SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
SEMINAARIKOOSTE
Monday, June 3, 2013
2. päivä
torstai 23.5.2013
Toisena päivänä tartuttiin
kiinni käytännön työhön
kokeilukulttuurin ideoiden
viitoittamana. Pohdimme
miten esiin nousseita asioita
ratkotaan. Teimme välittömiä
nopeita kokeiluja. Muutos
lähtee jokaisesta itsestään.
Se ei tule annettuna
Brysselistä.
1. päivä
keskiviikko 22.5.2013
Ensimmäisenä päivänä
käytiin isoa kuvaa läpi.
Pohdimme mitä seuraava
kausi tarkoittaa.
Verkostoiduimme ja
analysoimme oppeja
menneestä. Keräsimme eväitä
siihen mitä pitäisi ratkoa
seuraavaana päivänä.
Kevätkylvön oppimisprosessi: Isosta kuvasta ja opitun
pohtimisesta kohti tulevaisuuden käytännön kokeiluja
Monday, June 3, 2013
1. päivä
Keskivikko 22.5.2013
Monday, June 3, 2013
”Jos	
  luodaan	
  uu+a,	
  pitäisi	
  
olla	
  myös	
  valmis	
  luopumaan	
  
vanhoista	
  toimintamalleista.	
  
Se	
  on	
  yllä+ävän	
  vaikea	
  
yhtälö.”
”Aina uuden ohjelmakauden kynnyksellä
kyynisinkin aluekehittäjä löytää jotain uutta”
Julkisen	
  sektorin
luova	
  tuho?
Monday, June 3, 2013
”Miten yhdistämme viisaasti älykkään
ja osallistavan kasvun?”
”. . . jokaisen alueen on mietittävä
vahvuudet ja kärjet johon satsataan”
”Kehittäminen ei voi olla irrallisia.
Tunnistetaan viisaat tavat yhdistää
asiat kokonaisuudeksi”
”Viisas kumppanuus kuulostaa
taktiselta . . . Me osataan strategia,
mutta miten taktiikka?”
EU-taso antaa leveät raamit.
Toimeenpanovastuu on alueilla
itsellään. Kuka tekee alueella aloitteen?
Tulisiko jokaisen maakunnan / alueen tehdä oma
paikallinen kumppanuussopimus, jossa
sovitaan yhteiset pelisäännöt etukäteen -
käytännön näkökulmasta? Pohditaan miten
riskinottoa ja kokeilevuutta edistetään sopivissa
hankkeissa.
Entä pitäisikö jokaisen hankkeen alkaessa tehdä
etukäteen toteuttajien kesken hankesopimus,
jossa sovitaan selkeä työnjako, mutta myös
tarkemmin miten hanketta hyödynnetään sen
päätyttyä - ja kuka sen tekee?
Mihin kumppanuus
meidät johtaa?
Monday, June 3, 2013
”Rakennerahastojen ja
maaseutuviraston väki
ensimmäistä kertaa
yhdessä - mitä uutta se
luo?”
• Maaseudun
innovaatiot ja
asiakastarpeet - paljon
kasvunpaikkoja?
• Paikallisista
ongelmalähtöisistä
tarpeista ja nihiin
perustuvista
ratkaisuista syntyvät
myös parhaat kokeilut
Päivi Kujualan esitys luettavissa
www.kevatkylvo.fi
Monday, June 3, 2013
”Suomessa	
  on	
  15	
  ELY-­keskusta	
  ja	
  jokaisessa	
  
omat	
  pelisäännöt.	
  Viranomaiset	
  tulkitsevat	
  
samaa	
  lakia	
  ja	
  säädöksiä	
  eri	
  tavalla.	
  Täytyy	
  olla	
  
yhtenäisempää!”
”Miten rahoittaja esim. ELY-keskus tukee alueellisenkumppanuuden syntyä hyvienhankkeiden saamiseksi?”
”Miten	
  kumppanuussopimuksen	
  totetumista	
  seurataan	
  ja	
  raportoidaan?	
  Löytyykö	
  helmet?”
”Alueellinen	
  kehi+äminen	
  pitää	
  ensi	
  kaudella	
  
perustua	
  oikeisiin	
  hankestrategioihin	
  ja	
  niissä	
  
pysymiseen.	
  Polii@sten	
  sulle-­‐mulle	
  -­‐
seutukuntapelien	
  aika	
  pitää	
  
hanketoiminnassa	
  nyt	
  unohtaa.”
Osallistujien
ajatuksia
Monday, June 3, 2013
Oppeja, onnistumisia ja kokeiluja. Viisi esimerkkiä
kuinka Pecha Kucha-esityksen kautta hankkeen on
mahdollista analysoida omaa oppimista.
Monday, June 3, 2013
”Mallit	
  ei	
  leviä	
  lentoleh.sten	
  tavoin.	
  
Jokaisen	
  on	
  sovelle3ava	
  ne	
  omaan	
  
käy3öön.	
  Murra	
  rakenteet.	
  Malit	
  ei	
  ole	
  
tulos.	
  Eikä	
  se,	
  e3ä	
  valmenne;in	
  100	
  
ope3ajaa.	
  Tulos	
  on	
  se	
  mitä	
  oppilaat	
  saa	
  
aikaan.”	
  -­‐	
  HOPE-­‐hanke
Verkostoitumista ja oppien vaihtoa oppimispisteillä. Mitä olemme jo
kokeilleet - mikä toimi ja mikä ei? Mitä ratkaista seuraavalla kaudella?
”Kehi3ämistyöhön	
  tarvitaan	
  
