SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
1.Shembull:
Dy persona vendosin te krijojne nje biznes me nje kapital fillestar prej 100.000 euro.E
gjithe shuma shkon per financimin e arkes (aktive monetare) ,ne mase 60.000 euro,dhe
aktive te qendrueshme 40.000 euro.Te pasqyrohet ne bilanc:
AKTIVE        SHUMA        DETY.dhe VET KAPITALI        SHUMA
1 .Akt. Qarkulluese
 -arka        60000€        - Kapitali aksionar        100000€
2.Aktiv. Te qendr.
 -makinerite paisjet 40000€
Aktive gjithsejt   100000€        Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt   100000€
                                           1
2.Shembull:
Per te filluar prodhimin shoqeria tregtare blen 30.000€,kjo blerje realizohet me kredi tregtare me
afat 30 dite.Per shkak te ketij transaksioni aktivet rriten per 30.000€,duke pasur si burim kredine
tregtare nga furnitori i stofit.
Me tej per prerjen e stofit shoqeria tregtare shpenzon 25.000€,per shpreblimin e
punonjsve,Shpenzime te cilat ne masen 15.000€ mbulohen brenda periudhes ne fjale
dhe 10.000€ do te mbulohen ne periudhat e mevonshme(shpenzime te llogaritura).Pas
ketyre veprimeve bilanci do te duket si vijon :
AKTIVE         SHUMA       DETY.dhe VET KAPITALI      SHUMA
1 .Akt. Qarkulluese            1.Pasive korente
-arka           45000€      - furnitorë           30000€
-rez ne ½ e produkteve           - detyrime per paga       10000€
a) Stofi         30000€
b) Shpenz. per produk. 25000€
Ak. qarkulluese gjiths. 100000€      Pasive korente gjiths.     40000€
2.Akt. Kryesore              2.Kapitali aksionar      100000€
-makineri e impiante   40000€
Ak. Gjithsejt      140000€      Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt 140000€

                                                 2
Kjo tregon se shtimi i aktiveve ne 140.000 eshte shkaktuar nga rritja e aktiveve
qarkulluese.Kapitali qarkullues neto ,pra diferenca midis aktiveve qarkulluese dhe
pasives rrjedhese nuk ka ndryshuar (100000-40000) ne krahasim me bilancin nr 1.

Raporti rrjedhes eshte 2.5 (100.000/40.000) =2.5

Raporti i marrjes se borxhit eshte 28.6% apo 40.000/140.000=0.2857*100= 28.6%

Si pasoje gjendja financiare e shoqerise tregtare po keqesohet.Ne qofte se ajo do te
synonte te merrte hua,do te kishte te veshtire per ta justifikuar para kreditorit,pasi
veshjet pjeserisht te bera,nuk do te ishin te preferuara si garanci per kreditorin.
                                          3
Metodat e parashikimit financiar
Metodat e perqindjes mbi shitjet:
Menyra me e thjeshte e parashikimit te nevojave financiare eshte ajo e % mbi shitjet.
Nje shoqeri per vitin 2010 realizoi shitje prej 1.500.000€. Norma e fitimit pas tatimit
eshte 4%.Gjate vitit shoqeria fitoi 40.000€ (pa tatim),paguan dividendë 20.000€.
Kete % (pagimi i dividendit prej 50%),do ta ruajë edhe ne te ardhmen.Sa do te jene
nevojat financiare te shoqerise ne qofte se shitjet gjate vitit 2011 arrijne ne
1.800.000€,dhe si do te financohen ato.
Te supozojme me 31.XII.2010.
AKTIVE         SHUMA       DETY.dhe VET KAPITALI       SHUMA
1 .Akt. Qarkulluese            1.Pasive korente
-arka          20.000€       -furnitorë            150.000€
-klientë        200.000€       -tatime              50.000€
-rezerva        235.000€       -paga               25.000€
Ak. qarkull gjiths.  450.000€      Pasive korente gjiths.       225.000€                                          4
AKTIVE         SHUMA       DETY.dhe VET KAPITALI         SHUMA
                     2.borxhi afatgjate
                      -obligacione hipotekare       125.000€
2.Ak.te qendrueshme   250.000€     3.kapitali i vet
neto                    -aksione te zakonshme         150.000€
                      -fitimi i pashprendare        200.000€
Ak. Gjithsejt      700.000€     Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt     700.000€

Nga bilanci verejme zerat e bilancit qe luhaten drejtperdrejt ne varesi te vellimit te
shitjeve.nje nivel me i larte i shitjeve kerkon me shume para ne arke per
transaksione,me teper kredi ne drejtim te kilenteve,nivel me te larte rezervash me
shume investime ne aktivet qarkulluese.

