SlideShare a Scribd company logo
Plan Działań Wspierających

Karta Indywidualnych Potrzeb
Ucznia
DOROTA GRZYBOWSKA- EDUKATOR
GŁÓWNE CELE

  poszerzenie zakresu adresatów pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej;

  oferta pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej „jak najbliżej ucznia” tzn. w
  jego środowisku;

  poprawa wykorzystania zasobów
ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE

  rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych
  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

  rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości
  psychofizycznych wynikających ze specjalnych
  potrzeb edukacyjnych.
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE W UDZIELANIU
       UCZNIOM POMOCY

  rodzice uczniów;

  poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w
  tym, specjalistyczne);

  placówki doskonalenia nauczycieli;

  inne instytucje działające na rzecz
  rodziny, dzieci i młodzieży.
FORMY UDZIELANIA UCZNIOM W SZKOLE
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
  klasy terapeutyczne;
  zajęcia rozwijające uzdolnienia;
  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
  zajęcia specjalistyczne:
    korekcyjno-kompensacyjne;
    logopedyczne;
    socjoterapeutyczne;
    inne o charakterze terapeutycznym;
    zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i
    zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery
    zawodowej (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);
  porady i konsultacje.
PEDAGOG I PSYCHOLOG
  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących
  poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także
  wspieranie mocnych stron uczniów;

  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
  zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
  poszczególnych uczniów;

  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
LOGOPEDA
  prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy
  uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

  diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego
  wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym
  uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z
  nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla
  uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

  podejmowanie   działań  profilaktycznych zapobiegających
  powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z
  najbliższym środowiskiem ucznia.
DORADCA ZAWODOWY
  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych
  uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w
  planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i
  zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

  prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego
  planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej
  przez szkołę i placówkę;

  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu
  ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
UDZIELANIE POMOCY – ALGORYTM DZIAŁAŃ
          Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy
            psychologiczno-pedagogicznej


         Przekazanie informacji dyrektorowi placówki


Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących
    z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę

     Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy
       oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania

  Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby
     i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań
    wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia

 Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
              udzielanej uczniowi
Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy
            psychologiczno-pedagogicznej

  Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem rozpoznają
  zainteresowania, uzdolnienia, trudności w uczeniu się, inne
  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia i planują
  sposoby ich zaspokojenia. W tym:

  przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i
   oceną gotowości szkolnej;

  klasy I-III – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu
   rozpoznanie u ucznia specyficznych trudności w uczeniu się;

  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – doradztwo edukacyjne i
   zawodowe.
Przekazanie informacji dyrektorowi placówki
Nauczyciel lub specjalista po zidentyfikowaniu u ucznia określonej
potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
przekazuje
informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą dyrektorowi placówki.
Pozwala to na szybkie i efektywne zareagowanie na potrzeby ucznia, a
następnie objęcie go bez zbędnej zwłoki wsparciem w przedszkolu,
szkole lub placówce, bądź poinformowanie rodziców o konieczności
specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących
    z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę


       ZESPÓŁ JEST TWORZONY DLA UCZNIÓW

  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania
  przedszkolnego;

  orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;

  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

  nie posiadających orzeczenia ani opinii psychologiczno- pedagogicznej, ale
  co do których nauczyciele lub/i specjaliści prowadzący z nim zajęcia
  stwierdzili, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga
  on pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy
      oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania


             ZADANIA ZESPOŁU
  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby
  rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym
  szczególne uzdolnienia;

  określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi
  pomocy z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub
  opinii, jeżeli uczeń je posiada;

  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-
  zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia
  gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

  podejmowanie stosownie do potrzeb działań mediacyjnych i
  interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby
      i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  dyrektor na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia
  formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy
  pomocy będą realizowane;  o podjętych decyzjach dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie
  rodziców ucznia albo samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni.
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

Kartę indywidualnych potrzeb zakłada Zespół dla ucznia:


  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
  poradni specjalistycznej;

  orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
  przygotowania przedszkolnego;