selkey3ä	
  ja	
  kokonaiskuvan	
  
hallintaa.”
Monday, June 3, 2013
Kylvä uutta!
Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
-Yliopistojen rahoitusmallien mittarit! Alueen ja OKM:n odotusten
yhteensovittaminen
-Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi
kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista
-Vaikuttavuuden lisääminen
-TKI-toiminta ei ole korkeakoulun kannalta kovin merkittävää taloudellisesti
- Ihmiset eivät tunne toisiaan (kahvikupin hinta = vuorovaikutuksen hinta)
- Miten siirtää hankkeista osaamista korkeakouluihin ja sieltä opiskelijoihin
sekä yrityksiin?
-TKI-hankkeet kustannusperusteisia, volyymi kasvaa, tappiot kasvaa
Miten ongelma ratkaistaan?
-Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi
kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista
- Uudet kannustimet ja mittarit, siten että ne kannustavatTKI:tä
- Mietitään oma rooli, tehdään yhteistyötä
- Erilaisia tapoja tehdä nopeita kokeiluja
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
-Yritykset, elinkeinoelämä
- Korkeakoulujen tiedekuntien ja laitoksien johtajat
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
Mitä olemme kokeilleet?
-Vakautta ja pitkäjänteisyyttä yhteistyösopimuksella, jonka allekirjoittajina on
mm. yliopistoja, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitysviranomaisia
- 90-luvun kokeilu: laman jälkeen oltiin joustavia, pantiin työttömät
akateemiset yrityskehittäjiksi (työvoimapoliittisella tuella): oli monta
hyötyjää, yritykset saivat uusia näkökulmia, ihmiset työllistyivät!
- Hankkeistettu 5-vuotisia professuureja maakunnalle tärkeille aloille
-Verkoston hankkeet muodostavat toisiaan tukevan, monipuolisen
kokonaisuuden
-Ympäristöystävällisen kasvun turvaaminen edellyttää alue-, toimiala- ja
rahastorajat ylittävää yhteistyötä
- Hanketoiminnan lähtökohtana tulee olla asiakkaiden ja alueiden tarpeet
- Joustavia työkaluja paikallisten ja yrityskohtaisten kehittämistoimien
tukemiseen tarvitaan myös jatkossa. Pienikin kannustin voi toimia
sytykkeenä pitkäjänteiselle kehittämistyölle.
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
- Investoi hankkeisiin, jotka tuottavat uutta
- Uhmakkaita tavoitteita
- Avoin tiedotus ja markkinointi
- Suunnittele hankkeet aina yhteistyössä toimjoiden kanssa. Niin
varmistetaan tarve ja sitoutuminen.
- Osallistumisen mahdollistaminen -Yksilöiden innostaminen
- Rahoituslähteiden monimuotoisuus
- Konkreettisista kokeiluista ja tekemisestä osalistujat saavat enemmän
itselleen
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Perinteiset luentoseminaarit eivät houkuta yrittäjiä.
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
- Onnistunut kehittämistyö vaatii pitkäjänteistä rahoitusta.Tueksi tarvitaan
hyvä yhteistyöverkosto, joka syntyy osallistamisen ja systemaattisen
koordinoinnin tuloksena.
- Pilotointityö on oltava yrittäjille houkuttelevaa. Heidän on saatava
mukanaolosta selkeää hyötyä liiketoiminnalleen. Parhaat pilotit ovat
mahdollisimman lähellä todellista liketoimintaa, johon yhdistetään
liiketoiminnna käynnistämistä hyödyttävää analyysiä.
Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja
tutkimusympäristö
Monday, June 3, 2013
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
- Informaatioyhteiskunnan taidot kaikille
- Erilaiset opintopolut jatkoopitoihin
- Saada vietyä oppimispolku loppuun
-Voiko jossain tapauksissa asiakkaana olla ryhmä eikä yksilö?
-Yhden ”luukun” palvelut eivät usein riitä
Miten ongelma ratkaistaan?
-Tehostaisiko luovan tuhon mekanismi hankkeen vaikuttavuutta?
- Osuuskuntatoiminnan kehittäminen
- Avoin ammattiopisto
- Osaopinnot, joustavat elämäntilanteen mukaan
- Pitkät, jatkuvat prosessit, palveluseteli, omaa polkua edistävien palveluiden
ja tuen käyttö
-Työlvalmennus
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
- Järjestöjen mukaan saaminen
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
Mitä olemme kokeilleet?
-Vahvaa maailman muuttamisfilosofiaa
- Paljon pieniä pilotteja, verkoston vision voimaa
-Välityömarkkinoiden toimijat dialogiseen kehittämiseen
-Välityömarkkinoiden asiakkaat aktiivisina ja kehittäjinä tasavertaisina
viranomaisten rinnalla
-Toimijalähtöinen kehitystyö
-Työvalmennus, uraohjaus
- Järjestöt palvelun tuottajina
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
-Yhteinen ymmärrys, jaettu toimintakulttuuri, viestintä, yhteinen
kehittämisote
- Osallistava muutosjohtaminen, kumppaneiden resurssointi
-Vahva tutkimusorientaatio toi hyvin esille käytännön toiminnan ja sen
moninaisuuden
-Vahvaa maailmanmuuttamisfilosofiaa
- Innostus!Tunne tarttuu.
-Yhteisen jaetun vision synnyttämisprosessi hankesuunnittelussa
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Hanketyöhön sitouttaminen ilman resurssointia
- Opintojen työelämävastaavuuden ”ylipainottaminen” vs. koulutuksen
yleissivistävyyden lisääminen (esim. tekniikka + kaupallinen ala).Tästä esim
Saksassa käyty keskusteluita, että mahdollisesti väylistää työmarkkinoita
- Pikatulosvaatimukset
- Sitoutumattomat kumppanit
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
- Koordinaatiota tarvitaan hankkeiden välillä
- Euroistakin kannattaa puhua
- Rakenteellisia muutoksia pitäisi tavoitella
- Onnistuminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja sitä pitää tukea
johtamisen kautta. Prosessit hitaita.
Työmarkkinoille osallistumisen lisääminen
parantamalla työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta
ja koulutusta
Monday, June 3, 2013
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista
seuraavaksi?
- Lainsäädäntö estää järkeviä ja taloudellisia
ratkaisuja toteutumasta (kalaöljy, tuulivoima)
- Miten varmistetaan sähkön saanti?
- Ruuan tuotannossa / jalostuksessa vielä enemmän
yrityksen sisällä energiakiertoon, aiempien vaiheiden
hyödyntäminen
- Eristemateriaalien kestävyys ja
ympäristöystävällisyys?
- ”Neitseellisten” raaka-aineiden käytön
vähentäminen
- Biokaasun liikennekäyttö, Biokaasu on maaseudun
lähienergia, maakunnallisuusta ja omavaraista
-Vanhat tuotantotavat, joita tuetaan valtion toimesta
(tuki pois uuden kehittämisestä)
-Yritysten mukaan saaminen
- Energiantuotannon tehokkuus
-Vähähiilisyyden idean ja toteuttamisen vieminen
julkiselle sektorille, myös oppilaitoksiin
-Yhdyskuntarakenne, tiivistäminen / hajasijoitus
-Viranomaisyhteistyön järjestäminen
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
- Oppilaitokset (AMK, 2. aste), uudet ajatukset ja
tiedot opiskelijoille > työelämä kehittyy
- Kaikki, koko ravintoketjut tai -ketjun
- Luovat alat, käsityöyrittäjät, ym. törmäytystä
- Horisontaalinen verkosto, uudet tahot,
pellepelottomat
- Kuluttajat (asennekasvatus)
Miten ongelma ratkaistaan?
- Joustavampi lainsäädäntö, ketteryys
- Uusi alan tutkimus, asiantuntijalausunnot
hankkeiden arvioinnissa
- Uusiokäytön, kierrätyksen ja materiaalien
talteenoton tehostaminen
- Selkeillä valtakunnallisilla pelisäännöillä
- EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen?
- Muutamalla tukisäännösten tulkintaa, de minimis-
tuki, tasapuolinen menettely yrityksiä kohtaan, on
erityisen suuri ongelma ESR-hankkeessa kun ei
tiedetä onko kyse de minimis-tuesta vai ei, tulee
saada selvät ohjeet tähän
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa
tässä teemassa?
- Liika kilpailu syö ideoita ja voimavaroja
- Strategista otetta
- Sateenvarjo kokonaisuuden yläpuolella
-Vähähiilisyyden huomioimista
Mitä olemme kokeilleet?
- Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö
- Hankkeiden osamisen ja tuloksien siirto korkeakouluihin ja sitä kautta
yrityksiin ja osaajiin + oppilaitoksiin ylipäätään
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
- Muistetaan, että kaikki hankkeeseen liittyvät sidosryhmät tulisi ottaa
mukaan toimintaan jo heti alussa, vaikka eivät olisi suoraa kohderyhmää
-Työtä monella eri tasolla, monipuolisuus täytyy säilyttää tai sitä voidaan
lisätä
- Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö (pitää myös jatkaa)
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Se että kaikki on jo tehty, ettei kannata yrittää
-Vanhat asenteet
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
-Terve kilpailu on tarpeellista
- Konkreettiset tulokset innostavat muita toimijoita, tulokset täytyy osata
julkistaa
- Onnistunut kehittämistyö vaatii pitkäjänteistä rahoitusta ja yhteistyön
koordinointia
-Tueksi tarvitaan hyvä yhteistyöverkosto, joka syntyy osallistamisen ja
systemaattisen koordinoinnin tuloksena
Kestävän ja tehokkaan resurssien käytön
vahvistaminen ympäristöystävällisen kasvun
utrvaamiseksi
Monday, June 3, 2013
Mitä? Miksi?
Miten?Yhteisällisyyden lisääminen
Lumipalloefekti
Tarvitaan uusia, rohkeita
näkökulmia ja ideoita sekä
rohkeutta kokella niitä
Infra kuntoon
Yrittäjyyden edellytykset kuntoon
Työpaikat ja työllisyys
Näivettyvä maaseutu
Ihmisiä
- vakituisia
- tilapäisiä
- käypäläisiä
- osa-aikaisia
- tyytyväisiä
Palveluiden saatavuus turvattava,
asianmukaiset vesihuoltopalvelut
Ihmisten hyvinvointi,
green care
Biotalous resurssina
Huom. myös peltoenergian mahdollisuus
heinän vuoroviljelykierto
= biokaasu, lämpö, sähkö
Työllistäviä ja työpaikkoja
luovia hankkeita
Maanviljelijä tarvitsee
viihtyisän ympäristön ja
keskustelukumppaneita
Palvelujen saatavuus on
välttämätöntä
Yksilöllisen elämisen
edellytyksiä / tarpeita
Esimerkiksi
elintarviketeollisudessa ei ole
mitään jätettä, kaikkea voi
hyödyntää
Koko maailma tarvitsee
maaseutua
Teemallinen kehittäminen vs
toimiala-ajattelu Työllistäviä ja työpaikkoja
luovia hankkeita
Maaseutumatkailun kehittäminen
Verksostoitumista prosessien
mukaan (ei kapea-alaisesti)
Maaseudun elävänä
säilyttäminen
Maaseutuverkosto
Monday, June 3, 2013
Monday, June 3, 2013
Talouskasvu ja luova tuho
Mika Maliranta / ETLA
”Kun maat putoavat tuottavuuden
eturintamasta, niiden on vaikeaa
pysyä enää mukana. Tavoittena
tulee olla kokonaistuottavuuden
parantuminen. Talouden
uusiutuminen on tärkeää.”
”Terveen kilpailun ominaisuus on se,
että huonot yritykset pienenee ja
hyvät kasvaa. Kilpailun puute on
yksi syy tuottavuuden putoamiseen.
Esimerkiksi Japani on zombietalous.
Siellä on instituutioita (pankit), jotka
elättää heikkoja yrityksiä. Julkisen
sektorin virhe on antaa olla tällaisen
jatkua!”
Mikan esitys ladattavissa
www.kevatkylvo.fi
Monday, June 3, 2013
Ymmärrämmekö me riittävän hyvin
erilaiset talouden mekanismit, joita
koskevia päätöksiä teemme esimerkiksi
kehittämishankkeita valittaessa?
Tarvitaanko lisäkoulutusta?
• ”Tehokkaiden yrityksien kilpailua on lisättävä.
Niille pitää antaa kannustimia kehittää
osaamista. Investointeihin.”
• ”Varoituksen sana, kun näette julkisen sektorin
tuottavuuskasvusta mittareita, unohtakaa ne.”
• ”Monta yritystä ootte synnyttänyt hankkeella?
Esimerkiksi 300 uutta työpaikkaa täytyy aina
verrata siihen mitä taphatuu vuositasolla.
Muistakaa kokonaiskuva. Meillä on VALTAVAN
paljon turbulentimpi työmarkkina, kuin
luullaan. On syytä toivoa, että työpaikat syntyy
tehokkaisiin yrityksiin. Se ei ees tarkoita
hiostamista. Kun ihminen siirtyy
tehokkaampaan yritykseen, se saa samalla
efortilla aikaan enemmän.”
”Luova tuho! Tuetaanko me jotakin sellaistayritystoimintaa, jonka pitäisikin antaa tuhoutuamarkkinoilla? Tarvittaisiinko hankemaailmaan”luovan tuhon" kartta vaikuttavuuksienkokonaisnäkymän hahmottamiseksi?Talouskasvua on vaikea lisätä.”
Monday, June 3, 2013
Jos on vähemmän rahaa, tarkoittaako se
että tavoitteita pitää laskea - vai pitäisikö
tavoitella vähintään samoja tuloksia
kuin nykyisellä rahalla?
Monday, June 3, 2013
Illan tultua virkaroolit katosivat ja ihmiset niiden takana pääsivät esiin. Huomasimme, että aluekehityksessä on
vime kädessä kyse ihminen kohtaa ihmisen -tilanteiden hallinnasta. Ihmiset ovat myös aina erilaisten päätösten
takana. Kuinka monen inhimillisen valinnan kautta strategisen tason linjaus valuu hankkeen tasolle?
Esimerkiksi: EU → TEM → ELY → hankeorganisaatio → hanke → hankkeen kohderyhmä
On viime kädessä hankkeen projektipäällikön haastava tehtävä pukea erilaiset strategiat sellaiseksi, että ne
puhuttelevat ja innostavat hankkeen kohderyhmää sekä tuovat hyötyjä.
Monday, June 3, 2013
YÖTYÖPAJAN AJATUKSIA HANKETOIMINNAN ESTEISTÄ JA VAUHDITTAJISTA
Useat ihmiset ovat turhautuneita siihen, kuinka järjestelmä taistelee muutosta vastaan.
Omasta työroolista käsin vaikuttaminen nähdään vaikeaksi. EU-byrokratia ei ole ongelma.
Osallistujien mielestä suomalaiset itse ovat luoneet nykyisen tilanteen. Asiat ovat
korjattavissa paikallisesti.
•Sopimus vai hakemus?
•Valta ja vallankäyttö
•Hajanainen kokonaiskuva hankeorganisaatiossa alueella ja valtakunnallisesti
•Varmistelu, turvallisuus ja superturvallisuus
Monday, June 3, 2013
2. päivä
Torstai 23.5.2013
• Kokeilukulttuuri
• Uuden sadon kylväminen
Monday, June 3, 2013
Anssi Tuulenmäki / Aalto-yliopisto
Ajattele isosti,
toimi pienesti
Anssin esitys luettavissa
www.kevatkylvo.fi
Monday, June 3, 2013
STRATEGIA = Tee eri asioita tai tee
samoja asioita eri tavalla
Kaikki uudet ideat, hankkeet, projektit
pitäisi ymmärtää resurssien ja energian
houkuttelukoneina
>> Toisin sanoen, ei ajatella hankkeita
allokointilogiikan mukaan (laitetaan x
määrä euroja ja kulutetaan ne), vaan
mietitään miten yksi laitettu x-euron panos
tuo lisää voimavaroja
Aina kun suunnittelet, riski kasvaa, että
1) et tee mitään
2) et opi mitäää
Tarvitaan kokeilukultturia!
OSALLISTUJIEN
POHDINTAA ANSSIN
INNOITTAMANA
”Onko kaikessa kyse sittenkin siitä,ettemme oikein siedä epävarmuutta?”
”Suomalaisuuteen on ohjelmoituepäonnistumisen pelko. Tällä tapetaankokeilun kulttuuri.”
”Kokeilukulttuurin toteuttaminenrakennerahastovaroin vaatii myöshakemuksen kirjoittamisen uudenlaisiataitoja, jotta se kokeilu voidaan maksaa.Toisin sanoen kokeiluprosessi onmainittava toteutussuunnitelmassa.”
”Läpinäkyvyys on parempi keino kontrolloida prosessia kuin säädökset ja
tarkastukset. Hanketoiminnan logiikka, jossa kukin porras on vastuussa
ylhäälle päin rampauttaa työtä. Jos lähtökohtaisesti omaan työhön ei
luoteta, mitä se tekee kunkin oma-aloittellisuudelle?”
Monday, June 3, 2013
Suunnittele
kokeilu
Päivitä ideaa
Oppien kirjasto
Kokeiluun perustuva
innovaatioprosessi
= jatkuva oppiminen
2. 4.
5.
Analysoi
kokeilu
Luo tai päivitä
hypoteesi
1.
Toteuta
kokeilu
3.
Monday, June 3, 2013
Suunnittele
kokeilu
Päivitä ideaa
Oppien kirjasto
Kokeiluun perustuva
innovaatioprosessi
= jatkuva oppiminen
2. 4.
5.
Analysoi
kokeilu
Luo tai päivitä
hypoteesi
1.
”Neukkari on paras
paikka kehittää
neukkareita”
Päämääränä lyhin
mahdollinen aika
kokeilujen välillä (pienin
mahdollinen viive)
Vältä kiusausta liialliseen
suunnitteluun ja
analyysiin.
Toteuta
kokeilu
3.
Monday, June 3, 2013
First Follower:
Leadership Lessons from
Dancing Guy
Tanssivan paidattoman miehen opit
verkostojen ja hankkeiden
johtamiseen
1. Ole esillä, ole helppo seurattava.
2. Johtaminen on yliarvostettua.
Seuraajat ratkaisevat. Huolehdi
ensimmäisistä seuraajistasi.
3. Ensimmäinen seuraaja muuttaa
yhden tanssivan hullun ihmisten
liikkeeksi.
Linkki videoon:
http://youtu.be/fW8amMCVAJQ
Monday, June 3, 2013
Anssin esityksen viitoittamana osallistujat
laitettiin selvittämään asiakkaidensa ja
yhteistyökumppaneidensa päämääriä ja
tarpeita. Soitimme heille kysyäksemme
mitä voimme kokeilla yhdessä. Tämä oli
kokeilukulttuurin edistämistä käytännössä
- se lähtee liikkeelle pienten askelten kautta
Pois neukkarista!
Monday, June 3, 2013
Luova	
  hulluus	
  pitäisi	
  näkyä	
  hankkeissa	
  