Ne kushtet kur kapaciteti egzistues i makinerive e paisjeve shfrytezohet plotesisht ,edhe
aktivet e qendrueshme duhen rritur me rritjen e vellimit te shitjeve.


                                             5
Ndersa sa i perket zerave te pasivit,ndjeshmeri ndaj vellimit te shitjeve kane
furnitoret,detyrimet per paga tatime.
Persa i perket borxhit afatgjate,fitimit te pashprendare dhe kapitalit aksionar per shkak
te rritjes se aktiveve te qendrueshme edhe ato do te rriten,por rritja e tyre nuk eshte
perpjestimore me vellimin e shitjeve.
Per shembull ne qofte se shoqeria do te ndryshoje % e pagimit te dividendeve,kjo
ndikon ne tre zerat :ne madhesine e fitimit te pashprendare,emetimin e aksioneve te reja
dhe madhesine e borxhit afatgjate.
Bilanci me 31.12.2010 (ne %)
AKTIVE         SHUMA        DETY.dhe VET KAPITALI       SHUMA
-arka            1.3       -furnitorë               10.0
-klientë          13.0       -paga dhe tatime            2.0
-rezervat         15.3       -det.hipotekare(oblig.)
-aktive te qendr.     16.7       -fitimi i pashprendarë
Aktive gjithsejt      46.3       Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt     12.0                                           6
Aktivet-detyrimet= 46.3-12.0=34.3
AKTIVET
Arka: 20.000/1.500.000=0.0133*100=1.33------- parat e gatshme/shitjet
Klientet: 200.000/1.500.000=0.133*100=13.0
Rezervat:230.000/1.500.000=0.153*100=15.3
Akt.qendrueshme: 250.000/1.500.000=0.166*100=16.66~16.7
PASIVET
Furnitoret: 150.000/1.500.000=0.1*100=10.0
Pagat: 25000/1.500.000=0.166*100=1.66~2
Per qdo rritje prej 100€ te shitjeve,aktivet duhet te rriten 46.3€
Kjo nevoje do te financohet:
-Nga rritja e furnitoreve dhe pasives per 12€
-Nga rritja e burimeve afatgjata dhe kapitalit per 34.3€
                                    7
Ne shembullin tonë shitjet rriten nga 1.500.000€ ne 1.800.000€,rritja eshte me e madhe per
300.000,meqense per kete rritje duhen 46.3% e burimeve afatgjate,ato do te jene 100.000€,fitimi
do te jete 72.000,pra 1.800.000*4% =72000,
ndresa 72.000*50%=36.000€,kemi rritje dividendi
Nga nevojat prej 100.000€ zbresim 36.000€,pjesa tjeter do te mbulohet nga huatë
afatgjate ose shitjet e aksioneve te reja te zakonshme.
300.000€ * 46.3-12.0/100=100.000€
Burime e mbulimit do te jene:
a) Rritja e fitimit te pashprendarë
1.800.000*4% =72.000€ rritje fitimi
72.000*50% =36.000€ pagesa dividendi
72.000-36.000=36.000€ rritja e fitimit te pashprendarë
b) Borxhi afatgjate dhe shitja e aksioneve te reja(nevojat per financim te jashtem)
 100.000-36.000=64.000€
Ne qofte se vellimi i shitjeve per vitin 2011 do te jete 1.560.000€ me rritje 4 %.
Fitimi do te rritej per : 1.560.000€ *4 % = 62.400€
Fitimi i pashprendarë per : 62.400* 50% = 31.200€.
Pra e tere nevoja mbulohet nga rritja e financimit dhe nuk lind nevoja per financim te
   jashtem.                                     8
Fondet e nevojshme shtese -AFN
Shembull:
Supozojme se nje shoqeri ka aktivet dhe pasivet gjithsejt 2.000 mije €,shitjet gjithsej
3.000 mije €,fitimin gjithsej 114 mije €,burimet afatshkurtra spontane (llogarite e
pagushme 40 mije € dhe detyrimet tjera afatshkurtra 160 mije €) pra 200 mije €,rritjen
e shitjeve 10 % ose 300 mije €, % e pagimit te dividendeve 50.88 % .
AFN = ( A*/S)∆S-(L*/S)∆S-MS1(1-d) =( 0.67*300)-(0.067*300) –(0.038*3300)
 (1- 0.509) = 201- 20,1- 61,571 = 119 mije €.
1.A*/S- rritja e aktiveve kur rriten shitjet
2000/3000= 0.667,pra per qdo 1 euro rritje shitje kemi 0.67€ rritje aktive
2. L*/S – rritja e burimeve spontane ne % ndaj shitjeve
(40+160)mije /300 mije€ = 0.667*10 %=0.067 €.Pra per 1 euro rritje shitjesh kemi 7
cent rritje burimesh spontane.
3. S1-shitjet e planifikuara per vitin e ardhshem
3000*10%= 300+3000=3300€
4. ∆S- ndryshimi i shitjeve
3300-3000=300 mije € .

