SlideShare a Scribd company logo
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ


Autor:       PaedDr. Marta Kluvancová

Typ príspevku:   Krátka prednáška

Pôsobisko autora:  SPŠS - ÉKI Hurbanovo
1 Význam, miera, zmysluplná implementácia
   IKT do výučby CUJ


  2 Príklady z mojej praxe


  3 Zamyslenie sa nad tým, ako a čo učiť
   pre život v predmete CUJ


Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
1.1 Exkurz do blízkej minulosti
 1.2 Kvalita výučby a nové kompetencie učiteľa CUJ
 1.3 Kľúčové kompetencie žiaka a výučba CUJ
 1.4 IKT a humanizácia výučby CUJ
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
1.1
  • Rok 2000 - Infovek
  • Rok 2002 - Využitie IKT na podporu výučby
   CUJ
  • Rok 2003 - Spišská Nová Ves
       - Boja sa nemčinári myší?
  • 2000 - boj škôl o získanie počítačov
  • 2009 - implementácia IKT do výučby


Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
1.2
   Skvalitnenie vyučovacieho procesu
   podporou IKT

   Kvalita výučby
     dosiahnutie optimalizovaných cieľov výučby pri splnení
     požiadaviek štandardov výučby určených ŠVP a ŠkVP,
      Spoločným európskym referenčným rámcom pri
     dosiahnutí spokojnosti žiakov, ich rodičov
     a naplnení ich očakávaní.


Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Každý učiteľ CUJ nebude dokonalý programátor,
    ALE musí byť schopný:
    – posúdiť technické vybavenie školy,
    – zhodnotiť výučbové programy CUJ, ich vhodnosť
      pre cieľové skupiny,
    – rozhodnúť o možnosti zaradiť IKT do výučby v triede,
     počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, domácu
     prípravu žiaka,
    – rozhodnúť o forme práce s IKT v tíme, v projekte,...
    – poznať psychologické aspekty práce s počítačom
     pre danú vekovú skupinu učiacich sa.

Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
1.3
   IKT, výučba CUJ a kľúčové kompetencie


  2002
     - Fínsko, Anglicko, Nový Zéland, Nórsko
     - Analýza inzerátov ponúkajúcich pracovné
      miesta na Slovensku
  2008 - Slovensko
  2009 - Kysucké Nové Mesto
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
1.4
     IKT a humanizácia výučby CUJ
   CUJ rozvíjajú ľudský rozmer osobnosti žiaka.
   Jazyk ako kultúrny výtvor je javom
    fyzickým - má svoju zvukovú podobu, fonetickú,
     morfologickú stránku,
    psychickým - má svoj význam, semantiku,
    duchovným - tým je zmysel textov.

   IKT pomáha rozvíjať interkulturálnu výchovu,
   podporuje sebapoznanie hrou, dialóg so svetom,
   je mediálnou pomocou a podporou učiť sa učiť.

Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Hra a objavovanie
     „V tejto hre novosti, inakosti, objavovania prekvapivých
     významov slov a zmyslov textov nachádza žiak vedený
     vzdelaným učiteľom začiatky poznania toho, o čom
     hovorí príslovie:

     Koľko rečí poznáš, toľkokrát si človekom.“

     (viď: L.Ries –E.Kolllárová: Svet cudzích jazykov dnes,
     Didaktis, Bratislava, 2004)


Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Hry a činnosti s PC
   • Hans Hase na ekologickej ceste okolo sveta
      http://www.goethe.de/lhr/prj/uwr/deindex.htm
   • Odyssea – interkulturálny projekt
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
http://www.goethe.de/ins/jp/pro/goethe-haus/
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
2 Niekoľko príkladov z mojej praxe
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Mobilné jazykové laboratórium
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Jazyková učebňa
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Chat s eurokomisárom
                          Jánom Fígeľom
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Videokonferencia
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Projekt Bergen Belsen
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
3 Tematika a metodológia

 Od prostriedku praktického dorozumenia k interkulturálnej
 komunikácii.
 Čo?     * Spoločný európsky referenčný rámec
        * ŠVP
        * ŠkVP

   Naučiť žiaka poznať svoje možnosti a limity
                           (E. Frankl)

Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Prečo s IKT ?