enemmän!	
  Alueiden	
  tai	
  maakuntien	
  tulee	
  
laatia	
  omat	
  kumppanuussopimukset.
Hanketreffit	
  hanketoimijoille	
  +	
  sidosryhmille.
Pienet	
  kokeilut,	
  joiden	
  pohjalta	
  
laajemmat	
  hankkeet.
Kannatan keskustelua –
Usein kehittämispalaverit
liian virallisia ja liian
virallisissa paikoissa.
Tunnelmaa kehiin!
Maa4layri7äjän	
  näkökulma:	
  Miten	
  
viljelijät	
  	
  voivat	
  tehdä	
  uudella	
  
tavalla	
  yhteistyötä?	
  Miten	
  viljelijät	
  
saadaan	
  pois	
  4lalta(hetkeksi)	
  
oppimaan	
  ja	
  kokeilemaan	
  uusia	
  
asioita?	
  Uusia	
  ratkaisuja	
  
työpalveluihin	
  esim.	
  urakoin4,	
  
ko4palvelut	
  ym.
Valite7avas4	
  en	
  voi	
  juuri	
  nyt	
  vastata,	
  mu7a	
  jätä	
  vies4	
  niin	
  otan	
  yhtey7ä
Lentävät kokeilut - mihin ne johtivat
tai mitä ajatuksia osallistujat saivat?
Monday, June 3, 2013
Temaattiset Torstait
www.facebook.com/TemaattisetTorstait
• hankeammattilaisten oppimis- ja kohtaamispaikkoja ympäri Suomen
• myös asiasta kiinnostuneiden Facebook-ryhmä
• kaveriavun hengessä nostoja myös muista aluekehittäjien kohtaamisista
Länsi-Suomen Helmet
www.lshelmet.fi
• ESR-toimijoille ja -toiminnasta kiinnostuneille yhteinen oppimis- ja
kehittämisympäristö netissä
Jatka keskustelua,
kohtaa uusia kasvoja
Katso kuvat tapahtumasta!
http://www.flickr.com/photos/businessarena/sets/72157633715830078/
Monday, June 3, 2013
Kevätkylvö lukuina
251 osallistujaa paikan päällä
232 eri onlinekatsojaa
2136 lukijaa sosiaalisessa mediassa
tapahtuman aikana ja viikkoa ennen
151tapahtuman aikana lähetettyä
viestiä viestiseinälle
Keskiarvo: kuinka hyvin
tapahtuma onnistui asteikolla 1
huono - 5 hyvä?
4,03
Tutustu palautteeseen ja muihin
materiaaleihin osoitteessa:
www.kevatkylvo.fi
Monday, June 3, 2013
Mitä vien käytäntöön?
(jo huomenna)
”Vilkkusilmäindeksi, tapa tehdä toisin”
”Pusken kokeilevuuden kunnolla uudelle kaudelle”
”Vanhan futisvalmentajan kommentti, maaleja javoittoja alkaa syntymään kun pelaajat uskaltavatepäonnistua. Eli ei muuta kuin mokailemaan!”
”Laadin hankehakemusta opiskelijoidenosallistamisesta. Huomenna jalkaudunkinopiskelijoilta kysymään, mitä he haluavat. IlmanAnssia olisin naputellut suunnitelmattyöhuoneessa.”
”Levitän kokeilemisen hyväksymisestä jakäyttöönotosta viestiä omassa organisaatiossa jasidosryhmien keskuudessa”
”Enemmän kokeiluja ja yritystä keventääsuunnittelua”
”Kumppanuuden synnyttämisen movementinvuoksi uskallan näyttää naurettavalta! :)”
Kohti
rohkeita
kokeiluja
Monday, June 3, 2013
TILAAJA, RAHOITTAJAT JA
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan liitto
Europaan unioni - Euroopan
aluekehitysrahasto / Euroopan
sosiaalirahasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen yliopistokeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
TUOTANNON KOORDINOINTI
Petri Widgren / Business Arena Oy
GRAAFINEN SUUNNITTELU
Jaakko Mehtälä / Kuvituskonttori Kynä &
Kumi
GRAAFINEN DOKUMENTOINTI
Maija Kotamäki / Kuvitellen
AV-TEKNIIKKA
Tecline Oy
Magneetto Media Oy
OPPIMISPROSESSIN KÄSIKIRJOITUS
Vilma Mutka / Business Arena Oy
Mikko Markkanen / Business Arena Oy
FASILITOINTI JA JUONTO
Vilma Mutka / Business Arena Oy
Mikko Kekäläinen
KOMMENTOINTI JA YÖTYÖPAJAN
FASILITOINTI
Mikko Markkanen / Business Arena Oy
ONLINE-FASILITOINTI
Toni Pienonen / Business Arena Oy
KIRJALLINEN DOKUMENTOINTI
Toni Pienonen / Business Arena Oy
Monday, June 3, 2013
KIITOKSET
OSALLISTUJILLE!
www.kevatkylvo.fi
Monday, June 3, 2013
LIITE: OPPIMISSEINÄT
Monday, June 3, 2013
Työllisyyden edistäminen ja työvoiman
liikkuvuuden tukeminen
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
- Informaatioyhteiskunnan taidot kaikille
- Erilaiset opintopolut jatkoopitoihin
- Saada vietyä oppimispolku loppuun
Miten ongelma ratkaistaan?
- Osuuskuntatoiminnan kehittäminen
- Avoin ammattiopisto
- Osaopinnot, joustavat elämäntilanteen mukaan
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
Mitä olemme kokeilleet?
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Hanketyöhön sitouttaminen ilman resurssointia
- Opintojen työelämävastaavuuden ”ylipainottaminen” vs. koulutuksen
yleissivistävyyden lisääminen (esim. tekniikka + kaupallinen ala).Tästä esim
Saksassa käyty keskusteluita, että mahdollisesti väylistää työmarkkinoita
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
- Koordinaatiota tarvitaan hankkeiden välillä
- Euroistakin kannattaa puhua
- Rakenteellisia muutoksia pitäisi tavoitella
- Onnistuminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja sitä pitää tukea
johtamisen kautta. Prosessit hitaita.
Monday, June 3, 2013
Sosiaalisen osallisuuden
edistäminen ja köyhyyden torjunta
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
- Järjestöjen mukaan saaminen
-Voiko jossain tapauksissa asiakkaana olla ryhmä eikä yksilö?
-Yhden ”luukun” palvelut eivät usein riitä
Miten ongelma ratkaistaan?
- Pitkät, jatkuvat prosessit, palveluseteli, omaa polkua edistävien palveluiden
ja tuen käyttö
-Työlvalmennus
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
Mitä olemme kokeilleet?
-Välityömarkkinoiden toimijat dialogiseen kehittämiseen
-Välityömarkkinoiden asiakkaat aktiivisina ja kehittäjinä tasavertaisina
viranomaisten rinnalla
-Toimijalähtöinen kehitystyö
- Pysykosos. palveluohjaus
-Työvalmennus, uraohjaus
- Järjestöt palvelun tuottajina
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
- Palveluiden käyttäjien osallistaminen kehitystyöhön
-Työ- ja opintovalmentajat, joustava saattava tuki ammatilliseen opiskeluun
(esim. järjestöt, joilla työvalmennuksia)
- Parhaat tulokset syntyvät, kun kehittämistyö tapahtuu lähellä käyttäjiä
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
Monday, June 3, 2013
Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja
elinikäiseen oppimiseen
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
- Kumppanuudessa ja verkostossa tekemisen taidot haltuun
- Kumppanuuden sitoutuminen alussa - tahtotila ja oma strategia
- Keinotekoiset rajat
Miten ongelma ratkaistaan?
-Tuotteistus
- ”Tulospankki” + mokapankki
- Kokeilemisen kulttuuria
- Ohjausryhmän merkitys levityksessä, kotitehtävät
-Visio > strategia (oma/yhteinen)
- Uudet ongelmat ja esteet ovat tuloksia > tuloksen tunnistuskoulutus
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
Mitä olemme kokeilleet?
-Vahvaa maailman muuttamisfilosofiaa
- Paljon pieniä pilotteja
-Verkoston vision voimaa
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
-Vahvaa maailmanmuuttamisfilosofiaa
- Innostus!Tunne tarttuu.
-Yhteisen jaetun vision synnyttämisprosessi hankesuunnittelussa
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Pikatulosvaatimukset
- Sitoutumattomat kumppanit
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
- On puhuttava rahoittajan kanssa
-Tulokset ovat tärkeitä. Ne siirtyvät keskittymällä.
- Learning by crises -kehittämismenetelmä
Monday, June 3, 2013
Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja
innovoinnin vavhistaminen
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
-Yliopistojen rahoitusmallien mittarit! Alueen ja OKM:n odotusten
yhteensovittaminen
-Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi
kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista
-Vaikuttavuuden lisääminen
-TKI-toiminta ei ole korkeakoulun kannalta kovin merkittävää taloudellisesti
- Ihmiset eivät tunne toisiaan (kahvikupin hinta = vuorovaikutuksen hinta)
- Miten siirtää hankkeista osaamista korkeakouluihin ja sieltä opiskelijoihin
sekä yrityksiin?
-TKI-hankkeet kustannusperusteisia, volyymi kasvaa, tappiot kasvaa
Miten ongelma ratkaistaan?
-Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi
kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista
- Uudet kannustimet ja mittarit, siten että ne kannustavatTKI:tä
- Mietitään oma rooli, tehdään yhteistyötä
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
-Yritykset, elinkeinoelämä
- Korkeakoulujen tiedekuntien ja laitoksien johtajat
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
Mitä olemme kokeilleet?
-Vakautta ja pitkäjänteisyyttä yhteistyösopimuksella, jonka allekirjoittajina on
mm. yliopistoja, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitysviranomaisia
- 90-luvun kokeilu: laman jälkeen oltiin joustavia, pantiin työttömät
akateemiset yrityskehittäjiksi (työvoimapoliittisella tuella): oli monta
hyötyjää, yritykset saivat uusia näkökulmia, ihmiset työllistyivät!
- hankkeistettu 5-vuotisia professuureja maakunnalle tärkeille aloille
- verkoston hankkeet muodostavat toisiaan tukevan, monipuolisen
kokonaisuuden
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
- Investoi hankkeisiin, jotka tuottavat uutta
- Uhmakkaita tavoitteita
- Avoin tiedotus ja markkinointi
- Suunnittele hankkeet aina yhteistyössä toimjoiden kanssa. Niin
varmistetaan tarve ja sitoutuminen.
- Osallistumisen mahdollistaminen -Yksilöiden innostaminen
- Rahoituslähteiden monimuotoisuus
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
Monday, June 3, 2013
Pienten ja keskisuurten yritysten ja maa- ja
kalatalouden kilpailukyvyn parantaminen