                                           9
5. M- marzhi i fitimit
114 mije € /3000 € =0.0380 ose 3.8 % ,pra shoqeria fiton 3.8 euro per 100 euro shitje.


6. d- raporti i pagimit te dividendeve
58/114 = 0.5088 ose 50.88 %
Pra me rritjen e shitjeve 300 mije € ,duhet rritje aktive 200 mije € .
Kjo rritje duhet te financohet :
a) Rritja e burimeve spontane 20 mije €
b) Rritja e fitimit te pashprendarë 62 mije €
c) Burimet jashte financimit 119 mije €.


Shembull :
Le te supozojme se nje shoqeri prodhimesh ushqimore ka raportet ne vijim :
A*/S = 1.6
L* /S = 0.4
MF = 0.10 ose 10 %
Raporti i pagimit te dividendit 0.45 ose 45 %
Shitjet e vitit te kaluar jane 100 mije euro.                      10
∆S = So g, S1=So (1+g) , g- % rritjes se shitjes
AFN = ( A*/S) ∆S- MS1(1-d) -(L*/S) ∆S
0= 1.6( 100 g) – 0.4 (100g) -0.10 [100(1+g) * 0.45 ]
0= 160g-40g-0.045 (100+100g)
0= 160g-40g-4.5-4.5g
160g-40g-4.5g = 4.5
115.5 g = 4.5
g=4.5/115.5
g= 0.0389 * 100
g= 3.8 %
Kjo eshte rritja e mundshme pa marre financim te jashtem.
Metoda e % se shitjes perdoret me efektivitet per parashikimin e ndryshimeve
relativisht afatshkurtera te nevojave financiare.
                                     11
Pasqyrat financiare PRO- FORMA
Pasqyrat financiare behen duke shumezuar shitjet per vitin vijues me nje plus norma e
parashikuar e rritjes 25 % ( g)
Shitjet 1200
S1= So(1+g) = 1200 (1+25%) = 1200*1.25= 1500€

      Llogaritja e fondeve shtese ne shfrytezimin e plote te kapaciteteve
EFN = Ao/So (S1-So)- (PM)(S1)(b)
So-shitja vijuese
S1-shitja e planifikuar So (1+g)
g-norma e planifikuar e rritjes se shitjes
Ao- mjete e lidhura drejperdrejt me shitjet
Lo-detyrimet e lidhura drejtperdrejt me shitjet
PM-profiti margjinal= (te ardhurat neto/shitjet)
b- norma e mbajtjes = shtesa e fitimevve te pashprendara /ardhura neto

