SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Mistä lisää tehoja 
kehittämisyhtiöiden palveluihin? 
! 
1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden 
yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen 
kaupallistaminen 
! 
2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen 
! 
3. Yhteisöjen osalistaminen kokeilemalla 
kehittämiseen 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
Business Arena Oy kokosi syksyllä 2014 
yhteen kokemuksiaan ja havaintojaan 
aluekehittämisen tiimoilta. Tarjoamme ne 
vapaaseen käyttöön. www.businessarena.fi
1. Korkeakoulujen ja 
kehittämisyhtiöiden 
yhteistyömahdollisuus: 
tutkimuksen 
kaupallistaminen
Tutkimuksen ja osaamisen kaupallistaminen osaksi 
kehittämisyhtiöiden palvelua 
! 
EU panostaa aiempaan enemmän korkeakoulujen rooliin osana yritysten kehittämistä 
(maailmanluokan tutkimus ja sen kaupallistaminen). Suomalaiset kehittämisyhtiöt 
tekevät kuitenkin keskimäärin aika vähän asioita seudullisten korkeakoulujen kanssa. 
! 
Mahdollisuuksia kuitenkin olisi, esimerkiksi: 
! 
• uusimman tutkimuksen ja teknologian soveltaminen paikallisten pk-yritysten 
käyttöön ja rahoituksen järjestäminen, esimerkiksi Horisontti 2020 -yritysrahoitus 
! 
• korkeakoululähtöisten start-upien kytkeminen osaksi toimivien pk-yritysten 
uudistumista (miksi meiltä syntyy niin vähän metsä- tai metalliteollisuuden start-upeja?) 
! 
• sijoittumismyynti sekä seudun tuotteistaminen testi- ja T&K-alustaksi 
kotimaisille ja kansainvälisille laajentamista harkitseville yrityksille 
! 
• viittä vaille valmiin kansainvälisen tutkimuksen kaupallistaminen ja konseptointi 
liiketoiminnaksi Suomesta käsin 
! 
• venäläisten start-upien kaupallistaminen EU-markkinoille 
! 
• hanketoiminnan kautta syntyneiden tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen 
yritystoiminnaksi
Korkeakoulujen kytkeminen mukaan 
! 
Korkeakouluilla ei usein ole yhtä syvällistä tietoa yritysten tarpeista 
kuin kehittämisyhtiöillä, mutta niillä on enemmän voimavaroja 
asioiden edistämiseen: 
! 
• T&K-laboratoriot ja alustat: mikä on seudun korkeakouluille 
ainutlaatuista osaamista, jota ei muualta Suomesta tai 
Euroopasta löydy? 
! 
• TKI-projektit, kurssit ja kansainväliset opiskelijat yritysten 
tuotekehityksen ja kansainvälistymisen voimavarana 
! 
• Etenkin AMK:ien rooli uusimman teknologian ja osaamisen 
soveltamisessa: kaikkea ei tarvitse itse luoda alusta alkaen, vaan 
tärkeämpää usein olisi tiedon siirto yrityksille - esimerkiksi 
tähän Horisontti 2020 yritysrahoitus tarjoaa voimavaran 
! 
OKM:n rahoitusmalli rajoittaa hieman korkeakoulujen 
liikkumavaraa, minkä vuoksi kehittämistoimenpiteet täytyy 
herkällä korvalla leipoa osaksi korkeakoulujen rakenteita ja 
jokapäiväistä työtä. Opettajien ja tutkijoiden pakottaminen 
mukaan aiheuttaa vain vastareaktiota - osallistaminen on 
tehtävä taiten. 
!