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
- Harvaan asutun maaseudun erityisolosuhteiden huomioiminen ja sieltä
ideoiden esiin saaminen
- Rahoitus
- Byrokratia
Miten ongelma ratkaistaan?
- Erilaisia tapoja tehdä nopeita kokeiluja
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
- Uusia ja yllättäviä
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
- EP ruokaprovissin kehittäminen
Mitä olemme kokeilleet?
-Yhteistyössä useita ruokaa, musiikkia ja kulttuuria yhdistäviä pilotteja
- KUMURU-hanke on toiminut ideointi- ja resurssialustana alueen ruoan,
musiikin ja kulttuurin yrittäjille
- KUMURU on luonut verkoston, joka kokoaa alueen keittiömestareita,
muusikkoja ja tapahtumatuottajia yhteiseen keskusteluun, ideointiin,
kokeiluun ja tekemiseen
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
- Konkreettisista kokeiluista ja tekemisestä osalistujat saavat enemmän
itselleen
- Osallistujat ovat saaneet virikkeitä omaan ideointiin seminaariemme
kotimaiista ja kansainvälisistä esimerkeistä
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Perinteiset luentoseminaarit eivät houkuta yrittäjiä.
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
- Pilotointityö on oltava yrittäjille houkuttelevaa. Heidän on saatava
mukanaolosta selkeää hyötyä liiketoiminnalleen.
- Parhaat pilotit ovat mahdollisimman lähellä todellista liketoimintaa, johon
yhdistetään liiketoiminnna käynnistämistä hyödyttävää analyysiä.
Monday, June 3, 2013
Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen
kaikilla aloilla
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
- Lainsäädäntö estää järkeviä ja taloudellisia ratkaisuja toteutumasta
(kalaöljy, tuulivoima)
- Miten varmistetaan sähkön saanti?
- Ruuan tuotannossa / jalostuksessa vielä enemmän yrityksen sisällä
energiakiertoon, aiempien vaiheiden hyödyntäminen
- Eristemateriaalien kestävyys ja ympäristöystävällisyys?
- ”Neitseellisten” raaka-aineiden käytön vähentäminen
- Biokaasun liikennekäyttö, Biokaasu on maaseudun lähienergia,
maakunnallisuusta ja omavaraista
-Vanhat tuotantotavat, joita tuetaan valtion toimesta (tuki pois uuden
kehittämisestä)
Miten ongelma ratkaistaan?
- Joustavampi lainsäädäntö, ketteryys
- Uusi alan tutkimus, asiantuntijalausunnot hankkeiden arvioinnissa
- Uusiokäytön, kierrätyksen ja materiaalien talteenoton tehostaminen
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
- Oppilaitokset (AMK, 2. aste), uudet ajatukset ja tiedot opiskelijoille >
työelämä kehittyy
- Horisontaalinne verkosto, uudet tahot, pellepelottomat
- Kuluttajat (asennekasvatus)
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
- Liika kilpailu syö ideoita ja voimavaroja
Mitä olemme kokeilleet?
- Ostoenergian tarpeen vähentäminen & itsetuotetun uusiutuvan energian
lisääminen (täytyy jatkaa seuraavalla kaudella!)
- Hankkeiden osamisen ja tuloksien siirto korkeakouluihin ja sitä kautta
yrityksiin ja osaajiin + oppilaitoksiin ylipäätään
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
- Muistetaan, että kaikki hankkeeseen liittyvät sidosryhmät tulisi ottaa
mukaan toimintaan jo heti alussa, vaikka eivät olisi suoraa kohderyhmää
- Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen
matalaenergiakerrostalorakentamisessa
- Jo tämän päivän energiamääräysten mukaisella, laadukkaalla
rakentamisella päästään matalaenergiatasoon. Laadun merkitys korostuu
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
-Vanhat asenteet ja rakennustavat, jotka eivät vastaa energiatehokkaan
rakentamisen vaatimuksia
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
- Nollaenergiarakentaamiseen siirryttäessä vuosikymmenen lopussa
edellytetään uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä
-Tämän päivän mukaisten määräysten mukaan toteutetuissa kerrostaloissa
maa- ja aurinkoenergiaa hyödyntämällä saadaan kerrostalon energiakulutus
puoliintumaan
Monday, June 3, 2013
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien
ehkäisemisen ja riskienhallinnan edistäminen
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
-Yritysten mukaan saaminen
- Energiantuotannon tehokkuus
-Vähähiilisyyden idean ja toteuttamisen vieminen julkiselle sektorille, myös
oppilaitoksiin
-Yhdyskuntarakenne, tiivistäminen / hajasijoitus
-Viranomaisyhteistyön järjestäminen
Miten ongelma ratkaistaan?
- Selkeillä valtakunnallisilla pelisäännöillä
- EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen?
- Muutamalla tukisäännösten tulkintaa, de minimis-tuki, tasapuolinen
menettely yrityksiä kohtaan
- Erityisen suuri ongelma ESR-hankkeessa kun ei tiedetä onko kyse de
minimis-tuesta vai ei, tulee saada selvät ohjeet tähän
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
- Kaikki, koko ravintoketjut tai -ketjun
- Luovat alat, käsityöyrittäjät, ym. törmäytystä
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
- Strategista otetta
- Sateenvarjo kokonaisuuden yläpuolella
-Vähähiilisyyden huomioimista
Mitä olemme kokeilleet?
- Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
-Työtä monella eri tasolla, monipuolisuus täytyy säilyttää tai sitä voidaan
lisätä
- Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö (pitää myös jatkaa)
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Se että kaikki on jo tehty, ettei kannata yrittää
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
-Terve kilpailu on tarpeellista
- Konkreettiset tulokset innostavat muita toimijoita, tulokset täytyy osata
julkistaa
- Onnistunut kehittämistyö vaatii pitkäjänteistä rahoitusta ja yhteistyön
koordinointia
-Tueksi tarvitaan hyvä yhteistyöverkosto, joka syntyy osallistamisen ja
systemaattisen koordinoinnin tuloksena
Monday, June 3, 2013
Tulevaisuuden maaseutu
Mitä? Miksi?
Miten?Yhteisällisyyden lisääminen
Lumipalloefekti
Tarvitaan uusia, rohkeita
näkökulmia ja ideoita sekä
rohkeutta kokella niitä
Infra kuntoon
Yrittäjyyden edellytykset kuntoon
Työpaikat ja työllisyys
Näivettyvä maaseutu
Ihmisiä
- vakituisia
- tilapäisiä
- käypäläisiä
- osa-aikaisia
- tyytyväisiä
Palveluiden saatavuus turvattava,
asianmukaiset vesihuoltopalvelut
Ihmisten hyvinvointi,
green care
Biotalous resurssina
Huom. myös peltoenergian mahdollisuus
heinän vuoroviljelykierto
= biokaasu, lämpö, sähkö
Työllistäviä ja työpaikkoja
luovia hankkeita
Maanviljelijä tarvitsee
viihtyisän ympäristön ja
keskustelukumppaneita
Palvelujen saatavuus on
välttämätöntä
Yksilöllisen elämisen
edellytyksiä / tarpeita
Esimerkiksi
elintarviketeollisudessa ei ole
mitään jätettä, kaikkea voi
hyödyntää
Koko maailma tarvitsee
maaseutua
Teemallinen kehittäminen vs
toimiala-ajattelu Työllistäviä ja työpaikkoja
luovia hankkeita
Maaseutumatkailun kehittäminen
Verksostoitumista prosessien
mukaan (ei kapea-alaisesti)
Maaseudun elävänä
säilyttäminen
Monday, June 3, 2013
Liittyvä voima
Kylvä uutta!Korjaa satoa!
Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi?
Miten ongelma ratkaistaan?
-Tehostaisiko luovan tuhon mekanismi hankkeen vaikuttavuutta?
Mitkä tahot tarvitsemme mukaan?
Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa?
Mitä olemme kokeilleet?
- Uusi käsite kumppanuudesta nousi yhteiseen tietoisuuteen
Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää?
-Tiedämme kumppanuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä
-Yhteinen ymmärrys, jaettu toimintakulttuuri, viestintä, yhteinen
kehittämisote
- Osallistava muutosjohtaminen, kumppaneiden resurssointi
-Yhteinen kehittämiskohde
- Hyvä toimintamalli oli kehittäjäopettajat ja kehittäjätyöntekijät
-Vahva tutkimusorientaatio toi hyvin esille käytännön toiminnan ja sen
moninaisuuden
- Avoimuus ja hyöty , win-win periaate
Mitkä ajatukset voidaan unohtaa?
- Kun on useita eri tahoja ja tasoja mukana, vaatii todella paljon
pohjustustyötä - realistisuus suhteessa hankkeen kokoon
- Kehitystyön ja tutkimuksellisuuden yhteensovittaminen
-Toimintakulttuurien yhteen sovittaminen haastavaa
Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä
aihepiirissä?
- Juurruttaminen olisi aloitettava alusta alkaen
- Operatiivisen, taktisen ja strategisen toiminnan tasojen johtaminen
-Vahva sitoutuminen hankkeen toimintaan edellyttää sitoutumista
kumppanuuteen
Monday, June 3, 2013

More Related Content

What's hot

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataKLVL
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTyoelama2020
 
Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...
Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...
Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Innokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistäInnokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistäInnokyla
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusBusiness Arena Oy
 

What's hot (8)

Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
 
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
 
Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...
Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...
Mika Niemelä - Collective Impact -palvelumalli ja systeeminen kehittäminen ku...
 
Innokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistäInnokylän opas kohti avointa kehittämistä
Innokylän opas kohti avointa kehittämistä
 
Tuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralleTuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralle
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 

Similar to Kevätkylvö 2013 -kooste

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020THL
 
Elinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutElinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutSitra
 
Yleisesitys innokyla 2013
Yleisesitys innokyla 2013Yleisesitys innokyla 2013
Yleisesitys innokyla 2013Innokyla
 
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? THL
 
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014 Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014 TanjaLaatikainen
 
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutSitraTalousTeema
 
Sosiaaliset kanavat 08062016
Sosiaaliset kanavat 08062016Sosiaaliset kanavat 08062016
Sosiaaliset kanavat 08062016Nina Lukkari
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019CMAD Finland
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
 
AMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallinta
AMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallintaAMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallinta
AMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallintaTeemu Ylikoski
 
Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012MikkoBA
 
Muutosliikkeessa
MuutosliikkeessaMuutosliikkeessa
MuutosliikkeessaSAK
 
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?Kokeileva Suomi
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetSitra Maamerkit
 

Similar to Kevätkylvö 2013 -kooste (20)

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
 
Elinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutElinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilut
 
Yleisesitys innokyla 2013
Yleisesitys innokyla 2013Yleisesitys innokyla 2013
Yleisesitys innokyla 2013
 
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
 
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeenNäin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen
 
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014 Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
 
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
 
Muotoilun uusi rooli
Muotoilun uusi rooliMuotoilun uusi rooli
Muotoilun uusi rooli
 
Sosiaaliset kanavat 08062016
Sosiaaliset kanavat 08062016Sosiaaliset kanavat 08062016
Sosiaaliset kanavat 08062016
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
AMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallinta
AMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallintaAMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallinta
AMK:n työelämän kumppanit ja asiakkuudenhallinta
 
Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012
 
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
 
Muutosliikkeessa
MuutosliikkeessaMuutosliikkeessa
Muutosliikkeessa
 
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteistaJohtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
 

More from Business Arena Oy

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Business Arena Oy
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Business Arena Oy
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentBusiness Arena Oy
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteBusiness Arena Oy
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 

More from Business Arena Oy (20)

