SlideShare a Scribd company logo
Projektové vyučovanie tematického
Názov príspevku:  celku Energia prostredníctvom
          INTe-Lu

Autor:       PaedDr. Žaneta Gerhátová

          Prednáška (30 minút alebo 60 minút, teoretická prednáška
Typ príspevku:   bez praktických cvičení)          PdF TU v Trnave, katedra fyziky
Pôsobisko autora:
Motto: Jean Piaget: To understand is to invent

                                            (1972)

        „Porozumieť znamená objavovať
        a zdokonaľovať sa znamená znovu objavovať.
        Tento proces musí byť nutne spojený
        s tou časťou budúcej osobnosti, ktorá
        je schopná tvorivým spôsobom pracovať,
        nielen niečo bez vlastného prínosu
        jednoducho opakovať.“


Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Prírodovedné a technické vzdelávanie – kríza

   • Klesá záujem žiakov.
   • Negatívne postoje žiakov k predmetom.
   • Strata motivácie.
   • Pokles časovej dotácie predmetov (fyzika, technická
    výchova).
   • Zhoršenie výsledkov žiakov v medzinárodných
    testovaniach.

   • Prečo? - Nedostatok vlastnej činnosti žiakov (napr.
    experiment).

   • Možnosť zlepšenia situácie – využívanie IKT a
    moderných spôsobov výučby.
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Kladné stránky vyučovania predmetu
            fyzika

 • blízkosť k praktickému životu,
 • skúmanie a vysvetľovanie zákonitostí a javov
  prebiehajúcich v prírode, vo vesmíre,
 • zaujímavé experimenty a pod.
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Záporné stránky vyučovania predmetu
            fyzika

  •  zastaraný výchovno-vzdelávací proces vo fyzike,
  •  nedostatok aktívnych prvkov,
  •  matematický aparát,
  •  abstraktné myslenie v myšlienkových experimentoch,
  •  vysvetľovanie učiva zložitou formou,
  •  slovné vysvetľovanie princípov, pojmov, metód a pod.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Počujem a zabúdam.
       Vidím a pamätám si.
   Konám a rozumiem.

                               (Konfucius)
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Čo si zapamätáme a čo sa naučíme

 •  10% z toho, čo počujeme;
 •  15% z toho, čo vidíme;
 •  20% z toho, čo vidíme a súčasne počujeme;
 •  40% z toho, o čom diskutujeme;
 •  80% z toho, čo priamo zažijeme alebo robíme;
 •  90% z toho, čo sa snažíme naučiť iných.
                     (KOVALIKOVÁ, S. – OLSENOVÁ,
    K., 1996)
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Projektové vyučovanie – demokratizácia a
         humanizácia vyučovania
 • rozvoj osobnosti;
 • rozvoj schopností žiakov :
    pracovať v tíme,
    komunikovať,
    riešiť problémy,
    rozhodovať sa,
    robiť závery,
    rozvíjať seba aj iných,
    kriticky a samostatne myslieť.
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Integrovaný e-learning – nová stratégia
             vzdelávania
 Vyššia generácia e-learningu, založená na využití troch
  komponentov:
 • a) experimentu - reálny a reálny vzdialený experiment
            na internete;
 • b) simulácií a interaktívnych apletov ako jednej z
            foriem experimentu;
 • c) e-vzdelávacích materiálov (e-učebnice, e-študijné
                   materiály).


Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
A) Reálny vzdialený experiment sprostredkovaný
         cez internet
           www.ises.info


Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
B) Aplet prezentujúci zákon zachovania energie
      (Conservation of Energy)
  http://surendranath.tripod.com/Applets/Dynamics/Coaster/CoasterApplet.html
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Ukážka simulácie: Masses & Springs
  http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Masses_and_Springs

Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
C) E-vzdelávacie materiály
                                  Elektronická interaktívna učebnica
      CD: e-Fyzika, časť I

Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Projektové vyučovanie s využitím
       integrovaného e-learningu
            (INTe-Lu)
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
„Energia v prírode, technike
           a spoločnosti“Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Energia
  • najfrekventovanejší pojem súčasnosti;
  • kľúčový problém spoločnosti,
  • integrujúca téma – reflektuje otázky
   súčasného človeka, krajiny, EÚ, sveta;
  • povinná súčasť vzdelávania predmetov
   prírodovedného a technického zamerania.


Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Energia v prírode, technike a spoločnosti
   1. Energia telesa - polohová a pohybová, ich vzájomné
    premeny a súvislosť s prácou sily.
   2. Vnútorná energia telesa. Teplo. Zmena vnútornej energie
    telies pri konaní práce silou a pri tepelnej výmene.
   3. Atóm. Atómové jadro.
   4. Prirodzená a umelá premena prvkov, rádioaktivita.
   5. Premena energie štiepením jadier uránu, reťazová
     reakcia.
   6. Zdroje energie Zeme, druhy a využitie energie.
   8. Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé následky.
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Štruktúra zadania projektu s prvkami INTe-Lu
 1. Úvod / Motivácia žiakov
 2. Úlohy
 3. Ciele v kontexte učebných osnov
 4. Postup práce na projekte
 5. Integrácia vyučovacích predmetov
 6. Zdroje informácií / učebné materiály
 7. Čas vymedzený na projekt
 8. Pomocník
 9. Výstupy projektu
 10. Hodnotenie
 11. Prílohy
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Organizácia
 Práca v trojčlenných skupinách.

 Názvy funkcií v skupine:
 • Pomôckár
 • Zapisovateľ
 • Čitateľ
 • Tíšiteľ
 • Organizátor
 • Prezentátor


Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Projekt žiakov
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Ukážka projektu v PowerPointe
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Žiaci pri prezentácii projektu
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
„Výrok žiaka“

    „Na projektoch by som chcel pracovať aj naďalej, lebo
    s počítačom sa lepšie pracuje, ako keby sme si mali
    učivo písať do zošita.
    Myslím si, že tí, čo sa doma veľmi neučia, tak si viac
    informácií zapamätajú pri práci na počítači, ako na
    klasickej hodine.
    Chcel by som realizovať aj viac takýchto projektov, lebo
    som počul v triede od spolužiakov, že si to každý
    chválil.“Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Spojenie projektového vyučovania,
      e-learningu a jeho vyššej formy
        integrovaného e-learningu
 umožňuje:
 • bádať, experimentovať, preverovať, tvoriť,
 • využívať vedomosti v praxi,
 • rozvíjať:
   - schopnosti nastoliť otázky spojené s riešením problému,
   - schopnosť riešiť problém,
   - zručnosti v IKT.

Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať
  a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili,
  ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu,
  nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia
  a zaručeného úspechu ...“
                (Komenský, J. A.: Veľká
  didaktika)

 „Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý
  povzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit
  osobnej zodpovednosti.“
              (Komenský, J. A.: Veľká
 didaktika)
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
Ďakujem Vám za pozornosť!
Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu
Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová

More Related Content

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Indicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Indicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Indicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Indicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Žaneta Gerhátová - energia - INTel