Yhteinen kaupallistamisprosessi 
! 
Harvalla korkeakoululla ja kehittämisyhtiöillä on 
yhteisesti mietittynä kaupallistamisen 
toteutustapa, vaikka sellaisen luominen esimerkiksi 
valituille kärkialoille tai teemoihin auttaisi saamaan 
irti tehoja koneistosta. 
! 
Seuraavilla sivuilla kuvaamme kokemuksiamme 
aiheen parista. Mikä usein unohtuu kehittäjiltä on 
homman alkupää eli kuinka palveluiden pariin 
saadaan käyttäjiä. Liian moni yrityskehittämö, 
hautomo ja TKI-laboratorio on pienellä 
käyttöasteella.
KAUPALLISTAMISPROSESSI 
Tarvitaan väsymätöntä myyntiä yritysten tarpeiden esiintuomiseksi ja 
korkeakouluasiantuntijoiden kohtauttamiseksi, jotta päästään kiinni hyviin 
ideoihin. Tämä varhaiseen vaiheen työ (vasen puoli) on aivan yhtä oleellista 
kuin sitä seuraava kaupallistamistyö (oikea puoli). Älä unohda aktivointia ja 
törmäyttämistä. Prosessi tarvitsee vastuuhenkilön, joka varmistaa asioiden 
eteenpäin kulkemisen. 
KOKEILUT JA 
PROTOTYPIOINTI 
MARKKINOILLE 
MENO
ROOLITUS ERI VAIHEISSA 
Kuka huolehtii palvelun eri vaiheiden toteuttamisesta? Mitä palveluita 
korkeakoulusta, kehittämisyhtiöstä tai seudulta löytyy jo valmiiksi eri 
vaiheisiin? Tarvitaanko aivan uusien palveluiden rakentamista vai riittääkö 
yksinkertaisesti asioiden ja tekijöiden kytkeminen yhteen? 90% 
tapauksissa vastaus on jälkimmäinen. Hallinnon ja organisaatiorajojen 
ylittäviä kytkijöitä ja välittäjiä ei juuri ole koskaan tarpeeksi. Tarjoa 
asiantuntijoille mahdollisuuksia hypätä hetkeksi tai osa-aikaisesti toisen 
organisaation palvelukseen - tällöin hiljainen tieto siirtyy parhaiten. 
KOKEILUT JA 
PROTOTYPIOINTI 
MARKKINOILLE 
MENO
KOKEILUT JA 
PROTOTYPIOINTI 
YHDEN ASIAKASVASTAAVAN ON JOHDETTAVA ASIAN EDISTYMISTÄ PROSESSIN LÄPI, 
vaikka useat eri tahot osallistuisivat palveluiden toteuttamiseen. 
MARKKINOILLE 
MENO
MITEN KORKEAKOULU HYÖTYY? 
• kilpailtu tutkimusrahoitus, uudet tutkimusaiheet 
• TKI-projektit, palvelumyynti, tilaustutkimus 
• opiskelijayhteistyö: pro-gradut, opinnäytetyöt ja 
harjoittelupaikat 
• tutkijoille patentti- ja lisenssituloja, uudet uramahdollisuudet 
• vipuvaikutus opetusministeriön rahoitukseen 
KOKEILUT JA 
PROTOTYPIOINTI 
MARKKINOILLE 
MENO
HUOM! Ole tarkkana mikä motivoi korkeakoulun 
asiantuntijoita ja tutkijoita. Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen sekä oman asiantuntijuuden 
kasvattaminen ovat heille tärkeimpiä syitä tehdä 
yrityskehitystä ja -yhteistyötä (sekä sen tuoma suora 
hyöty tutkimusrahoituksen hakemiseen tai 
opetustyöhön). 
KOKEILUT JA 
PROTOTYPIOINTI 
MARKKINOILLE 
MENO
Korkeakoulujen 
kytkeminen mukaan 
Tutkimuksen ja osaamisen 
kaupallistaminen osaksi 
kehittämisyhtiöiden 
palvelua 
+ + 
Yhteinen 
kaupallistamisprosessi
2. Palvelua tuottavien 
verkostojen johtaminen
KUULOLLA OLEVAT 
Henkilöt, jotka voivat olla 
portinvartijoina, edistäjinä, 
ovenavaajina, mahdollistajina 
sekä tarvittaessa siirtyä aktiiviksi 