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 

Kevätkylvö 2013 -kooste

 • 2. 2. päivä torstai 23.5.2013 Toisena päivänä tartuttiin kiinni käytännön työhön kokeilukulttuurin ideoiden viitoittamana. Pohdimme miten esiin nousseita asioita ratkotaan. Teimme välittömiä nopeita kokeiluja. Muutos lähtee jokaisesta itsestään. Se ei tule annettuna Brysselistä. 1. päivä keskiviikko 22.5.2013 Ensimmäisenä päivänä käytiin isoa kuvaa läpi. Pohdimme mitä seuraava kausi tarkoittaa. Verkostoiduimme ja analysoimme oppeja menneestä. Keräsimme eväitä siihen mitä pitäisi ratkoa seuraavaana päivänä. Kevätkylvön oppimisprosessi: Isosta kuvasta ja opitun pohtimisesta kohti tulevaisuuden käytännön kokeiluja Monday, June 3, 2013
 • 4. ”Jos  luodaan  uu+a,  pitäisi   olla  myös  valmis  luopumaan   vanhoista  toimintamalleista.   Se  on  yllä+ävän  vaikea   yhtälö.” ”Aina uuden ohjelmakauden kynnyksellä kyynisinkin aluekehittäjä löytää jotain uutta” Julkisen  sektorin luova  tuho? Monday, June 3, 2013
 • 5. ”Miten yhdistämme viisaasti älykkään ja osallistavan kasvun?” ”. . . jokaisen alueen on mietittävä vahvuudet ja kärjet johon satsataan” ”Kehittäminen ei voi olla irrallisia. Tunnistetaan viisaat tavat yhdistää asiat kokonaisuudeksi” ”Viisas kumppanuus kuulostaa taktiselta . . . Me osataan strategia, mutta miten taktiikka?” EU-taso antaa leveät raamit. Toimeenpanovastuu on alueilla itsellään. Kuka tekee alueella aloitteen? Tulisiko jokaisen maakunnan / alueen tehdä oma paikallinen kumppanuussopimus, jossa sovitaan yhteiset pelisäännöt etukäteen - käytännön näkökulmasta? Pohditaan miten riskinottoa ja kokeilevuutta edistetään sopivissa hankkeissa. Entä pitäisikö jokaisen hankkeen alkaessa tehdä etukäteen toteuttajien kesken hankesopimus, jossa sovitaan selkeä työnjako, mutta myös tarkemmin miten hanketta hyödynnetään sen päätyttyä - ja kuka sen tekee? Mihin kumppanuus meidät johtaa? Monday, June 3, 2013
 • 6. ”Rakennerahastojen ja maaseutuviraston väki ensimmäistä kertaa yhdessä - mitä uutta se luo?” • Maaseudun innovaatiot ja asiakastarpeet - paljon kasvunpaikkoja? • Paikallisista ongelmalähtöisistä tarpeista ja nihiin perustuvista ratkaisuista syntyvät myös parhaat kokeilut Päivi Kujualan esitys luettavissa www.kevatkylvo.fi Monday, June 3, 2013
 • 7. ”Suomessa  on  15  ELY-­keskusta  ja  jokaisessa   omat  pelisäännöt.  Viranomaiset  tulkitsevat   samaa  lakia  ja  säädöksiä  eri  tavalla.  Täytyy  olla   yhtenäisempää!” ”Miten rahoittaja esim. ELY-keskus tukee alueellisenkumppanuuden syntyä hyvienhankkeiden saamiseksi?” ”Miten  kumppanuussopimuksen  totetumista  seurataan  ja  raportoidaan?  Löytyykö  helmet?” ”Alueellinen  kehi+äminen  pitää  ensi  kaudella   perustua  oikeisiin  hankestrategioihin  ja  niissä   pysymiseen.  Polii@sten  sulle-­‐mulle  -­‐ seutukuntapelien  aika  pitää   hanketoiminnassa  nyt  unohtaa.” Osallistujien ajatuksia Monday, June 3, 2013
 • 8. Oppeja, onnistumisia ja kokeiluja. Viisi esimerkkiä kuinka Pecha Kucha-esityksen kautta hankkeen on mahdollista analysoida omaa oppimista. Monday, June 3, 2013
 • 9. ”Mallit  ei  leviä  lentoleh.sten  tavoin.   Jokaisen  on  sovelle3ava  ne  omaan   käy3öön.  Murra  rakenteet.  Malit  ei  ole   tulos.  Eikä  se,  e3ä  valmenne;in  100   ope3ajaa.  Tulos  on  se  mitä  oppilaat  saa   aikaan.”  -­‐  HOPE-­‐hanke Verkostoitumista ja oppien vaihtoa oppimispisteillä. Mitä olemme jo kokeilleet - mikä toimi ja mikä ei? Mitä ratkaista seuraavalla kaudella? ”Kehi3ämistyöhön  tarvitaan   selkey3ä  ja  kokonaiskuvan   hallintaa.” Monday, June 3, 2013
 • 10. Kylvä uutta! Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? -Yliopistojen rahoitusmallien mittarit! Alueen ja OKM:n odotusten yhteensovittaminen -Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista -Vaikuttavuuden lisääminen -TKI-toiminta ei ole korkeakoulun kannalta kovin merkittävää taloudellisesti - Ihmiset eivät tunne toisiaan (kahvikupin hinta = vuorovaikutuksen hinta) - Miten siirtää hankkeista osaamista korkeakouluihin ja sieltä opiskelijoihin sekä yrityksiin? -TKI-hankkeet kustannusperusteisia, volyymi kasvaa, tappiot kasvaa Miten ongelma ratkaistaan? -Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista - Uudet kannustimet ja mittarit, siten että ne kannustavatTKI:tä - Mietitään oma rooli, tehdään yhteistyötä - Erilaisia tapoja tehdä nopeita kokeiluja Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? -Yritykset, elinkeinoelämä - Korkeakoulujen tiedekuntien ja laitoksien johtajat Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? Mitä olemme kokeilleet? -Vakautta ja pitkäjänteisyyttä yhteistyösopimuksella, jonka allekirjoittajina on mm. yliopistoja, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitysviranomaisia - 90-luvun kokeilu: laman jälkeen oltiin joustavia, pantiin työttömät akateemiset yrityskehittäjiksi (työvoimapoliittisella tuella): oli monta hyötyjää, yritykset saivat uusia näkökulmia, ihmiset työllistyivät! - Hankkeistettu 5-vuotisia professuureja maakunnalle tärkeille aloille -Verkoston hankkeet muodostavat toisiaan tukevan, monipuolisen kokonaisuuden -Ympäristöystävällisen kasvun turvaaminen edellyttää alue-, toimiala- ja rahastorajat ylittävää yhteistyötä - Hanketoiminnan lähtökohtana tulee olla asiakkaiden ja alueiden tarpeet - Joustavia työkaluja paikallisten ja yrityskohtaisten kehittämistoimien tukemiseen tarvitaan myös jatkossa. Pienikin kannustin voi toimia sytykkeenä pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? - Investoi hankkeisiin, jotka tuottavat uutta - Uhmakkaita tavoitteita - Avoin tiedotus ja markkinointi - Suunnittele hankkeet aina yhteistyössä toimjoiden kanssa. Niin varmistetaan tarve ja sitoutuminen. - Osallistumisen mahdollistaminen -Yksilöiden innostaminen - Rahoituslähteiden monimuotoisuus - Konkreettisista kokeiluista ja tekemisestä osalistujat saavat enemmän itselleen Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Perinteiset luentoseminaarit eivät houkuta yrittäjiä. Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? - Onnistunut kehittämistyö vaatii pitkäjänteistä rahoitusta.Tueksi tarvitaan hyvä yhteistyöverkosto, joka syntyy osallistamisen ja systemaattisen koordinoinnin tuloksena. - Pilotointityö on oltava yrittäjille houkuttelevaa. Heidän on saatava mukanaolosta selkeää hyötyä liiketoiminnalleen. Parhaat pilotit ovat mahdollisimman lähellä todellista liketoimintaa, johon yhdistetään liiketoiminnna käynnistämistä hyödyttävää analyysiä. Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö Monday, June 3, 2013
 • 11. Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? - Informaatioyhteiskunnan taidot kaikille - Erilaiset opintopolut jatkoopitoihin - Saada vietyä oppimispolku loppuun -Voiko jossain tapauksissa asiakkaana olla ryhmä eikä yksilö? -Yhden ”luukun” palvelut eivät usein riitä Miten ongelma ratkaistaan? -Tehostaisiko luovan tuhon mekanismi hankkeen vaikuttavuutta? - Osuuskuntatoiminnan kehittäminen - Avoin ammattiopisto - Osaopinnot, joustavat elämäntilanteen mukaan - Pitkät, jatkuvat prosessit, palveluseteli, omaa polkua edistävien palveluiden ja tuen käyttö -Työlvalmennus Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? - Järjestöjen mukaan saaminen Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? Mitä olemme kokeilleet? -Vahvaa maailman muuttamisfilosofiaa - Paljon pieniä pilotteja, verkoston vision voimaa -Välityömarkkinoiden toimijat dialogiseen kehittämiseen -Välityömarkkinoiden asiakkaat aktiivisina ja kehittäjinä tasavertaisina viranomaisten rinnalla -Toimijalähtöinen kehitystyö -Työvalmennus, uraohjaus - Järjestöt palvelun tuottajina Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? -Yhteinen ymmärrys, jaettu toimintakulttuuri, viestintä, yhteinen kehittämisote - Osallistava muutosjohtaminen, kumppaneiden resurssointi -Vahva tutkimusorientaatio toi hyvin esille käytännön toiminnan ja sen moninaisuuden -Vahvaa maailmanmuuttamisfilosofiaa - Innostus!Tunne tarttuu. -Yhteisen jaetun vision synnyttämisprosessi hankesuunnittelussa Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Hanketyöhön sitouttaminen ilman resurssointia - Opintojen työelämävastaavuuden ”ylipainottaminen” vs. koulutuksen yleissivistävyyden lisääminen (esim. tekniikka + kaupallinen ala).Tästä esim Saksassa käyty keskusteluita, että mahdollisesti väylistää työmarkkinoita - Pikatulosvaatimukset - Sitoutumattomat kumppanit Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? - Koordinaatiota tarvitaan hankkeiden välillä - Euroistakin kannattaa puhua - Rakenteellisia muutoksia pitäisi tavoitella - Onnistuminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja sitä pitää tukea johtamisen kautta. Prosessit hitaita. Työmarkkinoille osallistumisen lisääminen parantamalla työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja koulutusta Monday, June 3, 2013
 • 12. Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? - Lainsäädäntö estää järkeviä ja taloudellisia ratkaisuja toteutumasta (kalaöljy, tuulivoima) - Miten varmistetaan sähkön saanti? - Ruuan tuotannossa / jalostuksessa vielä enemmän yrityksen sisällä energiakiertoon, aiempien vaiheiden hyödyntäminen - Eristemateriaalien kestävyys ja ympäristöystävällisyys? - ”Neitseellisten” raaka-aineiden käytön vähentäminen - Biokaasun liikennekäyttö, Biokaasu on maaseudun lähienergia, maakunnallisuusta ja omavaraista -Vanhat tuotantotavat, joita tuetaan valtion toimesta (tuki pois uuden kehittämisestä) -Yritysten mukaan saaminen - Energiantuotannon tehokkuus -Vähähiilisyyden idean ja toteuttamisen vieminen julkiselle sektorille, myös oppilaitoksiin -Yhdyskuntarakenne, tiivistäminen / hajasijoitus -Viranomaisyhteistyön järjestäminen Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? - Oppilaitokset (AMK, 2. aste), uudet ajatukset ja tiedot opiskelijoille > työelämä kehittyy - Kaikki, koko ravintoketjut tai -ketjun - Luovat alat, käsityöyrittäjät, ym. törmäytystä - Horisontaalinen verkosto, uudet tahot, pellepelottomat - Kuluttajat (asennekasvatus) Miten ongelma ratkaistaan? - Joustavampi lainsäädäntö, ketteryys - Uusi alan tutkimus, asiantuntijalausunnot hankkeiden arvioinnissa - Uusiokäytön, kierrätyksen ja materiaalien talteenoton tehostaminen - Selkeillä valtakunnallisilla pelisäännöillä - EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen? - Muutamalla tukisäännösten tulkintaa, de minimis- tuki, tasapuolinen menettely yrityksiä kohtaan, on erityisen suuri ongelma ESR-hankkeessa kun ei tiedetä onko kyse de minimis-tuesta vai ei, tulee saada selvät ohjeet tähän Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? - Liika kilpailu syö ideoita ja voimavaroja - Strategista otetta - Sateenvarjo kokonaisuuden yläpuolella -Vähähiilisyyden huomioimista Mitä olemme kokeilleet? - Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö - Hankkeiden osamisen ja tuloksien siirto korkeakouluihin ja sitä kautta yrityksiin ja osaajiin + oppilaitoksiin ylipäätään Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? - Muistetaan, että kaikki hankkeeseen liittyvät sidosryhmät tulisi ottaa mukaan toimintaan jo heti alussa, vaikka eivät olisi suoraa kohderyhmää -Työtä monella eri tasolla, monipuolisuus täytyy säilyttää tai sitä voidaan lisätä - Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö (pitää myös jatkaa) Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Se että kaikki on jo tehty, ettei kannata yrittää -Vanhat asenteet Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? -Terve kilpailu on tarpeellista - Konkreettiset tulokset innostavat muita toimijoita, tulokset täytyy osata julkistaa - Onnistunut kehittämistyö vaatii pitkäjänteistä rahoitusta ja yhteistyön koordinointia -Tueksi tarvitaan hyvä yhteistyöverkosto, joka syntyy osallistamisen ja systemaattisen koordinoinnin tuloksena Kestävän ja tehokkaan resurssien käytön vahvistaminen ympäristöystävällisen kasvun utrvaamiseksi Monday, June 3, 2013
