SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Risku dhe kthimi

Nësë qëllimi final i çdo ndërmarrje është ta
maksimizoj pasurinë, një nga problemet kryesore
të drejtimit financiar është ai i vlerësimit të sajë.
Për çdo euro të investuar ska rëndësi në çfar
objekti, ka rëndësi të përcaktohen dy tregues :
risku dhe kthimi.
Pse? Sepse çdo vendim financiar mbart në vehte
nja risk të caktuar dhe një kthim të caktuar.


                            1
Risku dhe Kthimi – Objektivat mësimore

• Të identifikoj burimet e rriskut.
• Të shpjegojë se si shumëllojshmëria e mjeteve e
 ulë riskun.
• Të japë dallimin midis fitimit të pritur dhe atij të
 realizuar.
• Të tregoj se si koeficientët beta janë tregues të
 riskut dhe se si mund të përdoren ato për të
 përcaktuar fitimin e nevojshëm që justifikon
 blerjen e një aksioni

                           2
Risku mund të përkufizohet si shansi për të humbur.
Më fjalë të tjera si risk çmohet frika që ekziston se të
ardhurat nga nja investim i caktuar mund të mos
realizohen, ose se fitimi i parashikuar nga investimi i
kryer mund të mos realizohet fare ose në masën e
planifikuar.

Shpërblimi nga mbajtja e riskut është norma e fitimit
e parashikuar (e pritur).

Fitimi i pritur është fluksi neto i pritur i të ardhurave nga
një aktivitet çfarëdo.
Fitimi i kërkuar është fitimi i domosdoshëm që nxitë
ivestitorin të mbaj riskun që lidhet me një investim të
caktuar.                          3
Burimet e riskut munt të klasifikohen si:
a) risk sistematik (ose jo i deversifikueshëm) dhe
b) risk josistematik (ose i diverzifikueshem)

 Risku sistematik i referohet riskut që lidhet më:

 • luhatjen e çmimeve të letrave me vlerë në
  përgjithësi
 • luhatjen e normve të interesit
 • humbjen e fuqisë blerëse nga inflacioni dhe
 • risku i kurseve të këmbimit

                         4
Risku josistematik i referohet rezikut
  që lidhet me vetë firmën, aktivitetet e
  saj dhe metodat e financimit.
•Aftësite menaxheriale dhe vendimet e tyre
•Grevat
•Disponimi me lëndë të parë
•Efektet e rregullativave qeveritare
•Efektet e konkurencës së jashtmeë

.                       5
Kombinimi i riskut sistematik me atë
josistematik përkufizohet si:
 Risk total ose risk i portofolit që mban
 investitori.
                      6
Matja e riskut bëhet në bazë të :

*distribuimit të propabilitetit(ngjarje e cila mund të ndodhë me
një besueshmëri-% të caktuar),

*kthimit të pritur(NK=Shuma e pranuar –shuma e investuar/shuma
e investuar),
*deviacionit standard(matës statistikor i dispersionit(shmangies)
të vlerave të pritura). Është matës i riskut të një aktivi të vetëm.

*koeficientit të variacionit(si matës standard i riskut llogaritet
duke pjëstuar deviacionin standard me kthimin e pritshëm – si raport I
shmangies mesatare ndaj normës së pritshme të kthimit).
Matës i riskut i cili siguron norma të ndryshme kthimi të pritshëm.

                                     7
Një metodë për matjen e riskut është shpardarja
e normës së fitimit të një mjeti.Sa më i madh të
jetë kjo normë aq më i madh do të jetë risku.
 Meqë të gjitha investimet kanë risk, duhet të
ekzistojë një mjet për ta matur atë.

Një tjeter matës i riskut quhet koeficienti beta
dhe është tregues i riskut sistematik që lidhet
më letrat më vlerë.


                          8
Sa më i lartë koeficienti beta, risku do të
jetë më i lartë. Ky tregues venë në raport
normen e fitimit të një mjeti ndaj normës së
fitimit të tregut në tërrësi.
Koeficienti beta = 1 do të thotë se norma e
fitimit të aksionit lëviz si treguesi i tregut në
tërsi. Por, nuk duhet haruar se edhe ky
tregues është matës relativ, nga se nuk
tregon asgjë përsa i takon luhatjes së vetë
tregut.
                          9
Diversifikimi i investimeve dhe analiza e riskut të
portfolios

Në një portfolio aktivesh mund të dallojmë:
• Aktive të koreluara pozitivisht
• Aktive te koreluara negativisht
• Aktive te pa koreluara
Njihen tre sjellje bazë ndaj riskut:
• Sjellja kunder riskut
• Sjellja indiferente ndaj riskut
• Sjellja pro riskut

