SlideShare a Scribd company logo
Module 5 . Wat is inclusie als
lesmethode?
Doelstellingen
Aan het einde van deze
module zal de leerling
in staat zijn om
lesmethoden en
inclusiestrategieën toe
te passen die inclusie
in de klas versterken .
afbeeldingen kunnen zijn
veranderd
Leerresultaten
Aan het einde van deze module hebben de leerlingen zullen zijn
bekwaam naar :
• Ontwikkel de basisvaardigheden en -vaardigheden om de
voordelen van inclusieonderwijs in hun mbo-klaslokaal of
leergroepen te begrijpen.
• Identificeer de ervaringsgerichte leercyclus en stijlen
• Pas deze overdraagbare vaardigheden en technieken toe in
hun werk
• Evalueer het niveau van inclusiviteit in het mbo-klaslokaal
Trefwoorden
• Inclusie onderwijs
• Ervaringsleren
• Inclusief lesprogramma
• Inclusiviteit
Inhoudsopgave
EENHEID 1: Het concept van inclusie in het onderwijs
1.1 Inclusief onderwijs en de voordelen ervan
1.2 Principes van inclusief Opleiding
1.3 Belangrijkste kenmerken van inclusief onderwijs
1.4 Voordelen van inclusief onderwijs
EENHEID 2: Ervaringsgericht aan het leren technieken
2.1 Wat is ervaringsleren ?
2.2 Hoe ervaringsleren werkt
2.3 Belang van ervaringsleren _
EENHEID 3: De impact van een inclusief curriculum
3.1 Het belang van inclusieve curricula
3.2 Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen – buiten/binnen de klas
EENHEID 4: Strategieën om een inclusief klaslokaal te promoten
4.1 Inclusiviteit in de klas
4.2 Strategieën voor inclusiviteit in de klas
EENHEID 1
Het concept van inclusie in het
onderwijs
Inclusief onderwijs en de voordelen
ervan
Inclusief onderwijs gaat over:
• Kijkend naar de manieren waarop onze scholen, klaslokalen, programma's en lessen
zijn ontworpen zodat alle kinderen kunnen deelnemen en leren.
• Verschillende manieren van lesgeven zoeken, zodat alle kinderen in de klas actief
worden betrokken .
• Manieren vinden om vriendschappen, relaties en wederzijds respect te
ontwikkelen tussen alle kinderen en tussen kinderen en leerkrachten op school .
• Inclusief onderwijs is niet alleen voor sommige kinderen. Opgenomen worden is niet
iets waar een kind klaar voor moet zijn. Alle kinderen zijn te allen tijde klaar om naar
reguliere scholen en klaslokalen te gaan. Hun deelname is niet iets dat verdiend moet
worden .
Inclusief onderwijs en de voordelen
ervan
Inclusief onderwijs is een manier van denken over hoe je
creatief kunt zijn , om van onze scholen een plek te maken
waar alle kinderen kunnen deelnemen . Creativiteit kan
betekenen dat leraren in beroepsonderwijs en -opleiding op
verschillende manieren leren lesgeven of hun lessen zo
ontwerpen dat alle kinderen erbij kunnen worden betrokken.
Als waarde weerspiegelt inclusief onderwijs de verwachting dat
we willen dat al onze kinderen hun hele leven gewaardeerd en
geaccepteerd worden.
Principes van inclusief onderwijs
• Alle kinderen kunnen leren
• Alle kinderen komen regelmatig naar de leeftijdscategorie
klaslokalen in hun lokale scholen
• Alle kinderen krijgen passende educatieve programma's
• Alle kinderen krijgen een curriculum dat aansluit bij hun
behoeften
• Alle kinderen nemen deel aan co-curriculaire en buitenschoolse
activiteiten
• Alle kinderen profiteren van samenwerking , samenwerking tussen
thuis, tussen school, tussen gemeenschap
Belangrijkste kenmerken van inclusief
onderwijs
Over het algemeen zal inclusief onderwijs succesvol zijn als deze belangrijke kenmerken en praktijken
worden gevolgd :
• Het onvoorwaardelijk accepteren van alle kinderen in de reguliere lessen en het leven van de
school.
• Zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan kinderen, leerkrachten en klaslokalen om ervoor te
zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan hun scholen en lessen.
• Kijkend naar alle kinderen naar wat? ze kunnen doen in plaats van wat ze niet kunnen doen.
• Leraren en ouders van beroepsonderwijs en -opleiding hebben hoge verwachtingen van alle
kinderen.
• Ontwikkelen onderwijsdoelen volgens de mogelijkheden van elk kind . Dit betekent dat kinderen
niet dezelfde onderwijsdoelen hoeven te hebben om samen te leren in de reguliere lessen .
Belangrijkste kenmerken van inclusief
onderwijs
• Scholen en klassen ontwerpen op een manier die kinderen helpt om hun volledige
potentieel te leren en te bereiken (bijvoorbeeld door lesroosters te ontwikkelen voor
meer individuele aandacht voor alle mbo-studenten).
• Sterk leiderschap hebben voor inclusie van schoolhoofden en andere beheerders.
• mbo-leraren hebben die kennis hebben over verschillende manieren van lesgeven,
zodat kinderen met verschillende capaciteiten en sterke punten samen kunnen leren.
• Directeuren, leerkrachten, ouders en anderen laten samenwerken om te bepalen wat de
meest affectieve manieren zijn om kwalitatief goed onderwijs te bieden in een inclusieve
omgeving.
Voordelen van inclusief onderwijs
• In de loop der jaren zijn de voordelen aangetoond van het bieden van inclusief
onderwijs aan alle kinderen.
• Inclusief onderwijs (mits goed toegepast) is erg belangrijk omdat :
• Alle kinderen kunnen deel uitmaken van hun gemeenschap en een gevoel van
verbondenheid ontwikkelen en beter voorbereid worden op het leven in de
gemeenschap als kinderen en volwassenen.
• Het biedt betere leermogelijkheden . Kinderen met verschillende vaardigheden
zijn vaak beter gemotiveerd wanneer ze leren in klassen omringd door andere
kinderen.
• De verwachtingen van alle kinderen zijn hoger . Succesvolle inclusie probeert de
sterke punten en gaven van een individu te ontwikkelen .
Voordelen van inclusief onderwijs
• Het stelt kinderen in staat om aan individuele doelen te werken
terwijl ze samen zijn met andere studenten van hun eigen leeftijd.
• Het stimuleert de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van
hun kinderen en de activiteiten van hun plaatselijke scholen.
• Het bevordert een cultuur van respect en verbondenheid . Het
biedt ook de mogelijkheid om individuele verschillen te leren kennen
en accepteren .
• Het biedt alle kinderen de mogelijkheid om vriendschappen met
elkaar te ontwikkelen. Vriendschappen bieden rolmodellen en
groeimogelijkheden .
i
EENHEID 2
Ervaringsgerichte
leertechnieken
Wat is ervaringsleren ?
• Ervaringsleren is een betrokken leerproces waarbij studenten “leren door te
doen” en door te reflecteren op de ervaring. Ervaringsgerichte leeractiviteiten
kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, praktische
laboratoriumexperimenten, practica, veldoefeningen en studio-
uitvoeringen.
• Ervaringsleren is een bekend model in onderwijs, training, facilitering,
coaching en organisatieontwikkeling.
• Ervaringsleren is een meeslepende, deelnemergerichte, actieve benadering
van leren waarbij leerlingen van alle leeftijden, achtergronden en
ervaringsniveaus betrokken worden bij een emotioneel boeiende
leerervaring.
Ervaringsleren kan worden
gedefinieerd als :
• Combineert directe ervaring met gerichte reflectie.
• Bouwt voort op kennis en ervaringen uit het verleden.
• Vereist actieve betrokkenheid bij betekenisconstructie.
• Stimuleert samenwerking en uitwisseling van ideeën en
perspectieven.
• Kan cursusgericht of klassikaal , gemeenschapsgericht of
werkgericht zijn.
Hoe ervaringsgericht leren werkt
• Het basismodel van de ervaringsgerichte leercyclus is " Do Reflect
Decide ".
• De ervaringsleertheorie van Kolb (David Kolb, 1984) definieert
ervaringsleren als "het proces waarbij kennis wordt gecreëerd door de
transformatie van ervaring. Kennis komt voort uit de combinatie van het
grijpen en transformeren van ervaring."
Kolbs ervaringsgerichte leercyclus
Kolbs ervaringsgerichte leercyclus
De ervaringsleertheorie van Kolb presenteert een cyclus van vier elementen :
• Concrete ervaring
• Reflecterende observatie
• Abstracte conceptualisatie
