SlideShare a Scribd company logo
Analiza financiare
Objektivat studimore:
•Të njihemi me situatat financiare në të cilat
gjendet dhe kalon ndërmarrja;
•Të identifikojmë nevojat për analizën financiare;
•Të vlerësojmë të dhënat për analizën financiare;
•Të analizojmë përmbajtjen dhe karakterin e
pasqyrave financiare;
•Të llogarisim dhe të interpretojmë raportet financiare.                           1
Analiza financiare është:
studim i pasqyrave financiare të ndërmarrjes më
anë të analizës së raporteve.

• Analiza e raporteve është një mjet i cili lehtë i
  llogarit dhe i interpreton raportet.
• Raportet përdoren nga:
-investitorët;
-kreditorët;
-drejtuesit e ndërmarrjes;
-të tjeret.


                           2
Menaxhmenti-drejtimi mund të përdorë analizën si:
  - mjet planifikimi
  - mjet kontrolli
  - mjet për të identifikuar dobësitë dhe anët e të
forta të firmës(ndërmarrjes).


 A F ndihmon MF(DF) në vezhgimin e ndryshimeve
 në gjendjen financiare të firmës.
 Situata financiare, nënkupton pozitën(gjendjen)
 financiare të firmës në një moment të caktuar.
 Faktoret të cilet ndikojnë në situata financiare
 mund të jenë të brendshëm dhe të jashtëm.
                            3
Situata financiare në një firmë njihet si:

- situate konstituive financiare;
- situatë standarde financiare;
- situate e rënduar financiare;
- situate e pavarur financiare;
- situate e varur financiare.

Çfarë duhen të jenë informatat financiare për të
 qenë të përdorshme:
• Relevante
• Të besueshme
• Të krahasueshme
• Të kuptueshme                  4
Hapat në analizën financiare:

• Qëllimi
• Identifikimi
• Procesi
• Llogaritja
• Krahasimi
• Interpretimi
• Aksioni
                5
Pasqyrat financiare

• Sipas standardeve të Kontabilitetit, pasqyrat
 financiare janë një paraqitje e strukturuar
 financiare dhe e transakcioneve që ndërmerren
 nga një organizatë.
• Standardi përshkruan formen dhe përmbajtjen e
 PF të ndërmarrjeve për përdorues jasht sajë.
 (autoritetet tatimore e statistikore, të punësarit,
 kreditoret, etj.)


                            6
Qëllimi i PF, është të siguroj informata për poziten
dhe ndryshimet financiare, performansën
financiare, si bazë shumë e rëndësishme për
marrjen e vendimeve menaxheriale.

Pasqyrat financiare dhe raportet të cilat dalin nga
 studimi i tyre, sigurojnë informata në lidhje me:
• Pasurinë;
• Detyruimet;
• Ekuitetin;
• Të ardhurat dhe shpenzimet; si dhe
• Rrjedhën e parasë (cash flow).
                            7
Analiza e raporteve qëndron në themel të analizës
së pasqyrave financiare. Raportet janë tregues
krahasues.
Analiza financiare:
 horizontale(krahasimi i të dhënave financire të
 dy ose më shum viteve), dhe .
 vertikale(paraqet çdo zë në %).
                          8
LLojet e pasqyrave financiare:

 • Pasqyra e bilansit te gjendjes
 Pasuria Neto = Mjetet – Detyrimet - aksionet e
  preferuara
 Mjetet= Burimet e mjeteve (detyrimet + ekutet)
 • Pasqyrat e te hyrave dhe te dalurave
 (Permbledhe arketimet dhe shpenzimet dhe tregon
  fitimin ose humbjen per periudhen kontabel)
 • Pasqyra e rrjedhes se parase(cash flow)
 (aktivitetet operative;aktivitetet investive;aktivitetet
  financiare)
                            9
Raportet financiare:
•Raportet e likuiditetit;
•Raportet e menaxhimit te mjeteve apo te aktivitetit;
•Raportet e borxhit;
•Raportet e rentabilitetit;
•Raportet e vleres se firmes.
                          10
Raportet e likuiditetit, tregojnë aftësin e
ndërmarrjës për të përballuar detyrimet
afatshkurtra.Dy janë raportet e likuiditetit:

1.Raporti i rrjedhës;
2.Raporti i likuiditetit (shpejte ose prova acide)

 Raportet e aktiveve tregojnë shkallën e
 eficiencës së përdorimit të aktiveve nga ana e
 ndërmarrjës për mbulimin e shitjeve, ose (sa
 shpejt levizin mjetet në ndermarrje)


 •                          11
•Raportet e borxhit (levës financiare), tregojnë
aftësinë e ndërmarrjës për marrjen e borxheve
afatshkurtër dhe afatgjatë.