                                         12
EFN= Ao/So(S1-So)-Lo/So(S1-So)-(PM)(S1)(b)
 |       |      |  |
nevojat   kerkesa per rritja  rritja e fitimit
shtese     rritje te spontane    te mbajtur
(te jashtme) mjeteve e detyrimeve
financiare
Shembull : Ne kushte te kapacitetit te plote
Ne kete rast perdoret bilanci i gjendejes dhe pasyqra e te ardhurave per te
percaktuar nevojen e fondeve shtese,ne kushtet kur mjetet fikse shfrytezohen
me kapacitet te plote,ndersa norma rritjes eshe 25 %.
Shitjet :1200 euro,mjetet:2000,dety:400,So= 1200,PM=210/1200
S1= So(1+g)= 1200(1+25%)= 1200*1.25=1500€
EFN= 1200/1200(1500-1200)-400/1200(1500-1200)-(210/1200)(1500)
(140/210)
EFN=(1.67*300)-(0.33*300)-(0.18*1500*0.67)= 501-99-175.87=226.13                                        13
Rasti kur shfrytezohen plotesisht kapacitetet
SFC= So/ % e kapacitetit
So- 1200
Kapac - 60%
 SFC= 1200/0.60= 2000
Ne qofte se shitjet e planifkuara jane me te vogla nga kapaciteti I plote I shitjes atehere
kapacitetet fikse nuk kane nevoje te rriten,per te mbeshtetur nivelin e planifikuar te
shitjeve. Ne qofte se shitja planifikuese eshte me e madhe nga kapaciteti I plote I
shitjes ,atehere mjetet fikse duhet te rriten.
Rasti I-rë
 Kur shitjet e planifikuara jane me te vogla ose te barabarta me kapacitetin e plote te
shitjes EFN.
S1= So (1+g)= 1200(1+0.25)= 1500€
SFC= 1200/0.60= 2000€
 Ne qofte se shitja e planifikuar eshte nen kapacitetin e plote te shitjes ,atehere EFN
llogaritet :


                                             14
EFN= Ao/So(S1-So)-Lo/So(S1-So)-(PM)(S1)(b)
EFN= 1200/1200(1500-1200)-400/1200(1500-1200)-(210/1200)(1500)(140/210)
EFN= (1*300)-(0.33*300)-(0.18*1500*0.67)= 300-99-180,9=20.1€
                 Llogaritjet pro –forma
Para te gatshme= (Para te gatshme %)* (shitja e parashikuar)
Para te gatshme = Pg/shitjet *100
Stoqet= (Stoqet %)* (shitja e parashikuara)
(Kostot %) * ( shitja e parashikuara )
Fitimi pashprendare=(Fitimi pashprendare +shtesa e fitimit te planifikuar te
pashprendare )
Shtesa e fitimit te pashprendare =(Shtesa e fitimit te pashprendare %) (te ardhurat neto
te planifikuara ).
                                           15

More Related Content

What's hot

Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Muhamet Sopa
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
Menaxherat
 
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Fisnik Morina
 
Kapitulli 5 inventari i mallit
Kapitulli 5  inventari i mallitKapitulli 5  inventari i mallit
Kapitulli 5 inventari i mallit
Menaxherat
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
baron
 
2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionet
betterday
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
coupletea
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Hamit Agushi
 

What's hot (20)

Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
 
Inventari i mallit
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallit
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
 
Kapitulli 5 inventari i mallit
Kapitulli 5  inventari i mallitKapitulli 5  inventari i mallit
Kapitulli 5 inventari i mallit
 
Kontabiliteti i
Kontabiliteti iKontabiliteti i
Kontabiliteti i
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1
 
Sistemi financiar
Sistemi financiar Sistemi financiar
Sistemi financiar
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionet
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
Analizat Financiare Per Marrje Te VendimeveAnalizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
 

Viewers also liked

Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
Menaxherat
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
Ymer Ejupi
 
Ushtrime - Menaxhimi financiar
Ushtrime - Menaxhimi financiarUshtrime - Menaxhimi financiar
Ushtrime - Menaxhimi financiar
Menaxherat
 
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
Hamit Agushi
 
01 financa hyrje ne financa
01 financa  hyrje ne financa01 financa  hyrje ne financa
01 financa hyrje ne financa
Shkumbin Gashi
 
Leter motivuese
Leter motivueseLeter motivuese
Leter motivuese
xitti
 
Leter reference Vladimir LUSHI
Leter reference Vladimir LUSHILeter reference Vladimir LUSHI
Leter reference Vladimir LUSHI
Vladimir LUSHI
 

Viewers also liked (20)

Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
 
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita KonxheliFormulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Ushtrime - Menaxhimi financiar
Ushtrime - Menaxhimi financiarUshtrime - Menaxhimi financiar
Ushtrime - Menaxhimi financiar
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
 
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Bazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveveBazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveve
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
 
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
 
01 financa hyrje ne financa
01 financa  hyrje ne financa01 financa  hyrje ne financa
01 financa hyrje ne financa
 