 • 13. Mitä? Miksi? Miten?Yhteisällisyyden lisääminen Lumipalloefekti Tarvitaan uusia, rohkeita näkökulmia ja ideoita sekä rohkeutta kokella niitä Infra kuntoon Yrittäjyyden edellytykset kuntoon Työpaikat ja työllisyys Näivettyvä maaseutu Ihmisiä - vakituisia - tilapäisiä - käypäläisiä - osa-aikaisia - tyytyväisiä Palveluiden saatavuus turvattava, asianmukaiset vesihuoltopalvelut Ihmisten hyvinvointi, green care Biotalous resurssina Huom. myös peltoenergian mahdollisuus heinän vuoroviljelykierto = biokaasu, lämpö, sähkö Työllistäviä ja työpaikkoja luovia hankkeita Maanviljelijä tarvitsee viihtyisän ympäristön ja keskustelukumppaneita Palvelujen saatavuus on välttämätöntä Yksilöllisen elämisen edellytyksiä / tarpeita Esimerkiksi elintarviketeollisudessa ei ole mitään jätettä, kaikkea voi hyödyntää Koko maailma tarvitsee maaseutua Teemallinen kehittäminen vs toimiala-ajattelu Työllistäviä ja työpaikkoja luovia hankkeita Maaseutumatkailun kehittäminen Verksostoitumista prosessien mukaan (ei kapea-alaisesti) Maaseudun elävänä säilyttäminen Maaseutuverkosto Monday, June 3, 2013
 • 15. Talouskasvu ja luova tuho Mika Maliranta / ETLA ”Kun maat putoavat tuottavuuden eturintamasta, niiden on vaikeaa pysyä enää mukana. Tavoittena tulee olla kokonaistuottavuuden parantuminen. Talouden uusiutuminen on tärkeää.” ”Terveen kilpailun ominaisuus on se, että huonot yritykset pienenee ja hyvät kasvaa. Kilpailun puute on yksi syy tuottavuuden putoamiseen. Esimerkiksi Japani on zombietalous. Siellä on instituutioita (pankit), jotka elättää heikkoja yrityksiä. Julkisen sektorin virhe on antaa olla tällaisen jatkua!” Mikan esitys ladattavissa www.kevatkylvo.fi Monday, June 3, 2013
 • 16. Ymmärrämmekö me riittävän hyvin erilaiset talouden mekanismit, joita koskevia päätöksiä teemme esimerkiksi kehittämishankkeita valittaessa? Tarvitaanko lisäkoulutusta? • ”Tehokkaiden yrityksien kilpailua on lisättävä. Niille pitää antaa kannustimia kehittää osaamista. Investointeihin.” • ”Varoituksen sana, kun näette julkisen sektorin tuottavuuskasvusta mittareita, unohtakaa ne.” • ”Monta yritystä ootte synnyttänyt hankkeella? Esimerkiksi 300 uutta työpaikkaa täytyy aina verrata siihen mitä taphatuu vuositasolla. Muistakaa kokonaiskuva. Meillä on VALTAVAN paljon turbulentimpi työmarkkina, kuin luullaan. On syytä toivoa, että työpaikat syntyy tehokkaisiin yrityksiin. Se ei ees tarkoita hiostamista. Kun ihminen siirtyy tehokkaampaan yritykseen, se saa samalla efortilla aikaan enemmän.” ”Luova tuho! Tuetaanko me jotakin sellaistayritystoimintaa, jonka pitäisikin antaa tuhoutuamarkkinoilla? Tarvittaisiinko hankemaailmaan”luovan tuhon" kartta vaikuttavuuksienkokonaisnäkymän hahmottamiseksi?Talouskasvua on vaikea lisätä.” Monday, June 3, 2013
 • 17. Jos on vähemmän rahaa, tarkoittaako se että tavoitteita pitää laskea - vai pitäisikö tavoitella vähintään samoja tuloksia kuin nykyisellä rahalla? Monday, June 3, 2013
 • 18. Illan tultua virkaroolit katosivat ja ihmiset niiden takana pääsivät esiin. Huomasimme, että aluekehityksessä on vime kädessä kyse ihminen kohtaa ihmisen -tilanteiden hallinnasta. Ihmiset ovat myös aina erilaisten päätösten takana. Kuinka monen inhimillisen valinnan kautta strategisen tason linjaus valuu hankkeen tasolle? Esimerkiksi: EU → TEM → ELY → hankeorganisaatio → hanke → hankkeen kohderyhmä On viime kädessä hankkeen projektipäällikön haastava tehtävä pukea erilaiset strategiat sellaiseksi, että ne puhuttelevat ja innostavat hankkeen kohderyhmää sekä tuovat hyötyjä. Monday, June 3, 2013
 • 19. YÖTYÖPAJAN AJATUKSIA HANKETOIMINNAN ESTEISTÄ JA VAUHDITTAJISTA Useat ihmiset ovat turhautuneita siihen, kuinka järjestelmä taistelee muutosta vastaan. Omasta työroolista käsin vaikuttaminen nähdään vaikeaksi. EU-byrokratia ei ole ongelma. Osallistujien mielestä suomalaiset itse ovat luoneet nykyisen tilanteen. Asiat ovat korjattavissa paikallisesti. •Sopimus vai hakemus? •Valta ja vallankäyttö •Hajanainen kokonaiskuva hankeorganisaatiossa alueella ja valtakunnallisesti •Varmistelu, turvallisuus ja superturvallisuus Monday, June 3, 2013
 • 20. 2. päivä Torstai 23.5.2013 • Kokeilukulttuuri • Uuden sadon kylväminen Monday, June 3, 2013
 • 21. Anssi Tuulenmäki / Aalto-yliopisto Ajattele isosti, toimi pienesti Anssin esitys luettavissa www.kevatkylvo.fi Monday, June 3, 2013
 • 22. STRATEGIA = Tee eri asioita tai tee samoja asioita eri tavalla Kaikki uudet ideat, hankkeet, projektit pitäisi ymmärtää resurssien ja energian houkuttelukoneina >> Toisin sanoen, ei ajatella hankkeita allokointilogiikan mukaan (laitetaan x määrä euroja ja kulutetaan ne), vaan mietitään miten yksi laitettu x-euron panos tuo lisää voimavaroja Aina kun suunnittelet, riski kasvaa, että 1) et tee mitään 2) et opi mitäää Tarvitaan kokeilukultturia! OSALLISTUJIEN POHDINTAA ANSSIN INNOITTAMANA ”Onko kaikessa kyse sittenkin siitä,ettemme oikein siedä epävarmuutta?” ”Suomalaisuuteen on ohjelmoituepäonnistumisen pelko. Tällä tapetaankokeilun kulttuuri.” ”Kokeilukulttuurin toteuttaminenrakennerahastovaroin vaatii myöshakemuksen kirjoittamisen uudenlaisiataitoja, jotta se kokeilu voidaan maksaa.Toisin sanoen kokeiluprosessi onmainittava toteutussuunnitelmassa.” ”Läpinäkyvyys on parempi keino kontrolloida prosessia kuin säädökset ja tarkastukset. Hanketoiminnan logiikka, jossa kukin porras on vastuussa ylhäälle päin rampauttaa työtä. Jos lähtökohtaisesti omaan työhön ei luoteta, mitä se tekee kunkin oma-aloittellisuudelle?” Monday, June 3, 2013
 • 23. Suunnittele kokeilu Päivitä ideaa Oppien kirjasto Kokeiluun perustuva innovaatioprosessi = jatkuva oppiminen 2. 4. 5. Analysoi kokeilu Luo tai päivitä hypoteesi 1. Toteuta kokeilu 3. Monday, June 3, 2013
 • 24. Suunnittele kokeilu Päivitä ideaa Oppien kirjasto Kokeiluun perustuva innovaatioprosessi = jatkuva oppiminen 2. 4. 5. Analysoi kokeilu Luo tai päivitä hypoteesi 1. ”Neukkari on paras paikka kehittää neukkareita” Päämääränä lyhin mahdollinen aika kokeilujen välillä (pienin mahdollinen viive) Vältä kiusausta liialliseen suunnitteluun ja analyysiin. Toteuta kokeilu 3. Monday, June 3, 2013
 • 25. First Follower: Leadership Lessons from Dancing Guy Tanssivan paidattoman miehen opit verkostojen ja hankkeiden johtamiseen 1. Ole esillä, ole helppo seurattava. 2. Johtaminen on yliarvostettua. Seuraajat ratkaisevat. Huolehdi ensimmäisistä seuraajistasi. 3. Ensimmäinen seuraaja muuttaa yhden tanssivan hullun ihmisten liikkeeksi. Linkki videoon: http://youtu.be/fW8amMCVAJQ Monday, June 3, 2013
 • 26. Anssin esityksen viitoittamana osallistujat laitettiin selvittämään asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa päämääriä ja tarpeita. Soitimme heille kysyäksemme mitä voimme kokeilla yhdessä. Tämä oli kokeilukulttuurin edistämistä käytännössä - se lähtee liikkeelle pienten askelten kautta Pois neukkarista! Monday, June 3, 2013
 • 27. Luova  hulluus  pitäisi  näkyä  hankkeissa   enemmän!  Alueiden  tai  maakuntien  tulee   laatia  omat  kumppanuussopimukset. Hanketreffit  hanketoimijoille  +  sidosryhmille. Pienet  kokeilut,  joiden  pohjalta   laajemmat  hankkeet. Kannatan keskustelua – Usein kehittämispalaverit liian virallisia ja liian virallisissa paikoissa. Tunnelmaa kehiin! Maa4layri7äjän  näkökulma:  Miten   viljelijät    voivat  tehdä  uudella   tavalla  yhteistyötä?  Miten  viljelijät   saadaan  pois  4lalta(hetkeksi)   oppimaan  ja  kokeilemaan  uusia   asioita?  Uusia  ratkaisuja   työpalveluihin  esim.  urakoin4,   ko4palvelut  ym. Valite7avas4  en  voi  juuri  nyt  vastata,  mu7a  jätä  vies4  niin  otan  yhtey7ä Lentävät kokeilut - mihin ne johtivat tai mitä ajatuksia osallistujat saivat? Monday, June 3, 2013
 • 28. Temaattiset Torstait www.facebook.com/TemaattisetTorstait • hankeammattilaisten oppimis- ja kohtaamispaikkoja ympäri Suomen • myös asiasta kiinnostuneiden Facebook-ryhmä • kaveriavun hengessä nostoja myös muista aluekehittäjien kohtaamisista Länsi-Suomen Helmet www.lshelmet.fi • ESR-toimijoille ja -toiminnasta kiinnostuneille yhteinen oppimis- ja kehittämisympäristö netissä Jatka keskustelua, kohtaa uusia kasvoja Katso kuvat tapahtumasta! http://www.flickr.com/photos/businessarena/sets/72157633715830078/ Monday, June 3, 2013
 • 29. Kevätkylvö lukuina 251 osallistujaa paikan päällä 232 eri onlinekatsojaa 2136 lukijaa sosiaalisessa mediassa tapahtuman aikana ja viikkoa ennen 151tapahtuman aikana lähetettyä viestiä viestiseinälle Keskiarvo: kuinka hyvin tapahtuma onnistui asteikolla 1 huono - 5 hyvä? 4,03 Tutustu palautteeseen ja muihin materiaaleihin osoitteessa: www.kevatkylvo.fi Monday, June 3, 2013
 • 30. Mitä vien käytäntöön? (jo huomenna) ”Vilkkusilmäindeksi, tapa tehdä toisin” ”Pusken kokeilevuuden kunnolla uudelle kaudelle” ”Vanhan futisvalmentajan kommentti, maaleja javoittoja alkaa syntymään kun pelaajat uskaltavatepäonnistua. Eli ei muuta kuin mokailemaan!” ”Laadin hankehakemusta opiskelijoidenosallistamisesta. Huomenna jalkaudunkinopiskelijoilta kysymään, mitä he haluavat. IlmanAnssia olisin naputellut suunnitelmattyöhuoneessa.” ”Levitän kokeilemisen hyväksymisestä jakäyttöönotosta viestiä omassa organisaatiossa jasidosryhmien keskuudessa” ”Enemmän kokeiluja ja yritystä keventääsuunnittelua” ”Kumppanuuden synnyttämisen movementinvuoksi uskallan näyttää naurettavalta! :)” Kohti rohkeita kokeiluja Monday, June 3, 2013
 • 31. TILAAJA, RAHOITTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan liitto Europaan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto / Euroopan sosiaalirahasto Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Seinäjoen kaupunki Seinäjoen yliopistokeskus Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö TUOTANNON KOORDINOINTI Petri Widgren / Business Arena Oy GRAAFINEN SUUNNITTELU Jaakko Mehtälä / Kuvituskonttori Kynä & Kumi GRAAFINEN DOKUMENTOINTI Maija Kotamäki / Kuvitellen AV-TEKNIIKKA Tecline Oy Magneetto Media Oy OPPIMISPROSESSIN KÄSIKIRJOITUS Vilma Mutka / Business Arena Oy Mikko Markkanen / Business Arena Oy FASILITOINTI JA JUONTO Vilma Mutka / Business Arena Oy Mikko Kekäläinen KOMMENTOINTI JA YÖTYÖPAJAN FASILITOINTI Mikko Markkanen / Business Arena Oy ONLINE-FASILITOINTI Toni Pienonen / Business Arena Oy KIRJALLINEN DOKUMENTOINTI Toni Pienonen / Business Arena Oy Monday, June 3, 2013
 • 34. Työllisyyden edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? - Informaatioyhteiskunnan taidot kaikille - Erilaiset opintopolut jatkoopitoihin - Saada vietyä oppimispolku loppuun Miten ongelma ratkaistaan? - Osuuskuntatoiminnan kehittäminen - Avoin ammattiopisto - Osaopinnot, joustavat elämäntilanteen mukaan Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? Mitä olemme kokeilleet? Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Hanketyöhön sitouttaminen ilman resurssointia - Opintojen työelämävastaavuuden ”ylipainottaminen” vs. koulutuksen yleissivistävyyden lisääminen (esim. tekniikka + kaupallinen ala).Tästä esim Saksassa käyty keskusteluita, että mahdollisesti väylistää työmarkkinoita Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? - Koordinaatiota tarvitaan hankkeiden välillä - Euroistakin kannattaa puhua - Rakenteellisia muutoksia pitäisi tavoitella - Onnistuminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja sitä pitää tukea johtamisen kautta. Prosessit hitaita. Monday, June 3, 2013
