertiSeperti tentangtentang syaratsyarat yangyang diharuskandiharuskan BukhariBukhari berupaberupa keharusankeharusan kenalkenal baikbaik antaraantara seorangseorang penerimapenerima dandan penyampaipenyampai hadits,hadits, dimanadimana bagibagi MuslimMuslim hanyahanya cukupcukup dengandengan muttashilmuttashil (( bersambungbersambung )) sajasaja..
 • 16. Ada beberapa ulama yang telah berusaha menghimpun hadits-hadits shahih sebagaimana yang ditempuh oleh Bukhari dan Muslim, akan tetapi menurut penyelidikan ahli-ahli hadits, ternyata kitab-kitab mereka tidak sampai kepada tingkat kualitas kitab-kitab Bukhari dan Muslim. Menurut sebagian besar para ulama hadits, diantara kitab- kitab hadits ada 7 ( tujuh ) kitab hadits yang dinilai terbaik yaitu : G. KITAB-KITAB SHAHIH SELAIN BUKHARI MUSLIM Para ulama yang menyusun Kitab Shahih tersebut ialah : • Ibnu Huzaimah dalam kitab ash-Shahih. • Abu ‘Awanah dalam kitab ash-Shahih. • Ibnu Hibban dalam kitab at-Taqsim Walarba. • Al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak. • Ibnu Jarud dalam kitab al-Muntaqa. • Ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi dalam hadits yang dinilai terbaik yaitu : • Ash-Shahih Bukhari. • Ash-Shahih Muslim. • Ash-Sunan Abu-Dawud. • As-Sunan Nasai. • As-SunanTirmidzi. • As-Sunan Ibnu Majah. • Al-Musnad Imam Ahmad.