Leter motivuese
Leter motivueseLeter motivuese
Leter motivuese
 
Nehar islami dhe Arben Dedaj-Krahasimi i bankes Teb dhe i bankes Raiffeisen
Nehar islami dhe Arben Dedaj-Krahasimi i bankes Teb dhe i bankes RaiffeisenNehar islami dhe Arben Dedaj-Krahasimi i bankes Teb dhe i bankes Raiffeisen
Nehar islami dhe Arben Dedaj-Krahasimi i bankes Teb dhe i bankes Raiffeisen
 
Leter reference Vladimir LUSHI
Leter reference Vladimir LUSHILeter reference Vladimir LUSHI
Leter reference Vladimir LUSHI
 
Risku
RiskuRisku
Risku
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
 
Kerkese
KerkeseKerkese
Kerkese
 
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat FinanciareMenaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
 

Similar to Detyra menaxhment financiar

Ushtrime viti i parë
Ushtrime viti i parëUshtrime viti i parë
Ushtrime viti i parë
coupletea
 
Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005
Hamit Agushi
 
Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006
Hamit Agushi
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
Menaxherat
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
ekonomia
 
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshmeK7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
Hamit Agushi
 
2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit
Menaxherat
 
Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007
Hamit Agushi
 
Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005
Hamit Agushi
 
Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006
Hamit Agushi
 
Bilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesBilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjes
Menaxherat
 

Similar to Detyra menaxhment financiar (20)

Funksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te BiznesitFunksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te Biznesit
 
Ushtrime viti i parë
Ushtrime viti i parëUshtrime viti i parë
Ushtrime viti i parë
 
Kf 2-Ligjerata 2-të
Kf 2-Ligjerata 2-tëKf 2-Ligjerata 2-të
Kf 2-Ligjerata 2-të
 
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitDetyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
 
Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005
 
Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
 
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshmeK7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
 
S7 -aset..
S7 -aset..S7 -aset..
S7 -aset..
 
2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit
 
Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007
 
Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005
 
Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006
 
L 4 Analiza e CVP
L 4  Analiza e CVPL 4  Analiza e CVP
L 4 Analiza e CVP
 
Tema 3 - Raportimi financiar PF dhe SNK 1.ppt
Tema 3 - Raportimi financiar PF dhe SNK 1.pptTema 3 - Raportimi financiar PF dhe SNK 1.ppt
Tema 3 - Raportimi financiar PF dhe SNK 1.ppt
 
Ushtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiareUshtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiare
 
Bilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesBilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjes
 
Ligjerata4 mesim praktik
Ligjerata4 mesim praktikLigjerata4 mesim praktik
Ligjerata4 mesim praktik
 