• Actieve experimenten
Kolb beschreef twee verschillende manieren om ervaring te grijpen :
• Concrete ervaring
• Abstracte conceptualisatie
Hij identificeerde ook twee manieren om ervaring te transformeren :
• Reflecterende observatie
• Actieve experimenten
Kolbs ervaringsgerichte leercyclus
De 4 stadia van de ervaringsgerichte
leercyclus begrijpen
1. CONCRETE ERVARING:
Concrete ervaring beschrijft de
praktijkervaringen waar we van
leren . Het is hier dat we nieuwe
dingen proberen, problemen onder
ogen zien en uit onze comfortzone
stappen. Deze ervaringen kunnen
van alles zijn in ons persoonlijke of
professionele leven en we kunnen
leren van onze successen of
mislukkingen.
De 4 stadia van de ervaringsgerichte
leercyclus begrijpen
2. REFLECTERENDE OBSERVATIE
Vervolgens moeten we reflecteren om van
onze ervaringen te leren. De fase 'reflectieve
observatie' van de ervaringsgerichte leercyclus
draait om reflectie op de ervaringen die
zowel actie als gevoelens omvatten. Het is
tijdens deze fase dat we nadenken over de
ervaringen. We kunnen reflecteren op wat
goed ging en wat beter kan. Het is ook een
kans om te zien hoe het anders had gekund en
om van elkaar te leren.
De 4 stadia van de ervaringsgerichte
leercyclus begrijpen
3. ABSTRACTE
CONCEPTUALISERING
Zodra we de bepalende kenmerken
van een ervaring hebben
geïdentificeerd en begrepen, kunnen
we beslissen wat we de volgende
keer anders kunnen doen. Dit is
een tijd voor het plannen en
brainstormen over stappen voor
succes.
De 4 stadia van de ervaringsgerichte
leercyclus begrijpen
4. ACTIEF EXPERIMENTEREN
In de actieve experimenteerfase
van de leercyclus kunnen we
experimenteren met onze
ideeën. Het is het tijd om ons
actieplan in de echte wereld te
testen!
Ervaringsgericht
Hoewel situationele variabelen belangrijk zijn, spelen
onze eigen voorkeuren een grote rol.
Kolb merkt op dat mensen die als 'kijkers' worden
beschouwd, de voorkeur geven aan reflectieve
observatie , terwijl degenen die 'doeners' zijn
eerder geneigd zijn actief te experimenteren .
Deze voorkeuren dienen ook als basis voor de
leerstijlen van Kolb.
In dit leerstijlmodel heeft elk van de vier typen
dominante leercapaciteiten op twee gebieden.
Leerstijlen
• Uiteenlopend (concreet, reflecterend) - Benadrukt de innovatieve en
vindingrijke benadering van dingen doen . Bekijkt concrete situaties
vanuit vele perspectieven en past zich aan door observatie in plaats van
door actie. Geïnteresseerd in mensen en geneigd om gevoelsgericht te
zijn. Houdt van activiteiten zoals coöperatieve groepen en brainstormen.
• Assimileren (abstract, reflectief) - Trekt een aantal verschillende
observaties en gedachten tot een geïntegreerd geheel . Redeneert
graag inductief en maakt modellen en theorieën. Ontwerpt graag projecten
en experimenten .
Leerstijlen
• Convergerend (abstract, actief) - Benadrukt de praktische
toepassing van ideeën en het oplossen van problemen .
Houdt van besluitvorming, probleemoplossing en de praktische
toepassing van ideeën. Geeft de voorkeur aan technische
problemen boven interpersoonlijke problemen.
• Meegaand (concreet, actief) - Gebruikt vallen en opstaan in
plaats van nadenken en nadenken . Goed in het aanpassen
aan veranderende omstandigheden; lost problemen op een
intuïtieve, trial-and-error manier op, zoals ontdekkend leren.
Voelt zich ook op zijn gemak bij mensen .
Tijd voor zelfreflectie
Klik hieronder en ontdek hoe u de leerstijlen effectief kunt gebruiken:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rycjUldMl3k
Bron : Kolb's leercyclus uitgelegd met voorbeeld – Youtube
Herken je deze
leerstijlen in je mbo-
klas?
Om de leerstijlen van de deelnemers te kennen, kunnen
docenten leerervaringen ontwerpen die zijn gericht op de
voorkeursmethode.
In een real-world scenario reageert iedereen in meer of
mindere mate op en heeft iedereen de stimulus nodig van alle
soorten leerstijlen. het is een kwestie van focussen op
methoden die het leren het best mogelijk maken in de gegeven
context, situatie en iemands leerstijlvoorkeur.
Belang van ervaringsleren
• Maakt leren herkenbaar: mbo-studenten bouwen voort op wat ze al weten en krijgen kansen om verbanden te
leggen tussen nieuwe concepten en bestaande .
• Verhoogt de effectiviteit van leren : mbo- studenten gaan kritisch denken, verwerven probleemoplossende
vaardigheden en nemen deel aan besluitvorming .
• Koppelt theorie aan praktijk : mbo - studenten hebben de kans om de ervaring op te doen en in de praktijk te
brengen wat ze hebben geleerd, de toepassing van de theoretische concepten in de praktijk te zien, die
toepassing te verwerken en generalisaties te maken.
• Verhoogt de betrokkenheid van mbo -studenten door samenwerking en ondersteuning tussen leerlingen
aan te moedigen.
• Helpt bij het onthouden van herinneringen, door sterke relaties op te bouwen tussen gevoelens en
denkprocessen. mbo- studenten hebben het vermogen om succesvol te leren wanneer de informatie wordt
geassocieerd met waarden en gevoelens.
• Leidt tot de ontwikkeling van vaardigheden voor levenslang leren , door te helpen bij het verwerven van
essentiële vaardigheden en door mbo-studenten aan te moedigen na te denken, te conceptualiseren en
volgende stappen te plannen .
EENHEID 3
De impact van een inclusief
curriculum
Het belang van inclusieve leerplannen
Het doel van inclusieve leerplannen is om elk kind zich gewaardeerd, veilig en
betrokken te laten voelen . Een dergelijke omgeving bevordert een grotere
socialisatie en hogere academische prestaties voor alle studenten, niet alleen voor
die in gemarginaliseerde groepen.
Klaslokalen zijn een van de belangrijkste plaatsen waar kinderen
socialisatievaardigheden leren. Studenten die zich gesteund en gerespecteerd voelen,
leren anderen te steunen en te respecteren. Studenten die studeren in een inclusieve
omgeving leren meer , vertonen minder vooroordelen en hebben meer
zelfvertrouwen .
Curriculum verwijst naar de lessen en cursussen die in een klaslokaal worden gegeven,
maar veel van het werk voor het ontwikkelen van een inclusief curriculum vindt
plaats voordat de school begint .
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal
Inspanningen buiten het klaslokaal omvatten bijdragen van:
Opvoeders
Ouders
Beheerders
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal
Opleiding van leraren in beroepsonderwijs en -opleiding : een
inclusief curriculum vereist een inclusieve mentaliteit. Culturele
competentietraining en programma's voor diversiteit, gelijkheid en
inclusie (DEI) kunnen leraren in het beroepsonderwijs en -opleiding
helpen om verschillen als troeven te zien, niet als uitdagingen die
moeten worden overwonnen.
Door open te staan voor nieuwe onderwijsstrategieën en de
perspectieven van diverse leerlingen, kunnen docenten impliciete
vooroordelen in bestaande leerplannen identificeren .
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal
Ouders betrekken: Betrokkenheid bij ouders over inclusieve
leerplannen bevordert het begrip van inclusief onderwijs en
bevordert een respectvolle leeromgeving .
Opvoeders moeten ook de uiteenlopende behoeften van
ouders en gezinnen erkennen . Het verstrekken van
hulpmiddelen en informatie in verschillende talen kan
bijvoorbeeld helpen om meertalige gezinnen te betrekken.
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal
Institutionele ondersteuning bieden: leraren in het
beroepsonderwijs hebben middelen nodig om inclusieve
leerplannen te ontwikkelen en inclusieve klasomgevingen te
creëren.
Beheerders moeten de financiering en administratie van DEI-
initiatieven , de lerarenopleiding en de betrokkenheid bij
ouders en de gemeenschap beheren om ervoor te zorgen dat
opvoeders over de middelen beschikken die nodig zijn om een
