SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja
julkisen talouden tilanne
Rahamuseo, 15.2.2022
Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö
Suomen BKT:n kasvu on nopeaa vielä vuonna 2022,
mutta sen jälkeen kasvu hidastuu
15.2.2022 2
BKT:n kasvu 2020 2021 2022 2023 2024
Joulukuu 2021 -2,9 3,5 2,6 1,5 1,3
Syyskuu 2021 -2,9 3,5 2,8 1,3
Työikäisen väestön supistuminen ja hidas tuottavuuskasvu
heikentävät Suomen pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia
• Talouspolitiikan päätöksenteon tueksi tarvitaan suhdanne-ennusteiden
lisäksi arvioita talouden pitkän aikavälin kasvunäkymistä
• Perinteistä talouskasvun tarkastelua hallitsee havaitsematon
kokonaistuottavuus, jonka alkuperää ei tunneta
• Suomen Pankin uusi pitkän aikavälin ennustemalli perustuu
endogeeniseen kasvuteoriaan, jossa pyritään selittämään kasvun
lähteet
• Jos tiedetään mistä talouskasvu syntyy, myös kasvua tukevaa
talouspolitiikkaa osataan paremmin kohdentaa
15.2.2022 3
Suomen Pankin uudessa pitkän aikavälin kasvukehikossa
talouskasvun taustalla inhimillinen pääoma ja kiinteä pääoma
• Taustalla aiempi empiirinen tutkimus inhimillisen pääoman
merkityksestä Suomen pitkän aikavälin talouskasvulle
(Kokkinen, 2012)
• Kokkinen (2012) muodostaa inhimilliselle pääomalle empiirisen
vastineen kansantalouden tilinpidossa kiinteän pääoman
tyyliin.
• Inhimillisen pääoman kasvu sekä kiinteän pääomakannan
kasvu yhdessä selittävät BKT-kasvua
• Teknologisen kehityksen voidaan nähdä liittyvän kiinteän
pääoman kertymiseen
BoF Economics Review: Bank of Finland's long-run forecast
framework with human capital (helsinki.fi)
15.2.2022 4
Inhimillinen pääoma sisältää työpanoksen laadun ja
määrän
• Inhimillinen pääoma (H) voidaan jakaa kahteen
tekijään
H = (H/L) * L
työpanoksen laatu * määrä
eli keskimääräinen eli tehdyt työtunnit
koulutus työpanoksessa
15.2.2022 5
Arvio: Inhimillinen pääoma supistumassa
nykytrendeillä vuodesta 2040 lähtien
15.2.2022 6
Kolme skenaariota inhimillisen pääoman kehityksestä
15.2.2022 7
Uuden pitkän aikavälin kasvuennusteen mukaan kasvunäkymät
ovat menneitä vuosikymmeniä vaisummat
15.2.2022 8
Perusskenaario
Uuden ennusteen mukaan kasvu näyttää entistä vaisummalta
15.2.2022 9
Suomen pitkän ajan talouskasvun skenaario nykyisellä
inhimillisen pääoman painelaskelmalla on hyvin vaisu
• Tuleeko varautua tilanteeseen, jossa BKT ei enää kasva?
• Työn tuottavuus kuitenkin kasvaa kaikissa skenaarioissa. Pienetkin erot työn tuottavuuden kasvuvauhdissa vaikuttavat
merkittävästi elintasoon vuosikymmenien kuluessa
• Inhimillisen pääomankin kehitykseen voi vaikuttaa: syntyvyys, uusien ikäluokkien koulutus, koulutetun työvoiman
maahanmuutto, työikäisen väestön jatkuva oppiminen, työllisyysasteen nostaminen
• Jos inhimillisen pääoman supistumista ei saada estettyä, kasvu riippuu siitä kuinka investoinnit kiinteään pääoman
kehittyvät
• Uuden pitkän aikavälin mallin politiikkaimplikaatioita:
• Korostaa koulutuksen merkitystä. Viime vuosikymmenien epäsuotuisa kehitys: panostukset koulutukseen vähentyneet, nuorten
keskimääräinen koulutusaste laskuun, kansainvälisesti pieni korkeasti koulutettujen osuus
• Korostaa myös kiinteän pääoman investointien merkitystä. Myös tällä alueella 2010-luvun kehitys heikkoa. Tarvitaan kannusteita
investoinneille sekä kotimaassa kehitettyihin että ulkomailta tuotuihin kiinteän pääoman tuotteisiin
• Inhimillisellä pääomalla ja pitkän aikavälin BKT-kasvulla suuri merkitys julkisen talouden hoidolle
15.2.2022 10
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
Julkisen talouden näkymät
Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö
Julkisen talouden arvio 2021
1) Koronapandemian jäljiltä julkinen velka on entistä suurempi –
lähtökohta pandemian jälkeiseen aikaan heikompi
2) Korkeasuhdanteessa olisi aika tasapainottaa julkista taloutta –
liikkumavaraa tarvitaan tulevaisuudessakin
3) Julkisen talouden kestävyysvajeen päivitetty arvio 3½ % –
velkaantumista voidaan hallita tulot ja menot tasapainottamalla sekä
rakenteellisia uudistuksia jatkamalla
4) EU:n finanssipolitiikan sääntöjä uudistetaan – myös Suomen omaa
sääntökehikkoa on syytä vahvistaa
15.2.2022 12
Julkinen talous pysyy alijäämäisenä hyvistä
kasvuvuosista huolimatta
15.2.2022 13
-5,5
-2,9
-1,9
-1,3 -1,2
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2008 2013 2018 2023
Valtionhallinto Paikallishallinto
Sosiaaliturvarahastot Julkisyhteisöjen nettoluotonanto
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet).