More from LidijeRapaj (9)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 

Detyra menaxhment financiar

 • 1. 1.Shembull: Dy persona vendosin te krijojne nje biznes me nje kapital fillestar prej 100.000 euro.E gjithe shuma shkon per financimin e arkes (aktive monetare) ,ne mase 60.000 euro,dhe aktive te qendrueshme 40.000 euro.Te pasqyrohet ne bilanc: AKTIVE SHUMA DETY.dhe VET KAPITALI SHUMA 1 .Akt. Qarkulluese -arka 60000€ - Kapitali aksionar 100000€ 2.Aktiv. Te qendr. -makinerite paisjet 40000€ Aktive gjithsejt 100000€ Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt 100000€ 1
 • 2. 2.Shembull: Per te filluar prodhimin shoqeria tregtare blen 30.000€,kjo blerje realizohet me kredi tregtare me afat 30 dite.Per shkak te ketij transaksioni aktivet rriten per 30.000€,duke pasur si burim kredine tregtare nga furnitori i stofit. Me tej per prerjen e stofit shoqeria tregtare shpenzon 25.000€,per shpreblimin e punonjsve,Shpenzime te cilat ne masen 15.000€ mbulohen brenda periudhes ne fjale dhe 10.000€ do te mbulohen ne periudhat e mevonshme(shpenzime te llogaritura).Pas ketyre veprimeve bilanci do te duket si vijon : AKTIVE SHUMA DETY.dhe VET KAPITALI SHUMA 1 .Akt. Qarkulluese 1.Pasive korente -arka 45000€ - furnitorë 30000€ -rez ne ½ e produkteve - detyrime per paga 10000€ a) Stofi 30000€ b) Shpenz. per produk. 25000€ Ak. qarkulluese gjiths. 100000€ Pasive korente gjiths. 40000€ 2.Akt. Kryesore 2.Kapitali aksionar 100000€ -makineri e impiante 40000€ Ak. Gjithsejt 140000€ Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt 140000€ 2
 • 3. Kjo tregon se shtimi i aktiveve ne 140.000 eshte shkaktuar nga rritja e aktiveve qarkulluese.Kapitali qarkullues neto ,pra diferenca midis aktiveve qarkulluese dhe pasives rrjedhese nuk ka ndryshuar (100000-40000) ne krahasim me bilancin nr 1. Raporti rrjedhes eshte 2.5 (100.000/40.000) =2.5 Raporti i marrjes se borxhit eshte 28.6% apo 40.000/140.000=0.2857*100= 28.6% Si pasoje gjendja financiare e shoqerise tregtare po keqesohet.Ne qofte se ajo do te synonte te merrte hua,do te kishte te veshtire per ta justifikuar para kreditorit,pasi veshjet pjeserisht te bera,nuk do te ishin te preferuara si garanci per kreditorin. 3
 • 4. Metodat e parashikimit financiar Metodat e perqindjes mbi shitjet: Menyra me e thjeshte e parashikimit te nevojave financiare eshte ajo e % mbi shitjet. Nje shoqeri per vitin 2010 realizoi shitje prej 1.500.000€. Norma e fitimit pas tatimit eshte 4%.Gjate vitit shoqeria fitoi 40.000€ (pa tatim),paguan dividendë 20.000€. Kete % (pagimi i dividendit prej 50%),do ta ruajë edhe ne te ardhmen.Sa do te jene nevojat financiare te shoqerise ne qofte se shitjet gjate vitit 2011 arrijne ne 1.800.000€,dhe si do te financohen ato. Te supozojme me 31.XII.2010. AKTIVE SHUMA DETY.dhe VET KAPITALI SHUMA 1 .Akt. Qarkulluese 1.Pasive korente -arka 20.000€ -furnitorë 150.000€ -klientë 200.000€ -tatime 50.000€ -rezerva 235.000€ -paga 25.000€ Ak. qarkull gjiths. 450.000€ Pasive korente gjiths. 225.000€ 4
 • 5. AKTIVE SHUMA DETY.dhe VET KAPITALI SHUMA 2.borxhi afatgjate -obligacione hipotekare 125.000€ 2.Ak.te qendrueshme 250.000€ 3.kapitali i vet neto -aksione te zakonshme 150.000€ -fitimi i pashprendare 200.000€ Ak. Gjithsejt 700.000€ Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt 700.000€ Nga bilanci verejme zerat e bilancit qe luhaten drejtperdrejt ne varesi te vellimit te shitjeve.nje nivel me i larte i shitjeve kerkon me shume para ne arke per transaksione,me teper kredi ne drejtim te kilenteve,nivel me te larte rezervash me shume investime ne aktivet qarkulluese. Ne kushtet kur kapaciteti egzistues i makinerive e paisjeve shfrytezohet plotesisht ,edhe aktivet e qendrueshme duhen rritur me rritjen e vellimit te shitjeve. 5
