SlideShare a Scribd company logo
Pirkanmaan osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
16.6.2021
Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa?
Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai
jakaa ajatuksiaan.
Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse
puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan
mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
Ohjelma
Pirkanmaan vuorovaikutteinen tilannekuva
lehtori Veijo Hämäläinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta
toimitusjohtaja Lasse Borg, Carccu Oy
Keskustelua ja kysymyksiä
Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
Veijo Hämäläinen
lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu
Pirkanmaan vuorovaikutteinen
tilannekuva
SWOT
Keskeiset ilmiöt
Keskeisimmät tahtotilat
Vuorovaikutteinen tilannekuva:
Kokonaiskuva
Pirkanmaa
1
2
3
4
vahvuudet heikkoudet
mahdollisuudet uhat
• Alueen yhteistyö on vahvaa ja kannustavaa
• Pirkanmaan sijainti on erinomainen – muun Suomen markkinat lähellä
• Logistiikkainfra hyvä
• Tampereen vahvat kehyskunnat tukevat Pirkanmaan elinvoimaa
• Alihankintaverkostot monipuoliset, työpaikkojen laaja-alaisuus
• Paljon kansainvälisesti kiinnostavaa toimintaa, mm korkeakoulutus
• Koulutustarjonta on monipuolista ja sitä on alueella laajasti tarjolla
• Toimijat ovat uudistumiskykyisiä
• Yhteistyön mahdollisuudet laajat
• Kokeilukulttuuri on vahva
• Yksinyrittäjien vahvat verkostot
• Osaajapula vaivaa monella alalla
• Osaamisvaje vaivaa monella alalla (jatkuvan oppimisen haaste)
• Alueella on havaittavissa investointivajetta
(rohkeus vs tukitoimet)
• Alueen tukipalvelut muodostavat melkoisen viidakon –
byrokratian vaikeus
• Digitalisaation ja automatisaation painopiste on matalampi kuin
mitä alueella voisi olla (rahoituksen puute)
• Yritysten koko – mikroyritysten iso määrä
• Osaamisen kehittämisen strateginen kumppanuus - miten voimme rakentaa
uusia malleja
• Halutaan jäädä alueelle
• Korkeakoulukeskittymä luo mahdollisuuksia synnyttää uusia kasvuedellytyksiä.
• kansainvälinen kiinnostavuus
• Kansainvälisten opiskelijoiden vetovoiman muuttaminen pitovoimaksi
• Osaamisen kehittäminen - Luovempi, uudistuskykyisempi, muutoshaluisempi,
hulluttelevampi, osaavampi – miten olla niissä paikoissa, missä uusi osaaminen
löytyy.
• Ekosysteemejä syntymässä mm. digitaalisille alustoille
• Hankkeet Tyrsky ja Bazaar
• Tunnemmeko monikulttuurisen, monimuotoisen maailman?
• Osaajapula ja osaajavaje
• Dinosaurukset liittyvät siihen, että ollaanko liikaa
vanhoissa rakenteissa ja asenteissa
• Opettajien osaamisen kehittämisvaje
• Tuotantokoneistot rapautuu
• Lopettamisuhan alla olevia yrityksiä on paljon –> koronan vaikutus?
• Jäykkä julkinen ja koulutussektori, ja toisaalta
dynaaminen yksityinen sektori - löytyykö yhteinen kellotaajuus?
• Pysymmekö kelkassa mukana?
Keskeiset ilmiöt
KOKO Pirkanmaan alueen houkuttelevuus,
veto- ja pitovoima
• sisäinen, ulkoinen, välillinen, välitön, ihastuttava, viehättävä
• vetovoima - mikä tahansa voima, joka vetää kappaleita
toisiaan kohti
• pitovoima – ajoneuvoon tai muuhun kiinteään alaspäin
kohdistuva aerodynaaminen voima, pitää kiinni toisissaan
asiat, esineet välittäjäaineen avulla
KOKO osaajatilanne
• osaamisen kehittäminen -
luovempi, uudistuskykyisempi, muutoshaluisempi,
hulluttelevampi, osaavampi – miten olla niissä paikoissa,
