SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
JESOSY KRISTY
IHANY NO MAMONJY
Ary hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa Izy no
hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. MATIO 1:21
Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny
Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana
fiainana mandrakizay. JAONA 3:16
Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy
misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. JAONA 14:6
Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa
ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena.
ASAN’NY APOSTOLY 4:12
Fa natolotro anareo voalohany indrindra izay noraisiko koa, dia izao:
Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina; Ary nalevina
Izy, ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo, araka ny Soratra Masina: 1
KORINTIANINA 15:3-4
Izy no ananantsika fanavotana amin'ny ràny, dia ny famelana ny
fahotantsika, araka ny haren'ny fahasoavany; EFESIANA 1:7
MISY FAHAMARINANA EFATRA IZAY TSY MAINTSY TAKATRTSIKA:
1. TENA TIA ANAO ANDRIAMANITRA.
TIANY HIARA-HIAINA MANDRAKIZAY AMINY ANY AN-DANITRA IANAO.
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny
Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana
fiainana mandrakizay. JAONA 3:16
TIANY HIARA - MIAINA AMINY IANAO.
Tsy avy ny mpangalatra, fa hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho
avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be. JAONA 10:10
NA DIA EO AZA IZANY, MARO NY OLONA NO TSY MIAINA FIAINANA
MANAN-DANJA ARY TSY MAHAZO ANTOKA RAHA MANANA FIAINANA
MANDRAKIZAY IZY IREO SATRIA...
2. NY OLOMBELONA DIA MPANOTA AMIN'NY NATIORA. IZANY NO
MAHATONGA AZY HO TAFASARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA.
NANOTA NY REHETRA.
Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy
amin'Andriamanitra; ROMANA 3:23
Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. 1 TIMOTY 6:10
FAHAFATESANA NO TAMBIN'NY OTA.
Fa fahafatesana no tambin'ny ota. ROMANA 6:23
MISY KARAZANY ROA NY FAHAFATESANA RESAHIN'NY BAIBOLY:
• FAHAFATESANA ARA-BATANA
Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, nefa
rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana: Hebreo 9:27
• FAHAFATESANA ARA-PANAHY NA FISARAHANA MANDRAKIZAY
AMIN'ANDRIAMANITRA ANY AMIN'NY HELO
Fa ny matahotra sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy
ny mpijangajanga sy ny mpanao ody sy ny mpanompo sampy mbamin'ny
mpandainga rehetra kosa dia hahazo anjara ao amin'ny farihy mirehitra
afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa. APOKALYPSY 21:8
RAHA TAFASARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA NY OLONA NOHO NY
FAHOTANY, INONA NO VAHAOLANA AMIN'IO OLANA IO? MATETIKA ISIKA
NO MIHEVITRA FA NY VAHAOLANA DIA: NY FIVAVAHANA, NY ASA TSARA,
ARY NY FAHALALAM-POMBA.
TOKANA IHANY ANEFA NY VAHAOLANA AVY AMIN'ANDRIAMANITRA.
3. JESOSY KRISTY NO HANY LALANA MANKANY AN-DANITRA.
IZANY NO FANAMBARAN'ANDRIAMANITRA.
Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy
misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. JAONA 14:6
NANDOA NY SAZY FENO NOHO NY FAHOTANTSIKA IZY.
Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny
tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, rehefa novonoina ho
faty tao amin'ny nofo, fa novelomin'ny Fanahy" 1 PETERA 3:18
Izay ananantsika fanavotana amin'ny ràny, dia ny famelana ny helony araka ny
haren'ny fahasoavany, EFESIANINA 1:7
IZY NO MANANA NY TENY FIKASANA NY AMIN'NY FIAINANA MANDRAKIZAY.
Izay mino ny Zanaka no manana fiainana mandrakizay; ary izay tsy mino ny
Zanaka tsy hahita fiainana; fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo
aminy. JAONA 3:36
Fa fahafatesana no tambin'ny ota; fa ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia
fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. ROMANA 6:23
4. MILA MINO AN'I JESOSY KRISTY ISIKA MBA HOVONJENA.
NY FAMONJENA ANTSIKA DIA VOKATRY NY
FAHASOAVAN'ANDRIAMANITRA AMIN'NY ALALAN'NY FINOANA AN'I
JESOSY KRISTY.
Fa amin' ny fahasoavana no hamonjena anareo amin' ny finoana; ary tsy
avy aminareo izany; fanomezan'Andriamanitra izany: tsy avy amin'ny asa,
fandrao hisy hirehareha. Efesiana 2:8-9
Fa na zovy na zovy no hiantso ny anaran' ny Tompo dia hovonjena.