diverse studentengroep te ondersteunen.
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - in de klas
Zodra mbo-docenten , ouders en bestuurders op één lijn zitten over
de methoden en doelen van inclusief onderwijs , leraren kunnen zich
concentreren op klasstrategieën die diversiteit en inclusie
bevorderen door:
Diverse onderwijsbenaderingen implementeren
Veilige leeromgevingen creëren
Kansen vinden voor zichtbaarheid en inclusie
Intersectionaliteit benadrukken
Traditionele leermiddelen heroverwegen
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - in de klas
Diverse onderwijsbenaderingen
mbo-studenten hebben verschillende manieren van communiceren en
verschillende vaardigheden en manieren waarop studenten leren.
mbo-docenten houden rekening met deze verschillen door hun onderwijsaanpak te
diversifiëren.
Traditionele lesmethoden zoals lesgeven en studenten oproepen om vragen te
beantwoorden, zijn bijvoorbeeld niet voor alle studenten even effectief .
Het integreren van meer groepswerk kan mbo-studenten betrekken die zich
niet kunnen concentreren tijdens colleges en stress verminderen voor
degenen die worstelen met angst .
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - in de klas
Het integreren van voorbeelden van bijdragen van cultureel en
sociaal diverse individuen in alle vakken bevordert een waardering
van diversiteit, biedt directe rolmodellen voor meer studenten en
ontmantelt raciale en cultureel bevooroordeelde stereotypen.
Benadrukken van de bijdragen van mensen van kleur op het gebied
van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) corrigeert
hardnekkige misvattingen over bijvoorbeeld aanleg en achtergrond.
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - in de klas
Veilige leeromgevingen creëren :
Het is belangrijk voor docenten om intimidatie of pesten gericht op leerlingen
in gemarginaliseerde groepen aan te pakken.
Dergelijke gevallen kunnen leermogelijkheden zijn, maar niets doen komt
neer op stilzwijgende goedkeuring.
Door acceptatie en steun voor alle studenten te tonen, modelleren
leraren het gedrag dat ze van hun studenten verwachten.
Strategieën voor het ontwikkelen van
inclusieve leerplannen - in de klas
Intersectionaliteit
Onderzoek naar de manieren waarop sociale categorisaties zoals ras, klasse
en geslacht elkaar overlappen en discriminatie en onderdrukking versterken,
kan docenten en studenten in het beroepsonderwijs en -opleiding helpen de
nadelen te begrijpen waarmee historisch onderdrukte groepen worden
geconfronteerd .
Traditionele leermiddelen heroverwegen:
Het creëren van een inclusief curriculum vereist dat docenten kritisch nadenken
over vooroordelen die bestaan in traditionele leerplannen en de impact van die
vooroordelen overwegen.
Tijd voor zelfreflectie
Klik hieronder en ontdek hoe je een Inclusief Klaslokaal kunt maken :
Link :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=CV5MmTIRHr8&feature=emb
_logo _
Bron : https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-inclusive-classroom-12-tips-for-teachers _
Kun je deze tips toepassen in je mbo-
klas?
EENHEID 4
Strategieën om een inclusief
klaslokaal te promoten
Inclusiviteit in de klas
Inclusief onderwijs verwijst naar een verscheidenheid aan
onderwijsbenaderingen die ernaar streven om aan de behoeften van alle
studenten te voldoen.
Inclusief onderwijs biedt een leerervaring waarmee studenten van alle
achtergronden, leerstijlen en vaardigheden succesvol kunnen zijn.
Inclusieve onderwijsstrategieën dragen bij aan een inclusieve leeromgeving
waarin alle leerlingen zich even gewaardeerd voelen .
Inclusiviteit in de klas houdt in dat de klasomgeving er een is waarin alle
leerlingen het gevoel hebben dat hun bijdragen en perspectieven even
gewaardeerd en gerespecteerd worden.
Strategieën voor inclusiviteit in de
klas
• Maak het persoonlijk:
Geef leerlingen de kans om hun eigen ervaringen en perspectieven te delen . Studenten
leren van elkaar en de verschillende perspectieven en bestaande kennis die hun
medestudenten inbrengen. Activiteiten zoals een vissenkom-activiteit of een gesprek in een
omgekeerde cirkel kunnen deze uitdagende gesprekken aanmoedigen en sturen.
• Inclusief verschillende perspectieven:
Bied verschillende perspectieven op de onderwerpen die u onderwijst . Literatuur die
maar uit één perspectief komt, mist bijvoorbeeld diepgang. Gevarieerde perspectieven
kunnen nieuwe ideeën en unieke inzichten opleveren . Zorg zoveel mogelijk voor content
vanuit verschillende perspectieven of gemaakt door individuen met verschillende
achtergronden .
Strategieën voor inclusiviteit in de
klas
• Ken uw leerlingen:
Leer je leerlingen kennen. Investeer tijd om je te concentreren op het
leren kennen van je studenten. De impact zal je misschien verbazen een
eenvoudig gebaar van het aanspreken van een student bij zijn naam getuigt
van zorg en bezorgdheid .
• Let op problematische veronderstellingen:
Problematische aannames en impliciete vooroordelen kunnen zich in de
klas manifesteren.
Het ontwikkelen van bewustzijn van de aannames en vooroordelen kan
helpen bij het ontwikkelen van een positief klaslokaal .
Strategieën voor inclusiviteit in de
klas
• Respecteer diverse mensen : zorg voor respect voor de waarden van
verschillende mensen door specifieke voorbeelden te gebruiken.
Voorbeelden die blijk geven van respect en waardering voor diverse
volkeren en culturen. Gebruik taal die genderneutraal is of rekening
houdt met de genderidentiteit van leerlingen .
• Respecteer diverse talenten: studenten hebben niet alleen verschillende
achtergronden, etniciteiten, ras en geslacht, maar studenten brengen ook
verschillende talenten en leerstijlen mee. Alle studenten moeten de kans
krijgen om te leren op een manier die bij hen past en ze moeten hun
talenten kunnen laten zien .
Tijd voor zelfreflectie
Klik hieronder en lees een lijst met ijsbrekers in de klas om uw leerlingen te leren
kennen:
Link : Classroom-Icebreakers.pdf (ufl.edu )
Bron : Classroom-Icebreakers.pdf (ufl.edu)
Noem 5 van de genoemde ijsbrekers
die in jouw klas kunnen worden
toegepast.
Korte inhoud
Nu je deze unit hebt voltooid, zou je in staat moeten zijn om:
 Begrijp de inclusiviteit in de klas
 Pas deze technieken toe op uw werk
 Effectiever omgaan met de dagelijkse problemen van uw onderwijs
en de unieke behoeften van uw studenten
Lijst met referenties en verder lezen
• New Brunswick Association for Community Living (NBACL ). ( nd ). Inclusief onderwijs en de voordelen ervan . Opgehaald van:
https://nbacl.nb.ca/module-pages/inclusive-education-and-its-benefits/
• Centre for Teaching Excellence ( nd ). Inclusiviteit in de klas. Opgehaald van: https://teach.ufl.edu/resource-library/inclusivity-in-
the-classroom /
• Oli Ryan. (2022). Plan bij. Een inclusief klaslokaal creëren: 12 tips voor docenten . Opgehaald van :
https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-inclusive-classroom-12-tips-for-teachers _
• Diyanat Ali. (2018 , 24 juli). Ervaringsleren modellen, methoden, principes en praktijken Outlife . Opgehaald van :
https://www.outlife.in/experiential-learning.html
• Sec-B Uitlezingen ( nd ). Gedifferentieerde instructie . Opgehaald van: https://www.dr-
hatfield.com/educ342/Differentiated_Instruction.pdf
• Dr. Matthew Okun (2012). Hoe beïnvloedt diversiteit van studenten de prioriteiten van leraren bij het differentiëren van instructie
?. Opgehaald van : http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_12_Special_Issue_June_2012/28.pdf _
• Timothy J., Landrum & Kimberly A. McDuffie ( 2010). Leerstijlen in het tijdperk van gedifferentieerde instructie. Opgehaald van :
https://doi.org/10.1080/09362830903462441
The European Commission's support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Bedankt voor je aandacht