missä uusi osaaminen löytyy?
KAIKKIEN yritysten ja oppilaitosten
rajapinta
• riittääkö oppijoita?
• jatkuvan osaamisen kehittämisen ajattelu
• oppilaitosten palveluprosessit yrityksille
• opiskelijoiden osaamisen epätasaisuus
• työpaikalle tarjottavan tuen kehittäminen
SUURI kehittämisen dilemma
• tarvitsemmeko jaottelua voittajiin ja häviäjiin vai kenties ihmiset yhdistävää
luottamusta! Usko, johonkin suuntaan ja yhteisen vision rakentaminen!
• luottamus, joka on kumppanuuden ja uusien innovaatioiden edellytys - syntyy vain
vuorovaikutuksessa
KEIDEN yhteistyön tilanne
• luottamus, aito kohtaaminen ja kuulluksi
tuleminen
Keskeisimmät tahtotilat
Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
Tahdomme, että...
...meillä on säännöllistä kaikille avointa keskustelua. Keskustelusta syntyy
yhteisiä tavoitteita ja visioita, joita edistämme yhdessä konkreettisin
toimenpitein.
...meillä on fasilitoituja, säännöllisiä avoimia tilaisuuksia (esim. 4 x
vuosi), jotka edistävät verkostoitumista ja yhdessä tekemistä. Löytyy
useampia kopin ottajia eri teemoista, ja keskustelun pohjalta
rakennetaan koordinoidusti konkreettista tekemistä. Ohjausryhmä
vastaa tilaisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä, ja Pirkanmaan
liitto toimii tilaisuuksien koollekutsujana.
...Pirkanmaa on houkutteleva kaikille osaajille, jolloin ratkaisemme myös
maakunnan osaajapulaan liittyviä haasteita. Täällä on monipuolisia
opiskelu- työ- ja kehittymismahdollisuuksia, ja Pirkanmaa on tunnettu
kansainvälisistä osaajistaan. Osaajat tuovat yrityksiin verkostoja, ja
lisäävät osaamista ja menestystä.
…luomme Pirkanmaan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi
organisaatiorajat ylittävän toiminta- ja kehittämiskulttuurin.
Maakunnan väestökehityksen ja osaajapulan tuomat haasteet johtavat
konkreettisiin toimenpiteisiin, erityisesti nuorten ja kansainvälisten
osaajien osalta. Tekeminen on operatiivista, kohderyhmät tavoittavaa ja
osallistavaa. Osaajille on tarjolla työpaikkoja, ja vahvistamme heidän
kotitutumistaan alueelle monipuolisin toimenpitein.
...yrittäjillä ja muilla työnantajilla on kaikkialla Pirkanmaalla hyvät
edellytykset kehittyä, menestyä ja saada osaavaa työvoimaa.
...kuntien elinkeinopalvelut etsivät rohkeasti yhteisen tekemisen
rajapintoja ja toimintamalleja. Maakunnassa ruokitaan kaiken-
kokoisten, kaikkien alojen yritysten mahdollisuuksia menestyä, luoda
työpaikkoja, ja osallistua kehittämistyöhön.
...oppilaitosten ja yritysten rajapintaan muodostuu yhteiskehittämisen ja -
oppimisen symbioosi. Tämä mahdollistaa pitkäjänteiseen kehittämistyön
mm. yritysten osaamistarpeiden kattamiseksi.
...tarvitsemme joustavia ja tarvelähtöisiä koulutuksen toteutusmalleja ja
myös nopeita kokeiluja, joissa hyödynnetään ennakointitietoa ja
toimitaan proaktiivisesti. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö kehittyy
vuorovaikutteiseksi kumppanuudeksi.
Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
...meillä on säännöllistä kaikille avointa
keskustelua. Syntyy yhteisiä tavoitteita ja visioita,
joita edistämme konkreettisin toimenpitein.
...meillä on avoimia tilaisuuksia (esim. 4 x vuosi),
jotka edistävät verkostoitumista ja yhdessä
tekemistä. Löytyy kopin ottajia ja rakennetaan
koordinoidusti konkreettista tekemistä.
...Pirkanmaa on tunnettu myös kansainvälisistä