SATUNNAISET 
Verkoston toimenpiteiden 
toteutukseen silloin tällöin 
osallistuvat henkilöt 
AKTIIVIT 
Toimenpiteiden toteutukseen 
olennaisesti osallistuvat henkilöt 
ja tiimit, luottopelaajat 
YDIN 
Verkostoa 
koordinoivat 
henkilöt 
Verkosto elää! Johtaminen auttaa 
jäseniä siirtymään ulkokehältä 
aktiiviksi ja toisinpäin. 
Muista nämä verkoston 
johtamisen pelisäännöt 
! 
Palveluiden tuottamisen vaikeuskerroin lisääntyy 
huomattavasti, kun toteuttajina on useita tahoja ja 
esimerkiksi kehittämisyhtiön vastuulle jää 
verkostopaletin johtaminen - vaikka mitään 
virallistaa valtaa ei juuri ole. Tässä muutama 
ohjenuora: 
! 
1. Verkoston johtajuus ei ole edustuksellista tai 
virallista. Verkoston johtajuus on jaettua 
johtajuutta. 
! 
2. Verkostossa ihmiset osallistuvat erilaisella 
intensiteetillä verkoston toimintaan eri tasoilla. 
Lisäksi verkostoon myös osallistutaan eri tavoin. 
Viestinnän ja toiminnan tulee mahdollistaa tämä. 
Oppimisen ja tulosten esiin tuominen ratkaisee. 
! 
3. Verkoston johtajan vastuulla on yhteisen 
tekemisen luominen verkostolle - tämä synnyttää 
luottamusta ja liikevoimaa: 90% tekemistä, 10% 
suunnittelua tulisi olla verkostotyössä vietetyn 
ajan jakautuminen. 
Kaikki materiaali: © Business Arena 
kopiointi kielletty ilman lupaa
Esimerkki: mitä vaiheita mielestämme yritysten 
sijoittumispalvelua toteuttavan verkoston työhön kuuluu? 
1. 2. 3. 
Sijoittumisen aikana 
! 
• Yhden vastaavan asiantuntijan on huolehdittava, 
että sijoittumisprosessi etenee sijoittuvan 
yrityksen näkökulmasta (+ kukin huolehtii 
omastaan). 
! 
• Asiakaspalvelu ja pyyteetön työ asiakkaan eteen 
ratkaisevat. Kasvuhaluiset yrittäjät tekevät 
päätökset nopeasti - pysy perässä. 
! 
• Myyt tuloksia, et toimenpiteitä. 
! 
• Eri palveluntuottajien rajapinnat eivät saa näkyä 
asiakkaalle. 
!• 
Ole selvillä, miten sijoittumista edistävät palvelut ja 
niiden aikataulut liittyvät toisiinsa: kaavoituksen 
viivästymisen vaikutus rahoitustarpeeseen, tila-asioiden 
yhteenpelaaminen henkilökunnan 
koulutuksen kanssa, jne. 
! 
• Tee näkyväksi eri tahojen rooli. Palkitse heidät 
lopussa. 
Sijoittumisen jälkeen 
!• 
Älä jätä seudulle sijoittuneita yrityksiä yksin: 
luovuta asiakkuus eteenpäin omassa 
kehittämisyhtiössä ja kytke mukaan kasvun 
mahdollistavat palvelut. 
! 
• Törmäytä seudulle sijoittuneet seudulla toimiviin 
yrityksiin (Kauppakamari, yrittäjät). 
! 
• Tarjoa vertaistukea ja tuo sijoittuneet yrityksen 
keskenään yhteen. 
! 
• Käy läpi onnistuneet caset yhdessä toteutukseen 
osallistuneiden tahojen kanssa ja pohdi heidän 
kanssaan: Mikä on toiminut? Mikä ei ole toiminut? 
Mitä olemme oppineet? Mitä viemme käytäntöön? 
Ennen sijoittumista 
!• 
Osallista seudun yritykset ja organisaatiot mukaan 
sijoittumismyyntiin: 
! 
- seudulla toimivien yritysten asiakkaat ja 
kumppanit maakunnan ulkopuolella; minkä 