More Related Content

Similar to INACT IO1 Module 5.pptx

Voorstelling nieuw traject atelier en stage
Voorstelling nieuw traject atelier en stageVoorstelling nieuw traject atelier en stage
Voorstelling nieuw traject atelier en stage
grundvig
 
How to use a blender
How to use a blenderHow to use a blender
How to use a blender
Arnoud Wonnink
 
Brochure Peer Support voor het mbo
Brochure Peer Support voor het mboBrochure Peer Support voor het mbo
Brochure Peer Support voor het mbo
Beatrijs Ekkers
 
Brochure Peer Support voor het voortgezet onderwijs
Brochure Peer Support voor het voortgezet onderwijsBrochure Peer Support voor het voortgezet onderwijs
Brochure Peer Support voor het voortgezet onderwijs
Beatrijs Ekkers
 
Power Pointpresentatie 2 Competenties
Power Pointpresentatie 2 CompetentiesPower Pointpresentatie 2 Competenties
Power Pointpresentatie 2 Competenties
guest8f9b4f
 
INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx
INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptxINACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx
INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx
caniceconsulting
 
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenArtikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Meike Berben
 
Jsw artikel handelingsgerichte intervisie
Jsw artikel handelingsgerichte intervisieJsw artikel handelingsgerichte intervisie
Jsw artikel handelingsgerichte intervisie
Karen van Kooten
 
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Jasmijn Kester MEM
 
Preventief handelen onderbouw 1920
Preventief handelen onderbouw 1920Preventief handelen onderbouw 1920
Preventief handelen onderbouw 1920
Judith Zwerver-Bergman
 
Preventief handelen bovenbouw 1920
Preventief handelen bovenbouw 1920Preventief handelen bovenbouw 1920
Preventief handelen bovenbouw 1920
Judith Zwerver-Bergman
 
Flyer dNS
Flyer dNSFlyer dNS
2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptx2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptx
Piet Vervaecke
 
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteam
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteamHandelingsgerichtwerken voor het schoolteam
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteam
Gerard Dummer
 
Studiedag23oktober
Studiedag23oktoberStudiedag23oktober
Studiedag23oktober
ipcodime
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments nl 2
Module 5  collaborative learning in virtual environments nl 2Module 5  collaborative learning in virtual environments nl 2
Module 5 collaborative learning in virtual environments nl 2
caniceconsulting
 