osaajistaan, mikä ratkaisee osaajapulaa. Täällä on
monipuolisia opiskelu- työ- ja
kehittymismahdollisuuksia.
...luomme organisaatiorajat ylittävän toiminta- ja
kehittämiskulttuurin. Osaajapulaa ratkaistaan
konkreettisin, kohderyhmät tavoittavin
toimenpitein. Osaajille on työpaikkoja, ja
kotiutumista vahvistetaan.
...yrittäjillä ja muilla työnantajilla on kaikkialla
Pirkanmaalla hyvät edellytykset kehittyä,
menestyä ja saada osaavaa työvoimaa.
...maakunnassa ruokitaan kaikenkokoisten,
kaikkien alojen yritysten mahdollisuuksia
menestyä, luoda työpaikkoja, ja osallistua
kehittämistyöhön. Luodaan yhdessä tekemisen
toimintamalleja.
...oppilaitosten ja yritysten rajapintaan
muodostuu ennakoiva yhteiskehittämisen ja -
oppimisen symbioosi. Tämä synnyttää jatkuvaa
kehittämistyötä mm. yritysten osaamistarpeiden
kattamiseksi.
...oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on
kumppanuutta ja jatkuvaa kehittämistä
osaamistarpeiden kattamiseksi. Meillä on
joustavia ja tarvelähtöisiä koulutuksen
toteutusmalleja ja kokeiluja.
Pirkanmaan
vuorovaikutteinen tilannekuva
S W
O T
Tunnistetut ilmiöt
KOKO
Pirkanmaan
alueen
houkuttelevuus
KOKO
osaajatilanne
KEIDEN
yhteistyön
tilanne
KAIKKIEN
yritysten ja
oppilaitosten
rajapinta
SUURI
kehittämisen
dilemma
Lasse Borg
toimitusjohtaja
Carccu Oy
Yrityksen näkökulma
alueen elinvoimaan
KILPAILUKYKY
Nukummeko vieläkin Nokian unta? Liian usein meiltä puuttuu tekemisen meininki.
Maailmalla kukaan ei ala kantamaan ylimääräistä painolastia, vaan halutaan toimijoita jotka tukevat businesta.
Muuallakin on todella hyvää osaamista.
Jos on pieni niin pitäisi olla ketterä pärjätäkseen.
Työmarkkinamme ovat yhdet maailman jäykimmistä. PK-yritykselle uuden työntekijän palkkaaminen on iso
riski.
Työn tekemisen malli tulee muuttumaan verkostomaiseksi.
MARKKINA-ALUE EU on meidän kotimarkkinamme, ei Suomi.
EU:ssa on 450 miljoonaa ihmistä
Rahoituksessa painotetaan ulkomaille menemistä, vientisuunnitelmia yms.
Yrityksen pitäisi olla kilpailukykyinen ennen kuin mennään ulkomaille.
Pelkkä hyvä tuote ei riitä, vaan sen ympärille vaaditaan paljon muutakin. Kaikki osa-alueet pitäisi olla mietittynä ja
kunnossa.
RAHOITUS
Jos yritykseen jätettyjä voittoja ei verotettaisi, pystyttäisiin kasaamaan puskureita isompiin, vaikuttavampiin
investointeihin. Investointivaraus olisi tärkeä työkalu kansainvälistymisessä!
MAHDOLLISUUDET
- Pienen maan on helppo mukautua.
- Meillä on hyvä infra.
- PK-yrityksiä on paljon ja ne ovat nopeita muuttumaan, jos niille annetaan mahdollisuudet.
- Yrityksen perustaminen on helppoa ja byrokratia on verrattain vähäistä.
- Miten tulemme lisä- ja täsmäkouluttamaan työssä jo olevia henkilöitä? Ei pelkästään tutkintokeskeisesti.
Miten jalkautetaan digitaalisesti osaamista massana yrityksiin? Elinikäinen oppiminen.
- Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä  kumppanuus
On pienempi ongelma tehdä vääriä ratkaisuja kuin olla tekemättä ratkaisuja.
Nopeita virheitä ja nopeita korjausliikkeitä.
Kysymyksiä tai kommentteja?
Mitä ajatuksia herää?
Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä
puheenvuoro!
Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions-
valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
Pirkanmaan osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
Kiitos – palataan vielä hetkeksi
yhteiseen tilaan ennen
tilaisuuden päättämistä!