yrityksen saaminen seudulle hyödyttäisi koko alaa? 
! 
- mitkä ovat seudulle imagolle välttämättömät 
yritykset, jotka tuovat vaikutusta? 
! 
- mitkä yritykset (kotimaiset tai kansainväliset) 
voisivat hyödyntää korkeakoulujen T&K-osaamista 
tuotekehityksessä tai kaupallistamisessa? 
!• 
Tee näkyväksi sijoittuvan yritysasiakkaan polku 
kaikille palvelun tuottamiseen osallistuville tahoille. 
! 
• Sovi palvelua tuottavan verkoston kanssa mikä on 
yhteinen palvelulupaus asiakasyrityksille, odotettu 
eri vaiheiden toteutuksen kesto ja kuinka 
sijoittumisprosessin aikainen viestintä hoidetaan. 
! 
• . . . ja tee proaktiivista myyntiä riittävällä volyymillä
3. Yhteisöjen 
osalistaminen 
kokeilemalla 
kehittämiseen
Kokeiluja ja tekemistä 
! 
Suunnittele isoja asioita, mutta 
etene vaiheittain ja pienesti. Näin 
et jumiudu heti alussa. Aloita 
sellaisella mitä voit tehdä ilman 
ylimääräisiä resursseja. 
Tarvitaan pieniä 
kokeiluhankkeita, joita 
käynnistävät kuntalaiset ja 
yrittäjät. Tarjoa siihen tuki. 
! 
Kokeilut ja niistä oppiminen → 
muokkaus → uudet kokeilut → 
kokeilujen tulosten ja hyötyjen 
tunnistaminen → liikevoimaa ja 
resursseja 
Ihmiset ja yritykset 
mukaan tekijöiksi 
! 
Kilvoittele yhteisö yhteisen 
asiaan eteen. Puhu suomea. Älä 
esimerkiksi pelasta lähipalveluita, 
vaan kysy mitä tapahtuu jos 
kyläkauppa katoaa ja mitä sen 
eteen voi tehdä? 
! 
Älä rajoita omilla suunnitelmilla 
etukäteen liikaa sitä mikä on 
mahdollista. Menestystä ei voi 
ennalta määrätä. Tärkeämpää on 
luoda edellytykset ja osallistava 
ympäristö asioiden 
käynnistämiselle. 
Kaikki materiaali: © Business Arena 
kopiointi kielletty ilman lupaa 
Onnistumiset näkyviin 
ja tarinaksi 
! 
Kumpi kiinnostaa enemmän - 
tarina vai selvitys? Kokeilu on 
oppimisen väline. Kokeilun 
tulosten tarkastelu ja validointi 
kertoo aivan yhtä hyvin mikä 
toimii ja miten asiat makaavat 
kuin selvityskin. 
! 
Tuo esiin tarinat ja tarinoiden 
kertojat kokeilujen takana. Tarjoa 
heille paikkoja jakaa kokemuksia 
yhteisöjen edustajien kesken. Käy 
opitut asiat läpi.
Osallistava kehittäminen jalostaa kokeilujen kautta 
(Anssi Tuulenmäen kokeilevan kehittämisen mallia mukaillen) 
Kaikki materiaali: © Business Arena 
kopiointi kielletty ilman lupaa 
KEHITTYMINEN 
jatkuva 
kehittyminen 
AIKA 
Näkemystä 
käyttäjäryhmä x:ltä 
Kokemuksia 
käyttäjäryhmä y:ltä 
Kokeilu 2 
Osaamista 
käyttäjäryhmä z:lta 
Kokeilu 1 
Väitteitä ja pelkoja 
sidosryhmä n:stä 
Kunkin kierroksen 
varrella: 
! - Joukkoista ideointi 
! - Altista ideat 
pohdintaan ja 
testaa 
käytännössä 
! - Kerää 
kokemukset, 
kiteytä ja kehitä 
eteenpäin 
! - Toista 
lisäyksiä ja muutoksia 
Kokeilu 3 
Kokeilu n 
lisäyksiä ja muutoksia 
lisäyksiä ja muutoksia lisäyksiä ja muutoksia 
Tarinoita 
Näyttöjä ja 
osoituksia 
hyödyistä
”Saamme ihmiset luomaan uutta. Teemme yhteiskunnallista 
kehittämistä yrittäjämäisellä asenteella.” 
! 
www.businessarena.fi