  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

  nie mającego takiego orzeczenia lub opinii, ale dokonane zostało u
  niego rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia pomocą
  psychologiczno-pedagogiczną
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
  Zakres informacji zawartej w karcie:
  imię (imiona) i nazwisko ucznia;
  nazwa szkoły, oddział;
  informacje dotyczące :
     orzeczeń lub opinii z podaniem numeru i daty ich wydania

     potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej na podstawie ustaleń
     nauczycieli i specjalistów (par.18.1);
  zakres , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy;
  ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz
   wymiar godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy będą realizowane
   (wpisu dokonuje dyrektor, opatrując go datą i własnoręcznym podpisem);
  ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  terminy spotkań zespołu;
  podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.
Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań
     wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia


         Plan działań wspierających zawiera:
  cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy
   psychologiczno-pedagogicznej;

  działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów
   udzielania mu pomocy;

  metody pracy z uczniem;

  zakres dostosowania wymagań edukacyjnych;

  działania wspierające rodziców ucznia;

  w zależności od potrzeb, zakres współpracy z poradniami i innymi
   instytucjami.
Plan Działań Wspierających
jest uszczegółowieniem form i sposobów pracy
 z dzieckiem zatwierdzonych w Karcie
Indywidualnych Potrzeb Dziecka.
Oprócz szczegółowo opisanych działań
wspierających dziecko ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi uwzględnia również
 zakres wsparcia dla rodziców i nauczycieli
WSTĘPNE ROZPOZNANIE…….
Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej
 – opinia, arkusze ocen, wyniki
 testów, egzaminów, badań
 specjalistycznych, karty zdrowia, karty z
 poprzedniej placówki, wywiady
 środowiskowe, wnikliwej obserwacji
 ucznia:
 Funkcjonowanie w grupie,

 Mocne i słabe strony,

 Możliwości i ograniczenia,
Cechy korzystne dla    Cechy niekorzystne dla   Grupa potrzeb w
rozwoju w zakresie:    rozwoju w zakresie:     zakresie dostosowania
warunków, przebiegu i   warunków, przebiegu i    otoczenia, rodzaju
wyników uczenia się    wyników uczenia się     pomocy, wsparciaDobra spostrzegawczość,  Niewielki zasób wiedzy   Podjazd dla wózka,
pamięć wzrokowa,     ogólnej, niedojrzałość   miejsce do aplikowania
Zdolności         społeczna, zaburzona    insuliny, stolik z
komunikacyjne…      integracja sensoryczna,   podwyższeniem, pomoc
             wzmożona męczliwość,    diabetologa, pomoc
             nadwrażliwość i labilność  nauczyciela…..
             emocjonalna,
             podwyższony poziom
             lęku, trudności
             interpersonalne…..
PRZYKŁADY ZAPISÓW…….

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze-
 z powodu niskich możliwości
 intelektualnych, niemożności spełniania
 wymagań określonych w podstawie
 programowej, częstych nieobecności
 spowodowanych chorobami…..
Zajęcia terapii pedagogicznej –
ze względu na specyficzne trudności w uczeniu
 trudnościach na operacjach
 matematycznych…
Zajęcia socjoterapii –
ze względu na nadpobudliwość psychoruchową,
 konflikty w grupie rówieśniczej……
CELE:

Stwarzanie możliwości wszechstronnego
 rozwoju umysłowego, społecznego i
 psychicznego dziecka/ ucznia z
 trudnościami:
 Usuwanie bezpośrednich przyczyn
 niepowodzeń szkolnych oraz ich
 emocjonalnych i społecznych konsekwencji,
 Wyrównywanie braków w wiadomościach i
 umiejetnościach,
  Przywrócenie prawidłowych postaw wobec
  procesu uczenia się,
  Intensywna praca nad
  korygowaniem, usprawnianiem, doskonaleni
  em opóźnionych funkcji
  psychomotorycznych,
  Stymulacja ogólnej sprawności
  intelektualnej, pobudzanie
  aktywnego, twórczego myślenia w
  operacjach klasyfikowania, porównywania,
  Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji
  uwagi, wpływającej niekorzystnie na
  integracje funkcji percepcyjno-
  motorycznych,
  Rozładowanie i wyciszanie negatywnych
  emocji,
  Wyzwalanie potencjalnych możliwości i
  zainteresowań tłumionych przez
  niepowodzenia szkolne,
  Zaspokajanie potrzeb o zróżnicowanym
  podłożu,
  Eliminowanie trudności w
  nauce, wzmacnianie poczucia własnej
  wartości i samooceny poprzez kształtowanie
  dyspozycji i funkcji psychofizycznych oraz
  cech osobowości i charakteru,
  Ujawnianie wszystkich potencjalnych
  możliwości, zdolności i talentów uczniów
  poprzez stwarzanie warunków pomyślnego
  rozwoju,
  Wdrażanie do rozumienia i rozwiązywania
  sytuacji konfliktowych, nauczanie postaw
  pozytywnego i zrównoważonego reagowania
  na konflikty,
  Pomaganie w odkrywaniu ich własnych
  możliwości i w zrozumieniu, kim jest
  człowiek, stosowanie dialogu jako metody
  wychowawczej,
  Wdrażanie do odnajdywania swojego
  miejsca w grupie, poszanowanie wartości
  innych.
DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM…..

•  Rozwijanie myślenia przyczynowo-
  skutkowego, logicznego i operacyjnego,
•  Dynamizowanie procesów poznawczych:
  pamięć, uwaga, myślenie, wyobraźnia,
•  Korekta specyficznych trudności w uczeniu
  się,
•  Rozwijanie umiejętności wyszukiwania
  informacji w tekście, korzystania z informacji
  w pracy z tekstem,
•  Rozwijanie umiejętności pisania wypowiedzi
  pod kątem odpowiedniej formy, realizacji
  tematu, spójności tekstu, norm
  ortograficznych i językowych oraz czytelności
  zapisu,
•  Usprawnianie techniki czytania-
  płynne, wyraziste,
•  Usprawnianie czytania ze zrozumieniem pod
  kątem wyszukiwania informacji istotnych
  oraz ich interpretacji,
•  Rozwijanie sprawności myślenia
  matematycznego, wnioskowania, uogólniania
  , abstrahowania, definiowanie pojęć i
  słów, przetwarzanie określonych informacji
  potrzebnych do rozwiązania określonego
  zadania,
•  Usprawnianie odczytywania
  instrukcji, objaśnień, diagramów,
Plan Działań Wspierających

More Related Content

What's hot

Kompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacjaKompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacjaGrzegorzP
 
Radzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresemRadzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem
Martinez1986pl
 
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkolediagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
Żaneta Kozubek
 
Hinduizm
Hinduizm Hinduizm
Hinduizm
Oblicza Dialogu
 
5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w
5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w
5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w
Mrtinez86
 
uwarunkowania procesu diagnostycznego
uwarunkowania procesu diagnostycznegouwarunkowania procesu diagnostycznego
uwarunkowania procesu diagnostycznego
Żaneta Kozubek
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaAga Szajda
 
Felinoterapia zp
Felinoterapia zpFelinoterapia zp
Felinoterapia zp
Marta Sobolska
 
Teoria wychowania w zarysie (3)
Teoria wychowania w zarysie (3)Teoria wychowania w zarysie (3)
Teoria wychowania w zarysie (3)
knbb_mat
 
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznieWychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społeczniepaulinakaa113
 
Praca z dzieckiem autystycznym - metodyka
Praca z dzieckiem autystycznym - metodykaPraca z dzieckiem autystycznym - metodyka
Praca z dzieckiem autystycznym - metodyka
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
 
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnejtechniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
Żaneta Kozubek
 
Psychologia - opracowanie
Psychologia - opracowaniePsychologia - opracowanie
Psychologia - opracowanie
knbb_mat
 
Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju
Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwojuOpiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju
Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...
6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...
6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe
Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościoweMetody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe
Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych
 

What's hot (20)

Kompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacjaKompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacja
 
Diagnoza dziecka
Diagnoza dzieckaDiagnoza dziecka
Diagnoza dziecka
 
Radzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresemRadzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem
 
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkolediagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
 
Hinduizm
Hinduizm Hinduizm
Hinduizm
 
5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w
5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w
5. problematyka wsparcia spo becznego osób z zaburzeniami psychicznymi w
 