 • 1. Projektové vyučovanie tematického Názov príspevku: celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová Prednáška (30 minút alebo 60 minút, teoretická prednáška Typ príspevku: bez praktických cvičení) PdF TU v Trnave, katedra fyziky Pôsobisko autora:
 • 2. Motto: Jean Piaget: To understand is to invent (1972) „Porozumieť znamená objavovať a zdokonaľovať sa znamená znovu objavovať. Tento proces musí byť nutne spojený s tou časťou budúcej osobnosti, ktorá je schopná tvorivým spôsobom pracovať, nielen niečo bez vlastného prínosu jednoducho opakovať.“ Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 3. Prírodovedné a technické vzdelávanie – kríza • Klesá záujem žiakov. • Negatívne postoje žiakov k predmetom. • Strata motivácie. • Pokles časovej dotácie predmetov (fyzika, technická výchova). • Zhoršenie výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach. • Prečo? - Nedostatok vlastnej činnosti žiakov (napr. experiment). • Možnosť zlepšenia situácie – využívanie IKT a moderných spôsobov výučby. Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 4. Kladné stránky vyučovania predmetu fyzika • blízkosť k praktickému životu, • skúmanie a vysvetľovanie zákonitostí a javov prebiehajúcich v prírode, vo vesmíre, • zaujímavé experimenty a pod. Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 5. Záporné stránky vyučovania predmetu fyzika • zastaraný výchovno-vzdelávací proces vo fyzike, • nedostatok aktívnych prvkov, • matematický aparát, • abstraktné myslenie v myšlienkových experimentoch, • vysvetľovanie učiva zložitou formou, • slovné vysvetľovanie princípov, pojmov, metód a pod. Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 6. Počujem a zabúdam. Vidím a pamätám si. Konám a rozumiem. (Konfucius) Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 7. Čo si zapamätáme a čo sa naučíme • 10% z toho, čo počujeme; • 15% z toho, čo vidíme; • 20% z toho, čo vidíme a súčasne počujeme; • 40% z toho, o čom diskutujeme; • 80% z toho, čo priamo zažijeme alebo robíme; • 90% z toho, čo sa snažíme naučiť iných. (KOVALIKOVÁ, S. – OLSENOVÁ, K., 1996) Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 8. Projektové vyučovanie – demokratizácia a humanizácia vyučovania • rozvoj osobnosti; • rozvoj schopností žiakov :  pracovať v tíme,  komunikovať,  riešiť problémy,  rozhodovať sa,  robiť závery,  rozvíjať seba aj iných,  kriticky a samostatne myslieť. Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 9. Integrovaný e-learning – nová stratégia vzdelávania Vyššia generácia e-learningu, založená na využití troch komponentov: • a) experimentu - reálny a reálny vzdialený experiment na internete; • b) simulácií a interaktívnych apletov ako jednej z foriem experimentu; • c) e-vzdelávacích materiálov (e-učebnice, e-študijné materiály). Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 10. A) Reálny vzdialený experiment sprostredkovaný cez internet www.ises.info Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 11. B) Aplet prezentujúci zákon zachovania energie (Conservation of Energy) http://surendranath.tripod.com/Applets/Dynamics/Coaster/CoasterApplet.html Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 12. Ukážka simulácie: Masses & Springs http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Masses_and_Springs Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 13. C) E-vzdelávacie materiály Elektronická interaktívna učebnica CD: e-Fyzika, časť I Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 14. Projektové vyučovanie s využitím integrovaného e-learningu (INTe-Lu) Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 15. „Energia v prírode, technike a spoločnosti“ Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 16. Energia • najfrekventovanejší pojem súčasnosti; • kľúčový problém spoločnosti, • integrujúca téma – reflektuje otázky súčasného človeka, krajiny, EÚ, sveta; • povinná súčasť vzdelávania predmetov prírodovedného a technického zamerania. Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 17. Energia v prírode, technike a spoločnosti 1. Energia telesa - polohová a pohybová, ich vzájomné premeny a súvislosť s prácou sily. 2. Vnútorná energia telesa. Teplo. Zmena vnútornej energie telies pri konaní práce silou a pri tepelnej výmene. 3. Atóm. Atómové jadro. 4. Prirodzená a umelá premena prvkov, rádioaktivita. 5. Premena energie štiepením jadier uránu, reťazová reakcia. 6. Zdroje energie Zeme, druhy a využitie energie. 8. Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé následky. Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 18. Štruktúra zadania projektu s prvkami INTe-Lu 1. Úvod / Motivácia žiakov 2. Úlohy 3. Ciele v kontexte učebných osnov 4. Postup práce na projekte 5. Integrácia vyučovacích predmetov 6. Zdroje informácií / učebné materiály 7. Čas vymedzený na projekt 8. Pomocník 9. Výstupy projektu 10. Hodnotenie 11. Prílohy Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 19. Organizácia Práca v trojčlenných skupinách. Názvy funkcií v skupine: • Pomôckár • Zapisovateľ • Čitateľ • Tíšiteľ • Organizátor • Prezentátor Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 20. Projekt žiakov Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 21. Ukážka projektu v PowerPointe Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 22. Žiaci pri prezentácii projektu Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 23. „Výrok žiaka“ „Na projektoch by som chcel pracovať aj naďalej, lebo s počítačom sa lepšie pracuje, ako keby sme si mali učivo písať do zošita. Myslím si, že tí, čo sa doma veľmi neučia, tak si viac informácií zapamätajú pri práci na počítači, ako na klasickej hodine. Chcel by som realizovať aj viac takýchto projektov, lebo som počul v triede od spolužiakov, že si to každý chválil.“ Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 24. Spojenie projektového vyučovania, e-learningu a jeho vyššej formy integrovaného e-learningu umožňuje: • bádať, experimentovať, preverovať, tvoriť, • využívať vedomosti v praxi, • rozvíjať: - schopnosti nastoliť otázky spojené s riešením problému, - schopnosť riešiť problém, - zručnosti v IKT. Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 25. Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu ...“ (Komenský, J. A.: Veľká didaktika) „Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý povzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ (Komenský, J. A.: Veľká didaktika) Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 • 26. Ďakujem Vám za pozornosť! Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu Autor: PaedDr. Žaneta Gerhátová