• motivačný činiteľ,     • videokonferencie,
• osobnostný rozvoj,     • projekty, e-twinning,
• individuálny prístup,    diskusné skupiny,
• simulácia situácií,    • sebaprezentácia,
• zdroj textu a vizuálnych  • odbúranie strachu
 informácií,         a stresu,
• videokonferencie,     • zodpovednosť,
               • neúnavný informátor.
3.1 Riziká
  • žiaci sú zručnejší v IKT a rýchlejší než učiteľ CUJ,
  • súčasní žiaci vidia v počítačoch zábavu a zdroj
   informácií, ktorý súvisí s ich zábavou,
  • hry, novinky z hudby,najnovšie softvéry,
  • najnovší hit „google translate“,
  • pokiaľ potrebujú cudzí jazyk, tak iba na jednoduché
   ovládanie programov v angličtine, pre internetový
   vyhliadač, základnú slovnú zásobu bez dôrazu
    na výslovnosť, štruktúru jazyka, poprípade niekoľko
   odborných výrazov.

Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
3.2
    V akej miere IKT ?
  • Časový rozsah na vyučovacej jednotke.
  • V jednotlivých fázach vyučovacieho procesu: motivácia,
   expozícia, fixácia, spätná väzba – diagnostika, aplikácia.
  • Prezentácia učiteľa.
  • Projektové vyučovanie.
Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
3.3 Zmysluplnosť
  Útržky
  • „Rozvička na úvodné zahriatie.“
  • Hry na relax, odľahčenie.
  • Precvičovanie, upevňovanie učiva gramatického učiva.
  • Nácvik rečových zručností.
  • Video – situácia – rozhovor.
  • Interkulturálne rozdiely, tolerancia.
  • Učiť sa učiť.
  • Riešenie simulovaných životných situácií.
  • Učiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Ďakujem za pozornosť

                         

Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
Inšpirácie:
 •  http://www.macbor.user.icpnet.pl/di/startseite.htm - Redensarten –
   na rozcvičku
 •  http://www.daf-portal.de/material/index.php?viewCat=8
 •  http://www.daf-portal.de/typisch/index.html typicky nemecké
 •  http://www.passwort-deutsch.de/lehren/index.htm
 •  http://www.deutschlern.net/ projekty, výučbové materiály
 •  http://www.tivi.de/fernsehen/logo/popup/09495/index.html
   Bundestag
 •  http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/9602?inPopup=true krátke
   filmy
 •  http://derweg.org/ krajinovedné materiály
 •  http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/ po česky aj po
   nemecky


Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ
Autor: PaedDr. Marta Kluvancová

More Related Content

Similar to Kluvancova - Ako vyuzivam ikt

Sedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inakSedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inakIndicia
 
Chalachanova ikt vo_vyučovaní
Chalachanova ikt vo_vyučovaníChalachanova ikt vo_vyučovaní
Chalachanova ikt vo_vyučovaníIndicia
 
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radostUcime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radostIndicia
 
Prachova ikt na-hudobnej_vychove
Prachova ikt na-hudobnej_vychovePrachova ikt na-hudobnej_vychove
Prachova ikt na-hudobnej_vychoveIndicia
 
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshowmodernyucitel
 
Podolanova e twinning
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinningIndicia
 
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Indicia
 
Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup
Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postupMária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup
Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup
Indicia
 
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Zuzana Mészárosová
 
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
Indicia
 
Cernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyIndicia
 
Suchanek 40 up
Suchanek 40 upSuchanek 40 up
Suchanek 40 upIndicia
 
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Indicia
 
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom miesteHľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Albertina icome Praha s.r.o. / Albertina icome Bratislava s.r.o.
 