Emocje
EmocjeEmocje
Emocje
 
Stres
StresStres
Stres
 
uwarunkowania procesu diagnostycznego
uwarunkowania procesu diagnostycznegouwarunkowania procesu diagnostycznego
uwarunkowania procesu diagnostycznego
 
Lekomania
LekomaniaLekomania
Lekomania
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowania
 
Felinoterapia zp
Felinoterapia zpFelinoterapia zp
Felinoterapia zp
 
Teoria wychowania w zarysie (3)
Teoria wychowania w zarysie (3)Teoria wychowania w zarysie (3)
Teoria wychowania w zarysie (3)
 
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznieWychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
Wychowanie chłopców niedostosowanych społecznie
 
Praca z dzieckiem autystycznym - metodyka
Praca z dzieckiem autystycznym - metodykaPraca z dzieckiem autystycznym - metodyka
Praca z dzieckiem autystycznym - metodyka
 
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnejtechniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
 
Psychologia - opracowanie
Psychologia - opracowaniePsychologia - opracowanie
Psychologia - opracowanie
 
Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju
Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwojuOpiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju
Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju
 
6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...
6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...
6 Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakre...
 
Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe
Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościoweMetody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe
Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe
 

Viewers also liked

Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...
Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...
Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
Kierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych
Kierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnychKierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych
Kierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnychemila088
 
Zakupy odzieżowe w sieci
Zakupy odzieżowe w sieciZakupy odzieżowe w sieci
Zakupy odzieżowe w sieciCeneo
 
Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2
Piotr Rościszewski
 
Statystyka Po Ludzku
Statystyka Po LudzkuStatystyka Po Ludzku
Statystyka Po Ludzkufreeebook
 
Ii. oze porównanie miast-na stronę
Ii. oze  porównanie miast-na stronęIi. oze  porównanie miast-na stronę
Ii. oze porównanie miast-na stronęProAkademia
 
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
Lukas Pobocha
 
TCCC - Tactial Combat Casualty Care
TCCC - Tactial Combat Casualty CareTCCC - Tactial Combat Casualty Care
TCCC - Tactial Combat Casualty Caregeneral-la
 
Technik.hotelarstwa 341[04] z3.03_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z3.03_uTechnik.hotelarstwa 341[04] z3.03_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z3.03_u
Pusiu99
 
Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie
Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanieKocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie
Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
Lukas Pobocha
 
Scalone dokumenty (7)
Scalone dokumenty (7)Scalone dokumenty (7)
Scalone dokumenty (7)
konrad konraddf
 
9
99
20
2020
Raport analityczny NCIndex30
Raport analityczny NCIndex30Raport analityczny NCIndex30
Raport analityczny NCIndex30
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 

Viewers also liked (20)

Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...
Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...
Możliwość wykorzystania zasad prakseologicznych w zarządzaniu projektami zmia...
 
Metodologia badań
Metodologia badańMetodologia badań
Metodologia badań
 
Kierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych
Kierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnychKierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych
Kierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych
 
Standardy dla ngo
Standardy dla ngoStandardy dla ngo
Standardy dla ngo
 
Zakupy odzieżowe w sieci
Zakupy odzieżowe w sieciZakupy odzieżowe w sieci
Zakupy odzieżowe w sieci
 
Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2
 
Statystyka Po Ludzku
Statystyka Po LudzkuStatystyka Po Ludzku
Statystyka Po Ludzku
 
Ii. oze porównanie miast-na stronę
Ii. oze  porównanie miast-na stronęIi. oze  porównanie miast-na stronę
Ii. oze porównanie miast-na stronę
 
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
 
TCCC - Tactial Combat Casualty Care
TCCC - Tactial Combat Casualty CareTCCC - Tactial Combat Casualty Care
TCCC - Tactial Combat Casualty Care
 
Technik.hotelarstwa 341[04] z3.03_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z3.03_uTechnik.hotelarstwa 341[04] z3.03_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z3.03_u
 
Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie
Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanieKocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie
Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie
 
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
 
Scalone dokumenty (7)
Scalone dokumenty (7)Scalone dokumenty (7)
Scalone dokumenty (7)
 