More Related Content

What's hot

Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
anne-mari
 

What's hot (20)

Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänäKorkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
 
Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015
 
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
 
Ammattikorkeakoulu työelämän verkosto ja innovaatiokumppanina metropolia meet...
Ammattikorkeakoulu työelämän verkosto ja innovaatiokumppanina metropolia meet...Ammattikorkeakoulu työelämän verkosto ja innovaatiokumppanina metropolia meet...
Ammattikorkeakoulu työelämän verkosto ja innovaatiokumppanina metropolia meet...
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
 
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
 
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
Tampereen profiili
Tampereen profiiliTampereen profiili
Tampereen profiili
 
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjäTarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä
 
Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012
 
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
 
Sosiaalinen media suomalaisessa teollisuudessa
Sosiaalinen media suomalaisessa teollisuudessaSosiaalinen media suomalaisessa teollisuudessa
Sosiaalinen media suomalaisessa teollisuudessa
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
 
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
 
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
 
FiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmistelu
 
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Osaamiskeskittymät
OsaamiskeskittymätOsaamiskeskittymät
Osaamiskeskittymät
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 

Similar to Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?

Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Sanna Brauer
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Business Arena Oy
 
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjätKansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Joni Salminen
 

Similar to Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? (20)

Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
 
Ely timo ollila
Ely timo ollila Ely timo ollila
Ely timo ollila
 
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
 
Soteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipakettiSoteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipaketti
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
 
Luova veto slideshare
Luova veto slideshareLuova veto slideshare
Luova veto slideshare
 
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
 
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjätKansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
 
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys 9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
 
Sosiaalinen Media 2012
Sosiaalinen Media 2012Sosiaalinen Media 2012
Sosiaalinen Media 2012
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 

More from Business Arena Oy

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Business Arena Oy
 
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Business Arena Oy
 

More from Business Arena Oy (20)

Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 
Innovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationInnovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentation
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeTemaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
 
Temaattiset 27092012 esitys
Temaattiset 27092012 esitysTemaattiset 27092012 esitys
Temaattiset 27092012 esitys
 

Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?