% suhteessa BKT:hen
17.12.2021
© Suomen Pankki
38284@JulkinenTalous (E)
BKT:n kasvu, %
2020 -2,9
2021e 3,5
2022e 2,6
2023e 1,5
2024e 1,3
Kasvupyrähdys tukee julkisen talouden palautumista,
mutta menot jäävät suuremmaksi kuin aiemmin
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
2016-2019 2020 2021-2024e
Korkomenot Verot ja sotumaksut Muut menot
Muut tulot Suhdannevaikutus Rahoitusjäämän muutos
7.12.2021
eurojatalous.fi
34003@ET_6_2021_K1
e = ennuste.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Suhteessa BKT:hen, %
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän muutoksiin vaikuttavat
tekijät
15.2.2022 14
Suhdanteen vaikutus
julkisiin tuloihin ja menoihin
merkittävä ennustevuosina
Julkiset menot kasvavat
pysyvien menolisäysten
vuoksi
-5,5
-2,9
-1,9
-1,3 -1,2
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2008 2013 2018 2023
Valtionhallinto Paikallishallinto
Sosiaaliturvarahastot Julkisyhteisöjen nettoluotonanto
Rakenteellinen jäämä
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet).
% suhteessa BKT:hen
17.12.2021
© Suomen Pankki
38284@JulkinenTalous (2)
Rakenteellinen alijäämä jää suureksi
15.2.2022 15
Talouden korkeasuhdanteessa
olisi syytä tasapainottaa
julkinen talous ja vahvistaa
puskureita seuraavia
taantumia varten
Julkinen velka pysyy ennustevuosina korkealla tasolla
15.2.2022 16
Mitkä tekijät vaikuttavat velkasuhteen muutokseen?
15.2.2022 17
Velka
BKT
BKT:n kasvu pienentää
velkasuhdetta
Alijäämä kasvattaa velkaa ja
velkasuhdetta
- Perusjäämä
- Korkomenot
Muut tekijät (pankkituki, omaisuuden myynti,
kassa yms.) voivat vaikuttaa velkaan
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
1990-1994 1995-2008 2009-2019 2020 2021-2024e
BKT:n arvon muutoksen vaikutus
Perusjäämän vaikutus (valtio+paikallishallinto)
Korkomenojen vaikutus
Muut tekijät
Velkasuhteen muutos (oikea asteikko)
%-yksikköä %-yksikköä
Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki.
Suomen julkisen velkasuhteen muutokset ja siihen vaikuttaneet tekijät
39670
Velkasuhde korkealla ennustevuosina – puskureita olisi
taas aika vahvistaa
15.2.2022 18
BKT:n kasvupyrähdys
rajoittaa velkasuhteen
kasvua
Korkomenot ovat
historiallisen pienet
ennustevuosina suuresta
velasta huolimatta
Perusjäämää vahvistamalla
velkasuhde taittuisi
Julkisen talouden kestävyysvaje
Pitkällä aikavälillä velka ei
ole kestävällä uralla:
kestävyysvaje noin 3½ %
/bkt eli noin 10 mrd. euroa
vuoden 2025 tasolla
15.2.2022 19
0
50
100
150
200
250
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070
Julkinen velka Painelaskelma
% suhteessa BKT:hen
Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki.
Suuri kasvupaine hoito- ja hoivamenoissa
15.2.2022 20
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2030 2040 2050 2060 2070
Eläkkeet Terveydenhoito
Pitkäaikaishoito Koulutus
Työttömyys Ikäsidonnaiset menot yhteensä
Ikäsidonnaiset menot pl. eläkkeet
Muutos vuodesta 2019, prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen
Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki.
34003@Chart6
Hoitomenot kasvavat noin
1 % suhteessa BKT:hen
vuoteen 2030 mennessä, ja
edelleen saman verran
vuoteen 2040 mennessä.
Koulutusmenojen
supistuminen jää aiempaa
pienemmäksi
Kuinka kestävyysvaje korjataan?
Pitkällä aikavälillä velka ei
ole kestävällä uralla:
kestävyysvaje noin 3½ %
/bkt eli noin 10 mrd. euroa
vuoden 2025 tasolla
15.2.2022 21
0
50
100
150
200
250
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070
Julkinen velka
Painelaskelma
Velkasuhde, jos MTO saavutetaan
% suhteessa BKT:hen
Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki.
Lähellä tasapainoa oleva
julkinen talous vakauttaisi
velkasuhteen
EU:n finanssipolitiikan sääntöjä uudistetaan – myös
Suomen omaa sääntökehikkoa on syytä vahvistaa
• EU-säännöt tarkasteltavana vuonna 2022
• Finanssipolitiikan ohjausta pitäisi uudistaa myös Suomessa:
• Palataan sellaiseen menokehykseen, joka johtaa tasapainoisempaan
julkiseen talouteen normaalissa suhdannetilanteessa
• Vaativammat tavoitteet ja hallitukselle laajempi selontekovelvollisuus
julkisen talouden ohjaukseen: mallia Ruotsista?
• Finanssipolitiikkaan liikkumavaraa päätöksentekoon kytkettyjen
menokartoitusten avulla
15.2.2022 22
Edessä paluu tulevaisuuteen
15.2.2022 23
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
Kiitos!
www.eurojatalous.fi
Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu RaijasTalousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
 