ROMANA 10:13
NY VAVAKY NY MPANOTA
MIVAVAHA AMIN'NY FINOANA:
JESOSY TOMPO Ô, MISAOTRA BETSAKA NOHO NY FITIAVANAO AHY.
MIAIKY AHO FA MPANOTA ARY MANGATAKA FAMELAN-KELOKA
AMINAO. MISAOTRA ANAO AHO NOHO NY FAHAFATESANAO TEO
AMIN'NY HAZO FIJALIANA, NY FANDEVENANA ARY NY FITSANGANANA
AMIN'NY MATY MBA HANDOAVANA NY FAHOTAKO REHETRA. MATOKY
ANAO AHO AMIN'NY MAHA-MPAMONJY SY TOMPOKO. MANAIKY NY
FANOMEZANAO NY FIAINANA MANDRAKIZAY AHO ARY MANOLOTRA NY
AIKO HO ANAO. VONJEO AHO HITANDRINA NY DIDINAO REHETRA, ARY
AOKA HO SITRAKAO AHO. Amen.
RAHA MATOKY AN'I JESOA KRISTY IANAO DIA IZAO NO NITRANGA
TAMINAO:
• FIAINANA MANDRAKIZAY MIARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA IANAO.
Ary izao no sitrapon'izay naniraka Ahy, dia ny hahazoan'izay rehetra
mahita ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay; ary Izaho
hanangana azy amin'ny andro farany. JAONA 6:40
• NY FAHOTANAO REHETRA DIA VOALOA SY VOAVELA HELOKA.
(LASA, ANKEHITRINY, HO AVY)
Fa Izy kosa, rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny
ota, dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra; HEBREO
10:12
3NOTAFIHIN'I SALOMONA, ETAMA-SOBÀ, KA AZONY. IZANY NO FIANDOHAN'NY
FIAINANAO VAOVAO.
Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha;
indro, efa tonga vaovao ny zava-drehetra. 2 Kôrintianina 5:17
TONGA ZANAK'ANDRIAMANITRA IANAO.
Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay
mino ny anarany: Jaona 1:12
NY ASA TSARA DIA TSY FOMBA HAMONJENA ANTSIKA, FA POROFO NA VOKATRY NY
FAMONJENA ANTSIKA.
Fa asany isika, voaforona ao amin'i Kristy Jesosy ho amin'ny asa tsara, izay efa
notendren'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika ao aminy. Efesiana 2:10
HOTAHIAN'ANDRIAMANITRA ANIE IANAO!

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKhmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxQuechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Malagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx

 • 2. Ary hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. MATIO 1:21 Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. JAONA 3:16 Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. JAONA 14:6
 • 3. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena. ASAN’NY APOSTOLY 4:12 Fa natolotro anareo voalohany indrindra izay noraisiko koa, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina; Ary nalevina Izy, ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo, araka ny Soratra Masina: 1 KORINTIANINA 15:3-4 Izy no ananantsika fanavotana amin'ny ràny, dia ny famelana ny fahotantsika, araka ny haren'ny fahasoavany; EFESIANA 1:7
 • 4. MISY FAHAMARINANA EFATRA IZAY TSY MAINTSY TAKATRTSIKA: 1. TENA TIA ANAO ANDRIAMANITRA. TIANY HIARA-HIAINA MANDRAKIZAY AMINY ANY AN-DANITRA IANAO. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. JAONA 3:16 TIANY HIARA - MIAINA AMINY IANAO. Tsy avy ny mpangalatra, fa hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be. JAONA 10:10
 • 5. NA DIA EO AZA IZANY, MARO NY OLONA NO TSY MIAINA FIAINANA MANAN-DANJA ARY TSY MAHAZO ANTOKA RAHA MANANA FIAINANA MANDRAKIZAY IZY IREO SATRIA... 2. NY OLOMBELONA DIA MPANOTA AMIN'NY NATIORA. IZANY NO MAHATONGA AZY HO TAFASARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA. NANOTA NY REHETRA. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra; ROMANA 3:23 Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. 1 TIMOTY 6:10 FAHAFATESANA NO TAMBIN'NY OTA. Fa fahafatesana no tambin'ny ota. ROMANA 6:23