 • 6. Ndersa sa i perket zerave te pasivit,ndjeshmeri ndaj vellimit te shitjeve kane furnitoret,detyrimet per paga tatime. Persa i perket borxhit afatgjate,fitimit te pashprendare dhe kapitalit aksionar per shkak te rritjes se aktiveve te qendrueshme edhe ato do te rriten,por rritja e tyre nuk eshte perpjestimore me vellimin e shitjeve. Per shembull ne qofte se shoqeria do te ndryshoje % e pagimit te dividendeve,kjo ndikon ne tre zerat :ne madhesine e fitimit te pashprendare,emetimin e aksioneve te reja dhe madhesine e borxhit afatgjate. Bilanci me 31.12.2010 (ne %) AKTIVE SHUMA DETY.dhe VET KAPITALI SHUMA -arka 1.3 -furnitorë 10.0 -klientë 13.0 -paga dhe tatime 2.0 -rezervat 15.3 -det.hipotekare(oblig.) -aktive te qendr. 16.7 -fitimi i pashprendarë Aktive gjithsejt 46.3 Dety.dhe kapi.aks. Gjithesejt 12.0 6
 • 7. Aktivet-detyrimet= 46.3-12.0=34.3 AKTIVET Arka: 20.000/1.500.000=0.0133*100=1.33------- parat e gatshme/shitjet Klientet: 200.000/1.500.000=0.133*100=13.0 Rezervat:230.000/1.500.000=0.153*100=15.3 Akt.qendrueshme: 250.000/1.500.000=0.166*100=16.66~16.7 PASIVET Furnitoret: 150.000/1.500.000=0.1*100=10.0 Pagat: 25000/1.500.000=0.166*100=1.66~2 Per qdo rritje prej 100€ te shitjeve,aktivet duhet te rriten 46.3€ Kjo nevoje do te financohet: -Nga rritja e furnitoreve dhe pasives per 12€ -Nga rritja e burimeve afatgjata dhe kapitalit per 34.3€ 7
 • 8. Ne shembullin tonë shitjet rriten nga 1.500.000€ ne 1.800.000€,rritja eshte me e madhe per 300.000,meqense per kete rritje duhen 46.3% e burimeve afatgjate,ato do te jene 100.000€,fitimi do te jete 72.000,pra 1.800.000*4% =72000, ndresa 72.000*50%=36.000€,kemi rritje dividendi Nga nevojat prej 100.000€ zbresim 36.000€,pjesa tjeter do te mbulohet nga huatë afatgjate ose shitjet e aksioneve te reja te zakonshme. 300.000€ * 46.3-12.0/100=100.000€ Burime e mbulimit do te jene: a) Rritja e fitimit te pashprendarë 1.800.000*4% =72.000€ rritje fitimi 72.000*50% =36.000€ pagesa dividendi 72.000-36.000=36.000€ rritja e fitimit te pashprendarë b) Borxhi afatgjate dhe shitja e aksioneve te reja(nevojat per financim te jashtem) 100.000-36.000=64.000€ Ne qofte se vellimi i shitjeve per vitin 2011 do te jete 1.560.000€ me rritje 4 %. Fitimi do te rritej per : 1.560.000€ *4 % = 62.400€ Fitimi i pashprendarë per : 62.400* 50% = 31.200€. Pra e tere nevoja mbulohet nga rritja e financimit dhe nuk lind nevoja per financim te jashtem. 8
 • 9. Fondet e nevojshme shtese -AFN Shembull: Supozojme se nje shoqeri ka aktivet dhe pasivet gjithsejt 2.000 mije €,shitjet gjithsej 3.000 mije €,fitimin gjithsej 114 mije €,burimet afatshkurtra spontane (llogarite e pagushme 40 mije € dhe detyrimet tjera afatshkurtra 160 mije €) pra 200 mije €,rritjen e shitjeve 10 % ose 300 mije €, % e pagimit te dividendeve 50.88 % . AFN = ( A*/S)∆S-(L*/S)∆S-MS1(1-d) =( 0.67*300)-(0.067*300) –(0.038*3300) (1- 0.509) = 201- 20,1- 61,571 = 119 mije €. 1.A*/S- rritja e aktiveve kur rriten shitjet 2000/3000= 0.667,pra per qdo 1 euro rritje shitje kemi 0.67€ rritje aktive 2. L*/S – rritja e burimeve spontane ne % ndaj shitjeve (40+160)mije /300 mije€ = 0.667*10 %=0.067 €.Pra per 1 euro rritje shitjesh kemi 7 cent rritje burimesh spontane. 3. S1-shitjet e planifikuara per vitin e ardhshem 3000*10%= 300+3000=3300€ 4. ∆S- ndryshimi i shitjeve 3300-3000=300 mije € . 9