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talousOlli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 

Similar to 15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne

Similar to 15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
 
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 
SAK:n tavoitteita valtiontalouden määrärahakehyksiin vuosille 2009–2012 sekä ...
SAK:n tavoitteita valtiontalouden määrärahakehyksiin vuosille 2009–2012 sekä ...SAK:n tavoitteita valtiontalouden määrärahakehyksiin vuosille 2009–2012 sekä ...
SAK:n tavoitteita valtiontalouden määrärahakehyksiin vuosille 2009–2012 sekä ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
 
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
 

More from Suomen Pankki

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 

15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne

 • 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne Rahamuseo, 15.2.2022 Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö
 • 2. Suomen BKT:n kasvu on nopeaa vielä vuonna 2022, mutta sen jälkeen kasvu hidastuu 15.2.2022 2 BKT:n kasvu 2020 2021 2022 2023 2024 Joulukuu 2021 -2,9 3,5 2,6 1,5 1,3 Syyskuu 2021 -2,9 3,5 2,8 1,3
 • 3. Työikäisen väestön supistuminen ja hidas tuottavuuskasvu heikentävät Suomen pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia • Talouspolitiikan päätöksenteon tueksi tarvitaan suhdanne-ennusteiden lisäksi arvioita talouden pitkän aikavälin kasvunäkymistä • Perinteistä talouskasvun tarkastelua hallitsee havaitsematon kokonaistuottavuus, jonka alkuperää ei tunneta • Suomen Pankin uusi pitkän aikavälin ennustemalli perustuu endogeeniseen kasvuteoriaan, jossa pyritään selittämään kasvun lähteet • Jos tiedetään mistä talouskasvu syntyy, myös kasvua tukevaa talouspolitiikkaa osataan paremmin kohdentaa 15.2.2022 3
 • 4. Suomen Pankin uudessa pitkän aikavälin kasvukehikossa talouskasvun taustalla inhimillinen pääoma ja kiinteä pääoma • Taustalla aiempi empiirinen tutkimus inhimillisen pääoman merkityksestä Suomen pitkän aikavälin talouskasvulle (Kokkinen, 2012) • Kokkinen (2012) muodostaa inhimilliselle pääomalle empiirisen vastineen kansantalouden tilinpidossa kiinteän pääoman tyyliin. • Inhimillisen pääoman kasvu sekä kiinteän pääomakannan kasvu yhdessä selittävät BKT-kasvua • Teknologisen kehityksen voidaan nähdä liittyvän kiinteän pääoman kertymiseen BoF Economics Review: Bank of Finland's long-run forecast framework with human capital (helsinki.fi) 15.2.2022 4
 • 5. Inhimillinen pääoma sisältää työpanoksen laadun ja määrän • Inhimillinen pääoma (H) voidaan jakaa kahteen tekijään H = (H/L) * L työpanoksen laatu * määrä eli keskimääräinen eli tehdyt työtunnit koulutus työpanoksessa 15.2.2022 5
 • 6. Arvio: Inhimillinen pääoma supistumassa nykytrendeillä vuodesta 2040 lähtien 15.2.2022 6
 • 7. Kolme skenaariota inhimillisen pääoman kehityksestä 15.2.2022 7
 • 8. Uuden pitkän aikavälin kasvuennusteen mukaan kasvunäkymät ovat menneitä vuosikymmeniä vaisummat 15.2.2022 8 Perusskenaario
 • 9. Uuden ennusteen mukaan kasvu näyttää entistä vaisummalta 15.2.2022 9