9
99
9
 
Budowa Komputera
Budowa KomputeraBudowa Komputera
Budowa Komputera
 
Nowlog
NowlogNowlog
Nowlog
 
20
2020
20
 
Raport analityczny NCIndex30
Raport analityczny NCIndex30Raport analityczny NCIndex30
Raport analityczny NCIndex30
 
nadpobudliwość czy ADHD
nadpobudliwość czy ADHDnadpobudliwość czy ADHD
nadpobudliwość czy ADHD
 

Similar to Plan Działań Wspierających

Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power pointadmin16
 
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoZmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoAga Szajda
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachAga Szajda
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
pirat_kg
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Martinez1986pl
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...wszystkojasne
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
wszystkojasne
 
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznieAga Szajda
 
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13Aga Szajda
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
wiosenka
 
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe
Hanna Butkiewicz
 
Plan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznegoPlan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznegojacnowicki
 
Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)szczypek96
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
wiosenka
 

Similar to Plan Działań Wspierających (20)

Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoZmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSPKoncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Kipu
KipuKipu
Kipu
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
 
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
 
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
Zmiany rzporządzenie pomoc p-p_30_04_13
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
 
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe
 
Plan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznegoPlan nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznego
 
Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
 

More from Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Światowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez PapierosaŚwiatowy Dzień Bez Papierosa
Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
Dzień Świadomości Autyzmu.pdfDzień Świadomości Autyzmu.pdf
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Osób z Zespołem DownaŚwiatowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Światowy Tydzien Mózgu 2023
Światowy Tydzien Mózgu 2023Światowy Tydzien Mózgu 2023
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Dzień osób z niepełnosprawnościami
Dzień osób z niepełnosprawnościamiDzień osób z niepełnosprawnościami
Dzień osób z niepełnosprawnościami
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Pogaduchy o niepełnosprawności
Pogaduchy o niepełnosprawnościPogaduchy o niepełnosprawności
Program Tygodnia Życzliwości
Program Tygodnia ŻyczliwościProgram Tygodnia Życzliwości
Kartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
Kartka z kalendarza - Dzień Praw DzieckaKartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
Kartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania PaleniaKartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Dzień Tolerancji 2022
Dzień Tolerancji 2022Dzień Tolerancji 2022
Tydzień kariery 2022
Tydzień kariery 2022Tydzień kariery 2022
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapiiJak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Światowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez PapierosaŚwiatowy Dzień Bez Papierosa
Dzień bez Komputera 2022
Dzień bez Komputera 2022Dzień bez Komputera 2022
Światowy Dzień Zdrowia 2022
Światowy Dzień Zdrowia 2022Światowy Dzień Zdrowia 2022
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień ZdrowiaŚwiatowy Dzień Zdrowia

More from Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (20)

2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
 
Światowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez PapierosaŚwiatowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez Papierosa
 
Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
Dzień Świadomości Autyzmu.pdfDzień Świadomości Autyzmu.pdf
Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
 
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Osób z Zespołem DownaŚwiatowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
 
Światowy Tydzien Mózgu 2023
Światowy Tydzien Mózgu 2023Światowy Tydzien Mózgu 2023
Światowy Tydzien Mózgu 2023
 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
 
Dzień osób z niepełnosprawnościami
Dzień osób z niepełnosprawnościamiDzień osób z niepełnosprawnościami
Dzień osób z niepełnosprawnościami
 
Pogaduchy o niepełnosprawności
Pogaduchy o niepełnosprawnościPogaduchy o niepełnosprawności
Pogaduchy o niepełnosprawności
 
Program Tygodnia Życzliwości
Program Tygodnia ŻyczliwościProgram Tygodnia Życzliwości
Program Tygodnia Życzliwości
 
Kartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
Kartka z kalendarza - Dzień Praw DzieckaKartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
Kartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
 
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania PaleniaKartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
 
Dzień Tolerancji 2022
Dzień Tolerancji 2022Dzień Tolerancji 2022
Dzień Tolerancji 2022
 
Tydzień kariery 2022
Tydzień kariery 2022Tydzień kariery 2022
Tydzień kariery 2022
 
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapiiJak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
 
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
 
Światowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez PapierosaŚwiatowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez Papierosa
 