                           10
Përkufizimi i kthimit


• Kthimi nga një investim matet si fitim ose
 humbje totale e realizuar në emer të
 pronarit për një periudhë të dhënë kohe.
                        11
Modeli i vlerësimit të aktiveve kapitale –
(CAPM)
 Modeli bazë që lidhë riskun më kthimin është
  modeli:-CAPM (Capital Asset Pricing Model) i
  cili supozon se letrat më vlerë shiten në një
  treg perfekt kapitali.
 Karakteristikat : risku i pa dëshiruar,
  informacioni për të gjith investitoret, shtrirje
  kohore që do të thot se vendimet meren në
  një periudhë kohore , kosto transakcionesh
  dhe taksa nuk ka, norma e interesit është pa
  risk.
                         12
Në pajtim më CAPM, kthimi i pritur nga një aset(aktiv)do të
jetë:
Kthimi i pritur nga një letër me vlerë=Norma pa risk+B x
(kthimin e pritur nga tregu –norma pa risk)

• Vija e sigurisë së tregut (SML)
Përfaqëson relacionin midis riskut të matur përmes
 betës dhe normës së kthimit.
                             13

More Related Content

What's hot

MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)Ymer Ejupi
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikTarget
 
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriMenaxherat
 
2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionetbetterday
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëLidijeRapaj
 
Falimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimiFalimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimiValdet Shala
 
Pasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciareBujar Morina
 
Tregjet financiare
Tregjet financiareTregjet financiare
Tregjet financiareMenaxherat
 
2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteveMenaxherat
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publikMuhamet Sopa
 
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovciPytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovciShqiprim Berisha
 
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Denis Panxha
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREMenaxherat
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
 
Makro : politika fiskale
Makro : politika fiskaleMakro : politika fiskale
Makro : politika fiskaleKastriot Gashi
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Menaxherat
 

What's hot (20)

MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
 
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
 
2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionet
 
ekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresiekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresi
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Falimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimiFalimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimi
 
Pasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare
 
Tregjet financiare
Tregjet financiareTregjet financiare
Tregjet financiare
 
2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publik
 
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovciPytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovci
 
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Makro : politika fiskale
Makro : politika fiskaleMakro : politika fiskale
Makro : politika fiskale
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
 

Viewers also liked

Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimiMenaxherat
 
Menaxhimi i riskut ligj 2
Menaxhimi i riskut ligj 2Menaxhimi i riskut ligj 2
Menaxhimi i riskut ligj 2Fisnik Morina
 
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjePunim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjeMuhamet Sopa
 
Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)Kastriot Gashi
 
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktikeAlgoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktikeyllferizi
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowstudent
 
Banka tregtare
Banka tregtareBanka tregtare
Banka tregtarePristina
 
Paraja dhe banka punim seminarik
Paraja dhe banka punim seminarikParaja dhe banka punim seminarik
Paraja dhe banka punim seminarikShpejtim Rudi
 
INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)
INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)
INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)Fitore ZEQIRI
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeMuhamet Sopa
 
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitDetyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitstudent
 
Punimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomiPunimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomiArben
 
Gjuhe Programuese ushtrimet C++
Gjuhe Programuese  ushtrimet  C++Gjuhe Programuese  ushtrimet  C++
Gjuhe Programuese ushtrimet C++Ajla Hasani
 
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimetPunim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimetMuhamet Sopa
 

Viewers also liked (20)

Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Menaxhimi i riskut ligj 2
Menaxhimi i riskut ligj 2Menaxhimi i riskut ligj 2
Menaxhimi i riskut ligj 2
 
Menaxhmenti Financiar - Risku, Kthimi Dhe Buxhetimi Kapital
Menaxhmenti Financiar - Risku, Kthimi Dhe Buxhetimi KapitalMenaxhmenti Financiar - Risku, Kthimi Dhe Buxhetimi Kapital
Menaxhmenti Financiar - Risku, Kthimi Dhe Buxhetimi Kapital
 
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjePunim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
 
Diploma mba 16
Diploma mba 16Diploma mba 16
Diploma mba 16
 
Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)
 
Varianca
VariancaVarianca
Varianca
 
Risku i kredise
Risku i krediseRisku i kredise
Risku i kredise
 
Algoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktikeAlgoritmet ne praktike
Algoritmet ne praktike
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
 
Banka tregtare
Banka tregtareBanka tregtare
Banka tregtare
 
Paraja dhe banka punim seminarik
Paraja dhe banka punim seminarikParaja dhe banka punim seminarik
Paraja dhe banka punim seminarik
 
INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)
INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)
INVESTIMET E JASHTME DHE ZHVILLIMI EKONOMIK (Rasti i KOSOVËS)
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitDetyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
 
Punimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomiPunimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomi
 
Gjuhe Programuese ushtrimet C++
Gjuhe Programuese  ushtrimet  C++Gjuhe Programuese  ushtrimet  C++
Gjuhe Programuese ushtrimet C++
 
Projekt diplome
Projekt diplome Projekt diplome
Projekt diplome
 
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimetPunim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet
 
Algoritmet C++
Algoritmet C++Algoritmet C++
Algoritmet C++
 

Similar to Risku dhe kthimi

Korporata (1).pptx
Korporata (1).pptxKorporata (1).pptx
Korporata (1).pptxMEZI4
 
Punimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenPunimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenRamë Hajraj
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarDenis Panxha
 
Punim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarPunim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarDenis Panxha
 
Punimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentPunimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentRamë Hajraj
 
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi selaVlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi selaNuhi Sela
 
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5Fisnik Morina
 
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Menaxherat
 
Menaxhmenti Bankar
Menaxhmenti BankarMenaxhmenti Bankar
Menaxhmenti BankarMenaxherat
 
Menaxhimi i riskut te kreditimit ligj 3
Menaxhimi i riskut te kreditimit  ligj 3Menaxhimi i riskut te kreditimit  ligj 3
Menaxhimi i riskut te kreditimit ligj 3Fisnik Morina
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeLabinot Bajrami
 
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS Atdhe Mujaj
 
Politika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaPolitika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaNuhi Sela
 
Pytjet ekonomi kollekiumi 2
Pytjet ekonomi kollekiumi 2Pytjet ekonomi kollekiumi 2
Pytjet ekonomi kollekiumi 2ZuhdiHajzeri
 
Qevrisja e korporatave bankat
Qevrisja e korporatave bankatQevrisja e korporatave bankat
Qevrisja e korporatave bankatFisnik Morina
 
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE Menaxherat
 

Similar to Risku dhe kthimi (20)

Korporata (1).pptx
Korporata (1).pptxKorporata (1).pptx
Korporata (1).pptx
 
Punimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenPunimseminariknmenaxhmen
Punimseminariknmenaxhmen
 
Df 5 teste pazgjidhura 5
Df 5 teste pazgjidhura 5Df 5 teste pazgjidhura 5
Df 5 teste pazgjidhura 5
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
 
Bazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveveBazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveve
 
Punim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarPunim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiar
 
Punimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentPunimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhment
 
Df 4 teste pazgjidhura
Df 4 teste pazgjidhuraDf 4 teste pazgjidhura
Df 4 teste pazgjidhura
 
Prezantim rovi
Prezantim roviPrezantim rovi
Prezantim rovi
 
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi selaVlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
 
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
 
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
 
Menaxhmenti Bankar
Menaxhmenti BankarMenaxhmenti Bankar
Menaxhmenti Bankar
 
Menaxhimi i riskut te kreditimit ligj 3
Menaxhimi i riskut te kreditimit  ligj 3Menaxhimi i riskut te kreditimit  ligj 3
Menaxhimi i riskut te kreditimit ligj 3
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
 
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
 
Politika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaPolitika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi sela
 
Pytjet ekonomi kollekiumi 2
Pytjet ekonomi kollekiumi 2Pytjet ekonomi kollekiumi 2
Pytjet ekonomi kollekiumi 2
 
Qevrisja e korporatave bankat
Qevrisja e korporatave bankatQevrisja e korporatave bankat
Qevrisja e korporatave bankat
 
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
 

More from LidijeRapaj

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividenditLidijeRapaj
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitLidijeRapaj
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikLidijeRapaj
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiareLidijeRapaj
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesLidijeRapaj
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarLidijeRapaj
 

