Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Pointpresentatie 2 Competenties

3,848 views

Published on

Dit is onze powerpoint presentatie over de 4 competenties.

Published in: Education
 • Ik vind zeer goede tips op www.powerpoint-presentation-power.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • wat een te gekke toffe powerpoint  greetzzzz j
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Power Pointpresentatie 2 Competenties

 1. 2. Interpersoonlijk competent. Pedagogisch competent. Didactisch competent. Organisatorisch competent Elfjes Onze leerstijlen.
 2. 3. <ul><li>De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Een leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo'n leraar schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>De student; </li></ul><ul><li>Ziet wat er gebeurt in zijn groep </li></ul><ul><li>Luistert naar de kinderen en reageert op hen </li></ul><ul><li>Heeft een eigen inbreng in gesprek met kinderen </li></ul><ul><li>Spreekt kinderen aan op hun gedrag en nodigt uit tot gesprek hierover </li></ul><ul><li>Reageert rustig op uitingen van kinderen </li></ul><ul><li>Herkent en benoemt groepsprocessen </li></ul><ul><li>Kan in gesprek met begeleiders leerpunten formuleren ten behoeve van de interactie met kinderen </li></ul><ul><li>Kan uitleggen waarom het belangrijk is om gesprekken te voeren met kinderen. </li></ul><ul><li>Benoemt het effect dat een groep leerlingen op hemzelf heeft. </li></ul><ul><li>Heeft geoefend in minimaal twee gespreksvormen </li></ul><ul><li>Heeft geoefend in actief luisteren en ik- boodschappen </li></ul><ul><li>Stelt bewust verschillende soorten vragen </li></ul><ul><li>Kan in een groepsgesprek de leerlingen activeren door vragen te stellen </li></ul><ul><li>Benoemt het effect dat een groep leerlingen op hemzelf heeft </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Shirley </li></ul><ul><li>Op een dag ging een leerling een keer in mijn stageschrift kladderen . Vervolgens ging ik met hem daarover praten. </li></ul><ul><li>Lyan: </li></ul><ul><li>Als ik een les geef dan activeer ik de leerlingen door vragen te stellen. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>De leraar primair onderwijs moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar pedagogisch competent zijn. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>De student; </li></ul><ul><li>Herkent of bij een kind de drie psychologische behoeften zijn vervuld. </li></ul><ul><li>Benoemt kenmerken en concrete voorbeelden van de leef- en belevingswereld van kinderen uit zijn groep. </li></ul><ul><li>Geeft een globale schets van ontwikkelingskenmerken van kinderen uit zijn groep. </li></ul><ul><li>Past minimaal twee verschillende observatietechnieken toe. </li></ul><ul><li>Kan observaties analyseren en interpreteren. </li></ul><ul><li>Herkent verschillen in ontwikkeling van kinderen. </li></ul><ul><li>Benoemt op basis van eigen observaties de ontwikkeling van minimaal één leerling. </li></ul><ul><li>Waardeert de inbreng van de kinderen, is nieuwsgierig naar hun ideeën en complimenteert hen regelmatig. </li></ul><ul><li>Herkent en benoemt de verschillen in ontwikkeling van jongeren en oudere kleuter. </li></ul><ul><li>Is in staat een prettige, ontspannen sfeer te creëren bij zijn onderwijsactiviteiten met de groep. </li></ul><ul><li>Kan een aantal dingen zien in z’n groep: </li></ul><ul><ul><li>Welk kind kan de uitleg volgen en welk kind niet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke kinderen zijn taakgericht bezig en welke niet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe is de mate van betrokkenheid in de loop van de dag? </li></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>Shirley </li></ul><ul><li>Ik gaf in mijn 