 • 1. Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? ! 1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen kaupallistaminen ! 2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen ! 3. Yhteisöjen osalistaminen kokeilemalla kehittämiseen ! ! ! ! ! ! Business Arena Oy kokosi syksyllä 2014 yhteen kokemuksiaan ja havaintojaan aluekehittämisen tiimoilta. Tarjoamme ne vapaaseen käyttöön. www.businessarena.fi
 • 2. 1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen kaupallistaminen
 • 3. Tutkimuksen ja osaamisen kaupallistaminen osaksi kehittämisyhtiöiden palvelua ! EU panostaa aiempaan enemmän korkeakoulujen rooliin osana yritysten kehittämistä (maailmanluokan tutkimus ja sen kaupallistaminen). Suomalaiset kehittämisyhtiöt tekevät kuitenkin keskimäärin aika vähän asioita seudullisten korkeakoulujen kanssa. ! Mahdollisuuksia kuitenkin olisi, esimerkiksi: ! • uusimman tutkimuksen ja teknologian soveltaminen paikallisten pk-yritysten käyttöön ja rahoituksen järjestäminen, esimerkiksi Horisontti 2020 -yritysrahoitus ! • korkeakoululähtöisten start-upien kytkeminen osaksi toimivien pk-yritysten uudistumista (miksi meiltä syntyy niin vähän metsä- tai metalliteollisuuden start-upeja?) ! • sijoittumismyynti sekä seudun tuotteistaminen testi- ja T&K-alustaksi kotimaisille ja kansainvälisille laajentamista harkitseville yrityksille ! • viittä vaille valmiin kansainvälisen tutkimuksen kaupallistaminen ja konseptointi liiketoiminnaksi Suomesta käsin ! • venäläisten start-upien kaupallistaminen EU-markkinoille ! • hanketoiminnan kautta syntyneiden tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen yritystoiminnaksi
 • 4. Korkeakoulujen kytkeminen mukaan ! Korkeakouluilla ei usein ole yhtä syvällistä tietoa yritysten tarpeista kuin kehittämisyhtiöillä, mutta niillä on enemmän voimavaroja asioiden edistämiseen: ! • T&K-laboratoriot ja alustat: mikä on seudun korkeakouluille ainutlaatuista osaamista, jota ei muualta Suomesta tai Euroopasta löydy? ! • TKI-projektit, kurssit ja kansainväliset opiskelijat yritysten tuotekehityksen ja kansainvälistymisen voimavarana ! • Etenkin AMK:ien rooli uusimman teknologian ja osaamisen soveltamisessa: kaikkea ei tarvitse itse luoda alusta alkaen, vaan tärkeämpää usein olisi tiedon siirto yrityksille - esimerkiksi tähän Horisontti 2020 yritysrahoitus tarjoaa voimavaran ! OKM:n rahoitusmalli rajoittaa hieman korkeakoulujen liikkumavaraa, minkä vuoksi kehittämistoimenpiteet täytyy herkällä korvalla leipoa osaksi korkeakoulujen rakenteita ja jokapäiväistä työtä. Opettajien ja tutkijoiden pakottaminen mukaan aiheuttaa vain vastareaktiota - osallistaminen on tehtävä taiten. !
 • 5. Yhteinen kaupallistamisprosessi ! Harvalla korkeakoululla ja kehittämisyhtiöillä on yhteisesti mietittynä kaupallistamisen toteutustapa, vaikka sellaisen luominen esimerkiksi valituille kärkialoille tai teemoihin auttaisi saamaan irti tehoja koneistosta. ! Seuraavilla sivuilla kuvaamme kokemuksiamme aiheen parista. Mikä usein unohtuu kehittäjiltä on homman alkupää eli kuinka palveluiden pariin saadaan käyttäjiä. Liian moni yrityskehittämö, hautomo ja TKI-laboratorio on pienellä käyttöasteella.
 • 6. KAUPALLISTAMISPROSESSI Tarvitaan väsymätöntä myyntiä yritysten tarpeiden esiintuomiseksi ja korkeakouluasiantuntijoiden kohtauttamiseksi, jotta päästään kiinni hyviin ideoihin. Tämä varhaiseen vaiheen työ (vasen puoli) on aivan yhtä oleellista kuin sitä seuraava kaupallistamistyö (oikea puoli). Älä unohda aktivointia ja törmäyttämistä. Prosessi tarvitsee vastuuhenkilön, joka varmistaa asioiden eteenpäin kulkemisen. KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO
 • 7. ROOLITUS ERI VAIHEISSA Kuka huolehtii palvelun eri vaiheiden toteuttamisesta? Mitä palveluita korkeakoulusta, kehittämisyhtiöstä tai seudulta löytyy jo valmiiksi eri vaiheisiin? Tarvitaanko aivan uusien palveluiden rakentamista vai riittääkö yksinkertaisesti asioiden ja tekijöiden kytkeminen yhteen? 90% tapauksissa vastaus on jälkimmäinen. Hallinnon ja organisaatiorajojen ylittäviä kytkijöitä ja välittäjiä ei juuri ole koskaan tarpeeksi. Tarjoa asiantuntijoille mahdollisuuksia hypätä hetkeksi tai osa-aikaisesti toisen organisaation palvelukseen - tällöin hiljainen tieto siirtyy parhaiten. KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO
 • 8. KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI YHDEN ASIAKASVASTAAVAN ON JOHDETTAVA ASIAN EDISTYMISTÄ PROSESSIN LÄPI, vaikka useat eri tahot osallistuisivat palveluiden toteuttamiseen. MARKKINOILLE MENO
 • 9. MITEN KORKEAKOULU HYÖTYY? • kilpailtu tutkimusrahoitus, uudet tutkimusaiheet • TKI-projektit, palvelumyynti, tilaustutkimus • opiskelijayhteistyö: pro-gradut, opinnäytetyöt ja harjoittelupaikat • tutkijoille patentti- ja lisenssituloja, uudet uramahdollisuudet • vipuvaikutus opetusministeriön rahoitukseen KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO
 • 10. HUOM! Ole tarkkana mikä motivoi korkeakoulun asiantuntijoita ja tutkijoita. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä oman asiantuntijuuden kasvattaminen ovat heille tärkeimpiä syitä tehdä yrityskehitystä ja -yhteistyötä (sekä sen tuoma suora hyöty tutkimusrahoituksen hakemiseen tai opetustyöhön). KOKEILUT JA PROTOTYPIOINTI MARKKINOILLE MENO
 • 11. Korkeakoulujen kytkeminen mukaan Tutkimuksen ja osaamisen kaupallistaminen osaksi kehittämisyhtiöiden palvelua + + Yhteinen kaupallistamisprosessi
 • 12. 2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen
 • 13. KUULOLLA OLEVAT Henkilöt, jotka voivat olla portinvartijoina, edistäjinä, ovenavaajina, mahdollistajina sekä tarvittaessa siirtyä aktiiviksi SATUNNAISET Verkoston toimenpiteiden toteutukseen silloin tällöin osallistuvat henkilöt AKTIIVIT Toimenpiteiden toteutukseen olennaisesti osallistuvat henkilöt ja tiimit, luottopelaajat YDIN Verkostoa koordinoivat henkilöt Verkosto elää! Johtaminen auttaa jäseniä siirtymään ulkokehältä aktiiviksi ja toisinpäin. Muista nämä verkoston johtamisen pelisäännöt ! Palveluiden tuottamisen vaikeuskerroin lisääntyy huomattavasti, kun toteuttajina on useita tahoja ja esimerkiksi kehittämisyhtiön vastuulle jää verkostopaletin johtaminen - vaikka mitään virallistaa valtaa ei juuri ole. Tässä muutama ohjenuora: ! 1. Verkoston johtajuus ei ole edustuksellista tai virallista. Verkoston johtajuus on jaettua johtajuutta. ! 2. Verkostossa ihmiset osallistuvat erilaisella intensiteetillä verkoston toimintaan eri tasoilla. Lisäksi verkostoon myös osallistutaan eri tavoin. Viestinnän ja toiminnan tulee mahdollistaa tämä. Oppimisen ja tulosten esiin tuominen ratkaisee. ! 3. Verkoston johtajan vastuulla on yhteisen tekemisen luominen verkostolle - tämä synnyttää luottamusta ja liikevoimaa: 90% tekemistä, 10% suunnittelua tulisi olla verkostotyössä vietetyn ajan jakautuminen. Kaikki materiaali: © Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa
 • 14. Esimerkki: mitä vaiheita mielestämme yritysten sijoittumispalvelua toteuttavan verkoston työhön kuuluu? 1. 2. 3. Sijoittumisen aikana ! • Yhden vastaavan asiantuntijan on huolehdittava, että sijoittumisprosessi etenee sijoittuvan yrityksen näkökulmasta (+ kukin huolehtii omastaan). ! • Asiakaspalvelu ja pyyteetön työ asiakkaan eteen ratkaisevat. Kasvuhaluiset yrittäjät tekevät päätökset nopeasti - pysy perässä. ! • Myyt tuloksia, et toimenpiteitä. ! • Eri palveluntuottajien rajapinnat eivät saa näkyä asiakkaalle. !