•Raportet e rentabilitetit(profitabilitetit) tregojnë sa i
gjeneron efektivisht ndërmarrja fitimet mbi shitjet, mbi
aktivet dhe mbi investimin e aksionerëve(gjendja).

•Raportet e vleres se firmes (tregut) matin
evoluimin e gjendjes financiare të ndërmarrjës në
tregun financiar.

Raporti çmim i aksionit mbi fitimin për aksion (P/E) 12
Treguesi më përfaqësues për matjen e suksesit të firmës e
që përdoret gjërësisht është raporti i kthimit nga investim,
(ROI) ose (ROA) por, tregues tjeter i lidhur me te është
kthimi nga kapitali apo kthimi për aksionerët (ROE).
ROI mund te ndahet ne dy pjesë – marzhi i fitimit dhe
qarkullimi i aktiveve. Në të kalueren, manaxheret janë
përqëndruar vetëm në mzrzhin e fitimit dhe kanë
nënvlerësuar qarkullimin e aseteve. Por, shumë fonde janë
të lidhura më aktivet.
                             13
Shoqëria Du Pont ishte e para që e njohu rëndësinë e
 tëdy raporteve, të fitimit marzhinal dhe të qarkullimit të
 aseteve në vlerësimin e ecurisë së shoqërisë(firmës).
 Du pont është një formulë e cila mundëson që norma e
 kthimit të aseteve të llogaritet si produkt i profitit
 marzhinal x qarkullimi i aseteve totale.
ROA(ROI) = të ardhurat neto / shitjet x shitjet / mjetet
totale; ROA= profiti margjinal x qarkullimi total i aseteve

ROE= profiti margjinal x qarkullimi total i aseteve x
multiplikatori i pasurisë;
ROE = të ardhurat neto/shitjet x shitjet/mjetet totale x
mjetet totale/pasuria(Aksionet e zakonshme
                               14
Analiza e raporteve përben një metodë të përshtatshme
për të analizuuar pasqyrat financiare të ndërmarrjës,
sepse ato llogariten lehtë dhe lejojnë krahasime.
Kur janë llogaritur raportet përkatëse,rezultatet mund
të krahasohën më firmat tjera brenda degës ekonomike.
Krahasimet e tilla ndihmojnë analistin të dallojn
pozicionin e sajë brenda veprimtarisë ku ajo vepro,
si dhe tendencat që zhvillohen.
                         15

More Related Content

What's hot

Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveShpejtim Rudi
 
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiareSolid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
Doniza Maliqi
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
Kastriot Gashi
 
Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"
Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"
Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"
Lela Zeqiraj
 
Parimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetitParimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetitBledi Lila
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxherat
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareVilma Hoxha
 
Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
Analizat Financiare Per Marrje Te VendimeveAnalizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
Target
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitbaron
 
Prezantimi i kostove
Prezantimi i kostovePrezantimi i kostove
Prezantimi i kostove
Menaxherat
 
Analiza e pasqyrave financiare
Analiza e pasqyrave financiareAnaliza e pasqyrave financiare
Analiza e pasqyrave financiare
Diana Rama
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
LidijeRapaj
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tijMenaxherat
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
Ermon Cërvadiku
 
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjePunim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjeMuhamet Sopa
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Vllaznim Bytyqi
 

What's hot (20)

Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeve
 
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiareSolid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
 
Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"
Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"
Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"
 
Parimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetitParimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetit
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
 
Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
Analizat Financiare Per Marrje Te VendimeveAnalizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
 
Analiza e Mjedisit te Brendshem
Analiza e Mjedisit te BrendshemAnaliza e Mjedisit te Brendshem
Analiza e Mjedisit te Brendshem
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Prezantimi i kostove
Prezantimi i kostovePrezantimi i kostove
Prezantimi i kostove
 
Analiza e pasqyrave financiare
Analiza e pasqyrave financiareAnaliza e pasqyrave financiare
Analiza e pasqyrave financiare
 
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne FinancaMenaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
 