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...
Patrick Koning
 
Informatie over de Nederlandse School
Informatie over de Nederlandse SchoolInformatie over de Nederlandse School
Informatie over de Nederlandse School
Anna-Sophie de Lugt
 
Leerreflectie
LeerreflectieLeerreflectie
Leerreflectie
AmberMeys
 

Similar to INACT IO1 Module 5.pptx (20)

Voorstelling nieuw traject atelier en stage
Voorstelling nieuw traject atelier en stageVoorstelling nieuw traject atelier en stage
Voorstelling nieuw traject atelier en stage
 
How to use a blender
How to use a blenderHow to use a blender
How to use a blender
 
Visiedag
VisiedagVisiedag
Visiedag
 
Brochure Peer Support voor het mbo
Brochure Peer Support voor het mboBrochure Peer Support voor het mbo
Brochure Peer Support voor het mbo
 
Brochure Peer Support voor het voortgezet onderwijs
Brochure Peer Support voor het voortgezet onderwijsBrochure Peer Support voor het voortgezet onderwijs
Brochure Peer Support voor het voortgezet onderwijs
 
Power Pointpresentatie 2 Competenties
Power Pointpresentatie 2 CompetentiesPower Pointpresentatie 2 Competenties
Power Pointpresentatie 2 Competenties
 
INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx
INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptxINACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx
INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx
 
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenArtikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
 
Jsw artikel handelingsgerichte intervisie
Jsw artikel handelingsgerichte intervisieJsw artikel handelingsgerichte intervisie
Jsw artikel handelingsgerichte intervisie
 
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
 
Preventief handelen onderbouw 1920
Preventief handelen onderbouw 1920Preventief handelen onderbouw 1920
Preventief handelen onderbouw 1920
 
Preventief handelen bovenbouw 1920
Preventief handelen bovenbouw 1920Preventief handelen bovenbouw 1920
Preventief handelen bovenbouw 1920
 
Flyer dNS
Flyer dNSFlyer dNS
Flyer dNS
 
2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptx2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptx
 
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteam
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteamHandelingsgerichtwerken voor het schoolteam
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteam
 
Studiedag23oktober
Studiedag23oktoberStudiedag23oktober
Studiedag23oktober
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments nl 2
Module 5  collaborative learning in virtual environments nl 2Module 5  collaborative learning in virtual environments nl 2
Module 5 collaborative learning in virtual environments nl 2
 
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...
Workshop Positief Leerklimaat - 3.2 Criteria voor een goede invulling van dim...
 
Informatie over de Nederlandse School
Informatie over de Nederlandse SchoolInformatie over de Nederlandse School
Informatie over de Nederlandse School
 
Leerreflectie
LeerreflectieLeerreflectie
Leerreflectie
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