• Ole selvillä, miten sijoittumista edistävät palvelut ja niiden aikataulut liittyvät toisiinsa: kaavoituksen viivästymisen vaikutus rahoitustarpeeseen, tila-asioiden yhteenpelaaminen henkilökunnan koulutuksen kanssa, jne. ! • Tee näkyväksi eri tahojen rooli. Palkitse heidät lopussa. Sijoittumisen jälkeen !• Älä jätä seudulle sijoittuneita yrityksiä yksin: luovuta asiakkuus eteenpäin omassa kehittämisyhtiössä ja kytke mukaan kasvun mahdollistavat palvelut. ! • Törmäytä seudulle sijoittuneet seudulla toimiviin yrityksiin (Kauppakamari, yrittäjät). ! • Tarjoa vertaistukea ja tuo sijoittuneet yrityksen keskenään yhteen. ! • Käy läpi onnistuneet caset yhdessä toteutukseen osallistuneiden tahojen kanssa ja pohdi heidän kanssaan: Mikä on toiminut? Mikä ei ole toiminut? Mitä olemme oppineet? Mitä viemme käytäntöön? Ennen sijoittumista !• Osallista seudun yritykset ja organisaatiot mukaan sijoittumismyyntiin: ! - seudulla toimivien yritysten asiakkaat ja kumppanit maakunnan ulkopuolella; minkä yrityksen saaminen seudulle hyödyttäisi koko alaa? ! - mitkä ovat seudulle imagolle välttämättömät yritykset, jotka tuovat vaikutusta? ! - mitkä yritykset (kotimaiset tai kansainväliset) voisivat hyödyntää korkeakoulujen T&K-osaamista tuotekehityksessä tai kaupallistamisessa? !• Tee näkyväksi sijoittuvan yritysasiakkaan polku kaikille palvelun tuottamiseen osallistuville tahoille. ! • Sovi palvelua tuottavan verkoston kanssa mikä on yhteinen palvelulupaus asiakasyrityksille, odotettu eri vaiheiden toteutuksen kesto ja kuinka sijoittumisprosessin aikainen viestintä hoidetaan. ! • . . . ja tee proaktiivista myyntiä riittävällä volyymillä
 • 15. 3. Yhteisöjen osalistaminen kokeilemalla kehittämiseen
 • 16. Kokeiluja ja tekemistä ! Suunnittele isoja asioita, mutta etene vaiheittain ja pienesti. Näin et jumiudu heti alussa. Aloita sellaisella mitä voit tehdä ilman ylimääräisiä resursseja. Tarvitaan pieniä kokeiluhankkeita, joita käynnistävät kuntalaiset ja yrittäjät. Tarjoa siihen tuki. ! Kokeilut ja niistä oppiminen → muokkaus → uudet kokeilut → kokeilujen tulosten ja hyötyjen tunnistaminen → liikevoimaa ja resursseja Ihmiset ja yritykset mukaan tekijöiksi ! Kilvoittele yhteisö yhteisen asiaan eteen. Puhu suomea. Älä esimerkiksi pelasta lähipalveluita, vaan kysy mitä tapahtuu jos kyläkauppa katoaa ja mitä sen eteen voi tehdä? ! Älä rajoita omilla suunnitelmilla etukäteen liikaa sitä mikä on mahdollista. Menestystä ei voi ennalta määrätä. Tärkeämpää on luoda edellytykset ja osallistava ympäristö asioiden käynnistämiselle. Kaikki materiaali: © Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa Onnistumiset näkyviin ja tarinaksi ! Kumpi kiinnostaa enemmän - tarina vai selvitys? Kokeilu on oppimisen väline. Kokeilun tulosten tarkastelu ja validointi kertoo aivan yhtä hyvin mikä toimii ja miten asiat makaavat kuin selvityskin. ! Tuo esiin tarinat ja tarinoiden kertojat kokeilujen takana. Tarjoa heille paikkoja jakaa kokemuksia yhteisöjen edustajien kesken. Käy opitut asiat läpi.
 • 17. Osallistava kehittäminen jalostaa kokeilujen kautta (Anssi Tuulenmäen kokeilevan kehittämisen mallia mukaillen) Kaikki materiaali: © Business Arena kopiointi kielletty ilman lupaa KEHITTYMINEN jatkuva kehittyminen AIKA Näkemystä käyttäjäryhmä x:ltä Kokemuksia käyttäjäryhmä y:ltä Kokeilu 2 Osaamista käyttäjäryhmä z:lta Kokeilu 1 Väitteitä ja pelkoja sidosryhmä n:stä Kunkin kierroksen varrella: ! - Joukkoista ideointi ! - Altista ideat pohdintaan ja testaa käytännössä ! - Kerää kokemukset, kiteytä ja kehitä eteenpäin ! - Toista lisäyksiä ja muutoksia Kokeilu 3 Kokeilu n lisäyksiä ja muutoksia lisäyksiä ja muutoksia lisäyksiä ja muutoksia Tarinoita Näyttöjä ja osoituksia hyödyistä
 • 18. ”Saamme ihmiset luomaan uutta. Teemme yhteiskunnallista kehittämistä yrittäjämäisellä asenteella.” ! www.businessarena.fi