Dzień bez Komputera 2022
Dzień bez Komputera 2022Dzień bez Komputera 2022
Dzień bez Komputera 2022
 
Dzień Ziemi.pdf
Dzień Ziemi.pdfDzień Ziemi.pdf
Dzień Ziemi.pdf
 
Światowy Dzień Zdrowia 2022
Światowy Dzień Zdrowia 2022Światowy Dzień Zdrowia 2022
Światowy Dzień Zdrowia 2022
 
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień ZdrowiaŚwiatowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia
 

Plan Działań Wspierających

 • 1. Plan Działań Wspierających Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia DOROTA GRZYBOWSKA- EDUKATOR
 • 2. GŁÓWNE CELE  poszerzenie zakresu adresatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej „jak najbliżej ucznia” tzn. w jego środowisku;  poprawa wykorzystania zasobów
 • 3. ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE  rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;  rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • 4. OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE W UDZIELANIU UCZNIOM POMOCY  rodzice uczniów;  poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym, specjalistyczne);  placówki doskonalenia nauczycieli;  inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • 5. FORMY UDZIELANIA UCZNIOM W SZKOLE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  klasy terapeutyczne;  zajęcia rozwijające uzdolnienia;  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;  zajęcia specjalistyczne:  korekcyjno-kompensacyjne;  logopedyczne;  socjoterapeutyczne;  inne o charakterze terapeutycznym;  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);  porady i konsultacje.
 • 6. PEDAGOG I PSYCHOLOG  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 • 7. LOGOPEDA  prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;  diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 • 8. DORADCA ZAWODOWY  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;  prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • 9. UDZIELANIE POMOCY – ALGORYTM DZIAŁAŃ Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przekazanie informacji dyrektorowi placówki Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi
 • 10. Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem rozpoznają zainteresowania, uzdolnienia, trudności w uczeniu się, inne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia i planują sposoby ich zaspokojenia. W tym:  przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości szkolnej;  klasy I-III – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u ucznia specyficznych trudności w uczeniu się;  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – doradztwo edukacyjne i zawodowe.
 • 11. Przekazanie informacji dyrektorowi placówki Nauczyciel lub specjalista po zidentyfikowaniu u ucznia określonej potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazuje informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą dyrektorowi placówki. Pozwala to na szybkie i efektywne zareagowanie na potrzeby ucznia, a następnie objęcie go bez zbędnej zwłoki wsparciem w przedszkolu, szkole lub placówce, bądź poinformowanie rodziców o konieczności specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • 12. Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę ZESPÓŁ JEST TWORZONY DLA UCZNIÓW  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;  orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;  nie posiadających orzeczenia ani opinii psychologiczno- pedagogicznej, ale co do których nauczyciele lub/i specjaliści prowadzący z nim zajęcia stwierdzili, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga on pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 13. Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania ZADANIA ZESPOŁU  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;  określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, jeżeli uczeń je posiada;  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.  podejmowanie stosownie do potrzeb działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • 14. Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dyrektor na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  o podjętych decyzjach dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni.
 • 15. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Kartę indywidualnych potrzeb zakłada Zespół dla ucznia:  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;  nie mającego takiego orzeczenia lub opinii, ale dokonane zostało u niego rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • 16. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Zakres informacji zawartej w karcie:  imię (imiona) i nazwisko ucznia;  nazwa szkoły, oddział;  informacje dotyczące :  orzeczeń lub opinii z podaniem numeru i daty ich wydania  potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej na podstawie ustaleń nauczycieli i specjalistów (par.18.1);  zakres , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy;  ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy będą realizowane (wpisu dokonuje dyrektor, opatrując go datą i własnoręcznym podpisem);  ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  terminy spotkań zespołu;  podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.