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Indicia
 
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Matus Demko
 
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Indicia
 
E twinning prezent.
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.
Elementary school
 
Informacne zabezpecenie vyucby na skolach
Informacne zabezpecenie vyucby na skolachInformacne zabezpecenie vyucby na skolach
Informacne zabezpecenie vyucby na skolach
Albertina icome Praha s.r.o. / Albertina icome Bratislava s.r.o.
 

Similar to Kluvancova - Ako vyuzivam ikt (20)

Sedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inakSedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inak
 
Chalachanova ikt vo_vyučovaní
Chalachanova ikt vo_vyučovaníChalachanova ikt vo_vyučovaní
Chalachanova ikt vo_vyučovaní
 
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radostUcime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
 
Prachova ikt na-hudobnej_vychove
Prachova ikt na-hudobnej_vychovePrachova ikt na-hudobnej_vychove
Prachova ikt na-hudobnej_vychove
 
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
 
Podolanova e twinning
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinning
 
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
 
Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup
Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postupMária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup
Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup
 
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
 
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
INformatika s Indíciou (Ivan Kalaš / Andrej Blaho / Milan Moravčík)
 
Cernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projekty
 
Suchanek 40 up
Suchanek 40 upSuchanek 40 up
Suchanek 40 up
 
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
 
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom miesteHľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
 
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
 
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
 
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
E twinning prezent.
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.
 
Informacne zabezpecenie vyucby na skolach
Informacne zabezpecenie vyucby na skolachInformacne zabezpecenie vyucby na skolach
Informacne zabezpecenie vyucby na skolach
 

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Indicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Indicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Indicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Indicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Kluvancova - Ako vyuzivam ikt