INACT IO1 Module 5.pptx

 • 1. Module 5 . Wat is inclusie als lesmethode?
 • 2. Doelstellingen Aan het einde van deze module zal de leerling in staat zijn om lesmethoden en inclusiestrategieën toe te passen die inclusie in de klas versterken . afbeeldingen kunnen zijn veranderd
 • 3. Leerresultaten Aan het einde van deze module hebben de leerlingen zullen zijn bekwaam naar : • Ontwikkel de basisvaardigheden en -vaardigheden om de voordelen van inclusieonderwijs in hun mbo-klaslokaal of leergroepen te begrijpen. • Identificeer de ervaringsgerichte leercyclus en stijlen • Pas deze overdraagbare vaardigheden en technieken toe in hun werk • Evalueer het niveau van inclusiviteit in het mbo-klaslokaal
 • 4. Trefwoorden • Inclusie onderwijs • Ervaringsleren • Inclusief lesprogramma • Inclusiviteit
 • 5. Inhoudsopgave EENHEID 1: Het concept van inclusie in het onderwijs 1.1 Inclusief onderwijs en de voordelen ervan 1.2 Principes van inclusief Opleiding 1.3 Belangrijkste kenmerken van inclusief onderwijs 1.4 Voordelen van inclusief onderwijs EENHEID 2: Ervaringsgericht aan het leren technieken 2.1 Wat is ervaringsleren ? 2.2 Hoe ervaringsleren werkt 2.3 Belang van ervaringsleren _ EENHEID 3: De impact van een inclusief curriculum 3.1 Het belang van inclusieve curricula 3.2 Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen – buiten/binnen de klas EENHEID 4: Strategieën om een inclusief klaslokaal te promoten 4.1 Inclusiviteit in de klas 4.2 Strategieën voor inclusiviteit in de klas
 • 6. EENHEID 1 Het concept van inclusie in het onderwijs
 • 7. Inclusief onderwijs en de voordelen ervan Inclusief onderwijs gaat over: • Kijkend naar de manieren waarop onze scholen, klaslokalen, programma's en lessen zijn ontworpen zodat alle kinderen kunnen deelnemen en leren. • Verschillende manieren van lesgeven zoeken, zodat alle kinderen in de klas actief worden betrokken . • Manieren vinden om vriendschappen, relaties en wederzijds respect te ontwikkelen tussen alle kinderen en tussen kinderen en leerkrachten op school . • Inclusief onderwijs is niet alleen voor sommige kinderen. Opgenomen worden is niet iets waar een kind klaar voor moet zijn. Alle kinderen zijn te allen tijde klaar om naar reguliere scholen en klaslokalen te gaan. Hun deelname is niet iets dat verdiend moet worden .
 • 8. Inclusief onderwijs en de voordelen ervan Inclusief onderwijs is een manier van denken over hoe je creatief kunt zijn , om van onze scholen een plek te maken waar alle kinderen kunnen deelnemen . Creativiteit kan betekenen dat leraren in beroepsonderwijs en -opleiding op verschillende manieren leren lesgeven of hun lessen zo ontwerpen dat alle kinderen erbij kunnen worden betrokken. Als waarde weerspiegelt inclusief onderwijs de verwachting dat we willen dat al onze kinderen hun hele leven gewaardeerd en geaccepteerd worden.
 • 9. Principes van inclusief onderwijs • Alle kinderen kunnen leren • Alle kinderen komen regelmatig naar de leeftijdscategorie klaslokalen in hun lokale scholen • Alle kinderen krijgen passende educatieve programma's • Alle kinderen krijgen een curriculum dat aansluit bij hun behoeften • Alle kinderen nemen deel aan co-curriculaire en buitenschoolse activiteiten • Alle kinderen profiteren van samenwerking , samenwerking tussen thuis, tussen school, tussen gemeenschap
 • 10. Belangrijkste kenmerken van inclusief onderwijs Over het algemeen zal inclusief onderwijs succesvol zijn als deze belangrijke kenmerken en praktijken worden gevolgd : • Het onvoorwaardelijk accepteren van alle kinderen in de reguliere lessen en het leven van de school. • Zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan kinderen, leerkrachten en klaslokalen om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan hun scholen en lessen. • Kijkend naar alle kinderen naar wat? ze kunnen doen in plaats van wat ze niet kunnen doen. • Leraren en ouders van beroepsonderwijs en -opleiding hebben hoge verwachtingen van alle kinderen. • Ontwikkelen onderwijsdoelen volgens de mogelijkheden van elk kind . Dit betekent dat kinderen niet dezelfde onderwijsdoelen hoeven te hebben om samen te leren in de reguliere lessen .
 • 11. Belangrijkste kenmerken van inclusief onderwijs • Scholen en klassen ontwerpen op een manier die kinderen helpt om hun volledige potentieel te leren en te bereiken (bijvoorbeeld door lesroosters te ontwikkelen voor meer individuele aandacht voor alle mbo-studenten). • Sterk leiderschap hebben voor inclusie van schoolhoofden en andere beheerders. • mbo-leraren hebben die kennis hebben over verschillende manieren van lesgeven, zodat kinderen met verschillende capaciteiten en sterke punten samen kunnen leren. • Directeuren, leerkrachten, ouders en anderen laten samenwerken om te bepalen wat de meest affectieve manieren zijn om kwalitatief goed onderwijs te bieden in een inclusieve omgeving.
 • 12. Voordelen van inclusief onderwijs • In de loop der jaren zijn de voordelen aangetoond van het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen. • Inclusief onderwijs (mits goed toegepast) is erg belangrijk omdat : • Alle kinderen kunnen deel uitmaken van hun gemeenschap en een gevoel van verbondenheid ontwikkelen en beter voorbereid worden op het leven in de gemeenschap als kinderen en volwassenen. • Het biedt betere leermogelijkheden . Kinderen met verschillende vaardigheden zijn vaak beter gemotiveerd wanneer ze leren in klassen omringd door andere kinderen. • De verwachtingen van alle kinderen zijn hoger . Succesvolle inclusie probeert de sterke punten en gaven van een individu te ontwikkelen .
 • 13. Voordelen van inclusief onderwijs • Het stelt kinderen in staat om aan individuele doelen te werken terwijl ze samen zijn met andere studenten van hun eigen leeftijd. • Het stimuleert de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen en de activiteiten van hun plaatselijke scholen. • Het bevordert een cultuur van respect en verbondenheid . Het biedt ook de mogelijkheid om individuele verschillen te leren kennen en accepteren . • Het biedt alle kinderen de mogelijkheid om vriendschappen met elkaar te ontwikkelen. Vriendschappen bieden rolmodellen en groeimogelijkheden .
 • 15. Wat is ervaringsleren ? • Ervaringsleren is een betrokken leerproces waarbij studenten “leren door te doen” en door te reflecteren op de ervaring. Ervaringsgerichte leeractiviteiten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, praktische laboratoriumexperimenten, practica, veldoefeningen en studio- uitvoeringen. • Ervaringsleren is een bekend model in onderwijs, training, facilitering, coaching en organisatieontwikkeling. • Ervaringsleren is een meeslepende, deelnemergerichte, actieve benadering van leren waarbij leerlingen van alle leeftijden, achtergronden en ervaringsniveaus betrokken worden bij een emotioneel boeiende leerervaring.
 • 16. Ervaringsleren kan worden gedefinieerd als : • Combineert directe ervaring met gerichte reflectie. • Bouwt voort op kennis en ervaringen uit het verleden. • Vereist actieve betrokkenheid bij betekenisconstructie. • Stimuleert samenwerking en uitwisseling van ideeën en perspectieven. • Kan cursusgericht of klassikaal , gemeenschapsgericht of werkgericht zijn.
 • 17. Hoe ervaringsgericht leren werkt • Het basismodel van de ervaringsgerichte leercyclus is " Do Reflect Decide ". • De ervaringsleertheorie van Kolb (David Kolb, 1984) definieert ervaringsleren als "het proces waarbij kennis wordt gecreëerd door de transformatie van ervaring. Kennis komt voort uit de combinatie van het grijpen en transformeren van ervaring." Kolbs ervaringsgerichte leercyclus