7 e stageweek een les over de winter (opzegversje). Toen vroeg een leerling aan mij hoe ijs gemaakt werd, terwijl we het daar over niet aan het praten waren. Maar ik vond het een prachtig initiatief, en ging vervolgens aan de kinderen uitleggen hoe ijs ontstaat. </li></ul><ul><li>Lyan: </li></ul><ul><li>Waardeert de inbreng van de kinderen, is nieuwsgierig naar hun ideeën en complimenteert hen regelmatig is op mij van toepassing. Ik heb een keer een praktijk les gegeven over het verkeer, en ik heb veel complimentjes gegeven omdat ze dingen moesten laten zien voor de klas. Je ziet ze stralen als je zo iets zegt en dat vind ik het allermooist. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>De leraar primair onderwijs moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die samengevat is in de kerndoelen voor het primair onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar vakinhoudelijk en didactisch competent zijn. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>De student; </li></ul><ul><li>Kan de opdrachten, oefeningen en toetsen waar de kinderen mee te maken krijgen, zelf foutloos maken. </li></ul><ul><li>Beschrijft van een of meerdere kinderen de onderwijssituatie, eventueel met behulp van de groepsleraar/mentor. </li></ul><ul><li>Formuleert doelen voor de leerlingen met een duidelijke inhouds- en gedragscomponent. </li></ul><ul><li>Formuleert doelen voor zichzelf, zo mogelijk SMART geformuleerd. </li></ul><ul><li>Kan activiteiten voorbereiden met en zonde hulp van een methode. </li></ul><ul><li>Start verschillende activiteiten op verschillende manieren: vanuit de leerstof, de leerling of de leefwereld. </li></ul><ul><li>Laat leerlingen zo nodig verschillende activiteiten uitvoeren. </li></ul><ul><li>Geeft een groep kinderen een duidelijke instructie voor een eenvoudige onderwijsactiviteit. </li></ul><ul><li>Is zich tijdens de instructie bewust van de verschillen tussen de leerlingen en probeert daar zo rekening mee te houden. </li></ul><ul><li>Gebruikt verschillende werkvormen, groeperingsvormen en ondersteunende materialen. </li></ul><ul><li>Voert een voorbereide activiteit uit, neemt de reacties van de kinderen waar en verwerkt deze zijn evaluatie. </li></ul><ul><li>Besteedt bij zijn onderwijsactiviteiten aandacht aan proces- en productevaluatie met de kinderen. </li></ul><ul><li>Geeft voorbeelden van leerinhouden die in zijn groep behandeld worden. </li></ul><ul><li>Kan een bepaalde leerinhoud in een leerlijn plaatsen. </li></ul><ul><li>Hanteert verschillende werkvormen en ondersteunende materialen. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Shirley </li></ul><ul><li>Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk verschillende lessen te maken in mijn eerste stage. Zo heb ik een uit het boek ‘De mooiste vis van zee’ voorgelezen en van tevoren eerst een ‘showtje’ gegeven met een handpop. Ik probeer de kleuters altijd te amuseren, zo wordt de les veel interessanter en leuker voor hun. Bij mijn les over de winter ging ik eerst een act houden over dat ik het ineens ijskoud had en toen ging ik me helemaal dik inpakken met een dikke sjaal en grappige muts en wanten en jas. </li></ul><ul><li>Lyan </li></ul><ul><li>De opdrachten die de leerlingen moeten maken maak ik zelf ook, foutloos. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>De leraar primair onderwijs draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van zijn groep. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>De student; </li></ul><ul><li>Kan aangeven wat er allemaal bij het managen van een klas komt kijken. </li></ul><ul><li>Benoemt de relatie tussen visie op onderwijs en klassenmanagement. </li></ul><ul><li>Richt op een veilige en efficiënte manier (een deel van) het lokaal in voor een onderwijsactiviteit. </li></ul><ul><li>Maakt kinderen duidelijk wat hij van hen verwacht. </li></ul><ul><li>Neemt bij de voorbereiding van zijn onderwijsactiviteit een aantal planningsbeslissingen mee. </li></ul><ul><li>Blijf rustig bij een onverwachte situatie (bijvoorbeeld een lijmpot die omvalt). </li></ul><ul><li>Heeft zich op de structuren/ordeningen in zijn klas. </li></ul><ul><li>Heeft geoefend in het hanteren van regels en afspraken bij activiteiten als: wisselen van een activiteit, kringgesprek, binnenkomen en verlaten van de klas, enzovoort. </li></ul><ul><li>Kan tijdens de uitvoering van een activiteit de tijd bewaken. </li></ul><ul><li>Is zich bewust dat het houden van orde samenhangt met het goed uitoefenen van de verschillende beroepstaken. </li></ul><ul><li>Kan leermiddelen en materialen op een efficiënte manier inzetten en ruimtes inrichten voor een viering. </li></ul><ul><li>Heeft geëxperimenteerd met de tien vuistregels voor het houden van orde. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Shirley </li></ul><ul><li>Er gebeuren zoveel onverwachte acties in mijn stagegroep. Ik heb al meegemaakt dat 4 kleuters een keer hun drinkbekers tegelijk lieten vallen. Of dat een leerling een schaar in zijn mond deed. In zulke gevallen reageer ik heel rustig en handel ik gelijk. </li></ul><ul><li>Lyan </li></ul><ul><li>Als ik een les maak, vertel ik de leerlingen altijd wat ik van ze verwacht. Soms zijn er nog onduidelijkheden en vragen ze het als ze iets niet snappen. Meestal is de opdracht duidelijk. </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Vooraf: </li></ul><ul><li>Bespreek in je groepje wat voor verschillende leerstijlen er in de groep zitten. Gebruik deze leerstijlen om de opdracht te maken waardoor je wat van de andere leerstijlen leert. </li></ul><ul><li>De opdracht: </li></ul><ul><li>Maak 2 elfjes over 2 competenties die er eerder in de PowerPoint zijn besproken. Overleg met elkaar over hoe je het aanpakt. Dit moet je later presenteren aan de klas. Ook moet er op papier komen hoe jullie groepje heeft gewerkt aan de hand van de verschillende leerstijlen. </li></ul><ul><li>Verwerking: </li></ul><ul><li>Bespreek wie de elfjes gaan presenteren aan de klas, wie verteld hoe er is gewerkt in de groep, en hoe jullie dit gaan doen. Uiteindelijk word er van jullie verwacht om dit voor de klas te vertellen. </li></ul><ul><li>Voorbeeld elfje: </li></ul><ul><li>Slapen. </li></ul><ul><li>Lekker slapen. </li></ul><ul><li>Laat me slapen. </li></ul><ul><li>Ik wil niet opstaan. </li></ul><ul><li>Opstaan. </li></ul>
 15. 17. Onze leerstijlen: <ul><li>Onze leerstijl is: doener. We hebben deze opdracht op een andere manier aangepakt om er achter te komen hoe het is om als denker een opdracht te maken. </li></ul><ul><li>Voordat we de opdracht hebben bedacht zijn we bij elkaar gekomen om de opdracht goed door te spreken. Een doener gebruikt zijn eigen kennis om verbanden te leggen met een nieuwe opdracht. Dat hebben wij ook gedaan. Ook hebben we eerst een paar punten op papier gezet voordat we echt aan de slag gingen. </li></ul>
 16. 18. Evaluatie: <ul><li>Het was erg apart en ongewoon om een opdracht op deze manier te maken. Hier zijn de punten waar we tegen aanliepen: </li></ul><ul><li>Irritatie omdat we het te lang vonden duren. </li></ul><ul><li>Omdat je er langer over nadenkt kom je wel op goede ideeën en denk je na over mogelijke knelpunten. </li></ul>
 17. 19. Conclusie: <ul><li>Al met al denken we dat we er wel wat van hebben geleerd, namelijk dat je wat langer over de opdracht moet nadenken om een volledig beeld te krijgen. </li></ul><ul><li>Toch zijn we van mening dat we toch grotendeels op dezelfde manier opdrachten blijven maken omdat dat nou eenmaal bij ons past. </li></ul>

×