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjePunim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
 

Similar to Analiza financiare

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREHYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
Menaxherat
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarLidijeRapaj
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Labinot Bajrami
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
Menaxherat
 
Parashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksionParashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksionMenaxherat
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Valdet Shala
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjecoupletea
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjecoupletea
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiAvni Kamishi
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiAvni Kamishi
 
Analizat financiare
Analizat financiareAnalizat financiare
Analizat financiarebaron
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
Veton Sopjani
 
Kapital AKTIV
Kapital AKTIVKapital AKTIV
Kapital AKTIV
BLEDIONKICAJ
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowHamit Agushi
 
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherialHamit Agushi
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiYmer Ejupi
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarDenis Panxha
 

Similar to Analiza financiare (20)

Df 2 teste pazgjidhura
Df 2 teste pazgjidhuraDf 2 teste pazgjidhura
Df 2 teste pazgjidhura
 
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREHYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
 
Parashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksionParashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksion
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
 
Analizat financiare
Analizat financiareAnalizat financiare
Analizat financiare
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Kapital AKTIV
Kapital AKTIVKapital AKTIV
Kapital AKTIV
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
 
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
 
Presentation 2, Audit methodologies, Workshop on System-based auditing, Tiran...
Presentation 2, Audit methodologies, Workshop on System-based auditing, Tiran...Presentation 2, Audit methodologies, Workshop on System-based auditing, Tiran...
Presentation 2, Audit methodologies, Workshop on System-based auditing, Tiran...
 
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave FinanciareMenaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
 

More from LidijeRapaj

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
LidijeRapaj
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
LidijeRapaj
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
LidijeRapaj
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
LidijeRapaj
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
LidijeRapaj
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
LidijeRapaj
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
LidijeRapaj
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
LidijeRapaj
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
LidijeRapaj
 