More from LidijeRapaj (8)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 

Risku dhe kthimi

 • 1. Risku dhe kthimi Nësë qëllimi final i çdo ndërmarrje është ta maksimizoj pasurinë, një nga problemet kryesore të drejtimit financiar është ai i vlerësimit të sajë. Për çdo euro të investuar ska rëndësi në çfar objekti, ka rëndësi të përcaktohen dy tregues : risku dhe kthimi. Pse? Sepse çdo vendim financiar mbart në vehte nja risk të caktuar dhe një kthim të caktuar. 1
 • 2. Risku dhe Kthimi – Objektivat mësimore • Të identifikoj burimet e rriskut. • Të shpjegojë se si shumëllojshmëria e mjeteve e ulë riskun. • Të japë dallimin midis fitimit të pritur dhe atij të realizuar. • Të tregoj se si koeficientët beta janë tregues të riskut dhe se si mund të përdoren ato për të përcaktuar fitimin e nevojshëm që justifikon blerjen e një aksioni 2
 • 3. Risku mund të përkufizohet si shansi për të humbur. Më fjalë të tjera si risk çmohet frika që ekziston se të ardhurat nga nja investim i caktuar mund të mos realizohen, ose se fitimi i parashikuar nga investimi i kryer mund të mos realizohet fare ose në masën e planifikuar. Shpërblimi nga mbajtja e riskut është norma e fitimit e parashikuar (e pritur). Fitimi i pritur është fluksi neto i pritur i të ardhurave nga një aktivitet çfarëdo. Fitimi i kërkuar është fitimi i domosdoshëm që nxitë ivestitorin të mbaj riskun që lidhet me një investim të caktuar. 3
 • 4. Burimet e riskut munt të klasifikohen si: a) risk sistematik (ose jo i deversifikueshëm) dhe b) risk josistematik (ose i diverzifikueshem) Risku sistematik i referohet riskut që lidhet më: • luhatjen e çmimeve të letrave me vlerë në përgjithësi • luhatjen e normve të interesit • humbjen e fuqisë blerëse nga inflacioni dhe • risku i kurseve të këmbimit 4
 • 5. Risku josistematik i referohet rezikut që lidhet me vetë firmën, aktivitetet e saj dhe metodat e financimit. •Aftësite menaxheriale dhe vendimet e tyre •Grevat •Disponimi me lëndë të parë •Efektet e rregullativave qeveritare •Efektet e konkurencës së jashtmeë . 5
 • 6. Kombinimi i riskut sistematik me atë josistematik përkufizohet si: Risk total ose risk i portofolit që mban investitori. 6
 • 7. Matja e riskut bëhet në bazë të : *distribuimit të propabilitetit(ngjarje e cila mund të ndodhë me një besueshmëri-% të caktuar), *kthimit të pritur(NK=Shuma e pranuar –shuma e investuar/shuma e investuar), *deviacionit standard(matës statistikor i dispersionit(shmangies) të vlerave të pritura). Është matës i riskut të një aktivi të vetëm. *koeficientit të variacionit(si matës standard i riskut llogaritet duke pjëstuar deviacionin standard me kthimin e pritshëm – si raport I shmangies mesatare ndaj normës së pritshme të kthimit). Matës i riskut i cili siguron norma të ndryshme kthimi të pritshëm. 7
 • 8. Një metodë për matjen e riskut është shpardarja e normës së fitimit të një mjeti.Sa më i madh të jetë kjo normë aq më i madh do të jetë risku. Meqë të gjitha investimet kanë risk, duhet të ekzistojë një mjet për ta matur atë. Një tjeter matës i riskut quhet koeficienti beta dhe është tregues i riskut sistematik që lidhet më letrat më vlerë. 8
 • 9. Sa më i lartë koeficienti beta, risku do të jetë më i lartë. Ky tregues venë në raport normen e fitimit të një mjeti ndaj normës së fitimit të tregut në tërrësi. Koeficienti beta = 1 do të thotë se norma e fitimit të aksionit lëviz si treguesi i tregut në tërsi. Por, nuk duhet haruar se edhe ky tregues është matës relativ, nga se nuk tregon asgjë përsa i takon luhatjes së vetë tregut. 9
 • 10. Diversifikimi i investimeve dhe analiza e riskut të portfolios Në një portfolio aktivesh mund të dallojmë: • Aktive të koreluara pozitivisht • Aktive te koreluara negativisht • Aktive te pa koreluara Njihen tre sjellje bazë ndaj riskut: • Sjellja kunder riskut • Sjellja indiferente ndaj riskut • Sjellja pro riskut 10
 • 11. Përkufizimi i kthimit • Kthimi nga një investim matet si fitim ose humbje totale e realizuar në emer të pronarit për një periudhë të dhënë kohe. 11
 • 12. Modeli i vlerësimit të aktiveve kapitale – (CAPM) Modeli bazë që lidhë riskun më kthimin është modeli:-CAPM (Capital Asset Pricing Model) i cili supozon se letrat më vlerë shiten në një treg perfekt kapitali. Karakteristikat : risku i pa dëshiruar, informacioni për të gjith investitoret, shtrirje kohore që do të thot se vendimet meren në një periudhë kohore , kosto transakcionesh dhe taksa nuk ka, norma e interesit është pa risk. 12
 • 13. Në pajtim më CAPM, kthimi i pritur nga një aset(aktiv)do të jetë: Kthimi i pritur nga një letër me vlerë=Norma pa risk+B x (kthimin e pritur nga tregu –norma pa risk) • Vija e sigurisë së tregut (SML) Përfaqëson relacionin midis riskut të matur përmes betës dhe normës së kthimit. 13