 • 18. Kolbs ervaringsgerichte leercyclus De ervaringsleertheorie van Kolb presenteert een cyclus van vier elementen : • Concrete ervaring • Reflecterende observatie • Abstracte conceptualisatie • Actieve experimenten Kolb beschreef twee verschillende manieren om ervaring te grijpen : • Concrete ervaring • Abstracte conceptualisatie Hij identificeerde ook twee manieren om ervaring te transformeren : • Reflecterende observatie • Actieve experimenten Kolbs ervaringsgerichte leercyclus
 • 19. De 4 stadia van de ervaringsgerichte leercyclus begrijpen 1. CONCRETE ERVARING: Concrete ervaring beschrijft de praktijkervaringen waar we van leren . Het is hier dat we nieuwe dingen proberen, problemen onder ogen zien en uit onze comfortzone stappen. Deze ervaringen kunnen van alles zijn in ons persoonlijke of professionele leven en we kunnen leren van onze successen of mislukkingen.
 • 20. De 4 stadia van de ervaringsgerichte leercyclus begrijpen 2. REFLECTERENDE OBSERVATIE Vervolgens moeten we reflecteren om van onze ervaringen te leren. De fase 'reflectieve observatie' van de ervaringsgerichte leercyclus draait om reflectie op de ervaringen die zowel actie als gevoelens omvatten. Het is tijdens deze fase dat we nadenken over de ervaringen. We kunnen reflecteren op wat goed ging en wat beter kan. Het is ook een kans om te zien hoe het anders had gekund en om van elkaar te leren.
 • 21. De 4 stadia van de ervaringsgerichte leercyclus begrijpen 3. ABSTRACTE CONCEPTUALISERING Zodra we de bepalende kenmerken van een ervaring hebben geïdentificeerd en begrepen, kunnen we beslissen wat we de volgende keer anders kunnen doen. Dit is een tijd voor het plannen en brainstormen over stappen voor succes.
 • 22. De 4 stadia van de ervaringsgerichte leercyclus begrijpen 4. ACTIEF EXPERIMENTEREN In de actieve experimenteerfase van de leercyclus kunnen we experimenteren met onze ideeën. Het is het tijd om ons actieplan in de echte wereld te testen!
 • 23. Ervaringsgericht Hoewel situationele variabelen belangrijk zijn, spelen onze eigen voorkeuren een grote rol. Kolb merkt op dat mensen die als 'kijkers' worden beschouwd, de voorkeur geven aan reflectieve observatie , terwijl degenen die 'doeners' zijn eerder geneigd zijn actief te experimenteren . Deze voorkeuren dienen ook als basis voor de leerstijlen van Kolb. In dit leerstijlmodel heeft elk van de vier typen dominante leercapaciteiten op twee gebieden.
 • 24. Leerstijlen • Uiteenlopend (concreet, reflecterend) - Benadrukt de innovatieve en vindingrijke benadering van dingen doen . Bekijkt concrete situaties vanuit vele perspectieven en past zich aan door observatie in plaats van door actie. Geïnteresseerd in mensen en geneigd om gevoelsgericht te zijn. Houdt van activiteiten zoals coöperatieve groepen en brainstormen. • Assimileren (abstract, reflectief) - Trekt een aantal verschillende observaties en gedachten tot een geïntegreerd geheel . Redeneert graag inductief en maakt modellen en theorieën. Ontwerpt graag projecten en experimenten .
 • 25. Leerstijlen • Convergerend (abstract, actief) - Benadrukt de praktische toepassing van ideeën en het oplossen van problemen . Houdt van besluitvorming, probleemoplossing en de praktische toepassing van ideeën. Geeft de voorkeur aan technische problemen boven interpersoonlijke problemen. • Meegaand (concreet, actief) - Gebruikt vallen en opstaan in plaats van nadenken en nadenken . Goed in het aanpassen aan veranderende omstandigheden; lost problemen op een intuïtieve, trial-and-error manier op, zoals ontdekkend leren. Voelt zich ook op zijn gemak bij mensen .
 • 26. Tijd voor zelfreflectie Klik hieronder en ontdek hoe u de leerstijlen effectief kunt gebruiken: Link: https://www.youtube.com/watch?v=rycjUldMl3k Bron : Kolb's leercyclus uitgelegd met voorbeeld – Youtube Herken je deze leerstijlen in je mbo- klas? Om de leerstijlen van de deelnemers te kennen, kunnen docenten leerervaringen ontwerpen die zijn gericht op de voorkeursmethode. In een real-world scenario reageert iedereen in meer of mindere mate op en heeft iedereen de stimulus nodig van alle soorten leerstijlen. het is een kwestie van focussen op methoden die het leren het best mogelijk maken in de gegeven context, situatie en iemands leerstijlvoorkeur.
 • 27. Belang van ervaringsleren • Maakt leren herkenbaar: mbo-studenten bouwen voort op wat ze al weten en krijgen kansen om verbanden te leggen tussen nieuwe concepten en bestaande . • Verhoogt de effectiviteit van leren : mbo- studenten gaan kritisch denken, verwerven probleemoplossende vaardigheden en nemen deel aan besluitvorming . • Koppelt theorie aan praktijk : mbo - studenten hebben de kans om de ervaring op te doen en in de praktijk te brengen wat ze hebben geleerd, de toepassing van de theoretische concepten in de praktijk te zien, die toepassing te verwerken en generalisaties te maken. • Verhoogt de betrokkenheid van mbo -studenten door samenwerking en ondersteuning tussen leerlingen aan te moedigen. • Helpt bij het onthouden van herinneringen, door sterke relaties op te bouwen tussen gevoelens en denkprocessen. mbo- studenten hebben het vermogen om succesvol te leren wanneer de informatie wordt geassocieerd met waarden en gevoelens. • Leidt tot de ontwikkeling van vaardigheden voor levenslang leren , door te helpen bij het verwerven van essentiële vaardigheden en door mbo-studenten aan te moedigen na te denken, te conceptualiseren en volgende stappen te plannen .
 • 28. EENHEID 3 De impact van een inclusief curriculum
 • 29. Het belang van inclusieve leerplannen Het doel van inclusieve leerplannen is om elk kind zich gewaardeerd, veilig en betrokken te laten voelen . Een dergelijke omgeving bevordert een grotere socialisatie en hogere academische prestaties voor alle studenten, niet alleen voor die in gemarginaliseerde groepen. Klaslokalen zijn een van de belangrijkste plaatsen waar kinderen socialisatievaardigheden leren. Studenten die zich gesteund en gerespecteerd voelen, leren anderen te steunen en te respecteren. Studenten die studeren in een inclusieve omgeving leren meer , vertonen minder vooroordelen en hebben meer zelfvertrouwen . Curriculum verwijst naar de lessen en cursussen die in een klaslokaal worden gegeven, maar veel van het werk voor het ontwikkelen van een inclusief curriculum vindt plaats voordat de school begint .
 • 30. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal Inspanningen buiten het klaslokaal omvatten bijdragen van: Opvoeders Ouders Beheerders
 • 31. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal Opleiding van leraren in beroepsonderwijs en -opleiding : een inclusief curriculum vereist een inclusieve mentaliteit. Culturele competentietraining en programma's voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) kunnen leraren in het beroepsonderwijs en -opleiding helpen om verschillen als troeven te zien, niet als uitdagingen die moeten worden overwonnen. Door open te staan voor nieuwe onderwijsstrategieën en de perspectieven van diverse leerlingen, kunnen docenten impliciete vooroordelen in bestaande leerplannen identificeren .
 • 32. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal Ouders betrekken: Betrokkenheid bij ouders over inclusieve leerplannen bevordert het begrip van inclusief onderwijs en bevordert een respectvolle leeromgeving . Opvoeders moeten ook de uiteenlopende behoeften van ouders en gezinnen erkennen . Het verstrekken van hulpmiddelen en informatie in verschillende talen kan bijvoorbeeld helpen om meertalige gezinnen te betrekken.
 • 33. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - buiten het klaslokaal Institutionele ondersteuning bieden: leraren in het beroepsonderwijs hebben middelen nodig om inclusieve leerplannen te ontwikkelen en inclusieve klasomgevingen te creëren. Beheerders moeten de financiering en administratie van DEI- initiatieven , de lerarenopleiding en de betrokkenheid bij ouders en de gemeenschap beheren om ervoor te zorgen dat opvoeders over de middelen beschikken die nodig zijn om een diverse studentengroep te ondersteunen.