More Related Content

What's hot

6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
MS SOSTE
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Oy
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suomen Ekonomit
 
Talent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanTalent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura Lindeman
Business Turku
 
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Petri Lempinen
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Petri Lempinen
 
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016
Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016
Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016
Petri Lempinen
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Kari Mikkelä
 
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Essi Ryymin
 
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Maria Virtanen
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
Lasse Leponiemi
 

What's hot (20)

Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
 
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
 
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
 
Talent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanTalent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura Lindeman
 
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
 
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
 
Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016
Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016
Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
 
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
 
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
 

Similar to Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaKotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Cursor Oy
 
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Jarmo Talvivaara
 
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Proof Advisory
 
SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?
SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?
SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?
Fountain Park
 
Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012
MikkoBA
 
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataKLVL
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Tuomo Luoma
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Sanna Brauer
 
Muutosliikkeessa
MuutosliikkeessaMuutosliikkeessa
Muutosliikkeessa
SAK
 
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjätKansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Joni Salminen
 
Uusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertue
Uusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertueUusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertue
Uusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertue
Management Institute of Finland MIF
 
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Maria Rajakallio
 
SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
Rakennamme menestystä
Rakennamme menestystäRakennamme menestystä
Rakennamme menestystä
Turun kauppakamari
 
Kehittäminen nyt, Marko Parkkinen
Kehittäminen nyt, Marko ParkkinenKehittäminen nyt, Marko Parkkinen
Kehittäminen nyt, Marko Parkkinen
K2HEL
 
Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?
Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?
Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?
LAL Luonnontieteilijät
 
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Petri Lempinen
 

Similar to Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaKotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
 
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
 
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
 
SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?
SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?
SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?
 
Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012
 
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
 
Muutosliikkeessa
MuutosliikkeessaMuutosliikkeessa
Muutosliikkeessa
 
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
 
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjätKansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
Kansainvälistyminen superalustojen avulla - Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
 
Uusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertue
Uusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertueUusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertue
Uusi MIF - Valtakunnallinen organisaatiokiertue
 
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
 
SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017
 
Rakennamme menestystä
Rakennamme menestystäRakennamme menestystä
Rakennamme menestystä
 
Kehittäminen nyt, Marko Parkkinen
Kehittäminen nyt, Marko ParkkinenKehittäminen nyt, Marko Parkkinen
Kehittäminen nyt, Marko Parkkinen
 
Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?
Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?
Mitä yritykset odottavat luonnontieteilijältä?
 
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
 

More from Sitra the Finnish Innovation Fund

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Elämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöilleMaaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change ProjectsIina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Sitra the Finnish Innovation Fund
 

More from Sitra the Finnish Innovation Fund (15)

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
 
Elämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
 
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöilleMaaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
 
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change ProjectsIina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
 

Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211

 • 1. Pirkanmaan osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 • 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 • 3. Ohjelma Pirkanmaan vuorovaikutteinen tilannekuva lehtori Veijo Hämäläinen, Tampereen ammattikorkeakoulu Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta toimitusjohtaja Lasse Borg, Carccu Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 • 5. SWOT Keskeiset ilmiöt Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Pirkanmaa 1 2 3 4
 • 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Alueen yhteistyö on vahvaa ja kannustavaa • Pirkanmaan sijainti on erinomainen – muun Suomen markkinat lähellä • Logistiikkainfra hyvä • Tampereen vahvat kehyskunnat tukevat Pirkanmaan elinvoimaa • Alihankintaverkostot monipuoliset, työpaikkojen laaja-alaisuus • Paljon kansainvälisesti kiinnostavaa toimintaa, mm korkeakoulutus • Koulutustarjonta on monipuolista ja sitä on alueella laajasti tarjolla • Toimijat ovat uudistumiskykyisiä • Yhteistyön mahdollisuudet laajat • Kokeilukulttuuri on vahva • Yksinyrittäjien vahvat verkostot • Osaajapula vaivaa monella alalla • Osaamisvaje vaivaa monella alalla (jatkuvan oppimisen haaste) • Alueella on havaittavissa investointivajetta (rohkeus vs tukitoimet) • Alueen tukipalvelut muodostavat melkoisen viidakon – byrokratian vaikeus • Digitalisaation ja automatisaation painopiste on matalampi kuin mitä alueella voisi olla (rahoituksen puute) • Yritysten koko – mikroyritysten iso määrä • Osaamisen kehittämisen strateginen kumppanuus - miten voimme rakentaa uusia malleja • Halutaan jäädä alueelle • Korkeakoulukeskittymä luo mahdollisuuksia synnyttää uusia kasvuedellytyksiä. • kansainvälinen kiinnostavuus • Kansainvälisten opiskelijoiden vetovoiman muuttaminen pitovoimaksi • Osaamisen kehittäminen - Luovempi, uudistuskykyisempi, muutoshaluisempi, hulluttelevampi, osaavampi – miten olla niissä paikoissa, missä uusi osaaminen löytyy. • Ekosysteemejä syntymässä mm. digitaalisille alustoille • Hankkeet Tyrsky ja Bazaar • Tunnemmeko monikulttuurisen, monimuotoisen maailman? • Osaajapula ja osaajavaje • Dinosaurukset liittyvät siihen, että ollaanko liikaa vanhoissa rakenteissa ja asenteissa • Opettajien osaamisen kehittämisvaje • Tuotantokoneistot rapautuu • Lopettamisuhan alla olevia yrityksiä on paljon –> koronan vaikutus? • Jäykkä julkinen ja koulutussektori, ja toisaalta dynaaminen yksityinen sektori - löytyykö yhteinen kellotaajuus? • Pysymmekö kelkassa mukana?
 • 7. Keskeiset ilmiöt KOKO Pirkanmaan alueen houkuttelevuus, veto- ja pitovoima • sisäinen, ulkoinen, välillinen, välitön, ihastuttava, viehättävä • vetovoima - mikä tahansa voima, joka vetää kappaleita toisiaan kohti • pitovoima – ajoneuvoon tai muuhun kiinteään alaspäin kohdistuva aerodynaaminen voima, pitää kiinni toisissaan asiat, esineet välittäjäaineen avulla KOKO osaajatilanne • osaamisen kehittäminen - luovempi, uudistuskykyisempi, muutoshaluisempi, hulluttelevampi, osaavampi – miten olla niissä paikoissa, missä uusi osaaminen löytyy? KAIKKIEN yritysten ja oppilaitosten rajapinta • riittääkö oppijoita? • jatkuvan osaamisen kehittämisen ajattelu • oppilaitosten palveluprosessit yrityksille • opiskelijoiden osaamisen epätasaisuus • työpaikalle tarjottavan tuen kehittäminen SUURI kehittämisen dilemma • tarvitsemmeko jaottelua voittajiin ja häviäjiin vai kenties ihmiset yhdistävää luottamusta! Usko, johonkin suuntaan ja yhteisen vision rakentaminen! • luottamus, joka on kumppanuuden ja uusien innovaatioiden edellytys - syntyy vain vuorovaikutuksessa KEIDEN yhteistyön tilanne • luottamus, aito kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen
 • 8. Keskeisimmät tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... ...meillä on säännöllistä kaikille avointa keskustelua. Keskustelusta syntyy yhteisiä tavoitteita ja visioita, joita edistämme yhdessä konkreettisin toimenpitein. ...meillä on fasilitoituja, säännöllisiä avoimia tilaisuuksia (esim. 4 x vuosi), jotka edistävät verkostoitumista ja yhdessä tekemistä. Löytyy useampia kopin ottajia eri teemoista, ja keskustelun pohjalta rakennetaan koordinoidusti konkreettista tekemistä. Ohjausryhmä vastaa tilaisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä, ja Pirkanmaan liitto toimii tilaisuuksien koollekutsujana. ...Pirkanmaa on houkutteleva kaikille osaajille, jolloin ratkaisemme myös maakunnan osaajapulaan liittyviä haasteita. Täällä on monipuolisia opiskelu- työ- ja kehittymismahdollisuuksia, ja Pirkanmaa on tunnettu kansainvälisistä osaajistaan. Osaajat tuovat yrityksiin verkostoja, ja lisäävät osaamista ja menestystä. …luomme Pirkanmaan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi organisaatiorajat ylittävän toiminta- ja