 • 10. Suomen pitkän ajan talouskasvun skenaario nykyisellä inhimillisen pääoman painelaskelmalla on hyvin vaisu • Tuleeko varautua tilanteeseen, jossa BKT ei enää kasva? • Työn tuottavuus kuitenkin kasvaa kaikissa skenaarioissa. Pienetkin erot työn tuottavuuden kasvuvauhdissa vaikuttavat merkittävästi elintasoon vuosikymmenien kuluessa • Inhimillisen pääomankin kehitykseen voi vaikuttaa: syntyvyys, uusien ikäluokkien koulutus, koulutetun työvoiman maahanmuutto, työikäisen väestön jatkuva oppiminen, työllisyysasteen nostaminen • Jos inhimillisen pääoman supistumista ei saada estettyä, kasvu riippuu siitä kuinka investoinnit kiinteään pääoman kehittyvät • Uuden pitkän aikavälin mallin politiikkaimplikaatioita: • Korostaa koulutuksen merkitystä. Viime vuosikymmenien epäsuotuisa kehitys: panostukset koulutukseen vähentyneet, nuorten keskimääräinen koulutusaste laskuun, kansainvälisesti pieni korkeasti koulutettujen osuus • Korostaa myös kiinteän pääoman investointien merkitystä. Myös tällä alueella 2010-luvun kehitys heikkoa. Tarvitaan kannusteita investoinneille sekä kotimaassa kehitettyihin että ulkomailta tuotuihin kiinteän pääoman tuotteisiin • Inhimillisellä pääomalla ja pitkän aikavälin BKT-kasvulla suuri merkitys julkisen talouden hoidolle 15.2.2022 10
 • 11. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Julkisen talouden näkymät Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö
 • 12. Julkisen talouden arvio 2021 1) Koronapandemian jäljiltä julkinen velka on entistä suurempi – lähtökohta pandemian jälkeiseen aikaan heikompi 2) Korkeasuhdanteessa olisi aika tasapainottaa julkista taloutta – liikkumavaraa tarvitaan tulevaisuudessakin 3) Julkisen talouden kestävyysvajeen päivitetty arvio 3½ % – velkaantumista voidaan hallita tulot ja menot tasapainottamalla sekä rakenteellisia uudistuksia jatkamalla 4) EU:n finanssipolitiikan sääntöjä uudistetaan – myös Suomen omaa sääntökehikkoa on syytä vahvistaa 15.2.2022 12
 • 13. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä hyvistä kasvuvuosista huolimatta 15.2.2022 13 -5,5 -2,9 -1,9 -1,3 -1,2 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 2008 2013 2018 2023 Valtionhallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Julkisyhteisöjen nettoluotonanto Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet). % suhteessa BKT:hen 17.12.2021 © Suomen Pankki 38284@JulkinenTalous (E) BKT:n kasvu, % 2020 -2,9 2021e 3,5 2022e 2,6 2023e 1,5 2024e 1,3
 • 14. Kasvupyrähdys tukee julkisen talouden palautumista, mutta menot jäävät suuremmaksi kuin aiemmin -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2016-2019 2020 2021-2024e Korkomenot Verot ja sotumaksut Muut menot Muut tulot Suhdannevaikutus Rahoitusjäämän muutos 7.12.2021 eurojatalous.fi 34003@ET_6_2021_K1 e = ennuste. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Suhteessa BKT:hen, % Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän muutoksiin vaikuttavat tekijät 15.2.2022 14 Suhdanteen vaikutus julkisiin tuloihin ja menoihin merkittävä ennustevuosina Julkiset menot kasvavat pysyvien menolisäysten vuoksi
 • 15. -5,5 -2,9 -1,9 -1,3 -1,2 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 2008 2013 2018 2023 Valtionhallinto Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Julkisyhteisöjen nettoluotonanto Rakenteellinen jäämä Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet). % suhteessa BKT:hen 17.12.2021 © Suomen Pankki 38284@JulkinenTalous (2) Rakenteellinen alijäämä jää suureksi 15.2.2022 15 Talouden korkeasuhdanteessa olisi syytä tasapainottaa julkinen talous ja vahvistaa puskureita seuraavia taantumia varten