 • 17. Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia Plan działań wspierających zawiera:  cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania mu pomocy;  metody pracy z uczniem;  zakres dostosowania wymagań edukacyjnych;  działania wspierające rodziców ucznia;  w zależności od potrzeb, zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami.
 • 18. Plan Działań Wspierających jest uszczegółowieniem form i sposobów pracy z dzieckiem zatwierdzonych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka. Oprócz szczegółowo opisanych działań wspierających dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględnia również zakres wsparcia dla rodziców i nauczycieli
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33. WSTĘPNE ROZPOZNANIE……. Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej – opinia, arkusze ocen, wyniki testów, egzaminów, badań specjalistycznych, karty zdrowia, karty z poprzedniej placówki, wywiady środowiskowe, wnikliwej obserwacji ucznia:  Funkcjonowanie w grupie,  Mocne i słabe strony,  Możliwości i ograniczenia,
 • 34. Cechy korzystne dla Cechy niekorzystne dla Grupa potrzeb w rozwoju w zakresie: rozwoju w zakresie: zakresie dostosowania warunków, przebiegu i warunków, przebiegu i otoczenia, rodzaju wyników uczenia się wyników uczenia się pomocy, wsparcia Dobra spostrzegawczość, Niewielki zasób wiedzy Podjazd dla wózka, pamięć wzrokowa, ogólnej, niedojrzałość miejsce do aplikowania Zdolności społeczna, zaburzona insuliny, stolik z komunikacyjne… integracja sensoryczna, podwyższeniem, pomoc wzmożona męczliwość, diabetologa, pomoc nadwrażliwość i labilność nauczyciela….. emocjonalna, podwyższony poziom lęku, trudności interpersonalne…..
 • 35. PRZYKŁADY ZAPISÓW……. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- z powodu niskich możliwości intelektualnych, niemożności spełniania wymagań określonych w podstawie programowej, częstych nieobecności spowodowanych chorobami…..
 • 36. Zajęcia terapii pedagogicznej – ze względu na specyficzne trudności w uczeniu trudnościach na operacjach matematycznych… Zajęcia socjoterapii – ze względu na nadpobudliwość psychoruchową, konflikty w grupie rówieśniczej……
 • 37. CELE: Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i psychicznego dziecka/ ucznia z trudnościami:  Usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,  Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejetnościach,
 • 38. Przywrócenie prawidłowych postaw wobec procesu uczenia się,  Intensywna praca nad korygowaniem, usprawnianiem, doskonaleni em opóźnionych funkcji psychomotorycznych,  Stymulacja ogólnej sprawności intelektualnej, pobudzanie aktywnego, twórczego myślenia w operacjach klasyfikowania, porównywania,
 • 39. Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi, wpływającej niekorzystnie na integracje funkcji percepcyjno- motorycznych,  Rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji,  Wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne,  Zaspokajanie potrzeb o zróżnicowanym podłożu,
 • 40. Eliminowanie trudności w nauce, wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny poprzez kształtowanie dyspozycji i funkcji psychofizycznych oraz cech osobowości i charakteru,  Ujawnianie wszystkich potencjalnych możliwości, zdolności i talentów uczniów poprzez stwarzanie warunków pomyślnego rozwoju,
 • 41. Wdrażanie do rozumienia i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nauczanie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania na konflikty,  Pomaganie w odkrywaniu ich własnych możliwości i w zrozumieniu, kim jest człowiek, stosowanie dialogu jako metody wychowawczej,  Wdrażanie do odnajdywania swojego miejsca w grupie, poszanowanie wartości innych.
 • 42. DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM….. • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, logicznego i operacyjnego, • Dynamizowanie procesów poznawczych: pamięć, uwaga, myślenie, wyobraźnia, • Korekta specyficznych trudności w uczeniu się, • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, korzystania z informacji w pracy z tekstem,
 • 43. Rozwijanie umiejętności pisania wypowiedzi pod kątem odpowiedniej formy, realizacji tematu, spójności tekstu, norm ortograficznych i językowych oraz czytelności zapisu, • Usprawnianie techniki czytania- płynne, wyraziste, • Usprawnianie czytania ze zrozumieniem pod kątem wyszukiwania informacji istotnych oraz ich interpretacji,
 • 44. Rozwijanie sprawności myślenia matematycznego, wnioskowania, uogólniania , abstrahowania, definiowanie pojęć i słów, przetwarzanie określonych informacji potrzebnych do rozwiązania określonego zadania, • Usprawnianie odczytywania instrukcji, objaśnień, diagramów,