kehittämiskulttuurin. Maakunnan väestökehityksen ja osaajapulan tuomat haasteet johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin, erityisesti nuorten ja kansainvälisten osaajien osalta. Tekeminen on operatiivista, kohderyhmät tavoittavaa ja osallistavaa. Osaajille on tarjolla työpaikkoja, ja vahvistamme heidän kotitutumistaan alueelle monipuolisin toimenpitein. ...yrittäjillä ja muilla työnantajilla on kaikkialla Pirkanmaalla hyvät edellytykset kehittyä, menestyä ja saada osaavaa työvoimaa. ...kuntien elinkeinopalvelut etsivät rohkeasti yhteisen tekemisen rajapintoja ja toimintamalleja. Maakunnassa ruokitaan kaiken- kokoisten, kaikkien alojen yritysten mahdollisuuksia menestyä, luoda työpaikkoja, ja osallistua kehittämistyöhön. ...oppilaitosten ja yritysten rajapintaan muodostuu yhteiskehittämisen ja - oppimisen symbioosi. Tämä mahdollistaa pitkäjänteiseen kehittämistyön mm. yritysten osaamistarpeiden kattamiseksi. ...tarvitsemme joustavia ja tarvelähtöisiä koulutuksen toteutusmalleja ja myös nopeita kokeiluja, joissa hyödynnetään ennakointitietoa ja toimitaan proaktiivisesti. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö kehittyy vuorovaikutteiseksi kumppanuudeksi.
 • 9. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...meillä on säännöllistä kaikille avointa keskustelua. Syntyy yhteisiä tavoitteita ja visioita, joita edistämme konkreettisin toimenpitein. ...meillä on avoimia tilaisuuksia (esim. 4 x vuosi), jotka edistävät verkostoitumista ja yhdessä tekemistä. Löytyy kopin ottajia ja rakennetaan koordinoidusti konkreettista tekemistä. ...Pirkanmaa on tunnettu myös kansainvälisistä osaajistaan, mikä ratkaisee osaajapulaa. Täällä on monipuolisia opiskelu- työ- ja kehittymismahdollisuuksia. ...luomme organisaatiorajat ylittävän toiminta- ja kehittämiskulttuurin. Osaajapulaa ratkaistaan konkreettisin, kohderyhmät tavoittavin toimenpitein. Osaajille on työpaikkoja, ja kotiutumista vahvistetaan. ...yrittäjillä ja muilla työnantajilla on kaikkialla Pirkanmaalla hyvät edellytykset kehittyä, menestyä ja saada osaavaa työvoimaa. ...maakunnassa ruokitaan kaikenkokoisten, kaikkien alojen yritysten mahdollisuuksia menestyä, luoda työpaikkoja, ja osallistua kehittämistyöhön. Luodaan yhdessä tekemisen toimintamalleja. ...oppilaitosten ja yritysten rajapintaan muodostuu ennakoiva yhteiskehittämisen ja - oppimisen symbioosi. Tämä synnyttää jatkuvaa kehittämistyötä mm. yritysten osaamistarpeiden kattamiseksi. ...oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on kumppanuutta ja jatkuvaa kehittämistä osaamistarpeiden kattamiseksi. Meillä on joustavia ja tarvelähtöisiä koulutuksen toteutusmalleja ja kokeiluja. Pirkanmaan vuorovaikutteinen tilannekuva S W O T Tunnistetut ilmiöt KOKO Pirkanmaan alueen houkuttelevuus KOKO osaajatilanne KEIDEN yhteistyön tilanne KAIKKIEN yritysten ja oppilaitosten rajapinta SUURI kehittämisen dilemma
 • 10. Lasse Borg toimitusjohtaja Carccu Oy Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 • 11. KILPAILUKYKY Nukummeko vieläkin Nokian unta? Liian usein meiltä puuttuu tekemisen meininki. Maailmalla kukaan ei ala kantamaan ylimääräistä painolastia, vaan halutaan toimijoita jotka tukevat businesta. Muuallakin on todella hyvää osaamista. Jos on pieni niin pitäisi olla ketterä pärjätäkseen. Työmarkkinamme ovat yhdet maailman jäykimmistä. PK-yritykselle uuden työntekijän palkkaaminen on iso riski. Työn tekemisen malli tulee muuttumaan verkostomaiseksi.
 • 12. MARKKINA-ALUE EU on meidän kotimarkkinamme, ei Suomi. EU:ssa on 450 miljoonaa ihmistä Rahoituksessa painotetaan ulkomaille menemistä, vientisuunnitelmia yms. Yrityksen pitäisi olla kilpailukykyinen ennen kuin mennään ulkomaille. Pelkkä hyvä tuote ei riitä, vaan sen ympärille vaaditaan paljon muutakin. Kaikki osa-alueet pitäisi olla mietittynä ja kunnossa. RAHOITUS Jos yritykseen jätettyjä voittoja ei verotettaisi, pystyttäisiin kasaamaan puskureita isompiin, vaikuttavampiin investointeihin. Investointivaraus olisi tärkeä työkalu kansainvälistymisessä!
 • 13. MAHDOLLISUUDET - Pienen maan on helppo mukautua. - Meillä on hyvä infra. - PK-yrityksiä on paljon ja ne ovat nopeita muuttumaan, jos niille annetaan mahdollisuudet. - Yrityksen perustaminen on helppoa ja byrokratia on verrattain vähäistä. - Miten tulemme lisä- ja täsmäkouluttamaan työssä jo olevia henkilöitä? Ei pelkästään tutkintokeskeisesti. Miten jalkautetaan digitaalisesti osaamista massana yrityksiin? Elinikäinen oppiminen. - Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä  kumppanuus On pienempi ongelma tehdä vääriä ratkaisuja kuin olla tekemättä ratkaisuja. Nopeita virheitä ja nopeita korjausliikkeitä.
 • 14. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 • 15. Pirkanmaan osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!