 • 16. Julkinen velka pysyy ennustevuosina korkealla tasolla 15.2.2022 16
 • 17. Mitkä tekijät vaikuttavat velkasuhteen muutokseen? 15.2.2022 17 Velka BKT BKT:n kasvu pienentää velkasuhdetta Alijäämä kasvattaa velkaa ja velkasuhdetta - Perusjäämä - Korkomenot Muut tekijät (pankkituki, omaisuuden myynti, kassa yms.) voivat vaikuttaa velkaan
 • 18. -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 1990-1994 1995-2008 2009-2019 2020 2021-2024e BKT:n arvon muutoksen vaikutus Perusjäämän vaikutus (valtio+paikallishallinto) Korkomenojen vaikutus Muut tekijät Velkasuhteen muutos (oikea asteikko) %-yksikköä %-yksikköä Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki. Suomen julkisen velkasuhteen muutokset ja siihen vaikuttaneet tekijät 39670 Velkasuhde korkealla ennustevuosina – puskureita olisi taas aika vahvistaa 15.2.2022 18 BKT:n kasvupyrähdys rajoittaa velkasuhteen kasvua Korkomenot ovat historiallisen pienet ennustevuosina suuresta velasta huolimatta Perusjäämää vahvistamalla velkasuhde taittuisi
 • 19. Julkisen talouden kestävyysvaje Pitkällä aikavälillä velka ei ole kestävällä uralla: kestävyysvaje noin 3½ % /bkt eli noin 10 mrd. euroa vuoden 2025 tasolla 15.2.2022 19 0 50 100 150 200 250 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Julkinen velka Painelaskelma % suhteessa BKT:hen Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki.
 • 20. Suuri kasvupaine hoito- ja hoivamenoissa 15.2.2022 20 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2030 2040 2050 2060 2070 Eläkkeet Terveydenhoito Pitkäaikaishoito Koulutus Työttömyys Ikäsidonnaiset menot yhteensä Ikäsidonnaiset menot pl. eläkkeet Muutos vuodesta 2019, prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki. 34003@Chart6 Hoitomenot kasvavat noin 1 % suhteessa BKT:hen vuoteen 2030 mennessä, ja edelleen saman verran vuoteen 2040 mennessä. Koulutusmenojen supistuminen jää aiempaa pienemmäksi
 • 21. Kuinka kestävyysvaje korjataan? Pitkällä aikavälillä velka ei ole kestävällä uralla: kestävyysvaje noin 3½ % /bkt eli noin 10 mrd. euroa vuoden 2025 tasolla 15.2.2022 21 0 50 100 150 200 250 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Julkinen velka Painelaskelma Velkasuhde, jos MTO saavutetaan % suhteessa BKT:hen Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki. Lähellä tasapainoa oleva julkinen talous vakauttaisi velkasuhteen
 • 22. EU:n finanssipolitiikan sääntöjä uudistetaan – myös Suomen omaa sääntökehikkoa on syytä vahvistaa • EU-säännöt tarkasteltavana vuonna 2022 • Finanssipolitiikan ohjausta pitäisi uudistaa myös Suomessa: • Palataan sellaiseen menokehykseen, joka johtaa tasapainoisempaan julkiseen talouteen normaalissa suhdannetilanteessa • Vaativammat tavoitteet ja hallitukselle laajempi selontekovelvollisuus julkisen talouden ohjaukseen: mallia Ruotsista? • Finanssipolitiikkaan liikkumavaraa päätöksentekoon kytkettyjen menokartoitusten avulla 15.2.2022 22
 • 24. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Kiitos! www.eurojatalous.fi Meri Obstbaum, Jarkko Kivistö