 • 1. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová Typ príspevku: Krátka prednáška Pôsobisko autora: SPŠS - ÉKI Hurbanovo
 • 2. 1 Význam, miera, zmysluplná implementácia IKT do výučby CUJ 2 Príklady z mojej praxe 3 Zamyslenie sa nad tým, ako a čo učiť pre život v predmete CUJ Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 3. 1.1 Exkurz do blízkej minulosti 1.2 Kvalita výučby a nové kompetencie učiteľa CUJ 1.3 Kľúčové kompetencie žiaka a výučba CUJ 1.4 IKT a humanizácia výučby CUJ Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 4. 1.1 • Rok 2000 - Infovek • Rok 2002 - Využitie IKT na podporu výučby CUJ • Rok 2003 - Spišská Nová Ves - Boja sa nemčinári myší? • 2000 - boj škôl o získanie počítačov • 2009 - implementácia IKT do výučby Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 5. 1.2 Skvalitnenie vyučovacieho procesu podporou IKT Kvalita výučby dosiahnutie optimalizovaných cieľov výučby pri splnení požiadaviek štandardov výučby určených ŠVP a ŠkVP, Spoločným európskym referenčným rámcom pri dosiahnutí spokojnosti žiakov, ich rodičov a naplnení ich očakávaní. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 6. Každý učiteľ CUJ nebude dokonalý programátor, ALE musí byť schopný: – posúdiť technické vybavenie školy, – zhodnotiť výučbové programy CUJ, ich vhodnosť pre cieľové skupiny, – rozhodnúť o možnosti zaradiť IKT do výučby v triede, počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu, domácu prípravu žiaka, – rozhodnúť o forme práce s IKT v tíme, v projekte,... – poznať psychologické aspekty práce s počítačom pre danú vekovú skupinu učiacich sa. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 7. 1.3 IKT, výučba CUJ a kľúčové kompetencie 2002 - Fínsko, Anglicko, Nový Zéland, Nórsko - Analýza inzerátov ponúkajúcich pracovné miesta na Slovensku 2008 - Slovensko 2009 - Kysucké Nové Mesto Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 8. 1.4 IKT a humanizácia výučby CUJ CUJ rozvíjajú ľudský rozmer osobnosti žiaka. Jazyk ako kultúrny výtvor je javom  fyzickým - má svoju zvukovú podobu, fonetickú, morfologickú stránku,  psychickým - má svoj význam, semantiku,  duchovným - tým je zmysel textov. IKT pomáha rozvíjať interkulturálnu výchovu, podporuje sebapoznanie hrou, dialóg so svetom, je mediálnou pomocou a podporou učiť sa učiť. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 9. Hra a objavovanie „V tejto hre novosti, inakosti, objavovania prekvapivých významov slov a zmyslov textov nachádza žiak vedený vzdelaným učiteľom začiatky poznania toho, o čom hovorí príslovie: Koľko rečí poznáš, toľkokrát si človekom.“ (viď: L.Ries –E.Kolllárová: Svet cudzích jazykov dnes, Didaktis, Bratislava, 2004) Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 10. Hry a činnosti s PC • Hans Hase na ekologickej ceste okolo sveta http://www.goethe.de/lhr/prj/uwr/deindex.htm • Odyssea – interkulturálny projekt Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 11. http://www.goethe.de/ins/jp/pro/goethe-haus/ Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 12. 2 Niekoľko príkladov z mojej praxe Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 13. Mobilné jazykové laboratórium Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 14. Jazyková učebňa Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 15. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 16. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 17. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 18. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 19. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 20. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 21. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 22. Chat s eurokomisárom Jánom Fígeľom Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 23. Videokonferencia Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 24. Projekt Bergen Belsen Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 25. 3 Tematika a metodológia Od prostriedku praktického dorozumenia k interkulturálnej komunikácii. Čo? * Spoločný európsky referenčný rámec * ŠVP * ŠkVP Naučiť žiaka poznať svoje možnosti a limity (E. Frankl) Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 26. Prečo s IKT ? • motivačný činiteľ, • videokonferencie, • osobnostný rozvoj, • projekty, e-twinning, • individuálny prístup, diskusné skupiny, • simulácia situácií, • sebaprezentácia, • zdroj textu a vizuálnych • odbúranie strachu informácií, a stresu, • videokonferencie, • zodpovednosť, • neúnavný informátor.
 • 27. 3.1 Riziká • žiaci sú zručnejší v IKT a rýchlejší než učiteľ CUJ, • súčasní žiaci vidia v počítačoch zábavu a zdroj informácií, ktorý súvisí s ich zábavou, • hry, novinky z hudby,najnovšie softvéry, • najnovší hit „google translate“, • pokiaľ potrebujú cudzí jazyk, tak iba na jednoduché ovládanie programov v angličtine, pre internetový vyhliadač, základnú slovnú zásobu bez dôrazu na výslovnosť, štruktúru jazyka, poprípade niekoľko odborných výrazov. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 28. 3.2 V akej miere IKT ? • Časový rozsah na vyučovacej jednotke. • V jednotlivých fázach vyučovacieho procesu: motivácia, expozícia, fixácia, spätná väzba – diagnostika, aplikácia. • Prezentácia učiteľa. • Projektové vyučovanie. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 29. 3.3 Zmysluplnosť Útržky • „Rozvička na úvodné zahriatie.“ • Hry na relax, odľahčenie. • Precvičovanie, upevňovanie učiva gramatického učiva. • Nácvik rečových zručností. • Video – situácia – rozhovor. • Interkulturálne rozdiely, tolerancia. • Učiť sa učiť. • Riešenie simulovaných životných situácií. • Učiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 30. Ďakujem za pozornosť  Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová
 • 31. Inšpirácie: • http://www.macbor.user.icpnet.pl/di/startseite.htm - Redensarten – na rozcvičku • http://www.daf-portal.de/material/index.php?viewCat=8 • http://www.daf-portal.de/typisch/index.html typicky nemecké • http://www.passwort-deutsch.de/lehren/index.htm • http://www.deutschlern.net/ projekty, výučbové materiály • http://www.tivi.de/fernsehen/logo/popup/09495/index.html Bundestag • http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/9602?inPopup=true krátke filmy • http://derweg.org/ krajinovedné materiály • http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/ po česky aj po nemecky Názov príspevku: Ako využívam IKT vo výučbe CUJ Autor: PaedDr. Marta Kluvancová