 • 6. MISY KARAZANY ROA NY FAHAFATESANA RESAHIN'NY BAIBOLY: • FAHAFATESANA ARA-BATANA Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, nefa rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana: Hebreo 9:27 • FAHAFATESANA ARA-PANAHY NA FISARAHANA MANDRAKIZAY AMIN'ANDRIAMANITRA ANY AMIN'NY HELO Fa ny matahotra sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody sy ny mpanompo sampy mbamin'ny mpandainga rehetra kosa dia hahazo anjara ao amin'ny farihy mirehitra afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa. APOKALYPSY 21:8
 • 7. RAHA TAFASARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA NY OLONA NOHO NY FAHOTANY, INONA NO VAHAOLANA AMIN'IO OLANA IO? MATETIKA ISIKA NO MIHEVITRA FA NY VAHAOLANA DIA: NY FIVAVAHANA, NY ASA TSARA, ARY NY FAHALALAM-POMBA. TOKANA IHANY ANEFA NY VAHAOLANA AVY AMIN'ANDRIAMANITRA. 3. JESOSY KRISTY NO HANY LALANA MANKANY AN-DANITRA. IZANY NO FANAMBARAN'ANDRIAMANITRA. Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. JAONA 14:6
 • 8. NANDOA NY SAZY FENO NOHO NY FAHOTANTSIKA IZY. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, rehefa novonoina ho faty tao amin'ny nofo, fa novelomin'ny Fanahy" 1 PETERA 3:18 Izay ananantsika fanavotana amin'ny ràny, dia ny famelana ny helony araka ny haren'ny fahasoavany, EFESIANINA 1:7 IZY NO MANANA NY TENY FIKASANA NY AMIN'NY FIAINANA MANDRAKIZAY. Izay mino ny Zanaka no manana fiainana mandrakizay; ary izay tsy mino ny Zanaka tsy hahita fiainana; fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. JAONA 3:36 Fa fahafatesana no tambin'ny ota; fa ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. ROMANA 6:23
 • 9. 4. MILA MINO AN'I JESOSY KRISTY ISIKA MBA HOVONJENA. NY FAMONJENA ANTSIKA DIA VOKATRY NY FAHASOAVAN'ANDRIAMANITRA AMIN'NY ALALAN'NY FINOANA AN'I JESOSY KRISTY. Fa amin' ny fahasoavana no hamonjena anareo amin' ny finoana; ary tsy avy aminareo izany; fanomezan'Andriamanitra izany: tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha. Efesiana 2:8-9 Fa na zovy na zovy no hiantso ny anaran' ny Tompo dia hovonjena. ROMANA 10:13
 • 10. NY VAVAKY NY MPANOTA MIVAVAHA AMIN'NY FINOANA: JESOSY TOMPO Ô, MISAOTRA BETSAKA NOHO NY FITIAVANAO AHY. MIAIKY AHO FA MPANOTA ARY MANGATAKA FAMELAN-KELOKA AMINAO. MISAOTRA ANAO AHO NOHO NY FAHAFATESANAO TEO AMIN'NY HAZO FIJALIANA, NY FANDEVENANA ARY NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY MBA HANDOAVANA NY FAHOTAKO REHETRA. MATOKY ANAO AHO AMIN'NY MAHA-MPAMONJY SY TOMPOKO. MANAIKY NY FANOMEZANAO NY FIAINANA MANDRAKIZAY AHO ARY MANOLOTRA NY AIKO HO ANAO. VONJEO AHO HITANDRINA NY DIDINAO REHETRA, ARY AOKA HO SITRAKAO AHO. Amen.
 • 11. RAHA MATOKY AN'I JESOA KRISTY IANAO DIA IZAO NO NITRANGA TAMINAO: • FIAINANA MANDRAKIZAY MIARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA IANAO. Ary izao no sitrapon'izay naniraka Ahy, dia ny hahazoan'izay rehetra mahita ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany. JAONA 6:40 • NY FAHOTANAO REHETRA DIA VOALOA SY VOAVELA HELOKA. (LASA, ANKEHITRINY, HO AVY) Fa Izy kosa, rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota, dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra; HEBREO 10:12
 • 12. 3NOTAFIHIN'I SALOMONA, ETAMA-SOBÀ, KA AZONY. IZANY NO FIANDOHAN'NY FIAINANAO VAOVAO. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha; indro, efa tonga vaovao ny zava-drehetra. 2 Kôrintianina 5:17 TONGA ZANAK'ANDRIAMANITRA IANAO. Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany: Jaona 1:12 NY ASA TSARA DIA TSY FOMBA HAMONJENA ANTSIKA, FA POROFO NA VOKATRY NY FAMONJENA ANTSIKA. Fa asany isika, voaforona ao amin'i Kristy Jesosy ho amin'ny asa tsara, izay efa notendren'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika ao aminy. Efesiana 2:10 HOTAHIAN'ANDRIAMANITRA ANIE IANAO!