 • 34. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - in de klas Zodra mbo-docenten , ouders en bestuurders op één lijn zitten over de methoden en doelen van inclusief onderwijs , leraren kunnen zich concentreren op klasstrategieën die diversiteit en inclusie bevorderen door: Diverse onderwijsbenaderingen implementeren Veilige leeromgevingen creëren Kansen vinden voor zichtbaarheid en inclusie Intersectionaliteit benadrukken Traditionele leermiddelen heroverwegen
 • 35. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - in de klas Diverse onderwijsbenaderingen mbo-studenten hebben verschillende manieren van communiceren en verschillende vaardigheden en manieren waarop studenten leren. mbo-docenten houden rekening met deze verschillen door hun onderwijsaanpak te diversifiëren. Traditionele lesmethoden zoals lesgeven en studenten oproepen om vragen te beantwoorden, zijn bijvoorbeeld niet voor alle studenten even effectief . Het integreren van meer groepswerk kan mbo-studenten betrekken die zich niet kunnen concentreren tijdens colleges en stress verminderen voor degenen die worstelen met angst .
 • 36. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - in de klas Het integreren van voorbeelden van bijdragen van cultureel en sociaal diverse individuen in alle vakken bevordert een waardering van diversiteit, biedt directe rolmodellen voor meer studenten en ontmantelt raciale en cultureel bevooroordeelde stereotypen. Benadrukken van de bijdragen van mensen van kleur op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) corrigeert hardnekkige misvattingen over bijvoorbeeld aanleg en achtergrond.
 • 37. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - in de klas Veilige leeromgevingen creëren : Het is belangrijk voor docenten om intimidatie of pesten gericht op leerlingen in gemarginaliseerde groepen aan te pakken. Dergelijke gevallen kunnen leermogelijkheden zijn, maar niets doen komt neer op stilzwijgende goedkeuring. Door acceptatie en steun voor alle studenten te tonen, modelleren leraren het gedrag dat ze van hun studenten verwachten.
 • 38. Strategieën voor het ontwikkelen van inclusieve leerplannen - in de klas Intersectionaliteit Onderzoek naar de manieren waarop sociale categorisaties zoals ras, klasse en geslacht elkaar overlappen en discriminatie en onderdrukking versterken, kan docenten en studenten in het beroepsonderwijs en -opleiding helpen de nadelen te begrijpen waarmee historisch onderdrukte groepen worden geconfronteerd . Traditionele leermiddelen heroverwegen: Het creëren van een inclusief curriculum vereist dat docenten kritisch nadenken over vooroordelen die bestaan in traditionele leerplannen en de impact van die vooroordelen overwegen.
 • 39. Tijd voor zelfreflectie Klik hieronder en ontdek hoe je een Inclusief Klaslokaal kunt maken : Link : https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=CV5MmTIRHr8&feature=emb _logo _ Bron : https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-inclusive-classroom-12-tips-for-teachers _ Kun je deze tips toepassen in je mbo- klas?
 • 40. EENHEID 4 Strategieën om een inclusief klaslokaal te promoten
 • 41. Inclusiviteit in de klas Inclusief onderwijs verwijst naar een verscheidenheid aan onderwijsbenaderingen die ernaar streven om aan de behoeften van alle studenten te voldoen. Inclusief onderwijs biedt een leerervaring waarmee studenten van alle achtergronden, leerstijlen en vaardigheden succesvol kunnen zijn. Inclusieve onderwijsstrategieën dragen bij aan een inclusieve leeromgeving waarin alle leerlingen zich even gewaardeerd voelen . Inclusiviteit in de klas houdt in dat de klasomgeving er een is waarin alle leerlingen het gevoel hebben dat hun bijdragen en perspectieven even gewaardeerd en gerespecteerd worden.
 • 42. Strategieën voor inclusiviteit in de klas • Maak het persoonlijk: Geef leerlingen de kans om hun eigen ervaringen en perspectieven te delen . Studenten leren van elkaar en de verschillende perspectieven en bestaande kennis die hun medestudenten inbrengen. Activiteiten zoals een vissenkom-activiteit of een gesprek in een omgekeerde cirkel kunnen deze uitdagende gesprekken aanmoedigen en sturen. • Inclusief verschillende perspectieven: Bied verschillende perspectieven op de onderwerpen die u onderwijst . Literatuur die maar uit één perspectief komt, mist bijvoorbeeld diepgang. Gevarieerde perspectieven kunnen nieuwe ideeën en unieke inzichten opleveren . Zorg zoveel mogelijk voor content vanuit verschillende perspectieven of gemaakt door individuen met verschillende achtergronden .
 • 43. Strategieën voor inclusiviteit in de klas • Ken uw leerlingen: Leer je leerlingen kennen. Investeer tijd om je te concentreren op het leren kennen van je studenten. De impact zal je misschien verbazen een eenvoudig gebaar van het aanspreken van een student bij zijn naam getuigt van zorg en bezorgdheid . • Let op problematische veronderstellingen: Problematische aannames en impliciete vooroordelen kunnen zich in de klas manifesteren. Het ontwikkelen van bewustzijn van de aannames en vooroordelen kan helpen bij het ontwikkelen van een positief klaslokaal .
 • 44. Strategieën voor inclusiviteit in de klas • Respecteer diverse mensen : zorg voor respect voor de waarden van verschillende mensen door specifieke voorbeelden te gebruiken. Voorbeelden die blijk geven van respect en waardering voor diverse volkeren en culturen. Gebruik taal die genderneutraal is of rekening houdt met de genderidentiteit van leerlingen . • Respecteer diverse talenten: studenten hebben niet alleen verschillende achtergronden, etniciteiten, ras en geslacht, maar studenten brengen ook verschillende talenten en leerstijlen mee. Alle studenten moeten de kans krijgen om te leren op een manier die bij hen past en ze moeten hun talenten kunnen laten zien .
 • 45. Tijd voor zelfreflectie Klik hieronder en lees een lijst met ijsbrekers in de klas om uw leerlingen te leren kennen: Link : Classroom-Icebreakers.pdf (ufl.edu ) Bron : Classroom-Icebreakers.pdf (ufl.edu) Noem 5 van de genoemde ijsbrekers die in jouw klas kunnen worden toegepast.
 • 46. Korte inhoud Nu je deze unit hebt voltooid, zou je in staat moeten zijn om:  Begrijp de inclusiviteit in de klas  Pas deze technieken toe op uw werk  Effectiever omgaan met de dagelijkse problemen van uw onderwijs en de unieke behoeften van uw studenten
 • 47. Lijst met referenties en verder lezen • New Brunswick Association for Community Living (NBACL ). ( nd ). Inclusief onderwijs en de voordelen ervan . Opgehaald van: https://nbacl.nb.ca/module-pages/inclusive-education-and-its-benefits/ • Centre for Teaching Excellence ( nd ). Inclusiviteit in de klas. Opgehaald van: https://teach.ufl.edu/resource-library/inclusivity-in- the-classroom / • Oli Ryan. (2022). Plan bij. Een inclusief klaslokaal creëren: 12 tips voor docenten . Opgehaald van : https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-inclusive-classroom-12-tips-for-teachers _ • Diyanat Ali. (2018 , 24 juli). Ervaringsleren modellen, methoden, principes en praktijken Outlife . Opgehaald van : https://www.outlife.in/experiential-learning.html • Sec-B Uitlezingen ( nd ). Gedifferentieerde instructie . Opgehaald van: https://www.dr- hatfield.com/educ342/Differentiated_Instruction.pdf • Dr. Matthew Okun (2012). Hoe beïnvloedt diversiteit van studenten de prioriteiten van leraren bij het differentiëren van instructie ?. Opgehaald van : http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_12_Special_Issue_June_2012/28.pdf _ • Timothy J., Landrum & Kimberly A. McDuffie ( 2010). Leerstijlen in het tijdperk van gedifferentieerde instructie. Opgehaald van : https://doi.org/10.1080/09362830903462441
 • 48. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bedankt voor je aandacht