More from LidijeRapaj (9)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 

Analiza financiare

 • 1. Analiza financiare Objektivat studimore: •Të njihemi me situatat financiare në të cilat gjendet dhe kalon ndërmarrja; •Të identifikojmë nevojat për analizën financiare; •Të vlerësojmë të dhënat për analizën financiare; •Të analizojmë përmbajtjen dhe karakterin e pasqyrave financiare; •Të llogarisim dhe të interpretojmë raportet financiare. 1
 • 2. Analiza financiare është: studim i pasqyrave financiare të ndërmarrjes më anë të analizës së raporteve. • Analiza e raporteve është një mjet i cili lehtë i llogarit dhe i interpreton raportet. • Raportet përdoren nga: -investitorët; -kreditorët; -drejtuesit e ndërmarrjes; -të tjeret. 2
 • 3. Menaxhmenti-drejtimi mund të përdorë analizën si: - mjet planifikimi - mjet kontrolli - mjet për të identifikuar dobësitë dhe anët e të forta të firmës(ndërmarrjes). A F ndihmon MF(DF) në vezhgimin e ndryshimeve në gjendjen financiare të firmës. Situata financiare, nënkupton pozitën(gjendjen) financiare të firmës në një moment të caktuar. Faktoret të cilet ndikojnë në situata financiare mund të jenë të brendshëm dhe të jashtëm. 3
 • 4. Situata financiare në një firmë njihet si: - situate konstituive financiare; - situatë standarde financiare; - situate e rënduar financiare; - situate e pavarur financiare; - situate e varur financiare. Çfarë duhen të jenë informatat financiare për të qenë të përdorshme: • Relevante • Të besueshme • Të krahasueshme • Të kuptueshme 4
 • 5. Hapat në analizën financiare: • Qëllimi • Identifikimi • Procesi • Llogaritja • Krahasimi • Interpretimi • Aksioni 5
 • 6. Pasqyrat financiare • Sipas standardeve të Kontabilitetit, pasqyrat financiare janë një paraqitje e strukturuar financiare dhe e transakcioneve që ndërmerren nga një organizatë. • Standardi përshkruan formen dhe përmbajtjen e PF të ndërmarrjeve për përdorues jasht sajë. (autoritetet tatimore e statistikore, të punësarit, kreditoret, etj.) 6
 • 7. Qëllimi i PF, është të siguroj informata për poziten dhe ndryshimet financiare, performansën financiare, si bazë shumë e rëndësishme për marrjen e vendimeve menaxheriale. Pasqyrat financiare dhe raportet të cilat dalin nga studimi i tyre, sigurojnë informata në lidhje me: • Pasurinë; • Detyruimet; • Ekuitetin; • Të ardhurat dhe shpenzimet; si dhe • Rrjedhën e parasë (cash flow). 7
 • 8. Analiza e raporteve qëndron në themel të analizës së pasqyrave financiare. Raportet janë tregues krahasues. Analiza financiare:  horizontale(krahasimi i të dhënave financire të dy ose më shum viteve), dhe .  vertikale(paraqet çdo zë në %). 8
 • 9. LLojet e pasqyrave financiare: • Pasqyra e bilansit te gjendjes Pasuria Neto = Mjetet – Detyrimet - aksionet e preferuara Mjetet= Burimet e mjeteve (detyrimet + ekutet) • Pasqyrat e te hyrave dhe te dalurave (Permbledhe arketimet dhe shpenzimet dhe tregon fitimin ose humbjen per periudhen kontabel) • Pasqyra e rrjedhes se parase(cash flow) (aktivitetet operative;aktivitetet investive;aktivitetet financiare) 9
 • 10. Raportet financiare: •Raportet e likuiditetit; •Raportet e menaxhimit te mjeteve apo te aktivitetit; •Raportet e borxhit; •Raportet e rentabilitetit; •Raportet e vleres se firmes. 10
 • 11. Raportet e likuiditetit, tregojnë aftësin e ndërmarrjës për të përballuar detyrimet afatshkurtra.Dy janë raportet e likuiditetit: 1.Raporti i rrjedhës; 2.Raporti i likuiditetit (shpejte ose prova acide) Raportet e aktiveve tregojnë shkallën e eficiencës së përdorimit të aktiveve nga ana e ndërmarrjës për mbulimin e shitjeve, ose (sa shpejt levizin mjetet në ndermarrje) • 11
 • 12. •Raportet e borxhit (levës financiare), tregojnë aftësinë e ndërmarrjës për marrjen e borxheve afatshkurtër dhe afatgjatë. •Raportet e rentabilitetit(profitabilitetit) tregojnë sa i gjeneron efektivisht ndërmarrja fitimet mbi shitjet, mbi aktivet dhe mbi investimin e aksionerëve(gjendja). •Raportet e vleres se firmes (tregut) matin evoluimin e gjendjes financiare të ndërmarrjës në tregun financiar. Raporti çmim i aksionit mbi fitimin për aksion (P/E) 12
 • 13. Treguesi më përfaqësues për matjen e suksesit të firmës e që përdoret gjërësisht është raporti i kthimit nga investim, (ROI) ose (ROA) por, tregues tjeter i lidhur me te është kthimi nga kapitali apo kthimi për aksionerët (ROE). ROI mund te ndahet ne dy pjesë – marzhi i fitimit dhe qarkullimi i aktiveve. Në të kalueren, manaxheret janë përqëndruar vetëm në mzrzhin e fitimit dhe kanë nënvlerësuar qarkullimin e aseteve. Por, shumë fonde janë të lidhura më aktivet. 13
 • 14. Shoqëria Du Pont ishte e para që e njohu rëndësinë e tëdy raporteve, të fitimit marzhinal dhe të qarkullimit të aseteve në vlerësimin e ecurisë së shoqërisë(firmës). Du pont është një formulë e cila mundëson që norma e kthimit të aseteve të llogaritet si produkt i profitit marzhinal x qarkullimi i aseteve totale. ROA(ROI) = të ardhurat neto / shitjet x shitjet / mjetet totale; ROA= profiti margjinal x qarkullimi total i aseteve ROE= profiti margjinal x qarkullimi total i aseteve x multiplikatori i pasurisë; ROE = të ardhurat neto/shitjet x shitjet/mjetet totale x mjetet totale/pasuria(Aksionet e zakonshme 14
 • 15. Analiza e raporteve përben një metodë të përshtatshme për të analizuuar pasqyrat financiare të ndërmarrjës, sepse ato llogariten lehtë dhe lejojnë krahasime. Kur janë llogaritur raportet përkatëse,rezultatet mund të krahasohën më firmat tjera brenda degës ekonomike. Krahasimet e tilla ndihmojnë analistin të dallojn pozicionin e sajë brenda veprimtarisë ku ajo vepro, si dhe tendencat që zhvillohen. 15