 • 35. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? - Järjestöjen mukaan saaminen -Voiko jossain tapauksissa asiakkaana olla ryhmä eikä yksilö? -Yhden ”luukun” palvelut eivät usein riitä Miten ongelma ratkaistaan? - Pitkät, jatkuvat prosessit, palveluseteli, omaa polkua edistävien palveluiden ja tuen käyttö -Työlvalmennus Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? Mitä olemme kokeilleet? -Välityömarkkinoiden toimijat dialogiseen kehittämiseen -Välityömarkkinoiden asiakkaat aktiivisina ja kehittäjinä tasavertaisina viranomaisten rinnalla -Toimijalähtöinen kehitystyö - Pysykosos. palveluohjaus -Työvalmennus, uraohjaus - Järjestöt palvelun tuottajina Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? - Palveluiden käyttäjien osallistaminen kehitystyöhön -Työ- ja opintovalmentajat, joustava saattava tuki ammatilliseen opiskeluun (esim. järjestöt, joilla työvalmennuksia) - Parhaat tulokset syntyvät, kun kehittämistyö tapahtuu lähellä käyttäjiä Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? Monday, June 3, 2013
 • 36. Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? - Kumppanuudessa ja verkostossa tekemisen taidot haltuun - Kumppanuuden sitoutuminen alussa - tahtotila ja oma strategia - Keinotekoiset rajat Miten ongelma ratkaistaan? -Tuotteistus - ”Tulospankki” + mokapankki - Kokeilemisen kulttuuria - Ohjausryhmän merkitys levityksessä, kotitehtävät -Visio > strategia (oma/yhteinen) - Uudet ongelmat ja esteet ovat tuloksia > tuloksen tunnistuskoulutus Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? Mitä olemme kokeilleet? -Vahvaa maailman muuttamisfilosofiaa - Paljon pieniä pilotteja -Verkoston vision voimaa Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? -Vahvaa maailmanmuuttamisfilosofiaa - Innostus!Tunne tarttuu. -Yhteisen jaetun vision synnyttämisprosessi hankesuunnittelussa Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Pikatulosvaatimukset - Sitoutumattomat kumppanit Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? - On puhuttava rahoittajan kanssa -Tulokset ovat tärkeitä. Ne siirtyvät keskittymällä. - Learning by crises -kehittämismenetelmä Monday, June 3, 2013
 • 37. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vavhistaminen Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? -Yliopistojen rahoitusmallien mittarit! Alueen ja OKM:n odotusten yhteensovittaminen -Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista -Vaikuttavuuden lisääminen -TKI-toiminta ei ole korkeakoulun kannalta kovin merkittävää taloudellisesti - Ihmiset eivät tunne toisiaan (kahvikupin hinta = vuorovaikutuksen hinta) - Miten siirtää hankkeista osaamista korkeakouluihin ja sieltä opiskelijoihin sekä yrityksiin? -TKI-hankkeet kustannusperusteisia, volyymi kasvaa, tappiot kasvaa Miten ongelma ratkaistaan? -Tutkijoiden ajattelutavan ja kulttuurin muuttaminen kannustavammaksi kohti elinkeinoelämää ja kaupallistamista - Uudet kannustimet ja mittarit, siten että ne kannustavatTKI:tä - Mietitään oma rooli, tehdään yhteistyötä Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? -Yritykset, elinkeinoelämä - Korkeakoulujen tiedekuntien ja laitoksien johtajat Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? Mitä olemme kokeilleet? -Vakautta ja pitkäjänteisyyttä yhteistyösopimuksella, jonka allekirjoittajina on mm. yliopistoja, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitysviranomaisia - 90-luvun kokeilu: laman jälkeen oltiin joustavia, pantiin työttömät akateemiset yrityskehittäjiksi (työvoimapoliittisella tuella): oli monta hyötyjää, yritykset saivat uusia näkökulmia, ihmiset työllistyivät! - hankkeistettu 5-vuotisia professuureja maakunnalle tärkeille aloille - verkoston hankkeet muodostavat toisiaan tukevan, monipuolisen kokonaisuuden Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? - Investoi hankkeisiin, jotka tuottavat uutta - Uhmakkaita tavoitteita - Avoin tiedotus ja markkinointi - Suunnittele hankkeet aina yhteistyössä toimjoiden kanssa. Niin varmistetaan tarve ja sitoutuminen. - Osallistumisen mahdollistaminen -Yksilöiden innostaminen - Rahoituslähteiden monimuotoisuus Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? Monday, June 3, 2013
 • 38. Pienten ja keskisuurten yritysten ja maa- ja kalatalouden kilpailukyvyn parantaminen Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? - Harvaan asutun maaseudun erityisolosuhteiden huomioiminen ja sieltä ideoiden esiin saaminen - Rahoitus - Byrokratia Miten ongelma ratkaistaan? - Erilaisia tapoja tehdä nopeita kokeiluja Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? - Uusia ja yllättäviä Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? - EP ruokaprovissin kehittäminen Mitä olemme kokeilleet? -Yhteistyössä useita ruokaa, musiikkia ja kulttuuria yhdistäviä pilotteja - KUMURU-hanke on toiminut ideointi- ja resurssialustana alueen ruoan, musiikin ja kulttuurin yrittäjille - KUMURU on luonut verkoston, joka kokoaa alueen keittiömestareita, muusikkoja ja tapahtumatuottajia yhteiseen keskusteluun, ideointiin, kokeiluun ja tekemiseen Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? - Konkreettisista kokeiluista ja tekemisestä osalistujat saavat enemmän itselleen - Osallistujat ovat saaneet virikkeitä omaan ideointiin seminaariemme kotimaiista ja kansainvälisistä esimerkeistä Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Perinteiset luentoseminaarit eivät houkuta yrittäjiä. Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? - Pilotointityö on oltava yrittäjille houkuttelevaa. Heidän on saatava mukanaolosta selkeää hyötyä liiketoiminnalleen. - Parhaat pilotit ovat mahdollisimman lähellä todellista liketoimintaa, johon yhdistetään liiketoiminnna käynnistämistä hyödyttävää analyysiä. Monday, June 3, 2013
 • 39. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? - Lainsäädäntö estää järkeviä ja taloudellisia ratkaisuja toteutumasta (kalaöljy, tuulivoima) - Miten varmistetaan sähkön saanti? - Ruuan tuotannossa / jalostuksessa vielä enemmän yrityksen sisällä energiakiertoon, aiempien vaiheiden hyödyntäminen - Eristemateriaalien kestävyys ja ympäristöystävällisyys? - ”Neitseellisten” raaka-aineiden käytön vähentäminen - Biokaasun liikennekäyttö, Biokaasu on maaseudun lähienergia, maakunnallisuusta ja omavaraista -Vanhat tuotantotavat, joita tuetaan valtion toimesta (tuki pois uuden kehittämisestä) Miten ongelma ratkaistaan? - Joustavampi lainsäädäntö, ketteryys - Uusi alan tutkimus, asiantuntijalausunnot hankkeiden arvioinnissa - Uusiokäytön, kierrätyksen ja materiaalien talteenoton tehostaminen Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? - Oppilaitokset (AMK, 2. aste), uudet ajatukset ja tiedot opiskelijoille > työelämä kehittyy - Horisontaalinne verkosto, uudet tahot, pellepelottomat - Kuluttajat (asennekasvatus) Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? - Liika kilpailu syö ideoita ja voimavaroja Mitä olemme kokeilleet? - Ostoenergian tarpeen vähentäminen & itsetuotetun uusiutuvan energian lisääminen (täytyy jatkaa seuraavalla kaudella!) - Hankkeiden osamisen ja tuloksien siirto korkeakouluihin ja sitä kautta yrityksiin ja osaajiin + oppilaitoksiin ylipäätään Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? - Muistetaan, että kaikki hankkeeseen liittyvät sidosryhmät tulisi ottaa mukaan toimintaan jo heti alussa, vaikka eivät olisi suoraa kohderyhmää - Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen matalaenergiakerrostalorakentamisessa - Jo tämän päivän energiamääräysten mukaisella, laadukkaalla rakentamisella päästään matalaenergiatasoon. Laadun merkitys korostuu Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? -Vanhat asenteet ja rakennustavat, jotka eivät vastaa energiatehokkaan rakentamisen vaatimuksia Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? - Nollaenergiarakentaamiseen siirryttäessä vuosikymmenen lopussa edellytetään uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä -Tämän päivän mukaisten määräysten mukaan toteutetuissa kerrostaloissa maa- ja aurinkoenergiaa hyödyntämällä saadaan kerrostalon energiakulutus puoliintumaan Monday, June 3, 2013
 • 40. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskienhallinnan edistäminen Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? -Yritysten mukaan saaminen - Energiantuotannon tehokkuus -Vähähiilisyyden idean ja toteuttamisen vieminen julkiselle sektorille, myös oppilaitoksiin -Yhdyskuntarakenne, tiivistäminen / hajasijoitus -Viranomaisyhteistyön järjestäminen Miten ongelma ratkaistaan? - Selkeillä valtakunnallisilla pelisäännöillä - EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen? - Muutamalla tukisäännösten tulkintaa, de minimis-tuki, tasapuolinen menettely yrityksiä kohtaan - Erityisen suuri ongelma ESR-hankkeessa kun ei tiedetä onko kyse de minimis-tuesta vai ei, tulee saada selvät ohjeet tähän Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? - Kaikki, koko ravintoketjut tai -ketjun - Luovat alat, käsityöyrittäjät, ym. törmäytystä Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? - Strategista otetta - Sateenvarjo kokonaisuuden yläpuolella -Vähähiilisyyden huomioimista Mitä olemme kokeilleet? - Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? -Työtä monella eri tasolla, monipuolisuus täytyy säilyttää tai sitä voidaan lisätä - Kunta, yritys ja kansalaisyhteistyö (pitää myös jatkaa) Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Se että kaikki on jo tehty, ettei kannata yrittää Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? -Terve kilpailu on tarpeellista - Konkreettiset tulokset innostavat muita toimijoita, tulokset täytyy osata julkistaa - Onnistunut kehittämistyö vaatii pitkäjänteistä rahoitusta ja yhteistyön koordinointia -Tueksi tarvitaan hyvä yhteistyöverkosto, joka syntyy osallistamisen ja systemaattisen koordinoinnin tuloksena Monday, June 3, 2013
 • 41. Tulevaisuuden maaseutu Mitä? Miksi? Miten?Yhteisällisyyden lisääminen Lumipalloefekti Tarvitaan uusia, rohkeita näkökulmia ja ideoita sekä rohkeutta kokella niitä Infra kuntoon Yrittäjyyden edellytykset kuntoon Työpaikat ja työllisyys Näivettyvä maaseutu Ihmisiä - vakituisia - tilapäisiä - käypäläisiä - osa-aikaisia - tyytyväisiä Palveluiden saatavuus turvattava, asianmukaiset vesihuoltopalvelut Ihmisten hyvinvointi, green care Biotalous resurssina Huom. myös peltoenergian mahdollisuus heinän vuoroviljelykierto = biokaasu, lämpö, sähkö Työllistäviä ja työpaikkoja luovia hankkeita Maanviljelijä tarvitsee viihtyisän ympäristön ja keskustelukumppaneita Palvelujen saatavuus on välttämätöntä Yksilöllisen elämisen edellytyksiä / tarpeita Esimerkiksi elintarviketeollisudessa ei ole mitään jätettä, kaikkea voi hyödyntää Koko maailma tarvitsee maaseutua Teemallinen kehittäminen vs toimiala-ajattelu Työllistäviä ja työpaikkoja luovia hankkeita Maaseutumatkailun kehittäminen Verksostoitumista prosessien mukaan (ei kapea-alaisesti) Maaseudun elävänä säilyttäminen Monday, June 3, 2013
 • 42. Liittyvä voima Kylvä uutta!Korjaa satoa! Mikä ongelma pitäisi ratkaista seuraavaksi? Miten ongelma ratkaistaan? -Tehostaisiko luovan tuhon mekanismi hankkeen vaikuttavuutta? Mitkä tahot tarvitsemme mukaan? Mitä kumppanuussopimus tarkoittaa tässä teemassa? Mitä olemme kokeilleet? - Uusi käsite kumppanuudesta nousi yhteiseen tietoisuuteen Mitä kannattaisi säilyttää tai siirtää? -Tiedämme kumppanuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä -Yhteinen ymmärrys, jaettu toimintakulttuuri, viestintä, yhteinen kehittämisote - Osallistava muutosjohtaminen, kumppaneiden resurssointi -Yhteinen kehittämiskohde - Hyvä toimintamalli oli kehittäjäopettajat ja kehittäjätyöntekijät -Vahva tutkimusorientaatio toi hyvin esille käytännön toiminnan ja sen moninaisuuden - Avoimuus ja hyöty , win-win periaate Mitkä ajatukset voidaan unohtaa? - Kun on useita eri tahoja ja tasoja mukana, vaatii todella paljon pohjustustyötä - realistisuus suhteessa hankkeen kokoon - Kehitystyön ja tutkimuksellisuuden yhteensovittaminen -Toimintakulttuurien yhteen sovittaminen haastavaa Mitä olemme oppineet hankkeiden tekemisestä tässä aihepiirissä? - Juurruttaminen olisi aloitettava alusta alkaen - Operatiivisen, taktisen ja strategisen toiminnan tasojen johtaminen -Vahva sitoutuminen hankkeen toimintaan edellyttää sitoutumista kumppanuuteen Monday, June 3, 2013