 • 10. 5. M- marzhi i fitimit 114 mije € /3000 € =0.0380 ose 3.8 % ,pra shoqeria fiton 3.8 euro per 100 euro shitje. 6. d- raporti i pagimit te dividendeve 58/114 = 0.5088 ose 50.88 % Pra me rritjen e shitjeve 300 mije € ,duhet rritje aktive 200 mije € . Kjo rritje duhet te financohet : a) Rritja e burimeve spontane 20 mije € b) Rritja e fitimit te pashprendarë 62 mije € c) Burimet jashte financimit 119 mije €. Shembull : Le te supozojme se nje shoqeri prodhimesh ushqimore ka raportet ne vijim : A*/S = 1.6 L* /S = 0.4 MF = 0.10 ose 10 % Raporti i pagimit te dividendit 0.45 ose 45 % Shitjet e vitit te kaluar jane 100 mije euro. 10
 • 11. ∆S = So g, S1=So (1+g) , g- % rritjes se shitjes AFN = ( A*/S) ∆S- MS1(1-d) -(L*/S) ∆S 0= 1.6( 100 g) – 0.4 (100g) -0.10 [100(1+g) * 0.45 ] 0= 160g-40g-0.045 (100+100g) 0= 160g-40g-4.5-4.5g 160g-40g-4.5g = 4.5 115.5 g = 4.5 g=4.5/115.5 g= 0.0389 * 100 g= 3.8 % Kjo eshte rritja e mundshme pa marre financim te jashtem. Metoda e % se shitjes perdoret me efektivitet per parashikimin e ndryshimeve relativisht afatshkurtera te nevojave financiare. 11
 • 12. Pasqyrat financiare PRO- FORMA Pasqyrat financiare behen duke shumezuar shitjet per vitin vijues me nje plus norma e parashikuar e rritjes 25 % ( g) Shitjet 1200 S1= So(1+g) = 1200 (1+25%) = 1200*1.25= 1500€ Llogaritja e fondeve shtese ne shfrytezimin e plote te kapaciteteve EFN = Ao/So (S1-So)- (PM)(S1)(b) So-shitja vijuese S1-shitja e planifikuar So (1+g) g-norma e planifikuar e rritjes se shitjes Ao- mjete e lidhura drejperdrejt me shitjet Lo-detyrimet e lidhura drejtperdrejt me shitjet PM-profiti margjinal= (te ardhurat neto/shitjet) b- norma e mbajtjes = shtesa e fitimevve te pashprendara /ardhura neto 12
 • 13. EFN= Ao/So(S1-So)-Lo/So(S1-So)-(PM)(S1)(b) | | | | nevojat kerkesa per rritja rritja e fitimit shtese rritje te spontane te mbajtur (te jashtme) mjeteve e detyrimeve financiare Shembull : Ne kushte te kapacitetit te plote Ne kete rast perdoret bilanci i gjendejes dhe pasyqra e te ardhurave per te percaktuar nevojen e fondeve shtese,ne kushtet kur mjetet fikse shfrytezohen me kapacitet te plote,ndersa norma rritjes eshe 25 %. Shitjet :1200 euro,mjetet:2000,dety:400,So= 1200,PM=210/1200 S1= So(1+g)= 1200(1+25%)= 1200*1.25=1500€ EFN= 1200/1200(1500-1200)-400/1200(1500-1200)-(210/1200)(1500) (140/210) EFN=(1.67*300)-(0.33*300)-(0.18*1500*0.67)= 501-99-175.87=226.13 13
 • 14. Rasti kur shfrytezohen plotesisht kapacitetet SFC= So/ % e kapacitetit So- 1200 Kapac - 60% SFC= 1200/0.60= 2000 Ne qofte se shitjet e planifkuara jane me te vogla nga kapaciteti I plote I shitjes atehere kapacitetet fikse nuk kane nevoje te rriten,per te mbeshtetur nivelin e planifikuar te shitjeve. Ne qofte se shitja planifikuese eshte me e madhe nga kapaciteti I plote I shitjes ,atehere mjetet fikse duhet te rriten. Rasti I-rë Kur shitjet e planifikuara jane me te vogla ose te barabarta me kapacitetin e plote te shitjes EFN. S1= So (1+g)= 1200(1+0.25)= 1500€ SFC= 1200/0.60= 2000€ Ne qofte se shitja e planifikuar eshte nen kapacitetin e plote te shitjes ,atehere EFN llogaritet : 14
 • 15. EFN= Ao/So(S1-So)-Lo/So(S1-So)-(PM)(S1)(b) EFN= 1200/1200(1500-1200)-400/1200(1500-1200)-(210/1200)(1500)(140/210) EFN= (1*300)-(0.33*300)-(0.18*1500*0.67)= 300-99-180,9=20.1€ Llogaritjet pro –forma Para te gatshme= (Para te gatshme %)* (shitja e parashikuar) Para te gatshme = Pg/shitjet *100 Stoqet= (Stoqet %)* (shitja e parashikuara) (Kostot %) * ( shitja e parashikuara ) Fitimi pashprendare=(Fitimi pashprendare +shtesa e fitimit te planifikuar te pashprendare ) Shtesa e fitimit te pashprendare =(Shtesa e fitimit te pashprendare %) (te ardhurat neto te planifikuara ). 15